PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 124 | 206
Tytuł artykułu

Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych : analiza ekonometryczna

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer Behaviour Patterns of Households : Econometric Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena zachowań konsumpcyjnych poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw, w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków w latach 1979-1989. Przeprowadzono wielostronną analizę budżetów gospodarstw domowych, na podstawie danych przekrojowo-czasowych. Badania rozkładu dochodów i wydatków oraz zachowań konsumpcyjnych przeprowadzono na czterech typach gospodarstw domowych: pracowniczych, pracowniczo-chłopskich, chłopskich oraz emerytów i rencistów. Zaproponowane modele ekonometryczne odnoszą się przede wszystkim do opisu zachowań grup gospodarstw domowych w procesie podejmowania decyzji wydatkowania dochodów.
EN
The primary goal of the paper is an estimation of households' consumer behaviour patterns in the context of their incomes and expenses in the years 1979-1980. To accomplish this goal an exhaustive analysis of household budgets against the background of cross-sectional and time-related data has been carried out. Theoretical considerations provided the basis for the empirical examination that have been carried out. The paper consists of five chapters. In Chapter One the theoretical basis of the analysis of households' consumer behaviour patterns has been presented. Conditions and limitations occurring in the process of the satisfaction of needs have been discussed and their impact on consumer behaviour patterns have been described. With reference to the theory describing consumer behaviour patterns a general form of demand function has been worked out. Further on in this chapter the main trends in researches into households' incomes have been discussed, and a review of the primary directions in consumer demand research has been carried out. In Chapter Two household budgets have been characterized as a source of statistical data. Basic notions have been presented, a classification of households has been provided and an analysis of the empirical material has been made. The Chapter focuses on the econometric methods of household budgets analysis applied in the paper. Among others, models of income distribution and econometric models of expenditure have been discussed. In Chapter Three the results of the analysis of households' incomes are presented. It has been pointed out that the share of the main source generating income in the overall net incomes is decreasing. Periods of similar income structures have been identified. An attempt has been made at an econometric analysis of household incomes, applying the proposed models of household incomes profile. Next, the results have been presented of the application uf income distribution models such as single factor and multi-factor log-logistic models. The single-factor model has been used for the determination of differences in incomes of households categorized as belonging to different socioeconomic groups. It has also been used as a dynamic model which has enabled the estimation of the values of parameters of conditional income distribution for particular years as well as for making a forecasts for the following years. The analysis of households' expenses has been presented in Chapter Four. The econometric analysis-made it possible, among others, to estimate the impact of net incomes or their components on the shaping of various groups of expenses, observation of differences occurring among household groups as regards expenses' "reaction" to income changes, analysis of how these reactions change in time as well as determination of the hierarchy of needs according to the degree of their urgency. The analysis covered the expenses embraced by the basic aggregates of goods and services. The diversity of the applied models causes that the obtained results provide a rich source of information concerning household consumer behaviour patterns. An estimation of the present consumer behaviour patterns of households is presented in Chapter Five. The results obtained in the most recent researches, conducted under market conditions, have been compared to the previously observed regularities. Final conclusions have been presented in the closing part. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aitchison J., Brown J.A.C. (1957), The Log-Normal Distribution, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Allen R.G.D., Bowley A.L. (1935), Family Expenditure, London.
 • Anderson H. (1971), The Simple Period in Economic Prediction, "The American Statistician", No. 3.
 • Ashby W.R. (1963), Wstęp do cybernetyki. Warszawa, PWN.
 • Atkinson A.B. (1976), The Personal Distribution of Incomes, London, Allen and Unwin LTD.
 • Badania nad wzorcami konsumpcji (1977), praca zbiorowa pod red. J. Szczepańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum - PAN.
 • Baranek H. (1974), Procedura eliminacji zmiennych objaśniających w modelach regresji, w: Studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii, praca zbiorowa pod red. K. Zająca, Kraków, PAN.
 • Barczak A. (1965), Badanie trendów popytu niektórych dóbr trwałego użytkowania, "Zeszyty Naukowe" WSE, Katowice, z. 21.
 • Barczak A. (1976), Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej, Warszawa, PWN.
 • Bartel Z. (1962), Ekonometryczna analiza rynku, Warszawa, PWN.
 • Bartel Z. (1964), Ekonometryczne prognozy popytu konsumpcyjnego w Polsce, Warszawą PWN.
