PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 652 | 256
Tytuł artykułu

Regionalne i lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku

Autorzy
Warianty tytułu
Regional and Local Labour Markets in Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest dokonanie oceny i porównanie zmian w funkcjonowaniu lokalnych i regionalnych rynków pracy w okresach: przedkryzysowym, kryzysu społeczno-gospodarczego lat osiemdziesiątych i w początkowym okresie przekształceń ustrojowych oraz rozpoznanie uwarunkowania tych zmian wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju sytuacji rynkowej w przyszłości.
EN
Regional and local labour markets in a complex market system are interconnected, particularly with commodity and service markets and with higher level labour markets. They perform a role of labour force reproduction regulator and that of goods and services production. The investigations carried out in Lower Silesia served to state the actual, spatial range of these markets as well as they showed the whole complexity of socio-economic and demographic conditioning of supply situation broken up by territory and socio-occupational picture. Also essential differences of centrally planned economy, rebuilt towards market economy became manifest The result of these differences was that the most significant role in forming a high labour force deficit in the period of socialism was played by industrialization and urbanization processes, assisted by population migrations whereas decisive for the territorial differentiation of unemployment in the period of transformation were structural factors, particularly the concentration of traditional industrial branches and of specialized service activities in the field of tourism and of health resort treatment. The future changes of the situation in the regional and local labour markets will proceed under the influence of restructuring, privatization and of badly understood adaptation processes in the material and immaterial sphere. The complexity of these transformations and the severity of their social results constitutes justification of the necessity of multilateral activity, regularizing in relation to labour supply and demand and of a close co-operation of the four forces responsible for the employment and labour market policy: state administration, trade unions, employers' organizations, and local self-government That stands for a need of a weighed connection of liberal and Keynesist approach in socio-economic policy as well as of working out regional and local solutions in the field of counteracting unemployment and reducing its negative results. Useful may be here, presented in the monograph, the results of the analysis of the past course of the processes on the investigated labour markets, and descriptive and quantitative research methods, verified in practice. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • The American Workers Fact Book - What is a Labor Market Washington: US Department of Labor 1956.
 • Anioł W.: Wpływ zagrożeń globalnych na doktrynę postępu. "Polityka Społeczna" 1989 nr 1.
 • Averitt R.T.: The Dual Economy. The Dynamics of American Occupational Structure. New York: Norton 1968.
 • Aydalot Ph.: Dylematy ekonomiki regionalną. W: Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych. Red. A. Kukliński. Warszawa: PWN 1983. Biuletyn KPZK PAN z. 124.
 • Bagdziński S.L.: Układ terytorialny a reforma gospodarcza państwa. "Gospodarka Planowa" 1990 nr 1.
 • Baka W.: Polska reforma gospodarcza - doświadczenia i przyszłość. "Ekonomista" 1988 nr 3-4.
 • Bartosiewiez S.: Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. Warszawa: PWE 1976.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 1 Warszawa: PWE 1992.
 • Berezowski S.: Wstęp do regionalizacji gospodarczej. Warszawa: SGPiS 1964.
 • Berezowski S.: Struktury przestrzenne. W: Geografia ekonomiczna Polski. Praca zbior. pod red. S. Berezowskiego. Warszawa: PWN 1978.
 • Borcz L.: Prawo podziało według pracy. Warszawa: PWE 1970.
 • Borkowska S.: Rynek pracy, warunki ograniczenia bezrobocia. W: Przeciwdziałanie bezrobociu. Praca zbiorowa. Warszawa: IPiSS 1991. Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z. 8.
 • Borkowska S.: Partycypacja pracownicza i jej perspektywy. "Organizacja i Kierowanie" 1992 nr 3-4.
 • Boris M., Stein J.L.: Economic Growth in a Free Market. New York: Columbia University Press 1964.
 • Broszkiewicz R.: Warunki rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji wrocławskiej. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Materiały na konferencję. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych 1976.
 • Broszkiewicz R.: Czynniki rozwoju Makroregionu Południowo-Zachodniego. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym makroregionu południowo-zachodniego. Materiały po konferencji. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych 1978.
 • Broszkiewicz R.: Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym. W: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Poznań-Warszawa: AE w Poznaniu, UW 1990.
 • Bruno M., Sachs J: Economics of Worldwide Stagflation. Cambridge Massachusetts: Harward University Press 1985.
 • Brus W: Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Warszawa: PWN 1961.
 • Budowa gospodarek rynkowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: wyzwania i uwarunkowania. Warszawa: Instytut Finansów Międzynarodowych, INC, Raport PAP 1990.
 • Chojnicki Z.: Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1976. Stadia KPZK PAN t XIV.
 • Cieślak M., Pluta W,: Analiza kwalifikacji pracowników gospodarki uspołecznionej Dolnego Śląska aa tle sytuacji kadrowej w kraju. Wrocław: WUS 1970.
 • Cieślak M.: Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad pomiaru. "Studia Demograficzne" 1985 nr 1.
