PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 129 | 179
Tytuł artykułu

Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej

Warianty tytułu
The Analytical Function of Accountancy in the Period of Transition to the Market Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest wskazanie problemów wynikających z konieczności wykorzystania rachunkowości w okresie przejściowym polskiej gospodarki przez realizację jej analitycznej funkcji. Autor omówił funkcje i strukturę współczesnej rachunkowości, podjął próbę wskazania koncepcji jakości informacji pochodzących z rachunkowości, znaczenia prawidłowej wyceny i inflacyjnych deformacji wielkości ekonomicznych i możliwości ich eliminacji, a także dokonał próby oceny rozwiązań metodycznych analizy finansowej przy założeniu jej związku z rachunkowością i jej roli w metodyce badania sprawozdania finansowego.
EN
The market economy is characterized by a wide use of properly understood accountancy in the process of managing economic units. The financial analysis is, in turn, an integral part of such accountancy. It serves the interpretation of data formed in accounting, thereby realizing the analytical function of accountancy. Because the process of forming the quantified picture of the economic reality, which occurs in accountancy, can by no means be separated from the proper interpretation of that picture. The necessity of stressing the analytical function of accountancy is proved by the development of its tasks and fonctions continuously inspired by practical needs. Special attention should be given to those which are the examples of the active role of accountancy in rational management i.e. which stimulate economic subjects to effective action. This stimulative function of accountancy is connected especially with the proper interpretation of data within the analytical function. The importance of that problem is stressed by the realities of the period of transition to the market economy. The analytical aspects of the widely understood accountancy, integrated, in essence, with the financial analysis, are distinctly revealed by its structure. The commonly accepted, pragmatic division of accountancy in the functional system leads to the distinction of financial accountancy and managerial accountancy. The efficient realization of the accounting functions resulting from that division depends on whether the range of analytical operations is wide enough. The aim of accountancy, that is the multisectional measurement of the financial effect, starts to be realized in three dimensions. And the third dimension, expressing the results of the analysis, explicitly shows the close relationship between the financial analysis and accountancy. Accountancy, while realizing its functions, mainly the analytical one, should form a real, quantified picture of the course and the results of units' economic processes. The evaluation of its specific product, that is the economic information formed by it, seems to be of deciding importance. The quality of economic information formed by accountancy, its interpretation based on the output of qualitology, is treated as a specific criterion of the system optimization. The proper valuation of the object of observation is of special significance to the realization of the analytical function of accountancy. Considering the factors which deform the evaluation and condition significantly the realization of the analytical function of accountancy, particular attention should by given to inflation as it is almost a regular feature of the transition period economy. Thus, the nature of the inflationary deformation of valuation and its effects on the attainment of the objectives of economic units should be determined. In this context the necessity of presenting the possibilities and conceptions of the elimination of inflationary deformation of valuation arises. As regards the realization of the analytical function of accountancy in the period of transition to the market economy it is necessary to point out the significance and directions of changes in the methodology of the financial analysis. The characterization of these solutions in the system of centralized economic management permits of selective and well-considered retention of the unquestionable output of the "leaving system" and its adjustment to the conditions of the period of transition to the market economy. The important role of the financial analysis is connected with the correctness of the analytical methods used within it. The characterization of these methods, presentation of the main difficulties when using them for the problems dealt with by the financial analysis, enables the selection of proper solutions. The methodological conformity of the logic of the selected analytical method to the logic of the formation of the analysed economic magnitudes in accountancy has been made the deciding premise of that selection. For the realization of the analytical function of accountancy it is crucial to know and be conscious of the essence of the most important procedures of the financial analysis under the conditions of the free market. In the transition period to the market economy emphasis should be laid on the need of adjustment to different purposes and methods of management, that is the need of a sort of "symmetrization" of the financial analysis. First of all it manifests itself in the exposition of not only its retrospective character but also the prospective character as well as in the use of both the property and capital approaches to the problems that are to be solved. Under the conditions of the observable, great changes in the economic system the realization of the analytical function of accountancy is also connected with financial accountancy. The examination of the financial report is one of the signs of the functioning of financial accountancy under these conditions, being at the same time an important element of settling accounts, by an economic unit, with the social environment. The significant transformations of the process of financial report examination, connected with the changes in the legal regulations concerning the audit, permit of the thesis that the significance of the financial analysis in that process is increasing. The question of financial report examination is, essentially and legally, a part of accountancy and that is why it is chosen for the presentation of the essential plane of integration of the financial analysis with accountancy. This thread of deliberations also exposes the complex treatment of the problems discussed in the paper, based on the feedback: accountancy - financial analysis and financial analysis - accountancy. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Afanasjew A.A., Zasady sporządzania bilansu, PWG, Warszawa 1950.
