PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 137 | 141
Tytuł artykułu

Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba określenia działań władz lokalnych służących efektywności inwestowania na danym terenie, a także wskazanie form i trybu tych działań oraz warunków ich skuteczności. Szczególną uwagę autorka poświęciła ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (rachunkowi inwestycyjnemu) a także budowie własnej koncepcji modelowego oddziaływania władzy lokalnej na tę efektywność w warunkach polskich. Praca uzupełniona jest aneksem przedstawiającym działalność Agencji Rozwoju Regionalnego z obszaru Wielkopolski.
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza SOWT dla miasta Poznania, praca zbiorowa pod kier. T. Mendat, Urząd Miejski w Poznaniu, Wydział Koordynacji Rozwoju, Poznań, listopad 1993.
 • Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, praca zbiorowa pod redakcją B. Gruchmana, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa 1978.
 • Baum W.E., Tolbert S.M., Investing in Development. Lessons of World Bank Experience, New York, 1985.
 • Bauman Z., Struktura władzy lokalnej. Konceptualizacja badań, Studia Socjologiczno-Polityczne, 1962, nr 12.
 • Betge P., Investitionsplanung. Methoden - Modelle - Anwendungen, Verlag Gabler Wiesbaden 1991.
 • Betz F., Managing Technology. Competing Through New Ventures, lnnouation and Corporate Research, Prentice-Hall, INC, New Yersey, 1987.
 • Bhagwati J.N., The Role of Services in Development [W:] Services and Development, The Role of Foreign Direct Investment and Trade, United Nations, New York 1989.
 • Bielawska A., Koncepcja polityki gospodarczej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw [W:] praca zbiorowa pod red. S.L. Bagdzińskiego, Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1993.
 • Blakely E.J. Planning Local Economic Development Theory and Practice, Sage Library of Social Research, 168, 1990.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, maj - czerwiec 1993.
 • Brzeski W.J. Czy musimy sprzedawać ziemię, Życie Gospodarcze, nr 43, 1990.
 • Bucka M., Tworzenie i funkcjonowanie instytucji promujących procesy restrukturyzacji tv regionie opolskim [W:] Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego, praca zbiorowa pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 1992.
 • Budner W., Kaczmarek T., Matykowski R., Podstawowe kryteria tworzenia powiatów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1993.
 • Bury P., Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • Byrski B., Integracja w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna, Monografie nr 44, Kraków 1978.
 • Chatteiji M., Management and Regional Science for Economic Development, Boston-London, 1983.
 • Chmielewski R., Wielkopolska w warunkach transformacji - diagnoza istniejącego stami gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4/1992.
 • Chojnacki Z., Czyż T, Region - regionalizacja - regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/1992.
 • Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa. Zmiany struktury, PWN, Warszawa 1990.
 • Mc Cready R.R., Business Mathematics, PWS-Kent Publishing Company, Boston-Massachutts, 1986.
 • Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle zmian systemowych (1944-1991), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, z. 134, Poznań 1994.
 • Dąbrowski Z., Przedsiębiorstwo a władze lokalne [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I z. 205, Poznań 1992.
 • Daumler K. D., Grundlagen der Investitions und Wirtschaftlichkeitsrechnung, Verlag: Neue Wirtschaft-Briefe Berlin 1989.
 • Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej, Wstępne wyniki badań, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, Biuletyn KPZK, PAN, z. 123, Warszawa 1983.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1990 oraz wydanie drugie - PWN, Warszawa 1993.
 • Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972.
 • Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Skrypt nr 322 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1982.
 • Domański R., Problematyka metodologiczna ogólnej treści przestrzennej ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, L XXXVII, z. 2, Warszawa 1965.
 • Dolata S., Zasady kształtowania dochodów budżetów samorządów terytorialnych, WSP Opole, 1991.
 • Dramowicz K., Metoda symulacyjna w analizie regionalnej, Gospodarka Planowa, nr 7-8/1976.