 • Bartel Z. (1968), Ekonometryczna analiza stopy życiowej ludności, Warszawa, PWN.
 • Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa, PWN.
 • Brown A., Deaton A. (1972), Models of Consumer Behaviour. A Survey, The Economic Journal, No. 328, vol. 82.
 • Bryniarska Z., Kot S.M. (1987), Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 • Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Kraków, AE.
 • Champernowne D.G. (1953), A Model of Income Distribution, Economic Journal, LXIII.
 • Chow G.C. (1960), Test of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regresions, "Econometrica", vol. 28.
 • Cieślak M. (1976), Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane. Warszawa PWN.
 • Czerniawska M. (1963), Budżety domowe rodzin chłopskich. Warszawa, PWE.
 • Czerwiński Z. (1976), Przyczynek do dyskusji nad problemem "dobrego" modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Czerwiński Z. (1982), Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, Warszawa, PWN.
 • Czerwiński Z. (1985), O jakości modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W., Smoluk A., Zadora K. (1987), Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, Warszawa, PWN.
 • Dagum C. (1985), Generation and Properties of Income Distribution Function. University of Ottawa.
 • Davis O.A., Dempster M.A.W., Wildavsky A. (1971), On the Process of budgeting II: An Empirical Study of Congressional Appropriations, Studies in Budgeting, North-Holland.
 • Dębski W. (1987), Ekonometryczne modele dochodów osobistych ludności Polski, Warszawa, PWE.
 • Draper N.R., Smith H. (1973), Analiza regresji stosowana. Warszawa, PWN.
 • Ekonometria przestrzenna (1991), praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia. Warszawa, PWE.
 • Ekonometryczne modele rynku (1977), praca zbiorowa pod red. W. Welfego, t. 1, Metody ekonometryczne. Warszawa, PWE.
 • Ekonometryczne modele rynku (1978), praca zbiorowa pod red. W. Welfego, t. 3, Modele konsumpcji, Warszawa, PWE.
 • Ekonometryczne modele rynku (1982), praca zbiorowa pod red. W. Welfego, t. 3, Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej. Warszawa, PWE.
 • Elandt R. (1964), Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Warszawa, PWN.
 • Estymacja modeli ekonometrycznych (1990), praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, Warszawa, PWE.
 • Fabiunke H., Fischer H., Jäger J., Koppert W. (1976), Badania ankietowe popytu konsumpcyjnego, Warszawa, PWE.
 • Fair R.C. (1974), A Short-Run Forecasting Model of the United States Economy. D.C. Heath and Co., Lexington.
 • Feldman W. (1975), Kryterium wyboru krzywych Pearsona, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Fisk P.R. (1961), The Graduation of Income Distributions, "Econometrica", vol. 29.
 • Forlicz S. (1986), Rozkłady asymetryczne zmiennej losowej, "Prace Naukowe" AE, Seria: Monografie i opracowania, Wrocław, nr 35.
 • Friedman M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 • Gajewski S. (1987), Hierarchia i intensywność potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych (determinanty zróżnicowania i mechanizmy rozwoju), Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
 • Goldberger A. (1972), Teoria ekonometrii, Warszawa, PWE.
 • Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu, Warszawa, PWN.
 • Góra M. (1990), Problem stabilności i niestabilności modeli ekonometrycznych, ''Przegląd Statystyczny", z. 3.
 • Górecki B. (1981), Dochody, potrzeby i motywacje wydatków gospodarstw domowych, "Ekonomista", nr 3/4.
 • Grabiński T. (1973a), Prognozy rozkładów według wysokości płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe" WSE, Kraków, nr 51.
 • Grabiński T. (1973b), Rozkład logarytmiczno-normalny jako model rozkładu płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1959-1967, "Zeszyty Naukowe" WSE, Kraków, nr 51.
 • Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe" AE, Seria specjalna: Monografie, Kraków, nr 61.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, Warszawa, PWN.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa, PWN.
 • Grossman M. (1972), The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Hellwig Z. (1969), Problem optymalnego wyboru predyktant, "Przegląd Statystyczny", z. 3-4.
 • Hellwig Z. (1976), Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Hellwig Z. (1977), Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 • Hozer J. (1987), Modele ekonometryczne a całościowe podejście do badania zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", z. 3.
 • Hozer J. (1993), Mikroekonometria, analizy, diagnozy, prognozy, Warszawa PWE.
