PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 104 | 195
Tytuł artykułu

Problemy stabilizacji w gospodarce : uwarunkowania systemowe

Warianty tytułu
Problems of Economic Stabilization System Dependencies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem monografii jest studium teoretyczne stabilizacji gospodarczej. Omówiono kryteria stabilności ekonomicznej, rodzaje systemów ekonomicznych i ich charakterystykę, procesy destabilizacji w gospodarce planowej i organizowanej przez państwo, rynkowe bariery stabilizacji gospodarczej, problemy skuteczności polityki budżetowej i systemowe uwarunkowania polityki monetarnej.
EN
The paper is a theoretical study devoted mainly to the analysis of destabilization processes and the Methods of overcoming them. The deliberations on the system determinants of economic stabilization are based, theoretically, on the thesis that development and evolution are realized through fluctuations. Because of that, the analysis is concentrated on the hazards that result from all forms of state intervention in the adjustment processes issuing from the ranks. The thesis claiming that there are no economic systems that are free from internal disturbances enabling to attain stable equilibrium, has to be verified. In the introductory part of the paper (Chapters 1 and II), the analysis of the stabilization criteria and the typology of economic systems, from the standpoint of the distinguished stabilization criteria, are carried out. Part II (Chapters III and IV) is devoted to the analysis of the sources of destabilization in economic systems guided by the state, and in the market mechanism. The remaining part of the paper is concerned with the analysis of the acceptable ways and range of influencing the autonomic adjustment processes in order to strengthen the tendencies towards equilibrium and to limit the system - wide destabilization processes. It has been shown how the process of economic choice gets complicated as a result of state intervention in the market mechanism and how highly probable the destabilization is in consequence of limited management, even if it is verified from the standpoint of conformity with the market mechanism logic. The theoretical analysis of the barriers and methods of overcoming the destabilization processes in economic systems has been utilized for the verification of the programme of stabilization and system transformations that has been realized in Poland since 1990. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Akerlof A., Yellan J.L., Rational Models of Irrational Behaviour, "American Economics Review" 1987, nr 2.
 • Amey L., Budged Planning and Control Systems, Pitman. London 1979.
 • Arrow K.J., Social Choice and Individual Values, N.York 1967.
 • Balassa B., Success Criteria for Comparing Economic Systems, w: Comparative Economic Systems. Models and Cases, M. Bernstein (ea.), Homewood 1965.
 • Balcerowicz L., Szybkie i elastyczne systemy produkcyjne, "Innowacje. Przegląd Techniczny" 1975, nr 38.
 • Balcerowicz L., Pojęcie i formy własności, Materiały na konferencję pt. "Systemy własności a proces gospodarowania", SGPiS, Warszawa 1986.
 • Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Monografie i opracowania SGPiS, Warszawa 1988.
 • Balicki W., Zarys teorii nierównowagi popytowej, IP, Warszawa 1979.
 • Balicki W., Biskup J., Guzek M., Model szybkiej denacjonalizacji, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 34.
 • Barro R.J., Grossman M.J., Money, Employment and Inflation, Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 • Bauer T., Investment Cycles in Planed Economies, "Acta Oeconomica" 1979, vol. 21.
 • Beckerman W., Pricing for Polution, London, The Institute of Economic Affairs, 1975.
 • Bednarczyk J.L., Polityka pieniężna przeciw inflacji, Warszawa 1990.
 • Beksiak J., Lifaura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa 1972.
 • Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Warszawa 1986.
 • Blinder S.A., Keynes, Lucas and Scientific Progress, "American Economics Review" 1987, nr 3.
 • Błaszczyk B., Analiza procesów prywatyzacji, "Studia i Materiały", PAN, Warszawa 1991, z. 33.
 • Bobrowski Cz., U źródeł planowania socjalistycznego, Warszawa 1967.
 • Bruckus B., Problemy narodnogo chozjajstwa pri socjalisticzeskom stroje, "Ekonomist" 1922, nr 1-3.
 • Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1965.
