PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 115 | 218
Tytuł artykułu

Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych

Warianty tytułu
The Growth Trend and Effectiveness of Industrial Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozprawy są badania nad współzależnościami między dynamiką rozwoju systemów przemysłowych a ich efektywnością.
EN
The paper presents the results of studies on the interrelations between the growth trend and the effectiveness of industrial systems. The determinants of the growth trend and effectiveness of industrial systems are, as recognized in the paper, the universal economic processes of co-operation, autarkization, diversification, increase in size, structural changes, specialization of industrial systems. The hypothesis formulated this way necessitated the identification of the categories: industrial system, growth trend of industrial systems, effectiveness of industrial systems, and each of the above mentioned economic processes as the determinants of the growth trend and effectiveness of industrial systems. This has been done in chapter one, linking the output of the economic sciences with the output of the general theory of systems and industrial dynamics. Consequently, a classification of industrial systems has been worked out, the relations between the conditions and the factors of growth of industrial systems have been isolated and determined, and the course of the studied economic processes and their effect on the growth trend and effectiveness of industrial systems have been presented. Chapter two includes a description of the suggested methods of analyzing the growth trend and effectiveness of industrial systems. It presents the measures of the level (states) and dynamics of economic processes, a method of measuring the growth trend of industrial systems, partial and total measures of effectiveness of industrial systems, a method of determining the homogeneous stages of growth based on the structures of the processes forming the growth trend and effectiveness of industrial systems and the effectiveness of industrial systems, and a method of using the regression models for the analysis of the studied growth interrelations between the industrial systems. The chapter three, using the methods of analyzing the growth trend and effectiveness of industrial systems, a multifeature characterization of the nine studied industrial systems is done. The suggested methods have allowed not only of the quantitative characterization but also of a graphic illustration of the metamorphosis of the studied systems. On the basis of the analysis of the similarities between the structures of the processes forming the growth trend and effectiveness of industrial systems, homogeneous stages of growth and effectiveness of industrial systems have been separated. Generalizing the results of the empirical studies, a topology of the growth forms of industrial systems have been worked out. The models of interelations between the processes forming the growth trend and effectiveness of industrial processes, and the typology of the growth forms of industrial systems have made a basis for the formulation and description of the laws and regularities, and the logic of growth of industrial systems, which is presented in chapter four. Finally, the possibilities of using them for planning an effective growth of industrial systems are shown. The results of the studies on the growth trend and effectiveness of industrial systems can be generalized for other kinds of economic systems, adding to the knowledge of the industrial and economic development, and the theory of systems. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ackoff R.L., O system pojęć systemowych, "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Ansoff H.J., Model of Diversification, "Management Science" 1958, No. 4.
 • Balcerowicz L., Adaptacyjność organizacyjna systemów gospodarczych, "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Banaszkiewicz S., Dukaczewski H., Gonetowa M., Problemy kooperacji w drobnej wytwórczości, WNT, Warszawa 1969.
 • Bandman M., Schemat i budowa modeli optymalizacji kształtowania kompleksów terytorialno-produkcyjnych, [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, PWE, Warszawa 1974.
 • Barchin G.P., Czesnikow A.S., O metodologii izmierenija strukturalnych sdwigow, "Ekonomika i Matiematiczeskije Metody" 1983, nr 2.
 • Bareński L., Kompleksy jako metoda prognozowania rozwoju przemysłu, "Gospodarka Planowa" 1971, nr 6.
 • Bartosiewicz S., O pewnej modyfikacji metod wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1977, z. 1.
 • Bartosiewicz S., Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1974, nr 43.
 • Bartosiewicz S., Wariacje na temat wzorców rozwoju, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 3.
 • Bartosik Z., Jak zmieniać strukturę przemysłu, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 51/52.
 • Bartosik Z., Niektóre problemy regulowania produkcji społecznej w procesie wzrostu gospodarczego w socjalizmie, Ossolineum, Wrocław 1971.
 • Bartosik Z., Produkt globalny i produkt finalny, "Życie Gospodarcze" 1984, nr 19.
 • Bartosik Z., Strukturalne problemy przemysłu polskiego, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Bartosik Z., Bukietyński W., Kaleta A., Rozmieszczenie i lokalizacja inwestycji - zastosowanie metody taksonomicznej, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 12.
 • Beneš J., Teoria systemów, PWN, Warszawa 1979.
 • Berendt K.N., Bestimmung von Okonomischen Entwicklungsrelationen, "Sozialistische Finanzwirtschaft" 1973, nr 11, 12.
 • Bertallanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Bieńkowski S., Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw, Akademia Handlowa, Kraków 1946.
 • Bobińska K., Cele państwowego przedsiębiorstwa przemysłowego jako organizacji, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 5.
 • Bocheński A., Wędrówki po dziejach polskiego przemysłu, Warszawa cz. I 1966, cz. II 1969, cz. III 1971.
 • Bogacka M., Mierniki poziomu międzynarodowej specjalizacji produkcji w RWPG, "Problemy Handlu Zagranicznego" 1983, nr 15.
 • Bojarski A., Matematyka dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1965.
 • Bojarski W., Bojarska A., Ocena ekonomiczna programu rozbudowy systemu, "Prakseologia" 1972, nr 42.
 • Borys Т., Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 3.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech, "Wiadomości Statystyczne" 1984, nr 3.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech - kryteria sposobu odwzorowania i wyrażania stanów cechy (cz. II), "Wiadomości Statystyczne" 1984, nr 4.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech - kryteria liczebności, wymiarów i adekwatności stanów cechy (cz. III), "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 1.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech - kryterium preferencyjności cech (cz. IV), "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 7.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech - kryterium istotności cech w niehierarchicznych badaniach porównawczych (cz. V), "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 8.
 • Borys Т., Przyczynek do teorii cech - kryterium istotności cech w hierarchicznych badaniach porównawczych (dok.), "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 9.
 • Borys Т., Statystyka kwalitatywna a spór o cechy, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 5.
 • Borysiuk W., Ocena niektórych skutków zmian struktury produkcji polskiego przemysłu w latach 1960-1970, "Ekonomista" 1974, nr 5.
 • Borysiuk W., Próba kwantyfikacji zmian struktury polskiego przemysłu w okresie 1956-1970, "Ekonomista" 1973, nr 5.
 • Bożyk P., Wyzwanie globalne a modele zewnętrznych powiązań europejskich krajów socjalistycznych, "Ekonomista" 1987, nr 6.
 • Buslenko N.P., Kałasznikow W.W., Kowalenko J.N., Teoria systemów złożonych, PWN, Warszawa 1979.
 • Byrski В., Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne" 1985, nr 3.
 • Byrski В., Integracja przemysłu w układach przestrzennych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1978, nr 44.
 • Byrski В., Nowe i tradycyjne kombinaty przemysłowe, "Życie Gospodarcze" 1970, nr 21.
 • Byrski В., Od zjednoczenia do zrzeszenia, Materiały Konferencji Naukowej nt.: Uwarunkowania rozwoju przemysłu w warunkach reformy gospodarczej, Uniwersytet Gdański, Sopot 1983.
 • Byrski В., Procesy reintegracji organizacyjnej w przemyśle, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1986, nr 220.
 • Caban W., Procesy decentralizacji w korporacjach amerykańskich, "Ekonomista" 1970, nr 3.
 • Campbell D.P., Dynamika procesów, PWN, Warszawa 1962.
 • Chaczaturow Т., Effektiwnost obszczestwiennogo proizwodstwa, "Płanowoje Chozjajstwo" 1985, nr 2.
 • Chmiel J., Pawłowska Z., System analiz i ocen działalności przedsiębiorstw przemysłowych, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 10.
 • Chojnicki Z., Podstawy teoretyczne zastosowania metod matematycznych w badaniach przestrzennych, [w:] Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1970, z. 61.
 • Chomątowski S., Cele, kryteria i mierniki oceny zmian strukturalnych przemysłu, [w:] Program restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego, praca zbiorowa wykonana dla Biura Rozwoju Krakowa, kierownik tematu B. Byrski, cz. I, AE, Kraków 1988.
 • Chomątowski S., Determinanty wielkości obiektów przemysłowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1986, nr 220.
 • Chomątowski S., Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1988, nr 261.
 • Chomątowski S., Kryteria efektywności struktur przemysłowych, Materiały Konferencyjne: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
 • Chomątowski S., Ocena zmian i podobieństwa struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1977, praca wykonana w ramach tematu MR III/3/3: Przemiany w strukturze i technologii przemysłu światowego - problem dostosowań strukturalnych, polityka restrukturalizacji krajów wysoko i słabo rozwiniętych, AE, Kraków 1978.
 • Chomątowski S., Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1989, nr 292.
 • Chomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie, AE, Kraków 1986.
 • Chomątowski S., Strukturalne uwarunkowania periodyzacji rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej, Materiały Konferencji Naukowej nt: Uwarunkowania rozwoju przemysłu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987.
