PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 126 | 172
Tytuł artykułu

Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego

Autorzy
Warianty tytułu
Nation and State in Political Thought of Peasants' National Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem monografii jest rekonstrukcja zasadniczych składników myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego (ZLN), a w szczególności analiza istoty narodu, oparta na krótkim studium socjologicznym, rozważań wybitnych przedstawicieli ruchu narodowo-demokratycznego.
EN
In the dissertation the author analyzed the political stance of the main party of the national democrats in the years 1919-1928, namely, the Peasants' National Union. In the analysis there was reconstruced the party's viewpoint on such basic categories as: nation, state and its social and economic system, in the introduction the author included the presentation, evolution and political influence of the Peasant's National Union. The central part of the paper and its main objectives focused on the determination of the theoretical and ideologic contribution of the Union to the earlier attainments of the national democrats. At the same time their evaluation was presented and a classification of particular categories was carried out, among therm the nature of the nationalism affirmed by the Union was identified. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Archiwum Akt Nowych (AAN) - Zespół Akt: Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa 1919-1922 Biuro Sejmu RP; Archiwum I.J. Paderewskiego; Centralny Komitet Narodowy 1915-1917; Organizacje polskie w Rosji Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego; Centralna Agencja Polska w Lozannie 1915-1919; Stanisław Rymar 1912-1942; Zbiór druków ulotnych 1921-1939; Oddział VI. Archiwum Lewicy Polskiej: Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 • Biblioteka Jagiellońska. Dział rękopisów: Korespondencja Jana Gwalberta Pawlikowskiego; Korespondencja Zygmunta Wasilewskiego; Pamiętnik Stanisława Kozickiego 1876-1939; Pamiętnik Stanisława Rymara; Pamiętniki Jana Zamorskiego; Wspomnienia Kajetana M. Morawskiego 1914-1938.
 • Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dział rękopisów: Teki Józefa Zielińskiego; Dziennik Juliusza Zdanowskiego.
 • Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 2, 1919-1921, Wrocław 1974.
 • Czwarty Kongres Wszechpolski Związku Ludowo-Narodowego odbyty w Warszawie w dniu 26 października 1924 r., Warszawa 1924.
 • Dlaczego zwalczamy rząd obecny. Mowa posła Jerzego Zdziechowskiego (Zw. Ludowo-Narodowy) w dyskusji nad preliminarzem budżetowym w Sejmie w dn. 23 września 1926 r., [b.m.: b.r.].
 • Druki Sejmowe 1919-1928.
 • Działalność Związku Ludowo-Narodowego w Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej w czasie od 9 II 1919 do 31 IX 1921 r., Warszawa [1921?].
 • Dziennik Ustaw RP 1922.
 • Finanse Polski w świetle budżetów 1924-1925 r. Przemówienie referenta generalnego budżetu i prezesa Komisji Budżetowej Sejmu posła Jerzego Zdziechowskiego dnia 1IV1925 r. Warszawa 1925.
 • Jak ludowcy przeprowadzają reformą rolną. Mowa posła Zamorskiego wygłoszona w Sejmie dnia 11 maja 1920 r., [b.m.].
 • Kobieta w sejmie. Działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet. Zarys sprawozdawczy za lata 1919-1927, Warszawa 1928.
 • Kuźmiński T., Protokoły posiedzeń Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z okresu od 2 X 1918 r. do 23 I 1919 r. (Wybór), w: Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939, Warszawa 1959.
 • Majchrowski M.J., Polska myśl polityczna XIX i XX w., cz. I: U źródeł nacjonalizmu: Myśl Wszechpolska, Kraków 1990.
 • Mowa posła krakowskiego, profesora dr. Stanisława Grabskiego o reformie rolnej na 51 posiedzeniu Sejmu w Warszawie, [b.r.].
 • Mowa posła krakowskiego, prof. dr. St. Grabskiego, wiceprezesa Związku, dnia 22 lutego r.b. na posiedzeniu Sejmu w Warszawie, zawierająca program polityczny Związku Ludowo-Narodowego, [b.r.].
 • Mowa posła lwowskiego, wiceprezesa Związku Ludowo-Narodowego profesora dr. Stanisława Głąbińskiego, [b.r.].
 • Mowa posła łomżyńskiego, księdza dr Kazimierza Lutosławskiego o potrzebie walki z bolszewizmem w Polsce, [b.r.].
 • Mowa posła śląskiego, Wojciecha Korfantego, prezesa Związku, dnia 25 lutego r.b. na posiedzeniu Sejmu w Warszawie, [b.r.].
 • Mowa posła tarnopolskiego, prezesa Związku L.-N. w Małopolsce, Jana Zamorskiego, na posiedzeniu 66 Sejmu dnia 9 lipca 1919 r., [b.m.].
 • Naprawa skarbu dziełem narodu. Mowa posła prof St. Głąbińskiego, prezesa klubu Związku Ludowo-Narodowego w rozprawie nad budżetem dn. 11 czerwca 1924 r., Warszawa 1924.
 • Nasz program. Przemówienia R. Dmowskiego, prof. R. Rybarskiego i pos. St. Kozickiego na konferencji krajowej Związku Ludowo-Narodowego w Warszawie dn. 18 X 1925 r., Warszawa 1925.
 • O równowagą budżetu. Mowa ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego wygłoszona na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu w dniu 26 marca 1926 r., Warszawa 1926.
 • O tych co Polską gubią. Mowa posła Jana Zamorskiego wygłoszona w Sejmie dnia 11 marca przed ostatecznym głosowaniem Konstytucji, Warszawa [b.r.].
 • Położenie finansowe i gospodarcze Polski. Przemówienie programowe ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego, w sejmie w dniu 10 grudnia 1925 r., oraz przemówienie prof. Stanisława Głąbińskiego, prezesa klubu sejmowego Zw. Lud. Nar., w dniu 11 grudnia 1925 r., podczas rozprawy nadprogr. min. skarbu, Warszawa 1925.
