PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 650 | 189
Tytuł artykułu

Ekonomiczna integracja sterowana produkcją wyrobów na zamówienie

Warianty tytułu
Ökonomische Steuerungsintegration der Produktion der Erzeugnisse in der Kundenauftragsgebundene Produktion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie modelu zintegrowanego ekonomicznie systemu sterowania produkcją, ze wskazaniem możliwości zastosowania w praktyce niektórych metod i rozwiązań organizacyjnych, także o charakterze teoretycznym, ekonomizujących krótkookresowe działania wytwórcze.
Twórcy
Bibliografia
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 • Avtomatizirorannaja sistema uprarlenija. Pod red. D.W. Kozłowej. Moskwa: Mysl 1972.
 • Avtomatizirorannye sistemy upravlenija i organizacija ekonomi deskoj informacii na masinostroitelnych predpri jatiach. Pod red. S.U. Olejnika. Charkow: Izdatelstvo "Vissa skola" 1987.
 • Bałtowski H.: System produkcji "akurat na czas". "Gospodarka Planowa" 1988 nr 6 s. 36-40.
 • Bartezzaghi E., Turco F.: The Impact of Just-in-Time on Production Performance:Analytical Fraemwork. "International Journal of Operations and Production Management" 1989 nr 8 s. 40-61.
 • Becker J.: Architektur eines EDV-Systems zur Materialflusssteuerung. Berlin-Heidelberg s Springer-Verlag 1987.
 • Bentz T.K.: Uber Kenzahlen zur Planung, Steuerung und Kontrolle des Materialflusses fur einen optimalen Produktionsahlauf. Berlins Technische Hochschule 1974.
 • Blechernen M.Ch.: Gibkie proizvodstvennye sistemy. Organizacionno-ekonomideskie aspekty. Moskwa: Ekonomika 1988.
 • Borkowska S.: Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń. Warszawa: PWE 1987.
 • Bose G.J.: Implementing JIT with MRP II Greates Hybrid Manufacturing Environment. "Industrial Engineering" 1989 nr 9 s. 49-53.
 • Boszko J.: Rachunek kosztów stanowiskowych w sterowaniu ekonomicznym w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 1987 nr 1-4 s. 293-305.
 • Euhmann H.: Verknupfung der Kostenrechnung mit dem PPS-System bei der Antriebstechnik. G. Bauknecht AG. Kostenrechnungspraxis. Zeitschrift für Controlling 1990 nr 5 s. 294-297.
 • Burbidge J.L.: Zasady organizacji produkcji. Warszawa: WNT 1966.
 • Bursche J.: Klasyfikacja sposobów sterowania przepływem oraz dobór metod planowania i ewidencji produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki 1974.
 • Bursche J.: Planowanie i kontrola przebiegu produkcji. W: Zasady organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego. Warszawa: WNT 1974 s. 342-383.
 • Barsche J.: Usprawnienie organizacji produkcji warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992 nr 6 s. 12-15.
 • Busch U.: Entwicklung eines PPS Systems. Berlin: Erich Schmidt Verlag 1989.
 • Busch U.: Produktivitätsanalyse. Berlin: Erich Schmidt Verlag 1989.
 • Busse V., Colbe W., Lassman G.: Betriebswirtschaftstheorie. Band 1. Grundlagen. Produktions- und Kostentheorie. Berlin-Tokyo: Springer-Verlag 1986.
 • Chajtman S.: Podstawy organizacji procesu produkcyjnego. Warszawa: PWE 1971.
 • Chajtman S.: Organizacja produkcji rytmicznej. Warszawa: PWE 1973.
 • Chajtman S.: Systemy i procesy informacyjne. Warszawa: PWE 1986.
 • Domiter A.: Zasady rozdziału zadań w specjalizowanym technologicznie wydziale produkcyjnym. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 60 1974 s. 41-53.
 • Dworczyk M.: Organizacja technicznego przygotowania produkcji. Warszawa: PWE 1973.
