PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 686 Zastosowania metod ilościowych | 51--66
Tytuł artykułu

Metody klasyfikacji wielowymiarowej : przegląd

Autorzy
Warianty tytułu
Multivariate Classification Methods : a Survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze statystycznej zaproponowano bardzo dużo metod klasyfikacji wielowymiarowej. W artykule metody te wstępnie podzielono na trzy grupy podobieństwa, a następnie omówiono te spośród nich, które są często wykorzystywane w praktyce. (fragment tekstu)
EN
Classification methods are important and frequently applied tool of multivariate statistical analysis. The article contains a review of multivariate classification methods from the viewpoint of the practical user. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ajvazjan S.A., Bežaeva Z.I., Staroverov О.V.: Klassifikacija mnogomiernych nabludenij. Moskva: Statistika 1974.
 • Aldenderfer M.S., Blashfield R.K.: Cluster analysis. Beverly Hills: Sage 1984.
 • Anderberg M.R.: Cluster analysis for applications. New York, San Francisco, London: Academic Press 1973.
 • Anderson W.T., Сох E.P., Fulcher D.G.: Bank selection decisions and market segmentation. "Journal of Marketing January" 1976 vol. 40, 40-45.
 • Anderson K.H., Butler J.S., Sloan F.A.: Labor market segmentation: a cluster analysis of job groupings and barriers to entry. "Southern Economic Journal" 1987 vol. 53, 571-590.
 • Atchley W.R., Bryant E.H.: Multivariate statistical methods: among-groups covariation. Stroudsburg, Pennsylvania: Halsted Press 1975.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Warszawa-Kraków: Canadian Consortium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1992.
 • Berlage L., Terweduwe D.: The classification of countries by cluster and by factor analysis. Research paper in economic development no. 8. Leuven: KUL 1985.
 • Berlage L., Legesse H.: Classifications of countries on the basis of different sets of socioeconomic variables. Research paper in economic development no. 13. Leuven: KUL 1990.
 • Bijnen E.J.: Cluster analysis. The Netherlands: Tilburg University Press 1973.
 • Borys T.: Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 284. Seria: Monografie i opracowania nr 23. Wrocław: AE 1984.
 • Borys T., Strahl D., Walesiak M.: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych. Materiały z konferencji naukowej w Mogilanach, 25-28.09.1989. Kraków: AE 1990.
 • Brundage T.W.: Use and stability of classifications of firms in Oregon's Health Care Industry. Proceedings of the Business and Economics Statistics Section. New Orleans, Luisiana, August, 22-25, 1988, 218-222.
 • Brzeziński J. (red.): Wielozmienne modele statystyczne w badaniach psychologicznych. Warszawa, Poznań: PWN 1987.
 • Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. "Prace Naukowe WSE we Wrocławiu", 1969 z. 21.
 • Chen H., Gnanadesikan R., Kettenring J.R.: Statistical methods for grouping corporations. "Sankhya" 1974 ser. B. 29-40.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Warszawa: PWN 1973.
 • Chojnicki Z. (red.): Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN 1977.
 • Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978 z. 2.
 • Clifford H.T., Stephenson W.: An introduction to numerical classification. New York: Academic Press 1975.
 • Cormack R.M.: A review of classification (with discussion). "Journal of the Royal Statistical Society" 1971 ser. A part 3, 321-367.
 • CzekanowskiJ.: Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1913.
 • Czekanowski J.: Zarys antropologii Polski. Lwów: Jakubowski i sp. 1930.
 • Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K.: Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji. Warszawa: WNT 1978.
 • Duran B.S., Odell P.L.: Cluster analysis. A survey. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1974.
 • Everitt B.S.: Cluster analysis. London: Heinemann 1974.
 • Everitt B.S., Dunn G.: Advanced methods of data exploration and modelling. London: Heinemann 1983.
 • Fierich J.: Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim. "Myśl Gospodarcza" 1957 nr 1, 73-100.
 • Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1951 (17), 193-211.
 • Gordon A.D.: Classification. London: Chapman and Hall 1981.
 • Gordon A.D.: A review of hierarchical classification. "Journal of the Royal Statistical Society" 1987 ser. A, 119-137.
 • Gorzelak G.: Zastosowanie statystycznej analizy porównawczej do badania przestrzennej struktury rolnictwa w Polsce (według województw). Praca doktorska. Wrocław: AE 1980.
