PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1995 | nr 701 | 136
Tytuł artykułu

Finansowe instrumenty ochrony środowiska

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Instruments of Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja konstrukcji i sposobu działania wybranych instrumentów finansowych dotyczących ochrony środowiska (według stanu prawnego na 31 grudnia 1994 roku). Głównym przedmiotem zainteresowania są dominujące w polskim systemie instrumenty typu budżetowego w postaci opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian oraz kar za przekraczanie dopuszczalnych w tym względzie norm.
Obszar badań, zwłaszcza w aspekcie szczegółowej analizy wykorzystywanych mechanizmów, ograniczono do problematyki gospodarki wodno-ściekowej, gdyż uznano, że właśnie w tym komponencie środowiska naturalnego są one tak rozbudowane i charakterystyczne, że oddają istotę niemal całego obowiązującego systemu, także w odniesieniu do jego pozostałych elementów. Zagadnienia te analizowano przez pryzmat różnych podmiotów i instytucji zajmujących się tą problematyką, m.in.: władzy publicznej, administracji centralnej, lokalnych ogniw samorządowych oraz samych podmiotów gospodarczych, w tym także gospodarstw domowych.
W części opisowej, na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach, zaprezentowano aktualny układ kompetencyjny w tym zakresie, dokonujące się przeobrażenia formalnoprawne oraz planowane kierunki dalszych zmian i modyfikacji. Dotyczą one systemu zarządzania i funkcjonujących w jego ramach instytucji różnych szczebli, a także pakietu wykorzystywanych w tym segmencie gospodarki narzędzi sterowania. (fragment tekstu)
EN
The book focusses on environmental protection issues. They are discussed both from the perspective of economy wide legal and regulatory activities of the state and its bearing upon particular business entities using environmental resources.
This approach was a base to describe basic mechanisms and instruments which determine the scope and forms of economic uses of natural environment The conditions of the micro-and macroeconomic efficiency of applying such instruments have also been discussed.
The book deals also with ecological aspects of the transformation of Poland's economy and manners to address and resolve them as well. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aronson J.R., Schwartz E.: Management Policies in Local Government Finance. New York: ICMA 1985.
 • Atkinson S.E., Lewis D.H.: A Cost-Effectiveness Analysis of Alternative Air Quality Control Strategies. "Journal of Environmental Economics and Management" 1974 nr 9.
 • Ausubel J.H.: Instrumenty i instytucje ochrony środowiska na przykładzie USA. [w:] Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1991. Biblioteczka "Ekonomia i Środowisko" nr 1.
 • Balicki S., Krupiński G.: Instrumenty zarządzania ochroną środowiska naturalnego. Wrocław: "Wrocławskie Roczniki Ekonomiczne" 1980, t IX.
 • Berbeka K.: Skuteczność funkcjonowania systemu opłat za gospodarcze użytkowanie wód w Polsce. [w:] Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym i regionalnym. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 8.
 • Bielecki J., Kwieciński M., Mazur A.: Ochrona powietrza atmosferycznego aglomeracji miejskiej. Wykorzystanie elementów rynkowych. "Aura" 1995 nr 1.
 • Boć J.: Zagadnienia prawne ochrony środowiska naturalnego. Wroclaw 1979.
 • Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. Boston: Irwin, Homewood 1989.
 • Bogacka-Kisiel E.: Finansowe aspekty działalności państwa w ochronie środowiska. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 645. Seria: Monografie i opracowania nr 94.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Bank Światowy a ochrona środowiska. "Aura" 1990 nr 10.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Ekokonwersja polskiego zadłużenia. "Aura" 1991 nr 4.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Fundusze celowe. [w:] Reforma systemu budżetowego. Red. J. Chechliński. Łódź: UŁ 1992.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Koszty ochrony środowiska i nakłady na jego kształtowanie a instytucje systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych. Wrocław: UW 1990. "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 1304.
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Odpowiedzialność a źródła i metody finansowania ochrony środowiska. [w:] Wybrane zagadnienia cywilnoprawnej ochrony środowiska. Red. W. Radecki. Warszawa: SGGW-AR 1990 (nr 66).
 • Bogacka-Kisiel E., Łyszczak M.: Źródła finansowania ochrony środowiska. [w:] Reforma systemu finansowego państwa. Red. J. Kaleta. Warszawa: PWE 1991.
 • Bolland S.: Wstęp do nauki finansów. Warszawa: PWE 1979.
 • Borkacki S.: Cel gospodarowania a ochrona środowiska. Kraków: AE 1982. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 147.
 • Borkowska E., Korycka-Bień K.: Kary pieniężne jako instrument ochrony powietrza i wód. "Gospodarka - Administracja Państwowa" 1986 nr 8.