 • Chomątowski S., Warunki a czynniki rozwoju przemysłu, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1986, nr 230.
 • Chomątowski S., Zastosowanie metody sum standaryzowanych do pomiaru wielkości przedsiębiorstw przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne" 1980, nr 1.
 • Chomątowski S., Zróżnicowanie poziomu koncentracji w przemyśle chemicznym, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1976, nr 88.
 • Chomątowski S., Dąbrowski A., Dziura M., Analiza dynamiki i kierunków zmian struktury gałęziowej, branżowej i asortymentowej oraz materiałochłonności i energochłonności przemysłu w Polsce w latach 1975-1986, praca wykonana w ramach tematu RPBR-2/2.8: Intensyfikacja wykorzystania zasobów materiałowych w gospodarce narodowej, AE, Kraków 1988.
 • Chomątowski S., Gajda J., Drogi uprzemysłowienia Polski w 60-leciu 1918-1978, [w:] Studia z zakresu rozwoju gospodarczego Polski w 60-leciu 1918-1978, AE, "Zeszyty Naukowe" Kraków 1980, nr 122.
 • Chomątowski S., Górka K., O nowe tendencje w kombinowaniu i specjalizacji produkcji przemysłu chemicznego, AE, "Zeszyty Naukowe" Kraków 1973, nr 61.
 • Chomątowski S., Luchter E., Proporcje rozwoju przemysłu w regionie krakowskim, [w:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, AE, Kraków 1975.
 • Chomątowski S., Sokołowski A., Propozycja metody mierzenia rozwoju w zagadnieniach społeczno-gospodarczych, maszynopis pracy przygotowanej do druku.
 • Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 • Chwistecka-Dudek H., Strategia dywersyfikacji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 10-11.
 • Czamański D., Czamański S., Industrial Complexes: Their Topology Structure on Relations Economic Development, "Regional Science Association" 1977, No 38.
 • Czarnocki J., Kryteria ekonomicznego wyboru specjalizacji produkcji i układów kooperacji w przemyśle, PWE, Warszawa 1968.
 • Czarnocki J., Specjalizacja produkcji i kooperacja w przemyśle maszynowym, PWE, Warszawa 1960.
 • Czerniak J., Informacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1978.
 • Dąbrowski M., Podmiot przedsiębiorczości w różnych wariantach reform gospodarczych, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Domański R., Niektóre aspekty materiałochłonności produkcji przemysłowej, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 9.
 • Domański R., Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych, "Przegląd Geograficzny" 1964, z. 4.
 • Dresler Z., Finanse a mikroefektywność gospodarowania, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1988, nr 82.
 • Duraj J., Od możliwości do konieczności zastosowania międzyzakładowej analizy w ocenie efektywności działania przedsiębiorstw przemysłowych, Materiały Konferencyjne: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
 • Duraj J., Powstawanie przedsiębiorstw koncernowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 1.
 • Dyba K., Dedeckowa, K problemu souhrnych charakteristik pri analyze strukturalnych zmien, "Statistika" 1981, nr 11.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, praca zbiorowa pod red. J. Wojewnika, PWN, Warszawa 1984.
 • Ekonomika i programowanie przemysłu, praca zbiorowa pod red. H. Hermanowskiego, PWN, Warszawa 1977.
 • Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, praca zbiorowa pod red. J. Gajdy, PWE, Warszawa 1987.
 • Elementy ekonomiki przemysłu, praca zbiorowa pod red S. Smolińskiego, PWN, Poznań 1979.
 • Engels F., Wstęp do dialektyki przyrody, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, t. II, KiW, Warszawa 1949.
 • Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • Famielec J., Układy kooperacyjne w przemyśle, AE, Kraków 1988.
 • Felbur S., Połeć M., Metody badania efektywności gospodarowania, Prace Instytutu Planowania, Warszawa 1978, z. 54.
 • Fierla J., Czynniki warunkujące zmiany struktury przestrzennej przemysłu, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Warszawa 1971, nr 83.
 • Flejterski S., Dywersyfikacja struktury rzeczowej eksportu. Aspekty teoretyczne, "Ekonomista" 1985, nr 3.
 • Florence P.S., Brytyjski i amerykański system przemysłowy. Realistyczna analiza logiki ekonomicznej, organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1965.
 • Fornalczyk A., Integracja przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista" 1976, nr 4.
 • Forrester J.W., Industrial dynamics, MIT John Wiley and Sons, Inc., New York - London 1961.
