PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 110 | 199
Tytuł artykułu

Gastronomia w aglomeracjach miejskich : determinanty i kierunki rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Catering Industry in Urban Agglomerations : Determinants and Directions of Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja głównych czynników determinujących współczesne przemiany organizacji i rozwoju gastronomii w środowisku wielkomiejskim, określenie i analiza związków między zachodzącymi zmianami w tych czynnikach a działalnością gastronomiczną. Zadaniem pracy jest także rozpoznanie podstawowych prawidłowości rozwoju gastronomii na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych.
EN
Under the conditions of free market economy, the catering business is usually an important element of food and tourist industries. It begins to take over more and more functions connected with alimentation. Lots of research works point to the fact that under the conditions of the present civilization, the rapid growth of people's need for catering services is a specific product of urbanization. Being a consequence of the profound changes in the structure ox productive forces and causing substantial changes and modifications in the conditions and way of man's life, urbanization creates conditions for the thoroughgoing transformation of the functions of the catering industry. Most rapid changes can be noticed in urban agglomerations. Assembling enormous economic and population potential the urban agglomerations create a new social and spatial environment that calls for innovations in the catering industry. After World War II the catering activities underwent a real technical and organizational revolution. This includes the establishment of new types of enterprises, new levels of the catering network localization, wider scope of functions realized by catering establishments, introduction of modern technologies for large-scale meal production. The directions of the catering industry development in economically advanced countries, and the conditions of that development, make it possible to draw some conclusions which can prove useful when Improving the functioning of the market and creating the free market economy in Poland. The utilization of these conclusions would make it possible to avoid a lot of costs connected with the modernization and improvement of the functioning of the catering industry in Poland. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcia i terminologia, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1973, z. 79.
 • Altkorn J., Zatrudnienie w infrastrukturze organizacyjno-technicznej handlu, "Handel Wewnętrzny" 1979, nr 3.
 • Altkorn J., Uprzemysłowienie technologii i organizacji obsługi nabywców, "Handel Wewnętrzny" 1987, nr 2.
 • Analysis of budget shave within private consumption in European market, Helsinki 1986.
 • Andritzky M., Becker W., Seile G., Labirynth Stadt Plannung und Chaos im Städtebau, Schauberg, Köln 1973.
 • "American Automatic Merchandiser" 1987, 1988.
 • Bacon E.N., Stadtplannung von Athen bis Brasilia, Verlag für Architektur, Zürich 1967.
 • Bacon E.N., Design of cites, The MacMillan Press, London 1978.
 • Baranowski B., Polska karczma, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Barns V., Britanskije torgowyje centry, Izdatielstwo Literatury po Stroitielstwu, Moskwa 1966.
 • Baryłko-Pikielna N., Nowoczesne metody żywienia szpitalnego, IŻiŻ, Warszawa 1981.
 • Basków L.P., Kratkij słowar-sprawocznik ekonomiki obszczestwiennogo pitanija, Izdatielstwo Ekonomika, Moskwa 1973.
 • Basków L.P., Sistemnost w płanirowaniu obszczestwiennogo pitanija, Izdatielstwo Ekonomika, Moskwa 1983.
 • Basków L.P., Dimitriewskij N.P., Ilin A.P., Ekonomika obszczestwiennogo pitanija, Izdatielstwo Ekonomika, Moskwa 1982.
 • Beaujeu-Garnier J., Chobot G., Zarys geografii miast, PWE, Warszawa 1971.
 • Beaujeu J., Delobez A., Geography of Marketing, Longman Group Ltd., London 1979.
 • Die Bedeutung der Fußgängerzonen für Strukturhandel im Einzelhandel, "FSB Magazin" 1979, nr 1.
 • Beksiak J., Rozwój gospodarki socjalistycznej a rozwój rynku, "Handel Wewnętrzny" 1980, nr 4.
 • Berry B.L., The Human consequences of urbanisation, The MacMillan Press, London 1973.
 • Biderman E., Regionotwórcza rola miast, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1978.
 • Bitter C., Żywienie zbiorowe w nowych ośrodkach przemysłowych, WPL, Warszawa 1963.
