PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 137 | 141
Tytuł artykułu

Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba określenia działań władz lokalnych służących efektywności inwestowania na danym terenie, a także wskazanie form i trybu tych działań oraz warunków ich skuteczności. Szczególną uwagę autorka poświęciła ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (rachunkowi inwestycyjnemu) a także budowie własnej koncepcji modelowego oddziaływania władzy lokalnej na tę efektywność w warunkach polskich. Praca uzupełniona jest aneksem przedstawiającym działalność Agencji Rozwoju Regionalnego z obszaru Wielkopolski.
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza SOWT dla miasta Poznania, praca zbiorowa pod kier. T. Mendat, Urząd Miejski w Poznaniu, Wydział Koordynacji Rozwoju, Poznań, listopad 1993.
 • Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, praca zbiorowa pod redakcją B. Gruchmana, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa 1978.
 • Baum W.E., Tolbert S.M., Investing in Development. Lessons of World Bank Experience, New York, 1985.
 • Bauman Z., Struktura władzy lokalnej. Konceptualizacja badań, Studia Socjologiczno-Polityczne, 1962, nr 12.
 • Betge P., Investitionsplanung. Methoden - Modelle - Anwendungen, Verlag Gabler Wiesbaden 1991.
 • Betz F., Managing Technology. Competing Through New Ventures, lnnouation and Corporate Research, Prentice-Hall, INC, New Yersey, 1987.
 • Bhagwati J.N., The Role of Services in Development [W:] Services and Development, The Role of Foreign Direct Investment and Trade, United Nations, New York 1989.
 • Bielawska A., Koncepcja polityki gospodarczej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw [W:] praca zbiorowa pod red. S.L. Bagdzińskiego, Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1993.
 • Blakely E.J. Planning Local Economic Development Theory and Practice, Sage Library of Social Research, 168, 1990.
 • Błuszkowski J., Garlicki J., Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, maj - czerwiec 1993.
 • Brzeski W.J. Czy musimy sprzedawać ziemię, Życie Gospodarcze, nr 43, 1990.
 • Bucka M., Tworzenie i funkcjonowanie instytucji promujących procesy restrukturyzacji tv regionie opolskim [W:] Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego, praca zbiorowa pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 1992.
 • Budner W., Kaczmarek T., Matykowski R., Podstawowe kryteria tworzenia powiatów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1993.
 • Bury P., Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • Byrski B., Integracja w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna, Monografie nr 44, Kraków 1978.
 • Chatteiji M., Management and Regional Science for Economic Development, Boston-London, 1983.
 • Chmielewski R., Wielkopolska w warunkach transformacji - diagnoza istniejącego stami gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4/1992.
 • Chojnacki Z., Czyż T, Region - regionalizacja - regionalizm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/1992.
 • Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa. Zmiany struktury, PWN, Warszawa 1990.
 • Mc Cready R.R., Business Mathematics, PWS-Kent Publishing Company, Boston-Massachutts, 1986.
 • Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle zmian systemowych (1944-1991), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, z. 134, Poznań 1994.
 • Dąbrowski Z., Przedsiębiorstwo a władze lokalne [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I z. 205, Poznań 1992.
 • Daumler K. D., Grundlagen der Investitions und Wirtschaftlichkeitsrechnung, Verlag: Neue Wirtschaft-Briefe Berlin 1989.
 • Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej, Wstępne wyniki badań, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, Biuletyn KPZK, PAN, z. 123, Warszawa 1983.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1990 oraz wydanie drugie - PWN, Warszawa 1993.
 • Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972.
 • Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Skrypt nr 322 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1982.
 • Domański R., Problematyka metodologiczna ogólnej treści przestrzennej ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, L XXXVII, z. 2, Warszawa 1965.
 • Dolata S., Zasady kształtowania dochodów budżetów samorządów terytorialnych, WSP Opole, 1991.
 • Dramowicz K., Metoda symulacyjna w analizie regionalnej, Gospodarka Planowa, nr 7-8/1976.