 • Program gospodarczy Związku Ludowo-Narodowego. Przemówienie prezesa dr. Stanisława Głąbińskiego na Radzie Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego dnia 13 lipca 1924 r, Warszawa 1924.
 • Program polityczny Sejmowego Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa [b.r.].
 • Program Polskiego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w państwie austriackim, Lwów 1906.
 • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, Lwów 1897.
 • Program Stronnictwa Narodowego uchwalony przez Radą Naczelną Stronnictwa dnia 7 października 1928 r., Warszawa 1928.
 • Program Związku Ludowo-Narodowego uchwalony przez Zjazd 27 października 1919 r. w Warszawie, Warszawa 1920.
 • Projekt Konstytucji Państwa Polskiego przyjęty dnia 28 lipca 1917 r. przez Komisją Sejmowo-Konstytucyjną Tymczasowej Rady Stanu, Warszawa [b.r.].
 • Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920.
 • Przemówienie prof. St. Głąbińskiego, Prezesa Klubu Parlamentarnego ZLN, wygłoszone dn. 20 września 1927 r. na posiedzeniu klubu, odbitka z nr 260 "Gazety Warszawskiej Porannej".
 • Regulamin Parlamentarnego Klubu Związku Ludowo-Narodowego uchwalony w dniu 8 grudnia 1922 r., Warszawa 1923.
 • Rozprawa budżetowa w Sejmie na rok 1925. Przemówienie prezesa klubu sejmowego Zw. Lud. Nar. posła Stanisława Głąbińskiego dnia 24 kwietnia 1925 r., Warszawa 1925.
 • Rząd, ziemiaństwo a zw. zawodowy robot, rolnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z mów sejmowych pp. posłów Karola Mierzejewskiego i Jana Zamorskiego, odbitka z "Przeglądu Ziemiańskiego", Warszawa 1921.
 • Sprawozdania stenograficzne Sejmu Ustawodawczego 1919-1922.
 • Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu z lat 1922-1927.
 • Sprawozdanie z II Zjazdu Wszechpolskiego Związku Ludowo-Narodowego, który odbył się 26 i 27 października 1919 r. w Warszawie, Warszawa 1919.
 • W sześć miesięcy po przewrocie majowym. Przemówienie posła Stanisława Głąbińskiego, prezesa klubu parlamentarnego Związku Ludowo-Narodowego przy pierwszym czytaniu budżetu w Sejmie w dniu 16 listopada 1926 r., odbitka z nr 315 "Gazety Warszawskiej Porannej", Warszawa 1926.
 • Zasady Programowe Związku Ludowo-Narodowego. Uchwały Rady Naczelnej ZLN z dnia 16 X 1927 r., Warszawa [1927?].
 • Zieliński J., [Kułakowski M., pseud.], Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, t. 2, Londyn 1972.
 • III Zjazd Związku Ludowo-Narodowego w Częstochowie 3 i 4 lipca 1921 r., Warszawa 1921.
 • Związek Ludowo-Narodowy w sprawach rolnych, Warszawa 1925.
 • Bielecki T., W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, Londyn 1968.
 • Chrzanowski I., Kozicki S., Roman Dmowski. Zarys biograficzny, Warszawa 1988.
 • Daszyński J., Pamiętniki, t. 1-2, Warszawa 1957.
 • Giertych J., Pół wieku polskiej polityki. Uwagi o polityce Dmowskiego i polityce polskiej lat 1919-1939 i 1939-1947, Niemcy Zachodnie 1947.
 • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939.
 • Głąbiński S., Wspomnienia polityczne: tom uzupełniający, Londyn 1986.
 • Grabski S., Pamiętniki, t. 1-2, do druku przygotował i wstępem opatrzył W. Stankiewicz, Warszawa 1989.
 • Harusewicz M., Za carskich czasów i po wyzwoleniu. Jana Harusewicza wspomnienia i dokumenty, Londyn 1975.
 • Hrabyk K., Wspomnienia, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1969, z. 3; 1970, z. 3; 1971. z. 1 i 4.
 • Jabłonowski W., Z biegiem lat 1890-1939. Wspomnienia o Romanie Dmowskim, Częstochowa 1939.
 • Kelles-Krauz K., Naród i historia. Wybór pism. Wybrał, opracował i przedmową poprzedził S. Ciesielski, Warszawa 1989.
 • Kiniorski M., Z czterdziestu pięciu lat wspomnień o Romanie Dmowskim, Warszawa 1939.
 • Kirkor-Kiedroniowa Z., Wspomnienia, wstępem poprzedził H. Wereszycki, oprac. red. A. Szklarska-Lohmannowa, komentarze przygotowały M. Stolzmanowa i A. Szklarska-Lohmannowa, cz. I: Dziecięce i młode lata, Kraków-Wrocław 1986, cz. II: Ziemia mojego męża, Kraków 1988.
 • Kozicki S., Roman Dmowski 1864-1939, Warszawa 1939.
 • Pękosławski J., Dla potomności. Z okresu zarania naszej niepodległości 1919-1926, Warszawa 1929.
 • Popiel K., Wspomnienia polityczne, Warszawa 1983.
 • Pragier A., Czas przeszły dokonany, Londyn 1966.
 • Rataj M., Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965.
 • Thugutt S., Wybór pism i autobiografia. Warszawa 1939.
 • Witos W., Moje wspomnienia, przedmowa i opracowanie: A. Czubiński, Z. Hemmeihuu S. Lato, W. Stankiewicz, Warszawa 1978.
 • W dwudziestopięciolecie pracy Jana Zamorskiego, Warszawa 1925.
 • Wolikowska z Lutosławskich I., Roman Dmowski, Człowiek, Polak, Przyjaciel, Chicago 1961.
 • "Ateneum Polskie" 1908.
 • "Gazeta Polska" 1916.
 • "Gazeta Warszawska" 1919-1928.
 • "Kultura" 1976.
 • "Kurier Poznański" 1919-1926.
 • "Kurier Warszawski" 1926-1928.