 • Blumenfeld H., The economics of the metropolis, "Journal American Institut of Plannes" 1965.
 • Blumenfeld H., The modern metropolis, Cambridge MIT 1967.
 • Boczar K., Handel w systemie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1984.
 • Borszczewskij M.W., Uspenskij S.W., Szkarłatan O.J., Gorod. Metodologiczeskije problemy kompleksnogo socialnogo i ekonomiczeskogo płanirowanija, Izdatielstwo Nauka, Moskwa 1975.
 • Brillant-Savarin J.A., Filozofia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, PIW, Warszawa 1973.
 • Budrewicz O., Pod sroką i ogarkiem, "Perspektywy" 1987, nr 43.
 • Byczków W., Chodorowa Z., Obszczestwiennoje pitanije. Itogi i perspektiwy, Izdatielstwo Ekonomika, Moskwa 1984.
 • Centralizirowannoje prigotowlenije obiednoj produkcji, "Torgowlja za Rubieżom" 1978, nr 12.
 • Centralizirowannoje prigotowlenije szkolnych obiedow, "Torgowlja za Rubieżom" 1971, nr 2.
 • Centralizirowannoje proizwodstwo obiedow, "Torgowlja za Rubieżom" 1979, nr 3.
 • Centralizirowannoje proizwodstwo piszczi, "Torgowlja za Rubieżom" 1980, nr 6.
 • Centralnyje kuchni, "Torgowlja za Rubieżom" 1985, nr 5.
 • "Chain Store Age" 1968, 1975, 1977, 1978, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.
 • Chapin F., Weiss S., Urban growth dynamics a regional Cluster of cites, J. Wiley and sons, New York 1962.
 • Childe G., O rozwoju w historii, PWN, Warszawa 1963.
 • Die Chronik Osterreich, Chronik Verlag, Wien 1984.
 • Ciborowski A., Polityka kształtowania środowiska, WP, Warszawa 1981.
 • Cites and urban living, Columbia University Press, New York 1988.
 • City - Sanierung - gesund für den Handel, "Rationeller Handel" 1977, nr 3.
 • Claiborne C., Francy P., Die klasische französische Köche, Timme-Life International, Amsterdam 1978.
 • Cramer W., Zweig Ökonomik des Gaststättenwesens, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1966.
 • Dahinden J., Kühne G., Neue Restaurants. Einer internationaler Querschnitt, Callwey Verlag, München 1973.
 • "Deutsche Gaststätten und Hotel Rundschau" 1985.
 • Dickinson H.H., City and Region a geographical interpretation, London 1964.
 • Dietl J., Iwińska K., Jaworska T., Ekonomika i organizacja gastronomii, "Społem" CZSS, Warszawa 1975.
 • Dietl J., Jaworska T., Kierunki rozwoju i usprawnienia gastronomii , "Acta Universitatis Lodziensis" 1978, seria III, nr 34.
 • Dirzu U., Intimizarea restaurateur, "Commerce Moderne" 1969, nr 7.
 • Dlja prigotowlenia i prodazi kofe, "Torgowlja za Rubieżom" 1989, nr 8.
 • Dobrzycki J., Honer A., Aktualne tendencje w organizacji żywienia zbiorowego w zakładach pracy ZSRR i NRD, "Przegląd Gastronomiczny" 1979, nr 3.
 • Dohmen J., Die Trends auf dem Werbemarkt, Düsseldorf 1965.
 • Domina B., Kondras J., Żywienie w zakładzie pracy, ZW CRS, Warszawa 1975.
 • Donat P., Die Bedeutung der Gastronomie in GroBstadtzentren, "Gastronomie" 1983, nr 8.
 • Dziewoński K., Ekonomiczne podstawy rozwoju miast, PWN, Warszawa 1967.
 • Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium pojęć, metod i ich zastosowanie, "Prace Geograficzne IG PAN" 1967, nr 63.
 • Eberhardt P., Wielkie miasta jako ośrodki koncentracji działalności gospodarczej i społecznej, Biuletyn KPWK PAN, Warszawa 1968, nr 47.