 • Dramowicz K., Symulacja cyfrowa i analiza systemowa w badaniach procesów urbanizacji wsi (model gromady Biała Stara, powiat Płock), IGiPZ, PAN, Prace Geograficzne, nr 112/1975.
 • Duniewska Z., Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój przedsiębiorczości prywatnej. Zagadnienia administracyjno-prawne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, i Socjologiczny, z. 2/1991.
 • Dunin-Wąsowicz M., Ranking gmin. Najbogatsze i zaradne, Gazeta Bankowa z dnia 5 marca 1994.
 • Dymarski W., Typy inkubatorów przedsiębiorczości, Wielkopolskie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Poznań 1991, maszynopis powielony.
 • Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonowano miast, Studium pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, Instytut Geografii, PAN, nr 63, Warszawa 1963.
 • Fiedor B., Ogólna charakterystyka ekonomii środowiska jako części składowej współczesnej teorii ekonomii [W:] Ekonomia i Środowisko. Rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, tom I, z. 1, Białystok 1992.
 • Fiedor B., Wilczyński P., Przesłanki teoretyczne ekonomicznego systemu ochrony środowiska w ujęciu współczesnej ekonomii niemarksistowskiej [W:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, praca zbiorowa pod red. A. Ginsberta-Geberta, Cz. II, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1988.
 • Frąckowiak W., Hamrol M., Władze terenowe wobec potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu [W:] Teoretyczne oraz polityczno-gospodarcze uwarunkowania reformy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 188, Poznań 1990 r.
 • Gaczek W.M., Proces zmian użytkowania terenów w regionie miejskim na przykładzie Poznania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Seria II z. 117, Poznań 1992.
 • Gajewy R., Przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie poznańskim, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Katedra Polityki Ekonomicznej i Planowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Gann B., Du notable au local, Transformation d'un modele politique, Les Annales de la Recherche Urbaine 28, 1985.
 • Gauza K., Rachunek ekonomiczny w planowaniu rozmieszczenia osiedli mieszkaniowych, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Planowania, Poznań 1982.
 • Gawron H., Rynkowe metody oceny efektywności inwestycji (Dylematy ich zastosowania w praktyce), materiały sympozjum nt. Doskonalenia metodyki oceny efektywności inwestycji w warunkach gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Gawron H., Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Giełżyński W., Lokalizm; samosprawdzająca się utopia [W:] Państwo i kultura polityczna, t 5, Warszawa 1988.
 • Georgica J.P., Polska lokalna we władzy PZPR, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 33, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawa, Warszawa 1991.
 • Georgica J.P., Gorzelak G, Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Georgica J.P., Tarkowski J., Żółtaniecki R., Władza i polityka lokalna, COM SNP, 1980.
 • Gługiewicz E., Decyzje samorządu terytorialnego w warunkach konfliktu interesów, Samorząd Terytorialny 10/1991.
 • Gługiewicz E., Konflikty rozwoju i metody ich rozwiązywania w planowaniu terytorialnym [W:] Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201, Poznań 1992.
 • Gługiewicz E., Korzyści koncentracji przestrzennej w planowaniu rozwoju aglomeracji przemysłowej, PWN, Poznań-Warszawa, 1988.
 • Gomuła W., Władza lokalna wobec centrum. Socjologiczne problemy społeczności lokalnych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1989.
 • Goryński J., Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa 1985.
 • Goryński Polityka przestrzenna, PWE, Warszawa 1982.
 • Gorzelak G., Planowanie rozwoju lokalnego (omówienie książki E. Blakley'a Planning Local Economic Development) [W:] J.P. Georgica, G. Gorzelak, Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny w warunkach kryzysu i reformy, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 14, IGP UW, Warszawa 1989.
 • Gospodarka gruntami, praca zbiorowa pod. red. B. Neya, Biuletyn KPZK PAN, z. 150 Warszawa 1990.
 • Górka K., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w warunkach transformacji systemu społeczno- -gospodarczego [W:] Problemy prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w Polsce i Bułgarii w warunkach transformacji systemowej, praca zbiorowa pod. red. Cz. Glinkowskiego, Poznań 1993.
