PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 151
Tytuł artykułu

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Budget Deficit and Sources of its Financing in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zmiany zachodzące w kształtowaniu się deficytu budżetowego w Polsce w latach 1989-2001 oraz metody jego finansowania. Omówiono rodzaje i metody przywracania równowagi w budżecie państwa, dokonano analizy doświadczeń Polski z lat 1990-2001 wynikających z występowania deficytu budżetowego i stosowania różnych metod jego finansowania, a także oceniono wielkość niedoboru budżetowego oraz długu publicznego w Polsce przez pryzmat przyjętych przez kraje UE fiskalnych kryteriów konwergencji.
EN
Firstly, the study focuses on the issue of state budget and discusses methods of its balancing, in particular covering the existing deficit with the use of public loan, banking system and the income originating from the privatization of state-owned companies. Then it presents factors accountable for budget deficit and analyzes budget financing methods and sources describing how they evolved during the period of 1990-2001. Finally, considering Poland's accession to the Economic and Monetary Union it provides an assessment of budget deficit and public debt from the perspective of the convergence criteria adopted by the EU member states. (JW)
Rocznik
Strony
151
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. de Crombrugghe: Budżet państwa -jego stabilizacja i trwałość. PWN, Warszawa 1995.
 • A Manual on Governmnent Finance Statistics. Washington 1986.
 • Adamiak E., Siarkiewicz A.: Obsługa krajowego zadłużenia budżetu w latach 1992-1996. "Bank i Kredyt" 1997, nr 10.
 • Antowska-Bartosiewicz I., Małecki W.: Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991 r. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce. Zeszyt nr 17, Warszawa 1992.
 • Babczuk A.: Przesłanki rozwoju instytucji krajowego długu publicznego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Prace Naukowe nr 849, AE, Wrocław 2000.
 • Babczuk A.: Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 1993-1997. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Opole 1998.
 • Babczuk A.: Rynek obligacji municypalnych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. W: Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych. Materiały konferencyjne nr 4, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1998.
 • Baka W.: Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995 - studium monograficzno-porównawcze. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • Balicki L.: Dług publiczny w krajach CEFTA. W: Polityka fiskalna a deficyt budżetu państwa i budżetów samorządowych. Red. W. Tyc. Prace Naukowe nr 946, AE, Wrocław 2002.
 • Barro R.J.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 • Baue J., Belka M., Czyżewski A., Wojtyna A.: Inflacja w Polsce 1990-1995. Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
 • Bhaduri A., Łaski K.: The Relevance of Michael Kalecki Today. Insitute for Comparative Economic Studies, Wien 1992.
 • Bien A.: Rola kredytów zachodnich w rozwoju gospodarczym Polski w latach siedemdziesiątych. W: Problemy zewnętrznego zadłużenia Polski i sposoby ich rozwiązywania. Warszawa 1981.
 • Brown B.C.: Fiscal Policy in the Thirtie: A Reappraisal. "American Economic Review" 1956, T. 46, No. 5.
 • Bugaj R.: Dylematy finansów publicznych - przekształcenia w gospodarce polskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2002.
 • Burda M., Wypłosz Ch.: Makroekonomia - podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2000.
 • Chojna-Duch E.: Dług publiczny i deficyt budżetowy. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. E. Ruśkowski. T.I, KiK, Warszawa 2000.
 • Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe -finanse publiczne. LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Ciak J.: Deficyt budżetowy - wybór czy konieczność. "Bank i Kredyt" 1997, nr 4.
 • Ciak J.: Polityka budżetowa. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Domaszewicz R.: Finanse w gospodarce rynkowej. AE, Kraków 1995.
 • Dore O., Nachega J. C.: Budgetary Convergence in the WAEMU: Adjustment Through Revenue or Expenditure? "IMF Working Paper" 2000, No. 109.
 • Dorosz A., Królak Z.: Zarys problemów polityki bilansu płatniczego Polski z krajami kapitalistycznymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W: Problemy zewnętrznego zadłużenia Polski i sposoby ich rozwiązywania. Warszawa 1981.
 • Drwiłło A.: Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych. Gdańsk 1989. "ECB Monthly Bulletin" 2003, August.
 • Falkinger J., Łaski K., Podkaminer L.: Polityka fiskalna w warunkach transformacji. "Studia i Prace" 1995, z. 231, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
 • Famulska T.: Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. AE, Katowice 1998.
 • Fedorowicz Z.: Zarządzanie długiem publicznym. W: Dylematy średniookresowej strategii finansowej. Red. A. Wernik. Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 2000.