 • "Kwartalnik Naukowo-Polityczny i Społeczny" 1898.
 • "Miesięcznik Statystyczny" 1920, t. 1.
 • "Myśl Narodowa" 1921-1928.
 • "Myśl Polska" 1906.
 • "Odrodzenie" 1946.
 • "Ojczyzna" 1921-1922.
 • "Przegląd Narodowy" 1908-1914, 1919-1920.
 • "Przegląd Powszechny" 1903.
 • "Przegląd Społeczny" 1906.
 • "Przegląd Wszechpolski" 1895-1905, 1922-1926.
 • "Rok Polski" 1916.
 • "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1922-1923.
 • "Słowo Polskie" 1923-1926.
 • "Sprawa Polska" 1916-1917.
 • "Statystyka Polski" 1926, 1930, t. 8, 10.
 • "Wieniec" 1918-1920.
 • Balicki T., [Licki B.A., pseud.], Narodowość nowoczesna. Studium socjologiczne, Petersburg 1896.
 • Balicki Z., Egoizm narodowy wobec etyki, wyd. 1, Lwów 1902; wyd. 2, Lwów - Warszawa 1914.
 • Balicki Z., Hedonism jako punkt wyjścia etyki, Warszawa 1900.
 • Balicki Z., Parlamentaryzm. Zarys socjologiczny, t. 1-2, Lwów 1900.
 • Balicki Z., Psychologia społeczna. Czynności poznawania, Warszawa 1912.
 • Balicki Z., Z doby przełomu myśli narodowej, wydanie pośmiertne z przedmową zbiorową i portretem autora, Moskwa 1916.
 • Bartoszewicz J., Podręczny słownik polityczny. Do użytku posłów, urzędników państwowych, członków ciał samorządowych i wyborców, Warszawa [1923 lub 1925].
 • Bartoszewicz J., Walka o Polskę, Poznań 1920.
 • Bartoszewicz J., Zagadnienie polityki polskiej, Warszawa 1929.
 • Bartoszewicz J., Znaczenie polityczne Kresów Wschodnich dla Polski, Warszawa 1924.
 • Bełcikowska A., Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925.
 • Berezowski Z., Polityka zagraniczna, Warszawa 1927.
 • Bobrzyński M., Wskrzeszenie państwa polskiego. Szkic historyczny 1918-1923, t. 2, Kraków 1925.
 • Brun-Brunowicz J., Z dziejów współczesnej idei narodowej, "Myśl Współczesna" 1946, nr 97.
 • Bujalski L., Kamień węgielny. O podstawą narodowego programu. Warszawa 1921.
 • Bystroń S.J., Megalomania narodowa, Warszawa 1935.
 • Caro L., Poglądy gospodarcze Romana Rybarskiego, odbitka z nr 9 "Przeglądu Ekonomicznego", Lwów 1933.
 • Cybichowski Z., Na szlakach nacjonalizmu. Warszawa 1939.
 • Cybichowski Z., Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego prawa państwowego, wyd. l, t. 2, Warszawa 1925.
 • Dmowski R., Kościół, naród i państwo, Warszawa 1927.
 • Dmowski R., Kwestia robotnicza wczoraj i dziś. Warszawa 1926.
 • Dmowski R., Myśli nowoczesnego Polaka, wyd. 3, Warszawa 1933.
 • Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwestia polska, przedmową do obecnego wydania i komentarzem opatrzył T. Wituch, Warszawa 1991.
 • Dmowski R., Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa 1925.
 • Dmowski R., Polityka polska i odbudowanie państwa, przedmową do obecnego wydania i komentarzem opatrzył T. Wituch, Warszawa 1989.
 • Dmowski R., Pisma, t. 3, Częstochowa 1938.
 • Dmowski R., Pisma, t. 10, Częstochowa 1939.
 • Dmowski R., Przyczynki Przemówienia. Poznań 1936.
 • Dmowski R., Separatyzm żydów i jego źródła. Warszawa 1909.
 • Dmowski R., Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, Warszawa 1914.
 • Dmowski R., Zagadnienie rządu, Warszawa 1927.
 • Domaszewicz A., Oblicze polityczne Zespołu Stu, Lwów 1928.
 • Drobnik J., Przesilenie współczesnej polityki, Poznań 1929.
 • Dziesięciolecie "Przeglądu Wszechpolskiego", pod red. R. Dmowskiego, Kraków 1905.
 • Etatyzm w Polsce. Z przedmową Adama Krzyżanowskiego, Kraków 1932.
 • Gieysztor S., Rząd, skarb i wojsko, Warszawa 1918.
 • Gluziński T., Cele i drogi propagandy wywrotowej, Poznań 1929.
 • Gluziński T., O polityce gospodarczej. Warszawa 1922.
 • Głąbiński S., Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów 1928.
 • Głąbiński S., Teoria ekonomiki narodowej, Lwów 1927.
 • Grabowski I., Credo. Studium psychologiczno-polityczne, Kijów 1917.
 • Grabski S., Ekonomia społeczna, t. 1-10, Lwów - Warszawa - Kraków 1927-1933.
 • Grabski S., Kryzys myśli państwowej. Warszawa 1927.
 • Grabski S., Naród a państwo, Lwów 1922.
 • Grabski S., Państwo narodowe, Lwów 1929.
 • Grabski S., Rewolucja. Studium społeczno-psychologiczne. Warszawa 1921.
 • Grabski S., Rzym czy Moskwa, Warszawa 1927.
 • Grabski S., Szkoła na ziemiach wschodnich, Warszawa 1924.
 • Grabski S., Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Warszawa 1922.
 • Grabski S., Z codziennych walk i rozważań, Poznań 1923.
 • Grabski S., Z zagadnień polityki narodowo-państwowej, Warszawa 1925.
 • Grabski W., Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej 1924-1925, Warszawa 1927.
 • Hrabyk K., Ideologia "Przeglądu Wszechpolskiego" (1895-1905), Poznań 1937.
