PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1993 | nr 120 | 180
Tytuł artykułu

Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939)

Warianty tytułu
Discussion on the Directions of the Agrarian System Transformation in Poland (1918-1939)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozprawy jest kwestia rolna w gospodarce II Rzeczpospolitej, a w szczególności w programach reform gospodarczych. Omówiono przeobrażenia strukturalne w rolnictwie ziem polskich w XIX i na początku XX w., przeanalizowano formy własności w rolnictwie, a następnie scharakteryzowano nurty reformatorskie w dziedzinie rolnictwa. Omówiono debaty nad ustawami o reformie rolnej i ich realizację, miejsce rolnictwa w programach gospodarczych do czasu wielkiego kryzysu, a także dokonano próby oceny zamierzonych i dokonywanych zmian w rolnictwie II Rzeczpospolitej.
EN
The discussion on the transformation of the Polish agrarian system continued over the whole period of the Second Republic's existence. At the individual stages it engaged most of the well-known Polish economists who thought it necessary to speak on the matter that was so important for the economy and the society. Owing to the careful analysis of the problem, carried out during the discussion, the basic charakteristics of the Polish agriculture could be determined. By comparing them with the works and achievements of Western economies, the criteria were standardized by which the state of the agriculture and the processes occurring in it could be evaluated. The discussion on the directions of the Polish agrarian system transformation was concerned not only with economic problems. In the face of the increasing social tension resulting directly from overpopulation of the country no alternative for peasants with no farmland and petty farmers, the programme of restructurization of agriculture had to bring, above all, the solution to the social problems. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926, WP, Warszawa 1977.
 • Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczpospolitej, WP, Warszawa 1975.
 • Antoniewski S., Dochodowość dużych i małych gospodarstw rolnych, "Przemysł i Handel" R. X: 1929, z. 11.
 • Antoniewski S., Opłacalność kierunków w drobnych gospodarstwach, Biblioteka Puławska, Seria prac społeczno-gospodarczych, nr 44, Warszawa 1934.
 • Antoniewski S., Przyczynek do zbadania bezrobocia na wsi, "Rolnictwo" R. VIII: 1936, t. II, z. 1.
 • Antoniewski S., Z ekonomiki gospodarstw dużych i małych, Biblioteka Puławska, Seria prac społeczno-gospodarczych, nr 77, Warszawa 1938.
 • Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1927/28, Biblioteka Puławska, Seria prac ekonomiczno-gospodarczych nr 20, Warszawa 1929.
 • Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1933/34, Biblioteka Puławska, seria prac ekonomiczno-gospodarczych, Warszawa 1936.
 • Balukiewicz B., Piekałkiewicz J., O programie gospodarczym Polski, nakł. BGK, Warszawa 1928.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego, Pierwsza konferencja prasowa BGK w dniu 24 lutego 1928 r., Warszawa 1928.
 • Battaglia R., O programie gospodarczym Polski oraz o warunkach rozwoju poszczególnych gałęzi wytwórczości, nakł. BGK, Warszawa 1927, t. 5.
 • Biegeleisen L.W., Reforma rolna głównych państw europejskich, Warszawa 1924, 1926, t. 1-2.
 • Biegeleisen L.W., Teoria małej i wielkiej własności, nakł. Instytutu Ekonomicznego, Kraków 1918.
 • Bielecka K., Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1969.
 • Biliński, System ekonomii społecznej, Lwów 1893, t. 2.
 • Bitner W., Janczewski S., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, nakł. księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1926.
 • Bobińska C., Mechanizm polskiej migracji zarobkowej, Warszawa 1976.
 • Bobrowski C., Wspomnienie ze stulecia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985.
 • Borkowski J., Partie i organizacje antysanacyjnej opozycji 1930- 1935, w: Historia Polski, PWN, Warszawa 1978, t. 4, cz. 3.