 • Feltenstein A., Iwata S.: Why Is It So Hard to Finance Budget Deficits? Problems of a Developing Country. "IMF Working Paper" 2002, No. 95.
 • Filipowicz L.: Amerykańska ekonomia podaży. Poltext, Warszawa 1992.
 • Gaudemet P.M., Molinier J.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2000.
 • Głuchowski J.: Oazy podatkowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Gołębiowski G.: Geneza i próba oceny wstępnej fazy polskiego zadłużenia zagranicznego. "Bank i Kredyt" 1996, nr 10.
 • Gomułka S.: Deficyt budżetowy, inflacja i recesja w okresie transformacji. W: Polityka gospodarcza okresu transformacji. Red. M. Dąbrowski. CASE PWN, Warszawa 1995.
 • Góral R.: Zagadnienia optymalizacji kosztów obsługi długu publicznego w Polsce w latach 1992-2000. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice 2002.
 • Gradoń W.: Rynek finansowy jako niemonetarne źródło finansowania potrzeb pożyczkowych władzy publicznej. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice 2002.
 • Guidelines for Government Deficit and Debt Statistics. Eurostat, Bruksela 1997 (maszynopis powielony).
 • Hagemann R.: The Structural Budget Balance. The IMF's Methodology. "IMF Working Paper" 1999, No. 95.
 • Hanisz R.N.: Równoważenie budżetu i źródła pokrycia deficytu budżetowego. W: Finanse w procesie urynkowienia gospodarki. Seria pod red. K. Znanieckiej. AE, Katowice 1992.
 • Hume I., Orłowski W.M., Strzelec A.: Czy deficyty budżetowe powodują w Polsce inflację. "Bank i Kredyt" 1994, nr 4-5.
 • Józefiak C.: Zależności między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. T. I. Poltext, Warszawa 1997.
 • Kaźmierczak A.: Podstawy polityki pieniężnej. PWN, Warszawa 1998.
 • Komar A.: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 1994.
 • Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Kosterna U.: Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne. CASE, PWN, Warszawa 1995.
 • Kowalski A.: Polski model prywatyzacji. W: Dylematy transformacji. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2001.
 • Kuzińska H.: Regulacje prawne dotyczące procedury budżetowej w Polsce i w Niemczech. Instytut Finansów, Warszawa 1997.
 • Laffer A.B., Miles M.A.: International Economics in an Integrated World. Glenview 1982.
 • Lis S.: Analiza procesów prywatyzacji w Polsce i Republice Czeskiej w latach 1990-1996. W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowowschodniej. Red. S. Lis. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 1998.
 • Lutkowski K.: Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - wybrane zagadnienia. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Lutkowski K.: Uwarunkowania polskiej inflacji i proces jej wygasania. "Ekonomista" 1994, nr 3.
 • Łukawer E.: Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2001.
 • Mackenzie G.A.: Are All Summary Indicators of the Stance of Fiscal Policy Misleading. W: How to Measure the Fiscal Deficit - analytical and methodological issues. Red. M.I. Blejer, A. Cheasty. IMF, Washington 1993.
 • Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Tomalak M.: Finanse publiczne w Polsce 1989-2001 - studium transformacji. IBnGR, Warszawa 2001.
 • Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Tomalak M.: Finanse publiczne w Polsce - przewodnik 2002. IBnGR, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Niedzielski A., Tomalak M.: Sytuacja sektora finansów publicznych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. IBnGR, Warszawa-Gdańsk 2002 (maszynopis powielony).
 • Małecki W.: Zagraniczny dług publiczny. Sytuacja wyjściowa: źródła narastania i koszty obslugi w pierwszej połowie łat dziewięćdziesiątych - ocena względnego ciężaru długu, opracowanie w ramach projektu KBN PBZ-023-06 "Analiza i ocena średniookresowej strategii finansowej". Warszawa 1997.
 • Markiewicz M.: Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację (I). "Bank i Kredyt" 1889, nr 10.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1992.
 • Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce -przewodnik. Presspublica, Warszawa 1996.
 • Mujżel J., Baczko T.: Rozwój sektora prywatnego w polskiej gospodarce w okresie transformacji. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. T. II, Poltext, Warszawa 1997.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill, New York 1989.
 • Nieckarz S.: Dług publiczny i zadłużenie zagraniczne. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 48.
 • Norregaard J.: The Tax Treatment of Government Bonds. "IMF Working Paper" 1997, No. 25.
 • Nowak-Far A.: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Nowy trójkąt bermudzki. Rozmowa Marzeny Kowalskiej ze Stanisławem Gomułką. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 32.