 • Ekonomika i organizacja procesów produkcyjnych. Praca zbiorowa pod red. B. Hausa. Wrocław: AE 1989.
 • Elementy rachunku ekonomicznego. Praca zbiorowa pod red. Z. Hellwiga. Warszawa: PWE 1985.
 • Fankel G., Francois P.: Just-in-Time-Produktion und Beschaffung. Funktionsweise, Einsatzvoraussetzungen und Grenzen. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1989 nr 59/z.5 s. 531-543.
 • Flakiewicz W., Oleński J.: Cybernetyka ^ekonomiczna. Warszawa: PWE 1989.
 • Formy organizacji pracy grupowej i zespołowej z uwzględnieniem rozrachunku wewnętrznego oraz dostosowane do nich formy wynagradzania. Etap IV. CPBP nr 08.01. Praca zespołowa pod kier. M. Gablety. Wrocław: AE 1989.
 • Gospodarowicz A.: Harmonogramy przedsięwzięć czasowo-przestrzennych i przybliżone metody ich wyznaczania. Wrocław: AE 1986. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 325.
 • Gościński J.: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. Warszawa: PWN 1977.
 • Gościński J.: Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe. Warszawa: PWE 1982.
 • Grzybowski S.: Modelowanie przebiegu cząstkowych procesów produkcyjnych metodą węzłową bez uwzględnienia kolejności. W: Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej nr 154 1986.
 • Gutsztejn A.I.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym a cybernetyka. Warszawa: PWE 1972.
 • Habr J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. Warszawa: PWE 1978.
 • Hahn D., Lassman G.: Produktionswirtschaft-Controlling industrieller Produktion, Band 2. Heidelbergs Physica-Verlag 1989.
 • Hahn D., Lassman G.: Produktionswirtschaft-Controlling industrieller Produktion. Band 1. Heidelbergi Physica-Verlag 1990.
 • Hanusz T.: Planowanie wykonawcze produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE 1972.
 • Hanusz T.: PLANTYP, zautomatyzowany modułowy system planowania produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki 1973.
 • Bauptrogel W.: Wettbewerbsvorteile durch Informationstechnik. Wettbewerb durch den Computereinsatz in Äussendienst. "Wirtschaftswissenschaftliches Studium" 1989 z. 4 s. 196-197.
 • Haus B.: Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa?, PWE 1969.
 • Haus B.: Ekonomiczny charakter parametrów planistycznych. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 60 1974, s. 53-65.
 • Heinen E.: Das Zielsystem der Unternehmung. Wiesbaden: 1966.
 • Hoch P.: Betriebswirtschsftliehe Methoden und Zielkriterien der Reihenfolgeplanung bei Werkstatt- und Gruppenfertigung. Frankfurt am Mein - Zurich: 1973.
 • Horvath P., Mayer R.: Processkostenrechnung. "Controlling" 1989 nr 1 s. 216 i n.
 • Hoss K.: Fertigungsablaufplanung mittels operationsanalytischer Methoden. Würzburg-Wiens Physica-Verlag 1965.
 • Jacob H.: Zur optimalen Planung des Produktionsprogramms bei Einzelfertigung, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1971 ur 8.
 • Jacobs F.R.: OPT Uncovered-Many Production Plannig and Scheduling Concepts Can Be Applied With or Without Software. "Industrial Engineering" -1984 nr 10 s. 32-41.
 • Jarugowa A.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE 1986.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Szychta A.: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Katowice: PTE 1990.
 • Jaworska T.: Wpływ handlu zaopatrzeniowego na efektywność przedsiębiorstw przemysłowych. "Gospodarka Narodowa" 1990 nr 7.
 • JIT - system optymalizacji poziomu zapasów w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa" 1984 nr 21-22.
 • Kantorowicz L.: Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów. Warszawa: PWN 1961.
 • Knolmayer G., Lemke F.: Auswirkungen von Losgrossen - reduktion auf die Erreichung produktionswirtschaftlicher Ziele. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1990 nr 60 s.423-442.