 • Borkowska E., Korycka-Bień K., Stachurka-Geller M.: Opłaty za zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego oraz wód jako instrument ochrony środowiska. [w:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Red. A. Ginsbert-Gebert. Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Borowiec J.: Instrumenty polityki zagospodarowania przestrzennego Francji. [w:] Problemy rozwoju regionalnego w polityce ekonomicznej. Red. B. Winiarski. Wrocław: AE 1994.
 • Borys G.: Ekonomiczno-finansowe aspekty ochrony i kształtowania środowiska. Wrocław: AE 1988.
 • Borys G.: Finansowe instrumenty ochrony gruntów rolnych. Wrocław: AE 1983. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 244. Seria: Monografie i opracowania nr 16.
 • Borys G.: Założenia i skuteczność sankcji finansowych w ochronie środowiska człowieka. "Finanse" 1983 nr 9.
 • Broda Z.J.: Subwencjonowanie przedsięwzięć proekologicznych w krajach OECD a zastosowanie zasady 'zanieczyszczający płaci'. "Ekonomia i Środowisko" 1994 nr 1(4).
 • Brodecki Z.: Efektywność cywilnoprawnych środków ochrony środowiska. [w:] Kryteria oceny efektywności przepisów prawa ochrony środowiska. Red. M. Mazurkiewicz. Warszawa: SGGW-AR 1990 (nr 69).
 • Broniewicz E.: Proekologiczne zachowania jednostek gospodarczych w Polsce w świetle wyników badań. "Ekonomia i Środowisko" 1994 nr 1(4).
 • Brzeziński B.: Prawo podatkowe. Toruń TNOiK 1995.
 • Brzeziński B., Jezierski J.: Prawno-finansowe zagadnienia ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. "Finanse" 1981 nr 6.
 • Brzeziński W.: Podstawowe zagadnienia prawne i organizacyjne ochrony środowiska. [w:] Prawo a ochrona środowiska. Warszawa: PWN 1975.
 • Budnikowski A.: Pojęcie problemów globalnych. "Sprawy Międzynarodowe" 1987 nr 2.
 • Budnikowski A.: Współzależność ekologiczna Polski i krajów Wspólnoty Europejskiej. "Ekonomia i Środowisko" 1992 nr 1.
 • Bylka H.: Przyczyny wzrostu oraz możliwości zmniejszenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków. [w:] Gospodarka finansowa przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych: trzy punkty widzenia. Kraków: LEM Projekt 1994.
 • Capra F.: Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura. Warszawa: PIW 1987.
 • Cason T.N.: Seller Incentive Properties of EPA's Emission Trading Auction. "Journal of Environmental Economics and Management" 1993 nr 25.
 • Chaber M., Krogulski K.: Wody kopalniane w dorzeczu Odry. [w:] Konferencja naukowo-techniczna "Odra i jej dorzecze". "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu", nr 232, Wrocław 1993.
 • Chojna-Duch E.: Przesłanki systemu zasilania zewnętrznego gmin. Poznań: AE 1992. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 203.
 • Chołaj H.: Karola Marksa teoria internacjonalizacji zużycia społeczno-gospodarczego a współczesny globalny problem ekologiczny. "Ekonomista" 1984 nr 6.
 • Cygler M.: Negocjacje jednostek gospodarczych i organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1992. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 5.
 • Czaban S.: Problemy utylizacji słonych wód kopalnianych. [w:] Konferencja naukowo-techniczna: 'Odra i jej dorzecze'. "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" nr 232, Wrocław: AR 1993.
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wyd. Ekonomia i Środowisko 1993.
 • Czaja S., Jakubczyk Z.: Przegląd polskiego piśmiennictwa ekologiczno-ekonomicznego z ostatniego dziesięciolecia. "Ekonomia i Środowisko" 1993 nr 1(3).
 • Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: System opłat za korzystanie z wód. Propozycje zmian. [w:] I Ogólnopolska Konferencja "Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód", Warszawa, październik 1994.
 • Denek E.: Finanse lokalne w procesie urynkowienia gospodarki. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 666.
 • Dittmann A., Röster A.: Formy organizacyjne współpracy międzykomunalnej w RFN. "Samorząd Terytorialny" 1994 nr 1-2.
 • Dolata S.: Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej. "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", (Ekonomia) nr 14, Opole: WSP 1989.
 • Domański S.: Administracyjne kary pieniężne za zanieczyszczanie środowiska. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1976 nr 12.
 • Domański S.: Środki ekonomiczne ochrony środowiska a prawo. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1982 nr 3.
 • Drobek W.: Zagadnienia kompleksowego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych rzek w USA. Opole: Instytut Śląski 1994.
 • Dudek D.: Od planowania centralnego do rynku. Restrukturyzacja polityki ekonomicznej. [w:] Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1992. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 6.
 • Dziadek S., Piontek F.: Degradacja środowiska oraz sposoby wyceny ekonomicznych strat powodowanych w środowisku. [w:] Zarys polityki sozologicznej. Red. F. Piontek. Wrocław: Ossolineum 1986.
