PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 903 | 206
Tytuł artykułu

Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
A Method of Economically Assessing the Transformation Processes of Local Economies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest rozpoznanie uwarunkowań ekonomicznych i prawno-organizacyjnych procesu przekształceń w gospodarce komunalnej szczebla gminnego oraz przygotowanie podstaw metodologicznych dokonywania oceny ekonomicznej takiego procesu. Uzupełnieniem rozprawy jest opracowanie metodyki przeprowadzania oceny ekonomicznej procesu przekształceń w gospodarce komunalnej. Badania empiryczne dotyczące regionu wałbrzyskiego i studia scenariuszowe prowadzone przez autorkę dodatkowo pozwoliły na przetestowanie przygotowanej metodyki z punktu widzenia jej stosowalności.
EN
This paper is therefore an attempt to make use of the wealth of administrative and legal approaches, macroeconomic theory and appropriate organizational and administrational theory to solve problems occurring in a community transformation. The aim of the paper is to identify the economic conditions confronting local communities as well as legal and organizational transformations at the level of the city economy. On this basis, the methodological foundations of conducting an economic assessment of such a process will be prepared. To fulfill the task of the paper, the method of conducting an economic assessment of the transformation process in the local economy will be laid out. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: O systemie pojęć systemowych. "Prakseologia" 1973 nr 2.
 • Adam C.S., Cavendish W.P.: Development Studies Working Paper. Oxford International Development Center, Feb. 1991 No. 34.
 • Adamska M.: Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Pod red. R. Borowieckiego. Kraków: Wyd. AE 1998.
 • Agopszowicz A.: Przejęcie przez gminy mienia państwowego. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 1-2.
 • Agopszowicz A.: Własność komunalna publiczna czy prywatna. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 11-12.
 • Agopszowicz A.: Zarys prawa samorządu terytorialnego. Katowice: Wyd. UŚ1. 1994.
 • Agopszowicz A.: Zarząd mieniem komunalnym. Cz. 1: Prawo samorządu terytorialnego (zesz. 3). Katowice: Wyd. UŚl. 1990.
 • Alchian A., Demsetz H.: The property rights paradigm. "The Journal of Economics History" 1973 vol. 33 (March).
 • Analiza celowości i zasadności przekształceń zakładów budżetowych. Pod red. E. Weiss. Polanica Zdrój: Urząd Miasta 1999.
 • Antczak Z., Weiss E.: Analiza kosztowa procesu obsługi odczytywania liczników indywidualnych w budynkach wielorodzinnych. Wałbrzych: Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1999.
 • Antczak Z., Weiss E.: Opracowanie funkcjonalnych koncepcji rozwiązań przekształceniowych zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Wałbrzych: Urząd Miejski 1999.
 • Aziewicz T.: Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych. "Transformacja Gospodarki" nr 92. Gdańsk: IBnGR 1998.
 • Bakka J.F., Fivelsdel E., Lindkvist L.: Organisationstheorie Struktur, Kultur, Processer. Warszawa: Wyd. "Liber" 1997.
 • Banasiński C., Kulesza M., Szafrański D.: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1997.
 • Becla A., Czaja S.: Ekologiczne uwarunkowania procesów gospodarowania (w druku).
 • Becla A., Czaja S.: Spory wokół efektywności realizacji zadań społecznych. Samorządowa i rządowa forma redystrybucji dochodu. W: Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów 1998. Zeszyty Naukowe.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1997.
 • Bednarski L. (i in.): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE 1996.
 • Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Wyd. Związku Banków Polskich 1992.
 • Biegeleisen L.W.: Teoria i polityka przedsiębiorstw publicznych samorządu terytorialnego i państwa. Warszawa: Drukarnia Samorządowego Instytutu Wydawniczego 1932.
 • Bielski P.: Samorząd terytorialny. Zbiór przepisów. Gdańsk: Wyd. Prawnicze Lex 1995.
 • Bigo T.: Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa 1928 (reprint Warszawa: Wydawnictwo "Przemiany" 1990).
 • Boddy M.: Review of the New Management of Local Government by John Stewart. "Local Government Studies" 1987 vol. 13, no. 4.
