PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 612 | 131
Tytuł artykułu

Równowaga binarna w ekonomii

Warianty tytułu
Binary Equilibrium in Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w tej rozprawie próbuje odpowiedzieć na cztery zasadnicze pytania: - jak można określić stan równowagi systemu ekonomicznego; - jakie zjawiska gospodarcze świadczą o tym, że gospodarka znajduje się w stanie równowagi; - czy rzeczywiście równowaga w ujęciu klasycznym jest stanem ekonomicznie i społecznie pożądanym; - czy zawsze należy dążyć do konstrukcji makromodeli równowagi rynkowej (bądź modeli nierównowagi) i starać się, aby te modele zwierały jak największą liczbę zmiennych i równań.
EN
The beginning of the 90s in Poland has been marked by the struggle with hyperinflation. This struggle should result in equalizing demand and supply. Such equilibrium, as it appears, does not bring about the phenomenon of universal welfare and its generating mechanism means (by simplification) a budget equilibrium which produced mainly by the increase of prices and taxes and by the limitation of incomes. The interpretation variety of the notion of equilibrium encouraged the author to present his own concept of the economic equilibrium. While analyzing the economic relations one can observe that, in spite of their complexity, most of them are characterized by the strong dependences between distinguished pairs of variables. It means that the decisive influence upon the given variable under control is generally exercised by only one of the control variables connected with it. Moreover, the occurring feedbacks make it possible to specify many chains of dependences in the national economy which build up cyclic systems. The author introduces the notions of binary dependences and binary cyclic equilibrium and verifies them on many examples with real data from Poland's economy. With due appreciation to the role of econometrics models in the analysis of economic equilibrium (and disequilibrium), the author asserts however that their binary construction presented in this work and based on the method of iterative regression not only makes it possible to detect and quantify the nonlinear dependences but also to constantly, by eye verifying the quality of constructed models thus enhancing their practical applicability. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Allen R.G.D.: Ekonomia matematyczna. Warszawa: PWN 1961.
 • Allen R.G.D.: Teoria makroekonomiczna. Warszawa: PWN 1973.
 • Amoroso L.: La curva statica di offerta. Giornale degli Economisti 1930.
 • Antoniewicz R.: Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowanie w ekonomii. Wrocław: AE 1988. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 445, Seria: Monografie i opracowania nr 49.
 • Antoniewicz R.: O stanach równowagi termodynamicznej układów ekonomicznych. Wrocław: AE 1982. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 215.
 • Ashby W.R.: Design for a Brain. The Origine of Adaptive Behaviour. London: Chapman and Hall 1952.
 • Barczyk R.: Teoretyczne podstawy statystycznych analiz współczesnych wahań koniunkturalnych. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN 1989.
 • Barro R.J., Grossman H.J.: A General Disequilibrium Model of Income and Employment. American Economic Review 1971.
 • Barczak A. i in.: An Econometric Model of Industrial Enterprise. Katowice: AE 1991.^ Working Paper nr 91-1.
 • Baumol W.J.: Economic Dynamics. New York: The Macmillan Company 1959.
 • Benassy J.P.: Neo-Keynesian Disequilibrium Theory a Monetary Economy. Review of Economic Studies 1975.
 • Beer S.: Cybernetyka a zarządzanie. Warszawa: PWN 1966.
 • Benham P., Samuelson P.A. i in.: Wykłady ekonomii politycznej. Warszawa: PWE 1965.
 • Bertalanffy L., von: Biophysic der Fliessgleichgewicht Vieweg. Braunschweig 1953.
 • Bertalanffy L., von: Das Gefuge des Lebens. Leipzig: B.Y. Teubner 1937.
 • Bertalanffy L., von: Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN 1984.
 • Bertalanffy L., von: General Systems Theory. W: General Systems. T. 1, 1956.
 • Beksiak J., Libura M.: Równowaga gospodarcza w socjalizmie. Warszawa: PWN 1974.
 • Borisow W.I., Tieoria igr. Eriewan: Izdatielstwo ASSR 1973.
 • Bowden R.J.: The Econometrics of Disequilibrium. Amsterdam: North-Holland 1978.
 • Braterman E.M., Lewin M.: Nierawnowiestnyje modieli ekonomiczeskich sistiem. Moskwa: Nauka 1981.
 • Bukietyński W., Smoluk A.: O tym, że równowaga jest ważniejsza niż optymalność. Wrocław: AE 1982. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 215.
 • Charemza W., Groński M.: Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski. Warszawa: PWN 1985.
 • Charemza W.: Ekonometryczne modele nierównowagi. Gdańsk: UG 1981. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 22.
 • Charemza W.: Some Spectral Definitions for Disequilibrium Analysis. Economics Letter 1972 nr 2 Gdańsk.
 • Czerwiński Z.: Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWN 1973.
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. Warszawa: PWE 1980.
 • Debreu G.: Theory of Value An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New York: J. Wiley & Sons 1959.
 • Dobb M.: Szkice z teorii wzrostu i planowania. Warszawa: PWN 1963.
 • Drews W.P.: The Need for Dynamic Extensions of General - Equilibrium Methods. In: An International Symposium on the Occasian of Professor Abraham Chornes - 1977. Berlin 1980.
 • Encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: PWN 1973.
 • Engels F.: Dialektyka przyrody. Warszawa: PWN 1979.
 • Fair R.C., Joffe D.M.: Methods of Estimation for Markets in Disequilibrium. Econometrica 1972 nr 40.
 • Fellner W. i in.: Ten Studies in the Tradition of Irving Fisher. New York 1967.
 • Fiszel H.: Teoria gospodarowania. Warszawa: PWN 1980.
 • Ford L.R. jr., Fulkerson D.R.: Przepływy w sieciach. Warszawa: PWN 1968.
 • Forrester J.W.: Grundsatze einer System Theorie. Wiesbaden 1972.
 • Freud S.: Wstęp do psychoanalizy. Wyd. 4. Warszawa: PWN 1984.
 • Galbraith J.K.: The Disequilibrium System. American Economic Review 1947 nr 32.
 • Geresz J.: Zarys podstawowych idei teorii Thoma. Wrocław: PW 1980.
 • Goldfeld S., Quandt R.: Estimation in a Disequilibrium Model and the Value of Information. Journal of Econometric 1975 nr 3.
 • Gourieoux C., Laffont J.J., Monfert A.: Disequailibrium Econometrics in a Simultaneous Equation Systems. Econometrica 1980 nr 48.
 • Gościński J.: Elementy cybernetyki w zarządzaniu. Warszawa: PWN 1968.
 • Grabiński T.: Kilka uwag o procedurach porządkowania liniowego. W: Materiały na konferencję naukową "Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych". Wrocław: AE 1979.
 • Grabiński T. i in.: O pewnej metodzie grupowania zmiennych. Przegląd Statystyczny 1976 nr 4.
 • Grabiński T. i in.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 • Grabowski W.: Programowanie matematyczne. Warszawa: PWN 1980.
 • Green G., Laffont J.J.: Disequilibrium Dynamics with Inventories and Anticipatory. European Economic Review 1981 nr 16.
 • Gumiński K.: Elementy chemii fizyczne. Warszawa: PWN 1964.
 • Gumiński K.: Termodynamika. Warszawa: PWN 1982.
 • Haberfellner R: Die Unternehmung als dynamische System. Zurich 1974.
 • Haber J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. Warszawa: PWN 1976.
 • Hall A.D., Fagen R.R.: Definition of System. General Systems 1956 nr 1.
 • Hall A.D.: Podstawy techniki systemów. Warszawa: PWN 1968.
 • Hammett Z.P.: Fizyczna chemia organiczna. Warszawa: PWN 1976.
 • Hansen B.: Przegląd systemów równowagi ogólnej. Warszawa: PWN 1976.
 • Harrod R.F.: Second Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal 1960 vol. 70.
 • Hellwig Z.: Ekonometryczne problemy wyznaczania równowagi rynkowej. Katowice: AE 1988. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej.
 • Hellwig Z. (red.): Elementy rachunku ekonomicznego. Warszawa: PWE 1985.
 • Hellwig Z.: Iterative Regresion and its Application to Econometric Model Building. System Science 1982 vol. X/1.
 • Hellwig Z.: On the Concept of Modifical Entropy. Wrocław: AE 1980 (maszynopis powielony).
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego wyboru predykant. Przegląd Statystyczny 1969 nr 3-4.
 • Hellwig Z. (red.): Teoria prognozy z zastosowaniami ekonomicznymi. Wrocław: AE 1977.
 • Hellwig Z., Siedlecki J.: Krzywa loglogistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów społeczno-gospodarczych. Wrocław: PW 1989. Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 4.
 • Hellwig Z., Siedlecki J.: Problemy wielowymiarowej analizy porównawczej w ujęciu sieciowym. Wrocław: AE 1985. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 281.
 • Hellwig Z.: Przyczynek do teorii organizacji. Statystyczne modele niekonfliktowych systemów organizacyjnych. Przegląd Statystyczny 1968 nr 1.
 • Hellwig Z.: Równowaga ekonomiczna. Pojęcie - kontrowersje. Ekonomista 1981 nr 3-4.
 • Hellwig Z.: Zasada nieoznaczoności w teorii cen. W: Wykład wygłoszony w dniu 4.07.1985 w AE w Krakowie na uroczystości nadania prof. Z. Hellwigowi tytułu doktora honoris causa. Kraków: AE 1986.
 • Hicks J.R.: Kapitał i wzrost. Warszawa: PWN 1978.
 • Hilbert D.: Mathematical Problems. Bulletin American Society 1902 nr 8.
 • Johnson R.A., Kast E.E., Rosenzweig J.E.: Systems Theory and Management. Management Science 1964 nr 10/2.
 • Kalecki M.: Przyczynek do teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Warszawa: PWN 1969.
 • Kalecki M.: Dzieła. T. 3: Socjalizm. Warszawa: PWE 1982.
 • Kaleta J.: Perspektywy wyjścia z kryzysu. Warszawa: KAW 1988.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Kantorowicz L.W.: Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów. Warszawa: PWN 1959.
 • Kantorowicz L.W., Gorstkow A.: Optimalnije rieszenije w ekonomikie.Moskwa: Nauka 1972.
 • Kasprzak T. (red.): Cybernetyka zarządzania w systemach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1971.
 • Keynes J.H.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN 1956.
 • Klein L.R.: The Keynesian Revolution. New York: Macmillan 1956.
 • Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. Warszawa: PWE 1982.
 • Kleer J.: Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju. Warszawa: PWE 1981.
 • Kleer J.: Równowaga i nierównowaga w gospodarce światowej. Warszawa: PWE 1983.
 • Klir J., Valach M.: Cybernetic Modelling. London 1966.
 • Klir J.: The General Systems as a Methodological Tod. General Systems 1965 nr 10.
 • Kobrinski N.E.: Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne 1972.
 • Kołmogorow A.N.: O priedstawlenii nieprierywnych funkcij nieskolkich pieriemiennych supierpozycjam nieprierywnych funkcij mienszego czisła pieriemiennych. DAN SSSR 1956 nr 109.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. Warszawa: PWN 1973.
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. Warszawa: PWE 1985.
 • Korzan B.: Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania. Warszawa: WNT 1978.
 • Kramer T., Żabiński L.: Rynek w procesie zarządzania gospodarką. Warszawa: PWN 1979.
 • Krawczyk S.: Analiza systemowa w teorii zarządzania. Wrocław: AE 1981. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 188.
 • Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozentala i P. Judina. Warszawa: KiW 1955.
 • Kuznets S.: Wzrost gospodarczy narodów. Warszawa: PWE 1976.
 • Kuczyński W.: Po wielkim skoku. Warszawa: PWE 1981.
 • Lange O.: Dzieła. T. 1: Kapitalizm. Warszawa: PWE 1973.
 • Lange O.: Wstęp do ekonometrii. Warszawa: PWN 1958.
 • Learties D.: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa: PWN 1988.
 • Leontief W.W.: Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej. Warszawa: PWN 1963.
 • Lipiński E.: Problemy, pytania, wątpliwości. Warszawa: PWE 1981.
 • Luce R.D., Raiffa A.: Gry i decyzje. Warszawa: PWN 1984.
 • Malanowski S.: Równowaga ciecz - para. Warszawa: PWN 1974.
 • Mała encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: PWN 1970.
 • Meade J.E.: A Neo-Classical Theory of Economic Growth. London: George Allenand Uuwin LTD 1961.
 • Meadows D.H. i in.: Granice wzrostu. Warszawa: PWE 1973.
 • Miller J.G.: The Nature of Living Systems. W: Systemtheorie und Systemtechnik. München 1974.
 • Mynarski S.: Cybernetyczne aspekty analizy rynku. Warszawa: PWN 1976.
 • Myrdal G.: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte. Warszawa: PWG 1958.
 • Neuman J., von: A Model of General Economic Equilibrium. The Review of Economic Studies 1945-1946 nr 13/33.
 • Neuman J., von, Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press 1944.
 • Nowacki S.: Równowaga ekonomiczna a mechanizm funkcjonowania gospodarki. Ekonomista 1984 nr 4.
 • Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Owen G.: Teoria gier. Warszawa: PWN 1975.
 • Patinkin D.: Money, Interest and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory. New York: Harper and Rowm 1966.
 • Pauling L., Pauling P.: Chemia. Warszawa: PWN 1989.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. Warszawa: PWN 1966.
 • Philips A.W.: A Simple Model of Employment. Money and Prices in a Growing Economy. Economica 1961 vol.28 nr 109-112.
 • Pietrowski J.G.: Równania różniczkowe zwyczajne. Warszawa: PWN 1967.
 • Platon: Państwo. Warszawa: Sp. Wyd. Wiedza, 1948.
 • Quandt R.E.: Tests of the Equilibrium versus Disequilibrium Hypotesis. International Economic Review 1978 nr 19.
 • Quastler H. (red.): Information Theory in Biology. The University of Illinois Press 1955.
 • Resnick R., Holliday D.: Fizyka. Warszawa: PWN 1989.
 • Rieper B.: Hierarchisch strukturierte betribliche Systeme. Münster 1976 (praca habilitacyjna).
 • Rosen R.: A Relational Theory of Biological Systems. General Systems 1960.
 • Robinson J.: The Economics of Imperfect Completion. London 1961.
 • Rutheford D.C.: Classical Mechanics. University Mathematical Texts, Edinburg-London 1957.
 • Ryć K.: Place, wydajność pracy, równowaga rynkowa. W: Wzrost a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej. Red. J. Lewandowskiego i W. Siwińskiego. Warszawa: PWE 1978.
 • Sadowski W.N.: Podstawy ogolnej teorii systemów. Warszawa: PWN 1978.
 • Samuelson P.A.: Zasady analizy ekonomicznej. Warszawa: PWN 1965.
 • Say J.B.: Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN 1960.
 • Schwodianer G. (red.): Equilibrium and Disequilibrium in Economic Theory. Dordrecht: Reider 1978.
 • Shannon C., Weaver W.: The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois Press 1949.
 • Siedlecka U., Siedlecki J.: Histereza procesów ekonomicznych. Wrocław: AE 1990. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 513.
 • Siedlecki J.: Cykliczne układy teoriogrowe w mechanizmach rynkowych. Wrocław: AE 1985. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 311.
 • Siedlecki J.: Problemy konstrukcji systemów organizacyjnych. Wrocław: AE 1981. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 188.
 • Skarbek F.F.: Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego. T. I. Kraków: Wyd. Gebethnera i Wolfa 1926. Seria: Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej.
 • Skrzywan W.: O podstawowych twierdzeniach w ekonomii. Ekonomista 1947 II-IV.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN 1954.
 • Smoluk A.: Esej o kształtach stabilnych. Wrocław: AE 1983. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 236.
 • Solow R.M.: Teoria kapitału i stopa przychodu. Warszawa: PWN 1976.
 • Stanisz T.: Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1986.
 • Stanisz T.: Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej. Kraków: AE 1977. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria: Monografie nr 35.
 • Steen L.A. (red.): Matematyka współczesna. Dwanaście esejów. Warszawa: WNT 1983.
 • Stiepanow W.W.: Równania różniczkowe. Warszawa: PWN 1964.
 • Sulmicki P.: Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa: PWE 1977.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. I-II. Warszawa: PWN 1968.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. T. I - II. Poznań: PWN 1957-1958.
 • Terebucha E.: System informacji ekonomicznej v przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1970.
 • Thom R.: Stabilite Structurelle at Morphogenese. New York: Benjamis 1972.
 • Tinbergen J.: Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa: PWN 1957.
 • Tyszka T.: Konflikty i strategie. Warszawa: WNT 1978.
 • Tichonow A.I.: Mietody postrojenija i razwitija obszczej tieorii sistiem. Sistiemnyje issledowania, Moskwa 1973.
 • Vickers G.: Control, Stability and Choice. General Systems 1957.
 • Wagner H.M.: Badania operacyjne. Warszawa: .PWE 1980.
 • Welfe W.: Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej. Warszawa: PWE 1982.
 • Welfe A., Narel S.: Analiza zagrożeń równowagi rynkowej na podstawie modelu WA-3/88. Łódź: UŁ 1989. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wiener N.: Cybernetics. New York: John Wiley & Sons 1948.
 • Wilczyński W.: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy. Warszawa: PWE 1965.
 • Wiśniewski J.: Wahania cykliczne dziełem przypadku? Ekonomista 1930.
 • Worobiew N.N.: Osnowy tieorii igr. Moskwa: Nauka 1984.
 • Wymore A.W.: A Mathematical Theory of System Engineering. The Elements. New York 1967.
 • Young O.R.: A Survey of General Systems Theory. General Systems 1964 nr 10.
 • Zaborowski Z.: Psychospołeczne problemy sprawiedliwości i równości. Warszawa: PWN 1986.
 • Zagórski J.: Ekonomia Franciszka Quesneya. Warszawa PWN 1963.
 • Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE 1988.
 • Zeleny H. (red.): Multiple Criteria Derision Making. Columbia: Univ. of S. Carolina Press 1973.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. Warszawa: PWE 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.