 • Cieślak M., Ostasiewicz S.: Przemiany procesów demograficznych w rejonach uprzemysłowionych Polski (1950-1984). Wrocław: AE 1988. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławia nr 421.
 • Cieślak M. (i in.): Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie. Warszawa: SGPiS 1990. Monografie i Opracowania nr 319.
 • Cieślak M., Ostasiewicz S.: Przemiany ludnościowe w miastach Dolnego Śląska po II wojnie światowej. Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 560.
 • Ciok S.: Analiza systemu makroregionalnego południowo-zachodniej Polski. Wrocław: UW 1986. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 758. Stadia Geograficzne nr 41.
 • Ciok S.: Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląska po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światową. Praca zbior. pod red. I. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Stadia Geograficzne (w druku).
 • Ciok S.: Sudety. Obszar problemowy. Wrocław: UW 1991. Studia Geograficzne nr 51.
 • Clark C.: The Conditions of Economies. London: Progres 1957.
 • Clay H.: Post-War Unemployment Problem. London: Macmillan 1929.
 • Czarnecka I: Powiązania rozwoju infrastruktury społecznej z rozwojem przemysłowym w powiatach województwa wrocławskiego. "Przegląd Geograficzny" 1974 z. 1.
 • Człowiek i praca. Centralny Program Badań Podstawowych nr 08.01. Kier. programu H. Mortimer-Szymczak. Łódź: UŁ 1991.
 • Czyż T.: Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomiczną struktury regionalnej. Warszawa: IG 1971. Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN nr 92.
 • Ćwierz B.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw i gmin Makroregionu Południowo-Zachodniego. Wrocław: AE 1984. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ar 256.
 • Dach Z.: Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992 nr 7.
 • Dach Z.: Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992 nr 9.
 • Dąbrowski M.: Formy instytucjonalne oddziaływania państwa na życie gospodarcze. "Ekonomista" 1984 nr 4.
 • Dąbrowski J.: Przyczyny i konsekwencje systemowych trudności "Gospodarka Planowa." 1987 nr 11.
 • Domański R.: Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. Warszawa: PWE 1971.
 • Domański H.: Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź Ossolineum 1987.
 • Drogi rozwoju kształcenia zawodowego. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 1991.
 • Dulski S.: W kwestii zmian struktury podmiotowej gospodarki polskiej. "Ekonomista" 1987 nr 2.
 • Dziewoński E.: Teoria regionu ekonomicznego. "Przegląd Geograficzny" 1067 z. 1.
 • Dziewoński K. Migracje ludności w Polsce. Zmiany strukturalne w latach 1975-1985. "Przegląd Geograficzny" 1989 z. 3.
 • Dzięcielska-Machnikowska S.: Problemy życiowe bezrobotnych. W: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki Konferencja naukowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzną Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1992.
 • Eberhardt P.: Zróżnicowanie przestrzenne zmian ludności Polski w latach 1950-1986. W: Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski. Warszawa: UW 1989. Instytut Gospodarki Przestrzennej nr 18.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu. Red. W. Brus. Warszawa: PWN 1964.
 • Ekonomika handlu. Praca zbiór, pod red. Z. Zakrzewskiego. Warszawa: PWN 1964.
 • Fajferek A.: Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. Warszawa: PWE 1966.
 • Fiejka Z.: Wydajność pracy w przemyśle polskim. Warszawa: PWE 1962.
 • Fierla I.: Przemysł. W: Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski. Praca zbior. pod red. S. Berezowskiego. Warszawa: PWE 1971.
 • Fischer A.G.B.: Ekonomie Progress and Social Security. London: Macmillan 1945.
 • Flank A.: Wybrane zagadnienia przebudowy struktury ekonomiczno-przestrzennej Sudeckiego Okręgu Przemysłowego. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Materiały na konferencję. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych 1976.
 • Florence P.S.: Brytyjski i amerykański system przemysłowy. Warszawa: PWE 1965.
 • Fourastie I.: Die grosse Hoffnung des zwanzisgsten Jahrhunderst. Köln-Deutz: Bund Verlag 1954.
 • Friedman M.: Rola polityki pieniężnej. W: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów (opr. A. Szeworski). Warszawa: PWE 1975.
 • Fröbel F., Heinricks J., Kreye O.: Nowy międzynarodowy podział pracy. Warszawa: Ossolineum 1989. Polska 2000 nr 1.
 • Gableta M., Hasińska Z.: Kim są bezrobotni? "Polityka Społeczna" 1992 nr 5-6.
 • Gableta M., Hasińska Z.: Rola i wykorzystanie aktywnych form pomocy dla bezrobotnych (na przykładzie woj. wrocławskiego). "Rynek Pracy" 1992 nr 9.
 • Gableta M., Hasińska Z.: Aktywność wrocławskiego środowiska bezrobotnych i jego zamierzenia na przyszłość. "Rynek Pracy" 1992 nr 9.
 • Galbraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Warszawa: PIW 1973.