 • Borucka-Arctowa M.: Socjologiczno-prawne aspekty przemian systemowych w Polsce a problemy integracji europejskiej. W: Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN 1995.
 • Brol J.: Własność komunalna. W: Finanse gminne i komunalne w 1994 r. Praca zbiorowa. Zielona Góra: Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji 1994.
 • Broszkiewicz R.: Bariery ograniczające rozwój gospodarki lokalnej. Wrocław: Wyd. AE 1997. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 755.
 • Broszkiewicz R.: Gospodarka mieniem komunalnym. Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Wrocław: Wyd. AE 1994.
 • Broszkiewicz R.: Planowanie terytorialne. Metody i techniki. Warszawa: PWE 1989.
 • Buchacz T.: Przewodzenie zmianie. W: IV Warsztaty Programu Wdrażania ISO 9000. Bielsko-Biała: Agencja Rozwoju Komunalnego 1998.
 • Bury P.: Lokalne strategie rozwoju w polityce samorządów. W: Aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej. Jelenia Góra: AE 1994.
 • Bury P.: Ograniczenia polityki dochodowej gmin. Wrocław: Wyd. AE 1999.Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 807.
 • Cawson A.: Pluralism, Corporatism and the Role of the State. "Government and Opposition" 1978 vol. 13.
 • Chomątowski S.: Restrukturyzacja i rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 1990-1996. "Przegląd Organizacji" 1997 nr 1.
 • Czaja S.: Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 • Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z.: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa 2001 (w druku).
 • Czechowski P.: Nabycie mienia komunalnego przez gminy. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 11-12.
 • Czechowski P., Jaroszyński A., Piątek S.: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wyd. Prawnicze 1993.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1998.
 • Czermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R.: Organizacja i zarządzanie. Gdańsk: Wyd. UG 1993.
 • Davies D.: Sztuka zarządzania finansami. Warszawa: PWN 1993.
 • Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej. Pod red. R. Krupskiego i E. Tyszkiewicz. Wrocław: IBiS 1996.
 • Dembiński H.: Osobowość publicznoprawna samorządu terytorialnego w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej. Wilno 1934.
 • Dmitrjew A.: Przedsiębiorstwa komunalne w ustawodawstwie polskim (studium finansowe). Wilno 1934.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Poznań: PAAN POL 1992.
 • Dobija M.: Dyskonto. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 1992.
 • Dobrowolski K. (i in.): Przedsiębiorstwa komunalne o niepodzielnych składnikach mienia działające na obszarach kilku gmin. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1991.
 • Domański S.R.: Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN 1993.
 • Dovell M.C.: Privatisation and Liberalisation, A survay of some issues in economic policy. Materiały Towarzystwa Naukowego Irlandii 3.12, 1987.
 • Dunleavy P., Leary B.O.: Theories of the State. London: McMillan 1997.
 • Dybowski T.: Komunalizacja przedsiębiorstw. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 5.
 • Dybowski T.: Mienie komunalne. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 1-2.
 • Dydkowski G., Kos B., Tomanek R.: Organizacja świadczenia usług komunalnych w aglomeracjach. "Samorząd Terytorialny" 1997 nr 4.
 • Dziembowski Z.: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego Warszawa: PWE 1983.
 • Dziembowski Z.: Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej gmin. "Samorząd Terytorialny" 1993 nr 1-2.
 • Dziembowski Z.: Komunalne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania. Warszawa: Wyd. Samorządowe FRDL 1991.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 roku. Dz.U. 1985 nr 124, poz. 607.
 • Fiedor B.: Ekonomiczne metody regulacji stanu środowiska - istota, rodzaje i kryteria stosowalności. W: Materiały konferencyjne nt.: Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej. Karpacz-Wrocław: IBiS 1999.
 • Fiedor B.: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum 1990.
 • Finanse gminne i komunalne w 1994 r. Praca zbiorowa. Zielona Góra: Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji Sp. z o.o 1994.
 • Fletcher A.P.: Introduction to the New Organization Structure. Chicago: Bradley Fleming Inc. 1994.