 • Borowski S., Emigracja z ziem polskich pod panowaniem niemieckim w latach 1815-1914, w: Przyszłość demograficzna Polski. Materiały i studia, t. 2. Warszawa 1969.
 • Borowski S., Kształtowanie się rolniczego rynku pracy w Wielkopolsce w okresie wielkich reform agrarnych, Poznań 1963.
 • Borowski S., Rozwarstwienie wsi wielkopolskiej w latach 1807- 1914. Studium statystyczne nad społecznymi i ekonomicznymi następstwami włączenia wsi w orbitę rynku, Poznań 1963.
 • Brodowska H., Spory serwitutowe chłopów z obszarnikami w Królestwie Polskim w drugiej polowie XIX wieku, "Kwartalnik Historyczny" 1956, nr 4-5.
 • Brodowski E., Lutosławski J., Projekt ustawy w przedmiocie parcelacji prywatnej własności ziemskiej, "Sprawa Rolna" 1920, z. 5-7.
 • Brodowski F., Zarys rozwoju prawa agrarnego i układu stosunków agrarnych na terenie województw wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej, nakł. Min. Reform Rolnych, Warszawa 1925.
 • Brzeski T., Materiały statystyczne do sprawy rolnej, "Sprawa rolna" 1920, z. 1-4.
 • Brzeski T., Maximum posiadania. Geneza i znaczenie ideowe, "Sprawa Rolna" 1920, z. 1-4.
 • Brzeski T., O jednorodności rozwoju gospodarczego, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 5, Lwów 1936.
 • Brzeski T., Polityka pieniężna, Warszawa 1932.
 • Brzeski T., Przyszłość reformy rolnej w Polsce, "Sprawa Rolna" 1921, z. 8.
 • Brzeski T., Rolnictwo i polityka agrarna, nakł. Tow. Bratnia Pomoc SUW, Warszawa 1938.
 • Brzeski T., Teoria ekonomii i i polityka agrarna, nakł. Sekcji Wydawnictw Tow. Bratnia Pomoc SUW, Warszawa 1928.
 • Brzeski T., Zagadnienie ustroju gospodarczego, Warszawa 1930.
 • Bujak F., Galicja, t. 1-2, Lwów 1908, 1910.
 • Bujak F., O naprawie ustroju rolnego w Polsce, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków, b.r. [1919].
 • Bujak F., O podziale ziemi, Kraków 1918, wyd I.
 • Bujak F., O podziale ziemi i reformie rolnej, nakł. Biuro Propagandy Wewnętrznej, wyd. III, Warszawa 1920.
 • Bujak F., Rozwój gospodarczy Galicji (1772-1914). Studia Historyczne i Społeczne, Lwów 1917.
 • Bujak F., Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej, nakł. Gebethner i Wolff, Warszawa-Łódź-Lublin-Poznań-Kraków 1921.
 • Buszko J., Stosunki gospodarczo-społeczne w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim po uwłaszczeniu, w: Historia Polski, t. 3, cz. 1, PWN, Warszawa 1963.
 • Buzek J., Program gospodarczy Rzeczypospolitej i środki naprawy obecnych stosunków w rolnictwie. Kraków 1927.
 • Caro L., Emigracja i polityka emigracyjna, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskich, Poznań 1914.
 • Caro L., Problem emigracji: przeszłość i przyszłość, "Przegląd Ekonomiczny" 1933, nr 46-53.
 • Chomac R., Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., PWN, Warszawa 1970.
 • Curzytek J., Badania nad rentownością gospodarstw włościańskich, cz. I, II, Warszawa 1928 i 1929.
 • Czubiński A., Spory o Rzeczpospolitą, Instytut Zachodni, Poznań 1988.
 • Daszyńska-Golińska Z., Ekonomia społeczna, cz. I-II, nakł. b. wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 1906, 1907.
 • Daszyńska-Golińska Z., Ekonomiczne znaczenie połączenia Galicji z Królestwem Polskim, Piotrków 1917.
