PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 651 | 228
Tytuł artykułu

Prognozy ostrzegawcze

Warianty tytułu
Warning Forecasts
Warungsprognosen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest konstrukcja metodologii prognozowania ostrzegawczego, pozwalająca na sporządzenie prostego aparatu narzędziowego do emisji ostrzeżeń i prognozowania momentów spadku ekonomicznego szeregów czasowych.
EN
Warning forecasts belong to a great area of research dealing with the diagnosing and forecasting of economic processes. The recognition of a current, economic situation itself can be perceived as one aspect of a forecast due to the delay of data. This monograph presents the methodology of warning forecasting and the analysis of Poland's economic system using a computer system of early warning, thus proving that the symptoms of an economic crisis may be noticed early enough. It is presumed that properly developing economic systems exhibit monotone economic growth. Therefore, as this monotonicity is disturbed resulting in the change of the growth rate, the warnings should be given. A simple tool device has been developed to produce such warning signals and to forecast the moments of decrease in value of phenomena under study. The breakdown of the growth's monotonicity, as statistical research presented in the monograph had proved, mostly leads to unfavourable economic situation that is defined in the work. The computer implementation of the warning forecasting system resulted in the automation of early warning procedure, thus becoming an important tool for decision making process where economic breakdowns may be really foreseen so as to take measures against them. The problems of warning forecasting being tackled in the work do not comprehend' the whole of the subject due to its enormous scope. The warning forecasting system presented here should be followed and completed by researches of conjuncture. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Allen R.S.D.: Ekonomia matematyczna. Warszawa: PWN 1961.
 • Anderson T.W.: Statlsticzeskij analiz vriemiennych riadow. Moskwas MIR 1976.
 • Antoniewicz R.: Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowanie w ekonomii, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 445. Wrocław: 1988.
 • Antoniewicz R., Bukietyński W.: O szacowaniu uwikłanych relacji ekonomicznych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 617. Wrocław: 1992.
 • Barczak A.: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej. Warszawa: PWN 1976.
 • Barczyk R.: Teoretyczne podstawy statystycznych analiz współczesnych wahań koniunkturalnych. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GOS i PAN 1989.
 • Barczyk R.: Ilościowe i jakościowe wskaźniki ogólnogospodarczych cykli koniunkturalnych. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" nr 158. Poznań 1988.
 • Barteczko K., Bocian A.: Changes in General Economic Activity. W: Transforming Polish Economy. "IRiSS" nr 2. Warszawa 1991.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria, Warszawa: PWE 1976.
 • Bartosiewicz T.: Budowa prognozy statystycznej metodą wyznaczania aproksymanty segmentowej z uzmiennionymi parametrami. "Wiadomości Statystyczne" nr 11, 1970.
 • Bartosiewicz T.: Prognozy statystyczne złożone dla niektórych procesów gospodarczych Polski. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" z. 33. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GOS 1971.
 • Bartosiewicz T.: Ekonometryczna metoda prognozowania plonów zbóż. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1985.
 • Beck A., Nowakowska B., Zarzycka Z.: Metodologiczne problemy badania bezrobocia. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki". Łódź: Uniwersytet Łódzki 1991.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Ekonomia. Warszawa: PWE 1992.
 • Bojarski i in.: Kryzys gospodarki polskiej. Warszawa: IWZZ 1981.
 • Box G.E., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN 1983.
 • Brown R.G.: Statistical Forecasting for Inventory Control, New York: McGraw-Hill Book Co. 1959.
 • Brown R.G.: Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Times Series, Princeton Hall 1963.
 • Buga J.: Zakres wykorzystania narzędzi ilościowych w gospodarce quasi-rynkowej. Warszawa: IRiSS 1992.
 • Bullock C.J., Pearson W.M., Crumia W.L.: The Construction and Interpretation of the Harvard Index of Business Conditions, "Review of Economic Statistics" April 1927.
 • Burns A.F., Mitchell W.C.: Measurings Business Cycles. New York: NBER 1946.
 • Cieślak M.: Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. Warszawa: PWN 1976.
 • Cieślak M.: Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławia" nr 123. Wrocław: 1978.
 • Cieślak M. i in.: Nieklasyczne metody prognozowania. Warszawa: PWN 1983.
 • Cieślak M. i in.: Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera. Wrocław: AE 1991.
 • Czerwiński Z.: Podstawy matematyczne modeli wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWE 1973.
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. Warszawa: PWE 1980.
 • Dittmann P. i in.: Metody prognozowania działalności przedsiębiorstwa. Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera. Wrocław: AE 1991.