 • Ekonomia polityczna. Problemy gospodarcze współczesnego świata, WSP, Kraków 1987.
 • Ekonomiczno-Społeczna rola gospodarstwa domowego, CRZZ, Warszawa 1970.
 • Encyklopedia handlowa. Gastronomia i żywienie zbiorowe, Biblioteka IHW, Warszawa 1963.
 • Essais de definition: Bar snack, cafeterie, restaurant, "Libre Service Actualités" 1974, nr 346.
 • Exotische Kuriosität, "Hotel und Gastwerbe" 1988, nr 1/2.
 • Falk B., Das Shopping Center als Einkaufs und Freizeitzentrum, "Dynamik im Handel" 1988, nr 10.
 • Fajferek A., Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych, "Zeszyty Naukowe", WSE, Kraków 1975.
 • "Fast Food" 1982, 1983, 1987, 1988.
 • Fedosjejewa U.R., Tokmadżan A.G., Wasilewa J.Ł., Torgowyje centry Strojizdat, Moskwa 1988.
 • "Food Service Marketing" 1980, 1985, 1989.
 • Forrester J.W., Urban dynamics, MIT, Cambridge 1969.
 • Fourastie J., Die gröBe metamorphose des 20 Jahrhunderts, Düsseldorf 1964.
 • Frączek U., Przemiany kuchni francuskiej w XVI-XIX wieku, "Przegląd Gastronomiczny" 1979, nr 9.
 • Gajda J., Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, PWE, Warszawa 1987.
 • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1969.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWN, Warszawa 1978.
 • "Gastronomie" 1982, nr 3.
 • Gatz K., Kanimer H., Gaststatten Anlage, Verlag Callwey, München 1951.
 • "Gemeinschaftsverflegung Praxis" 1984, 1986.
 • Gershuny D., Post industrial society. The myth of the service economy, "Futures" 1977, vol. 9.
 • Die Geschite des sigereichen Hamburgers, "Moderner Markt mit Neue Läden" 1985, nr 3.
 • Goldzamt K., Urbanistyka krajów socjalistycznych. Problemy społeczne, Arkady, Warszawa 1971.
 • Gosling D., Maitland B., Design and Planing of Retail Systems, The Architektural Press Ltd., New York 1977.
 • Gotowyje bljuda i produkty wysokoj stiepieni gotownosti dla pred- prijatij pitanija, "Torgowlja za Rubieżom" 1988, nr 8.
 • Gotowyje bljuda i połyfabrykaty wysokoj stiepieni gotownosti, "Torgowlja za Rubieżom" 1989, nr 6.
 • Grabowski J., Z historii hotelarstwa, "Hotelarz" 1977, nr 9.
 • Grabowski J., Systemy hotelowe w starożytności, "Hotelarz" 1977, nr 11.
 • ross H., Shaupy W., Franchising in der Praxis. Follbeispiele und rechtliche Grundlagen, Econ. Verlag, Wien 1976.
 • "Großküchen und Gemeinschaftsverflegung" 1977, nr 12.
 • Growth of cites, Lewis D., London 1971.
 • Gruen V., Smith L., Shopping Towns USA, Reinhold Publishing Corporation, New York 1960.
 • Gruen V., Urban Einviroment, Los Angeles 1973.
 • Guttenberg A.Z., Urban structure and urban growth, JAiP, London 1960.
 • Guzicka J., Organiczny zespół miejski, PWN, Warszawa 1974.
 • Haar Ch., The End of innocence, Foresman Company, London 1972.
 • Hack E., Unterkircher. Der organisierbare Haushalt. Girardet, Essen 1976.
 • Halstead R., Harktendenzen bei Restaurants und ihre Einflüsse auf den amerikanischen Einzelhandel, "Dynamik im Handel" 1980, nr 2.
 • Harańczyk A., Rozwój społeczno-gospodarczy miast w Polsce, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie, AE, Kraków 1987, nr 76.
 • Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna KiW, Warszawa 1971.
 • Hodoly A., Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1975, nr 118.
 • "Hospitality" 1978, 1985, 1989.
 • "Institution" 1973, 1977, 1978, 1980, 1985, 1989.