 • Forrester J.W., Osnowy kibernetiki predprijatija (industralnaja dinamika), Izd. "Progress", Moskwa 1971.
 • Forrester J.W., Urban dynamics, MIT Press, Massachusets 1969.
 • Forrester J.W., World Dynamics, Wright - Allen Press, Massachusets 1971.
 • Friedley J.C., Analiza dynamiki procesów, WNT, Warszawa 1975.
 • Gajda J., Cele przedsiębiorstwa socjalistycznego a podstawy oceny jego działalności, "Problemy Ekonomiczne" 1986, nr 12.
 • Gajda J., Problemy kształtowania terytorialnych kompleksów przemysłowych, "Gospodarka Planowa" 1975, nr 5.
 • Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Gajda J., Regionalna specjalizacja i integracja przemysłu, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 12.
 • Gajda J., Górka K., Ośrodki i kompleksy przemysłowe w planowaniu rozwoju gałęzi i regionów, "Problemy Ekonomiczne" 1968, nr 1.
 • Gajęcki R., Rozwój strukturalny przemysłu. Elementy teorii i programowania, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Monografie i opracowania, Warszawa 1984, nr 150.
 • Gajęcki R., Zmiany strukturalne a strategia rozwoju gospodarczego (Problemy teoretyczne i metodologiczne), [w:] Uwarunkowania strategii rozwoju gospodarczego, PAN, Komitet Prognozowania Perspektywicznego Kraju "Polska 2000" 1985, nr 1.
 • Gliński В., Samorząd pracowniczy w świetle nauk zarządzania (artykuł dyskusyjny), "Gospodarka Planowa" 1984, nr 5.
 • Gorzelak G., Próba określenia poziomów rozwoju społeczno-gospodarczego i ich typologia, "Wiadomości Statystyczne" 1976, nr 10.
 • Gorzelak G., Statystyczna analiza porównawcza - teoria a praktyka, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
 • Gościński J.W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Gościński J.W., Pluralizm organizacyjny i samodzielność przedsiębiorstwa warunkiem teorii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Problemy rozwoju przedsiębiorstwa, Materiały z Konferencji Naukowej w Bierutowicach 20-21 października 1987, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1988, nr 414.
 • Gościński J.W., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977.
 • Górka K., Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i jego ochrona w procesie kształtowania rozwoju przemysłu, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1985, nr 67.
 • Górka K., Chomątowski S., Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska, AE, Kraków 1985.
 • Grabiński Т., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1984, nr 61.
 • Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
 • Habr J., Veprěk J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 • Hamilton F.E.J., The Definition and Character of Industrial System, The IGU Commision on Industrial Systems, Kraków Conference, August 1977.
 • Haus В., Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa 1983.
 • Haus В., Lichtarski J., Miejsce przedsiębiorstwa w systemie organizacyjnym gospodarki i państwa, [w:] Materiały z Konferencji Naukowej w Bierutowicach, 20-21 października 1987, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1988, nr 414.
 • Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, z. 3-4.
 • Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, praca zbiorowa pod red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 • Herman A., Metoda neoklasyczna i systemowo-strukturalna w ekonomii, "Ekonomista" 1986, nr 3.
 • Hübner D., Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1987.
 • Hübner D., Zmiany gałęziowej struktury przemysłu przetwórczego w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach 1955-1975. Analiza empiryczna, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Monografie i Opracowania, Warszawa 1980, nr 83.
 • Janasz W., Mierniki oceny przedsiębiorstw przemysłowych w procesie zarządzania, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 7-8.
 • Jeżowski K., Zarządzanie przemysłem, PWE, Warszawa 1970.
 • Jurczyk Z., Kryteria tworzenia układu kooperacji, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1981, nr 6.
 • Jurczyk Z., Przyczyny zaburzeń kooperacyjnych w przemyśle elektromaszynowym, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 9.
 • Jurek-Stępień S., Rozwój strukturalny i specjalizacja produkcji polskiego przemysłu elektromaszynowego na tle tendencji światowych, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Monografie i opracowania, Warszawa 1984, nr 151.
 • Kaczmarek Z., Parysek J.J., Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych, [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa 1977.
 • Karpiński A., Od gospodarki rolniczej do gospodarki przemysłowej, [w:] 25 lat gospodarki Polski Ludowej, praca zbiorowa pod red. K. Secomskiego, PWE, Warszawa 1969.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Karpiński A., Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, PWE, Warszawa 1968.