 • Glikman P.: Ukryte bezrobocie. "Życie Gospodarcze" 1992 nr 13.
 • Gliński P.: Potrzeba nowoczesnego zarządzania w gospodarce polskiej. "Gospodarka Planowa" 1990 nr 1.
 • Gołembska E.: Lokalny rynek zaopatrzenia i usług. W: Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Poznań-Warszawa: AE w Poznaniu, UW 1990.
 • Gorzelak G: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej 1989. Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny 14.
 • Graniewska D.: Bezrobocie a rodzina. W: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Konferencja naukowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1992.
 • Granulewicz M.: Stosunek bezrobotnych do innych grup i kategorii społecznych. W: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Konferencja naukowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1991.
 • Grzeszczyk T.: Lokalne i regionalne rynki pracy. "Przegląd Geograficzny" 1986 z. 4.
 • Grzeszczyk T.: Przezwyciężanie kryzysu. "Przegląd Geograficzny" 1988 z. 4.
 • Hall P.: Urban and Regional Flanning. Wyd. 2. Harmondsworth: Penguin Books 1982
 • Haveman R.H., Knopf K.A.: The Market System. New York-London 1970.
 • Hasińska Z.: Rozwój społeczno-gospodarczy województw Polski południowo-zachodniej a zmiany w strukturze zatrudnienia. Opole: WSI 1987. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 131. Nauki Społeczne z. 16.
 • Hasińska Z.: Rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój usług w województwie wrocławskim. W: Sfera niematerialna w drugim etapie reformy gospodarczej. Materiały z III Krajowej Konferencji Naukowej. Opole: WSI 1988. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 145. Nauki Społeczne z. 19.
 • Hasińska Z., Pisz Z.: Rynek pracy na Dolnym Śląsku. W: Materiały na Konferencję: Rynek pracy w warunkach reformy gospodarczej. Wrocław: Oddział PTE 1989.
 • Hasińska Z.: Regionalne rynki pracy na Dolnym Śląsku. Opole: WSI 1990. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu z. 153.
 • Hasińska Z.: Lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku. Opole: WSI 1990. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu z. 153.
 • Hasińska Z.: Sytuacja na lokalnych rynkach pracy Dolnego Śląska w świetle statystyki pośrednictwa pracy. Wrocław: AE 1990. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 537.
 • Hasińska Z.: Systemowe ujęcie rynku pracy. Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 597.
 • Basiński W., Nawarowski J.: Poziom rozwoju rolnictwa a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Opole: WSI 1981. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 59. Problematyka różna z. 4.
 • Kasiński W.: Rozwój i przemiany rolnictwa na Dolnym Śląsku. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Praca zbior. pod red. J. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny UW 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Haus B.: Czynniki warunkujące racjonalizację zatrudnienia. W: Regionalne problemy polityki zatrudnienia. Opole: Rada Naukowa Wojewody Opolskiego 1985. Materiały i Studia Opolskie t. 27 z. 55.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 t. 15.
 • Hodoly A.: Wstęp do teorii rynku. Warszawa: PWG 1961.
 • Informacja o sytuacji gospodarczej w 1991 r. wraz z elementami prognozy ostrzegawczej na 1992 r. Warszawa: Centralny Urząd Planowania 1992.
 • Isserman A. (i in.): Regional Labor Market Analysis. W: Handbook of regional and urban economics. Ed. by P. Nijkamp, Free University Amsterdam. Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo: North-Holland 1986.
 • Jacukowicz Z.: Płace w warunkach samodzielności przedsiębiorstw. "Polityka Społeczna" 1982 nr 1-2.
 • Jagas J.: Tendencje zmian w strukturze zatrudnienia. Opole: WSP 1988.
 • Jagielski A.: Ekologia i geografia procesów demograficznych. W: Demografia społeczna. Praca zbior. pod red. A. Józefowicza. Warszawa: PWN 1974.
 • Jakubowicz E.: Struktura kształcenia według zawodów w ośrodkach szkolnictwa średniego Dolnego Śląska. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Sprawozdanie z IV etapu badań. Wrocław: Instytut Geograficzny 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Jakubowicz E.: Ośrodki usługowe Dolnego Śląska (na przykładzie, szkolnictwa średniego). W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Praca zbior. pod red. J. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Janik A.: Cele polityki Wielkiej Brytanii. Wrocław: AE 1982. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 212.
 • Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Warszawa: GUS 1977. Statystyka Polski 85.
 • Jokiel B.: Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na Śląsku w latach 1961-1980. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Praca zb0ior. pod red. J. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny UW 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Kabaj M.: Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej Warszawa: KiW 1972.
 • Kabaj M.: Zatrudnienie a reforma gospodarcza. "Polityka Społeczna" 1982 nr 1-2.
 • Kabaj M.: Zatrudnienie a rozwój gospodarczy. System optymalnego zatrudnienia i wysokich płac. Warszawa: IPiSS 1984. Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z. 17.
 • Kabaj M.: Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem. Warszawa: IPiSS 1990. Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z. 11.