 • Dramowicz K., Symulacja cyfrowa i analiza systemowa w badaniach procesów urbanizacji wsi (model gromady Biała Stara, powiat Płock), IGiPZ, PAN, Prace Geograficzne, nr 112/1975.
 • Duniewska Z., Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój przedsiębiorczości prywatnej. Zagadnienia administracyjno-prawne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, i Socjologiczny, z. 2/1991.
 • Dunin-Wąsowicz M., Ranking gmin. Najbogatsze i zaradne, Gazeta Bankowa z dnia 5 marca 1994.
 • Dymarski W., Typy inkubatorów przedsiębiorczości, Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Poznań 1991, maszynopis powielony.
 • Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonowano miast, Studium pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, Instytut Geografii, PAN, nr 63, Warszawa 1963.
 • Fiedor B., Ogólna charakterystyka ekonomii środowiska jako części składowej współczesnej teorii ekonomii [W:] Ekonomia i Środowisko. Rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, tom I, z. 1, Białystok 1992.
 • Fiedor B., Wilczyński P., Przesłanki teoretyczne ekonomicznego systemu ochrony środowiska w ujęciu współczesnej ekonomii niemarksistowskiej [W:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, praca zbiorowa pod red. A. Ginsberta-Geberta, Cz. II, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1988.
 • Frąckowiak W., Hamrol M., Władze terenowe wobec potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu [W:] Teoretyczne oraz polityczno-gospodarcze uwarunkowania reformy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 188, Poznań 1990 r.
 • Gaczek W.M., Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Seria II z. 117, Poznań 1992.
 • Gajewy R., Przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie poznańskim, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Katedra Polityki Ekonomicznej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Gann B., Du notable au local, Transformation d'un modele politique, Les Annales de la Recherche Urbaine 28, 1985.
 • Gauza K., Rachunek ekonomiczny w planowaniu rozmieszczenia osiedli mieszkaniowych, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Planowania, Poznań 1982.
 • Gawron H., Rynkowe metody oceny efektywności inwestycji (Dylematy ich zastosowania w praktyce), materiały sympozjum nt. Doskonalenia metodyki oceny efektywności inwestycji w warunkach gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Gawron H., Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Giełżyński W., Lokalizm; samosprawdzająca się utopia [W:] Państwo i kultura polityczna, t 5, Warszawa 1988.
 • Georgica J.P., Polska lokalna we władzy PZPR, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 33, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawa, Warszawa 1991.
 • Georgica J.P., Gorzelak G, Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Georgica J.P., Tarkowski J., Żółtaniecki R., Władza i polityka lokalna, COM SNP, 1980.
 • Gługiewicz E., Decyzje samorządu terytorialnego w warunkach konfliktu interesów, Samorząd Terytorialny 10/1991.
 • Gługiewicz E., Konflikty rozwoju i metody ich rozwiązywania w planowaniu terytorialnym [W:] Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201, Poznań 1992.
 • Gługiewicz E., Korzyści koncentracji przestrzennej w planowaniu rozwoju aglomeracji przemysłowej, PWN, Poznań-Warszawa, 1988.
 • Gomuła W., Władza lokalna wobec centrum. Socjologiczne problemy społeczności lokalnych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1989.
 • Goryński J., Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa 1985.
 • Goryński Polityka przestrzenna, PWE, Warszawa 1982.
 • Gorzelak G., Planowanie rozwoju lokalnego (omówienie książki E. Blakley'a Planning Local Economic Development) [W:] J.P. Georgica, G. Gorzelak, Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny w warunkach kryzysu i reformy, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 14, IGP UW, Warszawa 1989.
 • Gospodarka gruntami, praca zbiorowa pod. red. B. Neya, Biuletyn KPZK PAN, z. 150 Warszawa 1990.
 • Górka K., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w warunkach transformacji systemu społeczno- -gospodarczego [W:] Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w Polsce i Bułgarii w warunkach transformacji systemowej, praca zbiorowa pod. red. Cz. Glinkowskiego, Poznań 1993.
