PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 122 | 185
Tytuł artykułu

Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski)

Autorzy
Warianty tytułu
Income Distribution and Living Standard of Population (Taking Poland as Example)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest analiza podziału dochodów i poziomu życia, która umożliwiałoby wychwycenie różnorakich zależności między nimi i pozwoliłaby wyeksponować wątpliwe, czy wręcz negatywne rezultaty podziału dochodów z punktu widzenia ich niekorzystnego wpływu na poziom życia, a także postawy społeczne i gotowość do wysiłku warunkującego dalszy rozwój.
EN
The living conditions of the society are determined to a great extent by the achieved level of economic development. The impact is not direct but modified by the system of income distribution, which is also decisive for the further development. In the paper the author has formulated a hypothesis that the mechanism of income distribution functioning in Poland has not had a positive impact on the expansion processes, generated social conflicts and, as a result, negatively influenced the standard of living of the population. The analysis of personal income for the period 1970-1989 demonstrates the increasing discrepancy between labour and remuneration and the beginning of the process of the "replacement" of income from labour by social benefits. It also pictures the process of income differentiation, otherwise positive, but in practice not fully understood and accepted. Burdened with pathologies, it caused discontent, which, because of the existing centralism, was directed against the state. Those undesirable trends were reflected by the living standard which rose relatively slowly and there were periods of its stagnation and decline; more families were in the low income bracket, which testified to the continuing process of impoverishment despite protective mechanisms initiated by the people themselves and the state. The emerging radical changes of the economic system in the 80s were perceived with hope, but the social and economic reality of the 90s caused more hardships. In the situation when the role of the state - and consequently the role of the individual - was not clearly defined, and the system of income distribution was only modified and not radically reformed by decision makers who always postponed decisions (temporary measures prevailed), the negative trends that appeared earlier were sustained, in the 1990-1993 period the phenomenon of the "socialization" of income was observed with the concurrent rise of the number of people in need. In the mid-term plan "Strategy for Poland" presented in 1994, attempt is made at more substantial and complex changes of, among others, income distribution and social security system. Raising the living standard has been named in the programme as one of the three priorities. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adelman I., Morris C.T., Economic Growth and Special Equity in Developing Countries, Stanford 1973.
 • Ahluvalia M.S., Inequality and Development, "Journal of Development Economics" 1976, vol. III, No. 4.
 • Albinowski S., Poznaj siłę płacy, "Gazeta Wyborcza" 21.XI.1991.
 • Allardt E., About Dimension of Welfare: An Explanatory Analysis of Comparative Scandinavian Study, Helsinki 1973.
 • Atkinson A.B., The Economics of Inequality, Oxford 1983.
 • Baczyński J., W pół drogi, "Polityka" 1993, nr 45.
 • Balcerowicz L., Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza" 3-4 VII 1993 a.
 • Balcerowicz L., Najpierw demokracja, potem kapitalizm, "Gazeta Wyborcza" 30-31 I 1993 b.
 • Bartczak S., Wojewódzkie wskaźniki poziomu życia ludności w PRL, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1972, nr 2.
 • Bartmann H., Verteilungstheorie, Munchen 1981.
 • Bartnicka M., Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Polsce. Zmiany w zaspokajaniu potrzeb w zakresie wybranych urządzeń infrastruktury społecznej w latach 1975-1985, "Wybrane informacje Tematyczne", IPiSS, Warszawa 1988.
 • Backer G., Sozialhilfc. Hilfen zum Lebensunterhalt - Daten und Trends der "neuen Armut", "Soziale Sicherheit" 1987, nr 5.
 • Bednarski M., Drugi obieg a transformacja. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 22.
 • Bednarski M., Kokoszczyński R., Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa, referat na Kongres Ekonomistów, PTE, Kraków 1987.
 • Berg A., Sacks J., Structural Adjustment and International Trade in Eastern Europe; the Case of Poland, "Economic Policy Panel", Praga, October 1991.
 • Bergson A., Essays in Normative Economics, Cambridge 1966.
 • Beskid L., Bariera adaptacji a przekształcenia w gospodarce, "Polityka Społeczna" 1990, nr 5-6.
 • Beskid L., Ekonomiczny i społeczny wymiar przemian warunków życia w latach 1980-1985, w: Warunki i sposób życia - zachowania przystosowawcze w kryzysie, t. 3, praca zbiorowa pod red. L. Beskid, Warszawa 1989 a.
 • Beskid L., Niedostatek w opiniach społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 9.
 • Beskid L., Poczucie zagrożenia biedą, "Polityka Społeczna" 1992, nr 1.
 • Beskid L., Postrzeganie biedy i bogactwa w Polsce, w: Człowiek, gospodarka, reforma, Warszawa 1989 b.
 • Beskid L., Sytuacja materialna i potrzeby robotników w 1983 r. (wyniki badania ankietowego), w: Położenie klasy robotniczej w Polsce, t. 3, praca zbiorowa pod red. P. Wójcika, Warszawa 1984.
 • Beskid L., Zmiany spożycia w Polsce, Warszawa 1972.
 • Beskid L., Milic-Czerniak R., Sufin Z., Gospodarstwa domowe w nowej rzeczywistości ekonomicznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 6.
 • Beskid L., Sikorska J., Różnice w spożyciu między miastem i wsią, Warszawa 1979.
 • Bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności, "Bank i Kredyt" 1991, 12.
 • Blümle G., Theorie der Einkommensverteilung, Berlin 1975.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do analiz zjawiska ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 12.
 • Boguszewski P., Indeksacja płac w okresie transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Bolz K., Ist eine gerechte Einkommensverteilung möglich?, München 1972.
