PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 756 | 195
Tytuł artykułu

Marketing organizacji niedochodowych : wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich

Warianty tytułu
Marketing for Non-Profit Organizations (How to Adopt in Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest rozpoznanie warunków systemowych i infrastrukturalnych rozwoju organizacji non-profit, oraz próba oceny ich funkcjonowania w okresie transformacji gospodarki polskiej. Autorka wskazała na główne problemy rozwoju organizacji świadczących usługi społeczne, omówiła cechy, funkcje i miejsce organizacji non-profit w procesie wymiany, implikujące orientacje na konsumenta i rynek, scharakteryzowała cechy zarządzania marketingowego w tych organizacjach - zwracając szczególną uwagę na procedurę konstrukcji strategii marketingowej, przeprowadziła - opartą na badaniach empirycznych - analizę i ocenę warunków aktywności rynkowej podmiotów świadczących usługi społeczne w Polsce.
EN
Non-profit organizations exist for purposes other than profit making. They provide services in many different "markets". They sell public goods, for example education, culture. art, health care, turism and social security.
The term non-profit organizations may refer to large institutions such as universities or hospitals or membership organizations such as local bar associations or chambers of commerce, credit unions, labour unions or political parties.
There are four categories of non-profits:
1) donative mutual,
2) donative entrepreneurial,
3) commercial mutual,
4) commercial entrepreneurial.
Non-profit organizations are firms which do not seek to generate monetary profits for distribution to their owners or officers. So, their sources of support are:
- private donations,
- sale of goods and services,
- government grants,
- membership fees, dues and assessments.
Marketing is a late arrival to the management of non-profit organizations. The marketing techniques and philosophy can be applied to ideas and social causes and to fund raising of non-profit organizations. All marketing tools such as product, distribution, pricing and promotion have counterpart applications to nonbusiness organizational activity.
Marketing is that function of organizations that can keep in constant touch with the organization's consumers, read their needs, develop "product-services" that meet these needs and build a program of communication to consumers. The modem marketing concept serves non-profit organizations the way how to make the social success.
Transformation processes of the Polish economy have been taking place since 1989. In the transformation process, there are economic, financial and social barriers to the development organizations (private or public) which provide social services. In spite of difficulties, in this years the development of private non-profit organizations have been accelerated in Poland. So, they need efficiency in management. Adaptation of marketing concepts and ideas will bring them success. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia. Pod redakcją J. Skalik. Wrocław: AE 1996.
 • Altkorn J.: Marketing w turystyce. Warszawa: PWN 1994.
 • Altkorn J.: Problemy adaptacji marketingu przez sektor usługowy w Polsce. [w:] Marketing w usługach. Materiały konferencyjne. Poznań: AE 1994.
 • Andreasen A.R.: Nonprofits: Check Your Attention to Customers. "Harward Business Review" 1982 nr 3.
 • Anioł W.: Bariery europejskiej polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 1992 nr 8.
 • Ansoff H.J.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 • Augustyn A.: Kuszenie medyka. "Gazeta Wyborcza" z 3-4 czerwca 1995.
 • Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. Poznań: AE 1993.
 • Beckman M.D., Kurtz D.L., Boone L.E.: Foundations of Marketing. Fourth Canadian edition. Toronto: Holt. Rinehart and Winson of Canada Ltd 1979.
 • Bednarski M.: Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce. [w:] Rynek w kulturze. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: Instytut Kultury 1993.
 • Ben-Ner A.: Nonprofit Organizations: Why Do They Exist in Market Economy? [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Besley T., Coate S.: Public Provision of Private Goods and the Redistributin of Income. "The American Economic Review" 1991 nr 81.
 • Berkowitz E.N., Flexner W.A.: The Marketing Audit: A Tool for Health Service Organizations. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Billis D.: What Can Nonprofits and Business Learn from Each Other? [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Bowen W.G (et al.): The Charitable Nonprofits. An Analysis of Institutional Dynamics and Characteristics. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1994.
 • Bowersox D.J. (et al.): Management in Marketing Channels. London: Mc-Graw Hill Inc 1980.
 • Brennan G., Walsh C.: Private Markets in (excludable) Public Goods: A Reexamination. "The Quarterly Journal of Economics" 1985 nr 100.
 • Brickerhoff P.C.: Pricing Your Product or Service. "Nonprofit World" 1992 nr 10.
 • Bryła M., Manicka-Bryła I.: Kredytowanie sektora ochrony zdrowia w Ameryce Łacińskiej przez Międzynarodowy Bank Rozwoju. "Polityka Społeczna" 1992 nr 4.