 • Forlicz S.: Makroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowości 1996.
 • Fuks T.: Kształt reformy samorządowej. "Państwo i Prawo" 1999 nr 4.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: PWN 1997.
 • Funkcjonowanie firm i samorządów terytorialnych w warunkach Unii Europejskiej. Pod red. S. Czai i E. Tyszkiewicz. Wałbrzych: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 1998.
 • Giera A.: Jak sprzedać mienie komunalne. "Wspólnota" 1991 nr 44.
 • Gilowska Z.: System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wyd. MUNICIPIUM 1999.
 • Ginsbert-Gebert A.: Zarys polityki komunalnej. Warszawa: Wyd. SGPiS 1977.
 • Graham H.T., Bennett R.: Human Resources Management. London: Pitman Publishing 1991.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1996.
 • Grzeszczyk T.: Mechanizmy prywatyzacji. Kraków: Wyd. Kantor Wydawniczy "Zakamycze" 1997.
 • Haus B.: Czynniki sukcesu i niepowodzenia procesów restrukturyzacyjnych. Gdańsk: Wyd. UG 1999. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie nr 13.
 • Heald D.: Public Expenditure. London: Adam Smith Institute 1983.
 • Hill C.W.L., Jones G.R.: Strategic Management. An Integrated Approach. Boston-Toronto: Houghton Mifflin Company 1995.
 • Holstein-Beck M.: Wieloaspektowe podejście do problemu efektywności. Warszawa: Wyd. Beck 1981.
 • Ignatowicz J.: Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Warszawa: Wyd. Prawnicze 1994.
 • Jabłońska G.: Tworzenie, przekształcenie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych. "Wspólnota" 1999 nr 51-52.
 • Jakubowska-Kowalczuk D., Malewicz M.: Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Skolar 1992.
 • Jansen P., Scott B., Archer J.: How to Make New Order. New York: Allan Griffin Co. 1990.
 • Jastrzębska M.: Nowy model samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 1-2.
 • Jerzmanowski Z.: Działalność gospodarcza gmin - zakłady, spółki czy jednostki budżetowe. "Wspólnota" 2000 nr 9.
 • Jeżowski P.: Monopol naturalny a regulacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W: Samorząd i gospodarka lokalna. Warszawa: SGH 1994. Monografie i Opracowania nr 381.
 • Jones G., Stewart J.: The Case for Local Government. London: Allen and Unwin 1983.
 • Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia. Gdańsk: Fundacja NSZZ "Solidarność" 1991.
 • Karpińska W., Smuga T.: Postawy przedsiębiorstw przemysłowych wobec przekształceń własnościowych. "Gospodarka Narodowa" 1991 nr 7-8.
 • Kasiewicz S.: Klasyfikacja wskaźników oceny zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. "Organizacja i Kierowanie" 1999 nr 3.
 • Kelsen H.: Allgemeine Staatlehre. Berlin 1925.
 • Klimczak B., Borkowska B.: Mikroekonomiczne studium przedsiębiorstw w procesie prywatyzacji. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 • Komunikacja miejska. Warszawa: Wyd. Izby Gospodarczej 1999.
 • Koncepcje rozwiązań przekształceń zakładu budżetowego. Pod red. E. Weiss i Z. Antczaka. Wałbrzych: Urząd Miasta 1999.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997. Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
 • Kosikowski C.: Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: PWN 1998.
 • Kosikowski C.: Status prawny przedsiębiorstw komunalnych. "Samorząd Terytorialny" 1991 nr 7-8.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum 1965.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Dynamika zmian organizacyjnych - uwarunkowania zmian. "Przegląd Organizacji" 1988 nr 6.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE 1989.
 • Krawczyk R.: Wielka przemiana. Warszawa: Wyd. "Interim" 1990.
 • Kroński A.: Teoria samorządu terytorialnego. Warszawa: Nakł. Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej 1932.
 • Krupski R.: Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Wrocław: Ossolineum 1993.
 • Krupski R.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 1997.
 • Kübler-Ross E.: Question on Death and Dying. New York: MacMillan 1974.