 • Hrabyk K. [Czereński M., pseud.]. Czy jesteśmy liberałami? (Z rozważań nacjonalisty), Kraków 1925.
 • Humboldt v. W., Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen, Potsdam 1920.
 • Jakimiak B. [Lahoda M., pseud.]. Zachodnia granica Polski, Moskwa 1918.
 • Kawecki J., Jak zakładać i prowadzić koła Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 1921.
 • Kawecki J., O reformie rolnej, Warszawa 1925.
 • Komarnicki W., O praworządność i zdrowy ustrój państwowy. Aktualne zagadnienia konstytucyjne z okresu maj 1926 - marzec 1928 r., Wilno 1928.
 • Komarnicki W., Ordynacje wyborcze do sejmu i senatu z dnia 28 lipca 1922 r. w świetle uwag prawnych, Warszawa 1922.
 • Komarnicki W., O zmianą konstytucji polskiej, Wilno 1927.
 • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 1922.
 • Konopczyński W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1926.
 • Kozicki S., Historia Ligi Narodowej 1887-1907, Londyn 1964.
 • Kozicki S., Niemcy i Polska na tle polityki powojennej, Warszawa 1927.
 • Kozicki S., Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, Warszawa 1921.
 • Kozicki S., Załuska J., Komitet Narodowy Polski i jego w czasie wojny praca dla ojczyzny, Warszawa 1921.
 • Le Bon G., Psychologia rozwoju narodów, Warszawa 1897.
 • Lutosławski K., Stronnictwa w Kraju i w Sejmie, Warszawa 1921.
 • Majewski E., Nauka o cywilizacji, t. 1, Warszawa 1908.
 • Majewski E., Teoria człowieka i cywilizacji, t. 2, Warszawa 1911.
 • Marylski A., Załuska I., Lud i naród, Warszawa 1918.
 • Mejbaum W., Podstawy narodowego myślenia i narodową polityki, Lwów 1926.
 • Narodowo-demokratyczni pomniejszyciele ojczyzny, [b.m.: b.r.].
 • Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, pod red. H. Mościckiego i W. Dzwonkowskiego, Warszawa 1928.
 • Petrycki J., Dwie u nas w czasie wojny polityki, Warszawa 1918.
 • Petrycki J., Roman Dmowski, Warszawa 1920.
 • Płoski J., Dzieje obozu narodowego do 1914 roku. W sześćdziesiątą rocznicą założenia Ligi Narodowej, Londyn 1953.
 • Popławski L.J., Pisma polityczne, t. 1-2, Kraków 1910.
 • Rembieliński J., Dmowski - wychowawca, Warszawa 1939.
 • Renan E., Co to jest naród?, Przegląd Literacki "Kraju" 1888, nr 23.
 • Renan E., Dzieła (Wybór), t. 1: Studia Historyczne i Filozoficzne, (przekł. R. Centnerszworowej), Warszawa 1904.
 • Rybarski R., Cele i zadania Komitetu Katolicko-Narodowego, Warszawa [b.r.].
 • Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Warszawa 1919.
 • Rybarski R., Idee przewodnie gospodarstwa Polski, Warszawa 1939.
 • Rybarski R., Naród, jednostki i klasa, Warszawa 1926.
 • Rybarski R., O pojmowaniu idei narodowej, "Polityka Narodowa" 1938, nr 8-9.
 • Rybarski R., Polityka i gospodarstwo. Warszawa 1927.
 • Rybarski R., Siła i prawo, Warszawa 1936.
 • Rymar S., O ludowcach i ich reformie rolnej. Warszawa 1920.
 • Rymar S., Prace Związku Ludowo-Narodowego w sejmie i senacie. Warszawa 1927.
 • Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919, Poznań 1920.
 • Rzepecki T., Rzepecki K., Sejm i senat Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1927, Poznań 1923.
 • Seyda M., Inkwizycja. Odpowiedź na broszurą ks. Kujawińskiego pt. Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe w świetle nauki katolickiej, Poznań 1913.
 • Seyda M., Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 2, Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin 1931.
 • Seyda M., Wszechpolskość Wielkopolski, Warszawa 1920.
 • Seyda M., Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej, Londyn 1946.
 • Snitko J., Zarys pojąć o narodzie, Lwów 1901.
 • Spencer H., Jednostka wobec państwa. Warszawa 1886.
 • Staniszkis W., Sprawa rolna, Warszawa 1918.
 • Starzyński S., Konstytucja państwa polskiego, Lwów 1921.
 • Stroński S., Pierwsze lat dziesięć (1918-1928), Lwów 1928.
 • Szelągowski A., O granicach Polski, Warszawa 1918.
 • Trajdos M., O polskich stronnictwach narodowych, Warszawa 1918.
 • Wasilewski Z., Demokracja Narodowa. W dwudziestolecie programu stronnictwa (1897-1917), Piotrogród 1917.
 • Wasilewski Z., Dyskusje, Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin [1926?].
 • Wasilewski Z., Dziesięcioro wskazań, Warszawa 1925.
 • Wasilewski Z., Myśl przebudowy. Rozmowy z młodym przyjacielem, Warszawa - Lublin - Łódź - Kraków [1912?].
 • Wasilewski Z., Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918, Warszawa - Łódź - Poznań - Lwów [1919?].
 • Wasilewski Z., O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej. Wstęp do rozważań nad programowymi zagadnieniami doby obecnej, Warszawa 1921.
 • Wasilewski Z., Pokolenia w służbie narodu, Londyn 1962.
 • Wasiutyński B., Bolszewizm a sprawa polska, Warszawa 1920.
 • Wasiutyński B., Jak to będzie w wolnej Polsce? Warszawa 1918.
 • Wasiutyński B., O socjalistach i ich odmianie bolszewickiej. Warszawa 1918.
 • Wasiutyński B., Państwo a samorząd, w: Z zagadnień samorządu, streszczenie wykładów dla działaczy samorządowych wygłoszonych w biurze pracy społecznej w dniach 30 I - 1 II 1927 r. Warszawa 1927.
