PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 745 | 198
Tytuł artykułu

Infrastruktura społeczna w okresie transformacji

Autorzy
Warianty tytułu
Social Infrastructure in the Transformation Period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest problematyka infrastruktury społecznej w okresie przekształceń systemowych w Polsce. Autor przedstawia zmiany jakie dokonały się w materialnych i instytucjonalnych zasobach infrastruktury społecznej w latach 80-tych i na początku lat 90-tych w związku z kryzysem gospodarczym, a zwłaszcza kryzysem finansów publicznych, ocenia zagrożenia w tej sferze, zmiany w konsumpcji usług społecznych w latach 1989 i 1994, a także główne kierunki przemian związane z prywatyzacją, wprowadzaniem odpłatności i zmian w zarządzaniu usługami społecznymi.
EN
In the transformation process of the Polish economy and society an important part is played by the social infrastructure: education, culture and art, health care and social security, and tourism. Services rendered in this sphere, referred to as social services, directly satisfy social needs, and indirectly affect the course of economic processes.
Transformation processes that have been taking place in Poland since 1989 have resulted in emergence of new tasks being expected to be accomplished by the social policy, which means expectation of fulfilment of new tasks by the social infrastructure understood as material and institutional basis for accoplishment of the social tasks. These tasks are determined by factors characteristic for a particular period and by general factors. The most important ones include: demographic processes, integration with Europe and acceptance of new life styles, distinct economic differentiation and impoverishment of the society, unemployment, increased demand for new types of specialists, liquidation of a considerable part of the in-company social infrastructure.
As a result, apart from the existing tasks, the social infrastructure has faced new task, whereas from the very beginning of the systems transformation in Poland financial means assigned from the state budget for financing the social infrastructure have been reduced. The internal restructuring of the state budget expenditures (decreased share of expenditures assigned for the social infrastructure) and the sharp increase of costs of social facilities have also had negative impact on the social infrastructure. Increased costs have been caused mainly by market oriented changes in the economy, liberation of rents and introduction of world prices of coal and energy having been the most important among them.
Financial barriers to the development and proper functioning of the social infrastructure, the barriers having been groving since the turn of the 1980's and 1990's, and the sharpening divergence of the efficiency of the social facilities from the expectations of social services consumers, the expectations being oftentimes guaranteed by the constitution, have resulted in acceleration of legislation solutions having essential impact on the development and functioning of the social infrastructure. The new legislation has allowed the social facilities a lot more latitude in their activities, accelerated the development of non-state social facilities, or made it possible to direct social tasks to communes and to transfer to them the rights to run the social infrastructure facilities. Such processes provide an opportunity to better satisfy the social needs.
From the social policy perspective, the most important problem not solved in the first phase of the transformation process is the increasing threat to the consumption of social services. Apart from the traditional barriers to the consumption, such as the lack of facilities and services adjusted to different social groups, new barriers have been emerged in the transformation period. Their emergence is connected with: impoverishment of the society, limitation of the redistribution function of the state, and more and more frequent privatisation of the social services. Therefore, in the second phase of the transformation more importance should be attached to the problems of the social services consumption. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Auleytner J.: Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem. Warszawa: UW 1994.
 • Auleytner J.: Rozwój nauki o polityce społecznej. [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Pod red. J. Auleytner. Warszawa: UW 1990.
 • Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. Poznań: AE 1993.
 • Bell D.: The coming of post society. New York 1976.
 • Bichot J.: Economie de la protection sociale. Paris: Armand Colin 1992.
 • Broszkiewicz R.: Gospodarka mieniem komunalnym. [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Pod red. B. Winiarski, L. Patrzałek. Wrocław: AE 1994.
 • Broszkiewicz R.: Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów. [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Pod red. B. Winiarski. Wrocław: AE 1994.
 • Buczkowski P., Sowiński R. (red.): Samorząd terytorialny drogą do demokracji. Poznań: Krajowy Instytut Badań Samorządowych 1994.
 • Domański S.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN 1993.
