PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 739 | 186
Tytuł artykułu

Procesy urbanizacji wsi polskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Urbamseerungprozesse des Polnischen Dorfes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest badanie procesów urbanizacji wsi polskiej w warunkach "socjalistycznej industrializacji", w warunkach kryzysu ustrojowego i gospodarczego, w początkowej fazie przekształceń ustrojowo-systemowych oraz w pierwszym okresie funkcjonowania zdecentralizowanego państwa gospodarki rynkowej. Autor przedstawia kontrowersje wokół definicji urbanizacji i na tym tle urbanizacji wsi, demograficzny aspekt procesów urbanizacji wsi, zagadnienia ekonomiczne, komunalne i społeczne tego procesu.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamowicz M., Wiatrak A.P.: Zmiany strukturalne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR 1991.
 • Anderson N.: The urban community. World perspective. London 1959.
 • Andrzejewski A., Dziewoński K., Goryński I.: Perspektywy urbanizacji i rozwoju sieci osadniczej. "Kultura i Społeczeństwo" 1968 nr 1.
 • Andrzejewski A.: Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa 1991. "Biuletyn KPZK PAN", z. 154.
 • Balcerowicz L.: Wieś, rolnictwo, wolny rynek. Warszawa: Fundacja im. M. Rataja 1993.
 • Balicki L., Strahl D.: Ekonomiczna efektywność regionów - próba kwantyfikacji. Szczecin: IBS PAN 1994.
 • Barberi B.: Classificazione del comuni secondo le caratteristiche urbane et rurale. "Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica" 1960 nr 3.
 • Barteczek A.: Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Studia KPZK PAN t. LX. Warszawa: PWN 1977.
 • Beluszky P., Sikos T.: Tipologija selskich naselionnych punktov Vengrii. Geografičeskij Institut Vengerskoj Akademii Nauk 1983.
 • Berezowski S.: Urbanizacja wsi czy deruralizacja. "Czasopismo Geograficzne" 1976 t. I.
 • Berger M.: Decoupage de l'espace rural peri-urbain. Exemple de la region parisienne. Ecole Normale Supérieure de Fontenayaux - Roses Departement de Géographie 1975.
 • Bielecka K.: Stosowalność metod taksonomii numerycznej w typologii rolnictwa. Problem metody oceny ich efektywności. "Przegląd Geograficzny" 1980 nr 52.
 • Bonarek S.: Zaopatrzenie wsi w wodę. Warszawa: SGPiS 1967.
 • Bonnamour J.: Géographie rurale. Méthodes et perspectives. Massau-Paris 1973.
 • Borowicz R.: Bezrobocie na obszarach wiejskich. [w:] Wieś i rolnictwo na rozdrożu. Warszawa: IRWiR PAN 1993.
 • Brol R. (red.): Gospodarka lokalna. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu 1995.
 • Brol R. (red.): Strategia rozwoju lokalnego gminy Lubawka. Jelenia Góra: OBNiU "Economicus" 1993.
 • Brol R. (red.): Strategia rozwoju lokalnego gminy Nowogrodziec. Jelenia Góra: OBNiU "Economicus" 1995.
 • Brol R. (red.): Strategia rozwoju lokalnego gminy Polkowice. Jelenia Góra: OBNiU "Economicus" 1995.
 • Brol R., Maciejuk M.: Struktura funkcjonalna Dolnego Śląska i Opolszczyzny. "Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego" 1994.
 • Brol R., Pawlikowska-Maj M., Strahl D.: Metody typologii miast. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu 1990.
 • Brol R., Pawlikowska-Maj M.: Lokalny rynek pracy. [w:] Gospodarka lokalna - założenia a rzeczywistość. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 644, Wrocław: 1992.
 • Brol R.: Die historischen Bedingungen der Entwicklung der Städte in niederschlesisch-sächsischen Grenzraum. Zittau-Görlitz: HTWS 1993.
 • Brol R.: Infrastruktura i jej rola w rozwoju wsi. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 319, Wrocław: 1985.
 • Brol R.: Polifunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w warunkach transformacji ustrojowej gospodarki. [w:] Planowanie przestrzenne i rozwój funkcjonalny. Jelenia Góra: FRDL 1994.
 • Brol R.: Proces urbanizacji wsi w województwie jeleniogórskim. Jelenia Góra: KTN 1983. "Prace Ekonomiczne KTN" nr 33.
 • Brol R.: Przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich. [w:] Problemy restrukturyzacji gmin. Wrocław: AE 1994.
 • Brol R.: Przyczyny kryzysu i szanse rozwoju małych miast. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 574. Wrocław 1991.
 • Brol R.: Struktura funkcjonalna sieci osadniczej województwa jeleniogórskiego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 431. Wrocław 1988.
 • Brol R.: Typologia funkcjonalna małych miast. Wrocław: AE 1976 (maszynopis).
 • Brol R.: Urbanizacja zawodowa wsi polskiej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 679. Wrocław 1994.
 • Broszkiewicz R.: Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów. [w:] Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja. Red. B. Winiarski. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Broszkiewicz R.: Ekonomiczno-finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego w warunkach przebudowy systemu gospodarki w Polsce. [w:] Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
 • Broszkiewicz R.: Planowanie terytorialne. Metody i Techniki. Warszawa: PWE 1989.
 • Bulzacki W.: Planowanie wsi. [w:] Polska urbanistyka współczesna. Warszawa: Arkady 1975.