 • Wasiutyński B., Praworządność, Warszawa 1927.
 • Wasiutyński W., Czwarte pokolenie. Szkice z dziejów nacjonalizmu polskiego, Londyn 1982.
 • Załuska J., Roman Dmowski 1864-1939. Jego życie, praca i zasługi dla ojczyzny, Warszawa 1939.
 • Załuska J., Z bogiem ku Polsce zjednoczonej, Warszawa 1918.
 • Zamorski J., O co walczyliśmy, a o co walczymy, Warszawa [b.r.].
 • Zamorski J., Rola socjalistów w odbudowie Polski, Chicago 1921.
 • Zamorski J., Uwagi o gospodarczym położeniu Polski, Poznań 1923.
 • Zamorski J., Żywot zasłużonego obywatela. Warszawa [b.r.].
 • Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii, Poznań 1921.
 • Zwoliński W., Polski Sejm Konstytucyjny czyli "konstytuanta". Warszawa 1918.
 • Żółtowska Z., O etyce życia narodowego. Szkic, Poznań 1927.
 • Ajnenkiel A., Historia Sejmu Polskiego, t. 2, cz. II: II Rzeczypospolita, Warszawa 1989.
 • Ajnenkiel A., Koncepcje zmiany konstytucji przed przewrotem majowym, "Czasopismo Prawno-Historyczne", 1967, t. 19, z. 1.
 • Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1991.
 • Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
 • Andrusiewicz A., Stronnictwo Pracy 1937-1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce, Warszawa 1988.
 • Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowowschodniej, Warszawa 1974.
 • Bartnicki A., Traktat wersalski. Narodziny systemu wersalsko-waszyngtońskiego, Warszawa 1967.
 • Batowski H., Miądzy dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
 • Bardach J., O polskim wachlarzu politycznym i jego osobliwościach. Koncepcje ustrojowe w programach głównych obozów politycznych, "Dzieje Najnowsze" 1969, z. 2.
 • Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • Bodom A., Ekonomika i polityka. Podstawowe założenia, Warszawa 1978.
 • Borucka-Arctowa M., Prawa natury jako ideologia antyfeudalna, Warszawa 1957.
 • Burda A., Konstytucja marcowa 1921. Dokumenty naszej tradycji, Lublin 1983.
 • Chałasiński J., Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968.
 • Chałasiński J., Zagadnienie narodu, "Przegląd Socjologiczny" 1966, t. 20.
 • Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1979.
 • Ciesielski S., Niepodległość i socjalizm. Tradycja myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948, Warszawa 1986.
 • Czajowski J., Majchrowski J., Sylwetki polityków II Rzeczypospolitej, Kraków 1987.
 • Czubiński A., Próby wprowadzenia nowej konstytucji w Sejmie II kadencji (1928-1939), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza", Historia, z. 6, Poznań 1964.
 • Czubiński A., Rewolucja październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie 1917-1921, Poznań 1988.
 • Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, t. 2, Kraków 1991.
 • Demel C., Wybory uzupełniające do Sejmu w Wielkopolsce 2 VI 1919, "Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", Warszawa - Poznań 1976, t. 12, z. 1.
 • Dymek B., Z polityki Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" (Pakt Lanckoroński 17 V1923). "Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego" 1961, z. 2.
 • Dziewulski K., Spór o etatyzm. Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1918-1939, Warszawa 1981.
 • Faryś I., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Warszawa 1981.
 • Faryś J., Stanisław Stroński. Biografia polityczna do 1939 roku, Szczecin 1990.
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, wyd. 2 przejrzał i uzupełnił J. Feldman z przedmową L. Wasilewskiego, Warszawa - Bydgoszcz 1991.
 • Friszke A., Naród, państwo, system władzy w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1926, "Przegląd Historyczny" 1981, nr 1.
 • Gabinety Drugiej Rzeczpospolitej, praca zbiorowa pod red. I. Farysia i J. Pajewskiego, Szczecin-Poznań 1991.
 • Galbraith K.J., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, przekł. W. i S. Rączkowscy, Warszawa 1992.
 • Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.
 • Garlicki A., List Romana Dmowskiego do Aleksandra Skarbka z 1919 r., "Przegląd Historyczny" 1973, nr 1.
 • Garlicki A., Relacja Romana Dmowskiego o Lidze Narodowej, "Przegląd Historyczny" 1966. nr 3.
 • Gellner E., Narody i nacjonalizm, (przeł. T. Hołówka), Warszawa 1991.
 • Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej. Warszawa - Kraków 1985.
 • Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1981.
 • Grabowski T., Rola państwa w gospodarce Polski (1918-1928), Warszawa 1967.
 • Gray J., Liberalizm, Kraków 1994.
 • Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1991.
 • Grott B., Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926-1939, Kraków 1984.
 • Grott B., Religia, kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej. Narodowa Demokracja. Wybór tekstów z komentarzem autora, Kraków 1993.
 • Grott B., Rola katolicyzmu w ideologii obozu narodowego w świetle ideologów i krytyki katolickiej, "Dzieje Najnowsze" 1980, nr 1.
 • Grzybowski K., Ojczyzna, naród, państwo, Warszawa 1977.
 • Grzybowski K., Pięćdziesiąt lat 1918-1968, z przedmową K. Opałka, Kraków 1977.
 • Hall A., Dziedzictwo Narodowej Demokracji, w: Polemiki i refleksje. Wybór publicystyki politycznej z lat 1978-1986, Londyn 1989.
 • Hass L., Wpływy ugrupowań polskich wśród ludności woj. warszawskiego w latach 1919-1922 w świetle wyborów sejmowych, "Rocznik Mazowiecki" 1972, t. 4.
 • Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
 • Jachymek J., Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1931, Lublin 1983.
 • Jagóra L.M., Misja Stanisława Grabskiego, "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 52.
 • Jakubowska H., Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w latach 1918-1939, Warszawa 1984.
 • Jakubowska H., "Przegląd Narodowy" 1908-1911, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1983, z. 3.