 • Fiejka Z. (i in.): Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Warszawa: Ossolineum 1991. Komitet Prognoz przy Prezydium PAN, "Polska w XXI wieku".
 • Foldwary F.: Public goods and private communities. The market provision of socical services. Aldershot: Elgar 1994.
 • Frąckiewicz L.: Konsumpcja społeczna. Katowice: AE 1991.
 • Frąckiewicz L.: Miejsce człowieka starego w rodzinie. [w:] Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka rynkowa. Pod red. J. Kroszel. Opole: UO 1995.
 • Frąckiewicz L.: Polityka ludnościowa. [w:] L. Frąckiewicz, S. Waszczak: Polityka ludnościowa i rodzinna. Katowice: AE 1995. Materiały do studiowania, z. 2.
 • Frąckiewicz L.: Polityka ochrony zdrowia. Warszawa: PWE 1983.
 • Frąckiewicz L.: Polityka społeczna w systemie społecznej gospodarki rynkowej. [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Pod red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice: AE 1991.
 • Frąckiewicz L.: Pomoc społeczna. Stan obecny i perspektywy. [w:] Nowoczesny model pomocy społecznej (badania własne). Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice: AE 1993.
 • Frąckiewicz L.: Sfery niedostatku. Warszawa: IWZZ 1983.
 • Frąckiewicz L. (red. ): Inwalidztwo jako problem polityki społecznej. Katowice: ŚIN 1988.
 • Frąckiewicz L. (red.): Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Katowice. AE 1994.
 • Frąckiewicz - Wronka A.: Polityka ochrony zdrowia. [w:] Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice: AE 1994.
 • Gabryś L. (i in.): Istota i kierunki procesu transformacji w gospodarce światowej. Katowice: AE 1994.
 • Gidron B., Kramer R.M., Salamon L.M. (red.): Government and the third sector Emerging relationships in welfare states. San Francisco: Jossey-Bass 1992.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN 1994.
 • Golinowska S., Tymowska K.: Kierunki reformy gospodarczej w sferze usług społecznych. [w:] Usługi społeczne. Pod red. A. Łukaszewicz. Warszawa: PWE 1984.
 • Grabowska M.: Kultura w procesie transformacji systemowej. [w:] Barometr kultury. Pod red. M. Grabowska. Warszawa: IK 1992.
 • Grabowska M., Pankowski K. Wnuk-Lipiński E. (red.): Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN 1994.
 • Grasso A.J., Epstein I. (red.): Research utilization in the social services. Innovations for practice and administration. New York: Haworth Press 1992.
 • Hanusik K.: Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury lecznictwa w Polsce w latach 1980-89. Opole: WSP 1992.
 • Holzer J.Z.: Sytuacja demograficzna świata i Polski. [w:] Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz przy Prezydium PAN "Polska w XXI wieku". Warszawa: DW Elipsa 1995.
 • Jakubowicz E.: Podstawy metodologiczne geografii usług. Wrocław: UWr. 1993.
 • Kaleta J.: Droga do rynku. Warszawa: SWL 1990.
 • Kaleta J.: Jak wyjść z kryzysu. Warszawa: Poltext 1994.
 • Kaleta J.: Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej. Warszawa: PWE 1968.
 • Kowalczyk O.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - nowe rozwiązania. Wrocław: Orpha 1993.
 • Kramer R.M.: The roles of voluntary social service organizations in four European states: Policies and trends in England, The Netherlands, Italy and Norway. [w:] Government and Voluntary Organizations. Red. S. Kuhnle, P. Selle. Aldershot: Avebury 1992.
 • Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w polityce społecznej. Opole: Instytut Śląski 1990.
 • Kroszel J.: Infrastruktura społeczna - nowe problemy i pytania. [w:] Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy. Pod red. M. Księżopolski, M. Szylko-Skoczny. Warszawa: OBS 1991.
 • Kroszel J.: Infrastruktura społeczna - usługi społeczne - konsumpcja społeczna. Opole: Instytut Śląski 1990.
 • Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej. Opole: Instytut Śląski 1974.
 • Kroszel J.: Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej. (Wprowadzenie do polityki społecznej). Opole: UO 1994.