 • Bulzacki W.: Planowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich jako podstawa przekształcenia wiejskiej sieci osadniczej. [w:] Materiały na III Krajowy przegląd miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: OITEB 1964.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Łódź: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju i Przedsiębiorczości 1993.
 • Chapuis R.: De l'espace rurale a l'espace urbain. Puddémes de typologie. Paris 1973. Etudes Rurales.
 • Chapuis R.: Le ruraux de department du Doubs. Eléments de géographie sociologique. Paris: CENTRE 1979.
 • Chilczuk M., Siemiński J.: Przekształcenia osadnictwa wiejskiego w Polsce na tle przemian społeczno-ekonomiczno-przestrzennych. Warszawa: IRWiR PAN 1970.
 • Chilczuk M.: Osadnictwo wiejskie Polski. Warszawa: PWN 1970.
 • Chojnicki Z., Czyż T. (red.): Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. "Biuletyn KPZK PAN", z. 153. Warszawa 1990.
 • Chrÿstians Ch.: Les types d'espaces ruraux en Belgique et l'exemple d'une region européenne défavorisée, le Luxemburg belge. [w:] Changing agriculture and rural development. The World on Japan. Tokyo 1981.
 • Chwalibóg Z.: Klasyfikacja typologiczna wiejskich jednostek osadniczych. "Biuletyn Techniczny BSiPWBW" 1980 nr 4.
 • Ciok S.: Próba określenia stopnia zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 1979 nr 3(24).
 • Czarnecka J.: Analiza dojazdów do pracy w LGOM. "Zeszyt Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN", nr 15 (1965).
 • Czyżewski A.: Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej. "Zeszyty Naukowe AE Poznań" z. 79. Poznań 1983.
 • Dembowska Z.: Planowanie przestrzenne w ujęciu systemowym. Warszawa: PWN 1978.
 • Dietl J., Gregor B.: Funkcje obszarów wiejskich oraz ich wpływ na obsługę handlową. "Biuletyn KPZK PAN", nr 101. Warszawa 1979.
 • Dietl J.: Założenia metodologiczne badań organizacji przestrzennej obszarów wiejskich w pracach FAO. "Biuletyn KPZK PAN", nr 101. Warszawa 1979.
 • Dramowicz E.: Przestrzenne zróżnicowanie państwowej gospodarki rolnej w Polsce. "Studia PAN KPZK" t. LXXXIV. Warszawa: PWN 1986.
 • Dramowicz K.K.: Symulacja cyfrowa i analiza systemowa w badaniach procesów urbanizacji wsi. (Model gromady Biała Stara, pow. płocki). Wrocław: Ossolineum 1975.
 • Drawiecki M. (red.): Agroturystyka. Bydgoszcz: Instytut Turystyki 1991.
 • Drygas M.: Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych. Warszawa: PWN 1989.
 • Duczkowska-Małysz K., Małysz J.: Obszary wiejskie. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 29.
 • Duczkowska-Małysz K.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. [w:] Wieś i rolnictwo na rozdrożu? Warszawa: IRWiR PAN 1993.
 • Duczkowska-Małysz K.: Ziemia w polityce rolnej PRL. Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarowania. Warszawa IRWiR PAN 1985.
 • Dziewoński K., Jerczyński M.: Baza ekonomiczna i strukturalno-funkcjonalna miast. "Prace Geograficzne" nr 87. Warszawa IG PAN 1971.
 • Dziewoński K., Korcelli P.: Migracje w Polsce. Przemiany i polityka. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1981.
 • Dziewoński K., Malisz B.: Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju. "Studia KPZK PAN", nr 62 Warszawa 1978.
 • Dziewoński K.: Geograficzne zróżnicowanie współczesnej urbanizacji. "Miasto" 1972 nr 1.
 • Dziewoński K.: Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce. [w:] Narodowy Spis Powszechny jako źródło informacji o migracjach. Warszawa GUS 1979.
 • Eberhardt P.: Regiony o silnych procesach wyludnienia się wsi w Polsce. [w:] Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1990. "Studia KPZK PAN", t. XLVI.
 • Falkowski J.: Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa (na przykładzie aglomeracji Dolnej Wisły). Toruń: UMK 1981.
 • Fierla J.: Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie. Warszawa: PWN 1976.
 • Frenkel I.: Aktywność zawodowa i bezrobocie ludności wiejskiej w Polsce. Warszawa: GUS 1993.
 • Frenkel I.: Ludność związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1970. Warszawa: GUS 1992.
 • Frenkel I.: Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1950-1970. Warszawa: IRWiR PAN 1974.
 • Frenkel I.: Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie w przekroju regionalnym w latach 1970-1978. Materiały na zespół ds. zatrudnienia i kwalifikacji w rolnictwie. Warszawa IERiGŻ, 1981 (maszynopis powielony).
 • Frenkel J.: Przeobrażenia demograficzno-zawodowe w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR 1991.
 • Gałaj D.: Zmiany społeczne na wsi w Polsce Ludowej. [w:] Przemiany społeczne w Polsce Ludowej. Warszawa: PWN 1965.
 • Gałęski B.: Próba typologii wsi. "Studia i Materiały IER", nr 205. Warszawa 1969.
 • Gałęski W: Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe. Warszawa: PWN 1966.
 • Gałęski B.: Studia nad społeczną strukturą wsi. Wrocław: Ossolineum 1973.
 • Gawryszewski A.: Przyczyny społeczno-ekonomiczne procesów migracyjnych ze wsi do miast. [w:] Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1990. "Studia KPZK PAN", t. XLVI.