 • Dziawgo L., Dziawgo D.: Fundusze powiernicze. Toruń: TNOiK 1994.
 • Ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Red. F. Piontek. Wrocław: Ossolineum 1989.
 • Famielec J.: Rynkowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie USA i RFN. [w:] Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony środowiska i Zasobów Naturalnych 1991. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 1.
 • Famielec K., Górka K., Mojżesz-Wlazły G.: Straty i korzyści ekologiczne. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 14.
 • Feder G., Moigne G.: Umweltverträgliche Wasserwirtschaft. "Finanzierung & Entwicklung" 1994 nr 6.
 • Fedorowicz Z.: Kryteria racjonalności systemu finansowego. "Finanse" 1983 nr 11.
 • Fedorowicz Z.: Racjonalny system finansowy. Główne kierunki zmian. Warszawa: PWE 1984.
 • Fiedor B.: Amerykański eksperyment rynkowy w ochronie powietrza atmosferycznego. "Gospodarka Planowa" 1988 nr 10-11.
 • Fiedor B.: Niemiecki system sterowania jakością wód powierzchniowych. Ocena efektywności ekonomicznej i ekologicznej. [w:] Wybrane problemy wodooszczędności. Red. H. Grygorczuk. Białystok: Politechnika Białostocka 1991.
 • Fiedor B.: Ogólna charakterystyka ekonomii środowiska jako części składowej współczesnej ekonomii. "Ekonomia i Środowisko" 1992 nr 1.
 • Fiedor B.: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczania i ochrony środowiska. Wrocław: Ossolineum 1990.
 • Fiedor B., Wilczyński P.: Ekonomiczne metody ochrony środowiska. "Ekonomista" 1987 nr 6.
 • Fiedor В., Wilczyński P.: Optymalizacja strategii ochrony środowiska. "Gospodarka Planowa" 1987 nr 7-8.
 • Fiedor B., Wilczyński P.: Przesłanki teoretyczne ekonomicznego systemu ochrony środowiska w ujęciu współczesnej ekonomii niemarksistowskiej. [w:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Red. A. Ginsbert-Gebert. Wrocław: Ossolineum 1988.
 • Forlicz S.: Mikroekonomiczne modele optymalizacji działalności ochronnej. "Ekonomia i Środowisko" 1992 nr 1.
 • Formy organizacyjno-prawne gminnych jednostek świadczących usługi komunalne oraz przepisy regulujące ich działalność i przekształcenia. Kraków: LEM Projekt 1994.
 • Gajl N.: Finanse i gospodarka lokalna na świecie. Warszawa: PWE 1993.
 • Gajl N.: Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN 1980.
 • Gajl N.: Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową. Warszawa: PWE 1979.
 • Ginsbert-Gebert A., Wilczyński P.: Ocena polskiej literatury społeczno-ekonomicznej w dziedzinie ochrony środowiska. [w:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Red. A. Ginsbert-Gebert Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Problemy związane z ochroną środowiska w Polsce wynikłe w trakcie prywatyzacji. Warszawa 1994 (maszynopis).
 • Głuchowski I.: Polskie prawo podatkowe. Warszawa: PWN 1993.
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Kraków: LEM Projekt 1994.
 • Górka K.: Analiza porównawcza opłat i podatków ekologicznych w Polsce i w krajach gospodarki rynkowej. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 14.
 • Górka K.: Bariera finansowa ochrony środowiska a wzrost gospodarczy. AE Kraków 1987 (maszynopis).
 • Górka K.: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 14.
 • Górka K.: Instrumenty ekonomiczne zarządzania gospodarką wodną w USA. [w:] Gospodarowanie wodą w małych jednostkach. Red. B. Poskrobko. Białystok: Politechnika Białostocka 1990.
 • Górka K.: Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i jego ochrona w procesie kształtowania rozwoju przemysłu. Kraków: AE 1985. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 67.
 • Górka K., Szura R.: Źródła finansowania inwestycji chroniących środowisko. [w:] Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska naturalnego. Red. K. Górka. Kraków: PTE 1988.
 • Górski M.: Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa w poglądach doktryny polskiej i niemieckiej. "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1993 t. XLVII.
 • Grygorczuk E.H.: Ograniczenia prawne i normy ochrony środowiska. [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Red. B. Poskrobko. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Grzegorzak W.: Rynek papierów wartościowych. Łódź: UŁ 1992.
 • Gumiński R., Łyszczak M.: Mechanizm przymusu ekonomicznego ochrony środowiska w Polsce. [w:] Ekonomiczno-społeczne mechanizmy efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego. Warszawa: SGGW-AR 1989 (nr 8).
 • Haber A.: Polska a międzynarodowa ochrona środowiska. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 1992.