 • Kroszel J.: Przestrzenne związki między infrastrukturą społeczną i sektorem gospodarczym. Opole: Instytut Śląski 1969.
 • Kroszel J.: Rozmieszczenie infrastruktury społecznej. Wybrane problemy. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Kroszel J. (red ): Optymalizacja kształtowania kompleksów infrastruktury społecznej. Opole: Instytut Śląski 1989.
 • Kroszel J. (red.): Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka rynkowa. Opole: UO 1995.
 • Księżopolski M., Supińska J.: Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji. Warszawa: Fundacja im. F. Eberta 1993.
 • Kubów A.: Infrastruktura społeczna w procesie realizacji nowych zadań polityki społecznej w okresie przemian. [w:] Wybrane problemy polityki społecznej. Pod red. Z. Pisza. Wrocław: AE 1995.
 • Kurzynowski A. (red.): Problemy rodziny w polityce społecznej. Warszawa: OBS 1991.
 • Kwasniewski J. (red.): Praca socjalna. Pomoc społeczna. Warszawa: Interart 1995.
 • Lepiech J.: Infrastruktura społeczna. [w:] Polityka społeczna. Pod red. A. Rajkiewicz. Warszawa: PWE 1973.
 • Le Grand J.: The Strategy of Equality. London: George & Unwin 1982.
 • Łukaszewicz A. (red.): Usługi społeczne. Warszawa: PWE 1984.
 • Marer P.: Transition to a Market Economy. Raport OECD. Paris 1992.
 • Marciniak S. (red.): Transformacja systemowa a zmiany strukturalne. Warszawa: Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 1994.
 • Mikołajewicz Z.: Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej. Opole: Instytut Śląski 1991.
 • Mikołajewicz Z.: Gospodarka zasobami środków trwałych infrastruktury społecznej. Opole. Instytut Śląski 1992.
 • Morecka Z.: Społeczne aspekty gospodarowania. Warszawa: PWE 1981.
 • Nasiłowski M.: Ekonomia w procesie przekształceń systemowych. Warszawa: PWE 1990.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Warszawa: Key Text 1995.
 • Nieciuński W.: Funkcjonowanie sfery społecznej w reformowanej gospodarce. [w:] Polityka społeczna w okresie przemian. Pod red A. Piekara, J. Supińska. Warszawa: PWE 1985.
 • Noga M.: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej. Z uwzględnieniem procesu transformacji. Wrocław: Dolnośląska Oficyna Wydawnicza 1994.
 • Olearnik J., Styś A.: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: PWE 1989.
 • Otok S.: Geografia społeczna. Warszawa: PW74 1987.
 • Patrzałek L.: Gospodarka samorządowa и warunkach centralizacji i decentralizacji finansów publicznych. [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Pod red. B. Winiarski, L. Patrzałek. Wrocław: AE 1994.
 • Pedersen O.K., Ronit K. (red): Transformation of post-socialist societies. Interest representation, social sendees and fiscal systems. Kobenhavn: Center for Offending Organisation og Styring 1994.
 • Piekara A.: Samorząd terytorialny a kreatywność społeczna i rozwój lokalny. [w:] Samorząd terytorialny drogą do demokracji. Pod red. P. Buczkowski, R. Sowiński. Poznań: Krajowy Instytut Badań Samorządowych 1994.
 • Piekara A. (red.): Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Warszawa: OBS 1991.
 • Podoski K.: Infrastruktura społeczna. [w:] Polityka społeczna. Pod red. A. Rajkiewicz. Warszawa: PWE 1979.
 • Podoski K.: Rozwój i przekształcanie infrastruktury społecznej jako istotne zadanie polityki społecznej. [w:] Perspektywiczna polityka społeczna. Pod red. J. Danecki. Warszawa: PWE 1981.
 • Podoski K.: System mierników infrastruktury społecznej i możliwości jego wprowadzenia w pracach GUS. [w:] Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej. Warszawa: GUS 1976.
 • Podoski K. (red.). Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy. Warszawa: PWE 1978.