 • Ginsbert-Gebert A., Podoski K.: Infrastruktura komunalna i społeczna w Polsce w latach 1950-2000. "Biuletyn PAN KPZK", z. 140. Warszawa 1988.
 • Ginsbert-Gebert A.: Luka infrastrukturalna w Polsce i środki jej przezwyciężenia w perspektywie roku 2000. [w:] Stan i prognozowanie majątku trwałego w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1989.
 • Ginsbert-Gebert A.: O urbanizacji świata u progu wieku XXI. "Prace Naukowe AE we Wrocław", nr 347. Wrocław 1986.
 • Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. Warszawa: PWE 1982.
 • Ginsbert-Gebert A.: Problemy rozwoju naszych miast. "Miasto" 1972 nr 3.
 • Ginsbert-Gebert A.: Samorząd terytorialny i jego gospodarka. Wrocław: Wydawnictwo AE 1992.
 • Golachowski S. (red.): Struktury i procesy osadnicze. Opole-Wrocław: PWN 1971.
 • Golachowski S.: Proces semiurbanizacji w województwie opolskim. "Kwartalnik Opolski" 1965 nr 2.
 • Golachowski S.: Studia nad miastami i wsiami śląskimi. Opole-Wrocław: PWN 1969.
 • Golachowski S.: Urbanizacja wsi w województwie opolskim. "Materiały i Studia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego", seria IV z. 5. Warszawa: PWN 1966.
 • Gorlach K., Szumakowicz A.: Współczesna wieś polska: czynniki podmiotowości społecznej. "Wieś i Rolnictwo" 1992 nr 1.
 • Goryński J.: Urbanizacja, urbanistyka, architektura. Warszawa: PWN 1966.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.): Czy Polska będzie krajem regionalnym? Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 1993.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B.: Optymistyczny scenariusz Polski do 2000 roku. "Samorząd Terytorialny" 1993 nr 3 (27).
 • Gorzelak G.: Sytuacje problemowe w kształtowaniu przestrzeni społeczno-ekonomicznej w procesie transformacji. [w:] Polska 2000 PLUS. Warszawa: CUP 1995.
 • Gorzelak G.: Kryzys a zmiany strukturalne w Polsce i wybranych krajach. "Gospodarka Narodowa" 1990 nr 1.
 • Gorzelak G.: Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej - zagadnienia teoretyczne. "Wiadomości Statystyczne" 1979 nr 3.
 • Gorzelak G.: Zastosowanie statystycznej analizy porównawczej do badania przestrzennej struktury rolnictwa w Polsce. Praca doktorska. Wrocław: AE 1980 (maszynopis).
 • Górecki J.: Proces migracji wieś-miasto w Polsce. [w:] Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Praca zbiorowa pod. red. M. Kłodzińskiego. Warszawa: SGGW-AR 1989.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
 • Greer S.: The Urbany View. London-Oxford-New York: Oxford University Press 1973.
 • Hausner J.: Postfordowski paradygmat przemysłowy. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 4.
 • Herrer W., Sadowski W.: Migracje z rolnictwa. Efekty i koszty. Warszawa: PWE 1975.
 • Hondeński R.: Warunki życia ludności wiejskiej Polski Południowo-Wschodniej. Białystok: OBN 1983.
 • Horodeński R., Serein M., Szydłowski W.: Procesy wyludniania się obszarów przygranicznych północno-wschodniej Polski. [w:] Migracje ze wsi do miast. "Studia KPZK PAN", t. XLVII. Warszawa: PWE 1990.
 • Hunek T.: Długofalowe ekonomiczno-społeczne i kulturowe uwarunkowania modernizacji wsi i rolnictwa. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR 1991.
 • Hunek T.: Rozwój wsi i rolnictwa - implikacje teoretyczne. [w:] Wieś i rolnictwo - stan i perspektywy. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Ignar M.: Modernizacja warunków bytu ludności wiejskiej. "Wieś i Rolnictwo" 1988 nr 1.
 • Ignar M.: Warunki bytu ludności wiejskiej. Warszawa: LSW 1987.
 • Ignar M.: Zmiany warunków życia ludności wiejskiej w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. [w:] Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa. Warszawa: IRWiR 1991.
 • Iwanicka-Lyra E.: Zmiany w strukturze ludnościowej miast i gmin w latach 1974-1977. [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1981.
 • Iżyk W.: Ruchy migracyjne w rejonie uprzemysłowionym. Warszawa: PWN 1975.
 • Jackowski A.: Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Kraków: UJ 1981.
 • Jagielski A.: Geografia ludności. Warszawa: PWN 1974.
 • Jakubowicz E.: Lokalne zespoły osadnicze województwa opolskiego. [w:] Struktury i procesy osadnicze. Opole-Wrocław: PWN 1971.
 • Jałowiecki B.: Kryzys przestrzeni, przestrzeń kryzysu. [w:] Gospodarka przestrzenna Polski. Wrocław: Ossolineum 1984.
 • Jałowiecki B.: Miasto i społeczne problemy urbanizacji SJN w Katowicach. Warszawa: PWN 1972.
 • Jałowiecki B.: Mierniki urbanizacji - próba teoretycznego zarysowania problematyki. "Studia Socjologiczne" 1966 nr 2.
 • Jałowiecki B.: Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie. EUROREG t.11 (44). Warszawa 1993.
 • Jałowiecki B.: Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś. Warszawa: IRWiR PAN 1987.
 • Jałowiecki B.: Proces urbanizacji wsi jako czynnik zmienności układu osadniczego. "Roczniki Socjologii Wsi" 1966 nr 4.
