PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 186
Tytuł artykułu

Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii

Autorzy
Warianty tytułu
Living Standards in Poland Compared to Greece, Spain and Portugal's Experiences.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę podsumowania zjawisk i zmian zachodzących w ramach poziomu życia w Polsce w latach 1980-2003 na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawiono charakterystykę doświadczeń integracyjnych państw z punktu widzenia poziomu życia. Omówiono zróżnicowanie poziomu życia ludności Polski, Grecji, Hiszpanii i Portugalii oraz różnice w poszczególnych dziedzinach poziomu życia. Zaprezentowano również przewidywane zmiany poziomu życia ludności Polski w wyniku integracji z UE.
EN
There is an attempt of summarizing changes in Poland's living standards during 1980-2003 and those in Greece, Spain and Portugal in the context of Poland's membership in the European Union. There is also a description of integration experiences of countries from living standards viewpoint. (AŁ)
Rocznik
Strony
186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Publikacje książkowe i raporty
 • Auleytner J.: Polityka społeczna - teoria a praktyka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1997.
 • Barańska A.: Kształtowanie nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz. Raport nr 203/2002.
 • Basic Statistics of the Community. European Community, Luxemburg 1992.
 • Beblo M., Golinowska St., Lauer Ch., Piętka K., Sowa A.: Poverty Dynamics in Poland. Selected Quantitative Analyses. CASE Report No. 54. Warsaw 2002.
 • Blanchard O.: What Hides Behind an Unemployment Rate: Comparing Portuguese and U.S. Unemployment. Working Papers Series 6636. National Bureau of Economic Research 1988.
 • Borchardt K.D.: European Integration - the Origins and Growth of the European Union. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1995.
 • Borkowska St. (red.): Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. IPiSS, Warszawa 2002.
 • Budzowski K., Wydymus S. (red.): Problemy handlu międzynarodowego. AE, Kraków 1996.
 • Compendium of Social Statistics and Indicators. United Nations, New York 1991.
 • Dietrich A.R., Osak M.: Reform of the Health Reform in Poland - Preliminary Diagnosis. CASE Seminar 9th May, Warsaw 2002.
 • Domański H.: Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 • Dzienisz L., Sobieska J.: Praca i staże w UE - przewodnik praktyczny. Wyd. "Studio EMKA", Warszawa 2003.
 • Europe in Figures - Third Edition Eurostat 1993. European Community, Luxemburg 1995.
 • Europe in the Year 2000. "Euromonitor 1990, European Commission", Luxemburg.
 • European Economy - The Economic and Financial Situation in Portugal - Portugal in the Transition to EMU. "European Commission" 1997, No. 1.
 • European Economy - The Economic and Financial Situation in Spain - Spain in the Transition to EMU. "European Commission" 1994, No. 7.
 • "Economic Outlook" 54. OECD Paris, December 1993.
 • Economic Survey of Europe in 1994-1995. Geneva 1995.
 • Economic Portrait of the EU 2002. European Commission, Luxemburg 2002.
 • Economic Portrait of the EU 2003. European Commission, Luxemburg 2003.
 • Economic Situation in the Community 1996-1997. European Commission, Directorate General II, Brussels, May 1996.
 • Economy - Innocenti Occasional Papers No. 29, Florence, Italy, UNICEF, International Child Development Centre 1992.
 • Employment in Europe 1998, Employment and Social Affairs. European Commission, Luxemburg 1999.
 • Employment Policies in the EU and in the Member States. Joint Report 1998, "Employment & Social Affairs", European Commission 1998.
 • Compilation of the 15 National Executive Summaries, National Reports. "Eurobarometer" 2003, 59.
 • EUR FOOD "Our Farming Future". European Community, Luxemburg 1993.
 • "Eurostat Yearbook" 1996. European Commission, Luxemburg 1997.
 • "Eurostat Yearbook" 1998/99. European Commission, Luxemburg 1999.
 • Eurostat 1986-1993: Competitiveness and Cohesion Trends in the Regions EC Regional Policies EC 1994, Fifth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development in the Community.
 • Eurostat Yearbook'97. A Statistical Eye on Europe 1986-1996. European Commission, Luxemburg 1997.
 • Eurostat Yearbook 2003. The Statistical Guide to Europe, Data 1991-2001. European Commission, Luxemburg 2003.
 • Fiejka Z.: Europejskie procesy integracyjne a międzynarodowe przepływy pracy. Międzynarodowe sympozjum: "Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego". Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1992.
 • Frąckiewicz L.: Polityka społeczna. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.
 • Gawroński J.: Porównanie PKB i siły nabywczej walut Polski na tle krajów Unii Europejskiej w 1997 r. GUS ZBSE z. 264. Warszawa 1999.