 • Buchanan J., The Limits of Liberty. Between Anarchy and Lewiatan, London 1975.
 • Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge 1953.
 • Chełstowski S., Jedyny ład gospodarczy, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 33.
 • Dąbrowski M., Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej, Warszawa 1986.
 • Dąbrowski M., Co dalej, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 47.
 • Dąbrowski M., Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, w: Tempo i etapy transformacji systemowej, "Studia i Materiały", PAN, Warszawa 1991, z. 33.
 • Debreau G., The Theory of Value, Mew York 1959.
 • Dembiński P.H., Quantity versus Allocation of Money, Monetary Problems of Centrally Planned Economies Reconsiderd, "Kyklos" 1988, vol. 41 , Pasc. 2.
 • Demsetz J., Why Regulate Utylities?, ILE, 1968, vol. 11.
 • Dornbusch R., Overvaluation and Trade Balance, w: The Open Economy Tools for Policy Makres in Developend Countries, praca zbiorowa pod red. R. Dornbusch, F. Leslie, C. Meimers, EDI, New York 1987.
 • Dorbusch R., Fischer S., Macroeconomics, New York 1987.
 • Drygalski S., Kwaśniewski J., Źródła nadmiernej skłonności do inwestycji w gospodarce socjalistycznej, UŁ, Łódź 1986 (maszynopis).
 • Dwugłos o stabilizacji, "Życie Gospodarcze 1989, nr 52.
 • Economic Policies Compared. West and East, North Hollahd, Amsterdam 1974.
 • Eger T., Meise P., Eincel - und gesamtwirtschaftliche Aspekte des Investionverhaltens arbeiterselbstverwarter Unternehmen, w: J. Backhus, T. Eger, H. Nutcinger, (red.), Paricipation in Betrieb und Geselschaft, Campus Verlag, Frankfurt, New York 1978.
 • Engels W., Uber Freicheit, Gleicheit und Bründrlichkeit, Bad Hamburg 1985.
 • Estey J.A., Cykle koniunkturalne, Warszawa 1959.^ Estrin S., The Effects of Management on Yugoslav Industrial Growth, "Seviet Studies" 1982 .
 • Euken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1975 .
 • Evans P., Do Large Deficits Produce High Interest Rates?, "American Economic Review" 1985, nr 1.
 • Eysymontt J., Informacja i język w systemie planowania, w: Informacyjne problemy planowania, praca zbiorowa pod red. W. Maciejewskiego, Warszawa 1983.
 • Eysymontt J., Maciejewski W., Cechy szczególne rozwoju europejskich krajów RWPG, Warszawa 1986.
 • Finanse w gospodarce kapitalistycznej, praca zbiorowa pod red. M. Kucharskiego, Warszawa 1986.
 • Fischer S., Devaluation and Inflation, w: The Open Economy Tools for Policy Makres in Developing Countries, praca zbiorowa pod red. R. Dornbusch, F. Leslie, C. Helmets, EDI, Hew York 1988.
 • Fornalczyk A., Jugosłowiański system gospodarczy 1950-1976, Łódź 1979.
 • Friedman M., The Case for Flexibl Exchange Rates, w: Essays in Positive Economic, University Press, Chicago 1953.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1961.
 • Friedman M., Should There Be an Independent Monetary Authority?, w: In Search at a Monetary Constitution, praca zbiorowa pod red. , L.B. Keager, Harvard University Press, Combridge 1962, (Mass.).
 • Friedman M., Friedman R., Free to Choose, Harcount Brace Juvanovich, New York 1980.
 • Friedman M., Rossa R.V., The Balance of Payments, w: Friedman, Oolars and Deficits Prentice-Hall Englewood Cliffs, New York 1969.
 • Galbriht J.K., Ekonomia a cele społeczne, Warszawa 1979.
 • Gordon R., Macroeconomics, Boston 1979.
 • Gościński J., Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, Warszawa 1982.
 • Górski M., Jędrzejczyk G., Równowaga i stabilność w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1987.
