PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 12 | 5--20
Tytuł artykułu

Zagadnienia prawne zatrudnienia w samorządzie terytorialnym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komitet Rady Europy w przyjŠtej 24 lutego 2000 roku rekomendacji nr R/2000/6 dotyczącej statusu pracowników publicznych w Europie uznał znaczącą, rolŠ administracji publicznej w społeczeästwach demokratycznych, jej neutralny charakter oraz wskazał jednocześnie na europejskie tendencje do reformowania administracji, w tym statusu prawnego zatrudnionych w niej osób, tak by była coraz bardziej skuteczna i wydajna. Rekomendacja powinna słužyć poszukiwaniu wspólnych reguł dobrej praktyki administracyjnej oraz wprowadzaniu ich do ustawodawstw krajowych. W związku z tym zaleca siŠ paästwom członkowskim Unii Europejskiej wziŠcie pod uwagŠ tekstu rekomendacji przy przygotowywaniu projektów ustaw dotyczących słužby publicznej.
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K. Baran: Status prawny pracowników samorządu terytorialnego, "Nowe Prawo" 1991, nr 1-3.
 • A. Chobot: Dobro służby jako podmiot obowiązków pracowników mianowanych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 2.
 • B. Cudowski: Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • B.M. Ćwiertniak: Pragmatyki zawodowe (stan obecny i perspektywy przemian), (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 10, red. A. Nowak, Katowice 1992.
 • B.M. Ćwiertniak: Ustawa o pracownikach samorządowych jako pragmatyka pracowników samorządu terytorialnego (charakterystyka ogólna aktu i jego ocena z perspektywy dyrektyw działalności prawotwórczej), (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej, t. 9, red A. Nowak, Katowice 1992.
 • B.M. Ćwiertniak: Zatrudnienie pracowników samorządowych a planowane zmiany struktury samorządu terytorialnego. Uwagi de lege ferenda, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, t.1, Opole 1998.
 • B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko: Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991.
 • B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko: Stosunek pracy pracownika samorządowego - część I i II, Katowice 1991.
 • B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko: Ustawa o pracownikach samorządowych (próba oceny), (w:) Samorządność terytorialna. Pierwsze doświadczenia, Katowice 1991.
 • M. Dębicki: Administracja publiczna - podporą systemu, "Rzeczpospolita" z 31 maja 1994 r, nr 125.
 • Druk sejmowy nr 49, kadencja IV, sesja zwyczajna, 1935/36.
 • Druk sejmowy nr 50, kadencja IV, sesja zwyczajna, 1935/36.
 • Druk sejmowy nr 98, kadencja V, sesja zwyczajna, 1938/39.
 • A. Dubowik: Mianowanie jako instytucja prawa pracy - podstawowe problemy, (w:) Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.
 • A. Dubowik: Pracownicy urzędów państwowych w dobie reform administracji publicznej, (w:) Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (Z aktualnych zagadnień), red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001.
 • A. Dubowik: Stosunki pracy pracowników administracji rządowej i samorządowej a reforma administracji publicznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 2.
 • A. Dubowik: Trwałość stosunków pracy mianowanych urzędników państwowych a przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90-tych, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • D. Dzienisiuk: Sytuacja urzędników w prawie Unii Europejskiej, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 roku (DzU z 1994 r. nr 124, póz. 607).
 • J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. l, Kraków 1995.
 • L. Florek: Prawna ochrona pracowników, Warszawa 1990.
 • L. Florek: Układy zbiorowe pracy, "Monitor Prawniczy" 1995, nr 6.
 • L. Florek: Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 5.
 • Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski: Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 1-2.
 • G. Goździewicz: Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
 • Z. Góral: Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.
 • T. Górzyńska: Czy był pomysł nowej ustawy? "Wspólnota" 1990, nr 23.
 • T. Górzyńska: Służba nie drużba. Rekomendacja o statusie pracowników publicznych w Europie, "Rzeczpospolita" z 21 marca 2001 r., nr 75.
 • T. Górzyńska: Standardy europejskie dotyczące pracowników administracji publicznej, "Studia Prawnicze" 2001, nr 3-4.