 • Bryson J.M.: Strategy Planning for Public and Nonprofit Organizations. London: Jossey-Bass Publishers 1988.
 • Bywalec Cz.: Ekonomiczne i kulturotwórcze aspekty konsumpcji usług społecznych. [w:] Problemy teorii wymiany. Kraków: AE 1993.
 • Bywalec Cz.: Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987. Warszawa: IRWiK 1990.
 • Carbone R.T.: Marketing Practices and Fundraising Ethics. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Chwałek J.: Orientacje strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. "Handel Wewnętrzny" 1991 nr 3.
 • Cieślak M., Oktabska E.: Syntetyczny miernik jakości życia uwzględniający zmienność potrzeb. "Polityka Społeczna" 1991 nr 2.
 • Coffman L.L.: Public Sector Marketing. A Guide for Practitioners. New York: John Wiley and Sons 1986.
 • Cermak D.S., File K.M.. Prince R.A.: A Benefit Segmentation of the Major Donor Market. "Journal of Business Research" 1994 nr 29.
 • Cooper Ph.D., McIlvain G.E.: Factors Influencing Marketings Ability to Assist Non-profit Organizations. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Cowell D.W.: The Marketing of Services. London: Heinemann 1984.
 • Crompton J.L.: Public Services - to Charge or not to Charge? "Business Magazine", March-April 1980.
 • Crompton J.L., Bonk S.: An Empirical Investigation of Appropriateness of the Product Life Cycle to Municipal Library Services. "Journal of the Асаdemy of Marketing Science" 1978 nr 4 (Spring).
 • Czyżowska Z.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług społecznych w okresie transformacji systemowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992 nr 7.
 • Defourny J.: L 'économie sociale en Wallonie. Source et identité d'un troisième grand secteur. "Travaux de recherches CIRIEC" 1990 nr 103 cyt. za: M. Świętochowska: Sektor społeczny w gospodarce rynkowej. "Polityka Społeczna" 1992 nr 9.
 • Dimaggio P.J.: Nonprofit Enterprise in the Arts. Studies in Mission and Constraint. Oxford: Oxford University Press 1986.
 • Disney D.M. Kimmich M.H., Musselwhite J.C.: Partners in Public Service. Government and the Nonprofit Sector in Rhode Island. Washington: The Urban Institute Press 1984.
 • Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarką. Warszawa: PWN 1992.
 • Drewnowski J.: Na drodze ku demokracji i gospodarce rynkowej. "Polityka Społeczna" 1994 nr 4.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE 1992.
 • Drucker P.F.: What Business Can Learn from Nonprofits? "Harvard Review", July-August 1989.
 • Duronio A., Loessin B.A.: Management Effectiveness in Fundraising. [w:] Young D.R., Hollister R.M.. Hodgkinson V.A.: Governing, Leading and Managing Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Ile miejsca dla rynku. "Rzeczpospolita" 1994 nr 226 (z 28 września).
 • Ellickson B.: A Generalization of the Pure Theory of Public Goods. "American Economic Review", June 1973.
 • Easley D., O'Hara M.: Optimal Nonprofit Firms. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Estelle J.: The Nonprofit Sector in International Perspective. Oxford: Oxford University Press 1989.
 • Eysymontt J.: Spór o rolę (i udział) państwa w gospodarce polskiej. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 4.
 • Filar D.: Dwa stanowiska wobec problemu ubóstwa. "Polityka Społeczna" 1988 nr 3.
 • Fine S.H.: A Concept Sector within the Economy. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Fine S.H.: The Marketing of Ideas and Social Issues. New York: Praeger Scientific Publisher 1981.
 • Frąckiewicz L.: Polityka ochrony zdrowia. Synteza. Katowice: AE 1991.
 • Fund J.H.: Milwaukee's School Open to Competition. "Wall Street Yournal" 1990 (September) nr 4, cyt. za: E. Ostrom, G. Davis: Non-profit Organizations as Alternatives and Components in a Mixed Economy. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market E-conomy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Galambos L.: Nonprofit Organizations and the Emergence of America's Corporate Commonwelth in the Twentieth Century. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Garbarski L.: Marketing - w jakim porządku podąża świat? "Marketing i Rynek" 1994 nr 2.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Interwencjonizm państwa na rynku. Warszawa: SGH, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 1994, Monografie i Opracowania 395.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Warszawa: PWE 1993.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE 1996.
 • Garczarczyk J.: Prywatna emerytura - potrzeba czy konieczność? [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. Kraków AE 1993.