 • Kabaj M.: Jaki program zatrudnienia. "Polityka Społeczna" 1990 nr 4.
 • Kalecki M.: Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Warszawa: PWE 1979.
 • Kalisiak I.: Dylematy gospodarki socjalistycznej. "Gospodarka Planowa" 1987 nr 11.
 • Kałążna-Drewińska U.: Rynki lokalne w Polsce. Funkcjonowanie i typologia. Wrocław: AE 1990. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 519. Monografie i Opracowania nr 68.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli G: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Kamiński B., Okólski M.: System gospodarki światowej. Problemy rozwoju. Warszawa: PWE 1978.
 • Karpiński A.: Ekonomiczne wyzwania przyszłości. Warszawa: PWE 1987.
 • Karpiński A.: Nowa koncepcja planowania regionalnego w krajach zachodnich. "Gospodarka Planowa" 1990 nr 2-3.
 • Karst Z.: Kompleksowa przebudowa i modernizacja miast województwa wrocławskiego w latach 1966-1972 Warszawa-Wrocław PWN Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1985. Rocznik Dolnośląski t. 9.
 • Karst Z.: Makroregion Południowo-Zachodni i jego gospodarka. Warszawa: PWN 1982.
 • Karwowski J.: Rynek regionalny, warunki sprawnego funkcjonowania. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji 1984. Seria: Monografie i Syntezy nr 27.
 • Kassenberg A., Rolewicz Cz.: Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce. Warszawa: PWN 1985. Studia PKZK PAN t. LXXXIX.
 • Kawalec W.: Okręgi przemysłowe i regiony ekonomiczne w Polsce. Warszawa: PWE 1965.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN 1985.
 • Kędelski M.: Szacowanie relacji między umieralnością i trwaniem życia w środowisku społeczno-ekonomicznym w Polsce. Warszawa: SGPiS 1983.
 • Klaassen L.M.: Bieguny wzrostu w teorii i polityce ekonomicznej. W: Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych. Warszawa: PWE 1974.
 • Klamut M.: Kierunki i dynamika przeobrażeń struktury społeczno-gospodarczej w układzie regionalnym. Wrocław: AE 1983. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 230. Monografie i Opracowania nr 12.
 • Klasik A.: Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej. Warszawa: PWN 1971. Studia KPZK PAN t. XXXV.
 • Klasik A.: Optymalna struktura przestrzenna a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE 1974.
 • Kloc K.: Plan i rynek w radzieckich dyskusjach ekonomicznych 1917-1941. Warszawa: PWN 1989.
 • Klonowicz S., Dzienio K., Kowalczyk E., Wasilewska-Treaker H.: Polska lat osiemdziesiątych. Obraz demograficzny. Warszawa: Wiedza Powszechna 1986.
 • Kluczyński J., Opolski K., Włodarski W.: Edukacja i praca. Warszawa: PWN 1985.
 • Kociszewski J.: Ewolucja struktury gospodarczej Dolnego Śląska. W: Stadia nad rozwojem społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Materiały na konferencję. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych 1976.
 • Kociszewski J.: Tendencje zmian w strukturze gospodarki Makroregionu Południowo- Zachodniego w ujęciu przestrzennym. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym Makroregionu Południowo-Zachodniego. Materiały po konferencji. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych 1978.
 • Kociszewski J.: Zmiany w strukturze gospodarczej w regionie sudeckim pod wpływem uprzemysłowienia. Wrocław: AE 1988. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 421.
 • Koptas G.: Bezrobotny - inaczej, "Życie Gospodarcze" 1991 nr 49.
 • Koptas G.: Działania na racz bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. "Polityka Społeczna" 1991 nr 2.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Warszawa: PWN 1977.
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE 1985.
 • Kotlarz D., Zachorowska A.: Ekonomiczno-Społeczne problemy gospodarowania zasobami pracy w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. Katowice: AE 1992.
 • Kowaleski T.J.: Ludność w starszym wieku w rolnictwie polskim. Studium demograficzne. Łódź: 1990 (maszynopis).
 • Kozłowski S.G.: Przesłanki strategii rozwoju regionu. Lublin: UMCS 1974.
 • Kroszel W.: Rynek pracy w okresie kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy kobiet (na przykładzie woj. opolskiego). Opole: WSI 1985. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskie] w Opolu nr 101.
 • Kruczała J.: Ocena podziałów terytorialnych Polski. W: Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski Warszawa: PWN 1983. Biuletyn KPZK z. 123.
 • Kryńska E.: Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (wyniki badań w woj. miejskim łódzkim). Łódź: UŁ 1988. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 76.
 • Kuciński K.: Koncentracja ludności a uprzemysłowienie. Warszawa: PWN 1984.
 • Kukliński A.: Goals in Regional Politicoes and Objectives of Regional Planning. Genewa: UN USD 1969.
 • Kukliński A.: Regiony silne i słabe w polityce społeczno-gospodarczej. W: Region Białostocki Białystok: AE 1977. Studia Ekonomiczno-Społeczne t. V.