 • Grabowski M., Kulawczuk P., Lokalne wspieranie przedsiębiorczości, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Transformacja Gospodarki nr 13, Gdańsk 1990.
 • Granlich E.M., Fiscal Indicators, Michigan 1990.
 • Grobelny R., Analiza sytuacji finansowej miast polskich w I półroczu 1991 r., Związek Miast Polskich, Poznań 1991.
 • Grobelny R., Terytorialne banki informacji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1991, Poznań 1991.
 • Gruchman B., Czynniki aglomeracji i deglomeracji przemysłu w gospodarce socjalistycznej (na przykładzie Polski), Studia KPZK, PAN T. XVIII, Warszawa 1967.
 • Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.
 • Gruchman B., Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, PWE, Warszawa 1989.
 • Gruchman B., Postęp techniczny a rozwój lokalny w warunkach polskich [W:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 1, Poznań-Warszawa 1991.
 • Gruchman B., Zawisny K., Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych), Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zezy Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria I, z. 205, Poznań 1992.
 • Gucwa T., Przejmowanie terenów rolnych i leśnych pod inwestycje budowlane w Polsce [W:] Problemy organizacji przestrzennej budownictwa, Studia KPZK, PAN, Warszawa 1982, t LXXVII.
 • Gustasson A., Samorząd terytorialny w Szwecji. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Szczecin, 1992.
 • Hagett T., Methods and Techniques of Urban and Regional Research [W:] Urban and Research, Economic Commission for Europe, UN, New York 1986.
 • Harańczyk A., Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. S.L. Bagdzińskiego, UMK Toruń 1993.
 • Havorth R., Promowanie rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym (z doświadczeń szkockich) [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Gerogica, G. Gorzelaka, seria: Studia regionalne i lokalne, z. 7(40), Warszawa 1992.
 • Heinhold M., Investitionsrechnung, Verlag: München, Wien, 1989.
 • Herbst K., Społeczne uwarunkowania planowania przestrzennego, Biuletyn KPZK PAN, z. 150, Warszawa 1990.
 • Hidalgo J., Instytucje a rozwój regionalny. Program wspierania rozwoju przez władzę prowincji Biskaja, wykład z dnia 25 maja 1993 r., zorganizowany przez Pracownię Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Hoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
 • Hopfer A., Manager developer - nowe zawody, Wycena, Kwartalnik Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, z. 1, Olsztyn 1992.
 • Informacja NIK o wynikach kontroli wykonania przepisów o komunalizacji mienia państwowego, Samorząd Terytorialny, 7-8/1993.
 • Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę, CPBP 10.1.11.04.
 • Isard W., Metody analizy regionalnej, Wprowadzenie do nauki o regionach, PWN, Warszawa 1965.
 • Jakiego Poznania chcemy? Opinie Poznaniaków o najważniejszych problemach i najbardziej korzystnych kierunkach rozwoju Poznania, Oprac. S. Kwilecka-Podemska, K Podemski, Poznań 1994.
 • Jakobsche J.Z., Plan przestrzennego zagospodarowania kraju i planowanie makroregionalne [W:] Planowanie przestrzenne, praca zbiorowa pod red. J. Regulskiego, PWE, Warszawa 1985.
 • Jałowiecki B., Jak rozwijać gminę? [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Georgica, G. Gorzelaka, seria: Rozwój regionalny i lokalny, z. 7 (40), Uniwersytet Warszawski 1992.
 • Jałowiecki B., Lokalizm a rozwój. Szkic z socjologii układów lokalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, maszynopis, Warszawa 1987.
 • Jałowiecki B., Nowe przestrzenie produkcji jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego [W:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego.
 • Jałowiecki B., Powiaty - Blaski i cienie reformy [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Jałowiecki B., Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988.
 • Jałowiecki B., Próba oceny badań nad Polską lokalną [W:] Wstępne wyniki badań. Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, Nr 2 IGP UW, Warszawa 1986.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 16, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa 1988.
 • Janc A., Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania, PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Janc A., Ocena efektywności przedsięwzięć rozwojowych w warunkach gospodarki mieszanej [W:] Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201, Poznań 1992.
