PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 714 | 143
Tytuł artykułu

Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce

Warianty tytułu
Ökonomische Funktionen der Territorialen Selbstverwaltung in der Phase der Systemtransformation in Polen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest uzyskanie kompendium wiedzy o funkcjach ekonomicznych samorządu terytorialnego w powiązaniu z procesem transformacji systemowej w Polsce. Przedstawiono strukturę i zadania samorządu terytorialnego w relacji oddziaływań na gospodarkę, obszary i narzędzia oddziaływania samorządu, jego finanse oraz kierunki rozwoju funkcji ekonomicznych samorządu.
Twórcy
Bibliografia
 • Bagdziński S.L.: Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej). Toruń: UMK 1994.
 • Bell M., Leithe I.: Budżet gminy. Warszawa: FRLD 1993.
 • Bigo T.: Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa 1928.
 • Blakely E.J.: Planning Local Economic Development. Theory and Practice. Newbury Park: SAGE Publication 1989.
 • Broszkiewicz R.: Ekonomiczno-finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego w warunkach przebudowy systemu gospodarki w Polsce. [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
 • Broszkiewicz R.: Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów. [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Broszkiewicz R.: Rozwój sektora publicznego w systemie samorządności terytorialnej. [w:] Aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej. Materiały konferencyjne Wydziału Zamiejscowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jelenia Góra: Wyd. AE 1994.
 • Bryczewski J.: Wybrane zagadnienia z historii samorządu terytorialnego w Polsce. [w:] Miasto i jego władze. Studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miast. Warszawa 1984.
 • Ciepielewski J. [i in.]: Dzieje gospodarcze świata do 1980 r. Warszawa: PWE 1985.
 • Chojna-Duch E.: Wyrównywać czy różnicować. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 35.
 • Copé J.F.: Autonomia finansowa wspólnot lokalnych w Europie. Poznań: KIBS 1992.
 • Czy Polska będzie państwem regionalnym? Red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki. Warszawa: Wyd. EIRRiL 1993.
 • Derycke P.H., Gilbert G.: Économie publique locale. Paris: Économica 1988.
 • Dębowska-Romanowska T.: Zagadnienia prawne obiektywizacji subwencji i dotacji dla budżetów samorządowych. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • Dolata S.: Zasady kształtowania dochodów budżetów samorządów terytorialnych. Opole: WSP 1991.
 • Dolnicki B.: Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce. Katowice: Wyd. A. Abramskiego 1994.
 • Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarce. Warszawa: PWN 1992.
 • Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Warszawa: PWN 1990.
 • Domański R.: Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego. Studia KPZK t. ХСШ. Warszawa 1987.
 • Dosière R., Wolf M.: La Commune, son budget, ses comptes. Paris: Les Éditions Ouvrières 1988.
 • Dziembowski Z.: Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej gmin. "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 1-2.
 • Dziembowski Z.: Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Warszawa: FRDL 1991.
 • Dziembowski Z.: Problemy gospodarki finansowej komunalnych zakładów użyteczności publicznej. "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5.
 • Dybowski T.: Mienie komunalne. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • Farcy В.: Pratique économique des collectivités territoriales. Paris: CNFPT 1990.
 • Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna na świecie. Warszawa: PWE 1995.
 • Gaudemet P.M.: Finanse publiczne. Warszawa: PWE 1990.
 • Gilowska Z.: Autonomia finansów lokalnych. "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 5.
 • Gilowska Z.: Finanse gmin 1991-1992. Gdańsk: IBGR 1992.
 • Gilowska Z.: Polityka inwestycyjna gmin. Gdańsk: IBGR 1992.
 • Ginsbert-Gebert A.: Samorząd terytorialny i jego gospodarka. Wrocław: Wyd. AE 1992.
 • Gmina, przedsiębiorczość, promocja. Red. J.P. Gierogica, G. Gorzelak. Warszawa: Wyd. EIRRiL 1992.
 • Gospodarka lokalna w warunkach samorządności Red. B. Gruchman, D. Śniegowska. Poznań: Wyd. AE 1992.
 • Gospodarka przestrzenna w procesie przejścia do systemu rynkowego. Biuletyn KPZK PAN nr 149,1990.
 • Grabowski M., Kularczyk P.: Lokalne wspieranie przedsiębiorczości. Gdańsk: IBGR 1991.
 • Grabowski M., Kularczuk P.: Finansowe wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw. Gdańsk: IBGR 1991.
 • Hahne U.: Regionalentwicklung durch Aktivierung infraregionaler Potentiale. Beyreuth: Universität 1985.
 • Jałowiecki В.: Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie. Warszawa: Wyd. EIRRiL 1993.
 • Jałowiecki B.: Rozwój lokalny. Warszawa: IGP UW 1989.
 • Jędraszko A.: Samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu. Warszawa: Unia Metropolii Polskich 1994.
 • Kachniarz T., Staszewska E.: Niektóre problemy gospodarki przestrzennej w gminach. "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 1-2.