 • Jachowicz R., Zarys technologii współczesnego szpitala, PZWL, Warszawa 1970.
 • Jałowiecki B., Miasto i społeczne problemy urbanizacji, PWN, Warszawa 1972.
 • Jarosiński S., Smorgasbord - szwedzki stół bufet, "Przegląd Gastronomiczny" 1988, nr 1.
 • Kalisiak J., Nowy produkt. Planowanie i organizacja, PWN, Warszawa 1975.
 • Karłowicz R., Rozwój wielkich aglomeracji miejskich w Polsce, PWN, Warszawa 1978.
 • Karsekin W.J., Mazaraki A.A., Funkejonirowanije torgowli w prodowolstwiennom kompleksie, Technika, Kijew 1984.
 • Karsekin V.J., Skljar R.K., Sowierszenstwowanije organizacji ob- szczestwiennogo pitanija w gorodach, Izdatielstwo "Wiszcza Szkoła", Kijew 1983.
 • Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1972.
 • Kierebiński Cz., Kornacki J., Gucze A., Systemy centralnego przygotowania półproduktów i gotowych wyrobów kulinarnych za granicą i w kraju, "Przegląd Gastronomiczny" 1980, nr 1.
 • Kirschner H., Związki żywienia ze stanem zdrowia i wydajnością pracy, "Przegląd Gastronomiczny" 1988, nr 1.
 • Klassen L.H., Viverberg C.H., Urban Europe, Pergamon Press, New York 1981.
 • Kleer J., Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju, PWE, Warszawa 1981.
 • Kohls R.L., Uhl J.N., Marketing agricultural products. Seventh edition, MacMillan Publishing Company, New York 1990.
 • Kołodziej-Łojkowska H., Żywienie dzieci w szkołach i perspektywy jego rozwoju, "Przegląd Gastronomiczny" 1988. nr 1.
 • Konsumpcja w gospodarce planowej, PWE, Warszawa 1971.
 • Korcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Studia KPZK PAN 1974, t. XIV.
 • Kostrowicki J., O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast, "Przegląd Geograficzny" 1952, t. XXIV, z. 1-2.
 • Kowalenko P.S., Razwitije gorodow, Naukowa Dumka, Kijew 1980.
 • Kozaczewski T., Wielkość i program budowy miasta średniowiecznego. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1972.
 • Krasowski L., Dania barowe, "Przegląd Gastronomiczny" 1960, nr 1.
 • Kruczała J., Problemy teoretyczne planowania regionalnego KPZK, PAN, Warszawa 1968.
 • Krzyżewski R., Konsumpcja społeczna w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1968.
 • Kucharz-Gastronom, WPL, Warszawa 1963.
 • Kupiesiewicz Cz., Przemiany edukacyjne w świecie, WP, Warszawa 1980.
 • Labasse J., Rochefort M., Rola urządzeń usługowych wyższego rzędu w polaryzacji życia regionalnego w Europie Zachodniej, PZLG, JG PAN, Warszawa 1972.
 • Der Leiter im Gaststätten und Hotelwesen, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1975.
 • Leźnicka H., Tendencje rozwojowe zakładów gastronomicznych za granicą, "Przemysł Gastronomiczny" 1960, nr 12.
 • Lexikon für das Gaststätten und Hotelwesen, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1972.
 • "Libre Service Actualités" 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987.
 • Lilpop Z., Transportowa obsługa aglomeracji, Biuletyn IKS, 1976, nr 5.
 • Lowry L.S., World city growth. E. Arnold Ltd., London 1975.
 • Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, PWE, Warszawa 1966.
 • Marks K., Kapitał, Tom I, KiW, Warszawa 1951.
 • Massotti L., The urbanisation of the Suburbs, Beverly Hills, London 1973.
 • Meier R.L., Plannung for an urban World, MIT 1974.
 • Mendelejewicz A.M., Korowin K.S., Forain A.J., Ekonomika obszczestwiennogo pitanija, Izdatielstvo Ekonomika, Moskwa 1978.
 • Mieszczankowski M., Rozwój kapitalizmu od stadium wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego i państwowo-monopolistycznego, KiW, Warszawa 1974.