 • Jaworski W.L., Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędności [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Poznań 1991.
 • Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, 1987.
 • Kachniarz T., Modele i zasady przestrzennego zagospodarowania ośrodków gminnych, Wyd. Akcydensowe, Warszawa 1978.
 • Kacprzyński B., Gospodarka lokalna w Polsce [W:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, z. 1, Instytut Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Instytut planowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań, Poznań-Warszawa 1990.
 • Kaczmarek W.Sz., Trzyletnie doświadczenia samorządu miejskiego - najpilniejsze prace legislacyjne, referat wygłoszony na konferencji samorządu terytorialnego, odbytej w kancelarii Prezydenta RP w dniu 9 czerwca 1993.
 • Kaleta-Jagiełło E., Środki finansowo-prawne ochrony środowiska [W:] Skuteczność prawa ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej, Instytut Państwa i Prawa PAN, Ossolineum 1990.
 • Kałkowski L., O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych, Inwestycje i Budownictwo, 1960, nr 12.
 • Kamiński J., Funkcje ponadlokalne miasta Gniezna, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1982, maszynopis.
 • Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1980.
 • Karpiński A., Nowe koncepcje planowania regionalnego w krajach zachodnich, Gospodarka Planowa, nr 2-3/1990.
 • Klaasen L.H., Bieguny wzrostu w teorii i polityce ekonomicznej [W:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, PWE, Warszawa 1974.
 • Klaasen L.H, Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 1988.
 • Kocon W., Instrumenty polityki gospodarowania terenami miejskimi w Europie Zachodniej [W:] Instrumenty polityki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 130, Warszawa 1986.
 • Kodeks cywilny, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
 • Kolpiński J., Człowiek, gospodarka, środowisko, przestrzeń, Studia KPZN PAN t LXVIII, Warszawa 1978.
 • Kołodziejski J., W sprawie reformy terytorialnego systemu państwa [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Komorowski S.M., Bieguny rozwoju: czy istnieją? [W:] Studia regionalne w perspektywie doświadczeń międzynarodowych, Studia KPZK, tom LXXXII, PWN Warszawa 1985.
 • Korenik S., Problemy restrukturyzacji regionów depresji na przykładzie okręgu wałbrzyskiego [W:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, PWN, 1992.
 • Kortus B., Próba oceny roli procesów industrializacji i urbanizacji w gospodarce przestrzennej województwa miejskiego krakowskiego, Biuletyn KPZK PWN, z. 120, Warszawa 1982.
 • Kowalewski A.T., Co dalej z administracją publiczną w Polsce, Samorząd Terytorialny nr 11-12, 1991.
 • Kowalewski A.T., Ekonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, wyd. Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Kowalewski A.T., Nowy paradygmat planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny nr 4, 1991.
 • Kryteria lokalizacji zakładów przemysłowych, Biuletyn KPZK, z. 45, PAN, Warszawa 1967.
 • Krzykała-Schafer R., Promocja eksportu małych i średnich firm jako instrument zagranicznej polityki państwa (analiza porównawcza RFN-USA-Japonia), Poznań 1992.
 • Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego, Studia nad ekonomiką regionu, tom 16, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.
 • Kudłacz T., Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St. L. Bagdzińskiego, UMK Toruń 1993.
 • Kukliński A., Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, referat na konferencję, Poznań 1985, maszynopis.
 • Kulesza M., W sprawie reformy terytorialnej, Samorząd Terytorialny nr 7-8/1991.
 • Kulesza M., Stan prac nad reformą administracji publicznej, Samorząd Terytorialny nr 10, 1993.
 • Kurdycka B., Reformy finansów lokalnych we Włoszech [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Kuźniak F., Planowanie operatywne systemu miejskiego, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1988.
 • Kwiatkowski P., Władza lokalna i gospodarka w USA, The PEW Charitable Trrust, Wydawnictwo Samorządowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993.
 • Leoński Z., Reforma powiatowa - zagadnienia prawnoustrojowe, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1993.
 • Levrat W., Rola gmin i regionów w dziedzinie rozwoju gospodarczego, Wspólnota 1990, nr 34/35.