 • Dornbusch R., Fischer S.: Macro-Economics. Hew York: McGraw-Hill Book Co. 1981.
 • Elementy rachunku ekonomicznego. Pod red. naukową Z. Hellwiga. Warszawa: PWE 1985.
 • Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: PWN 1985.
 • Estymacja modeli ekonometrycznych. Pod red. S. Bartowicz. Warszawa: PWE 1989.
 • Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Wyd. 4. Warszawa: PWN 1969.
 • Gichman I.I., Skorochod A.W.: Wstęp do teorii procesów stochastycznych. Warszawa: PWN 1968.
 • Giembicki S.: Wybrane problemy analizy ekonomicznych szeregów czasowych. "Statystyka Polski". Warszawa: GUS 1974.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1983.
 • Grabiński T. i in.: Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWN 1983.
 • Granger C.W.J.: Forecasting in Business and Economics. Wyd. 2. Boston-San Diego-New York: Academic Press 1989.
 • Greń J.: Prognozy w świetle teorii statystycznych funkcji decyzji. "Przegląd Statystyczny" nr 3-4, 1970.
 • Gazik B.: O estymacji punktów zwrotnych trendu i ustalania horyzontu prognozy. "Przegląd Statystyczny" nr 3, 1973.
 • Guzik B.: Dobór zmiennych do modelu segmentowego. "Przegląd Statystyczny" nr 3, 1978.
 • Guzik B.: Propozycja kryterium zmodyfikowanego współczynnika determinacji dla doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" nr 1-2, 1979.
 • Hampell F.R. i in.: Robust Statistics. New York: J. Wiley & Sons 1986.
 • Harman H.H.: Modern Factor Analysis. Chicago: University of Chicago Press. 1960.
 • Hellwig Z.: Aproksymacja stochastyczna. Warszawa 1965.
 • Hellwig Z.: Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii. Warszawa: PWE 1967.
 • Hellwig Z.: Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych. "Przegląd Statystyczny" nr 2, 1967.
 • Hellwig Z.: Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego. "Folia Oeconomica Cracoviensia" vol. XXV. Kraków 1982.
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predyktant. "Przegląd Statystyczny" nr 3-4, 1968.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie przekształceń ortogonalnych do wyznaczania dopuszczalnych wartości zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" nr 3, 1974.
 • Hellwig Z.: Wykorzystanie perturbacji w definiowania pojęcia prognozy krótko-, średnio- i długoterminowej. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 62. Wrocław: AE 1975.
 • Hellwig Z.: Crowling Trend Procedure and its Application for Short Time Series Prediction. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 197. Wrocław: AE 1982.
 • Hellwig Z.: Problem of Estimation of a Stochastic Process Variance by Means of Time Series Data. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 272. Wrocław: AE 1984.
 • Hellwig Z.: Warning Forecasts. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 301. Wrocław: AE 1985.
 • Hellwig Z.: Wykrywanie sprzężeń zwrotnych w gospodarce za pomocą nieliniowego współczynnika korelacji. "Ekonomista" nr 2, 1993.
 • Hellwig Z., Pollak H.: Zarys koncepcji statystycznej procedury wczesnego ostrzegania. "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" nr 158, 1986, Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS.
 • Hellwig Z., Siedlecki J.: Krzywa loglogistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów społeczno-gospodarczych. "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" nr 4, 1989.
 • Hicks J.R.: Kapitał i wzrost. Warszawa: PWN 1978.
 • Hotelling H.: Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components. "Journal of Educational Psychology" 1933.
 • Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1987.
 • Jeżewski M.: Fizyka. Warszawa: PWN 1970.
 • Kahn H., Wiener A.J.: The Year 2000. New York 1967.
 • Kalecki M.: Prace z teorii koniunktury. Warszawa: PWN 1962.
 • Kaleta J.: Perspektywy wyjścia z kryzysu. Warszawa: KAW 1986.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinalli C.: Ekonomia. Gdański Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Kendall M., Buckland W.: Słownik terminów statystycznych. Warszawa: PWE 1986.
 • Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. Warszawa: PWE 1982.
 • Kolenda M.: Testing the usefulness of two time series extrapolation methods. "Acta Oeconomica Pragensia" nr 53, Praga 1983.
 • Kolupa M.: Metody estymacji modeli ekonometrycznych. Warszawa: PWE 1974.
 • Kołmogorow A.N.: O priedstawlenii nieprerywnych funkcij nieskolkich pieriemiennych supierpozycjam nieprerywnych funkcij mienszego czisla pieriemiennych. "DAN SSSR" nr 109, 1956.
 • Komorowski S.M.: Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy. Warszawa 1988.
 • Kornai J.: Ant i-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Warszawa: PWN 1977.