 • Kuznets S.: Economic Growth of Nations. Total Output and Production Structure. Cambridge Massachusetts: Harward University Press 1971.
 • Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN 1980.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. Warszawa: PWN 1988.
 • Kwiatkowski E.: Metody zwalczania bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. "Gospodarka Planowa" 1989 nr 12.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie i wolne miejsca. Teoria i rzeczywistość. "Polityka Społeczna" 1991 nr 9.
 • Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffa M.E.: Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna. "Ekonomista" 1992 nr 2.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji: podstawowe tendencje i determinanty. "Ekonomista" 1992 nr 3.
 • Lamboy J.: Development trajectories of regions. Materiały na Konferencję. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej UW 1986.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. Wyd. 4. T. 1-2. Warszawa: PWN 1983.
 • Leontief W.: Studia nad strukturą produkcji amerykańskiej. Warszawa: PWE 1963.
 • Lipowski A.: Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Warszawa: PWN 1989.
 • Lisiecki M.: Uwagi o rynku pracy. Łódź: 1966 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 3 z. 15.
 • Lisiecki M.: Rynek pracy w Łodzi w latach 1960-1970. Łódź: UŁ 1973. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 3, z. 40.
 • Lösch A.: Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji. Warszawa: PWE 1961.
 • Łukawer E.: Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Warszawa: PWN 1985.
 • Łysko S.: teorii gospodarki socjalistycznej. Problemy stosunków towarowych. Warszawa: PWN 1975.
 • Madej T.: Zagadnienia optymalizacji regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego (zarys problematyki). W: Planowanie terytorialne i polityka ekonomiczna w nowych warunkach gospodarki samorządowej. Praca zbior. pod red. Z. Mikołajewicza. Opole: WSP, Instytut
 • Madej Z.: Czy można rządzić bez rynku pracy? "Życie Gospodarcze" 1988 nr 14.
 • Mahl J.: Problemy zatrudnienia i rynku pracy w województwie wrocławskim w latach 1956-1960. Wrocław-Warszawa-Kraków: 1965.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE 1992.
 • Marks K.: Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. T. 1. Warszawa: KiW 1951.
 • Marszałek A.: Procesy międzynarodowej integracji regionalnej. "Gospodarka Planowa" 1987 nr 2.
 • Meadows D.H. (i in.): Granice wzrostu. Warszawa: PWE 1973.
 • Meller J.: Cele i instrumenty centralnej polityki zatrudnienia. "Gospodarka Planowa" 1988 nr 4-5.
 • Meller J.: Zróżnicowanie płac w Polsce. Warszawa: PWE 1988.
 • Meller J.: Dostępność zasobów pracy w układzie wojewódzkim. "Gospodarka Planowa" 1989 nr 3.
 • Mierniki rozwoju regionów. Warszawa: GUS 1969.
 • Minc B.: Ekonomia polityczna socjalizmu. Warszawa: PWN 1963.
 • Mishan E.J.: Spór o wzrost gospodarczy. Warszawa: PIW 1986.
 • Miszewska B.: Przemiany ludnościowe na Dolnym Śląsku. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Praca zbior. pod red. J. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny UW 1992. Acta Univesitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Misztal S., Kaczorowski W.: Regionalne zróżnicowanie procesu uprzemysłowienia Polski w latach 1945-1975. Warszawa: PWN 1983. Studia KPZK PAN t LXXXVI.
 • Morecka Z.: Płaca W gospodarce socjalistycznej. W: Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu. Red. O. Lange. Wyd. 3. Warszawa: KiW 1960.
 • Morecka Z.: Społeczne aspekty gospodarowania. Warszawa: PWE 1981.
 • Mortimer-Szymczak H.: Wprowadzenie. Ogólne zagadnienia racjonalizacji zatrudnienia. Problemy humanizacji pracy. W: Racjonalne i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia Łódź: UŁ 1986. Acta Univenitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 63.
 • Mortimer-Szymczak H.: Racjonalne i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia. "Polityka Społeczna" 1987 nr 1.
 • Mortimer-Szymczak H.: Planowanie i polityka zatrudnienia w państwach socjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Łódź: UŁ 1990. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 100.
 • Mortimer-Szymczak H.: Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia. W: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Konferencja naukowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1992.
 • Mujżel J.: Racjonalność a system funkcjonowania gospodarki. W: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie. Warszawa: PWE 1980.
 • Mynarski S.: Cybernetyczne aspekty analizy rynku. Warszawa: PWN 1976.
 • Mynarski S.: Analiza rynku. Problemy i metody. Warszawa: PWN 1987.
 • Mynarski S.: Model strukturalnej równowagi rynku. "Ekonomista" 1989 nr 1-2.
 • Nagórska F.: Analiza wzajemnych uwarunkowań rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego w Polsce. Sopot: Uniwersytet Gdański 1981 (praca doktorska).