 • Golinowska St.: Health Care Reform in Poland After 3 Years. Challenges for New Authorities. CASE, Warsaw 2001.
 • Golinowska St. (red.): Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 • Gorczyca M.: Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów. ZBSE, z. 238, Warszawa 1996.
 • Gorczyca M.: Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie w Polsce i wybranych krajach. GUS, Warszawa 1995.
 • Gorczyca M.: Dysparytety mieszkaniowe: miasto - wieś. GUS ZBSE 2000, nr 268.
 • Gorczyca M.: Polski dysparytet mieszkaniowy. Przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską. GUS ZBSE 2002, nr 282.
 • Hausner J., Marody M., Wilkin J., Wojryna A., Zirk-Sadowski M.: Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej. UE Monitoring II, Friedrich Ebert Stiftung Warszawa 1998.
 • Handbook on Social Indicators. United Nations 1989, New York.
 • Hantrains L.: Social Policy in the European Union. Macmillian Press 1995.
 • Health, Food and Alcohol and Safety. "Special Eurobarometer" 186, European Commission 2003.
 • Historical Statistics: Portugal 1995. OECD Economic Outlook 1996.
 • Human Development Report 1999-2003, UNDP.
 • Jarociński M: Nominal and Real Convergence in Spain, Portugal and Greece During Their Accession to the EMU. Studies & Analyses CASE, Warsaw 2003.
 • Kurth J., Petras J.: Mediterranean Paradoxes - The Politics and Social Structure of Southern Europe. Berg, Oxford 1994.
 • Levitas A., Golinowska St., Herczyński J.: Improving Rural Education in Poland. Report Prepared for the Warsaw Delegation of the European Commission by the Case. CASE March 2001, Warsaw.
 • Lanek J.: Report on the Polish Housing Sector. Housing Finance Project Office, Warsaw 1996.
 • Integracja Europejska w oczach Polaków. Studia i analizy nr 5. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1998.
 • Janoś-Kresło M.: Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. SGH Monografie i Opracowania, z. 512. Warszawa 2002.
 • Jasińska-Kania A., Marody M. (red.): Polacy wśród Europejczyków. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.
 • Jasiński J.: Analiza integracji - przygotowanie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo ZIGGuart, Warszawa 1998.
 • Kabaj M.: Bezrobocie jako naczelny problem polityki gospodarczej i społecznej. "Stan i perspektywy polskiej gospodarki". Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, zeszyt 3, Warszawa 1993.
 • Karaszewska H.: Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego. Wyd. Uniw. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
 • Kłos B.: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w polityce społecznej Unii Europejskiej. Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz. Raport nr 946/2002.
 • Kolasa-Bobińska L. (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Kołodko G.W.: Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Warszawa 2001.
 • Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport. Warszawa-Natolin 2003.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. IPiSS, Warszawa 1998.
 • Kurzynowski A. (red.): Polityka społeczna - globalna i lokalna. Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2000.
 • Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Stasiak J., Zarychta H.: Zatrudnienie i bezrobocie - dynamika, struktura i polityka państwa. Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Key Text, Warszawa 1993.
 • Kwiatkowski E.: Groźba wzrostu bezrobocia strukturalnego. Możliwości jego ograniczania. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 • Krzyżek A.: Usługi w sieci Internet. Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, Kraków 1998.
 • Lifelong Learning: Citizens' Views, CEDEFOP - Education and Culture 2003.
 • Limański A., Syrek M.: Integracja ekonomiczna Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo "Difin", Warszawa 2001.
 • Lisowska: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Monografie i Opracowania SGH nr 494. Warszawa 2001.
 • Marody M. (red.): Wymiary życia społecznego - Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.): Kultura polska a Unia Europejska- problemy, wyzwania, nadzieje. AE, Warszawa-Wrocław 1998.
 • Maxwell K., Spiegel S.: The New Spain: From Isolation to Influence. New York 1994.
 • Milanovic B.: Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. Washington DC, World Bank 1998.
 • National Accounts Statistics: Analysis of Main Aggregates, 1988-1989. United Nations, New York 1991.
 • Nastroje społeczne w styczniu 2004 r. Komunikat z badań CBOS BS/8/2004. Warszawa 2004.
 • Nicholson F., East R.: From Six to Twelve - The Enlargement of the European Communities. Harlow, Longman 1987.
 • Osiecka J.: Opinia publiczna o integracji europejskiej - wyzwania dla polityki informacyjnej państwa. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Raport nr 156/1999.
 • Mujżel J. (red.): Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności (rozwiązane i nierozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z U E). Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Raport 23. Warszawa 1997.
 • Narodowy Spis Powszechny. "Mieszkania 2002". GUS, Warszawa 2002.