 • Gower J.C.: A comparison of some methods of cluster analysis. "Biometrics" 1967 (23), 623-638
 • Gower J.C.: Discussion on dr Cormack's paper. "Journal of the Royal; Statistical Society" 1971 ser. À part 3, 360-365.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1983.
 • Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie nr 61. Kraków: AE 1984.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
 • Grabiński T.: Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna 1992.
 • Green P.E., Tull D.S., Albaum G.: Research for marketing decisions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1988.
 • Green P.E., Carmone F.J., Smith S.M.: Multidimensional scaling. Concepts and applications. Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon 1989.
 • Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L.: Multivariate data analysis with readings. New York: Macmillan 1987.
 • Hand D.J.: Discrimination and classification. New York: Wiley 1981.
 • Hartigan J.A.: Clustering algorithms. New York, London, Sydney, Toronto: Wiley 1975.
 • Hartigan J.A.: Classification. [w:] Encyclopedia of statistical sciences. Vol. 2. New York: Wiley 1982, 1-10.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 z. 4, 307-327.
 • Hellwig Z.: Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. [w:] W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. Warszawa: PWE 1981.
 • Hellwig Z.: Nieuzgodnione problemy WAP. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 449, 5-9. Wrocław: AE 1988.
 • Hellwig Z., Gospodarowicz A.: Zastosowanie analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych. "Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", nr.83. Warszawa: GUS 1975.
 • Hirschberg J.G., Maasoumi E., Slottje D.J.: Cluster analysis for measuring welfare and quality of life across countries. "Journal of Econometrics" 1991 (50), 131-150.
 • Hussain M.: Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych. Kraków: AE 1982. Praca doktorska.
 • Jajuga K.: Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych. Wrocław: AE 1981 (praca doktorska).
 • Jajuga K.: Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 371. Seria: Monografie i opracowania nr 39. Wrocław: AE 1987.
 • Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN 1990.
 • Jambu M.: Classification automatique pour l'analyse des données. Tome 1. Paris: Dunod 1978.
 • Jardine N., Sibson R.: Mathematical taxonomy. New York: Wiley 1971.
 • Jensen R.E.: A cluster analysis study of financial performance of selected business firms. "The Accounting Review" January 1971 vol. 46, 36-56.
 • Kaczmarek Z., Parysek J.J.: Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych. [w:] Z. Chojnicki (red.): Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN 1977, 94-127.
 • Kaufman L., Rousseeuw P.J.: Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. New York: Wiley 1990.
 • Kendall M.G.: Multivariate analysis. London: Griffin 1975.
 • Kolonko J., Stolarska E., Zadora К.: Prosta metoda dyskryminacji zbiorów skończonych. "Przegląd Statystyczny" 1970 nr 2.
 • Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa: PWN 1980.
 • Krzanowski W.J.: Principles of multivariate analysis. Oxford: Clarendon Press 1988.
 • Kucharczyk J.: Algorytmy analizy skupień w języku Algol 60. Warszawa: PWN 1982.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A generalized sorting strategy for computer classifications. "Nature" 1966 (212), 218.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. I. Hierarchical systems. "Computer Journal" 1967 (9), 373-380.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. II. Clustering systems. "Computer Journal" 1968 (10), 271-277.
 • Lebart L., Morineau A., Warwick K.M.: Multivariate descriptive statistical analysis. Correspondence analysis and related techniques for large matrices. New York: Wiley 1984.
 • Lorr M.: Cluster analysis for social scientists. San Francisco: Jossey-Bass 1983.
 • Manly B.F.J.: Multivariate statistical methods. A primer. London: Chapman and Hall 1986.
 • Marek T.: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Warszawa: PWN 1989.
 • McQuitty L.L.: Hierarchical linkage analysis for the isolation of types. "Educational Psychological Measurement" 1960 (20), 55-67.
 • McQuitty L.L.: Similarity analysis by reciprocal pairs for discrete and continuous data. "Educational Psychological Measurement" 1966 (26),: 825-831.
 • McQuitty L.L.: Expansion of similarity analysis by reciprocal pairs for discrete and continuous data. "Educational Psychological Measurement" 1967 (27), 253-255.
 • Mezzich J.E., Solomon H.: Taxonomy and behavioral science: comparative performance of grouping methods. London: Academic Press 1980.
 • Mynarski S.: Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE 1990.
 • Mynarski S. (red.): Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Warszawa: PWN 1992.
 • Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 292. Seria: Monografie i opracowania nr 25. Wrocław: AE 1985.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
 • Obrębalski M., Walesiak M.: Pomiar i identyfikacja zmian poziomu warunków mieszkaniowych ludności miejskiej regionu jeleniogórskiego w latach 1978-1988. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 600 (1991), 39-50.
 • Ostasiewicz W.: Dyskryminacja, klasyfikacja, rozpoznawanie. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 165. Wrocław: AE 1980.
 • Perkal J.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" Poznań 1953 t. 19.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWE 1977.
 • Pluta W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w modelowaniu informacji ekonomicznej kombinatu przemysłowego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 156. Wrocław: AE 1979.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN 1986.
 • Pociecha J.: Statystyczne metody segmentacji rynku. Kraków: AE 1986. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie nr 71.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. Warszawa: PWE 1978.
 • Prim R.C.: Shortest connection networks and some generalizations. "Bell System Technical Journal" 1957 (36), 1389-1401.
 • Punj G., Stewart D.W.: Cluster analysis in marketing research: review and suggestions for application. "Journal of Marketing Research" May 1983, 134-148.
 • Racine J.B., Reymond H.: Analiza ilościowa w geografii. Warszawa: PWE 1978.
 • Rozin B.B.: Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN 1979.
 • Seber G.A.F.: Multivariate observations. New York: Wiley 1984.
 • Siedlecka U.: Zastosowanie metody taksonomii stochastycznej do dyskryminacji zbiorów skończonych. "Przegląd Statystyczny" 1976 z. 3.
 • Sneath P.H.A.: The application of computers to taxonomy. "Journal Gen. Microbiol." 1957 (17), 201-226.
 • Sneath P.H.A.: Evaluation of clustering methods (with discussion). [w:] A.J. Cole (ed.): Numerical taxonomy. London: Academic Press 1969,257-271.
 • Sneath P.H.A., Sokal R.R.: Numerical taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman and Co. 1973.
 • Sokal R.R., Michener C.D.: A statistical method for evaluating systematic relationships. Univ. Kansas Sei. Bull. 1958 (38), 1409-1438.
 • Sokal R.R., Sneath P.H.A.: Principles of numerical taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman 1963.
 • Sokal R.R.: Clustering and classification: background and current directions. [w:] J. Van Ryzin (ed.): Classification and clustering. New York: Academic Press 1977, 1-15.
 • Sokal R.R.: Unsolved problems in numerical taxonomy. [w:] H.H. Bock (ed.): Classification and related methods of data analysis. Amsterdam: North-Holland 1988, 45-56.
 • Sokołowski A.: Empiryczne testy istotności w taksonomii. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Seria specjalna: Monografie nr 108. Kraków: AE 1992.
 • Szczotka F.A.: Podstawy taksonomii numerycznej. Warszawa 1975. Problem węzłowy 11.2.1. Grupa tematyczna 03. Temat А.1. Maszynopis IGiPZ PAN.
 • Van Ryzin J. (ed.): Classification and clustering. New York, San Francisco, London: Academic Press 1977.
 • Walesiak M.: Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Wrocław: AE 1985. Rozprawa doktorska.
 • Walesiak M.: Kilka uwag o niektórych hierarchicznych metodach klasyfikacji. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 328, 69-74. Wrocław: AE 1986.
 • Walesiak M.: Przegląd zastosowań metod klasyfikacji i porządkowania liniowego w rozwiązywaniu problemów marketingowych. "Wiadomości Statystyczne" 1993a nr 2, 8-12.
 • Walesiak M.: O problemie wyboru właściwej metody w klasyfikacji hierarchicznej. "Zeszyty Naukowe AE w Katowicach", Materiały z XXVIII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Wrocławia, Katowic i Krakowa. Katowice 1993b (w redakcji).
 • Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 654. Seria: Monografie i opracowania. Wrocław: AE 1993.
 • Ward J.H.: Hierarchical grouping to optimize an objective fonction. "Journal of the American Statistical Association" 1963 (58), 236-244.
 • Wishart D.: An algorithm for hierarchical classification. "Biometrics" 1969 (25), 165-170.
 • Wydymus S.: Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Seria specjalna: Monografie nr 62, Kraków: АE 1984.
 • Zeliaś A. (red.): Ekonometria przestrzenna. Warszawa: PWE 1991.
 • Žukowska V.M., Mučnik J.G.: Faktornyj analiz v socialno-ekonomičeskich issledovanijach. Moskva: Statistika 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.