 • Janiszewski J., Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce w roku 1922 w świetle ordynacji oraz praktyki wyborczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" 1966, Nauki humanistyczno-społeczne. Prawo, t. 9, z. 37.
 • Jaskólski M., Doktryna polityczna jako model pewnej rzeczywistości, w: Prawo i polityka, komitet redakcyjny A. Bodnar, J.J. Wiatr, J. Wróblewski, Warszawa 1988.
 • Jekiel J., Wielka Brytania w myśli politycznej Romana Dmowskiego (od przełomu XIX i XX w. do 1919 r.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 1987, nr 14, Szczecińskie Studia Historyczne, nr 1.
 • Juzwenko A., Próby ustalenia polityki Polski wobec Rosji na przełomie 1918 i 1919 r., "Przegląd Historyczny" 1973, z. 3.
 • Kaczmarek Z., Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926- 1933, Poznań 1980.
 • Kaczocha W., Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Poznań 1993.
 • Kamiński L., Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław 1980.
 • Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.
 • Kofinan J., Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Środkowowschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • Konieczny W., Europejskie źródła i inspiracje polskiego nacjonalizmu, "Studia Historyczne" 1988, z. 3.
 • Kornaś J., Istota opozycji Związku Ludowo-Narodowego wobec sanacji w pierwszych latach po zdobyciu przez nią władzy państwowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1978, nr 96.
 • Kornaś J., Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1994, nr 437.
 • Kornaś J., Państwo polskie w myśli politycznej Narodowej Demokracji, w: Państwo polskie. Historia i współczesność, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków 1986.
 • Kornaś J., Zarys struktury organizacyjno-programowej Związku Ludowo-Narodowego w świetle własnych wydawnictw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1993, nr 409.
 • Kostrowicka J., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Warszawa 1984.
 • Kowalski J., O niektórych współczesnych aspektach kwestii narodowej, "Z Pola Walki" 1966, nr 1.
 • Królikowska M., Ideologia historyczna przeglądu Wszechpolskiego", "Przegląd Humanistyczny" 1987, nr 6.
 • Krukowski S., Geneza konstytucji z marca 1921 r" Warszawa 1977.
 • Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. nauk. J.M. Majchrowskiego przy współpracy G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994.
 • Kukieł M., Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, Londyn 1963.
 • Kulak T., Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Biografia polityczna, Wrocław 1994.
 • Kulak T., Kresy w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego, w: Polska Myśl Polityczna XIX i XX w., t. 6: Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.
 • Kurczewska J., Moralność, polityka i naród w poglądach Bolesława Limanowskiego i Zygmunta Balickiego, w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, pod red. J. Goćkowskiego i A. Walickiego, Warszawa 1977.
 • Kurczewska J., Naród w socjologii i ideologii polskiej. Analiza porównawcza wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX w., Warszawa 1979.
 • Kuźmińska J., Związek Ludowo-Narodowy nową formą organizacyjną obozu narodowo-demokratycznego. Struktura i organizacja w latach 1922-1926, "Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego" 1961, z. 2.
 • Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów, Poznań 1974.
 • Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa 1971.
 • Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917-1919, Warszawa, 1966.
 • Leczyk M., Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1988.
 • Ład wersalski w Europie Środkowowschodniej, Materiały konferencji PAN, Wrocław 1971.
 • Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.
 • Łossowski P., Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 r., Warszawa 1986.
 • Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej, Warszawa 1981.
 • Łupina Z., Organizacje satelickie Związku Ludowo-Narodowego, "Kwartalnik Historyczny" 1982, z. 4.
 • Maj E., Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Poglądy i działalność polityczna, Lublin 1991.
 • Maj E., Związek Ludowo-Narodowy (1919-1928) wobec religii i Kościoła rzymskokatolickiego. "Studia Historyczne" 1993, z. 4.
 • Majchrowski J.M., Nacjonalizm jako sposób myślenia, w: Prawo i polityka, komitet redakcyjny A. Bodnar, J.J. Wiatr, J. Wróblewski, Warszawa 1988.
 • Majchrowski J.M., Problem żydowski w programach głównych obozów politycznych (1918-1939), "Znak" 1983, nr 2.
 • Majchrowski J.M., Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937-1945, Warszawa - Kraków 1979.
 • Majchrowski J.M., Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków 1986.
 • Marczewski J., Narodowa Demokracja w Poznańskim 1900-1914, Warszawa 1967.
 • Micewski A., Dmowski a ewolucja obozu narodowego, "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 50.
 • Micewski A., Polityka staje się historią, Warszawa 1971.
 • Micewski A., Roman Dmowski, Warszawa 1971.
 • Micewski A., Rozłam zamiast zjednoczenia, "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 9.
 • Micewski A., W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1968.
 • Micewski A., Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice, Kraków 1964.
 • Micewski A., Zwątpić w demokracją, "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 41.
 • Mich W., Obcy w polskim domu. Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939, Lublin 1994.
 • Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.
 • Mistewicz T., Zagadnienie rewindykacji terytorialnych w ideologii polskiego ruchu nacjonalistycznego do roku 1918, "Dzieje Najnowsze" 1986, z. 1.
 • Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX w., pod red. J. Jachymka. Lublin 1982.
 • Molenda J., Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980.
 • Molenda J., Próby osiągnięcia kompromisu między Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim w sprawie węzłowych problemów odradzającego się państwa polskiego, "Dzieje Najnowsze" 1981, nr 1-2.
 • Morawski W., Koncepcje gospodarcze głównych nurtów politycznych Polski przedmajowej, "Przegląd Historyczny" 1986, z. 3.
 • Muszyński J., Polityka: władza - społeczeństwo - człowiek, w: Edukacja polityczna, vol. 9, Warszawa 1986.
 • Mroczko M., Polska myśl zachodnia 1918-1939. Kształtowanie i upowszechnianie, Poznań 1986.
 • Narojek W., Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki, Warszawa 1982.