 • Karpuś P., Zmiany strukturalne a rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1978.
 • Kasiewicz J.S., Jakość informacji o środkach trwałych a proces podejmowania decyzji, "Gospodarka Planowa" 1986, nr 9.
 • Kierczyński Т.,Wiązka celów działalności przedsiębiorstwa, "Wektory" 1985, nr 7.
 • KieBig Т., Wonerow P., Zur Analyse Effektivitätszielen in Betrieben und Kombinaten, "Statistiche Praxis" 1976, t. 6.
 • Kieżun W., Autonomizacja jednostek organizacyjnych z patologii organizacji, PWE, Warszawa 1971.
 • Kincel W., Problemy kooperacji w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1978, nr 12.
 • Klamutowie M. i J., Wpływ zmian strukturalnych na czynniki wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Planowa" 1973, nr 1.
 • Kleer J., Z doświadczeń rozwoju skokowego. Uwagi o teorii rozwoju skokowego, "Ekonomista" 1984, nr 6.
 • Kornai J., Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność, PWN, Warszawa 1986.
 • Kortan J., Koncernowa forma grupowania przedsiębiorstw a jednolite przedsiębiorstwo wielozakładowe, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 2.
 • Kortan J., Zależne i niezależne od systemu cechy przedsiębiorstwa, [w:] Problemy teorii rozwoju przedsiębiorstwa, Materiały z Konferencji Naukowej w Bierutowicach 20-21 października 1987, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1988, nr 414.
 • Kossow W., Pokazatieli rosta i razwitja ekonomiki, "Woprosy Ekonomiki" 1975, nr 1.
 • Koźmiński A., Zarządzanie w przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 2.
 • Krzysztofiak M., Statystyka, PWN, Warszawa 1974.
 • Kubowicz P., Malawski A., Dynamika w relacyjnych systemach ekonomicznych, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1988, nr 404.
 • Kukuła K., Kilka uwag o związkach między wskaźnikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanymi na podstawie danych strukturalnych, "Przegląd Geograficzny" 1975, z. 5.
 • Kukuła K., Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 3.
 • Kutzner H., Rachunek ekonomicznej efektywności koncentracji, specjalizacji i kooperacji produkcji, IOPM, Warszawa 1977.
 • Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWN, Warszawa 1976.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski w latach 1918-1939, KiW, Warszawa 1971.
 • Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, PWN, Warszawa 1967.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. II, PWN, Warszawa 1968.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. I i II, PWN, Warszawa 1978.
 • Lange O., Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, PWN, Warszawa 1961.
 • Lange O., Teoria reprodukcji i akumulacji, PWN, Warszawa 1965.
 • Lewczyński W., Syntetyczna ocena działalności przedsiębiorstw w świetle makrowskaźników wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Gdański, "Zeszyty Naukowe", Gdańsk 1973, nr 4.
 • Lichtarski J., Formy organizacyjne jednostek gospodarczych w przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1982, nr 5.
 • Lisikiewicz J., Efekty postępu nowoczesności w przemyśle polskim, "Gospodarka Planowa" 1972, nr 6.
 • Lisikiewicz J., Kierunki doskonalenia organizacji produkcji, WZ CRZZ, Warszawa 1967.
 • Lisikiewicz J., Nowoczesne tendencje rozwoju przemysłowego, [w:] Materiały Konferencyjne: Czynniki wzrostu gospodarowania w przemyśle polskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
 • Lisikiewicz J., Rozwój form integracji w przemyśle, "Gospodarka Planowa" 1970, nr 5.
 • Listkiewicz J., Wpływ postępu technicznego na zmiany strukturalne w przemyśle, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Warszawa 1971, nr 83.
 • Listkiewicz J., Macieja J., Rozwój strukturalny polskiego przemysłu, "Ekonomista" 1970, nr 3.
 • Łukaszuk A., Problemy efektywności, "Życie Gospodarcze" 1979, nr 43.
 • Łukawer E., Przedsiębiorstwo a model, "Problemy Ekonomiczne" 1982, nr 2.
 • Łukawer E., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Macieja J., Wpływ koncepcji industrializacji na inercję struktury produkcji przemysłowej, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Warszawa 1971, nr 83.
 • Madej Т., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1965.
 • Majminas J.Z., Procesy planowania w gospodarce narodowej, aspekt informacyjny, PWE, Warszawa 1974.
 • Marciniak S., Struktura produkcji a dynamika wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1970.
 • Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1951.
 • Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1956.