 • Daszyńska-Golińska Z., Land reform in Poland, Sampson Low, Marston and Co., London-Edinburgh 1921.
 • Daszyńska-Golińska Z., Miasta rolników, jako dopełnienie reformy rolnej w Polsce, odb. "Ekonomisty" 1922.
 • Daszyńska-Golińska Z., Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie, wyd. II uzup., Warszawa 1932.
 • Daszyńska-Golińska Z., Przełom w socjaliźmie, nakł. Tow. Wydawniczego, Lwów-Warszawa-Poznań 1900.
 • Daszyńska-Golińska Z., Przez kooperatywy do przyszłego ustroju, Warszawa 1909.
 • Daszyńska-Golińska Z., Spółki rolnicze i handlowe, wyd. II rozsz., nakł. T.Sz. Lud., Kraków 1909.
 • Daszyńska-Golińska Z>, Własność rolna w Galicyi, Studium statystyczno-społeczne, nakł. autorki, Warszawa 1900.
 • David E., Dwie rozprawki o stosunku socjalizmu do rolnictwa, PTN, Lwów 1904.
 • Davies N., Boże igrzyska. Historia Polski, t. 2, Wyd. Znak, Kraków 1991.
 • Dąbrowska M., O wykonaniu reformy rolnej. Objaśnienie ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. wraz z urzędowym tekstem ustawy i przepisów wykonawczych, Warszawa 1921.
 • Dąbrowska M., O zjednoczonej Polsce jej mieszkańcach i gospodarstwie, nakł. Tow. Wydawnicze w Warszawie, Warszawa-Kraków 1921.
 • Dederko B., Najkorzystniejszy rozmiar gospodarstw wiejskich. Warszawa 1925.
 • Degler C.N., The age of the economic revolution 1876-1900, Glenview 1967.
 • W. Diamand, O programie gospodarczym Polski, nakł., BGK, Warszawa 1926, t. 2.
 • Drozdowski M.M., Kwiatkowski E., Człowiek i dzieło, Wyd. Literackie, Kraków 1989.
 • Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963.
 • Drozdowski M., Polityka rolna rządu polskiego w latach 1936- 1939, w: Roczniki Ruchu Ludowego, Warszawa 1959, nr 1.
 • Drozdowski M.M., Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczypospolitej, Szkice i polemiki, Wyd. Literackie, Kraków 1972.
 • Drozdowski M.M., Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej, Wyd. Literackie, Kraków 1979.
 • Dunin R., Znaczenie mniejszej i większej własności rolnej w gospodarstwie społecznym, "Sprawa rolna" 1920 z. 1-4.
 • Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928, praca zbiorowa, Wyd. II, Kraków-Warszawa 1933.
 • Dziedzictwo zaborów, praca zbiorowa pod red. J. Osicy, Warszawa 1983.
 • Falkowski M., Kowalik T., Początki marksistowskiej myśli ekonomicznej w Polsce, Wybór publicystyki z lat 1880-1885, PWN, Warszawa 1957.
 • Fudakowski K., Zadania polskiej polityki rolnej, Warszawa 1934.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 • Gargas Z., Rolnictwo i jego funkcje w gospodarstwie społecznym, Kraków 1904.
 • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939.
 • Głąbiński S., Wykład ekonomiki społecznej, Lwów 1913.
 • Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, PWN, Warszawa 1985.
 • Górski L., Problem przeludnienia na tle struktury agrarnej, nakł. Tow. Ekonomicznego w Lublinie, Lublin 1930.
 • Górski L., Własność prywatna jej znaczenie i granice, Poznań 1937.
 • Górski L., W sprawie reformy rolnej w Polsce, Warszawa 1919.
 • Grabiński H., O programie gospodarczym Polski, Warszawa 1927, t. 6.
 • Grabski W., Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925), Warszawa 1927.
 • Grabski W., Ekonomia rolnicza gospodarstw mniejszych, Wyd. II rozszerzone, nakł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1910.