 • Lindbeck A., Can the Rich Countries Adapt? Needs and Difficulties, Reprinted from The OECD Observer, Januar 1981.
 • Lósch A., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1961.
 • Limanowska A., Gospodarka gruntami komunalnymi, Zagadnienia prawne i urbanistyczne [W:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, praca zbiorowa pod red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 • Lissowski W., Wpływ układu działowo-gałęziowego na układ regionalny planu perspektywicznego, Biuletyn KPZK PAN z. 34, Warszawa 1965.
 • Machińska H., Zasada "polluter pays" w polityce ekologicznej Wspólnoty Europejskiej [W:] Człowiek i środowisko, t. 13, nr 3-4, Warszawa 1989.
 • Maciejewska H., Bibliografia gospodarki Wielkopolski 1919-1939, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1991.
 • Malisz B., Problem rachunku ekonomicznego na użytek gospodarki terenami miejskimi, Miasto, nr 6, 1964.
 • Malisz B., Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Małecki J., Sobiech J., Gospodarka budżetowa gmin 1991 r. w świetle badań ankietowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, Poznań 1992.
 • Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, UNIDO, Vienna 1986.
 • Markowski T., Planowanie i stymulowanie rozwoju lokalnego w gospodarce rynkowej, Samorząd Terytorialny, nr 9, 1991.
 • Markowski T., Rozwój lokalny i regionalny - laisses faire'yzm czy interwencjonizm, Samorząd Terytorialny nr 4/1991.
 • Markowski T., Kot J., Ekonomiczne i finansowe instrumentarium polityki przestrzennej, Samorząd Terytorialny nr 12, 1992.
 • Materiały Urzędu Rady Ministrów nt. Program kształcenia w zawodzie technik administracji, Biuro d/s Administracji Publicznej, Warszawa 1993.
 • Meade J., External Economies and Diseconomies in a Competitive Situation, Economic Journal, nr 245, 1952.
 • Michalewski A., Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba oceny, PWE, Warszawa 1972.
 • Mickiewicz T., Teoria wyboru publicznego, cykl artykułów w Życiu Gospodarczym nr 42-51, 1993.
 • Mikołajewicz Z., Instrumenty pobudzania działalności inwestycyjnej w przemyśle [W:] Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego, Opole, 1992.
 • Miller R., Cote M, Growing the Next Silicon Valley, A Grade for Successful Regional Planning, Lexington Brooks, Massachusetts-Toronto 1987.
 • Misiąg W., Suchocka-Roguska E., Tymiński S., Polski system budżetowy - Budżet Państwa - Budżet gmin, Wydawnictwo Twigger SA, Warszawa 1992.
 • Miszewska H., Zjawisko przedsiębiorczości lokalnej na tle procesu terytorialnej decentralizacji systemu zarządzania gospodarką, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badań nr 3/1991.
 • Misztal B., Przemiany restrukturyzacyjne społeczności lokalnych [W:] Wstępne wyniki badań Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2 IGP UW, Warszawa 1986.
 • Muczyński A., Jasiński J., Formy kształcenia rzeczoznawców w Niemczech i Szwajcarii. Wycena, Kwartalnik Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, z. 1, Olsztyn, 1992.
 • Najgrowski M., Studia nad regionami lokalnymi [W:] Wstępne wyniki badań. Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2, IGP UW, Warszawa 1986.
 • Narojek W., System władzy w mieście, Studium monograficzne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w wybranych krajach zachodnioeuropejskich (Francja, RFN, Szwajcaria), CINTEOIC, Warszawa 1989.
 • Niewiadomski Z., Ustrój gminy, gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego [W:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992.
 • Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Nowy paradygmat gospodarki przestrzennej, red. R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, z. 155, Warszawa 1991.
 • Nowy system lokalizacji inwestycji po dwóch latach, Gospodarka i Administracja Państwowa, 1987 nr 12.
 • Ochociński S., Banki komunalne w gospodarce samorządu terytorialnego [W:] Ekonomiczno- finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, praca zbiorowa pod red. E. Denek, J. Sobiecha, J. Wierzbickiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 203, Poznań 1992.