 • M. Grelewicz: Wykonywanie prawa do strajku w podstawowych służbach publicznych we Włoszech, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 2.T.G. Grosse: Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna?, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 7-8.
 • T.G. Grosse: Szansa na zmianę oblicza biurokracji, "Rzeczpospolita" z 14 maja 1999 r. (nr 111/5276).
 • R. Grüner: Österreichische Berufsbeamtentum, (w:) Der Rechts in der Krise. Festschrift für E. Loebenstein, Wien 1991.
 • B. Hebdzyńska: Ustawa o pracownikach urzędów państwowych z komentarzem, Warszawa-Kraków 1995.
 • B. Hebdzyńska: Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa-Kraków 1996; Państwowa służba cywilna, Warszawa 1993.
 • S. Horton: Ewolucja służby cywilnej w Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim. Od konstytucyjnej biurokracji i administracji publicznej do konstytucyjnej ad-hockracji i zarządzania publicznego, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • J. Hubert: Zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej niezawodowych funkcjonariuszy publicznych w administracji państwa i samorządów, "Ruch Samorządowy" 1929, nr 7-8.
 • H. Izdebski: Reforma administracji publicznej w Polsce, "Państwo i Prawo" 1994, nr 9.
 • H. Izdebski: Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993.
 • C. Jabloner: Das Personal der Verwaltung, (w:) Die öffentliche Verwaltung in Österreich, Wien 1992.
 • J. Jagielski, K. Rączka: Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
 • A. Jarosz: Pracownicy samorządowi, "Organizacja, Metody, Technika" 1990, nr 7.
 • M. Jaroszyński: Obsadzanie stanowisk w administracji publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1933, nr 2.
 • M. Jaroszyński: W sprawie zmiany ustawy o radach narodowych, "Państwo i Prawo" 1982, nr 1-2.
 • M. Jaroszyński: Zagadnienie samorządu, "Państwo i Prawo" 1974, nr 6.
 • M. Jaroszyński: Zawodowość w administracji Publicznej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1932, nr 23.
 • W. Jaśkiewicz: Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, t. l. Formy prawne służby państwowej w niemieckim prawie urzędniczym, Poznań 1961.
 • M. Jełowicki: Urzędnik państwowy w systemie administracji, cz. II, "Organizacja, Metody, Technika" 1986, nr 8-9.
 • J. Jończyk: Wprowadzenie do problematyki służb publicznych, (w:) Służby publiczne, Wrocław 198.
 • W. Kawalec: Systemy władz lokalnych w dwóch państwach niemieckich, Warszawa 1980.
 • F.L. Knemeyer: Die Europeische Charta der kommunalen Selbstverwaltung, Die Öffentliche Verwaltung 1988, nr 23.
 • W. Koczur, H. Szewczyk: Status prawny pracowników samorządowych. Wybrane problemy, "Polityka Społeczna" 1991, nr 5-6.
 • J. Korczak: Pozycja prawna pracownika samorządowego w świetle przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Wybrane zagadnienia, "Człowiek i Środowisko" 1992, t. 16, nr 1-2.
 • J. Korczak: Pracownicy administracji, (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1996/97.
 • J. Korczak: Sytuacja prawna pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 1999, nr 3.
 • T. Kuczyński: Umowy o zatrudnienie służbowe, (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.
 • B. Kudrycka: Kodeks etyki służby cywilnej na tle reform administracji publicznej, (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 • B. Kudrycka: Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom urzędników samorządowych w Polsce i w Anglii, "Samorząd Terytorialny": 1993, nr 1-2.
 • K. Kumaniecki: Przygotowanie do służby administracyjnej, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1929, nr 22.
 • H. Lewandowski: Zakres podmiotowy i przedmiotowy kodeksu pracy. Uwagi de lege ferenda, (w:) Przesłanki reformy prawa pracy, cz. I, red. Z. Salwa, Warszawa 1990.
 • H. Lewandowski, W. Suchowicz, Z. Sypniewski: Status prawny służby państwowej wybranych krajów europejskich, IPiSS, Warszawa 1985.