 • Allen R.G.D., Teoria makroekonomiczna. Ujęcie matematyczne, PWN, Warszawa 1975.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca zbiór, pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Arnett H.E., What Does Objectivity Mean Accountants, "Journal of Accounting" 1961, nr 5.
 • Arnold J., Hope T., Accounting for Management Decision, Prentice-Hall International, 1990.
 • Bardeli T., Badanie przy pomocy znowelizowanej metody współczynnikowej, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1979, nr 12.
 • Bąkowski W., Matematyczna analiza interpretacji ekonomicznej zapisu w metodzie łańcuchowych podstawień, "Przegląd Organizacji" 1966, nr 8-9.
 • Becker Z., O uniezależnienie wyników analizy metodą wyliczeń łańcuchowych od kolejności podstawień, "Przegląd Organizacji" 1965, nr 1.
 • Bednarski L., Zasady oceny rocznej działalności przedsiębiorstw w systemie anglo-amerykańskim, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 18, Warszawa 1990.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1987.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • Belkaoui A., Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego 1985.
 • Bernstein L.A., Analysis of Financial Statements, Irwin, Homewood 1984.
 • Bień W., Analiza sytuacji badanego przedsiębiorstwa w raporcie biegłego rewidenta, "Rachunkowość" 1994, nr 3.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1993.
 • Bień W., Optymalizacja struktury kapitałów przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1995, nr 9.
 • Bień W., Zyskowność firmy i podział zysku przy wysokiej inflacji, "Rachunkowość" 1995, nr 2.
 • Bitz M., Problemy sporządzania zamknięć rocznych przy rosnących cenach, "Rachunkowość" 1985, nr 3.
 • "Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów" nr 20, Warszawa 1995.
 • "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych" nr 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1990.
 • "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych" nr 3, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1990.
 • Bizoń A., Rachunek szacunkowy w wycenie bilansowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 164, Kraków 1982.
 • Bizoń A., Względność wyceny bilansowej. Zeszyty Naukowe WSE nr 60, Kraków 1973.
 • Bizoń A., Stale i zmienne podstawy wyceny bilansowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 225, Kraków 1986.
 • Bizoń A., Jaklik A., Micherda B" Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 179, Kraków 1983.
 • Bizoń A., Jaklik A., Micherda B., Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 267, Kraków 1988.
 • Block S.B., Hirt G.A., Fundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987.
 • Bowlin O.D., Martin J.D., Scott D.F., Guide to Financial Analysis, McGraw Publishing Company, New York 1990.
 • Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • Brincken W., Analiza bilansu w nowych warunkach, "Rachunkowość" 1989, nr 4-5.
 • Brzezin W., Model racjonalnie funkcjonującego przedsiębiorstwa w warunkach reformy gospodarczej [w:] Rola rachunkowości w kształtowaniu racjonalnego modelu gospodarowania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Katowice 1988.
 • Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, WSP, Częstochowa 1980.
 • Buchta D., Messner Z., Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1976.
 • Budziak T., Ile warte jest przedsiębiorstwo?, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 19.
 • Burzym E., Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, "Rachunkowość" 1992, nr 7.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E., Funkcja kontrolna rachunkowości - kierunki rozwoju [w:] Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, SGPiS, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Burzym E., Funkcja informacyjna rachunkowości w zarządzaniu działalnością podmiotu gospodarczego [w:] Informatyczna rola rachunkowości w gospodarce narodowej, TNOiK i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1979.
 • Burzym E., Miejsce rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości przedsiębiorstw [w:] Rachunkowość zarządcza narzędziem podnoszenia efektywności gospodarowania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1989.
 • Burzym E., Koncepcja rozwoju rachunkowości w Polsce, referat opublikowany w materiałach konferencji naukowej pt. Perspektywy rozwoju rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1988.
 • Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984.
 • Burzym E., Dobija M., Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 305, Kraków 1989.
 • Burzym E., Micherda B., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Zbiór ćwiczeń, AE, Kraków 1984.