 • Ochendowski E., Prawotwórcze funkcje gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • OECD - Rvenue Statistics 1965-19H6 Finanzbericht, Bonn, Bund der Stauerzahler, 1989.
 • Ogólne zasady finansów lokalnych, I część raportu "Reforma finansów lokalnych w Europie Centralnej i Wschodniej", Samorząd Terytorialny nr 1 -2, 1993.
 • Olex-Szczytowski M., Polska przegrywa bitwę o inwestycje zagraniczne, Rzeczpospolita nr 123 z dnia 28 maja 1993.
 • Opałło M, Transformacja systemowa gospodarki a polityka regionalna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2/1992.
 • Opałło M., Polityka regionalna a samorządy terytorialne [W:] Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK, z. 155, Warszawa 1991.
 • Opałło M., Wybrane zagadnienia racjonalizacji planowania terytorialnego, Studia i Materiały Instytutu Gospodarki Narodowej, Warszawa 1988, z. 49.
 • Parysek J., Budowa plami przestrzennego zagospodarowano gminy [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, D Śniegowskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, z. 205, Poznań 1992.
 • Parysek J., Planowanie przestrzenne w samorządowej strukturze organizacji społeczeństwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • Parysek J., Samorząd terytorialny i plany przestrzennego zagospodarowania podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod redakcją E. Denek, J. Sobiecha, J. Wierzbickiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 203, Poznań 1992.
 • Parysek J., Wojtasiewicz L., Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN. Ł LXIX, Warszawa 1979.
 • Patrzałek L., Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 1991.
 • Pietraszewski W., Wartość przestrzeni w planowaniu, Studia KPZK PAN, t. LXXXI, Warszawa 1985.
 • Pietraszewski W., Ocena procesów decyzyjnych determinujących gospodarkę przestrzenną Polski [W:] Gospodarka przestrzenna Polski, Diagnoza i rekonstrukcja, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Pietraszewski W., Optymalizacja w gospodarce przestrzennej miast, Wyd. Arakdy, Warszawa 1989.
 • Pilarski M., Działania władzy lokalnej na rzecz zmniejszenia bezrobocia (podstawy teoretyczne i przykład gminy Kobylin), praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Poznań 1994.
 • Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego PWE, Warszawa 1974.
 • Planowanie w rynkowej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, J. Tarajkowskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 201 Poznań 1992.
 • Podgórski K., Postulowane zmiany układu oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę - aspekt administracyjno-prawny [W:] Strategia zmian systemu lokalnego, Warszawa 1988.
 • Podgórski K., Ustawowa regulacja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, 11-12/1991.
 • Podstawowe zadania społeczno-gospodarcze samorządu miasta Poznania na rok 1993, materiały Urzędu Miejskiego w Poznaniu, 1993.
 • Pogłodzińska Z., Samorząd terytorialny. Przepisy i orzecznictwo SN i NSA, z. 4 z serii: Funkcjonowanie gminy. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1993.
 • Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Porwit K., Metody planowano długookresowego, Studia KPZK PAN, t. XXVII, Warszawa 1969.
 • Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, PWE, Warszawa 1989.
 • Prandecka B., Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1991.
 • Program ochrony środowiska do roku 2010 dla województwa poznańskiego. Studia i Materiały, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Prusek A., Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St.L. Bagdzińskiego, UMK, Toruń 1993.
 • Przygodzki M., Pobudzanie społeczności lokalnych, Przegląd Organizacyjny, nr 10/1990.
 • Ranking gmin, Gazeta Samorządowa nr 1, 4, 5/1991.
 • Rao R.K.S., Fundamentals of Financial Management, Macmillian Publishing Company, N4 1989.
 • Rausher M., The Optimal Use of Environmental Resources by an Indebted Country, Tubingen 1990.
 • Regan Z., Wadze lokalne a rozwój gospodarczy (doświadczenia brytyjskie) [W:] Gmina, Przedsiębiorczość, Promocja, praca zbiorowa pod red. J.P. Georgica, G. Gorzelaka, seria; Studia regionalne i lokalne, nr 7(40), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Regulski J., Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa 1985.