 • Kamerschen D.R., McKenzie K.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk 1991.
 • Kidyba A., Wróbel A.: Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Fundacja F. Eberta 1993.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN 1992.
 • Kieres L.: Nowa organizacja administracji państwowej na szczeblu województwa. "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 11.
 • Kieres L.: Ocena stopnia zgodności polskich rozwiązań ustrojowo-samorządowych z 'Europejską kartą samorządu terytorialnego'. [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie. Warszawa: Program Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Lokalnych 1993.
 • Kieres L.: Ustrój powiatu i mechanizmy nadzorcze. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 3.
 • Kołodziejski J.: Model samorządowy gospodarki regionalnej. "Biuletyn KPZK PAN" z. 146. Warszawa 1990.
 • Kołodziejski J.: W sprawie reformy terytorialnego systemu państwa. [w:] Reforma terytorialna - układ powiatowy. Red. M. Potrykowski. "Biuletyn KPZK PAN", z. 166. Warszawa 1993.
 • Kowalewski A.T.: Nowy paradygmat planowania przestrzennego. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4.
 • Kowalewski A.T.: Ekonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1990.
 • Komar A.: Systemy podatkowe krajów Wspólnoty Europejskiej. Warszawa: PWE 1989.
 • Krajowe, regionalne i lokalne rynki pracy w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, Red. J.J. Parysek. "Biuletyn KPZK PAN" z. 161. Warszawa 1993.
 • Kudłacz T.: Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Kraków 1991.
 • Kudłacz T.: Programowanie rozwoju gospodarczego gminy. Funkcje i zasady. Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE 1993.
 • Kuciński K.: Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Warszawa: PWN 1990.
 • Kulesza M.: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej. Warszawa: Wyd. UW 1987.
 • Kulesza M.: W sprawie reformy terytorialnej. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8.
 • Kurz H.: Regionale Entwicklungskonzept mit dem Ziel - Hilfe durch Selbsthilfe. Bayereuth: Universität Bayreuth Lehrstuhl Regionalplanung 1991.
 • Leoński Z.: Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 3.
 • Leoński Z.: Ustrój samorządu terytorialnego w RP. Poznań: TNOiK 1992.
 • Les collectivités locales en chiffres. Paris 1993.
 • Lipowicz J.: Europejski standard samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytoria" 1991, nr 1-2.
 • Lokale Ökonomie. Exploration und Evaluierung lokaler Strategien in Krisenregionen. Berlin: TU 1990.
 • Lokalne inicjatywy w sferze rozwoju gospodarczego. Red. L. Patrzałek, Warszawa: FRDL 1994.
 • Łyszczak M.: Obligacje komunalne jako źródło finansowania gmin. "Samorząd Terytorialny 1995, nr 3.
 • Markowski T.: Planowanie i stymulowanie rozwoju lokalnego w gospodarce rynkowej. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9.
 • Markowski T.: Rozwój lokalny i regionalny - laissez-faire'yzm czy interwencjonizm. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE 1992.
 • Mikołajewicz Z.: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego instrumentem działania samorządów terytorialnych. [w:] Planowanie terytorialne i polityka ekonomiczna w nowych warunkach gospodarki samorządowej. Opole: IŚ 1990.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. Tokyo 1993.
 • Meier L.: Die Reform der Verwaltungs-Organisation unter Stein und Herdenberg. Leipzig: Drucker V. Humbolt 1881.
 • Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: WN 1994.
 • Panejko J.: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Wilno 1934.
 • Panejko J.: Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Wilno 1934.
 • Pańko W.: Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • Patrzałek L.: Decentralizacja administracji publicznej a polityka regionalna. [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Patrzałek L.: Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, nr 2.
 • Patrzałek L.: Cele polityki podatkowej gminy. "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 12.
 • Patrzałek L.: Planowanie przestrzenne jako narzędzie polityki rozwoju regionalnego. [w:] Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Patrzałek L.: Polityka regionalna a lokalne i regionalne struktury władzy. [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
 • Patrzałek L.: Ewolucja funkcji gospodarczych rad narodowych i ich organów wykonawczych. Wrocław: Wyd. AE 1987.
 • Piekara A., Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Warszawa: CSSTiRL 1992.
 • Pietrzyk J.: Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji. "Studia KPZK PAN" t. XLIX, 1984.
 • Planowanie rozwoju aglomeracji miejskich. Red. M. Nowakowski. Warszawa: IGPiK 1994.
 • Podgórski K.: Zakres działania przyszłego powiatu, charakter prawny zadań i kompetencji. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10.
 • Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Polityka regionalna w procesie transformacji ustrojowej Polski. Red. J. Kołodziejski. "Biuletyn KPZK PAN" z. 164. Warszawa 1993.
 • Problemy rozwoju lokalnego. Red. P. Dutkiewicz, G. Gorzelak. Warszawa: IGP UW 1988.