 • Grabski S., Ekonomia społeczna, nakł. ZN im. Osslińskich, Lwów-Warszawa-Kraków, b.r. 1925.
 • Grabski W., Historia wsi w Polsce, Warszawa 1929.
 • Grabski W., Inwestycje rolnicze, Warszawa 1936.
 • Grabski W., Materiały w sprawie włościańskiej, t. 1-3, Warszawa 1907, 1910, 1919.
 • Grabski W., Melioracje rolne w gospodarstwach drobnych, "Rolnictwo", R. VI: 1934, t. 2, z. 2.
 • Grabski W., Mniejsze czy większe gospodarstwa włościańskie przy reformie rolnej. Studia nad reformą rolną nr 1, "Rolnictwo" R. IX: 1939, t. 5, z. 1.
 • Grabski W., O różnicy w jakości gruntów włościańskich i folwarcznych, "Rolnictwo" R. IX: 1937, t. 4, z. 1.
 • Grabski W., Parcelacja agrarna wobec struktury, koniunktury i chwili dziejowej Polski, "Ekonomista" R. XXXVI: 1936, t. 4.
 • Grabski W., Reforma oddłużenia rolniczego na skutek wzrostu cen rolniczych, Lwów 1937.
 • Grabski W., Reforma rolna a moralno-religijny stan wsi. Odbitka z: "Prosto z mostu", Warszawa 1937.
 • Grabski W., Społeczne gospodarstwo agrarne w Polsce, Warszawa 1923.
 • Grabski W., System socjologii wsi, Roczniki socjologii wsi, t. 1-2, 1936, 1937.
 • Grabski W., Wieś i folwark. Drobne i duże gospodarstwa rolne ze stanowiska ekonomicznego. Odbitka z rocznika zbioru prac Zakł. Polityki Ekon. SGGW, Warszawa 1930.
 • Grabski W., Wieś polska i kapitalizm w rolnictwie, "Ekonomista" R. XXX: 1930, t. 4.
 • Grabski W., Wpływ ustroju agrarnego folwarcznego na życie społeczne wsi, "Roczniki Socjologii Wsi", t. 3, Warszawa 1938.
 • Grabski W., Wybór pism, LSW, Warszawa 1987.
 • Grabski W., Zagadnienia postępu rolniczego wobec kryzysu, Warszawa 1930.
 • Groniowski K., Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966.
 • Groniowski K., Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., Warszawa 1963.
 • Grynaser H., Kwestia agrarna i ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, w: Pisma, t. 2, Wrocław 1951.
 • Historia wychodźstwa polskiego w Niemczech, pod red. M. Płończyka, Poznań 1937, t. 1.
 • J. Hupka, W sprawie reformy agrarnej, Profesorowi Bujakowi pod rozwagę, Kraków, b.r. 1919.
 • Ignar S., Polityka agrarna, Warszawa 1968.
 • Jackowski A., Tak zwana "reforma rolna" a poczucie prawa, "Sprawa rolna" 1920, z. 5-7.
 • Jaworski W.L., Państwo praworządne a reforma rolna. Zbiór artykułów i opinii. Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków 1922.
 • Jaworski W.L., Projekt kodeksu agrarnego, Wyd. Ministerstwa Reform Rolnych, Warszawa 1928.
 • Jaworski W.L., Reforma rolna, nakł. Księgarni L. Frommera, Kraków 1926.
 • Jaworski W.L., Uwagi ogólne do reformy rolnej, Kraków 1926.
 • Kalecki M., Parę uwag o teorii Keynesa, "Ekonomista" R. XXXVI: 1936, t. 3.
 • Karpiński Z., Bank Polski 1924-1939, Warszawa 1958.
 • Karpiński Z., Ustroje pieniężne w Polsce od 1917 roku, Warszawa 1968.
 • Kasiński K., Działalność Ministerstwa Reform Rolnych i urzędów ziemskich w okresie od roku 1918 do 1 I 1928, Warszawa 1928.