 • Marks K., Kapitał, t. II, KiW, Warszawa 1955.
 • Marks K., Kapitał, t. III, KiW, Warszawa 1957.
 • Martinkiewicz P., Kujawskij M., O kriterii ekonomiczeskoj effek-tiwnosti socjalisticzeskogo proizwodstwa, "Woprosy Ekonomiki" 1974, nr 12.
 • Martyniak Z., Metoda refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 4-6.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 50 problemów teorii i praktyki, KiW, Warszawa 1986.
 • Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, PWE, Warszawa 1980.
 • Mesarowic M.D., Rozwój matematycznej teorii systemów ogólnych, "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Metody oceny ekonomicznej efektywności organizacji gospodarczych, praca zbiorowa pod red. S.E. Kamienicera i J. Więckowskiego, PWE, Warszawa 1979.
 • Miecznikowski K., Badanie ekonomicznej efektywności specjalizacji i kooperacji, Materiały Dyskusyjne, z. 16, Instytut Planowania, Warszawa 1969.
 • Miedziński В., Zakres kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Gospodarka Materiałowa" 1977, nr 18.
 • Mikołajczyk Z.J., Efektywność gospodarowania: pojęcia, kryteria, mierniki, "Studia Finansowe" 1978, z. 26.
 • Miller J.G., Systemy żywe, "Prakseologia" 1969, nr 34.
 • Minasjan G., K izmiereniju i analizu strukturnoj dinamiki, "Ekonomika i Matematiczeskije Metody" 1983, nr 2.
 • Miśkiewicz Z., Ocena prawidłowości rozwoju jednostek gospodarczych, "Zarządzanie" 1975, nr 1.
 • Mreła H., Integracja organizacyjna przemysłu, PWE, Warszawa 1978.
 • Mynarski S., Analiza systemowa równowagi i stabilności rynku. Sympozjum polsko-czechosłowackie: Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym, AE w Krakowie, Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, Kraków 1987.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974.
 • Naylor Т.Н., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
 • Nowak E., Porównywanie obiektów społeczno-gospodarczych ze względu na ich strukturę, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 7.
 • Nowak E., Propozycja prostej metody konstruowania miernika rozwoju i jego wykorzystanie do badań regresyjnych, "Przegląd Statystyczny" 1979, z. 1-2.
 • Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 • Obrębski T., Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju regionów Polski w latach 1960-1970, "Ekonomista" 1975, nr 4.
 • Ohme R., Efektivitätsanalysen und Intensievierung, "Sozialistische Finanzwirtschaft" 1974, nr 10.
 • Olender R., Zmiany struktury produkcji przedsiębiorstwa a jego rozwój, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1974, nr 10.
 • Otta W., Bariera zasobów czynników produkcji, "Gospodarka Planowa" 1986, nr 9.
 • Otta W., Zachowanie się przedsiębiorstwa kapitalistycznego, "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 • Otta W., Zachowanie się przedsiębiorstwa socjalistycznego. Kierunki badań, "Ekonomista" 1986, nr 3.
 • Pajestka J., Determinanty postępu, czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1975.
 • Pajestka J., Kryterium efektywności i mierniki efektywności, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 6.
 • Pajestka J., Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, PWE, Warszawa 1983.
 • Pajestka J., Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu, PWE, Warszawa 1979.
 • Pasieczny L., Koncentracja, specjalizacja i współpraca produkcyjna, [w:] Ekonomika przemysłu, PWE, Warszawa 1966.
 • Pawlak Z., O pojęciu systemu, "Prakseologia" 1971, nr 39/40.
 • Pawłowski Z., Ekonomiczne mierniki gospodarności przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1969, vol. VII.
 • Pedell K.L., Produktivitätsverenderungen und Ergebnisanalyse, "Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Porschung" 1985, t. 9.
 • Pierścionek Z., Metody oceny ekonomicznej efektywności specjalizacji oraz kooperacji, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Pluta W., Agregatowe zmienne diagnostyczne w badaniach regresyjnych, "Przegląd Statystyczny" 1971, z. 13.
 • Pluta W., Metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelach symptomatycznych, "Przegląd Statystyczny" 1972, z. 2.
 • Pluta W., Próba zastosowania agregatowych zmiennych diagnostycznych do oceny funkcjonowania podstawowych kierunków działalności przedsiębiorstw, AE, "Prace Naukowe" Wrocław 1976, nr 70.
 • Pluta W., Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą zweryfikowanej miary rozwoju gospodarczego Polski, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
 • Pociecha J., Podolec В., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1987.