 • Przekształcenie własnościowe w gospodarce komunalnej. Red. A. Zalewski. Warszawa: FRDL 1994.
 • Przekształcenia w sektorze usług komunalnych Red. T. Aziewicz. Gdańsk-Lublin: IBGR 1992.
 • Reforma finansów lokalnych w Europie Centralnej i Wschodniej. Raport. Red. G. Kelly. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1.
 • Regulski J.: Władze lokalne a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE 1988.
 • Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Red. B. Gruchman, L. Tarajkowski. Poznań-Warszawa: UW, AE w Poznaniu 1990.
 • Rémond B., Blanc J.: Les collectivités locales. Paris: Presses La Fondation Nationale des Sciences Politiques-Dalloz 1992.
 • Rudzka-Lorentz Cz.: Komunalizacja mienia państwowego. [w:] Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. Red. A. Zalewski Warszawa: FRDL 1994.
 • Rudzka-Lorentz Cz.: Podstawowe problemy gospodarki finansowej gmin. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • Ruśkowski E.: Przemiany finansów samorządu terytorialnego w Polsce na tle krajów zachodnich. "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 4.
 • Ruśkowski E., Stankiewicz J.: Finanse i prawo finansowe. Białystok 1991.
 • Rybicki M.: Kierunki polityki regionalnej w latach 1992-1994. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 2.
 • Samuelson P.A., Nordhans W.D.: Economics. McGraw-Hill Book Company 1989.
 • Samorząd terytorialny drogą do demokracji. Red. P. Buczkowski, R. Sowiński. Poznań: KIBS 1994.
 • Sochacka-Krysiak H.: Finanse lokalne. Warszawa: Poltex 1993.
 • Sowiński R.: Europejska karta samorządu terytorialnego. [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie. Warszawa: Program Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Lokalnych 1993.
 • Stahl M., Olejniczak-Szałowska E.: Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia. Warszawa FRDL 1994.
 • Strahl D.: Harmonijność rozwoju w planowaniu strategicznym. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10.
 • Strategie władz lokalnych. Red. J. Bartkowski, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz. Warszawa IGP UW 1990.
 • Swianiewicz P.: Dlaczego polityki lokalne są różne? "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 5.
 • Swianiewicz P.: Polityka gospodarcza władz lokalnych. Warszawa Wyd. EIRRiL 1991.
 • Swianiewicz P.: Prywatyzacja jako forma zmian organizacji usług komunalnych. [w:] Przedsiębiorczość i prywatyzacja. Red. A. Mync, B. Jałowiecki, "Biuletyn KPZK PAN", z. 168. Warszawa 1994.
 • Swianiewicz P.: Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Warszawa: IGP UW 1989.
 • Swianiewicz P.: Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 5.
 • Szlachta J.: Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Warszawa: Fundacja F. Eberta 1993.
 • Szlachta J., Zawadzki S.M.: Polityka regionalna w warunkach procesu stowarzyszenia ze wspólnotami Europejskimi. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 2.
 • Tamowicz P.: Prywatyzacja usług komunalnych. Gdańsk: IBGR 1991.
 • Tegler E., Ofiarski Z.: Finanse samorządu terytorialnego. Białystok 1992.
 • Tegler E.: Finansowanie gmin. Zielona Góra: ARR 1994.
 • Trojanek M.: Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Poznań: Wyd. AE 1994.
 • W poszukiwaniu modelu przedsiębiorstwa komunalnego. Materiały konferencyjne "Aktualne problemy gospodarki komunalnej". Warszawa: IGPiK 1994.
 • Winiarski B.: Polityka regionalna. Warszawa: PWE 1976.
 • Winiarski B.: Warianty koncepcji kierunkowania rozwoju regionalnego Polski w latach dziewięćdziesiątych. [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Wojtasiewicz L.: Polityka przestrzenna w procesie reformowania gospodarki Polski i jej odniesienie do szczebla lokalnego. "Biuletyn KPZK PAN", z. 143. Warszawa 1993.
 • Wojtasiewicz L.: Planowanie w gospodarce terytorialnej. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9.
 • Wojtasiewicz L.: Gmina w procesie przekształceń gospodarki kraju. Toruń: UMK 1993.
 • Woroniecki J.: O korporacjach rozwoju lokalnego. Warszawa: IGP UW 1992.
 • Wysocka E.: Transformacja systemu terytorialnego państwa - przestrzenny wymiar przeobrażeń ustrojowych. "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 4.
 • Wysocka E., Koziński J.: Strategia rozwoju gminy. Warszawa: FRDL 1992.
 • Zalewski A.: Prywatyzacja jako instrument kształtowania stosunków rynkowych w gospodarce komunalnej. [w:] Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. Red. A. Zalewski Warszawa: FRDL 1994.
 • Z badań na finansami gmin. Red J. Małecki, J. Sobiech, P. Refermat. Poznam KIBS 1991.
 • Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej. Red. R. Domański. "Biuletyn KPZK PAN" z. 155. Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002296

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.