 • Kasiński K., Prace nad naprawą ustroju rolnego w latach 1932- 1934, "Rolnictwo" R. VI: 1934, z. 2.
 • Kasperski K., Konieczność samodzielnej polityki ekonomicznej, w: "Potrzeba Uprzemysłowienia Kraju", Warszawa 1915-1916.
 • Kautsky K., Kwestia rolna, KiW, Warszawa 1938.
 • Kłapkowski T., Zrzeszenia rolnicze jako zagadnienie społeczne "Roczniki Socjologii Wsi", t. 3, Warszawa 1938.
 • Kobylański A., Oświetlenie do programu gospodarczego i zmiany ustroju rolnego w Polsce, nakł. Towarzystwa Ekonomicznego" Kraków 1927.
 • Konderski W., Problem sfinansowania reformy rolnej, nakł. Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 1928.
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, wyd. III, KiW, Warszawa 1978.
 • Koszutska (Wera Kostrzewa), Pisma i przemówienia, t. 1-3, KiW, Warszawa 1961.
 • Koszutski S., Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim 30-leciu, Warszawa 1905.
 • Kościński K., Podręcznik w sprawach opieki nad wychodźcami sezonowymi, Poznań b.r.
 • Kowalik T., Hołda Róziewicz H., Ludwik Krzywicki, Wyd. Interpress , Warszawa 1976.
 • Kowalik T., Historia ekonomi i w Polsce 1864-1950. ZN im. Ossolińskich , Wrocław-Warszawa 1992.
 • Kowalik T., Krzywicki, WP, Warszawa 1965.
 • Kowalik T., Literatura i myśl ekonomiczna, w: Historia Polski, t. 3, cz. 1, PWN, Warszawa 1963.
 • Kowalik T., O Ludwiku Krzywickim, Studium społeczno-ekonomiczne, PWN, Warszawa 1959.
 • Kowalik T., Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944- 1948, Niez. Ofic. Wyd. "Nowa", Warszawa 1948.
 • Kożuchowski J., Upadek gabinetu Władysława Grabskiego, Warszawa 1926.
 • Krzyżanowski, Pauperyzacja Polski współczesnej, Kraków 1926.
 • Krzywicki L., Kwestia rolna. Warszawa 1903.
 • Kula W., Historia, zacofanie, rozwój, Czytelnik, Warszawa 1983.
 • Kwiatkowski E., Dysproporcje, Czytelnik, Warszawa 1989.
 • Kwiatkowski E., Rekonstrukcja gospodarstwa Polski, Warszawa 1929.
 • Kwiatkowski E., Rzecz najważniejsza: Polska. Wybór myśli politycznych, społecznych, Wyd. Literackie, Kraków 1988.
 • Kwiatkowski E., W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Warszawa 1935.
 • Landau Z., Gospodarka światowa. Produkcja i dochód społeczny w liczbach, IGS, Warszawa 1939.
 • Lanadau Z., Kryzys rolny w Polsce (1929-1935), "Zeszyty Naukowe" SGPiS, Warszawa 1962, nr 37.
 • Landau Z., Polityka tzw. nakręcania koniunktury w Polsce w okresie 1936-1939, w: Najnowsze dzieje Polski, t. 2, Warszawa 1959.
 • Landau Z., Rząd polski a kryzys przemysłowy lat 1930-1935, w: Badania nad historia gospodarczo-społeczną w Polsce, (Problemy i metody), PWN, Warszawa-Poznań 1978.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, wyd. IV, KiW, Warszawa 1981.
 • Landau Z., Wpływ zamachu majowego na gospodarkę Polski, Przegląd Historyczny, t. 3, Warszawa 1962.
 • Lewicki W., Zagadnienie gospodarcze w Galicji, Lwów 1914.
 • Ludkiewicz Z., Komasacje gruntów wiejskich. Studium ekonomiczne, Warszawa 1917.
