PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 107 | 151
Tytuł artykułu

Towaroznawcza koncepcja diagnozowania i wartościowania zmian jakości produktów spożywczych w ujęciu logistycznym

Autorzy
Warianty tytułu
Diagnosing and Valuating the Changes in Foodstuffs Quality in Teras of Logistics - a Conception Pertaining to the Science of Commodities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano naukowe koncepcje jakości żywności występujące w literaturze oraz praktyczne możliwości ich wykorzystania do diagnozowania i oceny w towaroznawstwie. Opisano dotychczasowy stan badań czynników logistycznych wpływających na zmiany jakości żywności. Omówiono badania, przeprowadzone przez autorkę, dotyczące logistycznych zmian jakości na przykładzie przetworów owocowych.
EN
The aim of the paper is to check a new conception of studying and evaluating the quality of foodstuffs, based on the dynamic analysis resulting from the comparison of two models of research work: laboratory and field studies. In both the cases the scheme of work proceeds according to the definite algorithm: at the beginning the parametrization of the research work is done, then the hierarchization of the quality measures according to the degree of their usability for registering the changes, in terms of logistics, is performed. Considering the science of commodities, the following elements of logistics have been adopted: storing, packaging and transport of goods under various climatic and technological conditions (light, temperature, migrating matter). The paper comprises four chapters. Chapter I is a critical review of the hitherto existing theoretical standards and conceptions of diagnosing. It also includes deliberations on the possibilities of using them for practical purposes. The stages of quality formation and the sequences of their action as regards foodstuffs are also presented. Chapter II deals with the factors stimulating and destimulating the changes in food quality in simple and multisectional stages of goods movement in the post-production cycle. The spheres of serious hazards to the decrease in quality have been experimentally distinguished. In Chapter III the empirical studies, exemplified by fruit products, are presented. As the measures of changes in their quality characteristics, the following have been selected: ascorbic acid (AA), anthocyanins degradation index (DIg), migration of metals, redox potential, 5-hydroxymethyl furfural (5-HMF), and total sensory quality coefficient. The results of the studies are presented in 30 tables and figures. Chapter IV includes a synthetic summary of the studies under controlled and uncontrolled conditions. On that basis the analysis of the disproportion as regards the decrease in quality in the both systems has been carried out and the new conception of studies, pertaining to the science of commodities, has been presented. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Andreotti R., Stabilizzazione del colore delie conserve du frutta contenenti antocyanl mediante aggiunta di ioni metalici, "Industria Conserve" 1973, t. 48, nr 4.
 • Bakker M., The Willey Encyklopedia of Packaging Technology, J. Willey and Sons (ed.), New York 1986.
 • Baryłko-Pikielna N., Jakość żywności: badania krajowe - praktyka przemysłowa i oczekiwania społeczne, "Przemysł Spożywczy" 1983, t. XXXVII, nr 3.
 • Baryłko-Pikielna N., Nowe technologie a jakość żywności, "Przemysł Spożywczy" 1989, t. XLIII, nr 4.
 • Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 • Borys T., Struktura systemu kwalimetrycznego, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1988.
 • Borys T., Wyniki prac badawczych w ramach tematu pt. "Kwalimetryczny system kontroli jakości" realizowanych w programie RPBP III 41 05.3.1, Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1987.
 • Brecki P., Use of controlled atmosphers of retard deterioration of produce, "Food Technology" 19 80, t. 34, nr 3.
 • Chiba M., Fujimaki M., Iwai K., Mitsuda H., Morita Y., "Food Science and Technology" , Elsevier Scientific, Amsterdam-Oxford-New York 1979 .
 • Cichoń M., Badanie wpływu czynników technicznych i technologicznych w obrocie towarowym na utrzymanie jakości wybranych grup artykułów spożywczych i przemysłowych, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości" , PTT, Łódź-Kraków 1988.
 • Cichoń M., Cichoń Z., Aseptyczne pakowanie płynnych produktów żywnościowych w systemie Tetra-pak, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1990, nr 313.
 • Cichoń M., Cichoń Z., Inhibujące działanie barwy opakowań szklanych na zmiany wartości biologicznej soku z owoców kolorowych, materiały z XIX Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN nt."Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin 28-29 VI 1988.
