PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 | 128--150
Tytuł artykułu

Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych

Warianty tytułu
The Theory and Practice of the Policy of Dividend Payments in Public Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu, złożonego z dwóch części, jest przedstawienie głównych celów polityki dywidendy i rezultatów badań empirycznych ukazujących praktyki jej wypłat przez spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tak postawiony cel opracowania wiąże się z potrzebą pełniejszego przedstawienia w części pierwszej opracowania pojęcia i znaczenia dywidendy, miejsca korzyści dywidendowych w korzyściach akcjonariuszy, kosztu dywidendy oraz form i modeli polityki wypłat dywidendy. Kwestie te choć są dość często podnoszone w literaturze nie są jednolicie rozumiane i interpretowane. Brak szerszych i pełniejszych rezultatów badań empirycznych nad realizowaną polityką wypłat dywidendy przez polskie spółki akcyjne notowane na GPW (Giełda Papierów Wartościowych) w Warszawie oraz znaczenie tego problemu dla praktyki są istotną przesłanką wypełnienia tej luki. Ten zamiar naukowy odnajdujemy w części drugiej opracowania, zatytułowanej: "Wpływ działalności operacyjnej i inwestycyjnej na wypłatę dywidendy" i zawierającej rezultaty analizy związku korelacyjnego zachodzącego między rezultatami działalności operacyjnej i wypłatą dywidendy oraz inwestycjami i zadłużeniem przedsiębiorstwa a wypłatą dywidendy przez publiczne spółki akcyjne notowane na rynku podstawowym. Przedstawione rezultaty analizy regresji za pomocą współczynnika korelacji Spearmana mają charakter badań dynamicznych i przestrzennych sektorowych. Zasadniczą podstawę rozważań stanowią założenia o potrzebie poszerzenia zakresu znaczeniowego polityki dywidendy, wzbogacenia oceny korzyści dywidendowych akcjonariuszy oraz o oddziaływaniu wielu różnorodnych czynników na politykę wypłat dywidendy w polskich spółkach akcyjnych. Założenie o potrzebie rozszerzenia znaczenia polityki dywidendy wynika z konieczności eksponowania sui generis dwustrumieniowego jej charakteru. Jest ona generalnie biorąc wydatkiem z tytułu działalności finansowej, a również określonym wpływem z działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Uzasadnienie rozpoznania czynników kształtujących politykę wypłat dywidendy w polskich spółkach akcyjnych znajduje odzwierciedlenie w potrzebie analizy modeli i zmiennych tej polityki oraz ich powiązania ze strategiami finansowymi przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic aim of the article, composed of two parts, is to present the main goals of dividend policy and the results of empirical research showing the practices of its payments by the companies noted at the Stock Exchange in Warsaw. The so established aim of the elaboration is connected with the need of a fuller presentation in the first part of the elaboration of the concept and meaning of the dividend, the place of dividend benefits in the profits of the shareholders, the cost of the dividend as well as the forms and models of dividend payment policy. Although quite often mentioned in the literature these questions are not uniformly understood and interpreted. The lack of wider and fuller results of empirical research on the implemented dividend payment policy by the Polish companies noted at the Stock Exchange in Warsaw and the meaning of this problem for practice are an essential premise for filling in this gap. This scientific intention can be found in the second part of the elaboration entitled: "The influence of operational and investment activity on dividend payment" and containing the results of analysis of the correlation occurring between the results of operational activity and dividend payment and the investments and debt of the enterprise and dividend payment by the public companies noted on the basic market. The presented results of regression analysis by means of Spearman's correlation coefficient have the character of dynamic and space-sectoral research. The basic foundation of the considerations are the assumptions about the need to broaden the semantic scope of dividend policy, to enrich the evaluation of the dividend benefits of the shareholders and about the interaction of many various factors upon dividend payment policy in the Polish companies. The assumption about the need to broaden the meaning of dividend policy results from the necessity of exposing sui generis its two-flow character. It is generally speaking an expenditure on account of financial activity and also a determined income from the investment activity of the enterprise. The justification of recognition of the factors shaping dividend payment policy in the Polish companies is reflected in the need to analyze the models and variables of this policy and their connections with the financial strategies of the enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--150
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alli K. L., Khan A. Q., Ramirez G. G., 1993, Determinants of Corporate Dividend Policy: A Factorial Analysis, "The Financial Review", t. 28, nr 4, November.
 • Bandarzewski K., 1996, Prawa akcjonariusza, Wydawnictwo GEO, Kraków.
 • Bhattaharya S., 1979, Imperfect Information, Dividend Policy, and the Bird in the Hand Fallacy, "Bell Journal of Economics", Spring.
 • Brigham E. F., 1996, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Dalecka A., 2000, Sankcyjne umorzenie udziałów bądź akcji, "Rzeczpospolita" nr 240.
 • Frąckowiak W., 1998, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, tom II.
 • Gonedes N., 1978, Corporate Signaling, External Accounting and Capital Market Equilibrium: Evidence on Dividends Income and Extraordinary Items, "Journal of Accounting Research", Spring.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., 1998, Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jerzemowska M., 1996, Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • John K., Williams J., 1985, Dividends, Dilution and Taxes: A Signaling Equilibrium, "Journal of Finance", September.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., 1992, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Kane A., Lee Y. K., Marcus A., 1984, Earnings and Dividend Announcements: Is there a Corroboration Effect'?, "Journal of Finance", September.
 • Krzeszowski W. D., 2000, Umorzenie udziałów w stópkach kapitałowych, "Serwis Finansowo-Księgowy" nr 14.
 • Leahigh D., 1999, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Luszniewicz A., 1987, Statystyka ogólna, PWE, Warszawa.
 • Machała R., 1999, Umorzenie udziałów i akcji, "Rachunkowość" nr 7.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, 1961, PWE, Warszawa.
 • Miller M., Rock K., 1985, Dividend Policy Under Asymmetric Information, "Journal of Finance", December.
 • Nowakowski E. W., 2000, Dywidendy - kłopot czy konieczność (3), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16.
 • Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., 1999, Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 • Penman S., 1983, The Predictive Content of Earnings Forecasts and Dividends, "Journal of Finance", September.
 • Peterson C. A., Millar J. A., Rimbey J. N., 1996, The Economic Consequences of Accounting for Stock Splits and Large Stock Dividends, "The Accounting Review" t. 71, nr 2, April.
 • Pettway R. H., Malone R. P., 1973, Automatic Dividend Reinvestment, "Financial Management", Winter.
 • Pioch J, 2000, Dywidenda w postaci akcji (2), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 30.
 • Poterba J. M., Summers L. M., 1984, New Evidence That Taxes Affect Valuation of Dividends, "The Journal of Finance", nr4.
 • Rankine G. W., Stice E. K., 1997, Accounting Rules and the Signaling Properties of 20 Percent Stock Dividends, "The Accounting Review", t. 72, nr l, January.
 • Ross S. A., Westerfield R. W., Jordan B. D., 1999, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999
 • Słownik Wyrazów Obcych, 1958, PWE, Warszawa.
 • Watts R., 1973, The Information Contents of Dividends, "Journal of Business", April.
 • Wheelen T. L., Hunger J. D., 1992, Strategic Management and Business Policy, Addi-son-Wesley Publishing Company, Inc., New York.
 • Wolk-Nowicki E., Marek G., 1995, Efektywność rynku (7), "Nowa Europa", 4 V.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015940

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.