 • Koźmiński A.K.: Współczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: PWN 1987.
 • Kral Z.: Podstawy organizacji przygotowani a produkcji. Wrocław: PWr 1985.
 • Kubzdela B.: Model sterowania procesem produkcyjnym w warunkach produkcji jednostkowej i seryjnej. Definicja probierni. W: Prace Naukowe AB we Wrocławiu nr 150 1979 s. 161-172.
 • Kufel M.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. Wrocław: AE 1990. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 514.
 • Kufel M., Nowosielski S.: Ilościowo-wartościowe sterowanie produkcją fazową (na przykładzie zakładów porcelany stołowej). "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1985 nr 10-11.
 • Kufel M., Nowosielski S.: Co przeszkadza organizacji. "Nowator" 1986 nr 5 s. 8-11.
 • Kufel M., Nowosielski S.: Sterowanie produkcją a wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy (na przykładzie zakładów porcelany stołowej). W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 365.
 • Kuzin B.I., Dubolazov V.A.: Organizad ja i operatirno-kalendarnoe planirovanie maäinostroitelnogo proizvodstva v ASUP. Pod red. S.A. Sokolicyna. Leningrads Izdatelstvo Leningradskogo Universiteta 1978.
 • Küpper H.U., Weber J., Zund A.: Zum Verständnis und Selbstverständnis des Controlling. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1990 nr 60, s. 281-293.
 • Kwiek J.M.: Sterowanie produkcją zmiennoseryjną. Warszawa: WNT 1982.
 • Lassman G.: Aktuelle Probleme der Kosten- und Erlösrechnung sowie des Jahresabschlusses bei weitgehend automatisierter Serienfertigung. Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung 1985 nr 36.
 • Laux H.: Auftragsselektion bei Unsicherheit. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1971 nr 23.
 • Lis S.: Podstawy projektowania systemu rytmicznej produkcji. Warszawa: PWr 1974.
 • Lis S.: Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym. Warszawa: PWN 1984.
 • Lesz M.: Modele automatyzacji planowania i zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE 1975.
 • Łubniewski T.: Sterowanie zapasami produkcji nie zakończonej w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wrocław: Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej nr 23.
 • Maier H.: Integration von Produktionsplanung und Kostenträgerrechnung als Bestandteil eines umfassenden Kostenrechnungssystems. Kostenrechnungspraxis. Zeitschrift für Controlling 1989 z. specj. 1, s. 82-90.
 • Matczewski A.: Zarządzanie produkcją przemysłową. Warszawa: PWE 1990.
 • Mannel W.: Kostenrechnung als effizientes Fuhrungs-instrument mittelständischer Unternehmen. Kostenrechnungspraxis. Zeitschrift für Controlling 1989 z. specj. nr 1.
 • Meyer E., Mann R.: Controlling w twojej firmie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1992.
 • Monks J.G.: Operations Management, Theory and Problems. New York - Torontos McGraw-Hill Book Company 1982.
 • Moore F.G., Welti O.: Produktionssteuerung-Produktionskontrolle. Berlin: Verlag Moderne Industrie 1967.
 • Nestorowicz T., Nowosielski S., Śliwiński Z., Tkocz J.: Rozrachunek wewnętrzny w Hutmenie. "Przegląd Organizacji" 1989 nr 3 s. 27-28.
 • Nowosielski S.: Komputerowa metoda równomiernego obciążenia stanowisk produkcyjnych. "Przegląd Organizacji" 1977 nr 1.
 • Nowosielski S.: Integracja planowania produkcji w przedsiębiorstwie. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986 nr 7-8 s. 30-32.
 • Nowosielski S.: Zastosowanie kryteriów ekonomicznych w bieżącym bilansowaniu zdolności produkcyjnej z pracochłonnością zadań planowych. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 365.