 • Grabowski M., Kulawczuk P., Lokalne wspieranie przedsiębiorczości, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja Gospodarki nr 13, Gdańsk 1990.
 • Granlich E.M., Fiscal Indicators, Michigan 1990.
 • Grobelny R., Analiza sytuacji finansowej miast polskich w I półroczu 1991 r., Związek Miast Polskich, Poznań 1991.
 • Grobelny R., Terytorialne banki informacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1991, Poznań 1991.
 • Gruchman B., Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej (na przykładzie Polski), Studia KPZK, PAN T. XVIII, Warszawa 1967.
 • Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.
 • Gruchman B., Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, PWE, Warszawa 1989.
 • Gruchman B., Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich [W:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 1, Poznań-Warszawa 1991.
 • Gruchman B., Zawisny K., Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych), Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zezy Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, z. 205, Poznań 1992.
 • Gucwa T., Przejmowanie terenów rolnych i leśnych pod inwestycje budowlane w Polsce [W:] Problemy organizacji przestrzennej budownictwa, Studia KPZK, PAN, Warszawa 1982, t LXXVII.
 • Gustasson A., Samorząd terytorialny w Szwecji. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Szczecin, 1992.
 • Hagett T., Methods and Techniques of Urban and Regional Research [W:] Urban and Research, Economic Commission for Europe, UN, New York 1986.
 • Harańczyk A., Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. S.L. Bagdzińskiego, UMK Toruń 1993.
 • Havorth R., Promowanie rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym (z doświadczeń szkockich) [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Gerogica, G. Gorzelaka, seria: Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Warszawa 1992.
 • Heinhold M., Investitionsrechnung, Verlag: München, Wien, 1989.
 • Herbst K., Społeczne uwarunkowania planowania przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, z. 150, Warszawa 1990.
 • Hidalgo J., Instytucje a rozwój regionalny. Program wspierania rozwoju przez władzę prowincji Biskaja, wykład z dnia 25 maja 1993 r., zorganizowany przez Pracownię Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
 • Hopfer A., Manager developer - nowe zawody, Wycena, Kwartalnik Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, z. 1, Olsztyn 1992.
 • Informacja NIK o wynikach kontroli wykonania przepisów o komunalizacji mienia państwowego, Samorząd Terytorialny, 7-8/1993.
 • Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę, CPBP 10.1.11.04.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej, Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 • Jakiego Poznania chcemy? Opinie Poznaniaków o najważniejszych problemach i najbardziej korzystnych kierunkach rozwoju Poznania, Oprac. S. Kwilecka-Podemska, K Podemski, Poznań 1994.
 • Jakobsche J.Z., Plan przestrzennego zagospodarowania kraju i planowanie makroregionalne [W:] Planowanie przestrzenne, praca zbiorowa pod red. J. Regulskiego, PWE, Warszawa 1985.
 • Jałowiecki B., Jak rozwijać gminę? [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Georgica, G. Gorzelaka, seria: Rozwój regionalny i lokalny, z. 7 (40), Uniwersytet Warszawski 1992.
 • Jałowiecki B., Lokalizm a rozwój. Szkic z socjologii układów lokalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, maszynopis, Warszawa 1987.
 • Jałowiecki B., Nowe przestrzenie produkcji jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego [W:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego.
 • Jałowiecki B., Powiaty - Blaski i cienie reformy [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Jałowiecki B., Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988.
 • Jałowiecki B., Próba oceny badań nad Polską lokalną [W:] Wstępne wyniki badań. Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, Nr 2 IGP UW, Warszawa 1986.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 16, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa 1988.
 • Janc A., Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Janc A., Ocena efektywności przedsięwzięć rozwojowych w warunkach gospodarki mieszanej [W:] Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201, Poznań 1992.