 • Misiaszek Z., Ekonomika konsumpcji, AE, Kraków 1975.
 • Modliński Z., Niczman M., Kooperacja w przemyśle gastronomicznym, TNOiK, Warszawa 1961.
 • Mumford L., The city in history. Marcourt Brace and Word, New York 1967.
 • Mynarski S., Metody analizy i optymalizacji obrotu towarowego, PWE, Warszawa 1976.
 • Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 • "Neo Magazine" 1989.
 • "Neorestauration Hotelerie" 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990.
 • Ners A., Nowicka L., Organizacja i jakość posiłków szkolnych, "Przegląd Gastronomiczny" 1980, nr 9.
 • Neuere Entwicklungen in der Theorie des Konsumentenverhaltens, Tübingen 1979.
 • Niewadzi Cz., Sektor usług w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1972.
 • Nowakowska A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie, AE, Kraków 1989, nr 88.
 • Nowakowski M., Komunikacja a kształtowanie centrum miasta, Arkady, Warszawa 1976.
 • Noveau Larousse Gastronoraique, Libraire Larousse, Paris 1965.
 • Nowicki Z., Barman - jego sylwetka, "Hotelarz" 1977, nr 7-8.
 • Olearczyk A., Rodzaje ośrodków handlowych, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1977, nr 136.
 • Olearczyk A., Nowoczesne zgrupowania sieci detalicznej. Monografie: Syntezy, IRWiK, Warszawa 1984.
 • Orelg M.D., Der Einzelhandel in den Cities von Duisburg, Düsseldorf, Köln und Bonn, F. Steiner Verlag, Wiesbaden 1972.
 • Pałaszewska-Reindl T., Społeczna rola gastronomii, Warszawa 1987 (maszynopis).
 • Pałaszewska-Reindl T., Strzelecka M., Tylec B., Gospodarstwo domowe: funkcje i rola na rynku, Monografie i Syntezy, IRWiK, Warszawa 1984.
 • Parnicki S., Agora. Geneza i rozwój rynku greckiego, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Pazoła Z., Nowoczesne kierunki rozwoju żywienia zbiorowego pracowników, "Przegląd Gastronomiczny" 1986, nr 6.
 • Petzold H., FußgängerstraBen am Beispiel der Innenstadt Nürnbergs, "Geographische Rundschau" 1971, nr 10.
 • Piasny J., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1971.
 • Pieszechodnyje torgowyje ulicy, "Torgowlja za Rubieżom" 1984, nr 8.
 • Pietraszewski W., Elementy teorii planowania miast, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie, AE, Kraków 1980, nr 46.
 • Piotrowski K., Industrialna i socjologiczno-ekonomiczna koncepcja wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 1986, nr 6.
 • Piwowarow J.L., Urbanizacija i rasselenije, Statistika, Moskwa 1975.
 • Podstawy prawne żywienia przyzakładowego, "Przegląd Gastronomiczny" 1984, nr 1.
 • Pohorille M., Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne, PWE, Warszawa 1975.
 • Polityka społeczna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1984.
 • "Popular Foodservice" 1983, 1985, 1986, 1987, 1989.
 • Predprijatija pitanija na stadionach, "Torgowlja za Rubieżom" 1977, nr 11.
 • "Progressive Grocer" 1983, 1985, 1988.
 • Proizwodstwo gotowych zamorożennych bljud, "Torgowlja za Rubieżom" 1982, nr 5.
 • Promyszlennyje prigotowlenije gotowych bljud, "Torgowlja za Rubieżom" 1977, nr 2.
 • Promyszlennyje proizwodstwo gotowych bljud, "Torgowlja za Rubieżom" 1986, nr 5.
 • Rajman J., Miasta jako ogniwa rozwoju regionalnego, Studia nad Ekonomiką Regionu, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1980, nr 10.
 • Razwitije centralnych kuchoń wo Francji, "Torgowlja za Rubieżom" 1987, nr 8.
 • Razwitije masowogo pitanija w FRG, "Torgowlja za Rubieżom" 1982, nr 5.