 • Gerlach T.: Fundacje amerykańskie. "Firma" 1989 nr 4.
 • Głuszyński J.: Równanie z niewiadomą. "Wprost" 1994 nr 5.
 • Golinowska S.: Podmioty polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 1984 nr 8.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. Warszawa: PWN 1994.
 • Golinowska S.: Publiczne wydatki społeczne. [w:] Polityka społeczna i warunki społeczne w Polsce w latach 1989-1993. Warszawa: IPiSS 1994. Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zesz. 5.
 • Golinowska S.: Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech. ,,Polityka Społeczna" 1992 nr 4.
 • Golinowska S.: Zmiany instytucjonalne w sferze społecznej. "Polityka Społeczna" 1994 nr 10.
 • Greco F.L.: How to Cultivate Donors, ... or Customers? "Target Marketing" 1994 nr 2.
 • Greenberg E.: Competing for Scarce Resources. "Journal of Business Strategy" 1982 nr 2.
 • Grossman D.A., Salamon K.M., Altschuler D.M.: The New York Nonprofit Sector in a Time of Government Retrenchment. Washington: The Urban Institute Press 1986.
 • Grzybowski H., Czupryniak L.: Lobby ordynatorów uniemożliwia reformę. "Biuletyn Dolnośląskiej Izby Lekarskiej" 1994 nr 4.
 • Hammack D.C., Young D.R. : Perspectives in Nonprofit in the Marketplace. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Hannagan T.: Marketing for the Non-profit Sector. London: The Macmillan Press Ltd. 1993.
 • Hansmann H.B.: The Rationale for Exempting Nonprofit Organizations from Corporate Income Taxation. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Hansmann H.B.: The Role of Nonprofit Enterprise. "Yale Law Review" 1980 nr 89.
 • Hansmann H.B.: Economic Theories of Nonprofit Organizations. [w:] Powell W.: Handbook of Nonprofit Organizations. New Haven: Yale University Press 1986.
 • Head J.G., Shoup S.C.: Public Goods, Private Goods and Ambiguous Goods. "Economic Journal" 1969 nr 79.
 • Helbich A.: Zmiany w poziomie życia w okresie transformacji systemowej. [w:] Zadania społeczne. red. Z. Pisz. Wrocław: AE 1996.
 • Hise R.T., McDaniel S.W.: Cases in Marketing Strategy. Columbus: Bell and Howell Company 1984.
 • Hodgkinson V.A., Veitzman M.: Giving and Volunteering in the United States. Washington DC. Independent Sector: Rentals Delivered and the Counsil on Foundations. Thirtieth Annual Conference, 1979 May 16, Seattle, Washington, cyt. za: The Corporate Contribution Handbook. Edited by J. P. Shannon. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Hodoly A.: Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego. Warszawa: IHW 1975. Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego zesz. 118.
 • Home W.R.: Put Your Money on Ice - how a Slogan Sparked a Fund Raising Campaign. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Ilczuk D.: Ocena rozwoju prywatnych instytucji kulturalnych w ośrodkach wielkomiejskich na podstawie badania: "Rynek prywatny w kulturze". [w:] Rynek w kulturze. Red. S. Golinowska. Warszawa: Instytut Kultury 1993.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Infrastruktura usług społecznych jako determinanta ich konsumpcji. [w:] Konsumpcja usług, poziom i szanse rozwoju. Katowice: AE 1991. Monografie i Syntezy nr 4.
 • Iwankiewicz-Rak В.: Konsumpcja usług ochrony zdrowia jako składnik konsumpcji zbiorowej. [w:] Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej: red. L. Frąckiewicz. Katowice: AE 1991.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji non-profit. "Marketing i Rynek" 1995 nr 4.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji non-profit w praktyce usług kultury i sztuki: [w:] Kultura w gospodarce rynkowej. red. K. Mazurek-Łopacińska. Wrocław-Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1994.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Marketing w usługach publicznych. [w:] Marketing usług. Red. A. Styś. Wrocław: AE 1996.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Niektóre problemy wdrażania Europejskiej Klasyfikacji Działalności w Polsce. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 661.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Organizacje non-profit - szansa dla usług społecznych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993 nr 12.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Poziom konsumpcji i infrastruktury usług zbiorowych a rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce latach 1950-1988. Wrocław: AE 1992. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 635.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Warunki aktywności rynkowej placówek usługowych kultury i sztuki (w świetle badań sondażowych). [w:] Teoria i praktyka marketingu. Seminarium. Wrocław: AE 1994.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Warunki działania i aktywności podmiotów usług zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i kultury w Polsce. [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. Katowice: AE 1993.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Warunki funkcjonowania i aktywność gospodarcza podmiotów usług społecznych. [w:] Usługi w procesach aktywności gospodarczej w Polsce. Program badawczy KBN nr 1-061222-S1-01 pod kierownictwem A. Styś. Wrocław: AE 1994 (maszynopis powielony).