 • Borkowska S., Polityka płac "w marszu" do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w: Płace w okresie zmian systemu gospodarczego, "Studia i Materiały", IPiSS, Warszawa 1990, z. 14.
 • Brach B., Ucieczka w przyszłość, "Życie Gospodarcze" 1990 a, nr 14.
 • Brach B., Wielka improwizacja, "Życie Gospodarcze" 1990 b, nr 20.
 • Breischneider I., Husmann J., Schnabel F., Handbuch einkommensvermögess- und sozialpolitischer Daten, Köln 1970.
 • Bronfenbrenner M., Income distribution Theory, New York 1979.
 • Buchanan J., Opportunity Cost, w: The New Paigrave a Dictionary Economics, t. 3, London 1987.
 • Buchanan J., The Limits of Liberty. Between Anarchy and Lewiathan, London 1975.
 • Bugaj R., Kowalik T., W kierunku gospodarki mieszanej, "Więź" 1991, nr 1.
 • Bywalec C., Między gospodarką a spiżarką, "Życie Gospodarcze" 1993 a, nr 8.
 • Bywalec C., Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1985, "Ekonomista" 1987, nr 3.
 • Bywalec C., Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze" 1993 b, nr 2.
 • Bywalec C., Wzrost gospodarczy a przemiany życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, AE, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna. Monografie, Kraków 1986, nr 70.
 • Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
 • Campbel A., Convers P.E., Rodgers W.L., The Quality of American Life; Perceptions, Evaluations and Satisfactions, New York 1976.
 • Cena wyobraźni (wywiad z J. Staręgą-Piasek), "Życic Gospodarcze" 1993, nr 18.
 • Chrościcki T., Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 1992 r., "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 2.
 • Cieślak-Oktabska E., Syntetyczny miernik jakości życia, uwzględniający zmienność potrzeb, "Polityka Społeczna" 1991, nr 2.
 • Cline W.R., Distribution and Development, "Journal of Development Economies" 1975, vol. II No. 2.
 • Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Kraków 1993.
 • Danecki J., Postęp społeczny a postęp ekonomiczny, w: Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego, Warszawa 1974.
 • Danecki J., Przesłanki długookresowej polityki podziału dochodów, w: Perspektywiczna polityka społeczna. Przesłanki i problemy, praca zbiorowa pod red. J. Daneckiego, Warszawa 1981.
 • Danecki J., Świadectwo danych, "Polityka Społeczna" 1992, nr 11-12.
 • Dąbrowski M., Gorączka inflacyjna, "Rzeczpospolita" 4 II 1991.
 • Dąbrowski M., Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej: tempo i etapy transformacji systemowej, "Ekonomista" 1991, nr 4-6.
 • Demografia 1991, GUS, Warszawa 1991.
 • Deniszczuk L., Minimum socjalne i minimum kryzysowe a warunki życia rodzin robotniczych, w: Położenie klasy robotniczej w Polsce, t. 3, praca zbiorowa pod red. P. Wójcika, Warszawa 1984.
 • Deniszczuk L., Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Warszawa 1977.
 • Deniszczuk L., Kudrycka I., Marzec A., Dochody i konsumpcja - uwarunkowania i perspektywy, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 12.
 • Deniszczuk L., Żukowska I., Ile i na co w budżecie domowym, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 40.
 • Deniszczuk L., Żukowska I., Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie realizacji nowej polityki ekonomicznej, Warszawa 1992 a.
 • Deniszczuk L., Żukowska I., Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie wprowadzenia programu stabilizacji gospodarki, "Ekonomista" 1992 b, nr 4.
 • Dobb M., Ekonomia dobrobytu a ekonomia socjalizmu. Warszawa 1974.
 • Dobra trwałego użytku. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, lipiec 1992.
 • Domański H., Szczeble sprawiedliwości, "Polityka" 1991, nr 36.
 • Domański H., Zróżnicowanie dochodów oraz jego percepcja, w: Zróżnicowanie społeczne i jego percepcja, praca zbiorowa pod red. K. Janickiej, Wrocław 1987.
 • Drewnowski J., On Meassuring and Planning of Life, Hague-Paris 1974.
 • Drewnowski J., Scott W., The Level of Living Index, UNRISD, Report No. 4. 1966.
 • Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. W. Dymarskiego, Warszawa-Poznań 1992.
 • Dryll I., Linia ubóstwa, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 28.
 • Dulski S., System podmiotowy gospodarki. Centralizacja-decentralizacja, Warszawa 1986.
 • Engels W., Über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Bad Homburg 1985.
 • Eysymontt J., Dynamika wybranych rynków w I półroczu 1990 r. (Raport nr 4) Program Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 1990.
 • Festinger L., Theory of Cognitive, Dissonance, New York 1957.
 • Frąckiewicz L., Sfery niedostatku, Warszawa 1983.
 • Frąckiewicz L., Ubóstwo jako kwestia społeczna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 9.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1961.
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej - doświadczenia, problemy i tendencje. Warszawa 1984.
 • Gabrisch H., Spojrzenie znad Renu, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 43.
 • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, Warszawa 1979.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa 1991.
 • Galbraith J.K., Istota masowego ubóstwa. Warszawa 1987.
 • Garbrecht D., Soziale Indikatoren, "Archiv für Kommunalwissenschaften" 1976. z. 1.
 • Gilder G., Wealth and Poverty, London 1982.
 • Gilejko L., "Sieć" dylematów, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 2.
 • Glikman P., Ukryte bezrobocie, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 13.