 • Burzymowa E., Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1977, nr 1 i 2.
 • Burzymowa E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Cebrowska T., Fałowski W., Wskaźniki analizy bilansu, "Rachunkowość" 1991, nr 5-6.
 • Cebrowska T., Fałowski W., Rachunkowość małych firm, "Park", Bielsko-Biała 1992.
 • Ciepielewska H., Informacyjno-analityczne walory bilansu przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1978, nr 3.
 • Czekaj J., Efekt dźwigni finansowej, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 29.
 • Czekaj J., Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych, AE, Kraków 1991.
 • Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • Czerniak J., Informacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1978.
 • Czwarta dyrektywa EWG z dnia 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o określonych formach prawnych, "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych" nr 2, Warszawa 1990.
 • Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, McGraw-Hill Book Company, Warszawa-Londyn 1993.
 • Deyhle A., Olech S., Controling w przedsiębiorstwie, ODiTK, Gdańsk 1992.
 • Dobija M., Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 329, Kraków 1990.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1994.
 • Dobija M., Rachunkowość a ekonometria, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 351, Kraków 1991.
 • Dobija M., Założenia trójwymiarowej rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1988.
 • Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 84, Kraków 1988.
 • Dobija M., O metodach badania przyczynowego w analizach ekonomiczno-finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 12, Warszawa 1987.
 • Dobija M., Kuchmacz J., Problemowe rachunki kosztów i wyników, WSiP, Warszawa 1993.
 • Dotkuś W., Kaletas K., Majewska E., Pomiar, wycena i ewidencja kosztów i dochodów w warunkach inflacji (wyniki badań empirycznych), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 283, Wrocław 1984.
 • Drury C., Management and Cost Accounting, Chapman and Hall, London 1988.
 • Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995.
 • Engler C., Managerial Accounting, Irwin, Homewood 1987-1988.
 • Erwart H., Betriebliches Rechnungswesen als Informationszentrum eines Management - Senkungssystems, Kostenrechnungs-Praxis 1972, nr 2.
 • Fedak Z., Ustawa o badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, "Rachunkowość" 1991, nr 11.
 • Fedak Z., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1996, nr 8.
 • Fedorowicz Z., Kryteria racjonalności systemu finansowego, "Finanse" 1983, nr 11.
 • Ferris A.M., Swiderska G.K., Rachunkowość. An Accounting Handbook, Irwin, Homewood 1990, Warszawa 1994.
 • Finanse firmy, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993.
 • Fiszel H., Teoria gospodarowania, PWN, Warszawa 1973.
 • Frąckiewicz J.L., Systemy sprawnego działania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 • Gabara W., Model jako instrument badania form działalności gospodarczej (studium stosunków i zależności organizacyjnych), SGPiS, Warszawa 1974.
 • Gabrusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza. AE, Poznań 1996.
 • Gaik F., Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania. Założenia modelowe, AE, Kraków 1981.
 • Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 3, Warszawa 1979.
 • Gaines B.R., Postęp w badaniach ogólnosystemowych [w:] Nauka. Technika. Systemy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 • Gierusz J., Amortyzacja środków trwałych w latach 1996-1997 (Wybrane problemy), "Rachunkowość" 1996, nr 6.
 • Głodek Z., Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości, PWE, Warszawa 1988.
 • Gmytrasiewicz M., Zasada podwójnego zapisu, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 2, Warszawa 1978.
 • Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, "Difin", Warszawa 1996.
 • Gos W., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1995, nr 8.
 • Gottlieb M., Lewczyński W., Cash flow, sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 • Górniak S., Stadtmuller R., Bilansoznawstwo w zarysie, PWE, Warszawa 1967.
 • Górski J., Klasyfikacja kont, PWE, Warszawa 1965.
 • Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 • Gruszka B., Optymalny wynik finansowy przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1977.
 • Gruszka B., Zysk w konstrukcji systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw, "Finanse" 1981, nr 5.
 • Gryglaszewska A., Stanisz T., Aksjomatyzacja metody analizy ekonomicznej, "Rachunkowość" 1989, nr 4-5.
 • Gup B.E., Principles of Financial Management, John Wiley and Sons, New York 1987.
 • Heitger L.E., Matulich S., Managerial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
 • Hermanson R.H., Strawser J.R., Strawser R.H., Auditing Theory and Practice, Irwin, Homewood 1987.