 • Nastroje społeczne w styczniu. Komunikat z badań CBOS BS/8/2004. Warszawa 2004.
 • Negocjacje akcesyjne - wnioski z doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Kolegium Europejskie, Natolin 1999.
 • Olechowska K.: Polska w Unii Europejskiej. Jaki wzrost gospodarczy? Omówienie dyskusji. Zeszyły BRE Bank - CASE nr 66/2003.
 • Opinie o opiece zdrowotnej. Komunikat z badań CBOS BS/1/2004. Warszawa 2004.
 • Opinie o konflikcie między lekarzami a Narodowym Funduszem Zdrowia. Komunikat z badań CBOS BS/10/2004. Warszawa 2004.
 • Orłowski W.M.: Problemy społeczno-gospodarcze związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, z. 258. GUS, Warszawa 1998.
 • Orłowski W.M.: Korzyści i koszty członkostwa w Unii Europejskiej. CASE, Warszawa 2001.
 • Orłowski W.M.: Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej. Instytut Europejski, Łódź 1998.
 • "OECD Economic Outlook" 1991, No. 50, 52.
 • "OECD Economic Outlook": Spain 1997, Iss. 61.
 • Perczyński M.: Międzynarodowe determinanty rozwoju Polski w nowym układzie stosunków globalnych. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 • Pietras J.: Polska w Unii Europejskiej. Jaki wzrost gospodarczy? Zeszyty BRE Bank - CASE nr 66. Warsaw 2003.
 • Poparcie dla członkostwa w UE, opinie o unijnej konstytucji i skutkach niepowodzenia brukselskiego szczytu. CBOS BS/16/2004, Warszawa 2004.
 • "Roczniki Statystyczne". GUS 1980-2003.
 • Rok 2004 - oczekiwania i obawy. Komunikat z badań CBOS, BS/19/2004. Warszawa 2004.
 • Sipos S.: Poverty Measurement in Central and Eastern Europe Before. The Transition to the Market Understanding Poverty in Poland. World Bank 1995, Washington D.C. 1995.
 • Social Portrait of Europe. Eurostat, Luxemburg 1996.
 • Samopoczucie Polaków w 2001 r. Komunikat z Badań CBOS, Warszawa, styczeń 2002.
 • Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Opracowanie z konferencji z 8 września 1997 r.: Region Gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią. Klub współczesnej myśli politycznej. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2001.
 • Sobótko K. (red.): Kultura w procesie integracji europejskiej. Instytut Europejski, Łódź 1998.
 • Sowa A.: Operation of Health Care Institutions After the Reform. Premises for Changes. Information on Research Project. CASE, Warsaw 2001.
 • Strużyna A.: Relacje płac w przekroju społecznym i przestrzennym w Polsce w latach 1989-1998. W: Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji. Red. W. Jarmołowicz. AE, Poznań 2001.
 • Swadźba St. (red.): Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. AE, Katowice 1998.
 • Sytuacja na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem w styczniu. Komunikat z badań CBOS BS/9/2004. Warszawa 2004.
 • Tendera-Właszczuk H. (red.): Polska droga do Unii Europejskiej. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 14-16 listopada 1996.
 • Therborn G: Drogi do nowoczesnej Europy. Wydawnictwo PAN, Warszawa-Kraków 1998.
 • The Health of Adults in the European Union. European Commission, "Special Eurobarometer" 2003, 83.
 • Trends in Europe and North America 1998-1999. The Statistical Yearbook of The Economic Commission for Europe, United Nations, New York and Geneva 1999.
 • The Economic and Financial Situation in Portugal - Portugal in the Transition to EMU. "European Commission" 1997, No. 1.
 • Trends in Europe and North America 1998-1999. United Nations Economic Commission for Europe, New York 1999.
 • Trends in Health Status, Services and Finance: The Transition in Central and Eastern Europe. "The World Bank" 1996, Vol. 1.
 • Troukalis L.: The European Community and Its Mediterranean Enlargement. G. Allen & Ullwin, London 1991.
 • Uczestnictwo w kulturze i niektóre inne formy spędzania czasu wolnego w 2003 r. Komunikat z badań CBOS BS/20/2004. Warszawa 2004.
 • Walewski M.: Styczniowy wzrost bezrobocia: bardzo zły, bardzo dobry, znak, czy ani jedno ani drugie? CASE, Warsaw 2003.
 • Working Conditions in the Acceding and Candidate Countries. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg 2003.
 • Wyżnikiewicz B.: Stan gospodarki Polski w IV kwartale 2003 r. prognozy kwartalne na rok 2004 i prognozy roczne do 2006 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2004.
 • Zawadzki E.: Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Raport nr 190/2001.