 • Główczyk J., Proporcje i dysproporcje (3), "Życie Gospodarcze" 1989, nr 19.
 • Golinowska S., Miękkie miejsca twardych ograniczeń, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 46.
 • Golinowska S., O koncepcji nowej polityki społecznej w Polsce, "Ekonomista" 1990 a, nr 6.
 • Golinowska S., O potrzebie ładu socjalnego, "Życie Gospodarcze" 1990 b. nr 20, 21.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Polityka "społecznych cięć", "Życie Gospodarcze" 1992, nr 23.
 • Golinowska S., Redystrybucja dochodów przez ceny, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 6.
 • Golinowska S., Rola państwa w gospodarce - przegląd teorii, "Ekonomista" 1989 a, nr 4.
 • Golinowska S., Wpływ czynników społeczno-demograficznych na kształtowanie wzorów konsumpcyjnych gospodarstw domowych, "Prace Instytutu Planowania", Warszawa 1980, z.74.
 • Golinowska S., Współczesne trendy ekonomizacji w obszarze polityki społecznej a polska reforma gospodarcza, w: Człowiek, gospodarka, reforma, Warszawa 1989 b.
 • Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski, praca zbiorowa pod red. L. Zienkowskiego, Warszawa 1992.
 • Gospodarstwa domowe '92, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 37.
 • Gomułka S. i in., O względności optymalnej stopy akumulacji, "Ekonomista" 1967, nr 4.
 • Góralska H., Nadopiekuńczość czy niedostateczna funkcja świadczeń społecznych w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1984, nr 4.
 • Góralska H., Poziom życia społeczeństwa polskiego w latach osiemdziesiątych, "Informacje - Ekspertyzy - Propozycje - Metody", IPiSS, Warszawa 1988.
 • Góralska H., Sfera ubóstwa przez pryzmat dochodów, "Polityka Społeczna" 1985, nr 4.
 • Górski M., Jaszczyński D., Makroekonomiczne uwarunkowania i skutki polityki stabilizacyjnej w Polsce, w: Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, praca zbiorowa pod red. G.W Kołodki, Warszawa 1991.
 • Górski M., Jaszczyński D., Place w pułapce podatkowej, "Gazeta Bankowa" 1990, nr 26.
 • Gregor B., Kopias A., Warunki życia ludności rolniczej, "Wieś i Rolnictwo" 1993. nr 3.
 • Grimm K., Koncepcja, historia i praktyka socjalnej gospodarki rynkowej, w: Socjalna gospodarka rynkowa. Jak robią to Niemcy?, Warszawa 1992 a.
 • Grimm K., Socjalna gospodarka rynkowa w RFN, Warszawa 1992 b.
 • Grosfeld J., Hare P., Privatisation in Hungary, Poland and Tchechoslovakia, CEPR, London, February 1991.
 • Hadrowicz T., Gospodarka rynkowa a polityka socjalna państwa, w: Z problematyki współczesnej zachodniej myśli ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. M. Belki, S. Sztaby, "Studia i Materiały" INE PAN, Warszawa 1991, nr 39.
 • Heilbroner R., Thurow L.C., Economics Explained, Englewood Cliffs 1982.
 • Herer W., Sadowski W., Ścieżka ruchu gospodarki polskiej w latach 1989-1992, "Z Prac ZBSE", Warszawa, 1992, z. 204.
 • Hockuba Z., Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna, "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Hodoly A., Zarys ekonomiki spożycia, Katowice 1975.
 • Hohnen W., Die vermOgungspolitischen Gesetze und Massnahmen in der Bundesrepublik Deutschland, Koln 1968.
 • Hrynkiewicz J., Filantropia nie zastąpi polityki, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 5.
 • Hrynkiewicz J., Koncepcje polityki społecznej w Polsce w latach 1989-1992. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Hubner D., O pobudzaniu wzrostu; przez pryzmat błędów, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 29.
 • Human Development Report, New York 1991, 1992.
 • Informacja o wybranych elementach warunków życia ludności w I-IV kwartał 1991 r., GUS, Warszawa 1992.
 • Inwestycje w kapitał ludzki i przyszłość (Bank Światowy o usługach i świadczeniach społecznych), "Rzeczpospolita" 11 III 1992.
 • Izdebski H., Prywatyzacja, Warszawa 1990.
 • Jacukowicz Z., Praca czy płaca, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 33.
 • Jacukowicz Z., Problem spłaszczania płac w Polsce, "Polityka Społeczna 1983, nr 7.
 • Jacukowicz Z., Sondy płacowe a "popiwek", "Życie Gospodarcze" 1994, nr 47.
 • Jakość życia i warunki bytu. Biblioteka "Wiadomości Statystycznych", GUS. Warszawa 1991, t. 40.
 • Jarosz M., Problemy dezorganizacji rodziny, Warszawa 1979.
 • Jasińska-Kania A., Pożądane i prawdopodobne kierunki przemian instytucji politycznych, w: Zaspokajanie potrzeb w warunkach kryzysu (na prawach rękopisu), Warszawa 1986.
 • Jorgenson D.W., Aggregate Consumer and Measurement of Social Welfare, "Econometrica" 1990, No. 5.
 • Józefiak C., Optimum techniczno-renowacyjne w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1971.
 • Józefiak C., Progi i szanse gospodarki, cz. 2, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 37.
 • Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji, "Polityka Społeczna" 1994, nr 5-6.
 • Kabaj M., System motywacji i płac w reformie gospodarczej, Warszawa 1984.
 • Kaja J., Cele społeczne w systemie gospodarczym, "Monografie i Opracowania". SGPiS, Warszawa 1984, nr 162.