 • Ludkiewicz Z., Kronika rolnicza, prace przygotowawcze do reformy rolnej w roku 1917 i 1918, "Ekonomista" R. XIX: 1919, t. 3-4.
 • Ludkiewicz Z., Parcelacja a reforma rolna. Spółdzielczość Wydawnicza, Lwów 1922.
 • Ludkiewicz Z., Podręcznik polityki agrarnej, nakł. Kom. Wyd. Podręczników Akademickich, Warszawa 1932.
 • Ludkiewicz Z., Polityka agrarna, nakł. Księgarni św. Wojciecha, Poznań-Warszawa 1921.
 • Ludkiewicz Z., Postulaty programu agrarnego w Polsce zjednoczonej , odbitka z: "Praca społeczna", Warszawa 1919.
 • Ludkiewicz Z., Potrzeba rewizji programu rolnego, Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze" R. V: 1935.
 • Ludkiewicz Z., Sprawa rolna w Polsce, Warszawa 1920.
 • Ludkiewicz Z., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" R. V: 1925.
 • Ludkiewicz Z., Zadania naszej polityki agrarnej, Warszawa 1917.
 • Ludkiewicz Z., Zagadnienia programu agrarnego a emigracja, odbitka: "Rolnictwo" 1929, t. 3, z. 3, t. 4, z. 2.
 • Ludkiewicz Z., Zarys programu Ligi Odrodzenia Gospodarczego Polski, Warszawa 1933.
 • Lutosławski J., Jak ma działać ziemiaństwo w zakresie politycznym, Warszawa 1925.
 • Lutosławski J., Rolnictwo polskie przed wojna i dzisiaj, Warszawa 1921.
 • Lutosławski J., Sprawa rolna jako problemat Polski, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1919.
 • Lutosławski J., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 15 lipca 1920 r. Rozbiór krytyczny, "Sprawa Rolna" 1920, z. 5-7.
 • Lutosławski J., Wahania myśli rolniczej, Warszawa 1934.
 • Lutosławski J., Wielka próba Sejmu, Uchwała rolna Sejmu, jej znaczenie i krytyka, Wyd. Polskich Związków Ziemiańskich Dla Spraw Polityki Agrarnej, Warszawa 1919.
 • Lutosławski J., Wytyczne naszej polityki parcelacyjnej, "Sprawa Rolna" 1920, z. 5-7.
 • Łącki B., W sprawie nowelizacji ustawy o wykonaniu reformy rolnej, "Przemysł i Handel" R. X: 1929, z. 16.
 • Madajczyk C., Burżuazyjno-obszarnicza reforma o rolna w Polsce (1918-1939), KiW, Warszawa 1956.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS, Warszawa 1938.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939.
 • Marchlewski J., Pisma wybrane, Warszawa 1952.
 • Marylski A., Nauka i sztuka wywłaszczania. Zamierzenia rolne Polski, nakł. Gebethner i Wolff, Warszawa-Lublin- Łódź 1918.
 • Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, KiW, Warszawa 1983.
 • Mieszczankowski M., Struktura agrarna Polski międzywojennej, PWN, Warszawa 1960.
 • Mieszczankowski M., Tendencje rozwoju produkcji rolniczej w Drugiej Rzeczypospolitej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1979, nr 6.
 • Mikułowski-Pomorski J., Myśli przewodnie programu agrarnego, War-
 • Milewski J., Czerkawski W., Polityka Ekonomiczna, Kraków 1905.
 • Milewski J., Cele polityki agrarnej, Kraków 1907.
 • Miłkowski S., Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego, Kraków 1934.
 • Miłkowski S., Pisma publicystyczne 1930-1939, Warszawa 1988.
 • Nax F., Wykład początkowych prawideł ekonomii politycznej, Warszawa 1790.
 • Okołowicz J., Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed wojną światową, Warszawa 1920.
 • Ormicki W., Mapa przeludnienia wsi Polski emigracyjnej, w: "Rolnictwo" R. VIII: 1936, kw. IV, z. 1.