 • Cichoń Z., Badania nad wpływem korozji puszek blaszanych na wielkość migracji i retencji jonów metali w niektórych przetworach owocowych, "Opakowanie" 1977, nr 1.
 • Cichoń Z., Badania zmian kwasu 1-askorbinowego w soku z czarnych porzeczek podczas przechowywania w opakowaniach szklanych o różnym zabarwieniu, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1989, nr 287.
 • Cichoń Z., Badanie głównych przyczyn i zmian jakości przetworów owocowo-warzywnych w sferze poprodukcyjnej, materiały z konferencji naukowej PTT nt. "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej", Trzemeśnia-Kraków 11-12 XI 1988.
 • Cichoń Z., Badanie i charakterystyka cech jakościowych "Cassimielu" - nowego produktu owocowego z dodatkiem miodu naturalnego", AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1990, nr 344.
 • Cichoń Z., Badanie poziomu skażenia metalami ciężkimi wybranych przetworów owocowych w procesie ich wytwarzani a, materiały z XVIII sesji naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN nt. "Żywność - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne", Politechnika Gdańska, Gdańsk 29-30 VI 1987.
 • Cichoń Z., Badanie przydatności testu ITT do pomiaru wartości potencjału oksydacyjno-redukcyjnego i oceny jakości krajowych win owocowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1980, nr 128.
 • Cichoń Z., Badanie szkód towarowych produktów spożywczych w cyklu poprodukcyjnym w aspekcie ochrony ich jakości, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1990, nr 321.
 • Cichoń Z., Badanie zależności między jakością prze tworów z czarnych porzeczek a ich pozornym potencjałem oksydacyjno-redukcyjnym, materiały z konferencji naukowej, AE, Poznań 20-21 IX 1984.
 • Cichoń Z., Badanie zjawiska retencji jonów metali w owocach przechowywanych w puszkach blaszanych, materiały z VII sesji naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Warszawa 15-16 VI 1976.
 • Cichoń Z., Badanie zmian 5-hydroksymetylofurfuralu w przetworach z czarnych porzeczek, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1986, nr 224.
 • Cichoń Z., Czynniki warunkujące racjonalizację opakowali i technologii transportu i magazynowania przetworów owocowo-warzywnych w obrocie towarowym dla utrzymania jakości, praca wykonana w zakresie tematu RPBP III 41: "System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych", Instytut Towaroznawstwa AE, Kraków 1987.
 • Cichoń Z., Determination of migration phenomena and its influence on food contamination in canned fruit preserves during storage and transport. Proceedings of 7th IGWT Symposium nt. "Commodity Toward the 21st Century", The Korean Academy of Commodity Science (ed.), Seoul Korea, Aug. 4-6 1989.
 • Cichoń Z., Indeks degradacji antocyjanów obiektywną metodą określania zmian barwy przetworów z czarnych porzeczek, materiały z XV sesji naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN nt. "Postępy w analityce żywności", Warszawa 26-27 VI 1984.
 • Cichoń Z., Investigation of quality changes in pasterized fruits packed into cans covered with new vernish. Proceedings of IIIrd International Commodity Science Conference : "Quality - Key to Progress and Welfare" , AE, Poznań, September 20-23 1990.
 • Cichoń Z., Ispolsowanie izmiersnija stoimosti oksido-redukcjonowo potencjała dla celej ocenki kaczestwa win, materiały z sympozjum nt. "Uprawienije na kaczestwoto i rolata na stokowiednata nauka kato integiraszt faktor mieżdu proizwiedstwoto i obrysztenieto", Wysszij Institut Zanarodno Stopanstwo D. Słagojew, Katedra Stokoznanije Warna, Warna 26-29 X 1982.
 • Cichoń Z., Kierunki działań w celu minimalizacji szkód towarowych w branży przetworów mlecznych, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Kraków 1990.
 • Cichoń Z., Kształtowanie się indeksu degradacji antocyjanów w wybranych przetworach owocowych w zależności od rodzaju opakowań jednostkowych i warunków przechowywania, "Przemysł Spożywczy" 1983, t. XXXVII, nr 10.