 • Razwitije pododrasli fast food w SSzA, "Torgowlja za Rubieżom" 1986, nr 5.
 • Regulski J., Rozwój miast w Polsce, PWN, Warszawa 1982.
 • Rendos L., Ekonomika vnutorneho obchodu, SPN, Bratislava 1981.
 • "Retaurant Hospitality" 1979, 1983, 1985.
 • "Retail and Distribution Managment" 1988, nr 1.
 • "Revue Technique des Hotels et Restaurants" 1979, 1980, 1987, 1988.
 • Richardson H.W., Urban economics, Penquin Books Ltd., University of Shefield 1971.
 • Riesman D., Individualism, Glenoce 1963.
 • Rudecki H., Próba usystematyzowania niektórych pojęć w gastronomii, "Przegląd Gastronomiczny" 1974, nr 5.
 • Rybicki P., Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa 1972.
 • Sala J., Dylematy rozwoju gastronomii w Polsce, "Przedsiębiorstwo i Rynek" 1988, nr 1.
 • Sala J., Podstawy planowania sieci gastronomicznej w miastach, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1981, nr 209.
 • Sala J., Problemy doskonalenia statystyki z zakresu gastronomii, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 2.
 • Sala J., Przesłanki i sposoby zwiększania roli gastronomii w wyżywieniu ludności, referat na konferencję instytutów obrotu towarowego, Popowo 1989.
 • Sala J., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju usług gastronomicznych w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986, nr 2.
 • Sala J., Współczesne tendencje rozwoju gastronomii w Związku Radzieckim, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1986, nr 231.
 • Schirnbeck E., Restaurant. Architektur und Ambiete, Verlag Call- wey, München 1982.
 • Scott P., Geography and Retailing, W. Geäst, New York 1964.
 • Seidler K., Dichanz G., Das Gaststättenetz, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1970.
 • "Selbstbedinung und Supermarkt" 1970.
 • Seruga W., Kształtowanie przestrzenne i lokalizacja ośrodków usługowych dzielnicowych i osiedlowych, "Miasto" 1976, nr 11.
 • "Service Food Marketing" 1982.
 • Siczek J., Światowe osiągnięcia w organizacji żywienia robotników w przemyśle i górnictwie, "Przegląd Gastronomiczny" 1969, nr 11.
 • Snisćak V., Ekonomika spolocneho stravovania, Alfa, Bratislava 1987.
 • Snisćak V., Riadenie v prevadzkovych jednostkach spolocneho stravovania, Alfa, Bratislava 1984.
 • Soldner H., Die City als Einkaufszentrum im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, Humboldt, Hamburg 1968.
 • Sołdaczuk J., Przemiany strukturalne i tendencja rozwoju gospodarki światowej, "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 • Starkowski M., Brązowe złoto, "Veto" 1988, nr 52.
 • Die Stadt und ihre Region, Stutgard 1972.
 • Staśkiewicz G., Zasady lokalizacji usług stacjonarnych, "Handel Wewnętrzny" 1977, nr 4.
 • Stewig R., Die Stadt in Industrie und Entwicklungsländern, UTB, Schöningh, Wien 1983.
 • Stoljarow J.W., Izdierżki obszczestwiennogo pi tanija, Izdatiel- stwo Ekonomika, Moskwa 1977.
 • Strumilin S., Problemy socjalizmu w ZSRR, PWE, Warszawa 1962.
 • Strużycki M., Postęp techniczny w handlu, PWE, Warszawa 1968.
 • Strużycki M., Modernizacja techniki handlu. Podstawy, kierunki, PWE, Warszawa 1968.
 • Stundel H., Technologia i technika w gastronomii, PWE, Warszawa 1978.
 • Świderski F., Centralne przygotowalnie potraw w Polsce i za granicą, "Przegląd Gastronomiczny" 1969, nr 9.
 • Szalal A., Daily activities of urban and suburban populations, Monton, Nethevlands, Amsterdam 1982.
 • Szczepańska A., Żywienie dzieci w przedszkolu, "Przegląd Gastronomiczny" 1978, nr 12.