 • Regulski J., Władza terenowa a reforma gospodarcza [W:] Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, z. 130, Poznań 1985.
 • Regulski J., Wstęp do programowania przestrzennych badań naukowych, PWN, Warszawa 1971.
 • Regulski J., Kocon W., Ptaszyńska-Wołoczkiewicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 • Restrukturyzacja gospodarki Wielkopolski w ramach gospodarki europejskiej, opracowanie pod red. L. Wojtasiewicz w pracy zbiorowej: Regiony w Europie, Polityka EWG, Zgromadzenie regionów i jego członkowie, Poznań 1991.
 • Roberts B., Allen D. i inni, Podręcznik dla organizatorów inkubatorów przedsiębiorczości, tłum. W. Dymarski, Wyd. Alpina, Mosina 1992.
 • Romanow Z., "Ekonomia dobrobytu" a ekonomia socjalizmu, wyd. WSE w Poznaniu, Poznań 1970.
 • Rozwój gospodarki lokalnej, w teorii i praktyce, seria Rozwój Regionalny, Lokalny, Samorząd Terytorialny, Poznań-Warszawa 1990.
 • Ruśkowski E., Założenia reformy finansów w Polsce w świetle rozwiązań i doświadczeń wybranych krajów socjalistycznych i kapitalistycznych [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok, 1989.
 • Ruśkowski E., Finanse lokalne we Francji [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Rykiel Z., Problemy restytucji powiatów w Polsce [W:] Reforma terytorialna. Układ powiatowy, Biuletyn KPZK, z. 166, Warszawa 1993.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, New York 1985.
 • Secomski K., Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, PWG, Warszawa 1956.
 • Skov N.A, Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, International School of Management w Warszawie, Agencja Wydawnicza Placek, Warszawa 1991.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse samorządu terytorialnego w systemie budżetowym państwa [W:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1992.
 • Sochacka-Krysiak H., Systemy finansów publicznych, analiza porównawcza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1992.
 • Spychała M., Działania władzy lokalnej na rzecz miejscowej przedsiębiorczości na przykładzie gminy Krotoszyn, praca magisterska, promotor L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Poznań 1994.
 • Szabłowski J., Zachowania przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w regionie północno-wschodnim Polski, seria: Restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Z. 4, Poznań 1990.
 • Studia rozpoznawcze gospodarczych podstaw rozwoju regionu, Biuletyn KPZK PAN, z. 145, Warszawa 145.
 • Śleszyński J., Gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego. Problem wielokryterialności podejmowanych decyzji, Biuletyn KPZK PAN, z. 151 Warszawa 1990.
 • Śniegowska D., Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 205, Poznań 1992.
 • Szul R., Przestrzeń, gospodarka, państwo, seria: Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
 • Taras W., Wróblewski A., Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, 1991.
 • Taylor E., Historia i rozwój ekonomiki, cz. I i III, Poznań 1949.
 • Taylor E., Wstęp do ekonomiki, cz. I, Poznań 1949.
 • Tegler E., Podstawowe problemy i tendencje rozwojowe finansów lokalnych w Republice Federalnej Niemiec [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • Tegler E., Finansowe problemy gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego [W:] Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1989.
 • The Long Term Credit Bank OF Japan, 1987, Survey on Japanese DFI.
 • Teoria biegunów wzrostu. Przegląd zagranicznej literatury geograficznej, z. 3-4, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Tłustochowicz M., Trudny proces, Wspólnota nr 4, 1992.
 • Tosi D., O znaczeniu korzyści zewnętrznych we wzroście gospodarczym [W:] Studia ekonomiczne, tom II, PWE, Warszawa 1964.
 • Trojanek M., Czynniki określające stan środowiska przyrodniczego w Polsce, Instytut Ekonomii Politycznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1985, maszynopis.
 • Trojanek M., Instrumenty pobudzania przedsiębiorczości w układach lokalnych, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Rozwój przemysłu drobnego w warunkach gospodarki rynkowej, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań-Biedrusko, 1993.