 • Okoniewska B., Gospodarka liberalna czy etatystyczna? Dyskusje o modelu gospodarczym Polski międzywojennej, "Dzieje Najnowsze" 1993. nr 4.
 • Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973.
 • Orzechowski M., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 r.), Wrocław - Warszawa Kraków 1965.
 • Orzechowski M., Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Wrocław -Warszawa - Kraków - Gdańsk 1975.
 • O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, praca zbiorowa pod red. E. Mokszyckiego, M. Ofierskiej, J. Szackiego, Warszawa 1985.
 • Osica J., Powrót na mapę Europy. Warszawa 1989.
 • Ossowski S., Struktura klasowa w społecznej świadomości, w: Dzieła, t. 5, Warszawa 1969.
 • Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo, w: Dzieła, T. 2, Warszawa 1966.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1967.
 • Piątkowski W., Idee społeczno-polityczne "Polaka" (1896-1906). Przyczynek do kształtowania się ideologii ND, "Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1966, z. 2.
 • Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969.
 • Pobóg-Malinowski W., Narodowa Demokracja 1887-1918. Fakty i dokumenty, Warszawa 1933.
 • Polska niepodległa 1918-1938, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1984.
 • Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego (1918-1990), pod red. A. Czubińskiego, Poznań 1992.
 • Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989.
 • Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1983.
 • Przewrót majowy 1926 r. w relacjach i dokumentach, wstęp i wybór tekstu E. Kozłowski, Warszawa 1987.
 • Przybylski H., Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Warszawa 1980.
 • Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej II Rzeczypospolitej, pod red. A. Wojtasa, Toruń 1991.
 • Religia i kościół rzymskokatolicki w polskiej myśli politycznej 1919-1993, pod red. J. Jachymka. Lublin 1995.
 • Rudnicki S., Lwowska grupa Ligi Narodowej w świetle własnych protokołów z lat 1918-1919, "Przegląd Historyczny" 1977. z. 4.
 • Rudnicki S., Narodowa Demokracja po przewrocie majowym. Zmiany organizacyjne i ideologiczne (1926-1930), "Najnowsze Dzieje Polski 1914-1939", 1967, t. 11.
 • Rudnicki S., Narodowa Demokracja w Warszawie w latach 1918-1939, "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939", Warszawa 1972. z. 4.
 • Rudnicki S., Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985.
 • Ryszka F., Autorytaryzm i faszyzm, "Kwartalnik Historyczny" 1972, nr 2.
 • Ryszka F., Wstąp do nauki o polityce (Uwagi metodologiczne), Warszawa - Poznań 1978.
 • Seidler L.G., Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1973.
 • Serejski H.M., Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1977.
 • Skarżyński H., Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, "Studia Polityczne" 1992, nr 1.
 • Skarżyński H., Intelektualiści a ideologia. Myśl polityczna jako przedmiot badań, "Studia Nauk Politycznych" 1990, nr 4-6.
 • Skarżyński H., Wróg i sojusznik. Studium struktury myśli politycznej, "Studia Nauk Politycznych" 1990, nr 1-3.
 • Skrzypek A., Niespełniony sojusz? Stosunki sowiecko-niemieckie 1917-1941, Warszawa 1992.
 • Sobolewski B., Sobolewski M., Liberalizm XIX i XX w. Warszawa 1978.
 • Sobolewski M., Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, "Historyka" 1976, t. 6.
 • Sobolewski M., Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie, Poznań 1969.
 • Społeczeństwo i socjologia, Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1985.
 • Sułkowska W., Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918- 1939), "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1993, Seria specjalna: Monografie, nr 120.
 • Szacki J., Durkheim, Warszawa 1964.
 • Szacki J., Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej, Warszawa 1962.
 • Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa 1971.
 • Śliwa M., Polska myśl polityczna w I polowie XX w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1993.
 • Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, Materiały konferencji naukowych w Krakowie, Lublinie 1984 i 1985, pod redakcją J. Maternickiego, Warszawa 1986.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1970.
 • Terej J.J., Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971.
 • Tomaszewski J., Rzeczypospolita wielu narodów. Warszawa 1985.
 • Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowowschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992.
 • Walicki A., Mesjanistyczne koncepcje narodu i późniejsze losy tej tradycji, w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, pod red. J. Goćkowskiogo i A. Walickiego, Warszawa 1977.
 • Wapiński R., Badania nad dziejami polskiej myśli politycznej schyłku XIX i XX w., w: Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania, praca zbiorowa pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1986.
 • Wapiński R., Elita endecka. Przyczynek do dziejów kształtowania się grup przywódczych polskich partii politycznych, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 543, Historia, t. 36, Wrocław 1981.
 • Wapiński R., Endecja na Pomorzu 1920-1939, Gdańsk 1966.
 • Wapiński R., Endecja wobec hitleryzmu i III Rzeszy, w: Polska Niemcy Europa, Poznań 1977.
 • Wapiński R., Endecja wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej, w: Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego, Poznań 1974.
 • Wapiński R, Endecja wobec problemów polskich ziem zachodnich w latach 1919-1939, "Zapiski Historyczne" 1966, z. 4.
 • Wapiński R., Endecka koncepcja granic Polski 1918-1921, "Zapiski Historyczne" 1969, z. 3.
 • Wapiński R., Endecka koncepcja państwa. Koncepcje ustrojowe w programach głównych obozów politycznych, "Dzieje Najnowsze" 1969, nr 2.
 • Wapiński R., Endecka koncepcja polityki wschodniej w latach II Rzeczypospolitej, Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej, t. 5, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968.
 • Wapiński R., Ewolucja myśli marksistowskiej w kwestii narodu i państwa, głos w dyskusji, "Z Pola Walki" 1966, nr 3.
 • Wapiński R., Idea narodu w myśli społecznej i politycznej endecji przed 1918 r., w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli pol ¡tycznej czasów porozbiorowych, pod red. J. Goćkowskiego i A. Walickiego, Warszawa 1977.
