PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 673 | 136
Tytuł artykułu

Integracja wschodnioeuropejska - powstanie, funkcjonowanie i upadek

Autorzy
Warianty tytułu
L'intégration de l'Europe de l'Est - la Naissance, le Fonctionnement, le Déclin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest próba całościowej oceny RWPG - systemu integracji wschodnioeuropejskiej, uwzględniająca genezę, podstawy i skutki jego funkcjonowania, a także przyczyny niepowodzeń. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • ABN Economic Review. February 1990.
 • Albert A.: Najnowsza historia Polski 1918-1980. Warszawa: Polonia 1983.
 • Ałampiejew P., Sorokin G.: Suszcznost, cel i programma socjalisticzeskoj integracji na bliżajszij period. W: Problemy ekonomiczeskoj integracji stranczlenow SEW. Moskwa: SEW 1970.
 • Analiz praktyki koordinacji narodnochozjajstwiennych planów stran SEW na 1986 - 1990 i wywody po usileniu jego diejstwiennosti. Moskwa: MIEPMSS 1985.
 • "Anuarul Statistic Republicii Socjalistę Romania" 1985. Bukareszt: Directia Centrala de Statistic* 1985.
 • Awierkin A.G.: Mieżdunarodno-prawowyje formy sowmiestnoj planflwoj diejatielnosti stranczlenow SEW. Moskwa: Nauka 1984.
 • Baka W. i in.: Planowanie gospodarki narodowej. Warszawa: PWE 1975.
 • Bakowiecki O., Miedwiediew B.: Konieczność zmian w mechanizmie integracji krajów RWPG. "Wektory Gospodarki" 1987, nr 12.
 • Bartoszewicz T.: Dwa modele integracji EWG i RWPG. Warszawa: Centrum Informacji Naukowej 1987.
 • Bartoszewicz T.: Formy i narzędzia integracji gospodarczej EWG. CINTE 1987, nr 24. Warszawa.
 • Bautina N.: Doskonalenie stosunków gospodarczych krajów członkowskich RWPG. Moskwa: Progress 1976.
 • Bielajew J., Siemionowa L.: Integracja socjalistyczna a gospodarka światowa. Warszawa: KIW 1975.
 • Biskup J. i in.: Wymiana handlowa Polski z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w 1990 i 1991 r. "Handel Zagraniczny" 1991, nr 7.
 • "Biuletyn Statystyczny GUS" 1991, nr 1-3. Warszawa: GUS.
 • "Biuletyn Statystyczny GUS" 1992, nr 1. Warszawa: GUS.
 • "Biuletyn" 1992, nr 2. Warszawa: GUS.
 • Bobrowski Cz.: Planowanie gospodarcze. Warszawa: WP 1981.
 • Bombera Z.: Integracja gospodarcza krajów RWPG. Warszawa: MAW 1981.
 • Bosiakowski Z., Słotwiaski A., Woźniak B.: Polityka ekonomiczna. Warszawa: PWN 1988.
 • Bożyk P.: Wspólne inwestycje i wspólne przedsiębiorstwa krajów RWPG. Udział Polski. "Gospodarka Planowa" 1977, nr 5.
 • Bożyk P., Guzek M.: Teoria integracji socjalistycznej. Warszawa: PWE 1977.
 • Cyburt P.: W gospodarce coraz gorzej niż w polityce. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 2.
 • Dobroczyński M.: Gospodarcze uwarunkowania przemian międzynarodowych. Warszawa: PISM 1989.
 • Dobroczyński M.: Pomiędzy Rosją a Zachodem. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka 1992.
 • Drabowski E.: Rubel transferowy - międzynarodowa waluta krajów RWPG. Warszawa: PWN 1974.
 • Fadiejew N.W.: Uzgodniony plan wielostronnych przedsięwzięć integracyjnych krajów członkowskich RWPG. "Gospodarka Planowa" 1977, nr 5.
 • Fadiejew N.W.: Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Warszawa: PWE 1975.
 • Falkowski S.: Gospodarka świata i Polski w 1989 i 1990 Warszawa: KiC 1990.
 • Fiumel H. de: Socjalistyczna integracja gospodarcza. Warszawa: PISM 1974.
 • Fiumel H. de: Charakter prawny uzgodnionego planu wielostronnych przedsięwzięć integracyjnych państw RWPG. "Sprawy Międzynarodowe" 1984, nr 6.
 • Gadomski W.: Kryzys gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. "Gazeta Bankowa" 1990, nr 24.
 • Gorywoda M.: Współpraca krajów RWPG w gospodarowaniu surowcami. Warszawa: PWE 1978.
 • Gospodarka świata i Polski w 1989 i 1990 roku. Warszawa: IKiC HZ 1990.
 • Góra S.: Consequences of the Breakdown of the COMECON for Polish Economy. W: Re-Integration of Poland into Western Europe by Internal and External Liberation. Pod red.: H. Bąk, E. Kawecka-Wyrzykowska, S. Ładyka. Warszawa: School of Econ. 1991.
 • Góra S., Knyziak Z.: Międzynarodowa specjalizacja produkcji krajów RWPG. Warszawa: PWE 1974.