 • Kaldor N., Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa 1971.
 • Kalecki M., Akumulacja a maksymalizacja spożycia, w: Dzieła, t. 4, Warszawa 1984.
 • Kalecki M., Dynamika inwestycji i dochodu narodowego w gospodarce, ''Ekonomista" 1956, nr 5.
 • Kalecki M., Porównanie dochodów robotników i pracowników umysłowych w okresie przedwojennym, "Kultura i Społeczeństwo" 1964, nr 1.
 • Kamerschen D R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 • Karcz Z., Kędzior Z., Kumulacja zagrożeń, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 6.
 • Karpen U., Soziale Marktwirtschaft und Grundgesetz, Baden-Baden 1990.
 • Kaźmierska M.M., Orłowski W.M., Welfe W., Między inflacją a recesją, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 1.
 • Kędzior Z., W nowych realiach, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 42.
 • Kierski B., Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 1945-1991, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Kieżel E., Żywność najważniejsza, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 10.
 • Kleer J., Albo szybko, albo dobrze. Prywatyzacja jest trudniejsza jak sądzimy, "Polityka" 1991, nr 3.
 • Kleer J., Druga kategoria, "Polityka" 1994, nr 29.
 • Kleer J., Liga wschodnia, "Polityka" 1993, nr 42.
 • Kołodko G.W., Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze. Warszawa 1986.
 • Kołodko G.W., Inflacja - reforma - stabilizacja, Warszawa 1990 a.
 • Kołodko G.W., Którędy do źródeł wzrostu, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 27, 28.
 • Kołodko G.W., Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-1990. "Ekonomista" 1990 b, nr 6.
 • Kołodko G.W., Polska w świecie inflacji. Warszawa 1987.
 • Koniec życia ponad stan (wywiad ze S. Gomułką), "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Kordos J., Bezrobotni w badaniach budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 3.
 • Kordos J., Niektóre metody określania granic ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1988, nr 11-12.
 • Kordos J., Ocena warunków bytu gospodarstw domowych w latach 1980-1982, w: Strategia rozwoju społecznego Polski. Kwestie społeczne lat osiemdziesiątych, Warszawa 1984.
 • Kordos J., Pomiar ubóstwa w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 11.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, wyd. 2, Warszawa 1977.
 • Kornai J., Droga do wolnej gospodarki, Warszawa 1991.
 • Komai J., Dylematy gospodarki socjalistycznej - przykład Węgier, "Życie Gospodarcze" 1981, nr 3.
 • Kornai J., Przemiany posocjalistyczne i państwo; refleksje na tle węgierskich problemów finansowych, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 3.
 • Kowalik T., Czy umowa społeczna jest mitem?, "Życie Gospodarcze" 1992. nr 40.
 • Krajewska A., Funkcje i instrumenty polityki dochodowej, w: Kierunki polityki dochodowej w Polsce, "Folia Oeconomica", Łódź 1991, nr 111.
 • Kramer J., Konsumpcja: prawidłowości, struktura, przyszłość, Warszawa 1993.
 • Kramer J., Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, Warszawa 1980.
 • Kramer J., W poszukiwaniu wzorców, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 37.
 • Krawczyk R., Powszechna i demokratyczna prywatyzacja, czyli Program zasadniczych przemian gospodarczych, Warszawa 1990.
 • Krelle W., Verteilungstheorie, Tubingen 1962.
 • Krencik W., Problemy polityki płac w latach 1981-1987, "Studia i Materiały", IPiSS, Warszawa 1989 a, z. 9.
 • Krencik W., Problemy zatrudnienia i płac w 1992 r., "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 3.
 • Krencik W., Tempo wzrostu płac w Polsce i na świecie w latach 1961-1984. "Wybrane Informacje Tematyczne", IPiSS, Warszawa 1988, nr 1.
 • Krencik W., Węzłowe problemy usprawniania systemu kierowania polityką płac. w: Człowiek, gospodarka, reforma, Warszawa 1989 b.
 • Kruczkowska G., Egalitaryzm a płace. Warszawa 1979.
 • Księżopolski M., Kryzys systemu socjalistycznych gwarancji w polityce społecznej, w: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, praca zbiorowa pod red. M. Księżopolskiego, J. Supińskiej. Warszawa 1993.
 • Księżopolski M., Polityka społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. "Polityka Społeczna" 1990, nr 11-12.
 • Kulesza H., Przeciętni bezdomni, "Polityka" 1992, nr 24.
 • Kurczewski J., Smutni i sfrustrowani (omówienie badań OBOP z sierpnia 1993 r.). "Polityka" 1993, nr 38.
 • Kuśmierczyk K., Poziom życia rodzin wielodzietnych, "Polityka Społeczna" 1990. nr 3.
 • Kuznets S., Economic Growth and Income Inequality. "American Economic Review" 1955, vol. XLV, No. 1.
 • Landau L., Płace w związku z rozwojem gospodarczym. Warszawa 1933.
 • Libura U., Konsumpcja a wykorzystanie możliwości produkcyjnych, Warszawa 1979.
 • Lipton D., Sachs J., Creating a Market Economy in Eastern Europe; the Case of Poland, "Brookings Papers on Economic Activity" 1991, No. 1.
 • Lisowski A., Sfera niedostatku, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 30.
 • Little L.H.D., A Critique of Welfare Economics, Oxford 1950.
 • Luszniewicz A., Statystyka poziomu życia, Warszawa 1972.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, Warszawa 1982.