 • Jaworski W.L., Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędności [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Poznań 1991.
 • Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, 1987.
 • Kachniarz T., Modele i zasady przestrzennego zagospodarowania ośrodków gminnych, Wyd. Akcydensowe, Warszawa 1978.
 • Kacprzyński B., Gospodarka lokalna w Polsce [W:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 1, Instytut Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Instytut planowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań, Poznań-Warszawa 1990.
 • Kaczmarek W.Sz., Trzyletnie doświadczenia samorządu miejskiego - najpilniejsze prace legislacyjne, referat wygłoszony na konferencji samorządu terytorialnego, odbytej w kancelarii Prezydenta RP w dniu 9 czerwca 1993.
 • Kaleta-Jagiełło E., Środki finansowo-prawne ochrony środowiska [W:] Skuteczność prawa ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej, Instytut Państwa i Prawa PAN, Ossolineum 1990.
 • Kałkowski L., O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych, Inwestycje i Budownictwo, 1960, nr 12.
 • Kamiński J., Funkcje ponadlokalne miasta Gniezna, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1982, maszynopis.
 • Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1980.
 • Karpiński A., Nowe koncepcje planowania regionalnego w krajach zachodnich, Gospodarka Planowa, nr 2-3/1990.
 • Klaasen L.H., Bieguny wzrostu w teorii i polityce ekonomicznej [W:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, PWE, Warszawa 1974.
 • Klaasen L.H, Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 1988.
 • Kocon W., Instrumenty polityki gospodarowania terenami miejskimi w Europie Zachodniej [W:] Instrumenty polityki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 130, Warszawa 1986.
 • Kodeks cywilny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
 • Kolpiński J., Człowiek, gospodarka, środowisko, przestrzeń, Studia KPZN PAN t LXVIII, Warszawa 1978.
 • Kołodziejski J., W sprawie reformy terytorialnego systemu państwa [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Komorowski S.M., Bieguny rozwoju: czy istnieją? [W:] Studia regionalne w perspektywie doświadczeń międzynarodowych, Studia KPZK, tom LXXXII, PWN Warszawa 1985.
 • Korenik S., Problemy restrukturyzacji regionów depresji na przykładzie okręgu wałbrzyskiego [W:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, PWN, 1992.
 • Kortus B., Próba oceny roli procesów industrializacji i urbanizacji w gospodarce przestrzennej województwa miejskiego krakowskiego, Biuletyn KPZK PWN, z. 120, Warszawa 1982.
 • Kowalewski A.T., Co dalej z administracją publiczną w Polsce, Samorząd Terytorialny nr 11-12, 1991.
 • Kowalewski A.T., Ekonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, wyd. Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Kowalewski A.T., Nowy paradygmat planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny nr 4, 1991.
 • Kryteria lokalizacji zakładów przemysłowych, Biuletyn KPZK, z. 45, PAN, Warszawa 1967.
 • Krzykała-Schafer R., Promocja eksportu małych i średnich firm jako instrument zagranicznej polityki państwa (analiza porównawcza RFN-USA-Japonia), Poznań 1992.
 • Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego, Studia nad ekonomiką regionu, tom 16, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.
 • Kudłacz T., Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St. L. Bagdzińskiego, UMK Toruń 1993.
 • Kukliński A., Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, referat na konferencję, Poznań 1985, maszynopis.
 • Kulesza M., W sprawie reformy terytorialnej, Samorząd Terytorialny nr 7-8/1991.
 • Kulesza M., Stan prac nad reformą administracji publicznej, Samorząd Terytorialny nr 10, 1993.
 • Kurdycka B., Reformy finansów lokalnych we Włoszech [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Kuźniak F., Planowanie operatywne systemu miejskiego, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1988.
 • Kwiatkowski P., Władza lokalna i gospodarka w USA, The PEW Charitable Trrust, Wydawnictwo Samorządowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993.
 • Leoński Z., Reforma powiatowa - zagadnienia prawnoustrojowe, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1993.