 • Podsiadło J., Autarkiczny i otwarty charakter rozwoju, Uniwersytet Śląski, "Zeszyty Naukowe", Katowice 1974, nr 55.
 • Podsiadło J., Interpretacja autarkii i otwartej polityki gospodarczej w literaturze ekonomicznej, AE, "Zeszyty Naukowe", Katowice 1980, nr 3/86.
 • Probst A., Problemy rozmieszczenia przemysłu socjalistycznego, PWN, Warszawa 1974.
 • Przemiany strukturalne w przemyśle, praca zbiorowa pod kier. nauk J. Lisikiewicza, PWE, Warszawa 1982.
 • Rachwalski J., Przemysł w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1969.
 • Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, praca zbiorowa pod red. B. Kamińskiego i A. Łukaszewicza, PWN, Warszawa 1980.
 • Rapaport A., Zastosowanie izomorfizmów matematycznych w ogólnej teorii systemów, "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Rogers A., Some aspects of Industrial Diversification in the United States, "Economic Geography" 1957, No. 33.
 • Rokita J., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, AE, Katowice 1976.
 • Rokita J., Istota, problemy i strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 26-27 września 1985 r., AE, Kraków 1986.
 • Rutkowski J., Specjalizacja produkcji jako kategoria międzynarodowego podziału pracy, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 10.
 • Rutkowski M., O strategii przedsiębiorstwa, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 6.
 • Sadownik H., Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą, PWE, Warszawa 1977.
 • Sadownik H., Problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi w USA, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1974, nr 9.
 • Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN, Warszawa 1978.
 • Sadowski Z., Przedsiębiorczość w gospodarce socjalistycznej, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 46.
 • Sadowski Z., Zasada racjonalności a społeczna efektywność gospodarowania, "Ekonomista" 1978, nr 5.
 • Siedlecka U., Taksonomiczna metoda wyboru zmiennych, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1976, nr 84.
 • Smielakow N., Praktyczna Ameryka (Notatki inżyniera), KiW, Warszawa 1973.
 • Smoliński S., Pojęcie specjalizacji produkcji przemysłowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974, z. 3.
 • Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonomii, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1992, nr 108.
 • Sokołowski A., Zając K., Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
 • Souček Z., Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
 • Subockij J., Razwitje obszczestwiennoj organizacji proizwodstwa, "Woprosy Ekonomiki" 1980, nr 12.
 • Sulmicka M., Kooperacja jako forma współpracy produkcyjnej we współczesnym przemyśle, "Gospodarka Planowa" 1972, nr 7.
 • Sulmicka M., Przesłanki i przeszkody w rozwoju kooperacji w polskim przemyśle, SGPiS, "Zeszyty Naukowe", Warszawa 1972, nr 87.
 • Stabryła A., Klasyfikacja w strukturze systemu złożonego, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1975. vol. XVII.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., Zagadnienia metodologii badań systemów zarządzania, AE, Kraków 1980.
 • Stasiak Т., Zagadnienia specjalizacji i koncentracji w przemyśle, WNT, Warszawa 1971.
 • Steczkowski J., Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, WSE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1970, nr 21.
 • Steczkowski J.. Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa 1966.
 • Stehlik J., Surowcochłonność i energochłonność gospodarki, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 4.
 • Strahl D., O pewnym sposobie selekcji zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego, AE, "Prace Naukowe", Wrocław 1976, nr 85.
 • Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2.
 • Strahl D., Wykorzystanie ścieżki proporcjonalnego rozwoju w badaniach społecznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982, z. 3.
 • Struktura produkcji przemysłowej. Metody badania i kierunki zmian, praca zbiorowa pod red. J. Lisikiewicza, PWE, Warszawa 1976.
 • Strzeszewski C., Zagadnienie czasu w dynamice ekonomicznej, PTE, Poznań 1960.
 • Szeja J., Woźniak M., Metody badania współzależności, [w:] Wykłady ze statystyki, praca zbiorowa pod red. K. Zająca, Kraków 1985.
 • Szeloch Z., Związki przedsiębiorstw i metodyka ich tworzenia, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 1.
 • Szumilak J., Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1987, nr 77.
 • Szumilak J., Wąsik В., Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista" 1984, nr 6.
 • Szumski J., Przyjaciele inflacji, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 18.
 • Szymla Z., Problemy rozwoju przestrzennych struktur przemysłowych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1977, nr 40.
 • Szyrmer J., Specjalizacja rolnictwa. Próba zastosowania nowej miary mierzenia, "Przegląd Geograficzny" 1975, z. 1.