 • Hahn R.W.: Economic Prescriptions for Environmental Problems: How the Patient Followed the Doctor's Orders. "Journal of Economic Perspectives" 1989 nr 2.
 • Hansson A.: Szwedzka i polska administracja ds. ochrony środowiska. [w:] Seminarium polsko-szwedzkie: "Oczyszczanie ścieków w miastach", Borki, wrzesień 1994.
 • Haveman R.H.: Nic za darmo. "Zarządzanie" 1974 nr 12.
 • Hübner D.: Główne problemy gospodarki światowej. "Sprawy Międzynarodowe" 1986 nr 6.
 • Huczek M.: Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994 nr 9.
 • Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska. Warszawa: OECD - MOŚZNiL 1990.
 • Jakubczyk Z.: Funkcjonowanie wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony środowiska w nowych ramach organizacyjno-prawnych. Niektóre doświadczenia i problemy. Wrocław: AE 1994.
 • Jankowska-Kłapkowska A.: Ekologiczno-ekonomiczna efektywność gospodarowania. [w:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Red. A. Ginsbert-Gebert. Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Jastrzębski L.: Normy prawne regulujące ochronę środowiska naturalnego w systemie prawa. "Państwo i Prawo" 1978 nr 17.
 • Jaśkiewiczowa J.: Prawo finansowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1988.
 • Jenkins G.P., Lamech R.: Fiscal Policies to Control Pollution: International Experience. "International Bureau of Fiscal Documentation Bulletin" 1992 nr 10.
 • Jenkins G.P., Lamech R.: Market-Based Incentive Instruments for Pollution Control. "International Bureau of Fiscal Documentation Bulletin" 1992 nr 11.
 • Johnson E.L.: A Study in the Economics of Water Quality Management. "Resources Research" 1967 nr 31.
 • Jończyk В.: Rola opłat w gospodarce rynkowej. Katowice: AE 1993, "Zeszyty Naukowe AE w Katowicach" nr 129.
 • Kaleta J.: Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa: PWE 1985.
 • Kaleta J.: Reforma gospodarcza a ochrona środowiska. "Aura" 1988 nr 2.
 • Kasprzykowski K.: Funkcjonowanie systemu opłat i kar o charakterze ekologicznym w przedsiębiorstwie przemysłowym. [w:] Zastosowanie instrumentów ekonomicznych i prawnych tv ochronie środowiska naturalnego. Red. K. Górka. Kraków: PTE 1988.
 • Kloss A., Kołton A., Walczykiewicz T.: Systemowa gospodarka wodna w warunkach zarządzania zlewniowego. II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Koblak-Kalińska E.: Ochrona wód przed zanieczyszczeniem w Polsce. [w:] Seminarium polsko-szwedzkie: "Oczyszczanie ścieków w miastach", Borki, wrzesień 1994.
 • Kopycińska D.: Czy w Polsce sprawca zanieczyszczeń płaci. "Bank i Kredyt" 1994 nr 4-5.
 • Korenik D.: Ekologia - wyzwanie współczesnego banku. "Bank" 1994 nr 2.
 • Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K.: Podstawy teorii finansów publicznych. Kraków: AE 1994.
 • Kosikowski C.: Celowość i możliwość kodyfikacji polskiego prawa finansowego. "Finanse" 1987 nr 3.
 • Kośmicki E.: Nowa Agenda Unii Europejskiej - Europejska Agencja Ekologiczna. "Aura" 1995 nr 2.
 • Kostarczyk Z.: Reforma a ochrona środowiska. "Aura" 1988 nr 2.
 • Kostecki A.: Rola instytucji prawno-finansowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska człowieka. "Krakowskie Studia Prawnicze" 1983 nr 16.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum 1958.
 • Kozłowski S.: Koncepcja ekorozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa. [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Red. B. Poskrobko. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Kozłowski S.: Problemy ekorozwoju po konferencji "Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro". "Ekonomia i Środowisko" 1994 nr 1(4).
 • Królikowski A.: Zewnętrzne kryteria ustalania opłat i kar za odprowadzanie ścieków, do wód powierzchniowych i urządzeń kanalizacyjnych. [w:] Gospodarowanie wodą w małych jednostkach. Red. B. Poskrobko. Białystok: Politechnika Białostocka 1990.
 • Kubot Z.: Rola związków zawodowych oraz samorządu załogi w ochronie środowiska. [w:] Z. Kubot, W. Radecki: Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. Wrocław 1985.
 • Kubot Z., Radecki W.: Samofinansowanie przedsiębiorstwa a ochrona środowiska. "Finanse" 1984 nr 6.
 • Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN 1966.
 • Kuszel J., Łabno Z.: Ochrona środowiska a zarządzanie gospodarcze. [w:] Zarys polityki sozologicznej. Red. F. Piontek. Wrocław: Ossolineum 1986.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. [w:] Dzieła, T. 3. Warszawa: PWE 1975.