 • Trojanek M., Sterowanie rozwojem gospodarczym regionu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, Poznań 1991.
 • Trojanek M., Wpływ władzy regionalnej na kształtowanie efektywności inwestycji rynkowych [W:] Doskonalenie metodyki oceny efektywności inwestycji, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Turvey R., On Divergences Between Social Costs and Private, Economica nr 8, 1963.
 • Whitemore K., Warunki wstępne konieczne dla stworzenia sprzyjającego klimatu dla inwestycji z punktu widzenia inwestorów zagranicznych: Wnioski dla Polski [W:] Perspektywy rozwoju gospodarczego w obszarze pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi w świetle meksykańsko- -amerykańskich doświadczeń ze współpracy przygranicznej, materiały z konferencji zorganizowanej przez Związek Gmin Zachodnich, Zielona Góra 1992.
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przyrodniczych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz, praca zbiorowa pod red. M. Kłodzińskiego, J. Okuniewskiego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1993.
 • Wilczyński W., Ochrona środowiska i zasobów a teoria ekonomii i polityka gospodarcza [W:] Z prac naukowo-badawczych nad regionalnymi problemami ekonomicznymi i społecznymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 65, Poznań 1976.
 • Winiarski B., Model planu krajowego, Biuletyn KPZK PAN, z. 51, Warszawa 1968.
 • Winiarski B., Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Winiarski B., Polska a wspólnota Europejska - uwagi o współpracy i integracji europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1, Poznań 1994.
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej [W:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Władza lokalna a zaspokajanie potrzeb, praca zbiorowa pod red. J. Wiatra IFiS, PAN, Warszawa 1981.
 • Władza lokalna i gospodarka w USA, praca zbiorowa pod red. P. Kwiatkowskiego. The PEW Charitable TRust, Wydawnictwo Samorządowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993.
 • Wojtasiewicz L., Gmina w procesie przekształceń gospodarki kraju [W:] Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, praca zbiorowa pod red. St. L. Bagdzińskiego, UMK, Toruń 1993.
 • Wojtasiewicz L., Metoda symulacyjna w planowaniu terytorialnym, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, t. XXX, 1979-1980.
 • Wojtasiewicz L., O zmianie paradygmatu kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej [W:] Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 155 Warszawa 1991.
 • Wojtasiewicz L., Planowanie rozmieszczenia inwestycji, PWE; Warszawa 1972.
 • Wojtasiewicz L., Planowanie w gospodarce terytorialnej, Samorząd Terytorialny nr 9, 1991.
 • Wojtasiewicz L., Polityka przestrzenna [W:] Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. W. Dymarskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 • Wojtasiewicz L., Rachunki przestrzenne i ich wykorzystanie w planowaniu i prognozowaniu rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 61 Poznań 1977.
 • Wojtasiewicz L., Restrukturyzacja gospodarki w ramach gospodarki europejskiej [W:] Regiony w Europie: Polityka EWG. Zgromadzenie regionów i jego członkowie, seria: Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, z. 7, Instytut planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Wolf Jr.Ch., A Theory of Non-Market Failures, The Public Interest, nr 55, 1979.
 • Wysocka L., Strategia rozwoju gminy, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 1993.
 • Wysocka L., Koźmiński J., Strategia rozwoju gminy, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
 • Vaistos C., Foreign Direct Investment in the Andeau Group with Special Reference to the Services Sector [W:] Services and Development. The Role Foreign Investment and Trade, United Nations, New York 1989.
 • Zapart M., Rachunek kompleksu produkcyjno-usługowego [W:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 99, Warszawa 1978.
 • Zarządzanie regionalnym rozwojem ekonomicznym. Krok po kroku, Copywrite 1992 by Economic Innovation International.
 • Zawisny K., Cele lokalne gmin oraz ich wybór w planowaniu terytorialnym [W:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana, D. Śniegowskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 205, Poznań 1992.
 • Zmiany paradygmatu gospodarki przestrzennej, praca zbiorowa pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 155, Warszawa 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.