 • Hansen B., Przegląd systemów równowagi ogólnej, Warszawa 1976.
 • Harrod R.F., En Essay in Dynamic Theory, "The Economic Journal" 1939, t. 49.
 • Harris L., Monethary Theory, New York 1981.
 • Hayek F.A., Constitucion of Liberty, Chicago 1960.
 • Herer W., Sadowski W., Nie wszystko jednocześnie, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 52-53.
 • Hicks J.R., Mr Keynes and the Classics, "Econometrica" 1937, April.
 • Horvat B., On the Theory of the Labor-managed Firm, w: B. Horvat, M. Markovic, R. Supek (red. ), Selfgoverning Socialism, "International Arts and Sciences Press", White Plans, New York 1975.
 • How High Are Structural Budget Deficits?, "The OECD Observer" 1984, no 126.
 • Jeziorański T., Chirurg czy docent, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 4.
 • Józefiak C., Arytmia gospodarki planowej, UŁ, Łódź 1983 (maszynopis).
 • Józefiak C., Warianty uspołecznienia, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 2.
 • Kalecki M., A Macrodynamic Theory of Bussines Cycles, "Econometrica" 1935, July.
 • Kalecki M., Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1974.
 • Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, Warszawa 1980.
 • Kawalec S., Szczególny rynek z niepieniężną wyceną dóbr, "Ekonomista" 1987, nr 2.
 • Kiraczyński T., Wojciechowska U., Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, Warszawa 1986.
 • Kleer J., Strategia gospodarcza krajów RWPG, Warszawa 1975.
 • Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kołodko G.W., Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, "Monografie i opracowania", SGPiS, Warszawa 1984, nr 160.
 • Kołodko G.W., Polska w świecie inflacji, Warszawa 1987.
 • Kołodko G.W., Kryzys. Dostosowania, Rozwój, Warszawa 1989.
 • Kołodko G.W., Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-1990, w: Konferencja naukowa MF oraz IF nt. "Polityka finansowa. Nierównowaga. Stabilizacja (II)", Wilga 30-31 maja 1990.
 • Kołodko G.W., Inflacja. Reforma. Stabilizacja, Warszawa 1990.
 • Kołodko G.W., Economic Change and Shortagłflation Under Centrally Planned Economies, "Economia delle Scelte Publische" 1990.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Warszawa 1977.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
 • Kornai J., Wzrost. Niedobór, Efektywność, Warszawa 1986.
 • Kornai J., Reformatorzy naiwni i radykalni, "Wektory Gospodarki" 1988, nr 6.
 • Kornai J., The Road to the Free Economy, W.W.Norton, New York 1990.
 • Kowalska M., O krok od załamania, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 36.
 • Krajewski S., System motywacyjny w przedsiębiorstwie jugosłowiańskim, "Ekonomista" 1982, nr 3-4.
 • Krawczyk R., Powszechna i demokratyczna prywatyzacja, czyli program zasadniczych przemian gospodarczych, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Kropiwnicki J., Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, Warszawa 1976.
 • Krugman P., Taylor L., Contractionary Effects of Devaluation, "Journal of International Economics" 1978, vol. 8.
 • Krzyżkiewicz Z., Realia funkcjonowania banków w nowych warunkach gospodarczych, "Bank i Kredyt" 1990, nr 7-9.
 • Kunicki-Goldfinger W.J., Podstawy biologii, Warszawa 1978.
 • Kyn D., Pelikan P., Cybernetyka w ekonomii, Warszawa 1976.
 • Laider D., Monetary Policy in Open Economy, "The Economic Review" 1985, March.
 • Lange O., O teorii ekonomicznej gospodarki socjalistycznej, w: Pisma ekonomiczne i społeczne, Warszawa 1961.
 • Lange O., Istota socjalizmu, Działa, t. 2, Warszawa 1973.
 • Leipold H., Wirtschafts und Gesellschaftssysterae im verglich, Stuttgart, Gustav Fisher Verlag 1985.
 • Lerner A.J., Zarys cybernetyki, Warszawa 1971.