 • Lange O.: Zasady racjonalnego gospodarowania. "Życie Gospodarcze" 1958 nr 19.
 • Leming J.E.: Zaopatrzenie w wodę w Danii. [w:] Systemy dystrybucji wody wodociągowej. Materiały na polsko-duńsko-niemiecką konferencję, Poznań, 18-19 kwietnia 1994.
 • Leszczyński K.: Rachunek ekonomiczny i jego zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska. [w:] Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Red. A. Ginsbert-Gebert Wrocław: Ossolineum 1985.
 • Lisicka H.: Wpływ organizacji ekologicznych na decyzje związane z ochroną środowiska. [w:] Rozstrzyganie problemów ekologicznych w strukturze władzy lokalnej. Wrocław: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 1993.
 • Łabno Z.: Finansowe aspekty cywilnoprawnej ochrony środowiska. Katowice: AE 1987.
 • Łojewski S.: Ekonomika melioracji i ochrony środowiska. Bydgoszcz: AT-R 1991.
 • Łojewski S.: Warunki i zasady ekonomizacji gospodarki wodnej. II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Łyszczak M.: Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska w gminie. [w:] Samorząd terytorialny a ochrona środowiska - aspekty ekonomiczne, organizacyjne i finansowe. Red. B. Fiedor. Wrocław: AE 1992.
 • Łyszczak M.: Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska w gminie. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1992. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 5.
 • Łyszczak M.: Finanse jednostek gospodarczych w nowych warunkach ustrojowych. [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Red. B. Poskrobko, Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Łyszczak M.: Finansowe obciążenia ekologiczne jako elementy rachunku ekonomicznego przedsięwzięć rozwojowych. Wrocław: AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 595.
 • Łyszczak M.: Kryteria udzielania pomocy finansowej ze środków pochodzących z opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. III Plenarne Posiedzenie Tymczasowej Rady Gospodarki Wodnej Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wrocław: RZGW 1994.
 • Łyszczak M.: Metody i źródła finansowania gospodarki wodno-ściekowej. [w:] Gospodarka ściekami i odpadami w gminach. I Krajowa Konferencja Szkoleniowa. Poznań: PZIiTS 1993.
 • Łyszczak M.: Międzynarodowa współpraca finansowa w dziedzinie ochrony środowiska. Wrocław: AE 1990. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 549.
 • Łyszczak M.: Obligacje komunalne jako źródło finansowania gmin. "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 3.
 • Łyszczak M.: Określenie skutków wprowadzenia nowego systemu opłat za szczególne korzystanie z wód. II Plenarne Posiedzenie Tymczasowej Rady Gospodarki Wodnej Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wrocław: RZGW 1993.
 • Łyszczak M.: Przedsiębiorstwo a finansowe problemy ochrony środowiska. Wrocław: AE 1989. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 473.
 • Łyszczak M.: Sposoby oceny efektywności regulacji finansowo-prawnych w dziedzinie ochrony środowiska w jednostkach gospodarczych. [w:] Kryteria oceny efektywności przepisów prawa ochrony środowiska. Red. M. Mazurkiewicz. Warszawa: SGGW-AR 1990 (nr 69).
 • Łyszczak M.: Założenia i zasady funkcjonowania nowego systemu opłat za pobór wody i zrzut ścieków. Wrocław: AE 1995. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" (w druku).
 • Łyszczak M., Łyszczak P.: Ekologiczne aspekty gospodarowania freonem. "Aura" 1991 nr 1.
 • Machińska H.: Kierunki polityki EWG w dziedzinie ochrony środowiska. "Sprawy Międzynarodowe" 1986 nr 2.
 • Machińska H.: Zasada "polluter pays" w polityce ekologicznej Wspólnoty Europejskiej. "Człowiek i Środowisko" 1989 nr 3.
 • Machińska H.: Zmiany kompetencji Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. "Sprawy Międzynarodowe" 1987 nr 7-8.
 • Malarski S.: Prawna koncepcja społecznych umów ekologicznych. [w:] Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym i regionalnym. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 8.
 • Malarski S.: Związek komunalny Zagłębia Ruhry - efektywny model regionalnej gospodarki komunalnej i ekologicznej. Studium porównawcze. Badania nad rozwojem regionu. Opole: Instytut Śląski w Opolu 1989.
 • Małecki J.: Istota opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska. Wrocław: AE 1987 (maszynopis).
 • Małecki J.: Kierunki przebudowy instrumentów finansowych stosowanych przez organy terenowe dla ochrony środowiska [w:] Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych. Poznań: PTPW 1982.
 • Małecki J., Sobiech J.: Gospodarka budżetowa gmin w 1991 r. w świetle badań ankietowych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992 z. 3.
 • Malueg D.A.: Welfare Consequences of Emission Credit Trading Programs. "Journal of Environmental Economics and Management", 1990 nr 18.