 • Cichoń Z., Metale ciężkie i ich migracja z opakowań metalowych do kompotów jednoowocowych malinowych i truskawkowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1976, nr 81.
 • Cichoń Z., Probleme der Integrierung der warenkundlichen Forschung in die Lebensmittelindustrie Polens, "Warenkundliche Berichte", Leipzig 1984/85, Heft 23.
 • Cichoń Z., Przyczyny szkód towarowych w przemyśle mleczarskim, "Opakowanie" 1990, nr 6.
 • Cichoń Z., Wpływ barwy szkła opakowaniowego na szybkość degradacji antocyjanów z soku z czarnych porzeczek, materiały z konferencji naukowej nt. "Jakość, jej uwarunkowania i ocena", Instytut Towaroznawstwa AE w Poznaniu, Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, Poznań 22-23 IX 1987.
 • Cichoń Z., Wpływ metali na zmianę wartości biologicznej przetworów owocowych, materiały z sympozjum naukowego nt. "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, AM w Katowicach, Ustroń Śląski 15-14 IX 1984.
 • Cichoń Z., Wpływ warunków i czasu magazynowania na zmiany wartości witaminowej wybranych przetworów owocowych, materiały z sympozjum naukowego nt. "Magazynowanie produktów rolno-spożywczych", Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 20-21 XI 1980.
 • Cichoń Z., Zależność między opakowaniami a degradacją witaminy C w wybranych przetworach owocowych, "Opakowanie" 1982, nr 5-6.
 • Cichoń Z., Zastosowanie dodatku miodu naturalnego jako środka stabilizującego wartość biologiczną zagęszczonych soków owocowych, materiały z XIX sesji naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN nt. "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", AR, Szczecin 28-29 VI 1988, także "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1989, nr 2.
 • Cichoń Z., Z badań nad przydatnością puszek metalowych do pakowania przetworów owocowych, materiały z konferencji naukowej nt. "Problemy opakowań, transportu i magazynowania towarów rynkowych", Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie, Instytut Towaroznawstwa AE w Krakowie, TNOiK oddział w Krakowie, Sucha Beskidzka 24-25 IV 1979.
 • Cichoń Z., Zmiany potencjału oksydacyjno-redukcyjnego w przetworach z czarnej porzeczki, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1984, nr 189.
 • Cichoń Z., Zmiany sensoryczne w sokach przechowywanych w opakowaniach z laminatów tekturowych, materiały z sympozjum naukowego nt. "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, AM, Wrocław 12 IX 1991.
 • Cichoń Z., Zmiany wartości biologicznej koncentratów i pitnych soków owocowych w czasie ich przechowywania, materiały z sympozjum naukowego nt. "Wartość odżywcza i zdrowotna żywności oraz żywienie w profilaktyce", Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, AM, Poznań 15-16 IX 1988.
 • Cichoń Z., Cichoń M. , Safety of Applying Coatings to Cans Predestinaded for Processad Fruits, "Forum Ware" 19, 1991, nr 1-4.
 • Cichoń Z., Kolek Z., Analiza przebiegu procesów powodujących zmiany jakości przetworów owocowych w opakowaniach metalowych w aspekcie ich optymalizacji, praca wykonana w zakresie tematu OPT.IT/4a/91 "Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu", Instytut Towaroznawstwa, AE, Kraków 1991.
 • Cichoń Z., Kolek Z., Badanie efektów i konsekwencji skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych , cz. I, Ocena dynamiki migracji metali podczas przechowywania oraz zmian sensorycznych i fizykochemicznych przetworów, "Przemysł Spożywczy" 1991, t. XLV, nr 8.
 • Cichoń Z., Kolek Z., Badanie efektów i konsekwencji skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych, cz. II, Badanie zależności między migracją cyny i żelaza z puszek a zmianami wybranych wyznaczników jakości przetworów w puszkach, "Przemysł Spożywczy" 1991, t. XLV, nr 10.
 • Cichoń Z., Kolek Z. i inni, Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, praca wykonana w zakresie Uczelnianego Programu Badań Rozpoznawczych nr 11/IT/9/90/BR, Instytut Towaroznawstwa, AE, Kraków 1990.