 • Iwankiewicz-Rak B.: Usługi niematerialne w nowym systemie gospodarczym Polski. Regulacje prawne okresu reformowania wybranych usług niematerialnych. Praca badawcza wykonana pod kierownictwem A. Styś. Wrocław: AE 1992 (maszynopis powielony).
 • James E.: How Nonprofits Grow: A Model. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Janecki S.: Punkty za wykształcenie. "Wprost" 1996 nr 29.
 • Jimenez E., Lockheed M. E.. Paquero V.: The Relative Efficiency of Private and Public Schools in Developing Countries. "World Bank Research Observer" 1991 nr 6.
 • Kamershen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Karl B.D.: The Evolution of Corporate Granting in America. [w:] The Corporate Contributions Handbook. Devoting Private to Public Needs. Edited by J.P. Shannon. Oxford: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Kennedy L.W.: Quality Management in the Nonprofit World. Combining Composition and Performance to Meet Client Needs and Improve Finances. San Francisco-Oxford: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Praca zbiorowa pod redakcją B. Fiedor. Wrocław: AE 1992.
 • Kietlińska K., Ilczuk D.: Problematyka badań nad trzecim sektorem. "Polityka Społeczna" 1994 nr 1.
 • Klimczak B.: Mikroekonomia. Wrocław: AE 1993.
 • Klon 1994. Informator o organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy społecznej. Warszawa: Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor 1995.
 • Knauft E.B., Berger R.A., Gray S.T.: Profiles of Excellence. Achieving Succès in the Nonprofit Sector. Oxford: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Kolasiński J.: Marketing w usługach medycznych. [w:] Marketing w usługach. Marteriały konferencyjne. Poznań: AE 1994.
 • Kotler Ph.: A Generic Concept of Marketing. "Journal of Marketing" April 1972.
 • Kotler Ph.: Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Prentice Hall International Inc., Gebethner i Ska 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing for Non-Profit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1982.
 • Kotler Ph.: Marketing Management - Analysis, Planning and Control. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1980.
 • Kotler Ph.: Strategies for Introducing Marketing into Nonprofit Organizations. "Journal of Marketing" 1979 nr 43.
 • Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Kotler Ph., Levy S.J.: Broadening the Concept of Marketing. "Journal of Marketing", January 1969.
 • Kotler Ph., Zaltman G.: Social Marketing: an Approach to Planned Social Change. "Journal of Marketing" July 1971.
 • Kowalczyk T.: USA: czy zmierzch państwa opiekuńczego? "Polityka Społeczna" 1996 nr 1.
 • Kramer J.: Czynniki określające zachowania samorządów lokalnych w okresie transformacji. [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. Katowice: AE 1993.
 • Kramer J.: Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość. Warszawa: PWE 1993.
 • Kramer J.: Zachowania samorządów lokalnych w warunkach transformacji gospodarczej. "Ekonomista" 1995 nr 1-2.
 • Kramer J.: Podstawy informacji planu marketingowego. [w:] Metody badań marketingowych. X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu. Kraków: AE 1996.
 • Krashinsky M.: Transaction Cost and a Theory of the Nonprofit Organizations. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Kraskowski L.: Fundusz specjalnej troski. "Wprost" 1996 nr 29.
 • Kraskowski L.: Gangrena prawej ręki. "Wprost" 1996 nr 32.
 • Krasnodębska U. (et al.): Podstawowe statystyki dotyczące działań organizacji pozarządowych w Polsce. "Asocjacje" 1995 nr 49.
 • Kulik A., Karwat R.: Przeszczep pieniędzy. "Wprost" 1996 nr 34.
 • Laczniak G.R., Lusch R.F" Morphy P.E.: Social Marketing. It's Ethical Dimensions. "Journal of Marketing". Spring 1979.
 • Lamb Ch.W. (jr). Crompton J.L.: Distributing Public Services: A Strategic Approach. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Legorreta J.M., Young D.R: Why Organizations Turn Nonprofit: Lessons from Case Studies. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Leś E.: Rola trzeciego sektora. "Polityka Społeczna" 1995 nr 1.
