PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 3 | nr 752 | 28--44
Tytuł artykułu

Inkontrologiczna koncepcja czytania - jej znaczenie i funkcja w filozofii kultury Andrzeja Nowickiego

Warianty tytułu
A Incontrological Concept of Reading - Her Importance and Function in Culture Philosophy of Andrzej Nowicki
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czytanie to jeden z aspektów procesu komunikacji międzyludzkiej. Artykuł dotyczy inkontrologicznego podejścia do tego procesu. Zasadniczym celem inkontrologii jest wypracowanie nowych i różnorodnych sposobów czytania, które mogą być przydatne w procesach tworzenia "świata dzieł". Przedstawiono tu koncepcję A. Nowickiego, który ma na względzie rozwój kultury, koncentrując uwagę na możliwych, obiektywnych, optymalnych, płodnych i efektywnych sposobach organizowania spotkań z dziełami i w dziełach.
EN
The article presents incontrologican conception of reading. The meaning of the concept of reading depends on the tasks assigned to philosophy and on its position in the human activity. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
28--44
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berlioz H.: Z pamiętników. Kraków 1966, s. 291.
 • Czarnecki Z.J.: Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii. Lublin 1981, s. 84.
 • Dorobińska E.: Kim był tłumacz dzieł Platona? Rec. z: A. Nowicki: Witwicki. 'Nowe Książki' 1983 nr 7, s. 15.
 • Gadamer H.G.: Rekonstrukcja i integracja jako zadania hermeneutyki. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 19.
 • Gawroński A.: Psychologizm a zasada relewancji w semantyce. "Studia Filozoficzne" 1984 nr 5, s. 47.
 • Habermas J.: Uniwersalistyczne roszczenie hermeneutyki. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 35.
 • Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Kraków 1972, s. 25.
 • Iser W.: Apelacyjna struktura tekstów. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 204.
 • Iser W.: Proces czytania. Perspektywa fenomenologiczna. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 234.
 • Kempisty M.K.: Przestrzeń w ujęciu Stefana Rudniańskiego. [w:] Filozofia przestrzeni. Pod red. A. Nowickiego. Lublin 1985, s. 110.
 • Krajewski W.: Struktura nauki i jej racjonalna rekonstrukcja. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 156.
 • List A. Nowickiego do K. Wieczorka z dnia 10.05.1985. Cyt. za: K. Wieczorek: Inkontrologia Andrzeja Nowickiego. "Euhemer" 1990, s. 3-4, s. 26.
 • Majewska Z.: Przestrzeń w ujęciu Romana Ingardena. [w:] Filozofia przestrzeni, Red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 65.
 • Nowicki A.: ...et stellas lumine pascit. Formy obecności poezji starożytnej w dziełach Vaniniego (1585-1619). "Meander" 1976 R 31, nr 4, s. 149.
 • Nowicki A.: 'Teologia spotkania' a zadania religioznawczej inkontrologii. "Euhemer" 1974 nr 1, s. 13.
 • Nowicki A.: Antyk w muzyce Mozarta. "Przegląd Humanistyczny" 1988 nr 3, s. 50.
 • Nowicki A.: Ateistyczna filozofia kultury. "Życie i Myśl" 1968 nr 3, s. 19.
 • Nowicki A.: Ateistyczna treść demonologii Vaniniego. Wkład do teorii spotkań. "Euhemer" 1984 nr 2, s. 66, 69.
 • Nowicki A.: Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa 1962, s. 32-33, 49.
 • Nowicki A.: Czas i człowiek. Warszawa 1983, s. 74, 75.
 • Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974.
 • Nowicki A.: Filozofia warsztatu pracy twórczej i warsztat filozofii portretu. Wykłady monograficzne na UMCS w latach 1987-1989. "Edukacja Filozoficzna" 1989, vol. 7, s. 302-303, 306.
 • Nowicki A.: Filozofia Władysława Witwickiego. "Euhemer" 1989 nr 1, s. 68, 72.
 • Nowicki A.: Giordano Bruno. Warszawa 1979, komentarz do s. 9-10.
 • Nowicki A.: Interioryzacja religii a interioryzacja muzyki w filozofii Schleiermachera. "Euhemer" 1984 nr 3, s. 116.
 • Nowicki A.: Jak interpretować obrazy religijne? "Argumenty" 1989 nr 8, s. 11.
 • Nowicki A.: Kategoria metafory w rozważaniach Bruna o religii, filozofii i nauce. "Euhemer" 1962 nr 10-12, s. 9.
 • Nowicki A.: Lampa trzydziestu spotkań, czyli Bruno w trzydziestu dialogach. Katowice 1980, s. 306.
 • Nowicki A.: Marksistowska teoria kultury świeckiej, "Euhemer", s. 107-108, 112-114.
 • Nowicki A.: Metoda inkontrologiczna w historii filozofii a policentryczna struktura osobowości filozofów. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 4, s. 92-93.
 • Nowicki A.: Myśl Marksa o przekształcaniu świata i jej znaczenie dla religioznawstwa. "Euhemer" 1983 nr 4, s. 49-54.
 • Nowicki A.: Nowość jako aksjologiczna kategoria inkontrologii. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 11-12, s. 7.
