PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 49 | z. 2 | 7--36
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i jego endogenizacja

Warianty tytułu
Human Capital and its Endogenization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przełomie lat 80. i 90. zostały rozwinięte teoretyczne modele wzrostu endogenicznego oraz powstały empiryczne studia zmierzające do określenia roli kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym, a także do zbadania mechanizmów, za pośrednictwem których następuje oddziaływanie kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. Mimo iż nie doprowadziły do jednoznacznych rezultatów, wskazały one na znaczącą rolę kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym. Skłoniło to autorów do podjęcia w ramach prac nad średniookresowym modelem W8 oraz długookresowym modelem W8-D gospodarki polskiej - oszacowania kapitału ludzkiego dla Polski oraz jego endogenizacji. W modelu tym efekty postępu technicznego zostały zdekomponowane przez wyodrębnienia efektów postępu ucieleśnionego w pracujących, tj. efektów podnoszenia jakości pracy, a więc wzrost kapitału ludzkiego z jednej strony oraz równolegle efektów postępu ucieleśnionego w aparacie produkcyjnym, powiązanego ze skumulowanymi nakładami na B+R, reprezentującego kapiał wiedzy technicznej. W literaturze kapitał ludzki jest na ogół rozumiany szeroko, obejmując przede wszystkim wiedzę i umiejętności konkretnych osób nabyte w systemie szkolnictwa, dokształcania zawodowego oraz poprzez praktykę zawodową (learnig by doing), ale także warunki psychofizyczne i kulturowe pracy tych osób. W opracowaniu tym autorzy koncentrują się - głównie ze względu na ograniczoność danych - na wąskim rozumieniu kapitału ludzkiego jako sumy wiedzy powstałej w wyniku procesów kształcenia w systemie szkolnym (podstawowym, średnim, wyższym), praktycznie rezygnując z oszacowania efektów doskonalenia i doświadczenia zawodowego. W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys koncepcji kapitału ludzkiego i inwestycji w człowieka. Podjęto próbę oszacowania tego kapitału oraz efektów jego wzrostu. Wykorzystano do tego celu modele wzrostu w skali międzynarodowej. Wykorzystano dane mające postać szeregów czasowych obejmujących lata 1970-1988. Szeregi te
EN
At the turn of the 80's and 90's theoretical models of endogenic growth and empirical studies were developed seeking to define the role of human capital in economic growth and also to analyze the mechanisms through which human capital influences economic growth. Although these studies did not lead to explicit results they showed the important role of human capital in economic growth. This urged us to include human capital estimation and it's endogenization as part of long-term W8D model studies of the Polish economy. In this model the effects of technological progress have been decomposed by isolating the effects of progress embodied by the workers, that is effects of raising quality of work, and so, growth of human capital on the one hand, next to the effects of progress embodied by the production unit, combined with the cumulated B+R costs representing the capital of technical knowledge, on the other. Human capital is generally understood in its broad sense covering mainly the knowledge and skills of particular people gained through the schooling system, but also vocational training, skills upgrading and learning by doing. Psychophysical and cultural factors are also taken into account. In this study we concentrate - mainly due to limited data available- on a narrow definition of human capital as the entire knowledge gained in the process of education (primary, secondary, higher), practically leaving out the effects of job training and work experience. In the first part of the article we present an outline of the concepts of human capital and investing in people, attempts at estimating human capital and the effects of it's growth based on growth-model results on an international scale. These estimates for Poland have been based on a number of time series data for the years 1970-1988. These series concerned data on graduates and pupils at certain levels, the school age population and also the financing of education. They were used to estimate MNK
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
7--36
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] Barro R.J., Economic Growth in a Cross-Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, 106, 1991, s. 407-443.
 • [2] Barro R.J., Lec J.W., International Comparisons of Educational Attalinment, Journal of Monetary Economics, 32, 1993, s. 363-394.
 • [3] Benhabib J. and Spiegel M.M., The Role of Human Capital in Economic Development, Evidence from Aggregate Cross-country Data, Journal of Monetary Economics, 34, 1994, s. 143-173.
 • [4] Domański S.R., Inwestycje w człowieka jako czynnik wzrostu i postępu technicznego, w kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego Polski, RCSS, Rada Społeczno-Gospodarcza, Warszawa, 1999, s. 3-72.
 • [5] Dougherty C, Jorgenson D.W., International Comparisons of the Sources of Growth, American Economic Review, 86, 1996, s. 25-29.
 • [6] Einarsson T., Marquis M.H., Note on Human Capital Externalities, Journal of Macroeconomics, 18, 1986, s. 341-351.
 • [7] Florczak W., Sabanty L., Welfe W., Nakłady na badania i rozwój (B+R) a produktywność czynników produkcji, Materiały IEiS UŁ nr 9/2000, Łódź, 2000.
 • [8] Florczak W., Sabanty L., Welfe W, Szacunek kapitału ludzkiego i jego endogenizacja, Materiały IEiS UŁ nr 11/2000, Discussions Papers, Łódź, 2000.
 • [9] Florczak W., Sabanty L., Welfe W, Szacunek kapitału ludzkiego, Wiadomości Statystyczne, 46, nr 5, 2001, s. 15-23.
 • [10] Griliches Z., Education, Human Capital and Growth. A Personal Perspective, Journal of Labour Economics, 15, 1997, s. 330-344.
 • [11] Gundlach E., The Role of Human Capital in Economic Growth. New Results and Alternative Interpretations, Welt-Wirtschaftliches Archiv, 131, 1995, s. 383-402.
 • [12] Hers J., Human Capital and Economic Growth, GB Report no 2, Quarterly Review of CPB Netherland Bureau for Economic Policy Analysis, 1998, s. 36-41.
 • [13] Lucas R.E., On the Mechanisms of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 1988, s. 3-42.
 • [14] Mankiw N., Romer D. and Weil D.N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 1992, s. 407-438.
 • [15] Mulligan C, and Sala-i-Martin X., A Labour-income based Measure of the Value of Human Capital. An Application to the States of the United States, NBER Working Paper 5018, 1995.
 • [16] Romer P.M, Human Capital and Growth. Theory and Evidence, Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy, 32, 1990, s. 251-256.
 • [17] Temple J.R.W., Generalizations that aren't? Evidence on Education and Growth, European Economic Review, 45, 2001, s. 905-918.
 • [18] Wasmer E., Measuring Human Capital in the Labor Maket: The Supply of Experience in 8 OECD Countries, European Economic Review, 45, 2001, s. 861-874.
 • [19] Welfe W., Ekonomtetryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE Warszawa, 1992.
 • [20] Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE Warszawa, 1996.
 • [21] Welfe W., The Macroeconometric Simulation Model W8 of the Polish Economy, w: R. Courbis, W. Welfe (eds.) Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Simulation Studies based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt, 1999, s. 507-582.
 • [22] Welfe W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista, z. 4, 2000, s. 483-497.
 • [23] Welfe W., Determinanty wzrostu potencjału gospodarczego Polski, Łódź, 2001a, opublikowano w: VII Kongres Ekonomistów Polskich, Sesja "Jaka polityka gospodarcza dla Polski?", z. 14, Warszawa, styczeń 2001.
 • [24] Welfe W., Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, Ekonomista, z. 2, 2001b, s. 177-200.
 • [25] Welfe W., (red) Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2001.
 • [26] Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1996, GUS, Warszawa, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000121105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.