 • Lewitt T.: Marketing Myopia. "Harward Business Review", July-August 1960.
 • Lorentowicz U.: Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 10.
 • Lovelock Ch.H.: A Market Segmentation Approach to Transit Planning, Modelling and Management. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood- Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Lovelock Ch.H.: Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights. "Journal of Marketing" 1983 nr 3.
 • Lovelock Ch.H.: Marketing National Change: Decimalization in Great Britan. [w:] Lovelock Ch.H., Weinberg Ch.B.: Public and Nonprofit Marketing: Cases and Readings. Palo Alto: The Scientific Press 1984.
 • Lovelock Ch.H.: Services Marketing. Englewood-Cliffs: Prentice Hall International Inc. 1984.
 • Lovelock Ch.H., Weinberg Ch.B.: Cases in Public and Nonprofit Marketing. Palo Alto: The Scientific Press, The Stanford Barn 1977.
 • Lovelock Ch.H.. Weinberg Ch.B.: Public and Nonprofit Marketing: Cases and Readings. New York: The Scientific Press Palo Alto, John Willey and Sons 1984.
 • Lovelock Ch.H., Weinberg Ch.B.: Public and Nonprofit Marketing Cornes of Age. "Review of Marketing" 1978.
 • Lumbdon K.: Pressure Graving in the Fight to Stay Tax Exempt. "Health Care Financial Management", January 1991.
 • Łazarowicz M.: Między szkolą a ministerstwem. "Życie Gospodarcze" 1995 nr 5.
 • Makroekonomia. Pod red. M. Noga. Wrocław: AE 1993.
 • Malinwaud E.: Prices for Individual Consumption. Quantity Indicators for Collective Consumption. "Review of Economic Studies" 1972 nr 39.
 • Marketing usług. Pod redakcją A. Styś. Wrocław: AE 1996.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE 1992.
 • Martinsons M.G., Hosley S.: Planning a Strategie Information System for a Market-Oriented Non-Profit Organizations. "Journal of Systems Management" 1993 nr 2.
 • Masson D.E.: Discussiant Remarks. Presented at the Conference on Nonprofit Organizations in a Market Economy. "Case Western Reserve University", November 1991, cyt. za: D. Billis: What Can Nonprofits and Business Learn from Each Other? [w:] Hammack D.C., Young D.R: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • McCarthy J.D. (et al.): The Nonprofit Sector in The Global Community. Voices from Many Nations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1992.
 • McEachern W.A.: Microeconomics. Cincinnati: South Western Publishers Co. 1988.
 • McLeish B.J.: Successful Marketing Strategies for Nonprofit Organizations. New York: John Willey and Sons 1995.
 • Mierecka J., Giedroyć S.: Fundacje - lawinowy powrót. "Wieczór Wrocławia" 1995 nr 30.
 • Morecka Z.: Społeczne konsekwencje rozwoju struktury instytucjonalnej sfery społecznej. "Polityka Społeczna" 1994 nr 10.
 • Michalak J.: Oddział prywatny. "Wprost" 1994 nr 7.
 • Milliman J.W.: Beneficiary Charges - Toward a Unified Theory. [w:] Public Prices for Public Products. Edited by S.J. Mushkin. Washington: The Urban Institute Press 1972.
 • Mindak W.A., Bybee H.M.: Marketing's Application to Fund Raising. [w:] Kotler Ph., Ferrel O., Lamb Ch.: Cases and Readings for Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood-Cliffs: Prentice Hall Inc. 1983.
 • Mongiało D.: Znaczenie sektora usług w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny" 1995 nr 4.
 • Mozołowski A.: Co za ulga... "Polityka" 1995 nr 48.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. New York: McGrawHill 1980.
 • Muszyńska W.: Znaczenie analizy otoczenia zewnętrznego w procesie tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa. [w:] Strategia marketingowa - problemy adaptacji w warunkach Polski. Materiały konferencyjne Instytutu Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław: AE 1995.
 • Myszkowska M.: Konsekwencje opóźnień we wprowadzaniu zmian w finansowaniu ochrony zdrowia. [w:] Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia. Pod redakcją J. Skalika. Wrocław: AE 1996.
 • Naumowicz K.: Usługi - zagadnienia ogólne. Szczecin: Politechnika Szczecińska 1992.
 • Newhouse J.P.: Toward a Theory of Nonprofit Institutions: An Economic Model of a Hospital. "American Economic Review" 1970 nr 60.
 • The New Palgrave. A Dictionary of Economy. London: The Macmillian Press Ltd 1991.