 • Levrat W., Rola gmin i regionów w dziedzinie rozwoju gospodarczego, Wspólnota 1990, nr 34/35.
 • Lindbeck A., Can the Rich Countries Adapt? Needs and Difficulties, Reprinted from The OECD Observer, Januar 1981.
 • Lósch A., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1961.
 • Limanowska A., Gospodarka gruntami komunalnymi, Zagadnienia prawne i urbanistyczne [W:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 • Lissowski W., Wpływ układu działowo-gałęziowego na układ regionalny planu perspektywicznego, Biuletyn KPZK PAN z. 34, Warszawa 1965.
 • Machińska H., Zasada "polluter pays" w polityce ekologicznej Wspólnoty Europejskiej [W:] Człowiek i środowisko, t. 13, nr 3-4, Warszawa 1989.
 • Maciejewska H., Bibliografia gospodarki Wielkopolski 1919-1939, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1991.
 • Malisz B., Problem rachunku ekonomicznego na użytek gospodarki terenami miejskimi, Miasto, nr 6, 1964.
 • Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Małecki J., Sobiech J., Gospodarka budżetowa gmin 1991 r. w świetle badań ankietowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1992.
 • Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, UNIDO, Vienna 1986.
 • Markowski T., Planowanie i stymulowanie rozwoju lokalnego w gospodarce rynkowej, Samorząd Terytorialny, nr 9, 1991.
 • Markowski T., Rozwój lokalny i regionalny - laisses faire'yzm czy interwencjonizm, Samorząd Terytorialny nr 4/1991.
 • Markowski T., Kot J., Ekonomiczne i finansowe instrumentarium polityki przestrzennej, Samorząd Terytorialny nr 12, 1992.
 • Materiały Urzędu Rady Ministrów nt. Program kształcenia w zawodzie technik administracji, Biuro d/s Administracji Publicznej, Warszawa 1993.
 • Meade J., External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, Economic Journal, nr 245, 1952.
 • Michalewski A., Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba oceny, PWE, Warszawa 1972.
 • Mickiewicz T., Teoria wyboru publicznego, cykl artykułów w Życiu Gospodarczym nr 42-51, 1993.
 • Mikołajewicz Z., Instrumenty pobudzania działalności inwestycyjnej w przemyśle [W:] Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego, Opole, 1992.
 • Miller R., Cote M, Growing the Next Silicon Valley, A Grade for Successful Regional Planning, Lexington Brooks, Massachusetts-Toronto 1987.
 • Misiąg W., Suchocka-Roguska E., Tymiński S., Polski system budżetowy - Budżet Państwa - Budżet gmin, Wydawnictwo Twigger SA, Warszawa 1992.
 • Miszewska H., Zjawisko przedsiębiorczości lokalnej na tle procesu terytorialnej decentralizacji systemu zarządzania gospodarką, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badań nr 3/1991.
 • Misztal B., Przemiany restrukturyzacyjne społeczności lokalnych [W:] Wstępne wyniki badań Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2 IGP UW, Warszawa 1986.
 • Muczyński A., Jasiński J., Formy kształcenia rzeczoznawców w Niemczech i Szwajcarii. Wycena, Kwartalnik Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, z. 1, Olsztyn, 1992.
 • Najgrowski M., Studia nad regionami lokalnymi [W:] Wstępne wyniki badań. Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2, IGP UW, Warszawa 1986.
 • Narojek W., System władzy w mieście, Studium monograficzne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w wybranych krajach zachodnioeuropejskich (Francja, RFN, Szwajcaria), CINTEOIC, Warszawa 1989.
 • Niewiadomski Z., Ustrój gminy, gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego [W:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992.
 • Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Nowy paradygmat gospodarki przestrzennej, red. R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, z. 155, Warszawa 1991.
 • Nowy system lokalizacji inwestycji po dwóch latach, Gospodarka i Administracja Państwowa, 1987 nr 12.