 • Jasiulewicz M.: Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego. Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy. Koszalin: Studia i Materiały 1981.
 • Jertych R.: Gospodarka komunalna na wsi. Warszawa: IGK 1971.
 • Känel A., Stams W.: Gemeindetypen der berufstätigen Wohnbevölkerung. [w:] Atlas Deutsche Demokratische Republik 1981.
 • Kachniarz T.: Elementy typologii osadnictwa wiejskiego. Warszawa: Instytut Urbanistyki i Architektury 1973.
 • Kachniarz T.: Kierunki i zasady przestrzennego zagospodarowania wsi. Warszawa: PWN 1975.
 • Kachniarz T.: Struktura i problemy przestrzennego zagospodarowania wsi. "Architektura" 1985 nr 3.
 • Kamiński Z.: Gospodarka przestrzenna i modernizacja polskiej wsi. Wrocław: Ossolineum 1991.
 • Kiełczewska-Zaleska M.: Geografia osadnictwa. Warszawa: PWN 1969.
 • Kładziński M., Okuniewicz J. (red.): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. Studium na przykładzie gminy Myślibórz. Warszawa: IRWiR PAN 1992.
 • Kłodziński M.: Polska na tle ogólnoświatowych tendencji rozwoju dwuzawodowości. Warszawa: PAN 1986.
 • Kociszewska I.: Niektóre problemy rozwoju rolnictwa w okresie transformacji. [w:] Zarządzanie transformacją instytucji. Wrocław-Jelenia Góra-Wałbrzych 1995.
 • Kociszewska I.: Zmiany w zatrudnieniu w rolnictwie makroregionu południowo-zachodniego. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 609. Wrocław 1992.
 • Kociszewski J.: Zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1954 - 1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego. Wrocław: Ossolineum 1983.
 • Kolbusz F.: Regionalizacja czy wielofunkcyjny rozwój wsi. "Wieś Współczesna" 1987 nr 7.
 • Kołodko G.: Strategia dla Polski. Warszawa: Poltex 1994.
 • Kołodziejczyk D. [i in.]: Infrastruktura techniczna i społeczna obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu przestrzennym w 1987 roku. Warszawa: IERiGŻ 1988.
 • Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z dnia 6 XII 1988 r.
 • Korcelli P.: Międzydyscyplinarne badania procesów urbanizacji. [w:] Procesy urbanizacji w okresie XXX- lecia PRL. Wrocław: PWN 1978.
 • Korcelli P.: Migracje i urbanizacja - współzależności, uwarunkowania, układy przestrzenne. "Ekonomista" 1987 nr 1.
 • Korcelli P.: Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. "Studia KPZK PAN", t. 45. Warszawa: PWN.
 • Kostrowicki J.: Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. "Przegląd Geograficzny" 1976 nr 48.
 • Kostrowicki J.: Organizacja przestrzenna obszarów wiejskich (uwagi wstępne). "Biuletyn KPZK PAN", nr 101. Warszawa: 1979.
 • Kostrowicki J.: Układ hierarchiczny typów rolnictwa świata. "Przegląd Geograficzny" 1980 nr 52.
 • Kowalski M.: Urbanizacja wsi jako aspekt przemian systemu życia wiejskiego. [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL (Red. J. Turowski.) Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Kozieł R.: Typy funkcjonalne miejscowości wiejskich Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w 1970 roku. "Acta Universitatis Wratislavienis" nr 324. Wrocław 1978.
 • Kozłowski S. (red.): Obszary funkcjonalne w ekologicznym wariancie rozwoju kraju. "Biuletyn KPZK PAN", z. 148. Warszawa 1990.
 • Kramer J.: Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce. Warszawa: PWN 1980.
 • Kroszel J.: Rozmieszczenie infrastruktury społecznej. Wybrane problemy. Wrocław: Ossolineum 1982.
 • Krzysztofiak M., Urbanek D.: Metody statystyczne. Warszawa: PWE 1979.
 • Kuciński K.: Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury wsi a uprzemysłowienie. Warszawa: PWN 1977.
 • Lampard E.E.: Historical aspects of urbanization. [w:] Study of urbanization. New York 1965.
 • Latuch M.: Demografia społeczno-ekonomiczna. Warszawa: PWE 1980.
 • Latuch M.: Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji (1950-1960). Warszawa: PWE 1970.
 • Lewandowski J.: Rolnictwo we współczesnej gospodarce Polski. "Ekonomista" 1994 nr 4.
 • Lewandowski K.: Kształtowanie podziału terytorialnego województwa szczecińskiego. Warszawa-Szczecin 1979.
 • Ludność dwuzawodowa w rolnictwie indywidualnym. Opracowania regionalne. Warszawa: GUS 1982.
 • Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 1946-1974 według podziału administracyjnego kraju z dnia 1.06.1975. Warszawa: GUS 1976.
 • Ludność rolnicza w latach 1950-1982. "Studia i Prace GUS" nr 6. Warszawa 1984.
 • Ludność według płci i wieku. Warszawa: GUS 1959.
 • Ludność wiejska związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1978-1982. Opracowanie analityczne. Warszawa: GUS 1983.
 • Ludność wiejska związana z rolnictwem indywidualnym. Badania metodą reprezentacyjną. Stan w dniu 8.12.1982. Warszawa: GUS 1983.
 • Ludność wiejska związana z rolnictwem indywidualnym. Badanie metodą reprezentacyjną. Warszawa: GUS 1993.
