PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 5 | 595--619
Tytuł artykułu

Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Strategic Management as a synthesis of economic and managerial theories of the firm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wypracowanie stanowiska odnośnie do konwergencji/dywergencji dwóch dyscyplin - ekonomii na poziomie mikro i nauk o zarządzaniu. Zamiarem autorów jest ustosunkowanie się do następującej hipotezy: zarządzanie strategiczne jako subdyscyplina nauk ekonomicznych jest jest wynikiem i przykładem konwergencji ekonomii na poziomie mikro i nauk o zarządzaniu.
EN
Research on the foundations of competitive strategy and the resource-based approach theory of the firm seems to confirm the hypothesis that strategic management is an example of the mutual permeability of economic and anagement theories. Achievements in both of these disciplines seem to have a complementary character - progress in the former is a condition for the evolution of the latter, and vice versa. Moreover, it seems that for both, cognitive and practical reasons, further integration of economic and managerial theories of the firm is a foregone conclusion. There are not many arguments, however, that would support the thesis that this integration may lead to a synthesis resulting in the creation of one, universal theory of the firm. It is highly probable that the one hand, many theories will exist alongside as complementary approaches and, on the other hand, some theories will eliminate others. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
595--619
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Ackoff R.L., O system pojęć systemowych, "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Alchian A., Demsetz H., Production, Information Costs and Economic Organization, "The American Economic Review" 1972, nr 62.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bain J., Industrial Organization, John Wiley & Sons, New York 1968.
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustainted Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, nr 17.
 • Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, wyd. 2, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 2002.
 • Barney J.B., Strategic Management: From Informed Conversation to Academy Discipline, "Academy of Management Executive" 2002a, vol. 16, nr 2.
 • Bertalanffy von L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Bielecki J.K., Kreatywna etyka, "Master of Business Administration" 2004, nr 3.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 • Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistok, London 1961.
 • Chamberlin E.H., The Theory of Monopolistic Competition, wyd. 6, Harvard University Press Cambridge 1956.
 • Chamberlin E.H., Towards a More General Theory of Value, Oxford University Press New York 1957.
 • Chandler A.D., Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise MIT, Cambridge, Mass. 1963.
 • Clark J.M., The Concept of Workable Competition, "American Economic Review", czerwiec 1940.
 • Clark J.M., Competition as a Dynamic Process, The Brookings Institution, Washington 1961.
 • Coase R., The Nature of the Finn, "Economica" 1937, nr 4.
 • Conner K.R., A Historical Comparison of Resource-based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?, "Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cyert R., Hedrick C., Theory of the Firm: Past, Presence and Future; An Interpretation, w: The Economic Theory of Organization and the Firm, red. R. Cyert, Harvester Wheat-sheaf, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo 1988.
 • Cyert R.M., March J.G.,A Behavioral Theory of the Firm, New Jersey, Englewoods Cliffs, Prentice Hall 1963.
 • Daft R.L., Organization Theory and Design, West Publishing Company, New York 1983.
 • Demsetz H., Industry Structure, Market Rivalary, and Public Policy, "Journal of Law and Economics" 1973, vol. 16.
 • Demsetz H., Toward a Theory of Property Rights, "American Economic Review" 1967, nr 5.
 • Demsetz H., The Structure of Ownership and the Theory of the Firm, "Journal of Law and Economics" 1983, nr 26.
 • Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne, red. W.J. Otta, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Downie J., The Competitive Process, Duckworth, London 1958.
 • Duncan W.J., Methodological Orientations and Management Theory: An Analysis of Academic Opinion, "Academy Management Journal", wrzesień 1970.
 • Foss N., Theories of the Firm: Contractual and Competence Perspectives, "Journal of Evolutionary Economics" 1993, nr 3.
 • Fried V., Oviatt B., Michael Porter's Missing Chapter: The Risk of Antitrust Violations, "Academy of Management Executive" 1989, vol. 3.
 • Gale B.T., Market Share and Rate of Return, "Review of Economics and Statistics" 1972, vol. 54, nr 4.
 • Gantt H.L., Work, Wages and Profits, wyd. 2, MacGraw-Hill Book Company, New York 1913.