 • Izdebska-Sędzimir J. (1986), Gospodarstwa domowe i rodziny, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Jakubczyc J. (1982), Jednorównaniowe modele ekonometryczne, Warszawa, PWE.
 • Katona G. (1975), Psychological Economics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam.
 • Khan M.S. (1974), The Stability of the Demand for Money Function in the United States 1901-1965, "Journal of Political Economy", No. 6.
 • Klein L.R. (1965), Wstęp do ekonometrii, Warszawa, PWE.
 • Klimczak B. (1992), Mikroekonomia, Wrocław, AE.
 • Kolupa M. (1965), Badania popytu w warunkach niedostatecznej podaży, Warszawa, PWE.
 • Kolupa M. (1974), Metody estymacji modeli ekonometrycznych, Warszawa, PWE.
 • Kolupa M. (1978), Uwagi o efekcie katalizy w liniowym modelu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Kolupa M. (1979), Kryterium badania koincydencji w liniowym modelu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 • Kordos J. (1964), Zastosowanie łańcuchów Markowa przy badaniu rozkładów dochodów ludności, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Kordos J. (1966), Możliwość zastosowania rozkładu logarytmiczno-normalnego przy badaniu rozkładu dochodów ludności według wysokości, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 • Kordos J. (1968), Metody matematyczne badania i analizy rozkładu dochodów ludności, Warszawa, GUS.
 • Kordos J. (1973), Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, Warszawa PWE.
 • Kordos J. (1981), Wykorzystanie pełzającego rozkładu logarytmiczno-normalnego do prognozowania i szacowania rozkładów płac i dochodów ludności, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 • Kordos J., Kubiczek A. (1982), Ocena spłaszczenia płac i dochodów ludności po wprowadzeniu rekompensat za podwyżki cen żywności, opału i energii, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Kordos J. (1988), Jakość danych statystycznych. Warszawa, PWE.
 • Kordos J., Stroińska Z. (1973), Zastosowanie krzywych Pearsona do badania rozkładów płac i dochodów, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa, z. 62.
 • Kot S.M. (1989), The Log-logistic Distribution and its Applications to Modelling the Personal Income Distribution, "The Econometric Society European Meeting". Munich, 2-9 Septcmber.
 • Kot S.M. (1990), Wieloczynnikowa teoria rozkładów dochodów i płac, Kraków, AE (maszynopis).
 • Kot S.M., Podolec B. (1986), Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcucha Markowa, sprawozdanie z Posiedzeń Komisji Socjologicznej, Sekcja Statystyki PAN w Krakowie.
 • Kot S.M., Podolec B. (1991), Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 • Kot S.M., Podolec B. (1992), Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac, "Zeszyty Naukowe", Kraków, nr 380.
 • Kot S.M., Podolec B. (1994), Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe", Kraków, nr 418.
 • Kot S.M., Sokołowski A. (1990), Tablice Statystyczne, Kraków, AE.
 • Kudrycka I. (1969), Metody ekonometrycznej analizy popytu na dobra trwałe. Warszawa, PWN.
 • Kudrycka I. (1984), Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. Warszawa, PWN.
 • Laidler D., Estrin S. (1991), Wstęp do mikroekonomii. Warszawa, Gebethner i Ska.
 • Lange O. (1961), Wstęp do ekonometrii, Warszawa, PWN.
 • Lerner A.J. (1971), Zarys cybernetyki, Warszawa, WNT.
 • Lesourne J. (1977), A Theory of the Individual for Economic Analysis, Amsterdam, North-Holland Publ. Co.
 • Lippitt V.G. (1959), Determinants of Consumer Demand for House Furnishings und Equipment, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
 • Luszniewicz A. (1969), Statystyka warunków bytu ludności, Warszawa, SGPiS.
 • Luszniewicz A. (1972), Statystyka poziomu życia ludności, Warszawa., PWE.
 • Lydall H.F. (1959), The Distribution of Employment Incomes, "Econometrica", vol. 27.
 • Lydall H.F. (1968), The Structure of Earnings, Oxford, Oxford University Press.
 • Lydall H.F. (1979), A Theory of Income Distribution, Claredon Press Oxford.
 • Maciejewski W. (1987), Ekonometria jako metoda opisu funkcjonowania systemu gospodarczego i sterowania tym systemem, w: Ekonometria, nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, Warszawa, PWN.