 • Lübbert J., Lohnpolitik ohne Lohntheorie, "Hamburger Jahrbuch fur Wirtschaftspolitik und Gesellschatspolitik", 12 Jahr, Tübingen 1967.
 • Łukawer E., Refleksje na marginesie przewidywanych perspektyw rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Łukawer E., Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 1, 2, 3.
 • Mach B.W., Wesołowski W., Ruchliwość a teorie struktury społecznej, Warszawa 1982.
 • Madej Z., Pochwała liberałów, "Życie Gospodarcze" 1990.
 • Maj H., Proces dostosowań mikroekonomicznych. Reakcje przedsiębiorstw w warunkach polityki stabilizacyjnej, w: Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, praca zbiorowa pod red. G.W. Kołodki, Warszawa 1991.
 • Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1993.
 • Małyszowie K.J., Kondycja gospodarstw domowych, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 45; 1991, nr 2, 15, 28; 1992, nr 7; 1993, nr 5, 18, 27, 40; 1994, nr 2, 14, 27, 41.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, Warszawa 1989.
 • Marshall J., Moral Hazard, "The American Review" 1976, vol. 66, No. 5.
 • Matysiak A., Duch kapitalizmu, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 32.
 • Mazurek-Łopacińska K., Reakcje gospodarstw domowych na wzrost cen dóbr i usług, "Polityka Społeczna" 1992, nr 11-12.
 • Melich A., Społeczne cele gospodarowania. Warszawa 1978.
 • Meller J., Makroekonomiczna polityka wynagrodzeń w gospodarce rynkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 10-11.
 • Meller I., Zróżnicowanie płac w Polsce, Warszawa 1988.
 • Mijakowska D., Zmiany i zróżnicowanie trwania życia w województwach, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 3.
 • Misiak M., CUP ocenia (Gospodarka w 1992 r.), "Życie Gospodarcze" 1993, nr 6.
 • Misiak M., Zbieżności, rozbieżności, propozycje, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 3.
 • Miszewski B., Postęp społeczny, Warszawa 1977.
 • Misztal B., Socjologiczne teorie ruchów społecznych, "Studia Socjologiczne" 1984, nr 1.
 • Miyazaki I., Economic Growth and Social Development, w: Economic Planning and Macroeconomic Policy, t.II, Tokyo 1971.
 • Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania, Warszawa 1981.
 • Morita K., Japońskie doświadczenia, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 2.
 • Morrison C., Income Distribution in East European and Western Countries. "Journal of Comparative Economics" 1984, vol. VII, No. 2.
 • Mujżel J., Krytyczne ogniwo, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 49.
 • Mujżel J., Polskie reformy gospodarcze i dylemat prywatyzacji, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr 7-8.
 • Mujżel J., Zwrot antyrecesyjny, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 6.
 • Muszyńska W., Bariera już blisko, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 8.
 • Myrdal G., The Challenge of World Poverty, London 1971.
 • Naciskać, naciskać, naciskać (rozmowa z Jeffreyem Sachsem), "Życie Gospodarcze" 1994. nr 2.
 • Narodowy Spis Powszechny. Gospodarstwa i rodziny, GUS. Warszawa 1990.
 • Narojek W., Socjalistyczne "welfare state". Warszawa 1991.
 • Nasza bieda codzienna (wyniki badań CBOS), "Gazeta Wyborcza" 30 IV - 3 V 1993.
 • Nic za darmo (Opinia Centrum im. A. Smitha), "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Nie znam recept - analizuje błędy (rozmowa z B. Kamińskim), "Życie Gospodarcze" 1992, nr 22.
 • Noga M., Taksonomiczny miernik dobrobytu społecznego i próba jego zastosowania dla Polski (1946-1991), "Ekonomista" 1986, nr 3.
 • Nowacki S., Ekonomiczna rola państwa i rynku w gospodarce socjalistycznej. "Ekonomista" 1989, nr 4.
 • Nowakowska E., Starsi państwo na huśtawce. "Polityka" 1994, nr 41.
 • Nozick R., Anarchy, State and Utopia, New York 1974.
 • Nuti D.M., Prywatyzacja w krajach Europy Środkowowschodniej, "Ekonomista" 1991, nr 1.
 • Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz stanu realizacji reformy systemowej w Polsce, "Ekonomista" 1991, nr 4-6.
 • Odpowiem jak urzędnik (wywiad z H. Góralską), "Polityka" 1990, nr 13.
 • Okrasa W., Zasady sprawiedliwości społecznej a funkcje opiekuńcze państwa (referat na konferencję INE PAN), Warszawa, listopad 1985.
 • Oleksyn T., Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Owsiak S., Budżet państwa w okresie transformacji gospodarki polskiej, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 7-8.
 • Owsiak S., Dylematy polskiego fiskalizmu, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 34.
 • Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa, Warszawa 1993.
 • Pajestka J., Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 1975.
 • Pajestka J., Polski kryzys lat 1980-1981. Jak do niego doszło i co rokuje, Warszawa 1981.
 • Pałaszewska-Reindl T., Funkcjonowanie gospodarstw domowych w obecnych warunkach, w: Polskie gospodarstwa domowe. Życie codzienne w kryzysie, praca zbiorowa pod red. T. Pałaszewskiej-Reindl, Warszawa 1986.
 • Pauly M.U., The Economics of Moral Hazard, "The American Economics Review" 1968, vol. 5.
 • Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa - nowe wyniki, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 11.
 • Podgórski J., Subiektywne linie ubóstwa. Zastosowanie Leyden-Poverty Line w warunkach Polski, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 11.
 • Podgórski I., Szukielojć-Bieńkuńska A., Sfera dochodów niskich w Polsce. "Polityka Społeczna" 1994, nr 3.