 • Szromba-Rysowa Z., Kulturowe i społeczne znaczenie pożywienia, w: Po żywienie ludności wiejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Kowalskiej-Ślewickiej, Muzeum Etnograficzne, Kraków 1973.
 • Szromba-Rysowa Z., Przy wspólnym stole. Z obyczajowości współczesnej wsi karpackiej, Ossolineum, Kraków 1988.
 • Szromnik A., Rynkowe i pozarynkowe formy zaopatrzenia ludności, maszynopis.
 • Szromnik A., Handel-konsument-przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • Szromnik A., Handel w przestrzenno-funkcjonalnej strukturze miasta - systemowa analiza struktur i procesów wewnętrznych, "Handel Wewnętrzny" 1978, nr 5.
 • Szwemberg K., Społeczny fundusz spożycia w Polsce, PWE, Warszawa 1965.
 • Taurel M., La Ville et le commerce deux destins lies, "Commerce Moderne" 1978, nr 5.
 • Tendencii razwitija predprijatij fast food, "Torgowlja za Rubieżom" 1984, nr 12.
 • Teoria biegunów wzrostu, IGiPZ PAN, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" 1978, z. 3-4.
 • Thimm U., Ziehe J., Von Hof zum Markt. Bayerischer Landwirtschaftsverlag, München 1966.
 • Thomas E., Gries G., Wolf J., Einzelhandel im Stadtebau, Shopping Centres in USA, Verlag für Wirtschaftspraxis GmbH, Frankfurt 1982.
 • Thomas E., Gries G., Volf J., Die Versorgung der Suburbs durch Shopping Centers, Verlag für Wirtschaftpraxis, GmbH, Frankfurt 1980.
 • Tietz B., Konsument und Einzelhandel. Strukturwandlungen in der Bundesrepublik Deutschland von 1960 bis 1985, Frankfurt am Main 1973.
 • Torgowyje centry, "Torgowlja za Rubieżom" 1983, nr 4.
 • Torgowyje centry w SSzA, "Torgowlja za Rubieżom" 1973, nr 8.
 • Torgowyje park i torgowyje centry buduszczego, "Torgowlja za Rubieżom" 1987, nr 5.
 • The Urbanisation of the suburbs, London 1973.
 • Wasilew S.S., Ekonomika obszczestwiennogo pitanija, Izdatielstwo Ekonomika, Moskwa 1968.
 • Wdowiak W., Miasta - skupiska miejskie i obszary umiastowione w Polsce, "Miasto" 1965, nr 11.
 • Wenzel K., Intensivierung in Gaststätten, Hotels und Einrichtungen Gemeinschaftsverpflegung, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1976.
 • Węglański J., Metropolitarna Ameryka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
 • Wich U., Rola infrastruktury technicznej w rozwoju i funkcjonowaniu miast, "Gospodarka Planowa" 1982, nr 1.
 • Wirth L., Scherky E., Bell W., Social Area Analysis, Stanford 1955.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983.
 • Wiśniewski A., Koszt żywienia w stołówce i gospodarstwie domowym, "Handel Wewnętrzny" 1986, nr 1.
 • Witulska J., Zarys ekonomiki i organizacji hotelarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1980.
 • Witzmann W., Sortimentsge. Staltung in Gaststätten und Hotel Wesen, Verlag die Wirtschaft, Berlin 1969.
 • Wolak Z., Wpływ ubranizacji na środowisko człowieka "Miasto" 1970, nr 10-11.
 • Woprosy uprawienija i organlzacil w obszczestwiennora pitanii, Ministerstwo Torgowil SSSR, Moskwa 1974.
 • Wójcicki W., Usługi gastronomiczne w hotelach i obiektach turystycznych, PTE, Kraków 1970.
 • Zakusocznyje i kafe firmy Makdonalds, "Torgowlja za Rubieżom" 1978, nr 10.
 • Zarządzenie nr 31 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług. Wytyczne do programowania sieci detalicznej, Warszawa 1972.
 • Ziółkowski J., Urbanizacja, miasto, osiedle, PWN, Warszawa 1965.
 • Znaczenije bystrozamorożennych produktów w masowom pitanii, "Torgowlja za Rubieżom" 1965, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.