 • International Trade Statistics Yearbook. Annuaire statistique du commerce international. New York: United Nations 1991.
 • Iskra W.: Zewnętrzne czynniki reprodukcji socjalistycznej. Warszawa: PWE 1981.
 • Jakubowski J.: Międzynarodowe organizacje gospodarcze krajów RWPG. Warszawa: PWN 1980.
 • Jewstigniejew R.H.: Priedprijatija w usłowijach intensifikacji. Moskwa: Ekonomika 1987.
 • Kalisiak Z.: Ekonometryczne prognozy handlu zagranicznego. Warszawa: PWN 1988.
 • Karmannyj statisticzeskij sprawocznik Germańskoj Demokraticzeskoj Res publiki 1986. Berlin: Gosudarstwiennoje izdatielstwo 1986.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Stosunki umowne między europejskimi krajami RWPG a EWG. "Handel Zagraniczny" 1989, nr 9.
 • Kleer J.: Wzrost intensywny w krajach socjalistycznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ 1972.
 • Kleer J.: Strategia gospodarcza krajów RWPG. Warszawa: KIW 1975.
 • Kompleksowy program dalszego pogłębiania i doskonalenia współpracy oraz rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej krajów RWPG. Warszawa: KIW 1971.
 • Kompleksowy program postępu naukowo-technicznego krajów RWPG do 2000 roku. Moskwa: Ekonomika 1986.
 • Kotyński J.: Struktura handlu międzynarodowego. Warszawa: PWE 1979.
 • Kotyński J., Sołdaczuk J.: RWPG - problemy do rozwiązania. "Nowe Drogi" 1989, nr 9.
 • Kraje RWPG 1985. Warszawa: GUS 1985.
 • Krajewska Z.: Reformy będą długotrwale. "Rzeczpospolita" 1991, nr 104.
 • Kubiak L.: Zmiany w modelu integracyjnym RWPG. "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 2.
 • Kuniński R.: RWPG zrywa z dotychczasowym modelem. "Rynki Zagraniczne" 1990, nr 10.
 • Lis S., Miklaszewski S.: Procesy międzynarodowej integracji regionalnej. Kraków: AE 1990.
 • Ładygin B.M., Sjedow W.U., Ułtanbajew R.R.: Istoriczeskij opyt sotrudniczestwa stran-czlenow SEW. Moskwa: Myśl 1980.
 • Ładygin B., Zotowa N.: Socjalistyczna integracja gospodarcza. Warszawa: KIW 1988.
 • Łuwsandorż P.: Proces zbliżenia MRL ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami członkowskimi RWPG. "Gospodarka Planowa" 1978, nr 10.
 • Maciejewski W.: Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej. Warszawa: PWN 1981.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: PWE 1974.
 • "Mały Rocznik Statystyczny". Warszawa: GUS 1939.
 • Marszałek A.: Mechanizmy i narzędzia integracji gospodarczej krajów RWPG. Warszawa: PWN 1981.
 • Marszałek A.: Planowanie i rynek w RWPG. Geneza niepowodzeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1993.
 • Miklaszewski S.: Mechanizm regionalnej integracji Wspólnoty Gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE nr 99. Kraków: AE 1991.
 • Mołt J.: Postęp naukowo-techniczny - życiową koniecznością. "Biuletyn Prasowy Sekretariatu RWPG" 1986, nr 2.
 • Narodnoje chozjajstwo SSSR 1983. Moskwa: Finanse i statistika 1983.
 • Niekatoryje wywody iz oboszczenia opyta razrabotki sowmiestnych otraslewych prognozow. Moskwa: MIEPMSS 1982.
 • Nosiadek G.: Tendencje we współpracy gospodarczej Polski z krajami EWG. "Rynki Zagraniczne" 1988, nr 115.
 • Osnownyje principy mieżdunarodnogo socjalisticzeskogo razdielenija truda. Moskwa: Sekretariat SEW 1981.
 • Pascaly F.J.: Internationale Arbeitsteilung in EWG und Comecon. München: W. Goldman 1973.
 • Pekszew J.A.: Dołgosr ocznyje celów у je programmy sotrudniczestwa stran-czlenow SEW. Moskwa: Nauka 1980.
 • "Płanowoje choziajstwo" 1987, nr 2. Moskwa.
 • Polaczek S.: Międzynarodowy rynek socjalistyczny. Warszawa: PWE 1978.
 • Polityka ekonomiczna i planowanie. Pod red. D. Śniegowskiej. Poznań: AE 1987.
 • Polska w gospodarce światowej w 1992 i 1993 roku. Warszawa: IKiCHZ 1993.
 • Powołanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. "Rynki Zagraniczne" 1990, nr 52.
 • Priedłożenija k princip'uilnoj schiemie koordynacji narodnochozjajstwiennych planów stran-czlenow SEW na 1981 - 1985 z ucziotom itogow razrabotki dołgosrocznych celewych Programm sotrudniczestwa. Moskwa: MIEPMSS 1978.