 • Podoski K., Turnowiecki W.: Polityka społeczna. Gdańsk: UG 1993.
 • Pukniel W.: Infrastruktura społeczna Białostocczyzny. Warszawa: PWN 1974.
 • Ruśkowski E.: Finanse gminy - czynnik rozwoju lokalnego czy stagnacji? [w:] Terenowa polityka społeczna. Problemy rozwoju i postępu społecznego w mikroskali. Pod red. A. Piekara, Warszawa: OBS 1991.
 • Salamon L.M.: America's nonprofit sector. A primer. New York: Foundation Center 1992.
 • Sasinowski A.: Infrastruktura społeczna jako potencjalny symulator aktywizacji wsi. Białystok: OBN 1988.
 • Styś A.: Rynek usług w ujęciu przestrzennym. Warszawa: PWE 1977.
 • Szczepański J.: Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej. Warszawa: PWE 1978.
 • Szylko-Skoczny M.: Polityka społeczna w świadomości społecznej. Raport z badań sondażowych. Warszawa: DW Elipsa 1995.
 • Węgrzyn G.: Krytyka wybranych elementów polityki społecznej i socjalnej państwa opiekuńczego. [w:] Nowoczesny model pomocy społecznej. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice. AE 1993.
 • Williams A.: Efficiency in the social services. Oxford: Blackwell 1975.
 • Winiarski В.: Rozwój regionalny i lokalny w warunkach gospodarki rynkowej. [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Pod red. B. Winiarski, L. Patrzałek. Wrocław. AE 1994.
 • Winiarski B. (red.): Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Wrocław: AE 1994.
 • Włodarczyk C.: Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce. Łódź: IMP 1988 (praca habilitacyjna).
 • Wojciechowski J. : Marketing w bibliotece. Warszawa: SBP 1993.
 • Yates B.T.: Analyzing costs, procedures, and outcomes in human services. London: Sage 1996.
 • Вalcerzak-Paradowska В.: Polityka w dziedzinie opieki nad dzieckiem. [w:] Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS", z. 8.
 • Вalcerzak-Paradowska B.: Spożycie społeczne - stan i zagrożenia (wybrane problemy).[w:] Współczesne zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny. Pod red. D. Graniewska. Warszawa: IPiSS 1994. "Studia i Materiały IPiSS" z. 2(392).
 • Вalcerzak-Paradowska B.: Żłobki i przedszkola w okresie transformacji. "Polityka Społeczna" 1994, nr 10.
 • Bosiacki S.: Przekształcenia własnościowe w turystyce socjalnej w Polsce. "Problemy Turystyki" 1994, nr 1 (vol. XVII).
 • Bulanda M., Kacperzak K., Mykowska Z.: Sfera społeczna gospodarki i jej funkcje. "Polityka Społeczna" 1989, nr 3.
 • Buttler F.: German and European perspectives. [w:] Blum U., Schmidt J., Demographic processes technological change. Heildelberg: Phisica-Verlag 1991. [w:] Z. Czajka, Przemiany w strukturze i jakości zatrudnienia na rynku pracy w krajach gospodarki rynkowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996. nr 2.
 • Bywalec Cz.: Usługi społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 1, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 15.
 • Bywalec Cz.: Usługi społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 2. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 16.
 • Bywalec Cz., Wydymus S.: Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
 • Cieślak M., Jasiński R.: Globalny wskaźnik stanu zdrowia. "Studia Demograficzne" 1976. nr 15.
 • Cieślak M., Oktabska E.: Syntetyczny miernik jakości życia uwzględniający zmienność potrzeb. "Polityka Społeczna" 1991. nr 2.
 • Czajka Z., Sokołowski J.: Ogólna charakterystyka sfery niematerialnej. [w:] Brzezińska B. (i in.): Analiza zasad wynagradzania w sferze budżetowej. Warszawa: IPiSS 1992. "Studia i Materiały IPiSS". z. 8(358).
 • Czyżowska Z.: Długookresowe przemiany struktury społecznej (szanse i zagrożenia dla transformacji społecznej). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 11-12.