 • Świtalski R., Przedsiębiorczość, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 51/52.
 • Taylor E., Statyka i dynamika w teorii ekonomii, Akademia Umiejętności, Kraków 1949.
 • Ujemow A.J. Metody budowy i rozwoju ogólnej teorii systemów, "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Upierenko N.A., O potrzebie opracowania systemowej teorii rozwoju przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Utton M., Large Firm Diversification in British Manufacturing Industry, "The Economic Journal" 1977, z. 345.
 • Walaskakis K. i inni, Podstawy koncepcyjne społeczeństwa selektywnego poszanowania zasobów, [w:] Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, PAN, Komitet Prognozowania Perspektywicznego Kraju "Polska 2000", 1982, nr 1/VII.
 • Warzecha В., Dywersyfikacja produkcji, "Życie Gospodarcze" 1970, nr 39.
 • Waśniewski Т., Zarzecki D., Międzyzakładowa analiza efektywności wynagrodzeń (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego), Materiały konferencyjne: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1988.
 • Wawrzyniak В., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 • Wąsik В., Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1977, nr 36.
 • Weinberg G.M., Myślenie systemowe, PWN, Warszawa 1979.
 • Whittaker H.E.T., Od Euklidesa do Einsteina, PWN, Warszawa 1965.
 • Wilczyński M., Makro- i mikroekonomiczne kryteria wyboru oraz problemy ich integracji, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 2.
 • Wilczyński M., Makroekonomiczne kryteria gospodarowania i cele przedsiębiorstw, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 2.
 • Wilhelms Ch., Vogelsang D.W., Untersuchung Fragen der Diversifizierung in Entwicklung Ländern, Hamburg 1971.
 • Winiecki J., Udział przemysłu w dochodzie narodowym krajów o gospodarce planowej, "Ekonomista" 1986, nr 1.
 • Wojewnik J., Bariery rozwoju przemysłu w Polsce, Materiały Konferencji Naukowej nt: Uwarunkowania rozwoju przemysłu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987.
 • Wojewnik J., Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, PWN, Warszawa 1976.
 • Wójcik Т., Zarys teorii klasyfikacji, PWN, Warszawa 1965.
 • Wpływ przemian w strukturze gałęziowej i przestrzennej na wzrost gospodarczy, Materiały na konferencję naukową, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
 • Wróblewski A., Przedsiębiorczość, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 48.
 • Współczynniki (relacje) charakteryzujące efektywność gospodarczą przemysłu, budownictwa, handlu, transportu i łączności. Definicje pojęć ekonomicznych stosowanych w planowaniu i statystyce, GUS, Warszawa 1971, z. 1.
 • Wunsch G., Pojęcie związku przyczynowego w modelowaniu zależności przyczynowych, "Ekonomista" 1987, nr 1.
 • Wydymus S., Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1984, nr 62.
 • Wydymus S., Niektóre problemy budowy wielorównaniowych modeli rozwoju przemysłu, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1979, nr 114.
 • Wydymus S., Wybór wektora zmiennych objaśniających do modelu prognostycznego, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 2.
 • Wydymus S., Zmienne syntetyczne w modelu ekonometrycznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1984, nr 1.
 • Wypych M., Poziom i zakres specjalizacji przemysłowej województw, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 7.
 • Wyżnikiewicz В., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenie, PWE, Warszawa 1987.
 • Zabłoński Z., Kooperacja bierna, jako element rozwoju przedsiębiorstwa, "Gospodarka Materiałowa" 1984, nr 7.
 • Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1974.
 • Zarys ekonomiki produkcji, praca zbiorowa pod red. J. Wojewnika, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1984.
 • Zasępa R., Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej, SGPiS, Warszawa 1981.
 • Zawadzki M., Metodyka określania poziomu specjalizacji produkcji w przemyśle elektromaszynowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1975, nr 6.
 • Zawiślak D., Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1975.
 • Zdunkiewicz M., Metody określania stopnia koncentracji produkcji, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1975, nr 7-8.
 • Zeliaś A., Uwagi o problemie optymalnego wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny" 1970, z. 2.
 • Zembaty M., System wskaźników węzłowych, "Życie Gospodarcze" 1974, nr 31.
 • Zembaty M., Zasady analizy porównawczej nakładów i wyników przedsiębiorstw w RFN, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1974, nr 12.
 • Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., Problemy teorii systemów, Ossolineum, Wrocław 1980. (299)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.