 • Mazurkiewicz M.: Opłaty i kary w systemie ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i funkcje). Wrocław: UW 1986.
 • Mazurkiewicz M.: Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska tv systemie Stanów Zjednoczonych AP. Wrocław: UW 1992. Prawo CLXXXIX.
 • Mazurkiewicz M.: Sposoby oceny efektywności regulacji finansowo-prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. [w:] Kryteria oceny efektywności przepisów prawa ochrony środowiska. Red. M. Mazurkiewicz. Warszawa: SGGW-AR 1990 (nr 69).
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Renders J.: Granice wzrostu. Warszawa: PWE 1973.
 • Melich A.: Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki. Warszawa: PWE 1980.
 • Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T.: Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym. Warszawa: Biblioteka Bankowca, Twigger S.A. 1993.
 • Mesarowic M., Pestel E.: Ludzkość w punkcie zwrotnym. Drugi raport dla Klubu Rzymskiego. Warszawa: PWE 1977.
 • Mikołajczyk A.: Rady gospodarki wodnej dorzeczy. II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Miemiec W., Płonka E.: Mieszkania za obligacje. "Wspólnota" 1993 nr 39-40.
 • Miłaszewski R.: Źródła i sposoby finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. [w:] Biznes i środowisko. Poznań, Międzynarodowe Sympozjum Szkoleniowe, październik 1993.
 • Młynarczyk A.: Gospodarka finansowa samorządów lokalnych. Poznań 1993.
 • Mogilski W.W.: Podstawy konstrukcji prawnych ubezpieczeń ekologicznych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994 nr 1.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Kullmer L.: Die offentlichen Finanzen in Theorie und Praxis. Tübingen 1991.
 • Nalberczyński A.: Planowane zmiany zarządzania gospodarką wodną w Polsce. [w:] Seminarium francusko-polskie: "Wybrane problemy "funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych". Wrocław: RZGW 1995.
 • Nalberczyński A.: Zlewniowy system zarządzania gospodarką wodną. Wrocław: RZGW 1994.
 • Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej: Zasady i warunki gospodarowania wodą w zlewniach. Przegląd rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych gospodarki wodnej w krajach europejskich. Praca zbiorowa. Warszawa 1992.
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Ekologiczne Biuro Konsultacyjne: Analiza studialna systemów bodźców ekonomicznych mających stymulować proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych. Warszawa 1991 (maszynopis).
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Ekologiczne Biuro Konsultacyjne: Określenie skutków wprowadzenia nowego systemu opłat za szczególne korzystanie z wód. Podsumowanie. Warszawa, grudzień 1992 (maszynopis).
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Ekologiczne Biuro Konsultacyjne: Podstawowe problemy organizacyjno-prawne i finansowe związane z zasilaniem pieniężnym zadań gospodarki wodnej przez zarządy dorzeczy. Warszawa, sierpień 1994 (maszynopis).
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Ekologiczne Biuro Konsultacyjne: Założenia do systemu ulg, zwolnień i progresji dla stawek opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Materiały do dyskusji. Warszawa, lipiec 1993 (maszynopis).
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Ekologiczne Biuro Konsultacyjne: Zasady przejmowania przez zarządy dorzeczy administracji środkami z opłat za szczególne korzystanie z wód. Warszawa, grudzień 1992.
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Informacja o wymiarze i wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony oraz rozdziale tych środków i wydatkach w 1993. Warszawa, lipiec 1994.
 • Nowacki K.: Administracyjno-prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec i Austrii. Wrocław: UW 1993. Prawo CCXXVII.
 • Nowacki K.: Ogólne zasady ochrony środowiska naturalnego w RFN i ich związek z administracyjnymi instrumentami ochrony. Wrocław: UW 1990. "Acta Universitatis Wratislaviensisˮ (Prawo CLXVIII) nr 1022.
 • Obrębski T., Wąsowicz M.: Ekonomiczne instrumenty sterowania gospodarką wodną w warunkach rynkowych. II krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Obrębski T., Wąsowicz M.: Podstawowe założenia gospodarowania zasobami wodnymi w systemie rynkowym. "Gospodarka Wodna" 1993 nr 6.
 • Obrębski T., Wąsowicz M.: Zmiany w źródłach finansowania gospodarki wodnej. "Gospodarka Wodna" 1993 nr 7.
 • Ocena realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Warszawa: MOŚZNiL 1994. Druk Sejmowy nr 679.
 • Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS 1994.
 • Oryl K.: Funkcjonowanie gospodarki narodowej a ochrona środowiska naturalnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982 nr 3.
 • Pajestka J.: Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki. Warszawa: PWE 1983.
 • Pakulska J.: Ochrona zasobów wodnych w Szwajcarii. [w:] I Ogólnopolska Konferencja "Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód", Warszawa, październik 1994.