 • Czyżowska Z.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług społecznych w okresie transformacji systemowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992. nr 7.
 • Dolnicki B.: Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim? "Samorząd Terytorialny" 1994. nr 9.
 • Durlik I.: Produktywność nieprodukcyjnych działów gospodarki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992, nr 11.
 • Dziubińska-Michalewicz M.: Polityka w dziedzinie opieki zdrowotnej. [w:] Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS", z. 8.
 • Dziubińska-Michalewicz M.: Rola edukacji w ograniczaniu bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1990. nr 11/12.
 • Dziubińska-Michalewicz M.: Wybrane zagadnienia polityki społecznej w Szwecji. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 1989. "Studia i Materiały", z. 18.
 • Frąckiewicz L.: Koszt reform ustrojowych. "Aura" 1994. nr 12.
 • Ginsbert-Gebert A., Podoski K.: Infrastruktura komunalna i społeczna w Polsce w latach 1950-2000. Biuletyn KPZK PAN 1988. z. 140.
 • Głogosz D.: Funkcjonowanie szkół niepublicznych. "Polityka Społeczna" 1994. nr 10.
 • Głowacka-Mazur D., Zaremba C., Kądziela A.: Program pilotażowy w świetle badań (stan na grudzień 1994 r.). "Samorząd Terytorialny" 1995. nr 1-2.
 • Gola W., Nowacki W.: Finansowanie opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się. "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992. nr 6.
 • Golinowska S.: Nowa struktura instytucji sfery społecznej. [w:] Nowa struktura instytucji sfery społecznej. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1994. "Studia i Materiały". z. 10(400).
 • Golinowska S.: O wartościach, modelach i strategicznych wyborach w polityce społecznej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. [w:] S. Golinowska (i in.): O nowy model polityki społecznej. Warszawa: IPiSS 1993. "Studia i Materiały", z. 1(374).
 • Golinowska S.: Polityka społeczna 1993-94 na tle przemian okresu transformacji. [w:] Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS", z. 8.
 • Golinowska S.: Przemiany w warunkach życia polskich rodzin w okresie transformacji. [w:] Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji. Pod red. S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS", z. 7.
 • Halik J.: Społeczeństwo polskie wobec opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia. "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992, nr 4.
 • Ignar-Golinowska B.: Warunki do nauki w polskiej szkole. "Polityka Społeczna" 1994, nr 10.
 • Ilczuk D.: Polskie fundacje i stowarzyszenia kulturalne. "Polityka Społeczna" 1994. nr 10.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Organizacje 'non profit' - szansa dla usług społecznych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 12.
 • Januszek H.: Potrzeby i preferencje w zakresie wypoczynku i rekreacji. "Polityka Społeczna" 1988, s. nr 10.
 • Jung B.: Indywidualizacja potrzeb i wzorów spożycia. Jakościowe zmiany w strukturze konsumpcji w Polsce i innych europejskich krajach "socjalistycznych". "Biuletyn IGS" 1987, nr 4.
 • Klamut M.: Szanse transformacji strukturalnej regionów "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 3.
 • Kołaczek B.: Dzieci w Polsce w okresie transformacji "Polityka Społeczna" 1995, nr 10.
 • Kołaczek B.: Przyczyny i przejawy dysfunkcjonalności rodzin. [w:] Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji. Pod red S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS". z. 7.
 • Kołaczek B.: Zagrożenia rozwoju a ochrona dzieci Kraje Europy środkowo-wschodniej. Warszawa. IPiSS 1995. "Studia i Materiały", z. 7(407).
 • Kowalak T.: Plan reformy opieki zdrowotnej w USA. "Polityka Społeczna" 1994. nr 3.
 • Kowalczyk A.: Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach miejskich. "Polityka Społeczna" 1987, nr 3.
 • Kramer J.: Zachowania samorządów lokalnych w warunkach transformacji gospodarczej "Ekonomista" 1995. nr 1-2.