 • Łach W.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna wsi i rolnictwa w rejonach uprzemysławianych. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 193. Seria: Monografie i Opracowania nr 3. Wrocław: 1982.
 • Laguna M., Laguna T.M., Warzocha Z.: Społeczno-demograficzne i agrarne aspekty migracji ludności wiejskiej w wybranych gminach województwa gdańskiego i olsztyńskiego. [w:] Studia na migracjami ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGPiS 1986. Seria: Monografie i Opracowania nr 216.
 • Makarczyk W.: Czynniki stabilizacji w zawodzie rolnika i motywy migracji do miast. Wrocław: Ossolineum 1964.
 • Małysz J.: Przepływ rolniczej siły roboczej. Warszawa: PWN 1970.
 • Markowski T.: Rozwój lokalny regionalny faire'yzm czy interwencjonizm. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 4.
 • Meadows P., Mizruchi E.: Urbanism, Urbanization and Change. [w:] Comparative Perspectives. Addison-Wesley Publishing Co. 1969.
 • Meadows P.: The City, technology and history. "Social Forces" 1957 nr 36.
 • Mejro C. (red.): Wybrane problemy infrastruktury technicznej. Warszawa: PWN 1986. "Biuletyn KPZK PAN", z. 131.
 • Mejro Cz.: Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich. "Biuletyn KPZK PAN", z. 110.
 • Metody analizy regionalnej. Warszawa: PWN 1977. "Biuletyn PAN KPZK", z. 96.
 • Michalkiewicz S. (red.): Wieś i rolnictwo pod wpływem industrializacji w XIX i XX wieku na Górnym Śląsku i w Okręgu Ostrowskim. Katowice: Uniwersytet Śląski 1982.
 • Mikołajewicz Z.: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego instrumentem działania samorządów terytorialnych. [w:] Planowanie terytorialne i polityka ekonomiczna w nowych warunkach gospodarki samorządowej, Opole: Instytut Śląski 1990.
 • Mikołajewicz Z. (red.): Procesy urbanizacji w województwie opolskim. Opole: TUP 1987.
 • Mikołajewicz Z.: Urbanizacja wsi w województwie opolskim. Opole: Instytut Śląski 1973.
 • Mikołajewicz Z.: Obszary urbanizacji w województwie opolskim. [w:] Struktury i procesy osadnicze. Opole-Wrocław: PWN 1971.
 • Mikołajewicz Z.: Osadnictwo wiejskie i procesy urbanizacji wsi w województwie opolskim. [w:] Studia społeczno-ekonomiczne. T. 1. Opole: Instytut Śląski 1968.
 • Mirowski W.: Społeczne aspekty uwarunkowań wyludniania się obszarów wiejskich Regionu Podlasia. [w:] Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1990. "Studia KPZK PAN", t. XLVII.
 • Mirowski W.: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze a procesy wyludniania się województwa siedleckiego i bialskopodlaskiego. Warszawa: PWN 1985. "Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN" nr 50.
 • Narodowy Spis Powszechny 1 XII 1978. Ludność, gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe. Statystyka Polski. Warszawa: GUS 1980.
 • Narodowy Spis Powszechny 8 XII1970. Wyniki ostateczne. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe. [Polska oraz zeszyty dotyczące województw: gorzowskiego, legnickiego, leszczyńskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego]. Warszawa: GUS 1972.
 • Natalli-Świat A.: Wpływ wyposażenia wsi w środki techniczne oraz infrastrukturę społeczno-gospodarczą na migracje ludności wiejskiej. Warszawa: GUS 1991.
 • Nowakowski A.: Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. "Samorząd Terytorialny" 1993 nr 1-2 (25-26).
 • Nowakowski S.: Narodziny miasta. Warszawa: PWN 1967.
 • Okuniewski J.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. [w:] Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Warszawa: SGGW-AR 1989.
 • Openshaw S.: Rural area classification using census data. "Geografia Polonica" 1985 nr 51.
 • Ostrowski L.: Infrastruktura techniczna i społeczna oraz placówki handlowo-usługowe we wsiach badanych przez IERiGŻ w 1992 roku. Warszawa: IERiGŻ 1993.
 • Ostrowski L.: Warunki bytu ludności rolniczej w Polsce Ludowej. Warszawa: KiW 1985.
 • Pawełczyńska A.: Dynamika przemian kulturowych na wsi. Metoda badań głównych tendencji. Warszawa: PWN 1966.
 • Patrzałek L.: Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wrocław: Wyd. AE 1996.
 • Pietraszek E.: Aspekty i wskaźniki urbanizacji wsi. [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Piotrowski W.: Socjologiczne problemy urbanizacji wsi. [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Persz T.: Potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego. [w:] Systemy informatyczne naczelnego kierownictwa organizacji gospodarczych i administracji państwowej. Szczecin: IBS PAN 1994.
 • Pohorski B.: Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1963.
 • Polska wieś - wybrane dane o gminach. Warszawa: GUS 1995.
 • Population active. Typologie économique des communes 1961, 1967. Atlas de Service du Survey National Belgique 1969.
 • Prochownikowa A.: Urbanizacja wsi czy deruralizacja. "Czasopismo Geograficzne" 1975 t. IV.
 • Program rozwoju zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę w latach 1971 - 1985. Warszawa: Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę 1972.
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. Warszawa: IRWiR PAN, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 1993.
 • Przesłanki polityki regionalnej w stosunku do rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa: CUP 1992 (maszynopis).
 • Przybyszewska-Gudelis R. (red.): Samorząd terytorialny a rozwój turystyki. Bydgoszcz: Instytut Turystyki 1991.