 • Pamiętniki chłopów nr 1-51, IGS, Warszawa 1935.
 • Pełczyński J.J., Projekty gospodarcze prof. Keynes"a, "Przegląd Ekonomiczny" 1934, nr 48-53.
 • Pic de Replonge J., Kredyt a oddłużenie rolnictwa, Warszawa 1935.
 • Poniatowski J., Wobec przeludnienia wsi, "Rolnictwo" R. VII: 1935, t. 2, z. 1, 2, t. 3, z. 1, 2, t. 4, z. 1, 2.
 • Poniatowski J., Przeludnienie wsi i rolnictwa, nakł.: "Rolnictwo", Warszawa 1936.
 • Poniatowski J., Polaka rolnicza czy przemysłowa, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 6.
 • Poniatowski J., Przesłanki geograficzno-gospodarcze dla polityki produkcji w rolnictwie, "Ekonomista" R. XXX: 1930, t. 1.
 • Popławski A., Zbiór niektórych materii politycznych, Warszawa 1774.
 • Rataj M., Pamiętniki 1918-1927, I,SW, Warszawa 1965. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925, 1928, 1929.
 • Roscher W., System gospodarstwa społecznego, Warszawa 1860.
 • Rostworowski J., Program reformy rolnej, a zasady etyki katolickiej, "Przegląd Powszechny" 1919.
 • Rościszewski S., O programie gospodarczym Polski, nakł. BGK, Warszawa 1926, t. 3.
 • Rudziński M., O pozytywny program agrarny, nakł. autora, Kraków 1926.
 • Rudziński M., O zmianę ustawodawstwa agrarnego, b.m.w., b.r. [po r. 1924].
 • Rudziński M., Planowość trucizną czy środkiem leczniczym, odb. "Czas", Kraków 1934.
 • Rusinek Z., Ocena dotychczasowej akcji finansowo-rolnej, "Rolnictwo" R. VI: 1934, t. 2, z. 4.
 • Rusiński W., Stagnacja czy postęp? Uwagi o gospodarce Polski międzywojennej, "Kwartalnik Historyczny" R. LXXXII: 1980, nr 3-4.
 • Rybarski R., Przyszłość gospodarcza Polski, Warszawa 1933.
 • Rybarski R., Przyszłość gospodarcza świata, Warszawa 1932.
 • Rychliński S., Przeludnienie i przyrost naturalny, "Gospodarka Narodowa" 1931, nr 17.
 • Schmidt S., Rolnictwo a obecna sytuacja gospodarcza, Kraków 1925.
 • Schmidt S., Stan i kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce, Kraków 1928.
 • Skarbek F., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, Warszawa 1921, t. 2.
 • Skwarczyński S., Badanie potrzeb w rolnictwie, "Rolnictwo" R. VI: 1934, t. 2, z. 4.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Kraków 1927.
 • Sommerstein E., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej, Tekst z komentarzem przy uwzględnieniu całokształtu dyskusji w Sejmie i Senacie, nakł. autora, Lwów 1926.
 • Sondel J., Granice kapitalizmu na wsi, "Przegląd Ekonomiczny", Lwów 1934, nr 46-53.
 • Sondel J., Czego nas uczy dawna literatura rolnicza w zakresie ekonomiki, "Postępy Nauk Ekonomicznych" 1965, nr 2.
 • Sowiński M., Rolnictwo włościańskie w zakresie statystyczno-teoretycznym, Biblioteka Puławska. Seria prac społeczno-gospodarczych 1935, nr 39.
 • Staniewicz W., Dwa lata dalszej pracy nad przebudową ustroju rolnego w Polsce (1928-1929), Warszawa 1930.
 • Staniewicz W., O program agrarny w Polsce i jego wykonanie. Mowy i przemówienia (1926-1928), nakł. Ministerstwa Reform Rolnych, Warszawa 1928.
 • Staszic S., Przestrogi dla Polski, Warszawa 1790.