 • Kowalczyk Z. (red): Koniunktura gospodarcza. Warszawa: PWE 1982.
 • Krupski R. : Metody i techniki planowania strategicznego. Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera. Wrocław: AE 1991.
 • Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Kuszewski T., Tabeau A.: Próba modelowania i przewidywania wskaźnika koniunktury. "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1990.
 • Lance G.M., Williams T.: A General Theory of Classyficatory Sorting Strategies. "Computer Journal" t. 9, 1967.
 • Leja F.: Geometria analityczna. Wyd. 4. Warszawa: PWN 1963.
 • Levin R., Kirkpatrick C., Rubin D.: Quantitative Approaches to Management. New York: McGraw-Hill Book Co. 1982.
 • Levy P.: Proceses stochastiques. Paris: Gauther Villers 1948.
 • Lewandowski R.: Prognose und Informations Systeme und Ihre Anwendungend. Band I i II. Berlin-New York 1980.
 • Lindbauer J., Herb G., Roberts C.: Ansetze zu einem Konjukturindikatoren System für die Bundes Republik Deutschland, CIRET Stunden 20, München 1973.
 • Lisiczkin W.A.: Tieorija i praktika prognostiki. Moskwa 1972.
 • Łyko J., Smoluk A.: Podstawy teoretyczne wybranych metod prognozowania (w druku).
 • Makridakis S., Wheelwright S.C.: Forecasting. Amsterdam-New York: North Holland Publishing. Company 1979.
 • Makridakis S., Wheelwright S.C.: Forecasting Methods for Management. New York: John Wiley 1989.
 • Mańczak K.: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania. Warszawa: WNT 1971.
 • Matkowski Z.: Diagnostyczna i prognostyczna przydatność barometrów koniunktury. "Ekonomista" nr 3, 1980.
 • Melich K.: O mierzeniu efektywności predykcji. "Przegląd Statystyczny" nr 2, 1972.
 • Metody analizy i prognozowania. Demografia. Pod red. nauk. M. Cieślak. Warszawa: PWN 1992.
 • Mieszczankowski M.: Kto zawinił. "Polityka" nr 16, 1987.
 • Milo W. (red.): Analiza szeregów czasowych. Łódź 1983.
 • Milo W.: Szeregi czasowe. Warszawa: PWE 1990.
 • Miller R.B.: Minitab Handbooks for Business and Economics. PWS. Boston: Kent Publishing Co. 1988.
 • Moore G.H., Shiskin J.: Indicators of Business Expansions and Construction Occasional. NBER Paper 103. New York 1967.
 • Newbold P., Bos T.: Introductory Business Forecasting. Cincinnati: South Western Publishing Co. 1990.
 • Nowak E.: Badanie zgodności metod wyboru cech diagnostycznych. "Przegląd Statystyczny" nr 1, 1980.
 • Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 292. Wrocław: AE 1985.
 • Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1985.
 • Okólski M., Timofiejuk I.: Statystyka ekonomiczna. Warszawa: PWE 1981.
 • Ostasiewicz S.: Metody dyskryminacyjne w prognozowani dyskretnym. Wrocław: Ossolineum 1989.
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
 • Pawłowski Z.: Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWN 1974.
 • Pleszczyńska E.: Problemy identyfikacji i weryfikacji w statystyce szeregów czasowych. Warszawa: PWN 1976.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1977.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
 • Pollak H.: Konstrukcja systemu prognoz wczesnego ostrzegania w gospodarce żywnościowej. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GOS i PAN 1990.
 • Poradnik metodologiczny prognozowania. Warszawa: PAN i Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" 1978.
 • Prognozy ostrzegawcze. Etapy I-IV. Temat CPB 10.9.5 w ramach programu badawczego: Modelowanie ekonomiczne i metody prognozowania procesów gospodarczych. Praca zbiorowa (nie publikowana).
 • Programowanie rozwoju gospodarczego. Pod red. T. Pietrzykiewicza. Warszawa: PWE 1975.
 • "Roczniki Statystyczne GOS" 1960-1990.
 • Rusnak Z., Siedlecka O., Siedlecki J.: Metody badania ważności cech. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 64. Wrocław: AE 1982.
 • Sadowski W.: Wnioskowanie statystyczne. Warszawa: PWE 1972.
 • Sadowski W.: Decyzje i prognozy. Warszawa: PWE 1977.
 • Scheer A.W.: Absatzprognosen. Mit 77 Abbildungen und einer Falttafell. Berlin: Springer Verlag 1983.
 • Secomski K.: Prognostyka. Warszawa: Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega 1971.