 • Przyczyny migracji zewnętrznych w 1974 roku. Wyniki badania ankietowego. Warszawa: GUS 1976.
 • Psyk E.: Współczesna wieś jako mnogość grup wtórnych. [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Red. J. Turowski. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Raadschelders I.C.N.: Centralizacja i decentralizacja: dychotomia i kontinuum. "Samorząd Terytorialny" 1994 nr 6 (42).
 • Rakowski W.: Migracje ludności wiejskiej w Polsce. "Wieś Współczesna" 1985 nr 8.
 • Rakowski W.: Procesy urbanizacji wsi na przykładzie województwa warszawskiego. Warszawa: PWN 1975.
 • "Rocznik Demograficzny". Warszawa: GUS 1975.
 • "Rocznik Demograficzny". Warszawa: GUS 1980.
 • "Rocznik Demograficzny". Warszawa: GUS 1985.
 • "Rocznik Demograficzny". Warszawa: GUS 1990.
 • "Rocznik Demograficzny". Warszawa: GUS 1991.
 • "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1980. Warszawa: GUS 1982.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1976.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1979.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1982.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1987.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1991.
 • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 1995.
 • Rolnictwo zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. PAN IGiPZ Biuletyn nr 4 Warszawa 1993.
 • Rosner A.: Migracje ludności w przekroju wieś-miasto w latach siedemdziesiątych. "Wieś i Rolnictwo" 1983 nr 4.
 • Rosner A.: Ruchliwość ludności wiejskiej. [w:] Rolnictwo indywidualne w latach 70-tych. Warszawa: KiW 1980.
 • Rural development, taking into account the problems of the indigenous populations as well as the drift of the rural population to the cities and its integrations in the urban intermal sector. Geneva 1985.
 • Rybicki P.: Socjologiczne koncepcje urbanizacji. [w:] Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Red. J. Turowski. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Rybicki P.: Wprowadzenie do problematyki urbanizacji. "Górnośląskie Studia Socjologiczne" t. VII. Katowice 1969.
 • Rykiel Z.: Urbanizacja - ujęcie teoretyczne oraz aspekty procesu. "Przegląd Geograficzny" 1977 t. XLIX z. 1.
 • Rykiel Z.: Zagadnienie regionalnych systemów osadniczych. Warszawa: PWE 1985. "Studia KPZK PAN", t. LXXXVIII.
 • Ryszkowski L.: Perspektywy ekologicznego zagospodarowania obszarów wiejskich. "Biuletyn KPZK PAN", nr 122. Warszawa 1983.
 • Ryszkowski L.: Problemy ekologicznego gospodarowania na obszarach wiejskich. "Biuletyn KPZK PAN", nr 110. Warszawa 1980.
 • Sasinowski H.: Infrastruktura społeczna jako potencjalny stymulator aktywizacji wsi. Białystok: OBN 1988.
 • Secomski K.: Polityka społeczno-gospodarcza. Zarys teorii. Warszawa: PWE 1977.
 • Siemiński I.: Miejscowości gminne w procesie przeobrażeń obszarów wiejskich. "Wiadomości Statystyczne" 1992 nr 3.
 • Siemiński I.: Rola infrastruktury w zróżnicowaniu przestrzennym gminy i miejscowości gminnej. "Wiadomości Statystyczne" 1988 nr 3.
 • Siemiński J. (red.): Typologie gmin i typologiczny opis wybranych przykładów, (typologia funkcjonalna gmin). Warszawa: IRWiR PAN 179 (maszynopis).
 • Siemiński J.: Osady przemysłowe na obszarach wiejskich w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 1989 nr 2.
 • Siemiński J.: Problemy przekształceń osadnictwa wiejskiego w niektórych krajach europejskich. Warszawa: IKŚ 1976.
 • Sikorska A.: Aktywność społeczna na wsi. Warszawa: IERiGŻ 1993.
 • Sikorska A.: Niektóre problemy rynku pracy na wsi. Warszawa: IERiGŻ 1993.
 • Sikorska A.: Rynek pracy na wsi w świetle badań. Warszawa IERiGŻ 1993.
 • Sikorska-Wolak J.: Dyfuzja innowacji rolniczych w wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: SGGW 1993.
 • Słabek H.: Chłopska ludność dwuzawodowa w Polsce w latach 1945 - 1970. "Dzieje Najnowsze" 1986 nr 1.
 • Smailes A.E.: The Definition and Measurement of Urbanization. W: Essays on World Urbanization. London 1975.
 • Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną z dnia 6 XII 1984. Warszawa: GUS 1985.
 • Spis Powszechny z dnia 6 XII 1960. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Warszawa: GUS 1962.
 • Stasiak A. (red.): Migracje ze wsi do miast. "Studia KPZK PAN" t. XLVI. Warszawa: PWE 1990.
 • Stasiak A., Rucz-Pruszyńska H.: Zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne wsi oraz jego wpływ na planowanie przestrzenne. Materiały na konferencję TUP w Olsztynie 16-27 X 1978 (maszynopis).
 • Stasiak A.: Ludność i osadnictwo na obszarach wiejskich. [w:] Wieś polska 2000. Warszawa: PWN 1980.
 • Stasiak A.: Ludność i osadnictwo na obszarach wiejskich. "Wieś Współczesna"1980 nr 4.
 • Stasiak A.: O bardziej racjonalny kształt przestrzenny wsi polskiej. "Miasto" 1973 nr 4.