 • Cichoń Z., Kolek Z., Zanieczyszczenie przetworów owocowych metalami na skutek zmian zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych puszek konserwowych, "Opakowanie" 1991, nr 6.
 • Cichoń Z., Nalepa W., Badania nad doborem optymalnych wewnętrznych powłok ochronnych na puszkach z blachy białej służących do przechowywania niektórych przetworów owocowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1978, nr 94.
 • Clark W.M., Oxidation - Reduction Potentials of Organic Systems, Baltimore 1960.
 • Clarkson T.W., Friberg L., Nordberg G.F., Sager P.R., Biological Monitoring of Toxic Metals, Plenum Press, New York and London 1988.
 • Clasadonte M.T., Ciraolo Luigi, Sensory Analysis and Quality Evaluation of Foodstuffs, "Forum Ware" 19 1991, nr 1-4.
 • Conor Reilly, Metal Contamination of Food, Appl. Sci. Publ. Ltd., London 1980.
 • Cornwell C.J., Wrolstad R.E., Causes of browning in pear juice concentrate during storage, "Journal of Food Science" 1981, vol. 46, nr 2.
 • Counsell J.N., Horning D.H., Vitamin C, Appl. Publ., London, New Jersey 1982.
 • Crosby N.T., Food Packaging Materials. Aspects of Analysis and Migration of Contaminations, Appl. Sci. Publ. Ltd., London 1981.
 • Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa 1974 .
 • De Clerck J., Van Cauvenberge H., Wallerstein Labor. Comra., 1957, t. 70.
 • Drzazga B., Wartość odżywcza pitnych soków owocowych w aspekcie technologii ich otrzymywania, "Przemysł Fermentacyjny i Rolny" 1972, t. 16, nr 9.
 • Favre J.P., Colour sells your Package, Zürich 1969.
 • Felhorski W., Staniach W., Kolorymetria trójchromatyczna, WNT, Warszawa 1973.
 • Fuleki T., Francis F., Quantitative methods for anthocyanins, "Journal of Food Science" 1968, nr 33.
 • Gawęcki J., Wagner W. , Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PAN, Warszawa-Poznań 1984.
 • Gelifand S.Ju., Pogosjan A.J., Cirabalaev S.R., Oksimetilfurfural v plodovych konservach, "Piszczewaja Promyszlennost" 1989, nr 2.
 • Glossary of EOQC terms used in Quality Control, wyd. V, Rotterdam 1981.
 • Godek S., Zastosowanie indeksu degradacji antocyjanów jako wskaźnika określającego barwę i jakość zagęszczonych soków z owoców kolorowych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1981, nr 5-6.
 • Grosby Ph., Quality is free, Mc Graw Hill, New York 1978.
 • Grundke G., Fortschritte der warenkundlichen Schadenforschung. 5. Mitteilung: Prozessablauffolgen beim Entstehen von Transport- und Lagerungsschäden, "Verpackungs Rundschau" 1989, nr 8.
 • Grundke G., Forschritte und neue Entwicklungen auf dem Gebiete der Logistick, "Forum Ware" 17, 1989, nr 1-4.
 • Grundke G., Lexikon der Warenschäden, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1985.
 • Grundke G., Waienschäden im Modell, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1982.
 • Grundke G., Müller K., Fortschritte der warenkundlichen Schadenforschung, 4. Miteilung: Atmosphärische Einflüsse in Verpackungen, "Verpackungs Rundschau" 1989, nr 4.
 • Grundke G., Skrzypek M., Organisatorische Massnahmen zur Schadens- verhuttung in der Warenzirkulationssphare, Eine Studie zum Thema RPBP III 41 03. 7.10, Leipzig-Krakdw 1988.
 • Grünsteidl E., Warenkunde und Technologie, w: "50-3ahre Hochschule für Welthandel in Wien", Wien 1948.
 • Hankus A., Pomiary i interpretacja pomiarów utleniająco-redukujących w złożonych układach biologicznych, praca habilitacyjna, Politechnika Krakowska, "Zeszyt Naukowy", Kraków 1963, nr 8.
 • Harris S.J., Vitamins in Theory and Practice, Cambridge 1955.
 • Hewitt L.F., Oxidation-Reduction Potentials in Bacteriology and Biochemistry, 6-th Edition, Edinburgh 1960.
 • Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PAN, Warszawa 1975.
 • Horubała A., Postęp naukowy i techniczny a jakość żywności, "Przemysł Spożywczy" 1983, t. XXXVII, nr 3.
 • Horubała A., Berdowski J.B., Niektóre problemy aseptycznego pakowania półproduktów owocowo-warzywnych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1986, nr 3.
 • Holzl J., Panel Diskussion in Kyoto, "Forum Ware" 15, 1987, nr 1-4.
 • Hoser A., Kwaśniewska I., Baryłko-Pikielna N., Wyznaczanie współczynników ważkości jednostkowych cech sensorycznych w kształtowaniu jakości ogólnej na przykładzie soku pitnego z czarnej porzeczki , "Przemysł Spożywczy" 1984, t. XXXVIII, nr 1.
 • International Standard ISO 6 557/2-1984/4/. Fruits, Vegetables and Derived Products. Determination of Ascorbic Acid content, Part 2: Routine Methods.
 • Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., Problemy optymalizacji poziomów jakości typu, praca wykonana w zakresie tematu IT/2/91: "Optymalizacja poziomów jakości dóbr konsumpcyjnych jako czynnik wzrostu gospodarczego i możliwości eksportowych Polski", AE, Kraków 1991.
 • Iwińska I., Nowy etap w rozwoju nauk towaroznawczych w Polsce, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1974/75.
 • Iwińska I., Rola towaroznawstwa we współczesnym świecie, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości, PTT, Łódź-Kraków 1988.
 • Janicek G., Pokorny J., Qavidek J., Chemia żywności, WNT, Warszawa 1977.
 • Junichi Joshida, Product und Ware aus Oapanischer Sicht, "Forum Ware" 15, 1987, nr 1-4.
 • Juran J.M., Quality Control Handbook, 3-rd Edition, Mc Graw Hill, New York 1974.
 • Karel M., Effect of Storage on Nutrient Retention of Food, "Food Technology" 1979, nr 2.
 • Kasperek M., Lempka A., Związki chemiczne produktów spożywczych, PWN, Poznań 1977.
 • Kolek Z., Zastosowanie metody omowo-pojemnościowej do badania własności ochronnych powłok lakierowych stosowanych w opakowaniach blaszanych , "Opakowanie" 1982, nr 3.
 • Kolman R., Ilościowe określanie jakości, PWE, Warszawa 1973 .
 • Kolman R., Metodyka analizy jakości dóbr konsumpcyjnych, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1988.
 • Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., Kinetyka kwalitonomiczna. Kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, wyd. II, AE, Kraków 1990.
 • Korzeniowski A., Bigońska M., Modernizacja gospodarki magazynowej, PWE, Warszawa 1979.
 • Krauze S., Zarys nauki o środkach żywności, PZWL, Warszawa 1975.
 • Krupińska J., Właściwości farmakologiczne niektórych pierwiastków metalicznych, "Farmacja Polska" 1974, nr 6.
 • Kurata T., Fujimaki M., Roles of °C -xylosone in the browning reactions of dehydro-l-ascorbic acid, "Agricultural and Biological Chemistry" 1976, t. 40, nr 7 (wg "Food Science Technology Abstracts" 1977, vol. 9, nr 1, s. 1A).
 • Kwaśniewska I., Hoser A., Baryłko-Pikielna N., Zawadzka L., Szczecińska A., Jakość krajowych pitnych soków owocowych i nektarów, cz. I, Charakterystyka fizyczna, chemiczna i sensoryczna, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1985, nr 4.
 • Kwaśniewska I., Nadolna I., Lisowska G., Zmiany barwy i zawartości witaminy C w procesie produkcji i przechowywania soku zagęszczonego z czarnej porzeczki, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny" 1987, nr 7.
 • Kwaśniewski R., Horubała A., Kierunki rozwoju produkcji pitnych soków owocowych w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 1978 , t.XXXII, nr 6.
 • Lee H.S., Nagy S., Quality changes and nonenzymic browning intermediates in grapefruit juice during storage, "Journal of Food Science" 1988, vol. 53, nr 1.
 • Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów, praca zbiorowa pod red. J. Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1983.