 • Krencik W.. Sajkiewicz B.: Polityka płac. [w:] Polityka społeczna w latach 1993-1994 na tle przemian okresu transformacji. Pod red. S. Golinowska. Warszawa: IPiSS 1995. Seria "Raporty IPiSS", z. 8.
 • Kroszel J.: Infrastruktura społeczna wobec przemian gospodarczych. "Polityka Społeczna" 1990. nr 4.
 • Kroszel J.: O społecznych konsekwencjach transformacji gospodarczej. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Krzywicki S.: Biblioteki - instytucje edukacji narodowej. "Nowe Drogi" 1985. nr 5.
 • Kubów A.: Infrastruktura społeczna. "Życie Gospodarcze" 1976, nr 35.
 • Kubowa A.: Infrastruktura społeczna Polski na tle krajów wysoko rozwiniętych. "Wiadomości Statystyczne" 1995. nr 8.
 • Kubów A.: Rozmieszczenie infrastruktury społecznej. "Wiadomości Statystyczne" 1994. nr 11.
 • Kukliński A. (red.): Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Warszawa: PAN 1983. Biuletyn KPZK PAN. z. 123.
 • Lisowski A.: Objawy ubóstwa w podstawowych szkołach Warszawy. "Biuletyn IGS" 1991, nr 1.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 2.
 • Mijakowska J.: Postąp społeczny - Polska w rankingu światowym. "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 6.
 • Mikołajewicz Z.: Warunki skuteczności polityki regionalnej. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Minkiewicz A.: Infrastruktura społeczna jako warunek zaspokojenia potrzeb. "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 1.
 • Mosca G.: The Ruling Class. New York: Academic Press 1939; za: M. Okólski: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993, nr 1.
 • Myszkowski M.: Konsekwencje opóźnień we wprowadzaniu zmian w finansowaniu ochrony zdrowia. [w:] Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Skalik. Wrocław. AE 1996. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 719.
 • Okólski M.: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993, nr 1.
 • Oleksyn T.: Współczesne tendencje polityki zatrudnienia w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994. nr 9.
 • Olekniczuk-Merta A.: Zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży w okresie transformacji. Warszawa: IPiSS 1995, "Studia i Materiały", z. 4 (404).
 • Orczyk J.: Kształcenie dorosłych w Polsce 1990-1994, "Polityka Społeczna" 1995, nr 10.
 • Pietras M., Sowińska A.: Młodzież kończąca naukę wobec problemów bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1991, nr 1.
 • Piotrowska-Marczak K., Kietlińska K.: Rola sektora non-profit w opiece nad bezdomnymi. "Polityka Społeczna" 1994, nr 10.
 • Podoski K.: Problemy infrastruktury' społecznej. "Polityka Społeczna" 1988. nr 8.
 • Puchalski K.: Kierunki przemian infrastruktura społecznej i gospodarki mieszkaniowej w regionie suwalskim. "Biuletyn IGS" 1987, nr 3.
 • Rabczuk W.: Szkolnictwo prywatne u krajach skandynawskich. "Nowa Szkoła" 1992, nr 2.
 • Rabczuk W.: Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich. "Nowa Szkoła" 1992, nr 3.
 • Rajkiewicz A.: Strategiczne problemy polskiej polityki społecznej. [w:] S. Golinowska (i in ): O nowy model polityki społecznej Warszawa: IPiSS 1993. "Studia i Materiały", z. 1(374).
 • Rajkiewicz A.: Zatrudnienie i bezrobocie. Elementy diagnozy i propozycje zmian. "Dziś" 1995, nr 4(55).
 • Saint-Quen F.: Podział władzy w demokracji europejskiej. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 6.
 • Secomski K.: Problemy ludnościowe w latach 1995-2010. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Siemiński L.: Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury obszarów wiejskich w skali województw. " Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 10.
 • Słaby T.: Nowa kategoria wskaźników w systemie wskaźników społecznych. "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 4, s. 14-15.
 • Sobczak A., Petryka I.: Predyspozycje menedżerskie kadry kierowniczej służby zdrowia. "Organizacja i Kierowanie" 1992, nr 1-2.