 • Wapiński R., Kresy, alternatywa czy zależność, w: Polska myśl polityczna XIX i XX w., pod red. W. Wrzesińskiego, t. 6: Miądzy Polską etniczną a historyczną, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.
 • Wapiński R., Kształtowanie się w Polsce w 1922-1939 poglądów na ruchy faszystowskie w Europie, w: Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, t. 9, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1985, nr 687.
 • Wapiński R., Miejsce Narodowej Demokracji w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, "Dzieje Najnowsze" 1969, nr 1.
 • Wapiński R., Myśl polityczna Narodowej Demokracji wobec problemów bezpieczeństwa w II Rzeczypospolitej, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980.
 • Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980.
 • Wapiński R., Narodowa Demokracja w walce o władzę i "rząd dusz" w latach 1926-1939, w: Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 2, Wrocław 1980.
 • Wapiński R., Niektóre problemy ewolucji ideowo-politycznej endecji w latach 1919-1939, "Kwartalnik Historyczny" 1966, z. 4.
 • Wapiński R, O endecji i jej wpływach, "Życie i Myśl" 1988, nr 10.
 • Wapiński R., "Obóz narodowy", w: Życie polityczne w Polsce 1918-1939, red. tomu J. Żarnowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1985.
 • Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.
 • Wapiński R., Problem państwa w koncepcjach politycznych obozu narodowego, w: Polska myśl polityczna XIX i XX w., pod red. W. Wrzesińskiego, t. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.
 • Wapiński R., Problemy kształtowania się elit politycznych II Rzeczypospolitej, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w., t. 7: Studia o grupach elitarnych, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1982.
 • Wapiński R., Próba konsolidacji polskich klas posiadających pod hegemonią Narodowej Demokracji w latach 1918-1926, w: Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, t. 1, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1974.
 • Wapiński R., "Przegląd Wszechpolski"' (1895-1905), 1922-1926, w. Polska myśl polityczna XIX i XX w., t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980.
 • Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 • Wapiński R., Ruchy nacjonalistyczne a formowanie sią tendencji faszystowskich i parafaszystowskich, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1977, nr 366.
 • Wapiński R., Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989.
 • Wapiński R., Z dziejów tendencji nacjonalistycznych. O stanowisku Narodowej Demokracji wobec kwestii narodowej w latach 1893-1939, "Kwartalnik Historyczny" 1973, nr 4.
 • Waskan J., Koncepcje społeczno-polityczne Romana Rybarskiego, Toruń 1991.
 • Wątor A., Działalność Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1922, Szczecin 1992.
 • Wątor A., Powstanie Związku Ludowo-Narodowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 1987, nr 14, Szczecińskie Studia Historyczne, nr 1.
 • Wątor A., Procesy dezintegracyjne w polskich partiach politycznych na przykładzie Narodowej Demokracji, "Przegląd Zachodniopomorski" 1987, nr 2.
 • Wiatr J.J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1973.
 • Wierzbicki A., Naród-państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978.
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935. Studia iuridica, t. 18, z. 1, Warszawa - Poznań - Toruń 1987.
 • Witkowski Z., Stanowisko głowy państwa w projektach konstytucyjnych okresu Sejmu Ustaw Ustawczego (1919-1920), "Acta Universitatis Nicolai Copernici", 1983, Prawo XXII, z. 141.
 • Wojdyło W., Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Toruń 1993.
 • Wojdyło W., Wizja miejsca Polski w Europie 1918-1945 w myśli politycznej Stanisława Grabarskiego, "Dzieje Najnowsze" 1994, nr 1.
 • Wojtas A., Roman Dmowski - świadomy zorganizowany naród gospodarzem państwa, "Kultura, Oświata, Nauka" 1984, nr 10.
 • Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
 • Wrzesiński W., Kresy czy pogranicze"? Problem ziem zachodnich i północnych w polskiej myśli politycznej XIX i XX w., w: Polska myśl polityczna XIX i XX w., t. 6: Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk -Łódź 1988.
 • Wrzesiński W., Polaków charakter narodowy, mit, stereotyp czy kategoria poznawcza, "Odra" 1984, nr 1.
 • Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej, pod red. A. Żabko-Potopowicza, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973.
 • Zawadzki S., "Państwo dobrobytu". Doktryna i praktyka, Warszawa 1970.
 • Zieliński H., O potrzebie i trudnościach badania dziejów polskiej myśli politycznej, w: Polsku myśl polityczna XIX i XX w., t. 1: Polska i jej sąsiedzi, Wrocław 1975.
 • Zieliński H., Poglądy polskich ugrupowań politycznych na sprawy ziem zachodnich i granicy polsko-niemieckiej (1914-1918), w: Problem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, pod red. J. Pajewskiego, Poznań 1963.
 • Zieliński H., Polityka mniejszościowa rządów II Rzeczypospolitej, w: Pamiętnik XII powszechnego zjazdu historyków polskich 17-20 września 1979 roku. Część II: sympozja I-YIIL Katowice 1979.
 • Zieliński H., Sprawa polskich ziem i granic zachodnich w polskiej myśli politycznej XIX i XX w., w: Naród i państwo. Prace ofiarowane H. Jabłońskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1969.
 • Zieliński J., Narodowa Demokracja na cenzurowanym. Dyskusje i polemiki, "Dzieje Najnowsze" 1974, nr 3.
 • Zimand R., Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. "Studia Filozoficzne" 1967, nr 4.
 • Znaniecki F., Prawa psychologii społecznej, Warszawa 1991.
 • Znaniecki F., Współczesne narody, Warszawa 1990.
 • Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (Rozważania wstępne), w: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 2, pod red. S. Kalembki, Toruń 1990.
 • Żarnowski J., Epoka dwóch wojen, cz. 6, w: Społeczeństwo polskie od X do XX w., J. Ihnatowicz i inni, Warszawa 1988.
 • Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1973.
 • Żurawicki S., Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego, Warszawa 1970.
 • Życie polityczne w Polsce 1918-1939, J. Żarnowski (red.), Wrocław 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.