 • Horngren Ch.T., Introduction to Management Accounting, Prentice-Hall International, 1984.
 • Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review" 1986, nr 4.
 • Ilczuk J., Jerczyńska M., Efektywność systemów informatycznych zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 • Jagiełło S., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa-Wrocław 1987.
 • Jagiełło S., Jeszcze o rachunkowości przy inflacji, "Rachunkowość" 1986, nr 12.
 • Jagiełło S., Pomiar, wycena i ewidencja kosztów i dochodów w warunkach inflacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 283, Wrocław 1984.
 • Jaklik A., Czynnik czasu w rachunku nakładów gospodarczych przedsiębiorstw państwowych, AE, Kraków 1982.
 • Jaklik A., Czynnik czasu w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 154, Kraków 1982.
 • Jaklik A., Płaszczyzny czasowe w rachunkowości a rozwój jej funkcji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 164, Kraków 1982.
 • Jaklik A., Micherda B., Założenia modelowe rachunku bilansowego dla potrzeb reprodukcji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 429, Wrocław 1988.
 • Jaklik A., Micherda B., Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 207, Kraków 1985.
 • Jaklik A., Micherda B., Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 164, Kraków 1982.
 • Jaklik A., Micherda B., Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1992.
 • Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1995.
 • Jaklik A., Micherda B., Elementy rachunku utraconych korzyści, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 178, Kraków 1983.
 • Jakubczyk-Cały E., Saracyn A., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1995, nr 7 i 8.
 • Jaklik A., Powiązanie rachunkowości z czasową strukturą działalności gospodarczej [w:] System informacji gospodarczej, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1983.
 • Jarugowa A., Zadania Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do końca lat dziewięćdziesiątych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 33, Warszawa 1995.
 • Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 • Jarugowa A., Tendencje rozwoju rachunkowości [w:] System informacji gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Szczecin 1983.
 • Jarugowa A., Leksykon rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 17, Warszawa 1990.
 • Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1982.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty. Ceny. Decyzje, PWE, Warszawa 1991.
 • Joy O.M., Introduction to Financial Management, Irwin, Homewood 1983.
 • Juretko H., Zasady oceny zdolności kredytowej w bankach Republiki Federalnej Niemiec z uwzględnieniem znaczenia analizy bilansu w tej ocenie, "Bank i Kredyt" 1989, nr 10.
 • Kaliński A., Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, "Rachunkowość" 1995, nr 10.
 • Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 114, Poznań 1993.
 • Kaplan R.S., Advanced Management Accounting, Prentice-Hall International, 1982.
 • Kardasz A., Koszt własny sprzedanych produktów a koszt reprodukcji zużytych środków [w:] Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krakow- Bukowina Tatrzańska 1985.
 • Karmańska A., Analiza wskaźnikowa sprawozdania z przepływów pieniężnych ubezpieczycieli, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 35, Warszawa 1996.
 • Kasiewicz S., Metody neutralizacji wpływu zjawisk inflacyjnych na poziom odpisów amortyzacyjnych w przemyśle, "Finanse" 1984, nr 2.
 • Kawa M., Pochodzenie i znaczenie wyrazu "bilans", Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 225, Kraków 1987.
 • Kilar H., Badanie wpływów czynników na wynik metodą współczynnikową, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 • Kiliński A., Przemysłowe procesy realizacji. Podstawy teorii, WNT, Warszawa 1976.
 • Kiparisaw N.A., Teoria księgowości, PWG, Warszawa 1954.
 • Kisielewski T., Rachunek mikroekonomiczny w przemyśle, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 1977.
 • Kitowski J., Metody analizy ekonomicznej jako instrument podejmowania decyzji, "Organizacja. Metody. Technika" 1983, nr 5.
 • Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261, Szczecin 1984.
 • Kiziukiewicz T., Winiarska K., Możliwość zastosowania rachunku postulowanych wyników w operatywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu samochodowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 5, Warszawa 1981.
 • Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, "Ekspert" Wrocław 1995.
 • Kobiński M.E., Podstawy sterowania w systemach ekonomicznych, WNT, Warszawa 1972.
 • Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Kossut Z., Metoda łańcuchowych podstawień, "Rachunkowość" 1960, nr 2.
 • Kossut Z., Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa 1959.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Krzywda D., Gaik F., Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość" 1976, nr 10.