 • Stasiak A.: Przemiany demograficzno-społeczne struktury wsi polskiej. "Wieś Współczesna" 1976 nr 3.
 • Stasiak A.: Przemiany w strukturze zawodowej wsi polskiej. "Przegląd Geograficzny" 1977 t. XLIX z. 4.
 • Stasiak A.: Przewidywane zmiany w stanie i rozmieszczeniu ludności wiejskiej w Polsce do roku 2000. "Biuletyn KPZK PAN", z. 158. Warszawa 1992.
 • Stasiak A.: Specyfika polskiej drogi urbanizacji w świetle wyników NSP. "Miasto" 1971 nr 6.
 • Stasiak A.: Status formalny oraz wielkość gmin i ośrodków gminnych. "Wieś Współczesna" 1989 nr 8.
 • Stasiak A.: Struktury społeczno-demograficzne wsi polskiej i jej przemiany. "Biuletyn KPZK PAN", z. 122. Warszawa 1983.
 • Stasiak A.: Synteza wyników ekspertyzy PAN pt.: 'Analiza uwarunkowań i skutków migracji ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych migracji na strukturę ludności wiejskiej'. "Studia KPZK PAN", t. XLVI. Warszawa: PWE 1990.
 • Stasiak A.: Urbanizacja strefy podmiejskiej na przykładzie powiatu wołomińskiego. [w:] Warszawa, socjologiczne zagadnienia stolicy i aglomeracji. Warszawa: KiW 1969.
 • Stasiak A.: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich i jej regionalne zróżnicowanie. "Postępy Nauk Rolniczych" 1993 nr 5-6.
 • Stasiak A.: Wieś polska się wyludnia. "Wieś Współczesna" 1987 nr 6.
 • Stasiak A.: Wpływ procesów uprzemysłowienia na strukturę ludności wiejskiej województwa katowickiego (lata 1870 - 1960). Warszawa: IMB 1965. Materiały i Dokumentacja seria В nr 6/150.
 • Stasiak A.: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskich (maszynopis).
 • Stasiak A.: Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce. "Postępy Nauk Rolniczych" 1992 nr 1.
 • Stasiak A.: Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego wsi polskiej. "Miasto" 1982 nr 5.
 • Stasiak A.: Wyludnianie się wsi polskiej po 1950 roku. "Wieś i Rolnictwo" 1992 nr 1.
 • Stasiak A.: Zagospodarowanie obszarów wiejskich. Ludność i osadnictwo. "Wieś i Rolnictwo" 1982 nr 4.
 • Stasiak A.: Zmiany ludnościowe jako miernik procesów urbanizacji. [w:] Delimitacja obszarów zurbanizowanych. Warszawa: PWE 1970. "Biuletyn KPZK PAN" z. 57.
 • Stasiak A.: Związki między miastem i wsią w Polsce. [w:] Procesy urbanizacji i przekształceń miast w Polsce. Wrocław: Ossolineum 1988.
 • Stewula W.: Zaopatrzenie wsi w wodę z komunalnych wodociągów grupowych. "Biuletyn Techniczno-Ekonomiczny" 1972 nr 1 - 2.
 • Stola W.: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. "Przegląd Geograficzny" 1982 nr 4(54).
 • Stola W.: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna. Wrocław: Ossolineum 1987.
 • Stola W.: Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. "Biuletyn KPZK PAN", nr 101. Warszawa 1979.
 • Stola W.: Próba zastosowania metod typologicznych do badań porównawczych rozwoju rolnictwa Belgii i Polski. "Przegląd Geograficzny" 1977 nr 4(49).
 • Stola W.: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze przygranicznych obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Rolnictwo zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Warszawa: PWE 1993. Biuletyn IGiPZ PAN nr 4.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju infrastruktury komunalnej. Wrocław: Wyd. AE 1986.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
 • Strahl D.: Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej. Wrocław: Wyd. AE 1980.
 • Strukturalne przemiany wsi i rolnictwa w Polsce Ludowej. Warszawa: PWN 1978.
 • Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce. Red. K. Dziewoński, P. Korcelli. Wrocław: Ossolineum 1981.
 • Suchta J.: Migracje ludności z indywidualnych gospodarstw rolnych a czynniki wytwórcze w rolnictwie. "Studia Demograficzne" 1987 nr 1.
 • Syrkus H.: Społeczne cele urbanizacji. Warszawa: PWN 1984.
 • Szczepański J. (red.): Badania nad wzorcami konsumpcji. Wrocław: Ossolineum 1977.
 • Szczepański J.: Stan badań socjologicznych nad społecznymi procesami industrializacji. "Studia Socjologiczne" 1964 nr 14.
 • Szczepański J.: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia. Warszawa: IW CRZZ 1973.
 • Szczurówna M.A.: Typologia gmin w literaturze NRD i RFN. "Wieś i Rolnictwo" 1978 nr 1.
 • Szemberg A.: Główne kierunki zmian zatrudnienia w rolnictwie w latach 1970-1978 w świetle wyników NSP. [w:] Materiały na zespół do spraw zatrudnienia i zatrudnienia w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ 1981.
 • Szemberg A.: Ludność i praca w gospodarstwach rolnych. Warszawa: IFRiGŻ 1993.
 • Szemberg A.: Mechanizmy i społeczno-ekonomiczne skutki migracji ludności rolniczej ze wsi do miast. [w:] Studia nad migracjami ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Statystyki i Demografii SGPiS 1986. Seria: Monografie i Opracowania nr 216.