 • Najgrakowski M.: Jednostki przestrzenne w badaniach międzyregionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce. Próba wyodrębnienia regionów rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce. Warszawa: PWN 1976. Biuletyn KPZK FAN z. 89.
 • Nasiłowski M.: O nurtach myśli ekonomicznej w kwestiach reformy gospodarczej. "Ekonomista" 1988 nr 6.
 • Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN.
 • Określanie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów. Warszawa: GUS 1968.
 • Okuniewski A.: Zatrudnienie a realizacja celu gospodarowania w socjalizmie. Poznań: UAM 1979.
 • Olędzki M.: Polityka zatrudnienia. Warszawa: PWE 1978.
 • Olędzki M.: Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycje współdziałania. Warszawa: IWZZ 1985.
 • O nowoczesny kształt Polski - dylematy rozwoju na progu XXI wieku. Raport prognostyczny Komitetu Prognozowania Rozwoju Kraju "Polska 2000". Wrocław: Ossolineum 1989.
 • Ossowska M.: Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: PWN 1985.
 • Ostrowski M., Sadowski Z.: Wyzwania rozwojowe. Warszawa: PWE 1978.
 • Padowicz W.: Problemy racjonalnego zatrudnienia. "Gospodarka Planowa" 1984 nr 4.
 • Pajestka J.: Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu - cz. II Warszawa: PWE 1979.
 • Pajestka J.: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu - cz. I. Wyd. 2. Warszawa: PWE 1981.
 • Pajestka J.: Teoretyczne interpretacje polskiej reformy gospodarczej. "Ekonomista" 1989 nr 1-2.
 • Pasieka M.: Austrokeynesizm. Koncepcja i praktyka. "Gospodarka Planowa" 1987 nr 7-8.
 • Perroux F.: Note on the concept of "growth poles". W: McKee D., Dean R., Lachy W.: Regional Economics: Theory and Practice. New York: The Free Press 1970.
 • Pietrucha J.: Rynek pracy woj. katowickiego. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1968.
 • Pietrucha J.: Podstawy teorii i polityki zatrudnienia. Warszawa: PWN 1975.
 • Pigou A.C.: Unemployment. London: William and Norgate 1915.
 • Pigou A.C.: The Theory of Unemployment London: Macmillan 1933.
 • Pisz Z.: Funkcje zatrudnienia w okresie przeobrażeń społeczno-gospodarczych lat osiemdziesiątych. Wrocław: AE 1990. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 504. Monografie i Opracowania nr 63.
 • Plan a rynek. Warszawa: KiW 1969.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1976.
 • Pocztowski A.: Wewnątrzzakładowy rynek pracy. "Polityka Społeczna" 1986 nr 10.
 • Podoski K.: Problemy racjonalizacji zatrudnienia w urządzeniach infrastruktury społecznej. W: Regionalne problemy polityki zatrudnienia. Opole: Rada Naukowa Wojewody Opolskiego 1985. Materiały i Studia Opolskie t. 27, z. 55.
 • Podstawy polityki rynkowej. Praca zbior. pod red. Z. Zakrzewskiego. Warszawa: PWN 1983.
 • Polityka społeczna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Praca zbior. pod red. K. Podockiego. Warszawa: PWN 1984.
 • Potrykowska A.: Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym. W: Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce. Praca zbior. pod red. P. Korellego i A. Gawryszewskiego. Warszawa: PWN 1989. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Prace Geograficzne nr 152.
 • Prandecka B.: Istota i cele polityki regionalnej. W: Cele polityki regionalnej a przedmiot planowania regionalnego. Warszawa: PWN 1971. Studia KPZK PAN t. 37.
 • Problemy bezrobocia w woj. jeleniogórskim. Jelenia Góra: Wojewódzkie Biuro Pracy w Jeleniej Górze 1991 (maszynopis).
 • Prognoza ludności Polski według województw na lata 1990-2010. Wersja pomigracyjna. Warszawa: GUS 1991.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu. Praca zbiorowa. Warszawa: IPiSS 1991. Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z. 8.
 • Przybyła Z.: Dolny Śląsk na tle procesów inwestycyjnych w kraju w latach 1961-1975. Wrocław: AE 1977. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 106.
 • Racjonalne i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia. Łódź: UŁ 1986. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 63.
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950-1970. Dynamika i struktura. Warszawa: KiW 1965.
 • Rajkiewicz A.: Bilanse siły roboczej jako instrument regionalnej polityki zatrudnienia. W: Terenowe bilanse siły roboczej. Warszawa: PWE 1970.
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie w latach osiemdziesiątych a reforma gospodarcza. "Polityka Społeczna" 1985 nr 5-6.
 • Rauziński R.: Czynnik ludzki w gospodarce Śląska Opolskiego w latach 1950-1990. Warszawa: PWN 1975.
 • Rauziński R.: Ludność, zasoby pracy i podaż pracy na Śląsku Opolskim w latach 1986-2000i W: Regionalne problemy polityki zatrudnienia. Opole: Rada Naukowa Wojewody Opolskiego 1985. Materiały i Studia Opolskie t 27, z. 55.