 • Oręziak L.: Polityka budżetowa na obszarze euro. Cz. I. "Bank i Kredyt" 2002, nr 6.
 • Owen D., Cole P.: EMU in perspective. Understanding monetary union. Haarlow 1999.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2001.
 • Owsiak S.: Opinia o źródłach i sposobach finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego w projekcie budżetu państwa na rok 1996. Ekspertyza nr 72, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Owsiak S.: Opinia o rozmiarach, źródłach i sposobie finansowania deficytu budżetowego państwa w projekcie ustawy budżetowej na rok 1998. Ekspertyza nr 146, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Owsiak S.: Problemy równowagi budżetowej w okresie transformacji gospodarki polskiej. "Bank i Kredyt" 1994, nr 1-2.
 • Owsiak S.: Zmiany w strukturze finansowej gospodarki - wybrane elementy. W: Sektor finansowy w Polsce. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 • Owsiak S.: Źródła i sposoby finansowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997. Ekspertyza nr 109, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Owsiak S., Kosek-Wojnar M, Surówka K.: Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny. PWN, Warszawa 1993.
 • Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1994.
 • Polaszkiewicz B.: Polityka stabilizacyjna. W: Wybrane problemy ekonomii. T. II, UMK, Toruń 1994.
 • Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki. Rada Ministrów, Warszawa 1989.
 • Próchnicki L.: Makroekonomia - zrozumieć gospodarkę. Zachodniopomorska Szkoła Businessu, Szczecin 1997.
 • Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce. Red. J. Czekaj, S. Owsiak. PWN, Warszawa 1999.
 • Raport o inflacji w 2000 roku. NBP, Warszawa, maj 2001.
 • Raport o inflacji w 2001 roku. NBP, Warszawa, maj 2002.
 • Raport roczny NBP 1995 rok. NBP, Warszawa 1996.
 • Raport roczny NBP 1996 rok. NBP, Warszawa 1997.
 • Rocznik Statystyczny 1999 rok. GUS, Warszawa 2000.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. Cz. I. PWN, Warszawa 1999.
 • SiwińskaJ.: Zależność pomiędzy oszczędnościami prywatnymi a wielkością deficytu budżetowego. W: Determinanty oszczędzania w Polsce. Red. B. Liberda. Raporty CASE, nr 28, Warszawa 1999.
 • Skarbowe papiery wartościowe - Raport roczny z 1998 r. Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. III, PWN, Warszawa 1979.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954.
 • Sochacka-Krysiak H.: Finanse publiczne - analiza porównawcza. Poltext, Warszawa 1997.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 1995. T. I. Rada Ministrów, Warszawa 1996.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od l stycznia do 31 grudnia 1996 r. Rada Ministrów, Warszawa 1997.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002-2004. Warszawa, listopad 2001.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2003-2005. Ministerstwo Finansów, Warszawa, 28 września 2002.
 • Sulmierski B.: Zadłużenie krajów RWPG w świetle źródeł zachodnich. W: Problemy zewnętrznego zadłużenia Polski i sposoby ich rozwiązywania. Warszawa 1981.
 • System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. NBP, Warszawa, grudzień 2001.
 • System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej. Red. S. Owsiak. PWN, Warszawa 1995.
 • Szpringer Z.: Deficyt budżetu państwa w projekcie budżetu na 1996 r. i źródła jego finansowania (analiza na tle lat 1990-1995). Informacja B SE nr 356, Wydział Studiów Budżetowych Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Szpringer Z., Korolewska M.: Deficyt budżetu państwa w projekcie budżetu na 1997 r. i źródła jego finansowania. Informacja BSE nr 423, Wydział Studiów Budżetowych Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Tomczak A.: Finansowanie deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce w latach 1990-1997. Zeszyt Naukowy nr 12, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Wernik A.: Budżet państwa 1990 r. Dostosowanie budżetowe w programie stabilizacyjnym. Instytut Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Warszawa 1992.
 • Wernik A.: Budżet państwa w latach 1991-1992. Kryzys finansów publicznych i jego przyczyny. Instytut Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Warszawa 1993.
 • Wernik A.: Budżet państwa w 1996 roku. W: Raport o stanie finansowym państwa w 1996 roku. Instytut Finansów, Warszawa 1997.
 • Wernik A.: Budżet państwa i dług publiczny. W: Raport o stanie finansowym państwa w 1998 roku. Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1999.
 • Wernik A.: Budżet państwa i dług publiczny. W: Raport o stanie finansowym państwa w 1999 roku. Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2000.