 • Szemberg A.: Typy wsi pod względem struktury agrarnej. [w:] Próba typologii wsi. Warszawa: PWE 1969. "Studia i Materiały IER", nr 205.
 • Tipuri functionak de asezari rurak. [w:] Atlasul Republicii Socialiste Romania 1977.
 • Tisdale H.: The process of urbanization. "Social Forces" 1962 nr 20.
 • Trzciński J.: Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w latach 1978 -1982. "Wieś Współczesna" 1984 nr 2.
 • Turowski J. (red.): Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Turowski J.: Przemiany tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej w Polsce. "Roczniki Socjologii Wsi" Warszawa 1965 t. IV.
 • Turowski J.: Urbanizacja regionu rolniczego w okresie powojennym na przykładzie województwa lubelskiego. [w:] Procesy urbanizacji kraju w ХХХ-leciu PRL. Wrocław: Ossolineum 1978.
 • Turski R.: Struktura robotników-chłopów w Polsce. "Studia Socjologiczne" 1963 nr 3.
 • Turski R.: Zjawiska urbanizacji wsi i tendencji deglomeracji miast. [w:] Problemy ewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnych w Polsce. Warszawa: PWN 1966.
 • Van Vaelvelde W., Van der Haegen H.: Typologie des communes belges d'après de degré d'urbanisation. "INS Bulletin de Statistiquˮ 1967 nr, 9.
 • Wawrzyniak S.: Ekspansja ludności miast na tereny wiejskie. "Biuletyn KPZK PAN", nr 110. Warszawa 1980.
 • Węgleński J.: Urbanizacja - kontrowersje wokół pojęcia. Warszawa: PWN 1983.
 • Wiatrak A.P.: Zasoby siły roboczej w rolniczych gospodarstwach rodzinnych. Warszawa: IRWiR PAN 1990.
 • Wich U.: Gospodarka przestrzenna. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS 1983.
 • Wich U.: Infrastruktura wsi, stan dotychczasowy, potrzeby a możliwości jej rozbudowy. Lublin: UMCS 1983.
 • Wich U.: Regionalne zróżnicowanie wiejskich urządzeń komunalnych i kierunki ich rozwoju. "Biuletyn KPZK PAN", nr 91, Warszawa 1976.
 • Wich U.: Stan infrastruktury wiejskiej. "Wieś Współczesna" 1985 nr 8.
 • Wich U.: Struktura funkcjonalno-przestrzenna terenów wiejskich. Warszawa: SGPIS 1983.
 • Wich U.: Zasady kształtowania rozwoju infrastruktury technicznej na terenach wiejskich. [w:] Zasady polityki przestrzennej. Red. R. Domański. Warszawa: PWE 1989. "Biuletyn KPZK PAN", z. 143.
 • Wierzbicki J.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja osiedli wiejskich. Warszawa: Arkady 1966.
 • Wilk K.: Wspieranie rozwoju lokalnego w gospodarce rynkowej. [w:] Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Wojciechowska-Ratajczak B.: Ewolucja struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej i niektóre jej uwarunkowania. "Wieś i Rolnictwo" 1981 nr 3.
 • Wojtasiewicz L.: Gmina w procesie przekształceń gospodarki kraju. Toruń: UMK 1993.
 • Wojtasiewicz L.: Polityka przestrzenna w procesie reformowania gospodarki Polski i jej odniesienia do szczebla lokalnego. "Biuletyn KPZK PAN", z. 143. Warszawa 1993.
 • Wolak Z.M.: Procesy urbanizacji w krajach rozwijających się. Warszawa: IKŚ PWN 1975.
 • Woś A. (red.): Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i osadnictwa w Polsce. Warszawa: KiW 1978.
 • Woś A.: Państwowe gospodarstwa rolne w okresie transformacji systemowej. "Wieś i Rolnictwo" 1994 nr 2.
 • Woś A.: Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. [w:] Prace i Materiały IRG SGH. .Warszawa 1994.
 • Wyderko A.: Migracje ludności ze wsi do miast w świetle Narodowego Spisu Powszechnego GUS i badań ankietowych IER. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1982 nr 1/2.
 • Wyderko A.: Zatrudnienie w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem. "Wieś Współczesna" 1980 nr 8.
 • Wyniki Spisu Rolnego 1986. Ludność w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warszawa: GUS 1989. Statystyka Polski.
 • Zagożdżon A.: Semi-urbanization, with special reference to the problem of settlement complexes. "Geografia Polonica" 1972 nr 24.
 • Zagożdżon A.: Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego. [w:] Migracje ze wsi do miast. Warszawa: PWE 1990. "Studia KPZK PAN", t. XLVII.
 • Zagożdżon A.: Zespoły osadnicze o funkcjach nierolniczych jako forma urbanizacji wsi: "Materiały i Studia" 1966 z. 5.
 • Zalewski F.: Typologia społeczno-gospodarcza miejscowości powiatu świdnickiego. "Acta Universitatis Wratislaviensis" 47, "Studia Geograficzne" 1966 nr 8.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1950-1968. Warszawa: GUS 1969.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1970. Warszawa: GUS 1971.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1980. Warszawa: GUS 1981.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1990. Warszawa: GUS 1991.
 • Ziółkowski J.: Zagadnienia urbanizacji w socjologii i urbanistyce. "Kultura i Społeczeństwo" 1962 nr 1.
 • Zmiany miejsca zamieszkiwania w latach 1959 i 1960. Warszawa: GUS 1962.
 • Żechowski Z.: Modernizacja, uprzemysłowienie, urbanizacja. "Zeszyty KBRU" nr 22. Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.