 • Krzywda D., Micherda B., Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce, "Rachunkowość" 1990, nr 7.
 • Krzywda D., Micherda B., Fundusze przedsiębiorstw państwowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 351, Kraków 1991.
 • Kubiak B., System informacji ekonomicznej w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 4, Warszawa 1980.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, "Park", Bielsko-Biała 1992.
 • Kyn O., Pelikan P., Cybernetyka a ekonomia, PWE, Warszawa 1967.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, PWN, Warszawa 1965.
 • Lange O., Ekonomia polityczna ~ zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa 1974.
 • Leszkowicz K., Metody analizy zależności zjawisk, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1971, nr 9.
 • Leszkowicz K., Niedoskonałości metod analizy przyczynowej, "Rachunkowość" 1973, nr 7.
 • Lewczyński W., Piłat B., Algebraiczna interpretacja teoretycznych podstaw rachunkowości, Zeszyty Naukowe WSI, Lublin 1975.
 • Lisiecka-Zając B., Reforma zasad prawnych polskiej rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1990.
 • Luty Z., Procesy dynamiczne w rachunkowości, PWN, Warszawa 1994.
 • Lynch R.M., Williamson R.W., Accounting for Management, McGraw-Hill Book Company, New York 1983.
 • Male W., Zgodność ewidencji i analizy w zakresie prezentacji odchyleń, "Rachunkowość" 1973, nr 8.
 • Male W., Kolejność wyliczeń w metodzie łańcuchowych podstawień, "Przegląd Organizacji" 1965, nr 11.
 • Male W., Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963.
 • Male W., Jak badać odchylenia od planu?, "Rachunkowość" 1958, nr 12.
 • Mattessich R" Accounting and Analytical Methods, Irwin, Homewood 1964.
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P., Rachunkowość od podstaw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1991.
 • Mazur M., Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 12.
 • Meigs W.B., Meigs R.F., Financial Accounting, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
 • Meigs W.B., Meigs R.F., Accounting the Basis for Business Decisions, McGraw-Hill Book Company, New York 1987.
 • Meigs W.B., Whittington O.R., Pany K., Meigs R.F., Principles of Auditing, Irwin, Homewood- Boston 1989.
 • Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, PWE, Warszawa 1980.
 • Messner Z., Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów, "Rachunkowość" 1996, nr 5.
 • Messner Z., Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa 1972.
 • Messner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1971.
 • Messner Z., Informacyjna funkcja rachunkowości - kierunki jej doskonalenia [w:] Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, SGPiS, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Messner Z., Binkowski B,, Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1983.
 • Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, "Rachunkowość" 1994, nr 4.
 • Micherda B., Przegląd analityczny w badaniu sprawozdania finansowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 456, Kraków 1995.
 • Micherda B., Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 29, Warszawa 1994.
 • Micherda B., Majątkowe i kapitałowe aspekty analizy finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 19, Warszawa 1991.
 • Micherda B., Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa [w:] Ocena wartości przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1990.
 • Micherda B., Prospektywny rachunek bilansowy. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 360, Kraków 1992.
 • Micherda B., Planowany bilans i rachunek wyników metodą procentu od sprzedaży, "Rachunkowość" 1991, nr 1.
 • Micherda B., Analiza finansowa w gospodarce rynkowej, WSiP, Warszawa 1992.
 • Micherda B., Dźwignie w zarządzaniu finansami, "Rachunkowość" 1990, nr 9.
 • Micherda B., Jak czytać sprawozdania finansowe, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 3.
 • Micherda B., Model racjonalnej analizy Du Ponta, "Rachunkowość" 1990, nr 10.
 • Micherda B., Model analizy wskaźnikowej Du Ponta, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 15.
 • Micherda B., Zmienność kosztów a zasady ich rachunku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 164, Kraków 1983.
 • Micherda B., Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 401, Kraków 1993.
 • Micherda B., Jakość produkcji w systemie rachunkowości, "Kwalitologia", NOT, Gdańsk 1982.
 • Micherda B., Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości, "Rachunkowość" 1972, nr 9.
 • Micherda B., Kosztowe i wynikowe skutki ekonomicznej jakości produkcji, "Finanse" 1978, nr 7-8.
 • Micherda B., Jakość jako kategoria ekonomiczna, "Problemy Ekonomiczne" 1979, nr 4.