 • Ochociński S., Banki komunalne w gospodarce samorządu terytorialnego [W:] Ekonomiczno- finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, praca zbiorowa pod red. E. Denek, J. Sobiecha, J. Wierzbickiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 203, Poznań 1992.
 • Ochendowski E., Prawotwórcze funkcje gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • OECD - Rvenue Statistics 1965-19H6 Finanzbericht, Bonn, Bund der Stauerzahler, 1989.
 • Ogólne zasady finansów lokalnych, I część raportu "Reforma finansów lokalnych w Europie Centralnej i Wschodniej", Samorząd Terytorialny nr 1 -2, 1993.
 • Olex-Szczytowski M., Polska przegrywa bitwę o inwestycje zagraniczne, Rzeczpospolita nr 123 z dnia 28 maja 1993.
 • Opałło M, Transformacja systemowa gospodarki a polityka regionalna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.
 • Opałło M., Polityka regionalna a samorządy terytorialne [W:] Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK, z. 155, Warszawa 1991.
 • Opałło M., Wybrane zagadnienia racjonalizacji planowania terytorialnego, Studia i Materiały Instytutu Gospodarki Narodowej, Warszawa 1988, z. 49.
 • Parysek J., Budowa plami przestrzennego zagospodarowano gminy [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, D Śniegowskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, z. 205, Poznań 1992.
 • Parysek J., Planowanie przestrzenne w samorządowej strukturze organizacji społeczeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • Parysek J., Samorząd terytorialny i plany przestrzennego zagospodarowania podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod redakcją E. Denek, J. Sobiecha, J. Wierzbickiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 203, Poznań 1992.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN. Ł LXIX, Warszawa 1979.
 • Patrzałek L., Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • Pietraszewski W., Wartość przestrzeni w planowaniu, Studia KPZK PAN, t. LXXXI, Warszawa 1985.
 • Pietraszewski W., Ocena procesów decyzyjnych determinujących gospodarkę przestrzenną Polski [W:] Gospodarka przestrzenna Polski, Diagnoza i rekonstrukcja, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Pietraszewski W., Optymalizacja w gospodarce przestrzennej miast, Wyd. Arakdy, Warszawa 1989.
 • Pilarski M., Działania władzy lokalnej na rzecz zmniejszenia bezrobocia (podstawy teoretyczne i przykład gminy Kobylin), praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Poznań 1994.
 • Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego PWE, Warszawa 1974.
 • Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201 Poznań 1992.
 • Podgórski K., Postulowane zmiany układu oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę - aspekt administracyjno-prawny [W:] Strategia zmian systemu lokalnego, Warszawa 1988.
 • Podgórski K., Ustawowa regulacja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 11-12/1991.
 • Podstawowe zadania społeczno-gospodarcze samorządu miasta Poznania na rok 1993, materiały Urzędu Miejskiego w Poznaniu, 1993.
 • Pogłodzińska Z., Samorząd terytorialny. Przepisy i orzecznictwo SN i NSA, z. 4 z serii: Funkcjonowanie gminy. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1993.
 • Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Porwit K., Metody planowano długookresowego, Studia KPZK PAN, t. XXVII, Warszawa 1969.
 • Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, PWE, Warszawa 1989.
 • Prandecka B., Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1991.
 • Program ochrony środowiska do roku 2010 dla województwa poznańskiego. Studia i Materiały, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Prusek A., Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St.L. Bagdzińskiego, UMK, Toruń 1993.
 • Przygodzki M., Pobudzanie społeczności lokalnych, Przegląd Organizacyjny, nr 10/1990.
 • Ranking gmin, Gazeta Samorządowa nr 1, 4, 5/1991.
 • Rao R.K.S., Fundamentals of Financial Management, Macmillian Publishing Company, N4 1989.
 • Rausher M., The Optimal Use of Environmental Resources by an Indebted Country, Tubingen 1990.