 • Pohorille M., Dobrobyt społeczny. Pojęcie, mierzenie, metody analizy, "Ekonomista" 1977, nr 5.
 • Pohorille M., Potrzeby, podział, konsumpcja. Warszawa 1985.
 • Pohorille M., Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia, Warszawa 1978.
 • Pohorille M., Spożycie zbiorowe a świadczenia społeczne. Warszawa 1975.
 • Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań, praca zbiorowa pod red. J. Auleytnera, M. Rsiężopolskiego, Warszawa 1991.
 • Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia (Raport z badań pod red. M. Szylko-Skoczny), Warszawa 1993.
 • Poziom życia ludności Polski w latach 1980-1986 (Raport nr 1 na podstawie CPBR 14.2 pt. "Diagnozowanie stopnia zaspokojenia potrzeb ludności Polski", kier. nauk. A. Luszniewicz; maszynopis). Warszawa 1987.
 • Prandecka B., Cele gospodarowania a rozwój społeczny, "Ekonomista" 1985, nr 4/5.
 • Problemy mierników poziomu życia ludności, Biblioteka "Wiadomości Statystycznych", t. 23, GUS, Warszawa 1974.
 • Problemy społeczne transformacji, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 13.
 • Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1989.
 • Prywatyzacja. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. M. Jarosz, Warszawa 1993.
 • Przeciszewski T., Kategoria ubóstwa jako element systemu SGR - społecznej gospodarki rynkowej, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 1.
 • Przeciszewski T., Planowanie i prognozowanie społeczne w systemie polityki społecznej, Warszawa 1990.
 • Przeciszewski T., Planowanie społeczne a polityka społeczna, Warszawa 1987.
 • Przegląd Gospodarczy OECD. Polska 1992, Warszawa 1992.
 • Public Policy and Social Conditions. Central and Eastern Europe in Transilion, Regional Monitoring Report No. 1, November 1993, UNICEF, International Child Development Centre, Florence, Italy.
 • Rajkiewicz A., Badania statystyczne nad przemianami społecznymi w Polsce. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 9.
 • Rajkiewicz A., Niektóre problemy postępu społecznego, w: Tendencje rozboju społecznego, Warszawa 1979.
 • Rajkiewicz A., Strategiczne problemy polskiej polityki społecznej, w: Model nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych. Warszawa 1992.
 • Rakowski M., Pojęcie, wycena i analiza poziomu życia, "Ekonomista" 1976, nr 3.
 • Raport o płacach w gospodarce uspołecznionej w latach 1982-1989, "Studia i Materiały", IPiSS, Warszawa 1990, z. 2.
 • Rawicz E., Place robotników w Polsce. Tendencje zmian w latach 1983-1985, w: Położenie klasy robotniczej w Polsce. Suplement, praca zbiorowa pod red. P. Wójcika. Warszawa 1987.
 • Rawls J., Theory of Justice, Harvard 1971.
 • Rawls J., Some Reasons for the Maximin Criterion, "The American Economics Review" 1974, vol. LXIV, No. 2.
 • Rosati D., Od utopii do iluzji, "Polityka" 1993, nr 37.
 • Rosati D., Więcej strat niż korzyści, "Życie Gospodarcze" 1991 a, nr 5.
 • Rosati D., W podwójnym nelsonie, "Życie Gospodarcze" 1991 b, nr 18.
 • Rosati D., Michalski R., Inflacja, Warszawa 1991.
 • Rosner I., Poziom życia i jego mierniki, w: Polityka gospodarcza a polityka społeczna, Warszawa 1971.
 • Rotschild K.W., Kritik Marktwirtschafllicher Ordnungen ais Realtypus, w: 1 Theorie marktwirtschaftlicher Ordnungen, red. E. Streissler, C. Watr¡n. Tübingen 1980.
 • Runciman W.G., Relative Deprivation and Social Justice, Harmondsworth 1972.
 • Rutkowski J., Poziom życia w krajach socjalistycznych. Analiza porównawcza, w. Dylematy rozwoju europejskich krajów RWPG, Warszawa 1986.
 • Rutkowski J., Rozwój gospodarczy i poziom życia, "Z Prac ZBSE", Warszawa 1984, nr 143.
 • Rutkowski J., W kwestii kryterium ubóstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 9.
 • Rutkowski J., Wydatki socjalne państwa. Dotychczasowe tendencje oraz przypuszczalne kierunki zmian. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 1.
 • Rynek mitologiczny (rozmowa z Ignacym Sachsem), "Polityka" 1993, nr 3.
 • Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, "Bank i Kredyt" 1992, nr 10-12.
 • Rytelewska G., Szablewski A., Paradoks oszczędności, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Sachs I., Wielka transformacja, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 34.
 • Sachs J., Tygrysy środkowej Europy, (Gazeta Środkowoeuropejska), dodatek do "Gazety Wyborczej" z 12-13 XI 1994.
 • Sadowski Z., Niektóre sporne aspekty przemiany systemowej w Polsce, w: Od i do gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. W. Jarmołowicza, J. Orczyka, Poznań 1992 a.
 • Sadowski Z., Postęp społeczno-ekonomiczny i jego mierzenie, "Ekonomista" 1981, nr 2.
 • Sadowski Z., Społeczeństwo posttotalitarne; zarys problematyki w latach dziewięćdziesiątych, "Ekonomista" 1990, nr 6.
 • Sadowski Z., Trzy duże poprawki, "Polityka" 1992 b, nr 3.
 • Sadowski Z., Warianty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a proces przemian strukturalnych, "Ekonomista" 1992 c, nr 1.