 • Maslow A.H. (1954), Motivation and Personality, New York, Harper and Brothers.
 • McDonald J.B. (1984), Some Generalized Functions for the Size Distribution of Income, "Econometrica", vol. 52.
 • Metody badania usług rynkowych (1982), praca zbiorowa pod red. K. Zająca, Warszawa, PWE.
 • Metody statystyczne i taksonomiczne w badaniach rozkładów płac (1987), praca zbiorowa pod red. K. Zająca, CPBP 10.9.1. Modelowanie dynamiki rozkładów płac, Kraków, AE (maszynopis).
 • Michael R.T. (1972), The Effect of Education on Efficiency in Consumption, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Mincer J. (1976), Progress in Human Capital Analysis of the Distribution of Earnings, in: A B. Atkinson (1976), The Personal Distribution of Incomes.
 • Mowen J.C. (1987), Consumer Behavior, New York, Macmillan Publishing Company.
 • Mynarski S. (1967), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Wrocław-Warszawa-Kraków, PAN, Zakład im Ossolińskich.
 • Mynarski S. (1973), Cybernetyczne aspekty analizy rynku, Warszawa, PWN.
 • Mynarski S. (1980), Analiza rynku, Warszawa, PWN.
 • Mynarski S. (1981), Elementy teorii systemów i cybernetyki, Warszawa, PWN.
 • Nowak E. (1981), Syntetyczne kryterium doboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego, "Prace Naukowe" AE, Wrocław, nr 185.
 • Nowak E. (1982), Selektywny dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 • Nowak E. (1984), Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa, PWN.
 • Nowak I. (1981), Ocena stabilności modelu ekonometrycznego i stałości elementów jego struktury z wykorzystaniem do prognozowania, (rozprawa doktorska), Kraków, AE.
 • Pareto V. (1897), Cours d'économie politique, Lausanne, (cyt. za: Lange O. (1961), Wstęp do ekonometrii, Warszawa, PWN.)
 • Pawłowski Z. (1960), Badanie elastyczności popytu a rozkład dochodów, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Pawłowski Z. (1961), Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego. Warszawa, PWN.
 • Pawłowski Z. (1964), Model rozkładu wydatków ludności, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Pawłowski Z. (1975), Ekonometria, Warszawa, PWN.
 • Pociecha J., Podolec B,, Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa, PWN.
 • Podgórski J. (1974), Zastosowanie metody regresji wielorakiej w badaniu wpływu niektórych czynników na poziom dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Metodyczne" GUS, nr 7.
 • Podolec B. (1975), Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", t. XVIII.
 • Podolec B. (1987a), Analiza rozkładu dochodów ludności w Polsce w latach 1975-1984, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków, nr 245.
 • Podolec B. (1987b), Badanie stabilności i zmian rozkładów dochodów ludności. "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 • Podolec B. (1989), Badanie budżetów gospodarstw domowych w grupach społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków, nr 284.
 • Podolec B. (1992a), Dochody i wydatki ludności w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, opracowanie finansowane przez KBN, (maszynopis), Kraków, AE.
 • Podolec B. (1992b), Household Budgets in Poland 1979-1991, Friedrich Ebert Foundation, Poland, Warsaw.
 • Podolec B. (1994), Rola oszczędności i kredytów w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych, Banki a gospodarka polska, t. 1: Banki a gospodarstwa domowe, Książka Konferencyjna, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków.
 • Podolec B., Zając K. (1978). Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, Warszawa, PWE.
 • Prais S.J., Houthakker H.S. (1955), The Analysis of Family Budgets, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Radziukiewicz M. (1993), Wybrane modele rozkładu dochodów ludności w grupach społeczno-ekonomicznych (rozprawa doktorska), Warszawa, SGH.
 • Romejko A. (1971), Wielorównaniowy model wydatków ludności, "Studia i Prace Statystyczne", GUS, Warszawa.
 • Rudnicki L. (1994), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum.
 • Samuelson P.A. (1959), Zasady analizy ekonomicznej, Warszawa, PWE.
 • Singh S.K., Maddala G.S. (1976), A Function for Size Distribution of Incomes, "Econometrica", vol. 44, No. 5.
 • Stanisz T. (1986), Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa, PWN.
 • Stekler H.O. (1968), Forecasting with Econometric Models: An Evaluation, "Econometrica" vol. 36, No. 3-4.
 • Strahl D. (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa, PWE.