 • Lerner A., Finanse funkcjonalne, w: Teoria i polityka stabilizatorów koniunkutry, Warszawa 1973.
 • Levine H.S., The Centralized Planning of Supply in Soviet Industry, w: Comparative Economic Systems Models and Cases, M. Borenstain (ed.), Homewood, Richard D. Irvin, Inc. 1965.
 • Lindbeck A., The Political Economy of the New Left, "An Outsiders View", Harper and Row Publishers, New York 1977.
 • Lindsey L., Taxpayer behaviour and the Distribution of the 1982. Tax Cat, NBER, "Working Papper" 1985, no 1760.
 • Lipiński J., Funkcjonowanie rynków produktów przemysłowych w nowoczesnym systemie gospodarowania, "Ekonomista" 1984, nr 3-4.
 • Lipiński J., Funkcjonowanie rynku jako przedmiot teorii gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Lipowski A., Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstawy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa 1988.
 • Lovell M.C., Test of the Rational Expectation Hypothesis, "American Economics Review" 1986, nr 1.
 • Lukawer E., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1985.
 • Malinvaud E., The Theory of Unemployment Reconsidet, Basil Blackwell, Oxford 1973.
 • Mandat dowierija na 500 dniej, "Asocjacja" 1990, no 4.
 • Matysiak A., Problemy własności i struktury społecznej, "Kongres Ekonomistów", Kraków 1987.
 • Mishari E.J., Spór o wzrost gospodarczy, Warszawa 1986.
 • Misiak M., Pogrążenie, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 30.
 • Misiak M., W wyrazie pieniężnym, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 35.
 • Modlgliani F., The Monetarist Controversy or Should We Forsake Stabilisation Polices, "The American Review" 1977, vol. 67, no 2.
 • Mujżel J., Wskaźniki produkcji czystej w przedsiębiorstwie socjalistycznym, "Ekonomista" 1967, nr 5.
 • Mynarski S., Elementy systeów i cybernetyki, Warszawa 1979.
 • Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarki PRL, Warszawa 1974.
 • Neuman J., A Model of General Economic Equilibrium, "The Review of Economic Studies" 1945-46, nr 33.
 • Nowacki S., Wewnętrznie zgodny mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, w: Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, - praca zbiorowa pod red. S. Bulskiego i S. Nowackiego, Warszawa 1978.
 • Owsiak S., Kosek M., Równowaga budżetowa, (BP - 3), Etap III, AE, Kraków 1988.
 • Pajestka J., Kształtowanie rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, Warszawa 1983.
 • Pajestka J., Strategia czterdziestolecia, "Gospodarka Planowa" 1986, nr 12.
 • Pejovich S., The Monetary Policy and Property Rights in Planed Economcy, w: B. Horvat, M. Markovic, R. Supek (red.), Self-governing Socialism, "International Art and Sciences", Press, White Plane, New York 1975.
 • Pigou A.C. The Economic of Welfere, London 1929.
 • Pohorille M., O trudnej sztuce konsultacji społecznej, "Gospodarka Planowa" 1983, nr 3.
 • Polaczek S., Znaczenie polityki kursowej dla procesów stabilizacyjnych, "Biuletyn Informacyjny" IGN, Warszawa 1990, nr 116.
 • Posner R.A., Natural Monopoly and Its Regulation, Stanford Low Review, 1969, nr 21.
 • Price R.W.R., Chouragui J.C., Public Sector Deficits. Problems and Policy Implications, "OECD Economic Outlook, Occasional Studies", 3une 1983.
 • Proces wdrażania reformy gospodarczej, praca zbiorowa pod red. J. Lipirtskiego, U. Wojciechowskiej, Warszawa 1987.
 • Robinson J., Economic of Imerfect Competition, London 1933.
 • Rosati O.K., Teoria i polityka programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "Studia i Materiały", IKC, Warszawa 1990, nr 13.
 • Rothard N.N., Economy and State, Nash, Los Angeles 1970.