 • Sadowski Z., Warunki i perspektywy wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 1992 d, nr 10-11.
 • Sahota G.S., Theories of Personal Income Distribution, "Journal of Economic Literature" 1978, No. 14.
 • Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Warszawa 1992.
 • Seewald H., Sozialhilfeempfänger 1986, "Wirtschaft und Statistik" 1988, nr 4.
 • Seretna B., Obszary zagrożone wysokim bezrobociem, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 2.
 • Siebert H., Ökonomische Theorie der Umwelt, Tübingen 1978.
 • Siebke J., Verteilung, w: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, t. I. München 1990.
 • Sieńko J., Polityka socjalna czy polityka społeczna, w: Polityka społeczna w okresie przemian, praca zbiorowa pod red. A. Piekary, J. Supińskiej, Warszawa 1985.
 • Sikorska J., Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji w pracowniczych gospodarstwach domowych, Warszawa 1979.
 • Sikorska J., Wskaźniki sposobu życia, w: Warunki życia i potrzeby społeczeństwa polskiego w połowie lat osiemdziesiątych, praca zbiorowa pod red. L. Beskid, Z. Sufina, Warszawa 1981.
 • Smeeding T.M., Boyce-Torrey B., Okrasa W., Ubóstwo w Europie Wschodniej. Międzynarodowe porównania dochodu metodą przepływów na podstawie luksemburskiego badania dochodu, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 2.
 • Snyder D.W., Econometric Studies of Household Savings Behaviour in Developing Countries, "Journal of Development Studies" 1974, vol. X, No. 2.
 • Sobek O., Ekonomicke a socialne aspekty rozdelovacej politiky voci obyvatelstvu, "Finance a Uver" 1987, nr 8.
 • Socha M., Sztanderska U., Polityka dochodów pierwotnych ludności. Potrzeba zmian, w: Człowiek, gospodarka, reforma, Warszawa 1989.
 • Sopniewska H., Ewolucja gospodarki rynkowej na Zachodzie a postsocjalistyczna droga do rynku, w: Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, praca zbiorowa pod red. G.W. Kołodki, Warszawa 1991.
 • Spadek poziomu życia, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 42.
 • Stan państwa na przełomie lat 1991 i 1992, "Rzeczpospolita" 13 II 1992.
 • Staniszkis J., Prawa własności w socjalizmie i ich ekonomiczne, społeczne i polityczne implikacje (referat na konferencję nauk. 1RG SGPiS), Warszawa 1984.
 • Sterczyńska H., Porządkowanie biedy, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 42.
 • Stłuczony barometr (wywiad z A. Tymowskim), "Polityka" 1990, nr 13.
 • Strzelecka M., Konsumpcja a poziom, sposób i jakość życia. "Biblioteka IHWiU", Warszawa 1979, nr 184.
 • Strzeszewski M., Czy stać nas będzie na urlop, "Nowy Świat" 9 III 1992.
 • Styl życia. Koncepcje i propozycje, praca zbiorowa pod red. A. Sicińskiego, Warszawa 1976.
 • Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Warszawa 1978.
 • Sufin Z., Badania obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań sposobu życia, w: Warunki życia i potrzeby społeczeństwa polskiego w połowie lat siedemdziesiątych, praca zbiorowa pod red. L. Beskid, Z. Sufina, Warszawa 1981.
 • Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w roku 1985, "Materiały Statystyczne", GUS, Warszawa 1987 a, z. 40.
 • Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi, "Materiały Statystyczne", GUS, Warszawa 1987 b, z. 41.
 • Sytuacja materialna gospodarstw domowych w roku 1982, "Opracowania analityczne", GUS. Warszawa 1984.
 • Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, sierpień 1992 a.
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza w 1992 r., dodatek do "Rzeczpospolitej" z 6 II 1993.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1991 r., GUS, Warszawa 1992 b.
 • Szczepański J., Badania nad wzorami konsumpcji. Wrocław 1977.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 • Szopa B., Mechanizm podziału w gospodarce Polski w latach 1945-1990, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1991 a, nr 346.
 • Szopa B., On Excessive Functions of the Welfare State, "Oeconornica Polona" 1988, No. 1.
 • Szopa B., Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach, w: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, praca zbiorowa pod red. Z. Dach, AE, Kraków 1991 b.
 • Szopa B., Transformacja systemowa a warunki bytu ludności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 3.
 • Szopa B., Wpływ podziału na efektywność gospodarowania, "Problemy Ekonomiczne" 1989, nr 4.
 • Sztanderska U., Bariera konsumpcji w Polsce, "Ekonomista" 1987, nr 6.
 • Szulc A., Jednostka konsumpcyjna w statystycznych badaniach ubóstwa, 'Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 12.
 • Szulc A., Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990-1991, "Z Prac ZBSE", Warszawa 1993, z. 214.
 • Szulc A., System monitoringu ubóstwa w oparciu o badania budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 12.
 • Szurgacz H., Problemy nowej ustawy o pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 1990, nr 4.
 • Szwalbe S., Dlaczego ludzie boją się jutra?, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 45.
 • Szylko-Skoczny M., Zjawisko ubóstwa w RFN, "Polityka Społeczna" 1990, nr 1.
 • Szymański W., Drogi i sposoby wyjścia Polski z recesji, w: Polityka rolna lat dziewięćdziesiątych na tle ogólnej polityki gospodarczej kraju, praca zbiorowa pod red. E. Gorzelaka, Warszawa 1992.
 • Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej. Biblioteka "Wiadomości Statystycznych", GUS, Warszawa 1970, t. 13.