 • The Nonprofit Sector. A Research Handbook. Edited by W. Powell. New Haven: Yale University Press 1987.
 • Nowacki Z.: Społeczna gospodarka rynkowa. "Ekonomista" 1991 nr 2-3.
 • Nutt P.C.: Making Tough Decisions: Tactics for Improving Managerial Decisions Making. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1989.
 • Nutt P.C., Backoff R.W.: Strategic Management of Public and Third Sector Organizations. "Journal of the American Planning Associaton" 1987 nr 53.
 • Olcott W.: Non-profits May Be Forced to Compromise. "Direct Marketing" 1993 (July) nr 3.
 • Olearnik J., Styś A.: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: PWE 1989.
 • Oleck H.L.: Parliamentary Law for Nonprofit Organizations. Filadelfia: The American Law Institute 1979.
 • Orr A.: Treat Your Donors Right! "Target Market", July 1994.
 • Ostrom E., Davis G.: Nonprofit Organizations as Alternatives and Complements in a Mixed Economy. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • O'Connel B.: The Strategic Links between Business and the Nonprofit Sector. [w:] The Corporate Contributions Handbook. Devoting Private Means to Public Needs. Edited by J.P. Shannon. Oxford: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Pauli M., Redisch M.: The not for Profit Hospital as a Physician 's Cooperative. "American Economic Review" 1973 nr 63.
 • Payne N.: Marketing usług. Warszawa: PWE 1996.
 • Perspektywiczny model życia i Jego wykorzystanie w sterowaniu rynkiem i konsumpcją. Pod redakcją J. Kramer, L. Żabiński. Warszawa: IRWiK 1986.
 • Pęczak M.: Nie do śmiechu. Reklama społeczna: apel do wrażliwych. "Polityka" 1995 nr 30.
 • Pilawski L.: Teatr jak fabryka. "Businessman Magazine" 1994 nr 7.
 • Pisz Z.: Polityka społeczna w okresie przekształceń systemowych. [w:] Wybrane problemy polityki społecznej. Pod redakcją Z. Pisz. Wrocław: AE 1995.
 • Pisz Z.: Wybrane zadania oświaty i kształcenia. [w:] Zadania społeczne. Pod redakcją Z. Pisz. Wrocław: AE 1996.
 • Plaskota H., Borzycka J.: Środki specjalne - bariery i korzyści. "Antidotum", marzec 1993.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. Warszawa: PWE 1993.
 • Pluta-Olearnik M.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych. . Katowice: AE 1992.
 • Podstawowe dane z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej w 1994. Warszawa: GUS 1995. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 • Podstawowe informacje z zakresu kultury w 1993. Warszawa: GUS 1994. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 • Podstawowe informacje z oświaty i wychowania w 1993. Warszawa: GUS 1994. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 • Podstawy marketingu. Pod redakcją J. Altkorn. Kraków: Instytut Marketingu 1993.
 • Pohorille M.: Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne. Warszawa: PWE 1975.
 • Pokorska B.: Marketing personalny. "Handel Wewnętrzny" 1996 nr 1.
 • Polakowska-Kujawa J., Kujawa M.: Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze. Warszawa: Poltext 1994.
 • Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją L. Frąckiewicz. Katowice AE 1994.
 • Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1995. Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zesz. 8.
 • Polityka społeczna w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Praca zbiorowa pod redakcją K. Podoski. Warszawa: PWN 1984.
 • Preston A.E.: The Market for Human Resources: Comparing Professional Career Path in Public, Private and Nonprofit Sector. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Prymon M.: Marketing w kierowaniu firmą. Wrocław: AG Master 1991.
 • Przeciszewski T.: Badania nad obrazem konsumpcji społecznej w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 1992 nr 3.
 • Public Prices for Public Products. Edited by S.J. Mushking. Washington: The Urban Institute Press 1972.
 • Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych 1991-1992 (opracowanie eksperymentalne). Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN. Departament Majątku i Dochodu Narodowego. Warszawa: GUS 1994.
 • Rados D.L.: Marketing for non Profit Organizations. London: Auburn House 1996.
 • Raport Banku Światowego 1993. Inwestowanie w zdrowie. "Antidotum" 1994 nr 11.
 • Rathmell J.M.: Marketing in the Service Sector. Cambridge (Mass.): Winthrop Publications 1974.
 • Razis V., Razis N.: An Analysis of the Value of Marketing to Non-profit Organizations; The Case of Child Safety. "Health Marketing Quarterly" 1993 nr 11.
 • Rem M.M.: Aspiryna na gangrenę. "Wprost" 1993 nr 34.