 • Lox F., Verantwoorde Verpakking. Uitgeverij Ge Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam 1983.
 • Łoś-Kuczera M., Piekarska J., Nowelizacja "Tabel składu wartości odżywczych produktów spożywczych". Grupa przetworów owocowo-warzywnych, "Przegląd Gastronomiczny" 1980, t. 35, nr 3.
 • Machlin J.L., Handbook of Vitamins: Nutritional Biochemical and Clinical Aspects, Marcel Dekker Inc., New York 1984.
 • Maercks O., Maercks I., Weitere Untersuchungen über dem Einfluss der Füllgut Aggressivität auf die Korrosion lackierter Weissblechdosen, "Verpackungs Rundschau" 1971, nr 4.
 • Maraulja M.D., Blair J.S., Furfural as an indicator of Flavour doterioration in canned citrus juices. The Proceeding of the Florida State Horticultural Society, Miami, vol. 86, November 6-8 1973.
 • Meus M., Rokosz A., Satnotus B., Tomasik D., Ekstrakcja witaminy C z materiałów biologicznych, UJ, "Zeszyty Naukowe. Prace chemiczne" , Kraków 1988, z. 31.
 • Nadolna I., Kwaśniewska I., Zmiany barwy i zawartości witaminy C w procesie odtwarzania i przechowywania soku pitnego z czarnej porzeczki, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 19 87, nr 10.
 • Nadolna I., Rutkowska U., Jakość krajowych pitnych soków owocowych i nektarów, cz. II, Zawartość witaminy C i wybranych składników mineralnych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1985, nr 5.
 • Nagy S., Attaway J.A., Rhades M.E., Adulteration of fruit juice beverages, Van Nostrand Reinhold, New York 1989.
 • Nalepa W., Cichoń Z., Dynamika migracji jonów niektórych metali w kompotach agrestowych przechowywanych w puszkach blaszanych, "Opakowanie" 1975, nr 4.
 • Nalepa W., Cichoń Z., Researches concerning the quality evaluation of tinplate cans used for fruit and vegetable preserves. Proceedings of the Second International Symposium on Commodity Science and Technology "Packaging for Health in Trade and Topics in Modern Commodity Science and Technology", State University Gent - Belgium, September 19-21 1979.
 • Nikonorow M., Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne żywności, wyd. II, WNT, Warszawa 1980.
 • Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B., Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa 1987.
 • Notatka "Przemysł Spożywczy" 1989, t. XLIII, nr 6 (tłumaczenie z "Food Technology" 1987, nr 11, s. 98).
 • Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Technologia produktów owocowych i warzywnych, PWRiL, Warszawa 1973.
 • PN-65/N-01253. Metody wyznaczania barw.
 • PN-65/N-01252. Liczbowe wyrażanie barw.
 • Podgórska E., Bujak S., Krzyszczak M., Zmiany zawartości witaminy C w sokach owocowych i warzywnych w procesie produkcji i przechowywania, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1983, nr 4.
 • Postel W., Zur Bestimmung von 5-Hydroxymethylfurfurol in Fruchtsäften und Weinen, "Deutsche Lebensmittel Rundschau" 1968, Heft 10.
 • Puciatycki K., Aspekty klimatotechnologiczne w projektowaniu magazynów, "Problemy Magazynowania i Transportu" 1985, nr 1.
 • Puciatycki K., Możliwości ochrony jakości towarów przechowywanych w magazynach hurtu i detalu przed działaniem narażeń klimatycznych , "Towaroznawstwo - Problemy jakości", PTT, Łódź-Kraków 1988?.
 • Rao M.A., Anantheswaren R.C., Convective Heat Transfer to Fluid Foods in Cans, w: Advances in Food Research 1988, vol. 32, Academic Press Inc., New York-London-Tokyo 1988.
 • Rzędowski W., Podstawy biochemii przemysłu spożywczego, WPLiS, Warszawa 1963.
 • Saguy I., Constraints to quality optimization in aseptic processing , "Journal of Food Science" 1988, vol. 53, nr 1.
 • Samotus B., Leja M., Ścigalski A., Porównanie czterech metod oznaczania kwasu askorbinowego w owocach i warzywach, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria" 1982, vol. XXI.