 • Regan Z., Wadze lokalne a rozwój gospodarczy (doświadczenia brytyjskie) [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Georgica, G. Gorzelaka, seria; Studia regionalne i lokalne, nr 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Regulski J., Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa 1985.
 • Regulski J., Władza terenowa a reforma gospodarcza [W:] Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, z. 130, Poznań 1985.
 • Regulski J., Wstęp do programowania przestrzennych badań naukowych, PWN, Warszawa 1971.
 • Regulski J., Kocon W., Ptaszyńska-Wołoczkiewicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 • Restrukturyzacja gospodarki Wielkopolski w ramach gospodarki europejskiej, opracowanie pod red. L. Wojtasiewicz w pracy zbiorowej: Regiony w Europie, Polityka EWG, Zgromadzenie regionów i jego członkowie, Poznań 1991.
 • Roberts B., Allen D. i inni, Podręcznik dla organizatorów inkubatorów przedsiębiorczości, tłum. W. Dymarski, Wyd. Alpina, Mosina 1992.
 • Romanow Z., "Ekonomia dobrobytu" a ekonomia socjalizmu, wyd. WSE w Poznaniu, Poznań 1970.
 • Rozwój gospodarki lokalnej, w teorii i praktyce, seria Rozwój Regionalny, Lokalny, Samorząd Terytorialny, Poznań-Warszawa 1990.
 • Ruśkowski E., Założenia reformy finansów w Polsce w świetle rozwiązań i doświadczeń wybranych krajów socjalistycznych i kapitalistycznych [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok, 1989.
 • Ruśkowski E., Finanse lokalne we Francji [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Rykiel Z., Problemy restytucji powiatów w Polsce [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, New York 1985.
 • Secomski K., Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, PWG, Warszawa 1956.
 • Skov N.A, Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, International School of Management w Warszawie, Agencja Wydawnicza Placek, Warszawa 1991.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse samorządu terytorialnego w systemie budżetowym państwa [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1992.
 • Sochacka-Krysiak H., Systemy finansów publicznych, analiza porównawcza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1992.
 • Spychała M., Działania władzy lokalnej na rzecz miejscowej przedsiębiorczości na przykładzie gminy Krotoszyn, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Poznań 1994.
 • Szabłowski J., Zachowania przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w regionie północno-wschodnim Polski, seria: Restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Z. 4, Poznań 1990.
 • Studia rozpoznawcze gospodarczych podstaw rozwoju regionu, Biuletyn KPZK PAN, z. 145, Warszawa 145.
 • Śleszyński J., Gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego. Problem wielokryterialności podejmowanych decyzji, Biuletyn KPZK PAN, z. 151 Warszawa 1990.
 • Śniegowska D., Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 205, Poznań 1992.
 • Szul R., Przestrzeń, gospodarka, państwo, seria: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
 • Taras W., Wróblewski A., Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, 1991.
 • Taylor E., Historia i rozwój ekonomiki, cz. I i III, Poznań 1949.
 • Taylor E., Wstęp do ekonomiki, cz. I, Poznań 1949.
 • Tegler E., Podstawowe problemy i tendencje rozwojowe finansów lokalnych w Republice Federalnej Niemiec [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Tegler E., Finansowe problemy gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • The Long Term Credit Bank OF Japan, 1987, Survey on Japanese DFI.
 • Teoria biegunów wzrostu. Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z. 3-4, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Tłustochowicz M., Trudny proces, Wspólnota nr 4, 1992.
 • Tosi D., O znaczeniu korzyści zewnętrznych we wzroście gospodarczym [W:] Studia ekonomiczne, tom II, PWE, Warszawa 1964.
 • Trojanek M., Czynniki określające stan środowiska przyrodniczego w Polsce, Instytut Ekonomii Politycznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1985, maszynopis.