 • "Rocznik Statystyczny" 1993, 1994, 1995.
 • Rogoziński K.: Od marketingu w usługach do marketingu usług. [w:] Marketing w usługach. Materiały konferencyjne. Poznań: ÀE 1994.
 • Rothschild M.L.: Marketing Communications in Nonbussiness Situations or Why it's so Hard to Sell Brotherhood like Soap? "Journal of Marketing", Spring 1979.
 • Rutka R.: Diagnozowanie zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się. [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wroclaw: AE 1996.
 • Rutkowski I: W poszukiwaniu dróg polskiego marketingu. [w:] Drogi polskiego marketingu. Zeszyt jubileuszowy dla uczczenia 45-lecia pracy profesora T. Kramera. Katowice: AE 1996.
 • Rutkowski W.: W poszukiwaniu modelu zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna'" 1995 nr 2.
 • Rydel M., Ronkowski S.: Marketing partnerski. "Marketing i Rynek" 1995 nr 9.
 • Salamon L.M.: Partners in Public Sector. The Scope and Theory of Government Nonprofit Relations. [w:] The Nonprofit Sector: A Research Handbook. Edited by W. Powell. New Haven: Yale University Press 1987.
 • Salamon L.M., Abramson A.J.: The Federal Budget and the Nonprofit Sector. Washigton: The Urban Institute Press 1986.
 • Samuelson P.A.: Ekonomia. Warszawa: PWN 1995.
 • Samuelson P.A.: Zasady analizy ekonomicznej. Warszawa: PWN 1995.
 • Samuelson P.A.: Scott A.: Economics. Toronto: McGraw Hill. Ryerson Ltd 1980.
 • Sandmo A.: Public Goods and Technology of Consumption. "Review of Economic Studies" 1973 nr 40.
 • Schlossberg H.: Sierra Club Funds Direct Marketing Harder to Do, but Vows to Improve. "American Marketing Association" 1993 nr 27.
 • Schoeffler S., Buzzell R.D., Heany D.F.: Impact of Strategic Planning on Profit Performance. "Harvard Business Review", March-April 1974.
 • Shapiro B.: Marketing for Nonprofit Organizations. "Harward Business Review" 1973 nr 57.
 • Shannon J.P.: The Corporate Contributions Handbook. Devoting Private Means to Public Needs. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1991.
 • Sheth J.N.: User Oriented Marketing for Nonprofit Organizations. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market E-conomy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Skloot E.: Should non-for-Profit Go into Business? "Harvard Business Review", January-February 1983.
 • Stanton W.J., Sommers M.S.: Fundamentals of Marketing. Toronto: McGraw Hill, Ryerson Ltd 1973.
 • Stanton W.J., Sommers M.S.: Fundamentals of Marketing. Seventh edition. London: McGrawHill, International Student Edition 1987.
 • Starkowski M.T.: Nić porozumienia. "Businessman Magazine" 1994 nr 2.
 • Starkweather В.: Profit Making by Nonprofit Hospitals. [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Stępień S.: Polityka gospodarcza a rynek usług. "Handel Wewnętrzny" 1991 nr 5.
 • Styś A.: Orientacja marketingowa i jej miejsce w procesie decyzyjnym firm. [w:] Strategia marketingowa - problemy adaptacji w warunkach Polski. Wrocław: AE 1995.
 • Styś A.: Sfera usług w Polsce w obliczu doświadczeń marketingu. [w:] Problemy teorii wymiany. Księga jubileuszowa dla uczczenia zasług profesora E. Garbacika. Kraków: AE 1993.
 • Styś A.: Usługi w procesach aktywności gospodarczej w Polsce. [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. Katowice: AE 1993.
 • Styś A.: Uwarunkowania ekspansji firm usługowych. [w:] Marketing w usługach. Poznań: AE 1994.
 • Styś A.: Mechanizm rynkowy - niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne. Seminarium: Teoria i praktyka marketingu. Wrocław: AE 1993.
 • Szemplińska E.: Zbieranie na tacę. "Biznesman Magazine" 1994 nr 2.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Warszawa: PWN 1992.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji. Warszawa: Business Press 1993.
 • Szomburg J.: Czas na nowy impuls instytucjonalny. "Transformacja Gospodarki" 1995 nr 62.
 • Szostack G.L.: How to Design a Service? "European Journal of Marketing" 1982 nr 1.
 • Szukalski S.M.: Sektor usług w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. "Gospodarka Planowa" 1988 nr 8.
