PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 114 | 172
Tytuł artykułu

Zasoby materialne w handlu wewnętrznym : odtwarzanie i rozwój w latach 1976-1988

Warianty tytułu
Material Resources in Domestic Trade : Reconstruction and Development in the Years 1976-1988
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę szczegółowej charakterystyki zasobów materialnych handlu oraz dokonano oceny ich stanu, wskazując zarazem na ich rozwój poprzez inwestycje. Przedstawione rozważania ukazują mechanizm odtwarzania i kreowania nowych elementów majątku trwałego handlu w gospodarce kierowanej centralnie, w której państwo jako organizator działalności gospodarczej, podejmowało bezpośrednie decyzje alokacyjne.
EN
The paper is a detailed characterization of the material resources of trade and an evaluation of their state, attention being drawn to their development through investments. The presented deliberations show the mechanism of reconstructing and creating new elements of fixed assets in the centrally-planned economy in which the state was an organizer of economic activities, made direct decisions as regards allocation. The way of presenting the deliberations consists in joining the real and regulative processes in the investment activities understood as a factor dynamizing the structures of the resources, ensuring their reconstruction and development. The subject matter of the paper, formulated that way, affects its descriptive-empirical character. The initial parts of the paper (Chapters I and II) are an introduction to the problems concerning the formation of inputs in trade, treating them as an element of the system of resources. They also show, against other branches of the national economy, the relations in the material resources of trade, formed on the turn of 1970s, together with the effects obtained at that time, measured by the volume of the national income generated. Chapter III deals with the real processes occurring in the sphere of investment activities of trade. Special attention is given to the structural transformations that the borne investment outlay and the formed material resources underwent. Two research prifiles have been proposed. The basic one concentrates on the analysis of changes occurring in the spatial structures of the investment outlay and the fixed assets. The other profile concerns observations of changes occurring in the technical structures of the investment outlay and the fixed assets. It aims at determining the direction of their evolution as influenced by the system actions on the subjects operating in that sphere. On the basis of the carried out deliberations the pace of the trade fixed assets reproduction in the last 15 years has been evaluated. The stated decapitalization of the fixed assets expresses the investment po'licy pursued towards that sector. Additionally, the paper presents the material-technical base of Polish trade as compared with the situation in other countries. The aim of that analysis is to answer the question about the extent to which the former COMECON countries attained similar or different effects as regards the reconstruction of trade fixed assets in relation to the state of things in Poland. In the final part to the paper the author outlines the probable course of changes in the spatial and branch structures of trade material resources that are taking place in the new economic reality under the influence of the freed mechanism of allocation, characteristic of the market economy. In the paper a number of unconventional research methods are suggested. They allow the analysis of the regulative and real processes creating the material resources. (original abstract)
Bibliografia
 • Ackoff R., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • Adamczyk A., Czekaj J., Przedsiębiorstwo jako podmiot zmian strukturalnych w gospodarce polskiej, AE, Kraków 1989 (maszynopis).
 • Altkorn J., Taryfikacja pracy w handlu, PWE, Warszawa 1967.
 • Altkorn J.. Uprzemysłowienie technologii i organizacji obsługi nabywców, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 • Altkorn J., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, PWE, Warszawa 1978.
 • Backnaus K., Investitionsgüter-Marketing, Vahlen, München 1982.
 • Balcerowicz L., Pojęcie i cechy innowacji technicznych, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4.
 • Bednarski M., Hamulce rozwoju sektora prywatnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Beksiak J., Społeczeństwo gospodarujące, PWN, Warszawa 1972.
 • Bellman R., Adaptacyjne procesy sterowania, PWN, Warszawa 1965.
 • Berry B.J.L., Horton F.E., Geographic Perspectives on Urban Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1970.
 • Bielawska A., Metoda odpisów amortyzacyjnych jako instrument polityki gospodarczej wobec rodzinnych prywatnych firm, "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 9.
 • Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 1991.
 • Blaik P., Procesy koncentracji handlu w RFN, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 6.
 • Blaik P., Przejawy degradacji czynników wytwórczych w handlu w Polsce, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1989, nr 2.
 • Blaik P., Miejsce handlu w polityce społeczno-ekonomicznej - próba diagnozy, "Handel Wewnętrzny" 1989, nr 3-6.
 • Boczar K., Spółdzielczość, PWE, Warszawa 1979.
 • Boczar K., Handel w systemie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1984.
 • Boczar K., Zmiany demograficzne a rozwój handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny" 1990, nr 1-3.
 • Bogusławski M., Kompleksowe zmiany systemu ekonomiczno-finansowego w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny" 1973, nr 3.
 • Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 • Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek В., Maciejowski S., Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo" 1989, nr 9-12.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Byrski B., Procesy innowacyjne w przemyśle, AE, Kraków 1986.