 • Secomski K.: Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii. Warszawa: PWE 1977.
 • Siciński A.: Prognoza a nauka. Warszawa: KiW 1969.
 • Siedlecka U.: Taksonomiczna metoda wyboru zmiennych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 84. Wrocław: AE 1976.
 • Siedlecka U.: Analiza taksonomiczna retrospektywnego rozwoju gospodarczego Polski. "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" nr 1, 1989.
 • Siedlecka O., Siedlecki J.: Optymalizacja taksonomiczna. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1990.
 • Siedlecka U., Siedlecki J.: Histereza procesów ekonomicznych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 513. Wrocław: AE 1990.
 • Siedlecka U., Siedlecki J.: O kondycji gospodarczej Polski. "Wiadomości Statystyczne" nr 7, GUS 1991.
 • Siedlecki J.: Spline-funkcje w interpolacji szeregów czasowych. "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" nr 2, 1989.
 • Siedlecki J.: Równowaga binarna w ekonomii. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 612, Wrocław: AE 1992.
 • Smaga E.: Metoda Hotellinga jako kryterium istnienia trendu logistycznego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 138. Krakowi AE 1981.
 • Smoluk A.: Podstawy teorii aproksymacji i s-funkcje. Warszawa: PWE 1974.
 • Sokołow D.: Koniunktura gospodarcza. Warszawa: PWE 1970.
 • Sokołowski A., Zając K.: Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE 1987.
 • Stanisz T.: Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera. "Folia Oeconomica Cracoviensia" vol. XXIII, 1980.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1986.
 • Steinhaus H.: O prognozie. "Zastosowania Matematyki" nr 1, 1956.
 • Strahl D.: Niektóre własności wybranych metod doboru cech diagnostycznych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 156. Wrocław: AE 1980.
 • Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele Infrastruktury społecznej. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 158. Wrocław: AE 1980.
 • Theil H.: Applied Economic Forecasting. Amsterdam: North-Holland Publishing Co. 1966.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. Warszawa: PWN 1958.
 • Teoria prognozy z zastosowaniami ekonomicznymi. Pod red. nauk. Z. Hellwiga. Wrocław: AE 1977.
 • Tichy G.J.: Konjunkturschwankungen. Theorie, Messung, Prognose. Berlin-Heidelberg-New York: Springer Verlag 1976.
 • Tinberger J.: Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa: PWN 1957.
 • U źródeł polskiego kryzysu. Warszawa: PWN 1985.
 • Wald H.: A Study in the Analysis of Stationary Time series. Uppsala: Almqvist-Wiksell 1938.
 • Waszkiewicz L.: Weryfikacja procedur prognostycznych. Warszawa: PWN 1976.
 • Welfe W., Dębski W.: Własności modelu gospodarki narodowej Polski. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria D" nr 10, 1976.
 • Welfe W.: Models and Forecasts 84. 8th International Conference Modelling Socialistics Economies, "Macromodels" nr 84, 1987.
 • Wesołowska M.: Wstęp do analizy szeregów czasowych. Warszawa: SGPiS 1977.
 • Wesołowski J.: Bilans płatniczy w gospodarce Polski. Warszawa: PWE 1984.
 • Wiener N.: Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology 1949.
 • Woźniak M., Zeliaś A.: Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych. "Folia Oeconomica Cracoviensia" vol. XIV, 1973.
 • Wydymus S.: Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego. "Przegląd Statystyczny" nr 2, 1975
 • Wydymus S.: Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria: Monografie" nr 64, 1984.
 • Zadora K.: O predykcji punktów zwrotnych trendu i ustalaniu horyzontu prognozy. "Przegląd Statystyczny" nr 1, 1969.
 • Zadora K.: O predykcji szeregów czasowych metodą wyrównywania wykładniczego. "Przegląd Statystyczny" nr 2, 1969.
 • Zadora K.: Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" nr 155, Katowice: AE 1980.
 • Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE 1988.
 • Zając K.: Ekonometryczna analiza budżetów domowych. Warszawa: PWE 1966.
 • Zarzycka Z., Nowakowska B.: Statystyczne metody analizy stopnia zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie usług. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria B, nr 4, 1975.
 • Zarys ekonometrii. Pod red. Z. Hellwiga Warszawa: PWE 1973.
 • Zeliaś A.: Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających. "Przegląd Statystyczny" nr 2, 1970.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. Warszawa: PWN 1984.
 • Zieliński Z.: Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych. Warszawa: PWN 1979.
 • Zienkowski L.: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny. Warszawa: PWE 1979.
 • Żurawicki S.: Problemy prognozowania ekonomicznego. Warszawa: PWE 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.