 • Szumlicz T.: Modele polityki społecznej. Warszawa: SGH 1994. Monografie i Opracowania.
 • Świętochowska M.: Sektor społeczny w gospodarce rynkowej. "Polityka Społeczna" 1992 nr 9.
 • Tuckman H.P.: How and Why Nonprofit Organizations Obtain Capital? [w:] Hammack D.C., Young D.R.: Nonprofit Organizations in a Market Economy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Tuckman H.P., Chang C.F.: Accumulating Financial Surplus in Nonprofit Organizations. [w:] Governing, Leading and Managing Nonprofit Organizations. Edited by D.R. Young., R.M. Hollister, V.A. Hodgkinson. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Turkowski M.: Hotelarstwo - elementy marketingu. Warszawa: PWE 1993.
 • Tymowska К.: Refleksje ekonomisty o projektowanych zasadach dostępu do świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez państwo. "Antidotum" 1994 nr 4.
 • Tymowska K.: Szpitale w Polsce. Problemy organizacyjne i ekonomiczne. "Polityka Społeczna" 1994 nr 11/12.
 • Weinberg Ch.B.: Ethical Problems in Marketing Research. [w:] Lovelock Ch.H., Weinberg Ch.B.: Public and Nonprofit Marketing: Cases and Readings. New York: The Scientific Press 1984.
 • Weinberg Ch.B.: Marketing Mix Decisions for Nonprofit Organizations: An Analytical Approach. [w:] Lovelock Ch.H., Weinberg Ch.B.: Public and Nonprofit Marketing: Cases-and Readings. New York: The Scientific Press 1984.
 • Weisbrod B.A: Not for Profit Organizations as Providers Collective Goods. [w:] The Voluntary Nonprofit Sector. Edited by B.A. Weisbrod. Toronto: Lexington Books 1977.
 • Weisbrod B.A.: Toward a Theory of the Voluntary Nonprofit Sector in a Three Sector of Economy. [w:] The Voluntary Nonprofit Sector. Edited by B.A. Weisbrod. Toronto: Lexington Books 1977.
 • Weisbrod B.A., Long S.H.: The Size of the Voluntary Nonprofit Sector: Concepts and Measures. [w:] The Voluntary Nonprofit Sector. Edited by B.A. Weisbrod. Toronto: Lexington Books 1977.
 • Weisbrod B.A., Mauser E.: Tax Policy Toward Nonprofit Organizations. A Ten Country Survey. [w:] McCarthy K.D. (et al.): The Nonprofit Sector in the Global Community. Voices from Many Nations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1992.
 • Weisbbrod B.A., Schlesinger M.: Public, Private, Nonprofit Ownership and the Response to Asymmetric Information: The Case of Nursing Homes. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Withers J., Vipperman C.: Na czym polega i jak robić marketing usług. Poradnik dla średnich i małych firm. Lublin: M&A Marketing Communications (Polska) Sp. z o.o. 1994.
 • Włodarczyk C.: HMO - Amerykańska Organizacja Opieki Zdrowotnej. "Polityka Społeczna" 1992 nr 4.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Warszawa: PWN 1990.
 • Wojtyna A. : Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 4.
 • Wolf Ch. (jr): A Theory of Non-Market Failures. "The Public Interest" 1979 nr 55.
 • Young D.R.: Entrepreneurship and the Behavior of Nonprofit Organizations: Elements of a Theory. [w:] The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in Structure and Policy. Edited by S. Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press 1986.
 • Young D.R., Hollister R.M., Hodgkinson V.A.: Governing, Leading, and Managing Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers 1993.
 • Young D.R.: 'Nonprofits' Need Surplus too. "Harward Business Review" 1982 nr 3.
 • Zarys marketingu usług. Praca zbiorowa pod redakcją M. Daszkowska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1993.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej w 1994 roku. Warszawa: GUS 1994. Informacje i Opracowania Statystyczne.
 • Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki. Pod redakcją K. Mazurek-Łopacińska. Wrocław: AE (w druku).
 • Z prac CUP. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w latach 1990-1994. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 6.
 • Z prac CUP. Zmiany w sferze społecznej w Polsce w latach 1989-1994. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 12.
 • Żabiński L.: Marketing - filozofia biznesu czy koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem? [w:] Drogi polskiego marketingu. Zeszyt jubileuszowy dla uczczenia 45-lecia pracy profesora T. Kramera. Katowice: AE 1996.
 • Żabiński L.: Rola badań marketingowych w zarządzaniu firmą usługową. [w:] Marketing w usługach. Poznań: AE 1994.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.