 • Micherda B., Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego, "Organizacja. Metody. Technika" 1977, nr 4.
 • Micherda B., Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 225, Kraków 1987.
 • Micherda B., Stymulacyjna funkcja rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 207, Kraków 1985.
 • Micherda B., Rachunkowość wobec przemian w systemie gospodarowania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 351, Kraków 1991.
 • Micherda B., Problem ujęcia skutków ekonomicznej jakości produkcji w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 118, Kraków 1979.
 • Micherda B., Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 267, Kraków 1988.
 • Micherda B., Wycena w warunkach inflacji, WSiP, Warszawa 1992.
 • Micherda B., Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 329, Kraków 1990.
 • Micherda B., Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 305, Kraków 1989.
 • Micherda B., Szczepanik Z., Ustalanie wpływu struktury asortymentowej w metodzie łańcuchowych podstawień, "Rachunkowość" 1974, nr 6.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1994.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.
 • Misińska D., Standardy jakościowe w polskiej rachunkowości, AE im. O.Langego, Wrocław 1990.
 • Misińska D., Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 1994.
 • Misińska D., Obrona przedsiębiorstw przed inflacją czy wspomaganie zjawisk inflacyjnych, "Rachunkowość" 1986, nr 2.
 • Miszewski B., Postęp ekonomiczny, PWE, Warszawa 1972.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 • Normy wykonywania zawodu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, biuletyn nr 25, Warszawa 1996.
 • Normy zawodowe, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, biuletyn nr 15, Warszawa 1994.
 • Nowak E., Analiza progu rentowności, AE im. O. Langego, Wrocław 1994.
 • Nowak E., Decyzyjne rachunki kosztów, PWN, Warszawa 1994.
 • Nowak E., Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław 1995.
 • Nurowski H., Ekonomiczna analiza bilansu, PWE, Warszawa 1980.
 • Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, "Difin", Warszawa 1993.
 • Olszański W., Metoda proporcjonalnego podziału odchyleń - próba modyfikacji, "Rachunkowość" 1985, nr 4.
 • Olszewski D.W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992.
 • Ostaszewski J., Zasada samofinansowania i jej wpływ na mikrorestrukturyzację przedsiębiorstw, "Finanse" 1987, nr 6.
 • Palij W.F., Sokołow J.W., ASU i problemy teorii buchgałtierskogo uczota, Finansy i Statistika, Moskwa 1981.
 • Peche T., Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1985.
 • Peche T., Organizacja i mechanizacja rachunkowości, PWE, Warszawa 1969.
 • Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 • Pięta T., Sawicki K., Zasady rachunkowości, PWE, Warszawa 1983.
 • Podręcznik biegłego rewidenta, oprac. zbior., "Rewiks", Warszawa 1993 i 1994.
 • Podstawy rachunkowości, pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 1996.
 • Poliński R., Problem studiów ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej" 1972, nr 10.
 • Rachunkowość finansowa, pod red. Z. Lutego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1992.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, pod red. K. Sawickiego, "Ekspert", Wrocław 1995.
 • Rachunkowość w controlingu przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 1996.
 • Radzewicz E., Zysk w budownictwie, PWE, Warszawa 1978.
 • Rajzer K., Model rachunku nakładów przetwarzania danych, AE, Kraków 1977.
 • Ramy konceptualne przygotowywania i przedstawiania sprawozdań finansowych, IASC, "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych" 1990, nr 3.
 • Rankovic J.M., Zasady ewidencji a problem rentowności, "Studia Ekonomiczne" 1969, nr 21.
 • Rawski M., Prosta metoda podziału odchyleń łącznych w analizie ekonomicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 207, Kraków 1985.
 • Rawski M., O metodach obliczania odchyleń w analizie ekonomicznej, "Rachunkowość" 1984, nr 9.
 • Robertson J.C., Davis F.G., Auditing, BPI-Irwin, Homewood 1988.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, Dz.U., 1995 r., nr 73, póz. 362.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, Dz.U., 1995 r., nr 7, poz. 34.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych. Dz.U., 1994 r., nr 104, poz. 508.
 • Rutkowski W., Rachunkowość w warunkach inflacji, "Firma" 1989, nr 10.
 • Rzepikowska M., Śnieżek E., Przepływy środków pieniężnych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Samitowski W., Główne kierunki współczesnego rozwoju rachunku ekonomicznego [w:] Rachunkowość wobec potrzeb rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1987.