 • Kubot Z.: Przekształcenia oraz prywatyzacja przedsiębiorstw i usług komunalnych. Zielona Góra 1991.
 • Kulesza M.: Samorząd terytorialny. Warszawa: Wyd. Beck 1995.
 • Lange O.: Dzieła. Ekonomia polityczna. Warszawa: PWN 1975.
 • Lawson N.: The Privatisation. "The Observer" 1987 (z 25 października).
 • Leoński Z., Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa-Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji Sp. z o. o. 1994.
 • Leoński Z.: Ustrój i zadania samorządu terytorialnego. W: Samorząd w Polsce. Pod red. S. Wykrętowicza. Poznań 1998.
 • Leschke M.: Powstanie i zmiany praw własności. Wrocław: Wyd. AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 611.
 • Leszczyński A.: Trudne słowo restrukturyzacja. "Trybuna Ludu" 1996 nr 237.
 • Luce R., Raiffa H.: Gry decyzyjne [cyt. za:] Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. Warszawa: PWN 1969.
 • Makroekonomia, Pod red. S. Czai. Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 1998.
 • Markowski T.: Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Pod red. T. Domańskiego. Łódź: Wyd. UŁ 1997.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1999.
 • Masiukiewicz P., Wynimko M.: Problemy przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki pracownicze. Propozycje aplikacyjne. "Organizacja i Kierowanie" 1990 nr 1-2.
 • Matan A., Owczarski M., Zagórny R.: Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. Ruda Śląska: ZWP "Concordia" 1992.
 • Materiały MSWiA: Działalność gospodarcza gminy. "Wspólnota" 1999 nr 49.
 • Materiały reformy administracji publicznej. Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów 1993.
 • Matysiak A.: Źródła kapitału społecznego. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 • Mikroekonomia. Pod red. S. Czai i I. Rumianowskiej. Wałbrzych: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 1998.
 • Misses von L.: Liberalizm w klasycznej tradycji. System społeczno-ekonomiczny. Wrocław: Białek i Kuźniak 1990.
 • Modele optymalizacyjne zakładu budżetowego na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Polanicy Zdroju. Pod red. E. Weiss. Polanica Zdrój: Urząd Miasta 2000.
 • Moore J.: British Privatisation: Talking Capitalism to the People. "Harvard Business Review" 1992 T.I-II.
 • Morrow J.: Rób biznes. Warszawa: Morrow Publishing 1991.
 • Nalepka A.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Warszawa: PWN 1999.
 • Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. ANTYKWA 1998.
 • Niewiadomski Z.: Słownik samorządu terytorialnego. Lublin: Wyd. UMCS 1997.
 • Niewiadomski Z., Piekara Z.: Zagadnienia prawne i administracyjne. Warszawa: Wyd. Prawnicze 1998.
 • Niskanen W.: Bureaucracy and Representative Government. New York: Aldine-Atherton 1971.
 • Nogalski B.: Kultura organizacyjna - duch organizacji. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o. 1998.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2. Warszawa: PWN 1995.
 • Nowacka E.J.: Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1997.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych. Pod red. E. Nowaka. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 • Ocena umiejętności personalnych i interpersonalnych menedżera. Pod red. E. Weiss i A. Bodaka. Jawor: Urząd Miasta 1995.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE 1998.
 • Ochendowski E.: Prawo administracyjne - część ogólna. Toruń: Wyd. Międzynarodowej Szkoły Managerów 1998.
 • Oleksyn T.: Praca i płaca w zarządzaniu. Warszawa: Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów 1997.
 • Ostaszewski J.: Nowoczesne zarządzanie finansami firmy. Łódź: Interfat 1997.
 • Pacho W.: Plan finansowy w przedsiębiorstwie. Warszawa: FWJS "Zmiany" 1991.
 • Paluch W.: Działalność gospodarcza gmin. "Wspólnota" 1999 nr 49.
 • Panejko J.: Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Paryż 1926.
 • Panejko J.: Założenia metodologiczne w badaniu pozytywno-prawnym pojęcia samorządu. "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 3-4.