 • Nowosielski S.: Ekonomiczne cele i kryteria operatywnego planowania produkcji w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka. W: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania. Wrocław: TNOiK 1988 s. 123-128.
 • Nowosielski S.: Elastyczność wytwarzania i zarządzania we współczesnych koncepcjach sterowania produkcją. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 536.
 • Nowosielski S.: Rechnergestützte zeitliche Planung und Steuerung der Produktion am Beispiel eines Betriebes zur Produktion von Dichtungen. W: Beiträge der internationalen. Forschungskooperation, Dresden - Wrocław: TO Dresden, Ökonomische Akademie Wrocław 1990 z. 2 s, 83-90.
 • Nowosielski S.: Sposoby oddziaływania na poprawę ekonomiki przebiegu produkcji w przedsiębiorstwie. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 512 1990.
 • Nowosielski S.: Restrukturyzacja zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach krajowych. Wrocław; PTE 1993 Wrocławski Biuletyn Gospodarczy s. 7-12.
 • Nowosielski S., Tkocz J.: Wybrane problemy realizacji funkcji przyjmowania zamówień w przedsiębiorstwie. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 587 1991 s. 55-62.
 • Ökonomie der Produktionsdurchführung. Praca zespołowa. Berlin: Verlag die Wirtschaft 1984.
 • Organizacyjne i informacyjne przygotowanie przedsiębiorstw do wprowadzania rozwiązań ekonomi żujących sterowanie produkcją i zapasami. Etap 1. Analiza nowych koncepcji sterowania produkcją i zapasami ze szczególnym uwzględnieniem warunków ich zastosowania. Praca badawcza o charakterze rozpoznawczym wykonana pod kier. S. Nowosielskiego. Wrocław AE (maszynopis). Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1990.
 • Orlicky J.: Planowanie potrzeb materiałowych. Nowy styl sterowania produkcją i zapasami. Warszawa: PWE 1981.
 • Pawellek G.: Logistische Gestaltung flexibler Organisationsstrukturen im Produktionsunternehmen. "Zeitschrift für Organisation" 1992 nr 4 s. 231-234.
 • Pfohl H.-Ch.: Logistik-systeme. Berlin: Springer-Verlag 1985.
 • Planowanie techniczno-ekonomiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym. Praca zbiorowa pod red. B. Hausa. Warszawa: PWE 1978.
 • Piischel G., Schmidt P.M.: Gewährleistung von Entscheidungszusaimenhangen in der Planung und Steuerung der Produktion durch Nutzung der Symulation. Dresden: 1987. Wissenschaft Theorie und Praxis z. 39 s. 78-88.
 • REFA. Methodenlehre der Planung und Steuerung. Bd. 1 : Grundlagen. Bd. 2 : Planung. Bd. 3 : Steuerung. München : Carl Hanser Verlag 1974.
 • Rymarczyk M.: Koncepcja CIK - komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 500.
 • Rytmiczność procesu produkcyjnego. Zakłócenia i ich kompensacja. Pod. red. S. Lisa. Warszawa: PWE 1982.
 • Scherr A.W.: CIM Organisation und Implementierung. "Harvard - Manager" 1987 nr 1 s. 84-95.
 • Skowronek C.: Sterowanie zapasami produkcyjnymi. Problemy ekonomiczne. Warszawa: PWE 1977.
 • Skowronek C.: Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1989.
 • Skurba W.W., Podcasowa T.P. (i in.): Zadaci kalendarnogo planirovanija i metody ich resenija. Kiev: Naukowa Dumka 1966.
 • Slezinger G.E.: Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: WNT 1975.
 • Sokolicyn S.A.: Primenienie matematiieskich metodov v ekonomike i organizacii maSinostroltelnogo proizvodstra. Leningrad : Masinostroenie 1970.
 • Sokolicyn S.A., Dubolazov V.A.: Avtomatizirovannye sistemy upravlenija masinostroitelnym predprljatlem. Leningrad: Universitet 1980.
 • Starostecki A.: Rytmiczność produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Warszawa: PWE 1973.
 • Starostecki A.: Organizacja więzi produkcyjnych w usprawnianiu realizacji procesów wytwórczych w przedsiębiorstwach budowy okrętów. Gdańsk: 1985 (maszynopis).
 • Steffen R.: "Computer Integrated Manufacturing" (CIM) - Bausteine und (noch) fehlende Elemente der Kosten rechnung. EDV (9) 1/87. Serie Kostenrechnungspraxis. Zeitschrift für Controlling s. 8-12.
 • Steffen R. s Fl exibilitätssteigerung durch Rüstzeitsenkung. "Management Zeitschrift" 1987 nr 11 s. 507-511.
 • Steffen R.: Massnahmen zur Rüstzeitminderung. "Management Zeitschrift" 1987 nr 12 s. 581-585.
 • Steffen R.: Produktion, Hannover 1989.
 • Steffen R.: Verbesserung der Umrüstbedingungen in der industriellen Produktion. W: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 1989 z. 4 s. 180-187.
 • Steffen R.: Nutzung der Kosten- und Erlösrechnung zur konstruktionsbegleit enden Erfolgsfrühererkennung in Verbindung mit computergesteurten Technologien. Festschrift für Gert Lassman zum 60. Geburstag. Stuttgart: Schaffer Verlag 1990 s. 195-216.
 • Stolarek W.: Podstawy organizacji produkcji. Warszawa: WNT 1967.
 • Strzelecki T.: Harmonizacja działań w procesach pracy. Warszawa: PWE 1987.
 • Sudoł S.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym. Warszawa: PWE 1972.
 • Sudoł S.: Przedsiębiorstwo przemysłowe. Ekonomika, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE 1988.
 • Titov V.V.: Optimizacija funkcionirovanija promyslennogo predprijatija. Novosibirsk: Izdatelstvo Nauka 1987.
 • Tymczasowa organizacja przyjmowania zamówień na wyroby produkowane przez ZHPMN HUTMEN. Praca badawczo- -wdrożeniowa wykonana pod kier. S. Nowosielskiego. Wrocław, wrzesień 1989 (maszynopis).
 • Vossbein R.: Unternehmensplanung. Grundlagen und praktische Anwendung der Planung als Steuerungs-Instrument. Dösseldorf - Wien: Econ Verlag 1974.
 • Weithöner U.: Erfolgsorientierte Planung des Produktionsablaufs bei Einzelfertigung. Krefelds Marchai- und Matzenbacher-Wissenschaftsverlag 1985.
 • Wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w DZWME DOLMEL. Praca badawczo-wdrożeniowa wykonana pod kier. S. Nowosielskiego. Wrocław: AE 1990.
 • Wheatley M.: OPT Imising Production Potential. "International Journal of Operations and Production Management" 1989 nr 2.
 • Wiendahl H.P.: Belastungsorientierte Fertigungssteuerung. "Technische Rundschau" 1982 nr 48.
 • Wiendhal H.P., Wedemeyer H.G.: Das Dilemma der Fertigung s Steuerung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1990 nr 60 s. 407-421.
 • Wildemann H.: Materialflussorientierte Logistik. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1984 nr 2 s. 71-89.
 • Wildemann H.: Das Just-in-Time Konzept Produktion und Zulieferung auf Abruf. Frankfurts 1988.
 • Włoczewski J.: Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: IWZZ 1988.
 • Wróblewski K. (i in.): Reguły priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji. Warszawa: WNT 1987.
 • Zäpfel G.: Strategisches Produktions-Management. Berlin-New Yorks Walter de Gruyter 1989.
 • Zäpfel G., Missbauer H.: Neuere Konzepte der Produktionsplanung und-steuerung in der Fertigungsindustrie. "Wirtschaftswissenschaftliches Studium" 1988 z. 3 s. 127-131.
 • Zbichorski S.: Ekonomika i organizacja produkcji. Warszawa: Książka i Wiedza 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.