 • Rauziński R.: Wyludnianie się obszarów przygranicznych Polski południowo-zachodniej w latach 1970-1985. W: Przestrzenne problemy polityki zatrudnienia w Polsce do 2000 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowo-zachodniej). Materiały Konferencyjne. Turawa, listopad 1989. Opok: WSI 1989. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opok nr 159. Nauki Społeczne z. 24.
 • Raazński R., Szczygielski K.: Współczesne migracje zewnętrzne z obszaru Polski. Opole: WSI 1991. Zeszyt Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 170.
 • Rauzińaki R.: Podstawy przestrzenne polityki zatrudnienia i walki z bezrobociem na lokalnych rynkach pracy Śląska Opolskiego. Opole: Instytut Śląski 1992.
 • Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN 1957.
 • Robinson J.: Some reflections on philosophy of prices. "Życie Gospodarcze" 1959 nr 37.
 • Rosset E.: Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: PWG 1959.
 • Rosset E.: Perspektywy demograficzne Polski. Warszawa: PWE 1961.
 • Rosset E.: Demografia Polski. Stan, rozmieszczenie i struktura ludności. Warszawa: PWN 1975.
 • Roura I.R.C.: Wzrost gospodarczy a nierówności regionalne - przed kryzysem i po kryzysie. Przykład Hiszpanii. Wrocław: AE 1986. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławia nr 352.
 • Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Warszawa: PWN 1977. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Prace Geograficzne nr 117.
 • Rudolf S.: Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Warszawa: PWN 1986.
 • Rutkowski M.: Czynniki wydajności pracy w Polsce. Próba interpretacji teoretyczno-empirycznej. "Ekonomista" 1989 nr 1-2.
 • Rychłowski B.: Regionalizacja ekonomiczna. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: PWN 1967.
 • Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego. Pod red. A. Szałkowskiego. Kraków: AE 1992.
 • Say I.B.: Traktat o ekonomi politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają, i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN 1960.
 • Schumacher E.R.: Mak jest piękne. Warszawa: PIW 1981.
 • Secomski K.: Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych. W: Teoretyczne podstawy rozwoju sil wytwórczych. Praca zbior. pod red. K. Secomskiego. Warszawa: PWE 1965.
 • Secomski K.: Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. Warszawa: PWE 1977.
 • Secomski K.: Ład przestrzenny a różnice i konflikty przestrzenne. W: Problemy rekonstrukcji metodologicznej polskich studiów regionalnych. Red. A. Kukliński. Warszawa: PWN 1983. Biuletyn KPZK PAN z. 124.
 • Secomski K.: Teoria regionalnego rozwoju i planowania. Warszawa: PWE 1987.
 • Sekuła J.: Polityka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 1987.
 • Skiba L.: Czynnik ludzki w strukturze funkcjonalnej miasta przemysłowego. Wrocław: AE 1989. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 459. Monografie i Opracowania nr 55.
 • Slenczek M.: Rozwój i przemiany przemysłu na Dolnym Śląska. W: Przemiany ludnościowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Praca zbior. pod red. J. Łobody. Wrocław: Instytut Geograficzny UW 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1137. Studia Geograficzne (w druku).
 • Slenczek M.: Analiza funkcjonalno-przestrzenna ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. Wrocław: UW 1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego (w druku).
 • Słodczyk J.: Przestrzenne powiązania migracyjne województw nadodrzańskich. Opole: Instytut Śląski 1987.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN 1954.
 • Sobczak L.: Rynek pracy w Polsce Ludowej. Warszawa: PWN 1971.
 • Socha M.W.: Ważne inicjatywy w sferze stosunków pracy w EWG. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1989 nr 1.
 • Socha M.W.: Polityka płac w krajach OECD w latach 1971-1986. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1989 nr 2.
 • Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE 1987.
 • Sołdaczuk J.: Przemiany strukturalne i tendencje rozwojowe współczesnej gospodarki światowej. "Ekonomista" nr 4-5, 1985.
 • Spis kadrowy 1983. Dojeżdżający do pracy. WUS w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu.
 • Społeczne skutki bezrobocia i sposoby przeciwdziałania im w świetle opinii bezrobotnych w woj. wrocławskim. Raport z badań przeprowadzonych pod kier. J. Hausa w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław: AE 1992 (maszynopis).
 • Stępniak A., Zielińska A.: Ewolucja poglądów we współczesnej ekonomii zachodniej. "Ekonomista" 1985 nr 1-2.
 • Stokowski F.: Regionalizacja demograficzna Polski. Warszawa: PWN 1977.
 • Stohr W.: Regional Ekonomie Development and the World Ekonomie Crisis, "International Social Science Journal" 1987 vol. 112.
 • Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian. Praca zbior. pod red. J. Listkiewicza. Warszawa: PWE 1977.
 • Strumilin S.G.: Problemy wydajności pracy. Warszawa: KiW 1959.