 • Piątek S., Czechowski P., Jaroszyński A.: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym. W: Prawo samorządu terytorialnego. Pod red. P. Czechowskiego i S. Piątka. Warszawa: Wyd. Prawnicze 1992.
 • Pirice M.: Economy and Local Government. W: Economy and Local Government. London: Hutchinson 1981.
 • Podgórski K., Martysz Cz.: Samorząd powiatowy. Praktyczny komentarz do ustawy z 5 czerwca 1998 roku. Katowice-Zielona Góra: ZWP Concordia Ruda Śląska 1998.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Pod red. J. Lichtarskiego. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 • Poradnik przygotowania analizy przemysłowych projektów inwestycyjnych. Warszawa: IWZZ 1989.
 • Przekształcenia w sektorze usług komunalnych. Pod. red. T. Aziewicza. Gdańsk: Wyd. Gdańska Grupa Promocyjna SA 1992. Zesz. 30.
 • Rabska T.: Podstawowe pojęcia organizacji administracji. W: System prawa administracyjnego. T. 1. Pod red. J. Starościaka. Warszawa: Ossolineum 1977.
 • Roman P.: Mikroekonomiczne instrumenty planowania i analizy w zarządzaniu gospodarką lokalną. Warszawa: SGH 2000.
 • Rymarczyk. J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1996.
 • Sadowy M.: Infrastruktura jako czynnik rozwoju miast polskich. Warszawa: SGH 1988. Monografie i Opracowania nr 258.
 • Sadowy M.: Na zasadach rynkowych. Cz. 1. "Wspólnota" 1992 nr 12.
 • Sadowy M.: Problemy przekształceń własnościowych w sektorze komunalnym. W: Zmiany w sektorze publicznym. Warszawa 1999.
 • Sadowy M.: Przedsiębiorczość komunalna. W: Aktualne problemy gospodarki lokalnej. Warszawa: Wyd. SGH 1996. Monografie i Opracowania nr 414.
 • Sajkiewicz A.: Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Poltext 1999.
 • Samuelson W., Marks S.: Ekonomia menedżerska. Warszawa: PWE 1998.
 • Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. Warszawa: PWN 1997.
 • Saunders P.: Social Theory and Urban Question. London: Hutchinson 1981.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN 1997.
 • Skalik J.: Metody i techniki organizatorskie. Wrocław: Wyd. AE 1996.
 • Skov N.A.: Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych. Warszawa: International School of Management. Agencja Wydawnicza "Placet" 1991.
 • Solace J.: Local Government: The Future. Northampton 1986.
 • Stewart J.: Greenwood R.: The Purpose and Character of Local Government. Birmingham: University of Birmingham 1995.
 • Stępień J.: Samorząd w ustawie zasadniczej. "Samorząd Terytorialny" 1994 nr 11.
 • Stoner J.A., Walker C.: Kierowanie. Warszawa: PWN 1992.
 • Suchorzewski W., Zych F.: Czy komunikacja musi być deficytowa. "Rzeczpospolita" 1991 nr 5.
 • Surdykowska S.T.: Prywatyzacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1996.
 • Szreniawski J.: Prawo administracyjne - część ogólna. Lublin: UMCS 1994.
 • Tamowicz P.: Usługi komunalne - prywatyzacja przez contracting. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1991. Zesz. nr 16.
 • Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Praca zbiorowa. Warszawa: Ossolineum 1983.
 • Tyszkiewicz E.: Efektywność ekonomiczna jako kryterium transformacji podmiotów gospodarki komunalnej. W: Zarządzanie zmianami. Pod red. K. Perechudy. Wrocław-Wałbrzych: Urząd Miejski 1993.
 • Tyszkiewicz E.: Lokalizacja decyzji prywatyzacji mienia komunalnego. W: Zarządzanie transformacją instytucji. Pod red. E. Tyszkiewicz. Wrocław-Wałbrzych: Urząd Miejski w Wałbrzychu 1995.
 • Tyszkiewicz E.: Merytoryczne i metodyczne aspekty przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych. W: Metodologia restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej. Wrocław-Wałbrzych: Urząd Miejski w Wałbrzychu 1993.