 • Rudniański J., O modelu konfliktowym społeczeństwa wychowującego, w: Społeczeństwo wychowujące. Perspektywy i rzeczywistość. Materiały z sesji naukowej pod red. B. Suchodolskiego, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Ryć K., Problemy zapewnienia stabilności gospodarki, "Studia Finansowe" 1988, z. 39.
 • Samuelson P.A., The Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economic and Statistics" 1954, nr 36.
 • Samuelson P.A., Economics, wyd. X, Mc Grow-Hill Ltd.1976.
 • Sargent T.J., Wallace N., Some Unplesant Monetarist Arithmetic, "Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis", Fall 1981.
 • Sokołowski A., Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, AE, Kraków 1977.
 • Solar J., Rola NBP w kształtowaniu kursu walutowego, "Bank i Kredyt" 1990, nr 79.
 • Stacewicz J., Jakość życia a sposób pojmowania efektywności gospodarowania w: Jakość życia a efektywność gospodarowania, Materiały .konferencyjne EP SGPiS, Warszawa 1985.
 • Strzelecki J., Teoria praw własności. Geneza, podstawowe pojęcia i twierdzenia. Uwagi o zastosowaniu do gospodarki socjalistycznej w: Materiały na konferencję pt. "Systemy własności a proces gospodarowania", SGPiS, Warszawa 1985.
 • Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, Warszawa 1978.
 • Szul R., Wokół koncepcji społeczno-ekonomicznych Branko Horvata i R. Preibischa, "Ekonomista" 1986, nr 6.
 • Tobin J., Monetary Policy. Rules, Targets and Shockes, "Journal of Money, Credit and Banking" 1983, vol. 15, no 4.
 • Tobin J., Keynesian View at the Budget Deficit, "California Management Review" 1984, vol. XXVI, no 2.
 • Tobin J., Cycles in Macroeconomic Theory, "Indian Economic Review" 1985, nr 1.
 • Tobin J., Buiter W., Long-Run Effects of Fiscal and Monetary Policy on Aggregate Demand, w: Monetarism, Amsterdam 1976.
 • Topirlski A., Inflacja a funkcjonowanie gospodarki polskiej, Warszawa 1989.
 • Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 r., AE, Kraków 1986.
 • Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 r., AE, Kraków 1987.
 • Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 r., AE, Kraków 1988.
 • Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 r., AE, Kraków 1989.
 • Wierzba R., Problemy harmonizacji podatków w EWG, "Finanse" 1989, nr 2-3.
 • Winiecki J., Związki między cykle" inwestycyjnym a inflacją popytową w gospodarce planowej, "Ekonomista" 1982, nr 5-6.
 • W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu, praca zbiorowa pod red. J. Hausnera, AE, Kraków 1990.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, AE, Kraków 1988.
 • Wojtyna A., Skutki deficytów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej, "Ekonomista" 1988, nr 2.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, Warszawa 1990.
 • Woźniak M.G., Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1978, AE, Kraków 1981 (maszynopis).
 • Woźniak M.G., Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1984, nr 201.
 • Woźniak M.G., Wpływ konsumpcji na zmiany dynamiki gospodarczej w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1987, nr 235.
 • Woźniak M.G., Wzrost w gospodarce centralnie planowanej. Wahania, przyczyny, problemy stabilizacji, AE, Kraków 1988.
 • Woźniak M.G., Mechanizmy uzgadniania preferencji w świetle interesów indywidualnych grupowych i społecznych, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1990, nr 306.
 • Woźniak M.G., Ograniczenia planowania makroekonomicznego, w: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 r., praca zbiorowa pod red. J. Hausnera, AE, Kraków 1991.
 • Woźniak M.G., Niektóre sposoby przezwyciężania barier skuteczności rządowego programu stabilizacyjnego, w: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych, AE, Kraków 1991.
 • Wybrać musi społeczeństwo, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 52-53.
 • Zarys teorii gospodarki socjalistycznej, praca zbiorowa pod red. A. Wakara, Warszawa 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.