 • Zawadzki E.: Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Raport nr 195/2001.
 • Zienkowski L.: Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996 - próba syntezy. GUS ZBSE, z. 254. Warszawa 1998.
 • Artykuły
 • Akritidis L.: Grecja wobec perspektywy uczestnictwa w UGW. "Studia Europejskie" 1997, nr 3.
 • Ayala L.: Social Needs, Inequality and the Welfare State in Spain: Trends and Projections. "Journal of European Social Policy" 1999, nr 34.
 • Ash N., Sington Ph.: Spain: Transformed in Twelve Years. "Euromoney" 1987, No. 3.
 • Bentolila S., Dolado J.: Labour Flexibility and Wages: Lessons from Spain. "Economic Policy" 1994, Vol. 20.
 • Bernatowicz G: Europejska polityka Hiszpanii. Wnioski dla Polski. "Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 4.
 • Bernatowicz G: Hiszpania a proces integracji europejskiej. "Studia Europejskie" 1999, nr 2.
 • Bernaś B.: Materialne podstawy życia ludności Hiszpanii. "Polityka Społeczna" 1989, nr 5/6.
 • "Biuletyn Statystyczny" GUS 2004, nr 12.
 • Bogaty żebrak. "Przegląd Ekonomiczny" 2001, nr 280.
 • Borkowska M.: Czy 10 mld zł wystarczy? "Europa" 2003, nr 28.
 • Borkowska M.: Dot eu dla Europejczyków. "Europa" 2003, nr 20.
 • Bradley J.: Irish Economic Development in International Perspective. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji". Warszawa, 23-24 października 2003.
 • Buchner-Jeziorska A.: Równość szans w dostępie do szkolnictwa w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, nr 1.
 • Bywalec Cz.: Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-1993). "Ekonomista" 1995, nr 4.
 • Bywalec Cz.: Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 • Celiński A.: Bezradni. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 18.
 • Celiński A.: Bezrobocie. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 17.
 • Celiński A.: Co ze zdrowiem? "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 19.
 • Cesarski M.: Makroproporcje mieszkalnictwa w latach 90. "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 3-4.
 • Chmielewska A.: Szwedzi na łączach. "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 36.
 • Chmielewski A.: Globalna Polska. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 16.
 • Ciacek P., Długołęcka M., Marciniak R.: Klient na mieszkanie. "The Report" 2001, No. 1.
 • Czapiński J.: Społeczne koszty transformacji. "Czas Psychologiczny" 1995, t. 1.
 • Crafts N.F.R.: Economic Growth in East Asia and Western Europe Since 1950: Implications for Living Standards. "National Institute Economic Review" 1997, Iss. 162.
 • Candidate Countries Real GDP up 3,4% for Second Quarter 1998. "Key Figures - Bulletin of Economic Trends in Europe and Summaries" Eurostat, 1999, No. 4.
 • Catalan J.: The Development of Two European Peripheral Economics in the Long Term: Poland and Spain, 1450-1990. Mannheim University "Working Papers" 1995, No. 13.
 • Country Profiles on the Housing Sector - Poland, United Nations, New York and "Eurobarometer" Spring 2003. Comparative Highlight Report: UE and the Candidate Countries. "Eurobarometer" 2000, No. 54.
 • Poparcie dla UE. "Eurobarometer" 2003, 59.
 • Darzyńska M.: Sytuacja bytowa rodzin: zasięg ubóstwa. "Polityka Społeczna" 2002, nr 4.
 • Dominiak W.: Polityki mieszkaniowe w krajach UE. "Sprawy Mieszkaniowe" 2001, nr 1-2.
 • Dominiak W., Uchman R.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. "Sprawy Mieszkaniowe" 2001, nr 3.
 • Dryll J.: Dramatyczny rekord. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 3.
 • Dryll J.: Ludzie zbędni i nieomylni. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 23.
 • Dryll J.: Rynek pod napięciem. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 15.
 • Duczkowska-Małysz K., Małysz J.: Największe zagrożenie - bezrobocie. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 22.
 • eEurope - Europa stawia na Internet. "Europa" 2002, nr 7.
 • Europa za Pirenejami. "Integracja" 1999, nr 6.
 • Eurokoszyk Polityki 2001. "Polityka" 2002, nr 1.
 • Europa Zachodnia zaniepokojona spadkiem wzrostu gospodarczego. "Przegląd Ekonomiczny" 2001, nr 289.
 • Europejska rodzina odchodzi od tradycji. "Unia Europejska" 2001, nr 10.
 • Eysmontt J.: Optymizm na wyrost. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 4.
 • Frieske K.W.: Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 • Gołata K., Garski K., Orłowski K., Remisiewicz M., Romański W., