PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 609 | 171
Tytuł artykułu

Zmiany w zatrudnieniu w rolnictwie makroregionu południowo-zachodniego

Warianty tytułu
Veränderungen der Beschäftigung in der Landwirtschaft in der Südwestlichen Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie rozmiarów i uwarunkowań mobilności siły roboczej w rolnictwie makroregionu południowo-zachodniego (przez poznanie specyfiki zatrudnienia w rolnictwie) oraz jej przyczyn i skutków, wyrażających się w takich zjawiskach jak dwuzawodowość i migracja.
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowski Z.: Ewolucja zatrudnienia w rolnictwie polskim. Warszawa: PWRiL 1964.
 • Adamowski Z.: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. Warszawa: SGGW-AR, 1988.
 • Adamowski Z., Lewandowski J.: Rolnictwo polskie w dwudziestopięcioleciu. Warszawa: PWE 1970.
 • Baborska B., Kociszewska I.: Przebudowa struktury agrarnej byłych niemieckich ziem wschodnich w okresie powojennego zasiedlania ich przez ludność polską. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie w Munster (RFN) 2-5.06.1991.
 • Baranowski Z.: Migracja ludności wiejskiej a intensywność użytkowania ziemi w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie Polski Zachodniej). W: Olsztyńskie studia demograficzne. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn, maj 1987.
 • Bartosik J.: Zmiany w strukturze agrarnej Ziem Zachodnich. "Przegląd Zachodni" 1961 nr 1.
 • Bobrowski Cz.: Ekonomia na obszarze panoramicznym. "Przegląd Kulturalny" 1959 nr 4.
 • Bpwles S.: Migration as Investment; Empirical Test of the Human Investment Approach to Geographical Mobility. "Revue Economic Statistics" 1969.
 • Broszkiewicz R.: Czynniki rozwoju makroregionu południowo-zachodniego. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym makroregionu południowo-zachodniego. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu 1978.
 • Brzóska M.: Zmiany w zatrudnieniu a kwalifikacje ludności rolniczej. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Praca zbiorowa pod red. I. Frenkla. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Bud Gusaim J.: Regionalne zróżnicowanie gospodarstw indywidualnych. W: Społeczno-ekonomiczne problemy indywidualnej gospodarki chłopskiej w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SSSW-AR 1983.
 • Charakterystyka społeczno-gospodarcza i przestrzenna makroregionu południowo-zachodniego. Wrocław: Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. Zespół Planowania Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu 1975.
 • Chorodecki A.: Płynność zatrudnionych. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Warszawa: SGPiS 1982.
 • Czarnecka J: Analiza dojazdów do pracy w LGOM. W: Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN nr 15 (1965).
 • Czerwińska E.: Warunki przepływu dodatkowej siły roboczej z rolnictwa. "Ekonomista" 1974 nr 1.
 • Ćwierz B.: Rolnictwo makroregionu południowo-zachodniego na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województw i gmin. Wrocław: AE 1978 (maszynopis).
 • Dictionary of sociology. Ed. H. Praff Feirchild. New York 1967.
 • Duczkowska-Małysz K.: Ziemia w polityce rolnej PRL. Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarowania. Warszawa: IRWiR PAN 1985 (praca habilitacyjna).
 • Dziurzyński P.: Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych. Warszawa: LSW 1983.
 • Dzienio K.: Problemy zatrudnienia w rolnictwie w bieżącym pięcioleciu. "Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja" 1977 nr 9.
 • Dziewicka M.: Chłopi-robotnicy. Warszawa: KiW 1963.
 • Dziewicka M.: Ludność dwuzawodowa w rolnictwie indywidualnym w okresie 30-lecia PRL. "Roczniki Socjologiczne Wsi" 1979 s. 121-131.
 • Dziewoński K.: Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce. W: Narodowy Spis Powszechny jako źródło informacji o migracjach. Warszawa: GUS 1979.
 • Fierla J.: Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie. Warszawa: PWN 1976.
 • Frenkel I.: Czynniki dynamizujące i ograniczające tempo spadku zatrudnienia w rolnictwie w perspektywie lat 1990. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa w Polsce. Warszawa: KiW 1978.
 • Frenkel I.: Definicje i kwalifikacje spisowe dotyczące ludności związanej z rolnictwem indywidualnym. "Wieś i Rolnictwo" 1987 nr 3.
 • Frenkel I.: Dotychczasowe i przewidywane tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Frenkel I.: Dynamika i zmiany w strukturze demograficznej ludności chłopskiej w latach 1960-1982. Cz. I i II. W: "Studia Demograficzne" 1985 nr 3 1986 nr 1.
 • Frenkel I.: Ludność wiejska zatrudniona w rolnictwie polskim w latach 1946-1974. "Wieś i Rolnictwo" 1976 nr 3.
 • Frenkel I.: Problem siły roboczej na wsi u progu lat osiemdziesiątych. "Wieś Współczesna" 1980 nr 2.
 • Frenkel I.: Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1950-1970. Warszawa: IRWiR PAN 1974.
 • Frenkel I.: Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie w przekroju regionalnym w latach 1970-1978. Materiały na zespół ds. zatrudnienia i kwalifikacji w rolnictwie. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej, 1981 (maszynopis powielony).
 • Frenkel I.: Wychodźstwo zawodowe z rolnictwa polskiego w latach 1950-1960 i jego struktura demograficzna. "Studia Demograficzne" 1966 nr 9.
 • Frenkel I.: Z badań nad wyborem tempa spadku ludności czynnej zawodowo w rolnictwie w latach 1970-1980. W: Zagadnienia ekonomiki rolnej nr 1(1973).
 • Frenkel I.: Zasoby pracy w rolnictwie. Dotychczasowe tendencje i perspektywy zmian w latach osiemdziesiątych. W: Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. Warszawa: PWN 1986.
 • Frenkel I.: Zatrudnienie w rolnictwie polskim. Tendencje aktualne i perspektywy. Warszawa: KiW 1968.
 • Frenkel I.: Zmiany zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1974. Warszawa: IRWiR PAN 1976.
 • Frenkel I., Rosner A.: Pojęcie i próba klasyfikacji czynników migracji z rolnictwa. "Studia Demograficzne" 1987 nr 2.
 • Gajda E.: Przyczyny deficytu kwalifikacji rolniczych w Polsce. "Wieś Współczesna" 1984 nr 4.
 • Gałaj D.: Chłopi-robotnicy wsi płockiej. Warszawa: PWRiL 1969.
 • Gałaj D.: Główne determinanty rozwoju wsi i rolnictwa w PRL w latach osiemdziesiątych. "Wieś i Rolnictwo" 1980 nr 3.
 • Gałaj D.: Kwestia chłopska. Próba definicji. "Wieś i Rolnictwo" 1985 nr 1.
 • Gałaj D.: O kilku barierach rozwoju wsi i rolnictwa. "Wieś Współczesna" 1987 nr 2.
 • Gałaj D.: Podstawowe kwestie zatrudnienia w rolnictwie. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Praca zbiorowa pod red. I. Frenk. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Gałaj D.: Socjologiczne problemy współczesnej wsi. "Nowe Drogi" 1962 nr 5.
 • Gałęski B.: Determinanty zmian społecznych na wsi. Warszawa: PWE 1961.
 • Gilowska Z.: Ekonometryczna analiza przestrzennego zróżnicowania zatrudnienia w rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1984 nr 2.
 • Gordner B.L.: Form Population Decline and the Income of Rural Families. Am of Agricultur Economic 1974 nr 3.
 • Gorzelak E.: Dochody ludności rolniczej w Polsce. Warszawa: LSW 1990.
 • Gorzelak E.: Przestrzenne aspekty przemian w rolnictwie chłopskim. W: Osiągnięcia i problemy rozwojowe polskiego rolnictwa. Warszawa: PWRiL 1975.
 • Gorzelak G.: Zastosowanie statystycznej analizy porównawczej do badania przestrzennej struktury rolnictwa w Polsce. Praca doktorska. Wrocław: AE 1980 (maszynopis).
 • Gospodarka rodzinna w rolnictwie - teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: 1988 PWRiL.
 • Góralczyk I.: Ekonomiczne i organizacyjne przesłanki zwiększenia skuteczności zatrudnienia w rolnictwie. "Roczniki Nauk Rolniczych" 1979. Seria G t. 82 z. 2.
 • Górecki J.: Czynnik ludzki w rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1983 nr 2.
 • Górecki J.: Proces migracji wieś-miasto w Polsce. W: Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Praca zbiorowa pod red. M. Kłodzińskiego. Warszawa: SGGW - AR 1989.
 • Grochowski Z.: Relacje dochodów ludności rolniczej i nierolniczej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1986 nr 5.
 • Grochowski Z.: Warunki i możliwości zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1973 nr 3.
 • Herrer W.: Rolnictwo a rozwój gospodarki narodowej. Warszawa: PWE 1962.
 • Herrer W.: Wpływ migracji z rolnictwa do przemysłu na wzrost dochodu narodowego. "Ekonomista" 1964 nr 6.
 • Herrer W.: Wybór tempa spadku zatrudnienia w rolnictwie. "Ekonomista" 1970 nr 2.
 • Herrer W., Sadowski W.: Dwie fazy bilansu siły roboczej kraju na tle procesów migracji z rolnictwa. "Ekonomista" 1975 nr 1.
 • Herrer W., Sadowski W.: Migracje z rolnictwa. Efekty i koszty. Warszawa: PWE 1975.
 • Herrer W., Sadowski W.: Tempo spadku zatrudnienia rolniczego. Próba wyznaczenia warunków optymalnego wyboru w planowaniu centralnym. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Horbacz A.: Przesłanki racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie. "Wieś i Rolnictwo" 1978 nr 1.
 • Ignar M.: Zmiany i zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1983 nr 2.
 • Iżyk W.: Problemy przepływu rolniczej siły roboczej i jego skutki. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym makroregionu południowo-zachodniego. Materiały konferencyjne. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu 1978.
 • Iżyk W.: Ruchy migracyjne w rejonie uprzemysłowionym. Warszawa: PWN 1975 (praca habilitacyjna).
 • Jacewicz L.: Ekonomiczne i społeczne skutki dwuzawodowości. "Wieś i Rolnictwo" 1974 nr 2.
 • Jagielski A.: Rozmieszczenie ludności. Migracje a rozwój społeczno- -gospodarczy (doświadczenia Polski). "Studia Demograficzne" 1984 nr 4.
 • Jagiełło-Łysiowa E., Ofierski B.: Społeczność wiejska w płockim rejonie uprzemysławianym. Warszawa: PWN 1973.
 • Kaczor-Pańków G.: Czynniki zmian struktury społeczno- zawodowej ludności wiejskiej. Warszawa: PWN 1986.
 • Kamiński W.: Gospodarka żywnościowa Polski w ujęciu przestrzennym. Warszawa: PWRiL 1989.
 • Kapusta E: Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi dolnośląskiej. Wrocław: Ossolineum 1980.
 • Kapusta F.: Rolnictwo makroregionu południowo-zachodniego. "Wieś Współczesna" 1982 nr 7.
 • Karst Z.: Makroregion południowo-zachodni i jego gospodarka Wrocław: PWN 1982.
 • Keczeń J., Kumas H.: Kategoria czynnych zawodowo w świetle zachodzących przemian oraz potrzeb prognozowania zasobów pracy w rolnictwie. "Wieś i Rolnictwo" 1978 nr 1.
 • Klank L.: Czynniki kształtujące poziom dochodów w gospodarstwach indywidualnych. Warszawa: PWŃ 1985.
 • Klank L.: Wpływ jakości siły roboczej na sprawność gospodarowania w rolnictwie indywidualnym. "Wieś i Rolnictwo" 1975 nr 3-4.
 • Kłodziński M.: Dwuzawodowość w rolnictwie polskim. Warszawa: IRWiR PAN 1978.
 • Kłodziński M.: Polska na tle ogólnoświatowych tendencji rozwoju dwuzawodowości. Warszawa: PAN 1986.
 • Kłodziński M.: Przyczyny powstawania gospodarstw chłopów-robotników. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1974 nr 6.
 • Kłodziński M., Jaworska A.: Zróżnicowanie regionalne gospodarstw o mieszanych źródłach dochodu. "Wieś i Rolnictwo" 1984 nr 1.
 • Kobierska M.: Negatywne skutki migracji młodzieży wiejskiej. W: Młodzież i wieś. Poznań: Ośrodek Analiz Społecznych ZWM 1988.
 • Kociszewska I.: Dwuzawodowość jako przejaw mobilności siły roboczej w rolnictwie. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 383 (1987).
 • Kociszewska I.: Dwuzawodowość w rolnictwie makroregionu południowo-zachodniego. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 383 (1987).
 • Kociszewska I.: Główne kierunki zmian w strukturze zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym w latach 1978-1982. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 306 (1985).
 • Kociszewska I.: Migracje z rolnictwa jako przejaw mobilności ludności rolniczej i ich uwarunkowania. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 517 (1990).
 • Kociszewska I.: Młodzież wiejska jako rezerwa siły roboczej w rejonie uprzemysławianym. Rozprawa doktorska. Wrocław: AE 1972 (maszynopis).
 • Kociszewska I.: Procesy dyferencjacji zatrudnienia w rolnictwie w makroregionie południowo-zachodnim. W: Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki. Wrocław: Ossolineum 1987.
 • Kociszewska I.: Przeobrażenia w zatrudnieniu w rolnictwie (na przykładzie makroregionu południowo-zachodniego). W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym regionów. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu 1980.
 • Kociszewska I.: Uwarunkowania mobilności siły roboczej w rolnictwie. "Wieś Współczesna" 1985 nr 2.
 • Kociszewska I.: Wykształcenie zatrudnionych w rolnictwie (na przykładzie makroregionu południowo-zachodniego). Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 451 (1988).
 • Kociszewski J.: Zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego. Wrocław: Ossolineum 1983.
 • Kolbusz F.: Regionalizacja czy wielofunkcyjny rozwój wsi. "Wieś Współczesna" 1989 nr 11.
 • Kolbusz F.: Wpływ uprzemysłowienia kraju na społeczny charakter gospodarstw chłopskich. Warszawa: LSW 1964.
 • Kolbusz F., Moskal S.: Młodzież wiejska o swojej sytuacji i dążeniach. Warszawa: PWRiL 1972.
 • Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z dnia 6 XII 1988 r.
 • Konieczna-Michalska M.: Problemy zatrudnienia w rolnictwie: "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1977 nr 4.
 • Kopeć B., Mittelstaedt T: Rozwój gospodarki rolnej w makroregionie południowo-zachodnim. W: Studia nad rozwojem społeczno-gospodarczym makroregionu południowo- -zachodniego. Wrocław: PAN Oddział we Wrocławiu 1978.
 • Korel L.W.: Związek między potencjalną a rzeczywistą migracją ze wsi do miasta. "Wieś i Rolnictwo" 1980 nr 2.
 • Kowalczyk E.: Zasoby pracy w rolnictwie do roku 1990. "Wieś Współczesna" 1976 nr 2.
 • Kowalewski A., Muszyński M.: Aspekty jakościowe migracji z rolnictwa. "Życie Gospodarcze" 1976 nr 33.
 • Kowalska J.: O przyczynach istnienia grupy społecznej chłopów-robotników w Polsce Ludowej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1957 nr 4.
 • Kozakiewicz M.: Instrumentalna funkcja oświaty w kształtowaniu zasobów pracy w rolnictwie. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Praca zbiorowa pod red. I. Frenkla. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Kozakiewicz M.: Zmiany dostępu ludności wiejskiej do kształcenia w latach 1970-1976. W: Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa. Warszawa: KiW 1978.
 • Kozioł Z.: Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych i ich efektywność w gospodarstwach indywidualnych. W: Zmiany w czynnikach wytwórczych indywidualnej gospodarki chłopskiej a efektywność gospodarowania. Warszawa: Wyd. SGGW-AR 1985.
 • Kozłowski S.G.: Aktywizacja zasobów ludzkich a ekonomiczny rozwój regionu W: Biuletyn BKPZK z. 81 (1974).
 • Kozłowski S.G.: Intensyfikacja rolnictwa ważną drogą aktywizacji nadwyżek siły roboczej. "Wieś Współczesna" 1973 nr 9.
 • Kozłowski S.G.: Rolnictwo jako źródło siły roboczej dla gospodarki narodowej. W: UMCS Annales. Sect. H vol. 8 1974.
 • Kozłowski S.G.: W sprawie metody oceny rezerw siły roboczej w rolnictwie indywidualnym. "Wiadomości Statystyczne" 1975 nr 2.
 • Krakowska A.: Rola migracji w przemianach struktury społeczno-ekonomicznej ludności. W: Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych KBRU nr 73 (1980).
 • Krawczyk J.B., Kłodziński K., Rosner A.: Konsekwencje w zakresie siły roboczej międzysektorowego przepływu ziemi w symulacyjnym modelu rolnictwa polskiego. Sprawozdanie z badań. Warszawa: PAN 1984 (maszynopis w bibliotece IRWiR).
 • Krzyżanowska Z.: Zasoby i wykorzystanie czynników wytwórczych w gospodarstwach dwuzawodowych. "Wieś i Rolnictwo" 1986 nr 1.
 • Latuch K.: Przepływ ludności z rolnictwa do pozarolniczych działów gospodarki narodowej Polski w latach 1951-2000. "Wieś i Rolnictwo" 1978 nr 1.
 • Latuch K.: Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji. Warszawa: PWE 1970.
 • Lewandowski J: Polityka rolna a przemiany systemowe w gospodarce polskiej. W: Polityka rolna w okresie przemian systemowych, pod red. J. Lewandowskiego. Warszawa: UW 1990.
 • Lewandowski J.: Cele polityki ekonomicznej w rolnictwie i sposoby ich realizacji. W: Ekonomiczne mechanizmy kształtujące zachowania gospodarstw wiejskich. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW 1988.
 • Lewandowski J.: Strategia rozwoju rolnictwa. Warszawa: PWE 1983.
 • Lipset S.M., Bendix R.: Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym. Warszawa: PWN 1964.
 • Ludność dwuzawodowa w rolnictwie indywidualnym. Opracowania regionalne. Warszawa: GUS 1982.
 • Ludność rolnicza w latach 1950-1982. Warszawa: GUS 1984. Seria: Studia i Prace nr 6.
 • Ludność wiejska związana z rolnictwem indywidualnym. Badania metodą reprezentacyjną. Stan w dniu 8.12.1982. Warszawa: GUS 1983.
 • Ludność wiejska związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1978-1982. Opracowanie analityczne. Warszawa: GUS 1983. Seria: Materiały Statystyczne nr 16.
 • Łach W.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi i rolnictwa w rejonach uprzemysławianych. Wrocław: 1982. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 193. Seria: Monografie i Opracowania nr 3.
 • Laguna T.M.: Zatrudnienie w rolnictwie a możliwości odpływu ludności (na przykładzie makroregionu północno-wschodniego). W: Studia nad migracjami ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGPiS 1986. Seria: Monografie i Opracowania nr 216.
 • Laguna M., Laguna T.M., Warzocha Z.: Społeczno-demograficzne i agrarne aspekty migracji ludności wiejskiej w wybranych gminach województwa gdańskiego i olsztyńskiego. W: Studia nad migracjami ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGPiS 1986. Seria: Monografie i Opracowania nr 216.
 • Mach B., Wesołowski W.: Ruchliwość a teoria struktury społecznej. Warszawa: PWN 1982.
 • Makarczyk W.: Czynniki stabilizacji w zawodzie rolnika i motywy migracji do miast. Wrocław: Ossolineum 1965.
 • Mała encyklopedia statystyki. Pod red. W. Sadowskiego. Warszawa: GUS 1974.
 • Małaniec Z.: Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich. "Roczniki Nauk Rolniczych" 1985. Seria D t. 114.
 • Małysz J.: Przepływ rolniczej siły roboczej. Warszawa: PWN 1970.
 • Małysz J.: Społeczne uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej. Warszawa: PWN 1985.
 • Manteuffel R.: Filozofia rolnictwa. Warszawa: PWN 1987.
 • Manteuffel R.: Rolnictwo polskie w reformie. Warszawa: LSW 1983.
 • Marek J.: Zróżnicowanie społeczno-zawodowe ludności wiejskiej zatrudnionej pola rolnictwem. Warszawa: WSNS 1976 (praca habilitacyjna).
 • Marek J., Wyderko A.: Przemiany czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym. Warszawa: WSNS 1981.
 • Michalik W.: Poziom wykształcenia ludności wiejskiej. Wieś i młodzież. Poznań: Ośrodek Analiz Społecznych ZMW 1988.
 • Michna K.: Kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie indywidualnym. "Wieś i Rolnictwo" 1974 nr 4.
 • Michna K.: Rolnictwo a uprzemysłowienie. Warszawa: PWN 1971.
 • Michna K.: Zatrudnienie i nakłady pracy w rolnictwie indywidualnym. "Wieś Współczesna" 1980 nr 9.
 • Miękus K.: Konsekwencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim. "Wieś Współczesna" 1978 nr 3.
 • Miękus K.: Próba systematyzacji metod określania zapotrzebowania na siłę roboczą w gospodarce rolnej. "Roczniki Nauk Rolniczych ' 1962 t. 76 seria G.
 • Misiuna W.: Rolnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych Poznań: Wyd. Poznańskie 1965.
 • Mleczko W.: Unowocześnienie rolnictwa a drogi kształceniu rolniczego. "Nowe Rolnictwo" 1972 nr 14.
 • Mora M., Rączy W.: Zastosowanie funkcji Cobba-Douglasa w badaniach wpływu czynników wytwórczych na produktywność i dochodowość gospodarstw indywidualnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1983 nr 4.
 • Moskal S.: Dochody ludności chłopskiej a przepływ siły roboczej i przeobrażenia strukturalne wsi i rolnictwa. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Moskal S.: Kierunki rozwoju gospodarstw dwuzawodowych. "Wieś Współczesna" 1978 nr 5.
 • Muszyński M.: Ekonomiczna ocena dwuzawodowości w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN 1973.
 • Muszyński M.: Rozwój gospodarki chłopskiej. Warszawa: PAN IRWiR 1975.
 • Muszyński M.: Transformacja ludności dwuzawodowej. Warszawa: IRWiR PAN 1976.
 • Narodowy Spis Powszechny 8.XII.1970. Wyniki ostateczne. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe. Polska oraz zeszyty dla województw: gorzowskiego, legnickiego, leszczyńskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego. Warszawa: GUS 1972.
 • Narodowy Spis Powszechny z dnia 1.XII.1978. Ludność, gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe. Statystyka Polski. Warszawa: GUS 1980.
 • Niezgoda D.: Ekonomika substytucji w rolnictwie. Warszawa: PWN 1986.
 • Nowakowski S.: Zagadnienia podziału gospodarstw włościańskich na klasy wielkości według stosunków pracy. Warszawa: LSW 1956.
 • Obrębski T.: Uwarunkowania sytuacji zatrudnienia w Polsce lat osiemdziesiątych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1982 nr 5.
 • Okuniewski J.: Kierunki odnowy i modernizacji rolnictwa w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 1989 nr 3.
 • Okuniewski J.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. W: Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR 1989.
 • Olędzki M.: Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania ruchliwości pracowniczej. W: Biuletyn IGS nr 2 (1969).
 • Olędzki M.: Problemy gospodarowania zasobami ludności rolniczej. "Wieś Współczesna" 1975 nr 6.
 • Olędzki M.: W sprawie dopływu kadr wykwalifikowanych do rolnictwa. "Wieś Współczesna" 1975 nr 2.
 • Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej. Praca zbiorowa pod red. I. Frenkla. Warszawa: IRWiR PAN 1989 (maszynopis powielony).
 • Orczyk J.: Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie. Poznań: AE 1978. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria II z. 63.
 • Oryński A.: Między sektorowy przepływ gruntów w makroregionie południowo-zachodnim w latach 1975-1984. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 256.
 • Ostrowski L.: Przemiany jakościowe czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim. Warszawa: ANS 1986. Zeszyty Naukowe ANS. Seria Studia Społeczno-Polityczne nr 1.
 • Ostrowski L.: Warunki pracy i życia ludności rolniczej w Polsce iv latach 1981-1985. Warszawa: ANS 1987.
 • Padowicz W.: Migracje z rolnictwa - skutki i uwarunkowania. "Wieś Współczesna" 1984 nr 4.
 • Padowicz W.: Rezerwy i możliwości zmian zatrudnienia w rolnictwie. "Gospodarka Planowa" 1984 nr 7-8.
 • Padowicz W.: Wykształcenie kadr w rolnictwie w ujęciu prognostycznym. "Gospodarka Planowa" 1979 nr 2.
 • Pilarski S., Laguna M.: Wykształcenie kierownika a organizacja i efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. W: Procesy adaptacyjne gospodarstw rolniczych w latach osiemdziesiątych. Warszawa: SGGW 1986.
 • Pohoski M.: Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1963.
 • Problemy zróżnicowania dochodu narodowego Polski według województw. Praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego. Warszawa: GUS 1989.
 • Projekt rozwiązania problemu dwuzawodowości w Polsce. Warszawa: IER IRWiR maj 1975 (maszynopis).
 • Przyczyny migracji wewnętrznych w 1974 roku. Wyniki badania ankietowego. Tablice wynikowe. Warszawa: GUS 1976.
 • Rajkiewicz A.: Problemy siły roboczej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W: Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL. Warszawa: GUS 1969. Biblioteka Wiadomości Statystycznych GUS t. VI.
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950-1970. Dynamika i struktura. Warszawa: KiW 1965.
 • Rajtar J.: Substytucja czynników produkcji w gospodarce chłopskiej. Zeszyty SGPiS nr 79 (1971).
 • Rakowski W.: Migracje ludności wiejskiej w Polsce. "Wieś Współczesna" 1985 nr 8.
 • Rakowski W.: Uprzemysłowienie a proces urbanizacji. Warszawa: PWE 1980.
 • Ratajczak K.: Czynniki determinujące mobilność siły roboczej w rolnictwie. "Wieś i Rolnictwo" 1977 nr 4.
 • Ratajczak K.: Determinanty mobilności siły roboczej w gospodarce chłopskiej. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Praca zbiorowa pod red. J. Frenkla. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Ratajczak K.: Miejsce rolnictwa w mechanizmie racjonalnego zatrudnienia. "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" 1974 t. 22.
 • "Rocznik Statystyczny" GUS 1960-1987.
 • "Rocznik Statystyczny Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej" (GUS) 1982, 1986.
 • "Roczniki Statystyczne Województw" (GUS) 1983, 1987.
 • Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Praca zbiorowa pod red. M. Kłodzińskiego Warszawa: SGGW-AR 1989.
 • Rosner A.: Odpływ ludności ze wsi i rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978 nr 4.
 • Rosner A.: Gospodarstwa a odpływ migracyjny i niemigracyjny siły roboczej. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Rosner A.: Migracje ludności chłopskiej i pozachłopskiej. Warszawa: IRWiR PAN 1988 (maszynopis).
 • Rosner A.: Migracje ludności w przekroju wieś - miasto w latach siedemdziesiątych. "Wieś i Rolnictwo" 1983 nr 4.
 • Rosner A.: Ruchliwość ludności wiejskiej. W: Rolnictwo indywidualne w latach 70-tych. Warszawa: KiW 1980.
 • Rutkiewicz M., Filipow F.: Przemieszczenia społeczne. Warszawa: KiW 1975.
 • Rychlik T.: Przemiany ustrojowe rolnictwa polskiego. W: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. Warszawa: PWRiL 1975.
 • Rychlik T.: Reforma w rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1983 nr 6.
 • Sadie L.: Demographic Aspects of Labour Supply and Employment. UN World Population Conference, Belgrad, 30 August to 10 September (maszynopis powielony).
 • Sarapuk M.: Czynniki określające wielkość zatrudnienia w rolnictwie. W: Prace Naukowe WSE we Wrocławiu nr 47.
 • Sawicka I.: Efektywność gospodarstw indywidualnych kierowanych przez kobiety. "Wieś i Rolnictwo" 1986 nr 1.
 • Sikorska A.: Ludność w rodzinach rolniczych. "Wieś Współczesna" 1984 nr 3.
 • Sikorska A.: Następcy w rolnictwie indywidualnym. "Wieś Współczesna" 1977 nr 12.
 • Sikorska A.: Wychodźstwo zarobkowe i kierunki kształcenia młodzieży wiejskiej. W: Studia i Materiały Instytutu Ekonomiki Rolnej w Warszawie z. 363 (1973).
 • Skrok U.: Skutki nadmiernego odpływu ludności na przykładzie wybranych wsi. "Wieś Współczesna" 1970 nr 1.
 • Słabek H.: Chłopska ludność dwuzawodowa w Polsce w latach 1945-1970. "Dzieje Najnowsze" 1986 nr 1.
 • Sokołowski K.: Odpływ ludności ze wsi. Warszawa: PWE 1961.
 • Sorokin P.A.: Social and Cultural Mobility. Illinois: The Free of Glen Coe 1959.
 • Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną z dnia 6.XII. 1984. Warszawa: GUS 1985.
 • Spis Powszechny z dnia 6.XI1. 1960. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Warszawa: GUS 1962.
 • Stasiak A.: Przemiany demograficzno-społeczne struktury wsi polskiej. "Wieś Współczesna" 1976 nr 3.
 • Strużek B.: Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej a polityka agrarna. "Wieś i Rolnictwo" 1989 nr 3.
 • Strużek B.: Socjalistyczne przeobrażenia wsi polskiej - bilans czterdziestolecia. W: Teoretyczne problemy budownictwa socjalistycznego. Wrocław: Ossolineum 1984.
 • Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1981. Seria: Prace Geograficzne IGiPZ nr 140.
 • Studium planu społeczno-gospodarczego rozwoju i społecznego zagospodarowania Makroregionu Południowo-Zachodniego do roku 2000. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Zespół Planowania Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu. Wrocław 1987.
 • Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny i jej gospodarstwa. Wrocław: 1959. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego seria A nr 62.
 • Styś W.: Zagadnienia ustroju rolnego na Ziemiach Odzyskanych. II Sesja Rady Naukowej II. Problemy osadnictwa rolniczego. Warszawa 1946.
 • Suchta J.: Migracje ludności z indywidualnych gospodarstw rolnych a czynniki wytwórcze w rolnictwie. "Studia Demograficzne" 1987 nr 1.
 • Suchta J., Żebrowski W.: Migracje ludności wiejskiej a przekształcenie struktury społeczno-gospodarczej rolnictwa. "Wieś Współczesna" 1980 nr 12.
 • Svalastoga K.: Prestige of Class and Mobility. London-Melbourn-Toronto 1959.
 • Szemberg A.: Główne kierunki zmian zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1978 w świetle wyników NSP. W: Materiały na Zespół do Spraw Zatrudnienia w Rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ 1981 (maszynopis powielony).
 • Szemberg A.: Gospodarstwa dwuzawodowe w świetle badań 1975 r. Warszawa: IER 1976. Seria: Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 8.
 • Szemberg A.: Gospodarstwa o mieszanych źródłach dochodu. "Wieś Współczesna" nr 5/1981.
 • Szemberg A.: Ludność i praca w indywidualnym rolnictwie w latach 1981-1984. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1986 nr 5.
 • Szemberg A.: Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności rolniczej ze wsi do miast. W: Studia nad migracjami ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGPiS 1986. Seria: Monografie i Opracowania nr 216.
 • Szemberg A.: Migracje z indywidualnego rolnictwa do miasta. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1984 nr 5.
 • Szemberg A.: Przemiany w układzie przestrzennym struktury agrarnej w Polsce. Warszawa: KPZK PAN 1976.
 • Szemberg A.: Rolnictwo indywidualne w latach siedemdziesiątych. Warszawa: KiW 1980.
 • Szemberg A.: Rezerwy i zagrożenia bilansu siły roboczej w rolnictwie. "Nowe Rolnictwo" 1975 nr 22.
 • Szemberg A., Frenkel I.: Przemiany w strukturze agrarnej w Polsce do końca XX wieku a procesy reprodukcji ludności rolniczej. Warszawa: IERiGŻ 1990 (maszynopis powielony).
 • Szymański W.: Makroekonomiczne uwarunkowania zmian poziomu i struktury siły roboczej w rolnictwie. "Wieś Współczesna" 1975 nr 6.
 • Tetzschner H. [i in.]: Arbeitskräftens Mobilität. Sozial Forschungsinstituts. Studie 30. 1974.
 • Tomczak F.: Gospodarka czynnikiem ludzkim w rejonach uprzemysławianych. Warszawa: LSW 1967.
 • Tomczak F.: Procesy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w rolnictwie polskim. W: Rolnictwo w trzydziestoleciu Polski Ludowej. Warszawa: PWRiL 1974.
 • Tomczak F.: Uwagi o procesie odpływu ludności z rolnictwa. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1965 nr 3.
 • Tryfan B.: Wpływ industrializacji procesów demograficznych na zatrudnienie kobiet w rolnictwie. W: Zatrudnienie i kwalifikacje ludności rolniczej. Warszawa: PWRiL 1979.
 • Trzciński J.: Niektóre problemy kształcenia na potrzeby rolnictwa. "Wieś Współczesna" 1986 nr 10.
 • Trzciński J.: Przemiany w zatrudnieniu, wykształceniu i kwalifikacjach pracujących w rolnictwie indywidualnym. Poznań: CODK i UPwR 1984.
 • Trzciński J.: Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w latach 1978-1982. "Wieś Współczesna" 1984 nr 2.
 • Trzciński J.: Zmiany kwalifikacji ludności czynnej zawodowo iv rolnictwie. Cz. 2. "Wieś i Rolnictwo" 1981.
 • Trzciński J.: Zmiany kwalifikacji ludności czynnej zawodowo w rolnictwie według podziału na rejony i sektory. Poznań: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr. Seria 26-673/4. 1982.
 • Trzciński J.: Zmiany w poziomie wykształcenia ludności rolniczej w latach 1960-1974 na tle innych grup społeczno-zawodowych. W: Biuletyn Pedagogiczno-Oświatowy nr 3 (1975).
 • Turski R.: Struktura robotników-chłopów w Polsce. Studia Socjologiczne nr 3 1963.
 • Urban S.: Stan mechanizacji rolnictwa dolnośląskiego. W: Rolnictwo na Dolnym Śląsku. Warszawa: PWN 1984.
 • Usley J.R., Findlayson A., Thompson W.S.: The Motivation and Characteristics of Internal Migrants. A Socio-Medical Study of Young Migrants in Scotland. W: Readings in the Sociology of Migration. Pergamon Press 1966.
 • Wachowicz K.: Wpływ procesów demograficznych na zatrudnienie w rolnictwie. "Problemy Ekonomiczne" 1971 nr 2.
 • Wiatrak A.P.: Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej. Warszawa: IRWiR PAN 1982.
 • Wiatrak A.P.: Przestrzenne aspekty polityki rolnej. W: Polityka rolna w okresie przemian systemowych, pod red. A. Lewandowskiego. Warszawa: UW 1990.
 • Wiatrak A.P.: Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce. Warszawa: PWN 1986.
 • Wiatrak A.P.: Uwarunkowania zmian liczebności i struktury osób oraz zatrudnienia w gospodarstwach chłopskich. "Studia Demograficzne" 1986 nr 2.
 • Wiatrak A.P.: Zasoby siły roboczej w rolniczych gospodarstwach rodzinnych. Warszawa: IRWiR PAN 1990.
 • Wiatrak A.P.: Zatrudnienie i wydajność pracy w rolnictwie w latach 1970-1982. "Wieś Współczesna" 1984 nr 5.
 • Wiatrak A.P.: Zróżnicowanie przestrzenne zmian struktury agrarnej a modernizacja rolnictwa. "Wieś i Rolnictwo" 1991 nr 2.
 • Winiarski B.: Czynniki i etapy podnoszenia intensywności gospodarki obszarów nierozwiniętych. Warszawa: PAN 1964.
 • Winiarski B.: Sudety - region problemowy. "Przegląd Gospodarczy" 1972 nr 12.
 • Witkowski J.: Migracje jako element ruchliwości pracowniczej. W: NSP jako źródło informacji o migracjach. Warszawa: GUS 1979.
 • Witkowski J.: Migracje a ruchliwość społeczna. W: Olsztyńskie studia demograficzne. Olsztyn 1987 (materiały powielone z konferencji).
 • Witkowski J.: Ruch siły roboczej w olsztyńskim ośrodku przemysłowym. Olsztyn 1974 (materiały powielone z konferencji).
 • Wojciechowska-Ratajczak B.: Ewolucja struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej i niektóre jej uwarunkowania. "Wieś i Rolnictwo" 1981 nr 3.
 • Woś A.: Akumulacyjny i migracyjny wkład rolnictwa w rozwój gospodarczy Polski. "Wieś Współczesna" 1974 nr 3.
 • Woś A.: Alternatywne strategie rozwoju gospodarki żywnościowej. Warszawa: IERiGŻ 1988. Seria: Studia i Monografie nr 36.
 • Woś A.: Migracje wahadłowe. Problem wiejskiej ludności dwuzawodowej w Polsce, W: Problemy migracji wewnętrznych w Polsce i ZSRR, pod red. A. Kuklińskiego i A. Łukasiewicza. Warszawa: PWE 1978.
 • Woś A.: Przepływy międzygałęziowe rolnictwo - gospodarka narodowa. Warszawa: IRWiR 1976.
 • Woś A.: Uwarunkowania i warunki rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1986 nr 4.
 • Woś A.: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. Warszawa: PWRiL 1975.
 • Wyderko A.: Czynnik ludzki w rolnictwie chłopskim. Warszawa: LSW 1973.
 • Wyderko A.: Migracje ludności ze wsi do miast w świetle Narodowego Spisu Powszechnego GUS i badań ankietowych IER. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1982 nr 1/2.
 • Wyderko A.: Wykształcenie i kwalifikacje ludności rolniczej. Materiały na zespół do spraw zatrudnienia w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ 1981 (maszynopis powielony).
 • Wyderko A.: Zatrudnienie w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem. "Wieś Współczesna" 1980 nr 8.
 • Wyniki Spisu Rolniczego 1986. Ludność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Statystyka Polski. Warszawa: GUS 1987.
 • Zagożdżon A.: Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego. W: Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PAN 1990. Studia KPZK PAN t. XCVI.
 • Zagórski K.: Jednolity system klasyfikacji ludności jako podstawa badań w statystyce społecznej. W: Zagadnienia społeczno- -demograficzne. Warszawa: GUS 1976. Biblioteka Wiadomości Statystycznych t. 26.
 • Zagórski K.: Migracje i zmiany zawodu. "Życie Gospodarcze" 1975 nr 45.
 • Zagórski K.: Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce. Statystyka Polski. Warszawa: GUS 1976.
 • Zalewski L.: Struktury rolnictwa nieuspołecznionego. Warszawa: Departament Spisów GUS 1987 (maszynopis powielony).
 • Zalewski L.: Wyniki spisu ludności rolniczej w 1982 r. "Służba Rolna" 1983 nr 9.
 • Zasoby siły roboczej w rolnictwie PRL. Pogląd na sposoby wykorzystania. "Wieś i Rolnictwo" 1983 nr 2.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w rolnictwie w 1984 r. Warszawa: GUS 1985. Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Seria: Opracowania Statystyczne.
 • Zegar J.S.: Regionalizacja polityki rolnej (istota i propozycje rozwiązań). "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1989 nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.