 • Gerloff E.A., Organizational Theory and Design. A Strategic Approach for Management McGraw-Hill Book Company, New York 1985.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Gorynia M., Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Gorynia M., Owczarzak R., Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Griffin R., Postawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 • Griffin R., Management, Houghton Mifflin Company, New York 1999.
 • Hamel G., Doz Y.L., Prahalad CK., Collaborate with Your Competition and Win, "Harvard Business Review", styczeń-luty 1989.
 • Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", maj-czerwiec 1990.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review",marzec-kwiecień 1993.
 • Hannan M.T., Freeman J., Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge,Mass. 1989.
 • Hayek von F.A., The Use of Knowledge in Society, "American Economic Review" 1945, nr 4.
 • Hicks H.G., Goronzy F., On Methodology in the Study of Management and Organization, "Academy of Management", grudzień 2001.
 • Hunt S.D.,A General Theory of Competition, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi 2000.
 • Jankowska B., Konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 • Jensen M. C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, vol. 3.
 • Kamiński W., Współczesna teoria dobrobytu, PWE, Warszawa 1980.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 • Kast F.E., Rosenzwieg J.E., Contingency Views of Organization and Management, Science Research Associates, Inc, Chicago 1973.
 • Kay J., Economics and Business, "The Economic Journal", January 1991, nr 101.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Koontz H., Management Theory Jungle, "Academy of Management Journal", grudzień 1961.
 • Kraft J., Ravis J.-L., Theories of the Firm, w: Markets and Organization, red. R. Arena, Ch. Longhi, Springer, Berlin 1998.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and Environment, Irwin, Homewood 1969.
 • Marris R., The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1964.
 • Marris R., A Model of the Managerial Enterprise, "Quarterly Journal of Economics" 1963, nr2.
 • Marshall A., Principles of Economics. An Introductory Volume, wyd. 8, Macmillan, London 1920.
 • Mayntz R., The Study of Organizations, "Current Sociology" 1964, vol. XIII, nr 3.
 • Miles R.E., Snow Ch.S., Fit, Failure and the Hall of Fame, "California Management Review" 1984, vol. 26, nr 3.
 • Minztberg H., Five Ps for Strategy, "California Management Review", jesień 1987.
 • Misses L., Human Action: Atreatise on Economics, CT: Yale University Press, New Haven 1949.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 • Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 • Priem R.L., Is the Resource-based View a Useful Perspective for Strategic Management Research?, " Academy of Management Review" 2001, vol. 26, nr 1.
 • Porter M.E., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1999.
 • Rappaport A., Creating Shareholder Value, Free Press, New York 1986.
 • Robinson J., Economics of Imperfect Competition, Macmillan and Co. Ltd.. London 1948.
 • Rumelt R.P., Schendel D., Teece D.J., Strategic Management and Economics, "Strategic Management Journal" 1991, vol. 12.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 • Sheldon O., The Philosophy of Management, Sir Isaac Pitmann and Son, Ltd., New York 1930.
 • Shepherd W.G., The Economics of Industrial Organization, Prentice Hall, Englewood Cliffs New York 1979.
 • Simon H.A., Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science, "American Economic Review" 1959, nr 3.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Stigler G.J., Perfect Competition Historically Contemplated, "Journal of Political Economy" 1957, nr 2.
 • Sulimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 5-6.
 • Taylor F., Principles of Scientific Management, New York, Harper and Brothers, Publishers 1923.
 • The Common Sense of Political Economy, and Selected Papers on Economic Theory, red. L. Robbins, Ph. Wicksteed, G. Routledge and Sons, Ltd., Londyn 1933.
 • Weltzien Hoivik H. von, Społeczna odpowiedzialność korporacji - wyzwania stojące przed uniwersalnymi standardami korporacyjnej uczciwości, w: Europejskie standardy etyki ispołecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Williamson O.E., Reflections on the New Institutional Economics, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 1985, nr 141.
 • Williamson O.E., Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, Wheatsheaf Books, London 1986.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 • Wit B. de, Meyer R., Strategy, Process, Content, Context, International Thomson Business Press, London 1998.
 • Współczesne teorie organizacji, red. A.K. Koźmiński, PWN, Warszawa 1983.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszaw 1981.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.