 • Samitowski W., Rachunkowość w świetle problemów sterowania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 2, Warszawa 1978.
 • Samitowski W., Problemy interpretacji pojęcia rachunkowość, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 118, Kraków 1979.
 • Sawicki K., Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1973.
 • Schildbach T., Inflacja a wyniki przedsiębiorstw, "Rachunkowość'' 1985. nr 8.
 • Schmalenbach E., Kostenrechnung und Preispolitik, Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen 1956.
 • Semkow J., Spór o metodę, PWN, Warszawa 1974.
 • Semkow J., Żurawicki S., Elementy metodologii nauk ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977.
 • Shank J.K., Matrix Methods in Accounting, Addison-Weley Public Company, 1972.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN. Warszawa 1993.
 • Siwoń B., Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa?, PWN, Warszawa 1994.
 • Siwoń B., Jak liczy menedżer, PWN, Warszawa 1992.
 • Siwoń B., Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników, PWE, Warszawa 1972.
 • Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Skov N.A., Finanse i zarządzanie, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1991.
 • Skowroński J., Sprawozdania finansowe w krajach EWG, "Rachunkowość" 1991, nr 4.
 • Skowroński J., Zasady wyceny majątku w krajach EWG, "Rachunkowość" 1991, nr 1.
 • Skowroński J., Polska rachunkowość otwiera się na świat, "Rachunkowość" 1990, nr 10.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968 i 1971.
 • Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej. Cele i funkcje, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 • Slavin N.S., Cost Accounting, John Wiley and Sons, New York 1986.
 • Smith J.L., Keith R.M., Stephens W.L., Accounting Principles, McGraw-Hill, New York 1986.
 • Sobis H., Rachunkowość informatyczna, "Rachunkowość" 1973, nr 8.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1994.
 • Sojak S,, Sposoby ustalania wyniku finansowego w warunkach inflacji, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 12, Warszawa 1987.
 • Sojak S., Rachunkowość finansowa w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1996.
 • Sołtys W., Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych), "Ekspert", Wrocław 1991.
 • Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Verlag von Duncker und Humblot, München-Leipzig 1928.
 • Sowa K., Efektywność przetwarzania danych gospodarczych, PWE, Warszawa 1968.
 • Sowa K., Podstawowe czynniki sprawności rachunkowości przedsiębiorstw w 25-leciu Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe WSE nr 47, Kraków 1972.
 • Sowa K., Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1972, nr 10.
 • Stadtmüller R., Sołtys W., Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1978.
 • Stasiewski T., "Rachunkowość", 1996, nr 12.
 • Stępień M., Mikroekonomiczny rachunek kosztów ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 154, Kraków 1982.
 • Stuchliński J., Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffyego [w:] Nauka. Technika. Systemy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981.
 • Surdykowska S., Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 178, Kraków 1983.
 • Surdykowska S.T., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
 • Szczepaniak J., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1969.
 • Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, "EKORNO", Łódź 1992.
 • Szczepański J., Szyszko L., System finansowy handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1981.
 • Szejna S., Przepisy rachunkowości przy inflacji, "Rachunkowość" 1989, nr 7.
 • Szejna S., Standardy wyceny bilansowej przy inflacji w gospodarce rynkowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 18, Warszawa 1990.
 • Szotowa G.A., Kojokin A.J., Optymalizacja systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1976.
 • Szumski J., System finansowy na miarę "kierunków reformy", "Przegląd Techniczny" 1983, nr 35.
 • Szumski J., Jaki powinien być system?, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 36.
 • Szumski J., Stymulowanie inflacji, "Rachunkowość" 1985, nr 4.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Matessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Szymański G., Przepływowy model rachunku kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 2, Warszawa 1978.
 • Szymański K.G., Metody badań przyczynowych w analizie ekonomicznej - próba syntezy i krytyki, "Rachunkowość" 1985, nr 10-11.
 • Szymański K.G., Struktura rachunkowości a planistyczny model decyzyjny [w:] Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, SGPiS, Warszawa-Jachranka 1981.
 • Śnieżek E., Przepływy finansowe i przepływy pieniężne, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 27, Warszawa 1994.
 • Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości, pod red. T. Peche, PWE, Warszawa 1988.
 • Terebucha E., O istocie metod rachunkowości, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 9, Szczecin 1959.