 • Peccei M.: Przyszłość jest w naszych rękach. Warszawa: PWN 1987.
 • Peszko Z.: Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w II etapie reformy gospodarczej. Białowieża 1988 (maszynopis).
 • Peszko Z.: Instrumenty ekonomiczne w sferze ochrony środowiska. "Finanse" 1987 nr 5.
 • Peterson F.M., Fisher A.C.: Środowisko naturalne w ekonomii. Przegląd literatury. [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1993. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 10.
 • Piontek F.: Ochrona środowiska w kulturze oraz w procesie edukacji i gospodarowania. [w:] Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu. Katowice: AE 1984.
 • Pietila P.: Organizacja i zarządzanie zaopatrzeniem w wodę i usługami kanalizacyjnymi w Finlandii. Kraków: LEM Projekt 1994 (maszynopis).
 • Pigey J.H., Peterson G.: Municipal Lending in Eastern Europa a Background Paper. Washington: The Urban Institute 1994.
 • Piotrowski K.: Industrialna i socjologiczno-ekonomiczna koncepcja wzrostu gospodarczego. "Ekonomista" 1986 nr 6.
 • Piotrowski M.: Związki i porozumienia komunalne. [w:] Gospodarka ściekami i odpadami w gminach. I Krajowa Konferencja Szkoleniowa. Poznań: PZIiTS 1993.
 • Podatki w Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 1994.
 • Podgórski K.: Ochrona środowiska w PRL i sąsiednich krajach socjalistycznych. Zagadnienia administracyjno-prawne. Katowice 1977.
 • Podgórski K.: Ochrona wód przed zanieczyszczeniem w świetle prawa administracyjnego. Warszawa 1974.
 • Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki. Red. J. Kaleta. Wrocław: AE 1993. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 666.
 • Porter R.: Environmental Negotiation: its Potential and its Economic Efficiency, "Journal of Environmental Economics and Management" 1988 nr 15.
 • Poskrobko B.: Polityka ekologiczna państwa. [w:] Ochrona środowiska. Poradnik dla gmin. Red. B. Poskrobko. Białystok: BBiWE 1992.
 • Poskrobko B.: Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie zmian ustrojowych w Polsce. Białystok: Politechnika Białostocka 1991.
 • Poskrobko B.: Zastosowanie teorii systemów w sterowaniu procesami ochrony środowiska. "Ekonomia i Środowisko" 1993 nr 1(3).
 • Prandecka B.: Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze. Warszawa: PWE 1983.
 • Problemy ochrony wód przed zanieczyszczeniem w Polsce. Warszawa: MOŚZiL 1991.
 • Radecki W.: Bariery prawne na drodze do zwiększenia zakresu i skuteczności ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska. Białowieża 1988 (maszynopis).
 • Radecki W.: Kształtowanie podstaw prawnych nowej polityki ekologicznej w Polsce. "Ekonomia i Środowisko" 1993 nr 1(3).
 • Radecki W.: Organizacje społeczne i ochrona środowiska. "Aura" 1986 nr 8.
 • Rodko J.: Opłaty i kary pieniężne poza ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska. [w:] Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Red. J. Sommer. Wrocław: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska 1993.
 • Roman M.: Polskie wodociągi i kanalizacje - ich organizacja i przekształcenia własnościowe. [w:] Systemy dystrybucji wody wodociągowej. Materiały na polsko-duńsko-niemiecką konferencję, Poznań, 18-19 kwietnia 1994.
 • Romanowska W.: Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych. Warszawa: PWE 1988.
 • Secomski K.: Światowe i krajowe granice rozwoju a zasoby naturalne i ochrona środowiska. "Ekonomista" 1984 nr 4.
 • Sierpińska M.: Dostosowanie systemu instrumentów finansowych do wymagań polityki gospodarczej w ochronie środowiska. [w:] Bariera finansowa ochrony środowiska a wzrost gospodarczy. Kraków: AE 1987 (maszynopis).
 • Sitko A.: Założenia prawa francuskiego w dziedzinie gospodarki wodnej. [w:] Seminarium francusko-polskie "Wybrane problemy funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych". Wrocław: RZGW 1995.
 • Sitnicki S.: Doświadczenia Japonii w dziedzinie ochrony środowiska. "Wektory" 1988 nr 3.
 • Sitnicki S.: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Warszawa: SGPiS 1986. Seria: Monografie i opracowania nr 205.
 • Skoczylas J.J.: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1986.
 • Skorupa A.: Rola i znaczenie samorządów w funkcjonowaniu gospodarki wodnej. [w:] Seminarium francusko-polskie "Wybrane problemy funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych". Wrocław: RZGW 1995.
 • Sochacka-Krysiak H.: Systemy finansów publicznych. Warszawa Poltex 1992.