 • Teoria i praktyka podziału, praca zbiorowa pod red. Z. Moreckiej, Warszawa 1988.
 • Thurow L.C., The Zero-Sum Society, New York 1981.
 • Thurow L.C., The Zero-Sum Society - Distribution and the Possibilities for Economic Change, New York 1980.
 • Tinbergen J., Income Distribution; Analysis and Policies, Amsterdam 1975.
 • Tinbergen J., Production, Income and Welfare, Brighton 1985.
 • The Transformation of Planned Economies, red. H. Bloomstein, M. Marrese, Paris 1990.
 • Trwanie życia i umieralność według przyczyn w województwach w latach 1986-1990, GUS, Warszawa 1991.
 • Turystyka i wypoczynek w 1991 r., Warszawa 1992.
 • Tymowski A., Minimum socjalne, Warszawa 1973.
 • Tymowski A., Polityka społeczna w polskiej gospodarce rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 12.
 • Tyszka A., Badania nad strukturą społeczeństwa polskiego. Próba typologii stanowisk, w: O społeczeństwie i teorii społecznej, Warszawa 1985.
 • Ubóstwo w Polsce, "Rzeczpospolita" 14 VI 1994.
 • Uchwała z 23 lutego 1990 r., Monitor Polski 1990, nr 8, poz. 54.
 • Vademecum prywatyzacji, praca zbiorowa pod red. J. Kwaśniewskiego, Warszawa 1990.
 • Vielrose E., Trwanie życia w Polsce w 60-leciu (1918-1978), "Studia Demograficzne" 1979, nr 56.
 • Ward B., The Ideal Worlds of Economics, New York 1979.
 • Warunki brzegowe (rozmowa z L. Balcerowiczem), "Polityka" 1990, nr 44.
 • Warunki życia ludności w latach 1986-1990, GUS, Warszawa 1991.
 • Warunki życia ludności w 1987 r., "Studia i Materiały", GUS, Warszawa 1988, nr 17.
 • Warunki życia w opinii społecznej, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Wasilewska-Trenkner H., Kreowanie dochodów w latach 1993-1995, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 12.
 • Weinberg D.H., Lamas E.J., Historia i bieżące problemy pomiaru ubóstwa w USA. "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 1.
 • Werner J., Kulp R., Wachstumpolitik - Verteilungspolitik, Stuttgart 1971.
 • Wielgo M., Cudowne rozmnożenie mieszkań?, "Gazeta Wyborcza" 18 III 1993.
 • Wierzbicka K., Problem bezdomności w Polsce, w: Społeczne problemy mieszkalnictwa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1990.
 • Wiktor J.W., Działalność socjalna przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych, "Polityka Społeczna" 1993, nr 2.
 • Wilczyński W., Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza, w: Od i do gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. W. Jarmołowicza, J. Orczyka. Poznań 1992.
 • Winiecki J., Post-Soviet Type Economies in Transition, Warszawa 1990.
 • Winiecki J., Źródła inflacji w gospodarce rynkowej i w gospodarce planowej. Warszawa 1986.
 • Winiewski M., Ubóstwo jako bariera rozwoju, "Polityka Społeczna" 1990, nr 5-6.
 • Winiewski M., Warunki bytu robotników, w: Położenie klasy robotniczej w Polsce. Suplement, praca zbiorowa pod red. P. Wójcika, Warszawa 1987.
 • Wiszniewski E., Trudny pieniądz. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 42.
 • Wiśniewski M., Rozkład dochodów ludności, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 26.
 • Wiśniewski M., Źródła i rozmiary drugiego obiegu w Polsce, "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Wojciechowska A., Standard materialny i jego percepcja, w; Zróżnicowanie społeczne i jego percepcja, praca zbiorowa pod red. K. Janickiej, Warszawa-Kraków-Gdańsk 1987.
 • Wojtyna A., Czy Polsce potrzebna jest średniookresowa strategia finansowa? Wnioski z doświadczeń brytyjskich, "Ekonomista" 1994, nr 1.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Warszawa 1990.
 • World Development Report 1984, The World Bank, New York 1984.
 • Woś A., Makrooekonomiczne uwarunkowania sytuacji w gospodarce żywnościowej, "Ekonomista" 1993, nr 3.
 • Woźniak M.G., Problemy stabilizacji w gospodarce. Uwarunkowania systemowe, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1992, nr 104.
 • Wódz J., Planowanie społeczne w regionach, Warszawa 1987.
 • Wskaźnik pesymizmu (wywiad z M. Jarosz), "Polityka" 1990, nr 41.
 • Wyniki badań budżetów rodzinnych w II kwartale 1991 r., GUS, Warszawa 1992.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1992 r., GUS, Warszawa 1993.
 • Zbyt optymistyczne, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 4.
 • Zieliński T., Ilu jest w Polsce biednych i przegranych, "Polityka" 1994, nr 34.
 • Zienkowski L., Kilka uwag w sprawach sfery ubóstwa (Aneks opracował A. Szulc), "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 1.
 • Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Warszawa 1979.
 • Zienkowski L., Walka o podział dochodów (rozważania i refleksje). Warszawa 1986.
 • Zienkowski L., Wprowadzenie do dyskusji, w: Problemy mierników poziomu życia ludności, Biblioteka "Wiadomości Statystycznych", GUS, Warszawa 1974, t. 23.
 • Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 42, 47, 50.
 • Żukowski T., Liberalnie czy socjalnie?, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 17.
 • Żuławik B., Bieda czy luksus, dodatek do "Gazety Bankowej" z 5 III 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001294

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.