 • Samotus B., Ścigalski A., Duliński D., Prosty sposób klarowania ekstraktów w miareczkowej metodzie oznaczania kwasu askorbinowego, "Przemysł Spożywczy" 1988, t. XLII, nr 4.
 • Sebrel H.W., Harris R.S. (eds.), The Vitamins-. Chemistry, Physio- logy, Pathology, Methods, vol. I-V, Academic Press, New York 1968-1972.
 • Secomska B., Witaminy rozpuszczalne w wodzie: stan odżywienia, spożycie, metody oznaczania w żywności, Prace IŻŻ, Warszawa 1988.
 • Sikorski Z., Drozdowski B., Samotus B., Pałasiński M., Chemia żywności, PWN, Warszawa 1988.
 • Skulberg A., Quality Control in the Food Industry, referat wygłoszony na Sesji Naukowej PTT, Kraków 1988.
 • Smoczyński A., Amarowicz R., Chemiczne skażenia żywności, WNT, Warszawa 1988.
 • Sondheimer E., Kertesz Z., Anthocyanins. Colorimetric Determination in Strawberries and Strawberry Produkts, "Analitycal Chemistry" 1948, nr 20.
 • Stehle G., Trends in der Verpackungstechnik für Fruchtsäfte, "Flüssige Obst" 1988, Heft 11.
 • Strohecker R., Henning H.M., Vitamin Assay-Tested Methods. Verlag Chemie, Merck, Weinheim 1965.
 • Swaint T., Hillis W.E., The phenolic constituents of Prunus domestica. In the quantitative analysis of phenolic constituents, "Journal of Food Science Agriculture" 1959, nr 10.
 • Szczepanik Z.R., The Theory of Quality Quantification and Identification, Characteristic, Classification and Programming of the Quality of Goods, Proceedings of Atti del X Congresso Nationale di Merceologia eta Cattedra di Merceologia "Classificazzione e caraterizzatione della merci", Ottobre 14-17 1982, Palermo. Ed. Societa Italiana di Merceologia eta Cattedra di Merceologia dell Universiteta degli Studi di Palermo, Palermo 1982.
 • Szczucki M., Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli jakości produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr 22.
 • Szczygieł A., Normy wyżywienia dla 18 grup ludności, PZWL, Warszawa 1970.
 • Szczygieł A., Podstawy fizjologii żywienia, PZWL, Warszawa 1975.
 • Szczygieł A., Piekarska J., Muszkatowa B., Klimczak Z., Tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych, PZWL, Warszawa 1976.
 • Szymczak J., Analiza komparatywna wyznaczników jakości w Polsce i na świecie, praca wykonana w ramach tematu RPBP III 41 05.01. 8.1, Instytut Towaroznawstwa, AE, Kraków 1987.
 • Szymczak J., Analiza porównawcza jakości masła w Polsce i w innych krajach socjalistycznych, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1988.
 • Thorner M.E., Manning P.B., Quality Control in Foodservice. Avi Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut 1983.
 • Toribio J.L., Lozano J.E., Formation of 5-hydroxymethylfurfural in clarified apple juice during heating at elevated temperatures, "Lebensmittel Wiss Technologie" 1987, vol. 20, nr 2.
 • Turczyn T., Fijałkowska Z., Galewska M., Litwin A., Wstępny raport o stratach w obrocie i przetwórstwie żywności, IERiGŻ, Warszawa 1983.
 • Urban R., Straty w obrocie i przetwórstwie rolno-spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1990, t. XLIV, nr 4-5.
 • Vogelpohl H., Untersuchungen Ober die LichtdurchlSssichkeit von Glasflaschen, "Verpackungs Rundschau" 1986, nr 6.
 • Wilczyńska G., Reszko D., Jakość zagęszczonych soków jabłkowych z kampanii 1982 i 1983, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1986, nr 3.
 • Wintermeyer U., Lahann A., Vogel R., Vitamin C: Entdeckung, Iden- tifizierung und Synthese - Heutige Bedeutung in Medizin und Le- bensmitteltechnologie, Deutscher Apothecker Verlag, Stuttgard 1981.
 • Wong D.W.S., Mechanism and Theory in Food Chemistry, Van Nostrand Reinhold, New York 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.