 • Strahl D.: Bariery strukturalne na drodze do Unii Europejskiej. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 1-2.
 • Szafarczyk A.: Uwarunkowania i założenia polityki społecznej państwa w zakresie usług socjalno-kulturalnych. "Studia i Materiały IGN" 1983. nr 7.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A: Relatywna linia ubóstwa i wyniki jej zastosowania w badaniach budżetów rodzinnych w 1993 i 1994 r. "Polityka Społeczna" 1995, nr 8.
 • Szumlicz J.: Minimum socjalne. "Polityka Społeczna" 1994, nr 1.
 • Tokarski Z.: Społeczne problemy turystyki. "Polityka Społeczna" 1990, nr 4.
 • Tulski J., Woźniakowski A.: Przekształcenia własnościowe a zatrudnienie. "Polityka Społeczna" 1992, nr 9.
 • Tymowska K.: Ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej określonego ustawą o zakładach. "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992, nr 5.
 • Tymowska K., Włodarczyk C.: Opieka zdrowotna w krajach Wspólnoty Europejskiej - cechy wspólne i kierunki zmian. "Antidotum Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992, nr 10/11.
 • Umieralność w Polsce w opinii reprezentantów różnych dziedzin. "Studia Demograficzne" 1989, nr 3(97).
 • Wierzbicki J.: Usługi infrastrukturalne (użyteczności publicznej) w państwie socjalistycznym. "Finanse" 1974, nr 10.
 • Winiarska F.: Mechanizmy kształtowania infrastruktury. [w:] Problemy kształtowania struktur makroprzestrzennych. Wrocław: AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 571.
 • Winiarski B.: Pięć lat przekształceń systemowych w Polsce - próba ogólnej oceny. [w:] Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych; ocena, kierunki dalszych działań. Wrocław: AE 1995. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 704.
 • Winiarski B.: Wyzwania i dylematy polskiej polityki regionalnej. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Winiarski B.: Zachodnie regiony Polski - szanse i zagrożenia. [w:] Polonia, quo vadis? Warszawa: UW. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 1993. "Studia Regionalne i Lokalne", T. 12(45).
 • Włodarczyk C.: Cena jako narzędzie racjonowania opieki zdrowotnej. "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 1992, nr 3.
 • Włodarczyk C.: Strategia 'zdrowie dla wszystkich do roku 2000' jako program polityki społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1987, nr 8.
 • Wojtala W.: Finansowanie ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. "Polityka Społeczna" 1990, nr 4.
 • Zarychta H.: Funkcja socjalna przedsiębiorstw w okresie transformacji (w świetle regulacji prawnej i praktyki). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995. nr 5.
 • Zarychta H.: Zmiany w polityce socjalnej zakładów pracy w okresie transformacji. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992. nr 4.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dz.U. nr 67. poz. 323.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad tworzenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych. Dz.U. z 1993 r., nr 5. poz. 24.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów zawierające wykaz zadań państwowych, które mogą być zlecane jednostkom niepaństwowym. Dz.U. z 1994 r., nr 131. poz. 657.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 marca 1994 w sprawie opłat za pobyt w sanatoriach uzdrowiskowych. Dz.U. z 1994 r., nr 43, poz. 166.
 • Ustawa o działalności gospodarczej. Dz.U. z 1988 r . nr 41, poz. 324.
 • Ustawa o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r. Dz.U. z 1993 r., nr 129, poz. 601.
 • Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. Dz.U. z 1995 r., nr 1, poz. 1.
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 października 1990 r., Dz.U. nr 65. poz. 385.
 • Ustawa o wynagrodzeniach w sferze budżetowej и 1991 r. (zawieszenie ustawy z 1989 r.) Dz.U. z 1991 r., nr 87, poz. 396.
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. Dz.U. nr 91. poz. 408.
 • Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Dz.U. 1995 r., nr l. poz. 1.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. w sprawie kształtowania środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Dz.U. nr 4, poz. 24.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. nr 95, poz 425.
 • Ustawa z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej. Dz.U. nr 87, poz. 506.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. nr 16, poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.