 • Tyszkiewicz E.: Procedury decyzyjne przekształceń mienia komunalnego. W: Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej. Pod red. R. Krupskiego i E. Tyszkiewicz. Wrocław: Wyd. "IBiS" 1996.
 • Tyszkiewicz E.: Procedury prywatyzacyjne przedsiębiorstw komunalnych a struktury decyzyjne. W: Zarządzanie transformacją instytucji. Pod red. E. Tyszkiewicz. Wrocław-Wałbrzych: Urząd Miejski w Wałbrzychu 1995.
 • Tyszkiewicz E.: Raport o Przedsiębiorstwie Usług Sanitarno-Porządkowych "Sanipor" w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Urząd Miasta 1991.
 • Tyszkiewicz E., Czarnecki J.: Organizacja i funkcjonowanie gospodarki sektorem komunalnym w województwie wałbrzyskim. Wrocław: Wyd. AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785.
 • Walczak P.: Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych. "Wspólnota" 1995 nr 17-18.
 • Walie N. van de: Privatisation in Developing Countries. A Review of the Issues. "World Development" 1989 vol. 17.
 • Wawrzyniak B.: Strategie przebudowy polskich przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990 nr 10.
 • Weiss E.: Organizacja i funkcjonowanie gospodarki sektora komunalnego w województwie wałbrzyskim. Wrocław: Wyd. AE 1998. Prace Naukowe AE nr 785.
 • Weiss E.: Przekształcenia organizacyjno-ekonomiczne mienia komunalnego miasta w okresie przemian. W: Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem. Pod red. J. Słodczyka. Opole: Wyd. UO 2000.
 • Weiss E., Antczak Z.: Opór społeczny w procesie przekształcania przedsiębiorstw komunalnych. Wrocław: Wyd. AE 2000. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 842.
 • Wiltshire K.: Privatisation. London: Adam Smith Institute 1987.
 • Winczorek P.: Wstęp do nauki o państwie. Wyd. 3. Warszawa: Wyd. "Liber" 1998.
 • Winpenny J.T.: Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. Warszawa: PWE 1995.
 • Wodociągi polskie. Bydgoszcz: Wyd. Izby Gospodarczej 1999.
 • Wojciechowski E.: Problem działalności gospodarczej gminy. Wrocław: Wyd. AE 1997. Prace Naukowe AE nr 755.
 • Wojciechowski E.: Przedsiębiorstwa komunalne a przemiany własnościowe. "Wspólnota" 1994 nr 33.
 • Wojciechowski E.: Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych. "Meandry" 1994 nr 2.
 • Wojciechowski E.: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. Warszawa: PWN 1997.
 • Wskaźniki ekorozwoju. Pod red. T. Borysa. Białystok: Wyd. "Ekonomia i Środowisko" 1999.
 • Wykrętowicz S.: Samorząd w Polsce; istota; formy; zadania. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości 1998.
 • Zalewski A.: Mierniki oceny działalności samorządu terytorialnego. Wrocław: Wyd. AE 1996. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 734.
 • Zalewski A.: Problemy oceny efektywności rozwoju miejskich systemów transportowych. Warszawa: SGPiS 1981. Monografie i Opracowania nr 98.
 • Zalewski A.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw mogących działać w warunkach konkurencji zorganizowanej. W: Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej. Warszawa: SGH 1994.
 • Zalewski A.: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Warszawa: Oficyna Wyd. SGH 2000.
 • Zalewski A.: Warunki efektywności prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. "Samorząd Terytorialny" 1992 nr 1.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
 • Zarządzanie transformacją instytucji. Pod red. E. Tyszkiewicz. Wrocław-Wałbrzych: Wyd. Urząd Miejski w Wałbrzychu 1995.
 • Zarządzanie zmianami. Pod red. K. Perechudy. Wrocław-Wałbrzych: Urząd Miejski w Wałbrzychu 1993.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Wyd. 6. Warszawa: PWN 1979.
 • Ziemianin B.: Działalność gospodarcza gminy. W: Działalność gospodarcza gminy. Praca zbiorowa. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.