 • Wernik A.: Budżet państwa i dług publiczny. W: Raport o stanie finansowym państwa w 2000 roku. Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 • Wernik A.: Deficyt budżetowy - inflacja - wzrost gospodarczy. Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, Warszawa 1993.
 • Wernik A.: Deficyt budżetowy - mity i rzeczywistość. W: Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa, ubezpieczenia. Red. A. Wernik. Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 • Wernik A.: Deficyt budżetowy a antyinflacyjne cele polityki pieniężnej. "Bank i Kredyt" 1998, nr 6.
 • Wernik A.: Deficyt budżetowy i dług publiczny. W: Raport o stanie finansowym państwa w 1997 roku. Instytut Finansów, Warszawa 1998.
 • Wernik A.: Deficyt i jego finansowanie w projekcie ustawy budżetowej na 1993 r. Ekspertyza nr 11, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa, grudzień 1992.
 • Wernik A.: Deficyty budżetowe i metody ich leczenia. Ekspertyza nr 239, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa 2001.
 • Wernik A.: Finanse publiczne i polityka fiskalna 1989-1998. Próba syntezy. W: Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych. Red. A. Wernik. Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1999.
 • Wernik A.: Jak wysoki deficyt? "Gazeta Bankowa" z 4-10 lipca 2000 r.
 • Wernik A.: Niefortunna prezentacja. "Gazeta Bankowa" z 18-24 lipca 2000 r.
 • Wernik A.: Niektóre problemy obliczeniowe i interpretacyjne deficytów budżetowych. W: Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. I. Finanse publiczne, AE, Poznań 2000.
 • Wernik A.: Perspektywy wstąpienia Polski do europejskiej unii monetarnej z punktu widzenia polityki fiskalnej. "Bank i Kredyt" 1997, nr 6.
 • Wernik A.: Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu "policy mix". Referat wygłoszony na XXII konferencji naukowej NBP pt. Reformy strukturalne a polityka pieniężna. Falenty 2002, http://www.NBP.pl
 • Wernik A.: Równowaga budżetowa w okresie poprzedzającym transformację ustrojową. Instytut Finansów, Zakład Finansów Publicznych, Warszawa 1994.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1990.
 • Wypych M.: Finanse i instrumenty finansowe. Absolwent, Łódź 1997.
 • Zagadnienia metodologiczne definicji długu publicznego zgodnie z Traktatem z Maastricht. Ministerstwo Finansów, Warszawa 1997 (maszynopis powielony).
 • Ziółkowska W.: Finanse publiczne - teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
 • Żabińska J.: Finanse publiczne a stabilność euro. AE, Katowice 2000.
 • Żukowski R.: Inflacja w procesie transformacji systemowej. W: Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. T. I. Poltext, Warszawa 1997.
 • Akty prawne
 • Council Regulation (EC) No 2223/1995 on the European System of National and Regional Accounts in the Community.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Protokół nr 5 w sprawie nadmiernego deficytu. Official Journal z 1991 r., C 191/84.
 • Rozporządzenie Rady Europy 1466/97/WE z 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia rozpoznania sytuacji budżetowych oraz rozpoznania i koordynacji polityk gospodarczych. Official Journal z 1997 r., L 209/1.
 • Rozporządzenie Rady Europy 1467/97/WE z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia stosowania procedury nadmiernego deficytu. Official Journal z 1997 r., L 209/6.
 • Rozporządzenie z 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. nr 38, poz. 364.
 • Uchwała Rady z 17 czerwca 1997 r. w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu. Official Journal z 1997 r., C 236/01.
 • Ustawa Prawo budżetowe z l lipca 1958 r. Dz.U. nr 45, poz. 221 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo budżetowe z 25 listopada 1970 r. Dz.U. nr 29, poz. 224 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo budżetowe z 13 grudnia 1984 r. Dz.U. nr 56, poz. 283 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Dz.U. nr 74, poz. 440 z późn. zm.
 • Ustawa z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Dz.U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe. Tekst pierwotny: Dz.U. 1991, nr 4, poz. 18, tekst jednolity: Dz.U. 1993, nr 72 poz. 344 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst pierwotny: Dz.U. 1991, nr 80 poz. 350; tekst jednolity: Dz.U. 1993, nr 90, poz. 416 z późn. zm.
 • Ustawa z 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 104, poz. 450 z późn. zm.
 • Ustawa z 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 18, poz. 82 z późn. zm.
 • Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 80, poz. 369 z późn. zm.
 • Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych. Dz.U. nr 106, poz. 673 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. Dz.U. nr 122, poz. 1315, art. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000049630649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.