 • Byrski В., Gospodarka materiałowa, AE, Kraków 1987.
 • Chwałek J., Substytucja w wyborze czynników wytwórczych w handlu, "Handel Wewnętrzny" 1982, nr 5-6.
 • Chwałek J., Dywersyfikасja i rozwój sieci handlowej w Stanach Zjednoczonych, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 3.
 • Chwałek J., Uwarunkowania procesów innowacyjnych w handlu, IRWiK, Warszawa 1989.
 • Chwałek J., Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1992.
 • Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 • Czerniak J., Informacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1978.
 • Czubała A., Mała prywatyzacja handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny" 1991, nr 4.
 • Dembowska Z., Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym, Instytut Kształtowania Środowiska, PWN, Warszawa 1978.
 • Die Beschleunigung des wissenschaftlich - technischen Fortschritts Aufgaben und Probleme der Leitung, praca zbiorowa pod red. R. Gericke, W. Sominski, Berlin 1975.
 • Dietl J., Iwińska-Knop K., Handel wewnętrzny w Polsce i RFN -spojrzenie porównawcze (wstępne wyniki badań), "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 3.
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 • Dietl J., Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa 1991.
 • Dornieden U., Scheibler A., Weihrauch J., Studienhefte für Operatives Marketing, Heft 5, Gabler, Wiesbaden 1979.
 • Drewiński M., Obszary dominacji rynkowej miast, "Handel Wewnętrzny" 1979, nr 2.
 • Ekonomika handlu wewnętrznego, praca zbiorowa pod red. Z. Zakrzewskiego, PWE, Warszawa 1989.
 • Elementy teorii planowania przestrzennego, praca zbiorowa pod red. K. Secomskiego, PWN, Warszawa 1972.
 • Engelhardt W.H., Günter В., Investitionsgüter-Marketing, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1981.
 • Falk В., Das Shopping-Center ais Einkaufs - und Freizeitzentrum, "Dynamik im Handel" 1988, numer specjalny.
 • Falk В., Flächen-Management in Handel. Anregungen und Empfehlungen aus der Praxis, "Dynamik im Handel" 1989, nr 4.
 • Fiszel H., Wstęp do teorii gospodarowania, PWE, Warszawa 1970.
 • Gajda J., Przyrosty majątku trwałego a nakłady inwestycyjne w rozwoju przemysłu, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 6.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWE, Warszawa 1984.
 • Garbarski L., Stan i perspektywy handlu elektronicznego w USA, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 4-5.
 • Gąska Т., Dekapitalizacja środków trwałych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 2.
 • Glikman P., Odtwarzanie i modernizacja środków trwałych a kryzys gospodarki polskiej, "Gospodarka Planowa" 1982, nr 7.
 • Glikman P., Reprodukcja majątku trwałego w Polsce. Diagnoza kryzysu i kierunki rozwiązań systemowych, PWE, Warszawa 1987.
 • Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
 • Głowacki R., Kossut Z., Kramer Т., Marketing, PWN, Warszawa 1984.
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, UW, Warszawa 1989.
 • Gorzelak G., Polski kryzys a struktury regionalne, "Gospodarka Narodowa" 1990, nr 10-11.
 • Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski. Praca zbiorowa pod kierunkiem i redakcją L. Zienkowskiego, ZBSE, GUS i PAN, Warszawa 1992.
 • Groner В., Kolberg В., Kontinuierlicher Wachstum in der Gross-fläche. Vollerhebung zur Struktur der SB-Center und SB-Waren-häuser 1989, "Dynamik im Handel" 1989, nr 2.
 • Hadrovova Z., Materiálné technická základna obchodu, wyd. Merkur, Praha 1985.
 • Hoover F.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
 • Jakobsche J., Problemy rekonstrukcji gospodarki przestrzennej w Polsce w latach 1986-2000, "Gospodarka Planowa" 1937, nr 11.
 • Janasz W., Instrumenty ekonomiczno-finansowe a wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 7-8.
 • Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski Т., Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1988.
 • Jasiński A.H.,Innowacje techniczne a modernizacja środków trwałych, "Inwestycje i Budownictwo" 1987, nr 5.
 • Jenik A., Charakterystyka narzędzi polityki regionalnej państwa kapitalistycznego na przykładzie Wielkiej Brytanii, [w:] Problemy sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym w układach terytorialnych, PAN, Warszawa 1984.
 • Jerczyńska M., Model organizacji przetwarzania danych w handlu, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 3.
 • Jodin D., Grafe W., Fahrerlese-Transport-Systeme. Vollautomatische Lagerhaltung im Handel verspricht breiteres Einsatzpektrum für die Zukunft, "Dynamik im Handel" 1989, nr 6.