 • Sommer J.: Reforma gospodarcza - ochrona środowiska - prawo. [w:] Skuteczność prawa ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1990.
 • Sommer J.: Skuteczność prawa ochrony środowiska - zagadnienia metodologiczne. [w:] Kryteria oceny efektywności przepisów prawa ochrony środowiska. Red. M. Mazurkiewicz. Warszawa: SGGW-AR 1990 (nr 69).
 • Stachurka M.: Ekonomiczne stymulatory rozwoju ochrony środowiska. "Gospodarka Planowa" 1976 nr 4.
 • Stańczuk M.: Finansowanie inwestycji komunalnych we Francji. "Bank" 1994 nr 7.
 • Starczewska G., Stodulski W.: Raport - przekształcenia własnościowe w przemyśle a ochrona środowiska. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju 1993.
 • Steer A.: Die Umwelt für Entwicklung. "Finanzierung & Entwicklung" 1992 nr 6.
 • Stępień M.: Racjonalne sposoby odzwierciedlania w rachunkowości kosztów ochrony środowiska. Warszawa: SGPiS 1981 (komunikat naukowy na konferencję zakładów rachunkowości, cz. II).
 • Stępień M: Ochrona środowiska jako działalność finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie przemysłowym. [w:] Rachunkowość. Kraków: AE 1982. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 164.
 • Stochlak J.: Gminne fundusze - stan, zagrożenia, nadzieje. Lublin 1994 (maszynopis).
 • Stochlak J.: Samorząd terytorialny i jego kompetencje w ochronie środowiska. [w:] Rola polityki regionalnej i samorządu terytorialnego w ochronie środowiska naturalnego. Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 1992. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 5.
 • Stodulski W.: Ryzyko ekologiczne. "Bank" 1994 nr 2.
 • Stodulski W.: Ochrona środowiska w procedurach ekologicznych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. "Bank" 1994 nr 4.
 • Swatler L.: Finanse w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Warszawa: PWE 1979.
 • Szablewski J.: Możliwości utworzenia zakładowego funduszu ochrony środowiska. Źródła przychodów i kierunki wydatków oraz budżetowo-finansowych skutków w latach 1986-1990. Białystok: PTE 1985 (maszynopis).
 • Szczepka-Wojtyrowska M.: Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Szczygielski L.: Gospodarka wodna - zadania i problemy. "Gospodarka Wodna" 1993 nr 5.
 • Szymańska H.: Uwzględnianie rolniczych zanieczyszczeń obszarowych w "warunkach korzystania z wód dorzecza". II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Ustroń 1993.
 • Tabernacki J.: Problem stosowania indywidualnych pomiarów zużycia wody w mieszkaniach. [w:] Systemy dystrybucji wody wodociągowej. Materiały na polsko-duńsko-niemiecką konferencję, Poznań, 18-19 kwietnia 1994.
 • Tegler E.: Finansowanie gmin. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego 1994.
 • Tegler E., Ofierski Z.: Finanse samorządu terytorialnego. Białystok 1992.
 • Traczyński Z.: Funkcjonowanie kar i opłat w ochronie środowiska. Wrocław: AE 1985. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 320. Monografie i opracowania nr 27.
 • Vermuse D.: Gospodarka wodna we Francji. Agencje wodne we Francji. Opłaty. Wrocław: RZGW 1993 (maszynopis).
 • Walewski A.: Organizacja służb kontrolnych w zakresie ochrony środowiska [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Red. B. Poskrobko. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
 • Welfens M.: Rynek uprawnień. "Życie Gospodarcze" 1991 nr 26.
 • Wiśniewski J.: Projekt nowego systemu zarządzania gospodarką wodną w Polsce na tle rozwiązań zachodnich. [w:] Gospodarka wodna w gminie. Wisła 1994.
 • Zarys polityki ideologicznej. Instrumenty ekonomiczne. Warszawa: MOŚZNiL 1990.
 • Zasoń T.: Kredyty inwestycyjne w aspekcie ekologicznym. "Bank" 1994 nr 2.
 • Zelek A.: Rynkowa alokacja praw emisji zanieczyszczeń w teorii i praktyce. Szczecin: USz. 1992. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 4.
 • Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN 1982.
 • Żurawicki S.: Racjonalność a kwantyfikacja. [w:] Racjonalność gospodarowania w socjalizmie. Warszawa: PWE 1980.
 • Żylicz T.: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. Warszawa: PWN 1989.
 • Żylicz T.: Podatki ekologiczne w świetle aktualnych badań światowych. Warszawa: Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej 1994 (maszynopis).
 • Żylicz T.: Polska polityka ochrony środowiska z punktu widzenia ekonomisty. "Ekonomia i Środowisko" 1993 nr 1(3).
 • Żylicz T.: Reformowanie polityki ochrony środowiska w Polsce. [w:] Działalność gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczego. Red. B. Poskrobko. Białystok: Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.