 • Trojanek M., Instrumenty pobudzania przedsiębiorczości w układach lokalnych, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Rozwój przemysłu drobnego w warunkach gospodarki rynkowej, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań-Biedrusko, 1993.
 • Trojanek M., Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, Poznań 1991.
 • Trojanek M., Wpływ władzy regionalnej na kształtowanie efektywności inwestycji rynkowych [W:] Doskonalenie metodyki oceny efektywności inwestycji, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Turvey R., On Divergences Between Social Costs and Private, Economica nr 8, 1963.
 • Whitemore K., Warunki wstępne konieczne dla stworzenia sprzyjającego klimatu dla inwestycji z punktu widzenia inwestorów zagranicznych: Wnioski dla Polski [W:] Perspektywy rozwoju gospodarczego w obszarze pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi w świetle meksykańsko- -amerykańskich doświadczeń ze współpracy przygranicznej, materiały z konferencji zorganizowanej przez Związek Gmin Zachodnich, Zielona Góra 1992.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przyrodniczych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz, praca zbiorowa pod red. M. Kłodzińskiego, J. Okuniewskiego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1993.
 • Wilczyński W., Ochrona środowiska i zasobów a teoria ekonomii i polityka gospodarcza [W:] Z prac naukowo-badawczych nad regionalnymi problemami ekonomicznymi i społecznymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 65, Poznań 1976.
 • Winiarski B., Model planu krajowego, Biuletyn KPZK PAN, z. 51, Warszawa 1968.
 • Winiarski B., Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Winiarski B., Polska a wspólnota Europejska - uwagi o współpracy i integracji europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1, Poznań 1994.
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej [W:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Władza lokalna a zaspokajanie potrzeb, praca zbiorowa pod red. J. Wiatra IFiS, PAN, Warszawa 1981.
 • Władza lokalna i gospodarka w USA, praca zbiorowa pod red. P. Kwiatkowskiego. The PEW Charitable TRust, Wydawnictwo Samorządowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993.
 • Wojtasiewicz L., Gmina w procesie przekształceń gospodarki kraju [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St. L. Bagdzińskiego, UMK, Toruń 1993.
 • Wojtasiewicz L., Metoda symulacyjna w planowaniu terytorialnym, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, t. XXX, 1979-1980.
 • Wojtasiewicz L., O zmianie paradygmatu kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej [W:] Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 155 Warszawa 1991.
 • Wojtasiewicz L., Planowanie rozmieszczenia inwestycji, PWE; Warszawa 1972.
 • Wojtasiewicz L., Planowanie w gospodarce terytorialnej, Samorząd Terytorialny nr 9, 1991.
 • Wojtasiewicz L., Polityka przestrzenna [W:] Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. W. Dymarskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 • Wojtasiewicz L., Rachunki przestrzenne i ich wykorzystanie w planowaniu i prognozowaniu rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 61 Poznań 1977.
 • Wojtasiewicz L., Restrukturyzacja gospodarki w ramach gospodarki europejskiej [W:] Regiony w Europie: Polityka EWG. Zgromadzenie regionów i jego członkowie, seria: Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, z. 7, Instytut planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Wolf Jr.Ch., A Theory of Non-Market Failures, The Public Interest, nr 55, 1979.
 • Wysocka L., Strategia rozwoju gminy, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 1993.
 • Wysocka L., Koźmiński J., Strategia rozwoju gminy, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 • Vaistos C., Foreign Direct Investment in the Andeau Group with Special Reference to the Services Sector [W:] Services and Development. The Role Foreign Investment and Trade, United Nations, New York 1989.
 • Zapart M., Rachunek kompleksu produkcyjno-usługowego [W:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa 1978.
 • Zarządzanie regionalnym rozwojem ekonomicznym. Krok po kroku, Copywrite 1992 by Economic Innovation International.
 • Zawisny K., Cele lokalne gmin oraz ich wybór w planowaniu terytorialnym [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, D. Śniegowskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 205, Poznań 1992.
 • Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 155, Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.