 • Kasiewicz S., Definicje dekapitalizacji i ich konsekwencje badawcze, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 5.
 • Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych. Zeszyty Metodyczne nr 70, GUS, Warszawa 1987.
 • Kłosiewicz U., Innowacje techniczne w środkach pracy handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 3.
 • Kłosiewicz U., Dekapitalizacja w handlu detalicznym, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1987, z. 1.
 • Kłosiewicz U., Jak daleko jesteśmy od poziomu handlu światowego, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1987, nr 4.
 • Kłosiewicz U., Nasze opóźnienia w technologii handlu detalicznego, IRWiK, Warszawa 1988.
 • Kłosiewicz U., Zmiany ilościowe i jakościowe w handlu detalicznym, "Handel Wewnętrzny" 1991, nr 5.
 • Kobriński N.E., Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych, WNT, Warszawa 1972.
 • Kornai J., Anti - Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kot J., Instrumenty gospodarcze a polityka przestrzenna, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 11.
 • Kot J., Markowski Т., Analiza wybranych instrumentów polityki przestrzennej, "Biuletyn KPZK" nr 130,Warszawa 1986.
 • Kotowicz J., Kredyt inwestycyjny a zmiany strukturalne w przemyśle, "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 3.
 • Kotowicz J., Działalność inwestycyjna i innowacje, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 5.
 • (19) Kramer Т., Marketing. Strategia, promocja, systemy informacyjne, "Książnica", Katowice 1992.
 • Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, "LEX" S.A., Gdańsk 1991.
 • Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1989, nr 89.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1986, vol. XXIX.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 1.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Dynamika procesu dekapitalizacji środków trwałych w handlu uspołecznionym w latach 1976-1986, "Handel Wewnętrzny" 1989, nr 1.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Analiza strukturalna nakładów inwestycyjnych w sferze wymiany, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1989, vol. XXXII.
 • Kukuła K., Surówka-Marszałek D., Symptomy dekapitalizacji majątku trwałego w handlu wewnętrznym (lata 1976-1986), "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1990, vol. XXXIII.
 • Kurowski S., Studium na temat rozmieszczenia majątku trwałego w Polsce w latach siedemdziesiątych, [w:] Problemy teorii i praktyki lokalizacji inwestycji, praca zbiorowa pod red. B. Prandeckiej, PAN KPZG, PWN, Warszawa 1980.
 • Lange O., Człowiek i technika w produkcji, PWN, Warszawa 1965.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, wyd. IV, PWN, Warszawa 1967.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, PWN, Warszawa 1979.
 • La proximité séclate, Libre Service Actualités 1989, nr 1185.
 • Lesz M., Inwestycje własne przedsiębiorstw i dekapitalizacja, "Inwestycje i Budownictwo" 1985, nr 4-5.
 • Leszczyński Z., Programowanie czynników wytwórczych w handlu (aspekty metodyczne), Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1992, nr 353.
 • Lipiński E., Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze, PWN, Warszawa 1961.
 • Lodkowska A., Uwarunkowania przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego wynikające z zużycia środków trwałych, KP przy RM (materiały nie publikowane), Warszawa 1983.
 • Majminas J.Z., Procesy planowania w gospodarce narodowej, Aspekt informacyjny, PWE, Warszawa 1974.
 • Maleszyk E., Zapobieganie dekapitalizacji gospodarki magazynowej Spółdzielczości Spożywców, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1987, z. 1.
 • Maleszyk E., Szawłowska H. , Integracja kapitałowo-funkcjonalna głównych uczestników rynku, "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 3.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Międzynarodowy przepływ wiedzy technicznej i organizacyjnej w handlu wewnętrznym, oprac. J. Zembrzuski, "Biuletyn Informacyjny COINTE", IRWiK, Warszawa 1989, nr 1.
 • Mruk H., Handel a dochód narodowy, [w:] Handel i marketing, AE, Poznań 1992.
 • Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa 1973.
 • Mynarski S., Optymalizacja nakładów na obrót towarowy, "Handel Wewnętrzny" 1974, nr 5.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 • Mysiński A., Kapitałochłonność produkcji w budownictwie polskim. Tendencje i czynniki, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1980, nr 47.
 • Największy ośrodek handlu i rozrywki świata w Kanadzie, oprac. E. Kosmala, "Biuletyn Informacyjny COINTE", IRWiK, Warszawa 1988, nr 2-3.
 • Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, PWE, Warszawa 1974.
 • Nowak W., "West Edmonton Mall"- największy ośrodek handlowy świata, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 • Perspektywy i uwarunkowania rozwoju handlu w Polsce, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym H. Szulce, IRWiK, Warszawa 1986.