 • T. Liszcz: Pragmatyki pracownicze a nowy kodeks pracy, (w:) Przesłanki reformy prawa pracy, red. Z. Salwa, Studia i Materiały IPiSS, z. l, Warszawa 1990.
 • A. Malanowicz: Szkolenie pracowników samorządowych, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1938, nr 5.
 • T. Mordel: Uwagi o potrzebie samorządowej służby cywilnej, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • W. Muszalski: Warunki zatrudnienia pracowników samorządu terytorialnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 2-3.
 • T. Ohlinger: Der öffentliche Dienst zwische Tradition und Reform, t. 3, Wien 1993.
 • W. Piotrowski: Ocena pragmatyk i propozycje ich uporządkowania, (w:) Przesłanki i kierunki reformy prawa i ubezpieczeń społecznych, red. Z. Salwa, M. Matey, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 • S. Podwiński: Tezy do projektu ustawy o stosunkach służbowych funkcjonarjuszów samorządowych, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1934, nr 7.
 • Projekt ustawy o pracownikach samorządowych (druk sejmowy nr 1662), "Wspólnota" z 3 lipca 1996 r.
 • T. Rabska: Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 • T. Rabska: Politycy czy profesjonaliści w samorządzie terytorialnym?, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 12.
 • K. Rączka: Miejsce i rola układów zbiorowych pracy w systemie źródeł prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 2.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 lutego 1928 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy publicznych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego niepodlegających przepisom dyscyplinarnym dla całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (DzU RP nr 24, póz. 206).
 • G. Rydlewski: Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2001.
 • Z. Salwa: Refleksje nad procesem stanowienia prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 10-11.
 • M. Seweryński: Dialog społeczny. Współzależność gospodarki i prawa pracy, (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
 • R. Sikorski: Praktyczne wyszkolenie miejskich urzędników samorządowych w Prusiech i w Polsce, "Samorząd Miejski" 1927, z. 3.
 • W. Skalmowski: W poszukiwaniu powiatu, Sprawozdanie z seminarium "W poszukiwaniu powiatu", Warszawa, czerwiec 1992, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 6.
 • J. Skoczyński: Reprezentacja praw i interesów pracowników służby publicznej, (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001.
 • K. Spielbüchler, H. Floretta: Arbeitsrecht l, Wien 1988.
 • K. Stefański: Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 4.
 • R. Strasser: Arbeitsrecht B II. Kollektives Arbeitsrecht, Wien 1990.
 • Z. Sypniewski: Komentarz do ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Poznań 1994.
 • Z. Sypniewski: Problemy stabilizacji stosunku pracy, (w:) Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej, red. W. Piotrowski, Poznań 1981.
 • Z. Sypniewski: Stosunki pracy i mianowania a nowelizacja kodeksu pracy, (w:) Przesłanki reformy prawa pracy cz. L.
 • H. Szewczyk: Ochrona trwałości stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego. Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 11, Katowice 1994.
 • H. Szewczyk: Odwołanie ze stanowisk obsadzonych na podstawie aktu wyboru w strukturach samorządu gminnego, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8.
 • H. Szewczyk: Ograniczenia prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11.
 • H. Szewczyk: Problemy personalne w samorządzie, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 10.
 • H. Szewczyk: Zakres działania województwa śląskiego jako jednostki autonomiczno-samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 9.
 • H. Szewczyk: Zbiorowe prawo pracy w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 9.
 • W. Szubert: Refleksje nie-historyka nad historią prawa, "Państwo i Prawo" 1994 nr l.
 • A. Świątkowski: Komentarz do pragmatyki urzędniczej, Warszawa 1988.
 • M. Taniewska-Peszko: Obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych - wybrane zagadnienia, (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 9, Katowice 1992.
 • M. Taniewska-Peszko: Zatrudnianie pracowników administracji rządowej, (w:) Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej), red. M. Kalitowski, B. Piechura, Katowice 1996.
 • T. Zieliński: Podstawy rozwoju prawa pracy, Warszawa-Kraków 1988.
 • T. Zieliński: Podstawowe problemy reformy prawa służby państwowej w PRL, "Państwo i Prawo" 1982, nr 9
 • .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000119107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.