 • Problemy koordynacji narodnochazjajstwiennych planów stran-czlenow SEW. Pod red. B.P. Miroszniczenki. Moskwa: MIEPMSS 1968.
 • Prognoza handlu ze Wschodem. "Rzeczpospolita" 1992, nr 48.
 • Praszek J.: PRL - RWPG. Na drodze do integracji. Warszawa: KIW 1980.
 • Reutt B.: Podstawowe dokumenty RWPG i organizacji wyspecjalizowanych. Warszawa: KIW 1972.
 • "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 1987. Warszawa: GUS 1987.
 • "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 1991. Warszawa: GUS 1991.
 • "Rocznik Statystyczny" 1991. Warszawa: GUS 1991.
 • Rybaków O.K.: Płanówуje osnowy ekonomiczeskoj integracji stran-czlenow SEW. Moskwa: Myśl 1979.
 • RWPG. Stan krytyczny. "Przegląd Techniczny" 1990, nr 3.
 • RWPG. Stan krytyczny. "Przegląd Techniczny" 1990, nr 21.
 • Sienin M.: Tleorieticzeskije i mietodołogiczeskije woprosy sotrudmczestwa w oblasti płanowoj diejatielnosti nauczno-rukowodstwa. MIEPMSS 1976.
 • Soglasnowanije ekonomiczeskoj politiki stran SEW. Moskwa: Nauka 1986.
 • Sotrudniczestwo stran-czlenow SEW w oblasti planowoj diejatielnosti. Moskwa: SEW 1985.
 • "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 2. Warszawa: PISM.
 • Staniszkis J.: Ontologia socjalizmu. Warszawa: In Plus 1989.
 • "Statisticka Roćenka Ćeskoslowenske Socjalisticke Republiky" 1986. Praha: Federalni Statisticky Üräd 1986.
 • "Statistióki Godiśhjak Jugoslawije" 1986. Beograd 1986.
 • "Statisticzeski Godosznik na Narodna Republika Błgarija" 1986. Sofia: CSY 1986.
 • "Statisticzeskij jeżegodnik stran-czlenow SEW" 1971. Moskwa: Finanse i statistika 1971.
 • "Statisticzeskij jeżegodnik stran-czlenow SEW" 1985. Moskwa: Finanse i statistika 1985.
 • "Statisticzeskij jeżegodnik stran-czlenow SEW" 1987. Moskwa: Finanse i statistika 1987.
 • "Statisticzeskij jeżegodnik stran-czlenow SEW" 1990. Moskwa: Finanse i statistika 1990.
 • "Statisztikai Źvkonyv 1984. Budapest: Körponti Statisztikal Hivatal 1984.
 • Stojanor Gierorgiev Gz Rechtsprobleme der gemeinsamen Planung der RGW - Mitgliedsländer. W: Zusammenarbeit der RGW- Länder in der Planung Rechtsfragen. Berlin 1974.
 • "Strany-czleny SEW w cifrach" 1989. Moskwa: Finanse i statistika 1989.
 • "Studia i Materiały IKiCHZ" 1989, nr 1, 3, 10; 1991, nr 29, 30; 1992, nr 33. Warszawa: IKiCHZ.
 • Sulmicki P.: Teoria planowania gospodarczego. Warszawa: PWE 1965.
 • Synowiec E., Rzeszutek E.: Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą Europejską u progu lat 90. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce 1991.
 • Sziriajew J., Bakowiecki O.D.: Sowierszenstwowanije planowogo miechanizma ekonomiczeskogo sotrudniczestwa stran SEW. Moskwa: Nauka 1981.
 • Sziriajew J., Dudinskij L.: Osnownyje naprawlenija sbliżenija socjalisticzeskich stran. Moskwa: Nauka 1982.
 • Szkarenko J.: DCPS - niekatoryje problemy sowierszenstwowanija. Moskwa: MIEPMSS 1984.
 • Tendera-Właszczuk H.: Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat 80. Prace Naukowe AE. Katowice: AE 1991.
 • Ułtanbajew R.R.: Planomiernost chozjajstwiennogo wziaimodiejstwija stran SEW Moskwa: Ekonomika 1984.
 • Vincze I.: Międzynarodowy system walutowy RWPG. Warszawa: PWE 1981.
 • Urbański W.: Za wcześnie na pogrzeb. "Trybuna Ludu" 1990, nr 19.
 • Wasilkowski A.: Socjalistyczna integracja gospodarcza. Warszawa: PWN 1974.
 • Winiarski B.: System planowania gospodarki narodowej. Warszawa: PWE 1985.
 • World Development Report. New York 1988.
 • Wysoczański P.: Intensiwnost ekonomiczeskogo rosta stran SEW w period 1961-1985 p.g. Moskwa: MIEPMSS 1987.
 • Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hneckel K.: Polska - Wspólnota Europejska. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1991.
 • Zubków A.: Energetyka i socjalistyczna integracja gospodarcza. Moskwa: APN 1985.
 • Żytomirski Z.: Uwarunkowania współpracy przemysłowej i naukowo-technicznej w RWPG. "Handel Zagraniczny" 1985, nr 5-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.