 • Suchecki B. (1985), Modelowanie i prognozowanie struktury konsumpcji. Acta Universitatis Lodziensis.
 • Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi w latach 1986 i 1990 (1990), (materiały i opracowania statystyczne), GUS.
 • Testowanie opinii konsumentów (3990), praca zbiorowa pod red. S. Sudoła, J. Szymczak, Warszawa, PWE.
 • Tinbergen J. (1957), Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa, PWN.
 • Valaskakis K., Sindell P.S., Smith J.G. (1982), Przetwórstwo a wartości, Polska 2000, nr 1/VIII, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, PAN.
 • Vielrose E. (I960), Rozkład dochodów według wielkości, Warszawa, Pol. Wyd. Gospodarcze.
 • Vielrose E. (1981), Metoda badania rozkładu dochodów ludności według wysokości, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Utnicki T., Welfe W. (1968), Zagadnienie stabilności parametrów funkcji popytu, "Zeszyty Naukowe" UŁ, Seria III, Łódź, z. 19.
 • Wąsik B. (1967), Dwu- i trójparametryczny rozkład logarytmiczno-normalny jako aproksymacja rozkładu zarobków pracowników gospodarki uspołecznionej w Polsce w latach 1955-1966, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A. (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego. Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Opracowania i Materiały, Warszawa, nr 121.
 • Welfe W. (1962), Popyt i podaż. Zakres i metody statystycznych badań rynku. Warszawa, PWE.
 • Welfe W., Żółtowska E. (1968), Wpływ cen na popyt konsumpcyjny w świetle wyników badań budżetów domowych, "Zeszyty Naukowe" UŁ, Seria III, Łódź, z. 19.
 • Więcek J. (1983), Analiza zmian popytu konsumpcyjnego na podstawie danych z budżetów rodzinnych. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XXX.
 • Więcek J. (1988), Modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych przekrojowych (praca habilitacyjna), Łódź, UŁ.
 • Więcek J., Zarzycka Z. (1988), Wpływ czynników demograficzno-społecznych na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych. Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica", z. 80.
 • Willis R.J. (1973), A New Approach to the Economic Theory of Fertility Behavior, "Journal of Political Economy", March/April, vol. 81.
 • Winkler W. (1957), Podstawowe zagadnienia ekonometrii. Warszawa, PWN.
 • Wiśniewski J. (1934), Rozkład dochodów według wysokości, Warszawa.
 • Wiśniewski M. (1984), Ocena rozkładu dochodów na podstawie zagregowanych danych z budżetów gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Wiśniewski M. (1987), Rozkłady dochodów ludności. Ekonomiczne funkcje i mechanizmy formowania się, Warszawa, PWE.
 • Wojtyniak J. (1958), Co to są budżety rodzinne, Warszawa, PWE.
 • Wold H. (1953), Demand Analysis, A Study in Econometrics, New York, John Wiley and Sons.
 • Zając K. (1966), Ekonometryczna analiza budżetów domowych, Warszawa. PWE.
 • Zając K., Kot S.M., Podolec B. (1990), Modelowanie dynamiki rozkładów dochodów ludności, Temat realizowany w CPBP 10.09. Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych, (maszynopis), Kraków.
 • Zając K., Kot S.M., Podolec B. (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów, (maszynopis), Kraków.
 • Zarzycka Z. (1982), Praca zawodowa kobiet a budżet rodziny. Zarys problemów i metod badawczych, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
 • Zarzycka Z. (1992), Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji, Łódź, UŁ.
 • Zarzycka Z. (1994), Z badań nad wpływem liczby osób na popyt konsumpcyjny gospodarstwa domowego, w: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii, Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca, Kraków, AE.
 • Zasępa R. (1993), Precyzja wyników badań budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Zeliaś A. (1970), Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 • Zeliaś A. (1984), Teoria prognozy, wyd. II, Warszawa, PWE.
 • Zeliaś A. (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych, praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia, Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego organizowanego przez Zakład Teorii Prognoz AE w Krakowie, Kraków, AE.
 • Zeliaś A. (1994), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, w: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii, Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca, Kraków, AE.
 • Zeszyty metodyczne GUS (1986), Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa, GUS.
 • Zieliński R. (1972), Tablice statystyczne, Warszawa, PWN.
 • Zienkowski L. (1979), Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Warszawa, PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000001786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.