 • Terebucha E., Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, PWN, Warszawa-Poznań 1976.
 • Terebucha E., System rachunkowości jako układ cybernetyczny, "Rachunkowość" 1975, nr 12.
 • Terebucha E., O reformie rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, "Rachunkowość" 1972, nr 4.
 • Terebucha E., O istocie rachunkowości, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 13, Szczecin 1960.
 • Tracy J.A., Sprawozdania finansowe firm, PWN, Warszawa 1994.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1980.
 • Tymiński A., Uwzględnianie inflacji a niestymulowanie inflacji, "Rachunkowość" 1986, nr 3.
 • Tymiński A., Uwzględnianie inflacji w rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość" 1989, nr 1.
 • Ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592.
 • Ustawa z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 111, poz. 480.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 3, poz. 10.
 • Vlaemminck I, Inwentarz kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach handlowych, Paryż 1953.
 • Wallace W.A., Auditing, Macmillan Publishing Company New York - Collier Macmillan Publishers London 1986.
 • Wasiel J., Rachunkowość zasobów ludzkich. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 7, Warszawa 1984.
 • Waśniewski T., Metoda funkcyjna a ekonomiczna analiza zależności zjawisk, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1972, nr 11.
 • Waśniewski T., Ogólne zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1991.
 • Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1981.
 • Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Cash Flow w przedsiębiorstwie - ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Ustalanie i analiza przepływów finansowych, "Rachunkowość" 1994, nr 11.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1995, nr 4.
 • Wellsch G.A., Newman D.P., Zlatkovich Ch.T., Intermediate Accounting, Irwin, Homewood 1986.
 • Wędzki D., Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1995, nr 3.
 • Wierzbicki T., Rachunek kosztów w warunkach nowoczesnej techniki obliczeniowej, PWE, Warszawa 1974.
 • Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, PWE, Warszawa 1981.
 • Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1980.
 • Wilcox K.A., San Miguel J.G., Introduction to Financial Accounting, Harper/Row Publishers, New York 1984.
 • Wilczyński W., Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa 1965.
 • Wilczyński W., Racjonalność mikroekonomiczna w reformie gospodarczej [w:] Nowoczesna rachunkowość narzędziem skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Katowice 1986.
 • Willingham J.J., Carmichael D.R., Auditing Concepts and Methods, McGraw-Hill Book Company, New York 1979.
 • Włoszczowski B., Problemy analizy finansowej w nie ustabilizowanych warunkach, "Rachunkowość" 1994, nr 10.
 • Wojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.
 • Wolgin L.N., Optymalizacja, WNT, Warszawa 1970.
 • Wróblewski J., Niektóre problemy teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1965.
 • Współczesne problemy rachunkowości, pod red. A. Jarugowej, PWE, Warszawa 1991.
 • Zadroga S., Koncepcje aktualizacji wyceny w rachunkowości krajów kapitalistycznych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 13, Warszawa 1987.
 • Zadroga S., Jak wyceniać majątek trwały w warunkach inflacji?, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 4.
 • Zadroga S., Niemieckie teorie bilansowe, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 5, Warszawa 1981.
 • Zadroga S., Wyniki z posiadania składników majątkowych, "Rachunkowość" 1987, nr 11-12.
 • Zajewski M., Krzyżowe podstawiania, "Rachunkowość" 1969, nr 1 i 2.
 • Zajewski M., Techniki obliczeniowe w analizie zależności zjawisk, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1970, nr 6.
 • Zasady rachunkowości jednostek gospodarczych, pod red. K. Sawickiego, "Firma", Warszawa 1991.
 • Zdyb Z., Nowe fundusze i dywidendy w przedsiębiorstwach państwowych, "Finanse" 1989, nr 5.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1967.
 • Ziętowska-Ciesielska J., Posługiwanie się wskaźnikami rotacji w analizie wykorzystania środków obrotowych, "Bank i Kredyt" 1977, nr 5.
 • Żurawicki S., Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych, PWE, Warszawa 1969.
 • Żurawicki S., Problemy prognozowania ekonomicznego, PWE, Warszawa 1974.
 • Żwirbla A., Wyodrębnianie odchyleń cząstkowych za pomocą metody dzielenia na połowy, "Rachunkowość" 1987, nr 10.
 • Żyznowski T., Rachunkowość jednostek gospodarczych, "Difin", Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.