PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 132 | 159
Tytuł artykułu

Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej

Warianty tytułu
The Existential Experience in a Metaphysical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wybrane, współczesne koncepcje egzystencjalne (Camus, Frankl, Heidegger, Marcel, Unamuno, Jaspers) w dwóch modelowych postaciach. Pierwsza z nich kwestionuje wartość i sens życia, druga- tragiczność istnienia czyni punktem wyjścia mozliwości pozytywnego urzeczywistnienia się człowieka.
EN
The contemporary existential thought presents a man as the "being in a situation". The existential experience is the category which centres this thinking. It implies the feeling of the tragic nature of human life. It is rendered by such terms as: the absurd (Camus), anxiety (Heidegger), suffering (Frankl), fear (Unamuno), defeat (Jaspers). The feeling of the tragic nature of life causes despair, hopelessness, pessimism; it is accompanied by opposition and protest.(short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Arendt H., Osiemdziesięcioletni Heidegger, przekł. H. Krzeczkowski, "Znak" 1974, nr 240.
 • Arystoteles, Metafizyka, przekł. K. Leśniak, Warszawa 1984.
 • Augustyn Św., Wyznania, przekł. Z. Kubiak, Warszawa 1978.
 • Aureliusz Marek, Rozmyślania, przekł. M. Reiter, Warszawa 1958.
 • Baran B., Saga Heideggera, Kraków 1988.
 • Biblia Tysiąclecia, przekł. Benedyktyni Tynieccy, Poznań 1965.
 • Bierdiajew M., Nowe średniowiecze, przekł. M. Reutt, Warszawa 1936.
 • Bukowski J., Tajemnica istnienia i osoby w myśli G. Marcela, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1987, t. 37.
 • Camus A., Dramaty, przekł. M. Zenowicz, Warszawa 1978.
 • Camus A., Dżuma, przekł. M. Zenowicz, J. Guze, Warszawa 1970.
 • Camus A., Eseje, przekł. J. Guze, Warszawa 1974.
 • Camus A., Obcy. Upadek, przekł. M. Zenowicz, J. Guze, Warszawa 1975.
 • Chardin de T., Człowiek, przekł. J. i G. Fedorowscy, Warszawa 1984.
 • Chardin de T., Środowisko Boże, przekł. W. Sukiennieka, Warszawa 1984.
 • Copleston F., Od Bergsona do Sartre'a [w:] Historia filozofii, t. 9, przekł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1991.
 • Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1975.
 • Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa 1974.
 • Dąmbska I., Garść uwag o filozofii Eugeniusza Minkowskiego, "Ruch Filozoficzny" 1974.
 • Dempf A., Metaphysik, Amsterdam 1986.
 • Dostojewski F., Bracia Karamazow, przekł. A. Wat, Warszawa 1954.
 • Elzenberg H., Wartość i człowiek, Toruń 1966.
 • Filozofia egzystencjalna, pod red. L. Kołakowskiego i K. Pomiana, Warszawa 1965.
 • Filozofia i socjologia XX wieku, pod red. B. Baczko, Warszawa 1965.
 • Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, wybór tekstów, przekł. L. Joachimowicz, Warszawa 1970.
 • Filozofia współczesna, pod red. Z. Kuderowicza, t. 1, 2, Warszawa 1983.
 • Franki V.E., Die Existenzanalyse und die Probleme der Zeit, Wien 1947.
 • Franki V.E., Homo patiens, przekł. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa 1971.
 • Franki V.E., Der Mensch auf der Suche nach Sinn, Philosophische Akten des XIV internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1970.
 • Franki V.E., Nieuświadomiony Bóg, przekł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978.
 • Franki V.E., Die Psychoterapie und die Situation des heutigen Menschen, "Universitas" 1966, nr 6.
 • Franki V.E, Redukcjonizm, "Więź" 1970, nr 9.
 • Franki V.E., Siła dożycia, przekł. M. Mazur, "Znak" 1967.
 • Franki V.E., Vom Sinn der Arbeit und des Lebens, "Universitas" 1968, nr 1.
 • Fromm E., O sztuce miłości. Warszawa 1971.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, przekł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970.
 • Galarowicz J., Droga myślenia Martina Heideggera, "Znak" 1990, nr 6(421).
 • Carewicz J., Schopenhauer, Warszawa 1972.
 • Gilson E., Byt i istota, przekł. P. Lubicz, J. Nowak, Warszawa 1963.
 • Gilson E., Który Bóg umarł, "Więź" 1984, nr 11-12.
 • Grieder A., What did Heidegger mean by "Essence", "Journal of the British Society for Phenomenology" 1988, vol. 19/1.
 • Gromczyński W., Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a, Warszawa 1969.
 • Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać, pod red. K. Michalskiego, Warszawa 1977.
 • Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Warszawa 1994.
 • Heidegger M., Czas i bycie, przekł. J. Mizera, w: Heidegger po trzykroć, praca zbiorowa. Principia, t. XIII-XIV. Kraków 1995.
 • Heidegger M., Einführung in die Metaphysik, Tubingen 1953.
 • Heidegger M., Kant a problem metafizyki, przekł. B. Baran, Warszawa 1984.
 • Heidegger M., Koniec filozofii i zadanie myślenia, przekł. K. Michalski, Teksty 1976, nr 6.
 • Heidegger M., List o "humanizmie", przekł. J. Tischner, Warszawa 1977.
 • Heidegger M., Przyczynki do filozofii, przekł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996.
 • Heidegger M., Guzzoni A., Protokół z seminarium, przekł. J. Mizera, w: Heidegger po trzykroć, praca zbiorowa, Principia, t. XIII-XIV, Kraków 1995.