 • Nowicki A.: O czytaniu spacjocentrycznym. "Studia o Książce" 1987 t, 17, 41.
 • Nowicki A.: O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej. "Studia o Książce" t. 14, s. 39-51.
 • Nowicki A.: O tworzeniu nowych nauk. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1990 nr 3, s. 423-434.
 • Nowicki A.: Polska filozofia kultury (1918-1936) a teoria kultury świeckiej. "Euhemer" 1977 nr 1, s. 4.
 • Nowicki A.: Polska filozofia kultury XX wieku (1918-1976). Referat na XII Sesję Ogólnopolskiego Zespołu Filozofii Kultury i Filozofii Polskiej XX wieku. Lublin 11 czerwca 1976 (maszynopis) s. 5.
 • Nowicki A.: Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce. Wydawnictwo Lubelskie, 1978, s. 17-180.
 • Nowicki A.: Prace doktorskie jako przestrzeń spotkań, "Edukacja Filozoficzna' 1993, vol. 16, s. 116.
 • Nowicki A.: Przestrzeń spotkań... [w:] Filozofia przestrzeni. Pod red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 18.
 • Nowicki A.: Psychologia sztuki w kształcie zaproponowanym przez Władysława Witwickiego, "Przegląd Psychologiczny" 1989, nr 32.
 • Nowicki A.: Religioznawstwo a filozofia. "Euhemer" 1989 nr 2-4, s. 11.
 • Nowicki A.: Spotkania w rzeczach. Warszawa 1991, s. 23, 44, 412, 418-420.
 • Nowicki A.: Świat dzieł jako centralna kategoria renesansowej filozofii kultury. "Człowiek i Światopogląd" 1984 nr 5, s. 93.
 • Nowicki A.: Teksty filozoficzne z punktu widzenia ich przekształcalności. "Studia Filozoficzne", 1975 nr 12, s. 82-89.
 • Nowicki A.: Teoria dialogu w systemie filozofii kultury. "Problemy" 1992 nr 1, s. 11, 13-14.
 • Nowicki A.: Trzy odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły w tekście Haniniego słowa polskie. [w:] 400-lecie urodzin Vaniniego. Pod red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 47.
 • Nowicki A.: Uczeń Twardowskiego. Władysław Witwicki. Katowice 1983, s. 211.
 • Nowicki A.: Uwagi o własnym warsztacie. "Życie Szkoły Wyższej" 1987 nr 12, s. 96, 99, 104.
 • Nowicki A.: Vanini i paradoks Empedoklesa. "Euhemer" 1970 nr 1, s. 109.
 • Nowicki A.: Vanini w muzyce polskiej. [w:] 400-lecie urodzin Vaniniego. Pod red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 81.
 • Nowicki A.: W jaki sposób istnieje filozofia? " Edukacja Filozoficzna" 1994, vol. 18, s. 13, 113-116, 120-124, 130-131.
 • Nowicki A.: Wkład Vaniniego do filozofii spotkań. [w:] W 400-lecie urodzin Vaniniego. Lublin 1985, s. 39.
 • Nowicki A.: Współczesna filozofia włoska. Warszawa 1977, s. 5, 42.
 • Nowicki A.: Zadania filozofii warsztatu i jej miejsce w systemie filozofii kultury. [w:] Filozofia warsztatu. Lublin 1990.
 • Ortega y Gasset J.: Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa 1985, s. 384.
 • Poulet G.: Phenomenology of Reading. "New Literary History" 19691.1, s. 54; cyt. za: W. Iser: Proces czytania. Proces fenomenologiczna. s. 241.
 • Rosner K.: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991, s. 7.
 • Rosnerowa H.: Jedność filozofii i wielość języków. Warszawa 1975, s. 141.
 • Rzepa T.: Psychologiczny portret twórcy portretu. "Studia Filozoficzne" 1989 nr 10 (287), s. 18.
 • Schmidt S.J.: Interpretacja - fikcyjność - fikcjonalność. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 130.
 • Setnik R.: Przestrzeń w powieści. [w:] Filozofia przestrzeni. Red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 141.
 • Skarga B.: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987, s. 91.
 • Symotiuk S.: Panorama polemik antycznych. Rec. z: A. Nowicki: Zarys dziejów krytyki religii. 'Akcent' 1987, R. VII nr 4, s. 127.
 • Szydłowski P.: Między renesansem a kontrreformacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego (1588-1656). Warszawa 1978.
 • Todorow T.: Symbolizm i interpretacja. Przeł. J. Nowicka "Literatura na świecie" 1983 nr 12, s. 273-247.
 • Trigg R.: Rozum a zaangażowanie. Warszawa 1989, s. 158.
 • Ugniewska J.: Giordano Bruno między filozofią a antropologią. "Studia Filozoficzne" 1980 nr 3, s. 170.
 • Wieczorek K.: Lucyferyczne zabawy filozofów. "Tak i Nie". Katowice 31 VII 1984 nr 35, s. 91.
 • Wunberg G.: Model analizy recepcji tekstów krytycznych. [w:] Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Warszawa 1986, s. 265.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.