 • Suchodolski B.: Problemy wychowania w cywilizacji nowoczesnej. Warszawa: PWN 1974.
 • Suchodolski B.: Wychowanie i strategia życia. Warszawa: WSiP 1983.
 • Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości "Gospodarka Planowa" 1987 nr 4.
 • Suś E.: Pojęcie i dziedziny harmonizowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wrocław: AE 1984. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 286.
 • Szczygielski K.: Migracje zewnętrzne z obszaru Polski południowo-zachodniej w latach 1979-1988 (analiza ilościowa). W: Przestrzenne problemy polityki zatrudnienia w Polsce do 2000 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowo-zachodniej). Materiały konferencyjne. Opole: WSI 1989. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 159. Nauki Społeczne z. 24.
 • Szeworski A.: Teorie rynku siły roboczej a wzrost stopy bezrobocia. "Ekonomista" 1989 nr 2.
 • Sztucki T.: Rynek konsumenta. Warszawa: PWE 1989.
 • Szul R.: Gospodarka przestrzenna. "Ekonomista" 1984 nr 5.
 • Szul R., Mync A., Lasocki M., Grochowski M.: Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w okresie kryzysu i reformy - ujęcie regionalne. "Przegląd Geograficzny" 1986 z. 4.
 • Szul R.: Kształtowanie terytorialnych struktur gospodarczych a gospodarka światowa. "Ekonomista" 1990 nr 4-5.
 • Szumlicz T.: Przestrzenne aspekty zatrudnienia. Warszawa: KiW 1987.
 • Szylko-Skoczny M.: Społeczne skutki bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. W: Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Konferencja naukowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1992.
 • Szymański M.: Kierunki zmian w systemach edukacji w wybranych krajach. Warszawa: CINTE 1988. Wybrane Informacje Tematyczne 21/88.
 • Świaniewicz P.: Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej z. 18, 1989.
 • Święcicki M.: Prawo pracy a stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. W: Człowiek w społeczeństwie. Materiały konferencyjne. Wisła 1961.
 • Świtaj H.: Problemy rynku pracy. "Gospodarka Planowa" 1984 nr 4.
 • Toffler A.: Trzecia Ma. Warszawa: PIW 1986.
 • Tsum S.: Ku nowej ekonomii politycznej. W: Ekonomia w przyszłości. Warszawa: PWN 1982.
 • Tymowski J., Januszkiewicz F.: Tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego na przykładzie wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Warszawa: CINTE 1985. Wybrane Informacje Tematyczne 38/85.
 • Weeb J.W.: The Natural and Migration Compents of Population Changes in England and Wales 1921-1931. "Economic Geography" 1963, no. 39.
 • Wełpa B.: Migracje i niektóre ich aspekty demograficzne. "Studia Demograficzne" 1974 nr 38.
 • Wilczyński W.: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy. Warszawa: PWE 1965.
 • Wilczyński W.: Sposób funkcjonowania a efektywność gospodarki socjalistycznej. "Ekonomista 1981 nr 1.
 • Wilczyński W.: System funkcjonowania gospodarki - doświadczenia i warunki sukcesu. "Ekonomista" 1918 nr 2.
 • Wilejczyk A.: Analiza przestrzenna zasobów siły roboczej i regionalne rynki pracy na Dolnym Śląska w latach 1960-1970. Wrocław: Instytut Geograficzny UW 1972 (maszynopis).
 • Winiarski B.: Polityka regionalna. Warszawa: PWE 1976.
 • Winiarski B.: Doktryna polityki regionalnej w Polsce. "Ekonomista" 1980 z. 5-6.
 • Winiarski B.: System planowania gospodarki narodowej. Warszawa: PWE 1985.
 • Winiarski B., Broszkiewicz R., Suś E.: Problemy harmonizowania rozwoju regionów i rekonstrukcji regionów zagrożonych stagnacją - na przykładzie wybranych obszarów Dolnego Śląska. Wrocław: AE 1988. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 421.
 • Wiśniewski Z.: Koszty pracy i zatrudnienie w przemyśle krajów kapitalistycznych. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1989 nr 10-11.
 • Włodarski W.: Zatrudnienie w Polsce u schyłku lat siedemdziesiątych. "Polityka Społeczna" 1990 nr 3.
 • Wolińska I.: Problemy funkcjonowania służb pośrednictwa pracy. Warszawa: IPiSS 1991. Ekspertyzy - Informacje z. 2.
 • Wróbel A.: Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii. Warszawa: PWN 1965. Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN nr 48.
 • Wrzosek W.: Badanie i kształtowanie rynku. Warszawa: PWE 1989.
 • Zacher L.: Zmiany strukturalno-jakościowe w gospodarce w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Warszawa: PWN 1977.
 • Zakrzewski Z.: Kształcenie dla potrzeb gospodarki. Warszawa-Poznań: PWN 1985.
 • Zielińska-Głębocka A.: Charakter i kierunki dostosowań strukturalnych w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. "Ekonomista" 1988 nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.