 • Jaspers K., Einführung in die Philosophie, München 1971.
 • Jaspers K., Existenzphilosophie, Berlin-Leipzig 1938.
 • Jaspers K., Der Mensch als Aufgabe seiner selbst, "Universitas" 1964, nr 11.
 • Jaspers K., Notizen zu Martin Heidegger, wyd. 3, München 1989.
 • Jaspers K., Philosophie, t. 1-3, Berlin-Heidelberg-New York 1932.
 • Jaspers K., Der philosphische Glaube angesichts der Offenbarung, München 1962.
 • Jaspers K., Problem winy, "Człowiek i Światopogląd" 1973, nr 10.
 • Jaspers K., Psychologie der Weltanschauungen, Heidelberg 1960.
 • Jaspers K., Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, przekł. C. Piecuch, Warszawa 1991.
 • Jaspers K., Szyfry transcendencji, przekł. C. Piecuch, Toruń 1995.
 • Jaspers K., Von der Wahrheit, München 1947.
 • Jung C.G., Odpowiedź Hiobowi, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995.
 • Karl Jaspers, praca zbiorowa, Stuttgart 1957.
 • Karl Jaspers in der Dissskussion, praca zbiorowa, München 1973.
 • Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1972.
 • Kierkegaard S.A., Albo - albo, przekł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976.
 • Kołakowski L., Pomian K., Filozofia egzystencjalna, Warszawa 1965.
 • Kowalczyk S., Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1981.
 • Kowalska M., Filozofia J.P. Sartre'a, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 36, Warszawa 1991.
 • Krąpiec M.A., Ja - człowiek, Lublin 1974.
 • Krąpiec M.A., Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań 1966.
 • Malawska H., Na marginesie Mitu Syzyfa, "Znak" 1946, nr 3.
 • Marcel G., Być i mieć, przekł. I5. Lubicz, Warszawa 1962.
 • Marcel G., Dziennik metafizyczny, przekł. E. Wende, Warszawa 1987.
 • Marcel G., Homo viator, przekł. A. Podsiad, Warszawa 1984.
 • Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, przekł. S. Ławicki, Warszawa 1965.
 • Marcel G., Tajemnica bytu, przekł. M. Frankiewicz, Kraków 1995.
 • Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978.
 • Mounier E., Co to jest personalizm, przekł. zbior., wybór A. Krasiński, Kraków 1960.
 • Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, przekł. E. Krasnowolska, Kraków 1964.
 • Pascal B., Myśli, przekł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1972.
 • Piecuch C., Człowiek w sytuacjach granicznych w ujęciu Karla Jaspersa, "Znak" 1983, nr 346.
 • Piecuch C., Egzystencja w obliczu transcendencji, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1993, nr 414.
 • Piecuch C., Egzystencjalne podłoże życia osobowego, UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1994, nr 11.
 • Piecuch C., Koncepcja bytu ludzkiego w ujęciu V.E. Frankla, Humanitas 1982, t. 3.
 • Piecuch C., Metafizyka szyfrów w filozofii Karla Jaspersa, "Ruch Filozoficzny" i 986, nr 3-4.
 • Piecuch C., O komunikacji egzystencjalnej na tle niektórych koncepcji filozofii drugiego człowieka, "Ruch Filozoficzny" 1994, nr 2.
 • Piecuch C., Sytuacje graniczne jako kategoria antropologii filozoficznej Karla Jaspersa, Kraków 1981, maszynopis.
 • Piecuch C., Transcendentne i egzystencjalne treści pojęcia szyfru w filozofii Karla Jaspersa, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1990, nr 310.
 • Platon, Sofista - Polityk, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1956.
 • Pomian K., Człowiek pośród rzeczy, Warszawa 1973.
 • Różdżeński R., Heidegger a problem istoty metafizyki, Analecta Cracoviensis 1994, vol. XXVI.
 • Saner H., Jaspers, Hamburg 1982.
 • Sarnowski S., Zmierzch absolutu? Warszawa 1974.
 • Sartre J.P., Drogi do wolności, przekł. J. Rogoziński, Warszawa: t. 1 - 1957, t. 2 - 1958.
 • Sartre J.P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1965.
 • Sartre J.P., L'Être et le Néant, wyd. 2, Paris 1957.
 • Sartre J.P., Mdłości, przekł. J. Trznadel, Warszawa 1974.
 • Sartre J.P., Wyobrażenia, przekł. P. Beylin, Warszawa 1970.
 • Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Gesammelte Werke, t. 2, Bern-München 1966.
 • Schnädelbach H., Filozofia w Niemczech 1831-1933, przekł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992.
 • Stirner M., Jedyny i jego własność, Warszawa 1995.
 • Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994.
 • Stróżewski W., Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze, Warszawa 1964.
 • Syski J., Heidegger: Fenomenologia jako hermeneutyka Dasein, Humanitas IL 1979.
 • Szestow L., Ateny i Jerozolima, przekł. C. Wodziński, Kraków 1993.
 • Szestow L., Dostojewski i Nietzsche, przekł. C. Wodziński. Warszawa 1987.
 • Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce, Kraków 1993.
 • Tischner J., Filozofia człowieka, Kraków 1986.
 • Tischner J., Martina Heideggera milczenie o Bogu, "Znak" 1973, nr 228.
 • Tornos M., Angst und Subjektivität in Unamunos Philosophie, München 1960.
 • Wartość bycia, praca zbiorowa, Warszawa 1993.
 • Wawrzyniak A., O właściwe rozumienie Heideggera, "Znak" 1965, nr 130.
 • Wodziński C., Heidegger i problem zła, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004712

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.