 • Stecki J., Wartość i cena ziemi, Warszawa 1937.
 • Stecki J., Zagadnienie rozwoju gospodarczego wsi polskiej, Warszawa 1938.
 • Stempowski S., Materiały do bibliografii polityki agrarnej. Wydawnictwo Ministerstwa Reform Rolnych, Warszawa 1929.
 • Stosunki rolnicze Rzeczpospolitej Polskiej, praca zbiorowa, Warszawa 1925.
 • Srasburger E., Stan rolnictwa polskiego w dobie powojennej a Program ekonomiczny Lubeckiego, Warszawa 1915.
 • Styś W., Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny, Lwów 1936.
 • Stroynowski H., Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów, Warszawa 1805.
 • Strużek B., Rozwój myśli ekonomiczno-rolniczej 1864-1918, w: Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej, Wrocław 1973.
 • Sułkowska W., Organizacje społeczne i polityczne polskiej emigracji zarobkowej w latach 1795-1914, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1981, nr 147.
 • Sułkowska W., Reformy w polskim rolnictwie na tle reform w rolnictwie europejskim (1850-1939), Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź (w druku).
 • Sułkowska W., Władysław Grabski, PTE-PAX, Kraków 1989.
 • Supiński J., Szkoła polska gospodarstwa społecznego, Warszawa 1883, cz. 1.
 • Surowiecki W., O upadku przemysłu i miast w Polsce, Warszawa 1861.
 • Sychowski S., Praktyczny podręcznik dla opiekujących się wychodźcami, Poznań b.r.
 • Szczepanowski S., Nędza w Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888.
 • Szczepański A., Rozwój przemysłowy w Galicji, Lwów 1916.
 • Szturm de Sztrem T., Ceny ziemi, "Kwartalnik Statystyczny" 1924- 1927.
 • Szturm de Sztrem T., Wielka własność w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" R. V: 1925, Poznań.
 • Środkowoeuropejski związek gospodarczy i Polska, praca zbiorowa, Kraków 1916.
 • Thomas I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, LSW, Warszawa 1976.
 • Thugutt S., Wrogowie reformy rolnej, nakł. PSL, Warszawa 1920.
 • Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864-1918, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Witos W., Moje wspomnienia, t. 1-3, Paryż 1964, 1965.
 • Wścieklica W., Zagadnienia polskiej polityki gospodarczej, Warszawa 1919.
 • Wysłouch S., Studia nad koncentracją w rolnictwie śląskim w latach 1850-1914. Struktura agrarna i jej zmiany, Wrocław 1956.
 • Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej, praca zbiorowa Z.N. im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Zieliński H., Historia Polski 1914-1939, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983.
 • Zientara B., Mączek A., Ihnatowicz I., Landau Z., Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1988.
 • Zweig F., O programie gospodarczym Polski, nakł. BGK, Warszawa 1926, t. 1.
 • Zweig F., O program walki z kryzysem, nakł. wyd. Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, t. LIX, Kraków 1933.
 • Związek Izb i Organizacji Rolniczych, Materiały do zagadnienia rozdrabniania gospodarstw włościańskich, t. 1, Warszawa 1936.
 • Zabko-Potopowicz A., Polska nauka o społecznym gospodarstwie agrarnym, "Rolnictwo" R. VI: 1934, t. 3, z. 2.
 • Zabko-Potopowicz A., Przyczynek do sprecyzowania pojęcia "agraryzm", "Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze", R. V: 1935.
 • Zabko-Potopowicz A., Rola rolnictwa w ujęciu polskiej nauki ekonomicznej, "Rolnictwo" R. VII: 1935, t. 3, z. 1, 2.
 • Zabko-Potopowicz A., Wieś polska w świetle polskich prac naukowych i publicystycznych, odb. "Roczniki Socjologii Wsi", t. 2, Warszawa 1937.
 • Życie polityczne w Polsce 1918-1939, praca zbiorowa, Z.N. im Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.