 • Pilarski R., Surówka-Marszałek D., Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym woj. krakowskiego w latach 1977-1986, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1989, nr 285.
 • Płocica A., Dekapitalizacja majątku trwałego i sposoby jej przeciwdziałania, "Finanse" 1986, nr 1.
 • Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Polanowski L., Rola inwestycji w rozwoju postępu techniczno-organizacyjnego w handlu wewnętrznym, AE, "Zeszyty Naukowe", Katowice 1978, nr 1.
 • Polanowski L., Niepodzielność reprodukcji a infrastruktura handlu, Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Handlu, UŁ, Łódź 1988.
 • Regulski J., Instrumentacja i skuteczność polityki przestrzennej, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 4.
 • Rydel H., Jak sprzedawać towary inwestycyjne, "Zarządzanie" 1981, nr 2.
 • Salter W.E.G., Wydajność a postęp techniczny, PWE, Warszawa 1971.
 • Sikora E., Sasin H., Elementy sterowania inwestycjami przedsiębiorstw w latach 1982-1987, "Inwestycje i Budownictwo" 1989, nr 3.
 • Simowian A., Zakaznik - stale maly pan, "Hospodarske Noviny" 1988, nr 14.
 • Skowronek Cz., Kierunki reformy systemu zaopatrzenia, "Gospodarka Planowa" 1982, nr 5.
 • Skowroński J., Zasady wyceny majątku trwałego w krajach EWG, "Rachunkowość" 1990, nr 10.
 • Sokołowski J.,Ulgi podatkowe jako instrument kształtowania struktury inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo" 1988, nr 5.
 • Sosnowski J., Wykorzystanie czynników wytwórczych w handlu, "Opracowania i Materiały IHW", Warszawa 1975.
 • Stopyra J., Wpływ zmian cen zaopatrzeniowych na procesy rzeczowo-finansowe gospodarki, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 6.
 • Strużycki M., Ekonomiczne podstawy kierowania postępem technicznym w handlu, "Handel Wewnętrzny" 1965, nr 2.
 • Strużycki M., Postęp techniczno-organizacyjny w handlu. Mechanizmy kierowania, PWE, Warszawa 1978.
 • Strużycki M., Czynniki wytwórcze w handlu. Człowiek, organizacja, technika, PWE, Warszawa 1984.
 • Styś A., Rynek usług w ujęciu przestrzennym, PWE, Warszawa 1977.
 • Styś A., Olearnik J., Kurczyna J., Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa 1980.
 • Surówka D., Przepływy informacyjne w procesie inwestowania w handlu wewnętrznym, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1980, vol. XXIII.
 • Surówka-Marszałek D., Charakterystyka zasad regulacji procesów inwestowania u handlu wewnętrznym, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1982, nr 156.
 • Surówka-Marszałek D., Zmiany w strukturach przestrzennych inwestycji i środków trwałych handlu wewnętrznego, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1989, nr 294.
 • Swatler L., Odnowa majątku trwałego gospodarki narodowej, "Finanse" 1986, nr 3.
 • Szczepański J., Sikora J., System finansowy przedsiębiorstw, "Finanse" 1986, nr 6.
 • Szromnik A., Modelowanie przestrzennych układów działalności handlowej miast, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1982, nr 53.
 • Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • Sztucki Т., Dylematy i motywacje odradzania się gospodarki rynkowej, "Handel Wewnętrzny" 1991, nr 5.
 • Szulce H., Mruk H., Tendencje i uwarunkowania rozwoju miejskiego handlu spółdzielczego, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 • Szumilak J., Funkcjonowanie systemu ekonomicznego przedsiębiorstw a potrzeby rozwojowe handlu, "Problemy Ekonomiczne" 1985, nr 2.
 • Szumilak J., Dynamika procesów realnych w przedsiębiorstwie handlowym, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1987, nr 77.
 • Techniko-ekonomiceskie pokazateli raznicnych predprijatij FRG, "Torgovlja za Rubezom" 1989, nr 6.
 • Tietz В., Neue Medien im Selbstledienungs - Einzelhandel, "Dynamik im Handel" 1988, numer specjalny.
 • Tröster, Warentrager, Palette oder Rollcontainer? DPR - Analyse deckt Kontenunterschiede auf, "Dynamik im Handel" 1989, nr 6.
 • U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach osiemdziesiątych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Müllera, PWN, Warszawa 1985.
 • Winiarski В., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Wójcikiewicz W., Elementy nauki w inwestowaniu, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 • Zakrzewski Z., Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym, Poznań 1962.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym J. Beksiaka, PWN, Warszawa 1978.
 • Zawiślak A.M., Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1975.
 • Zorin S.N., Materialno - tiechniczeskaja baza sowietskoj targowli, "Ekonomista" 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.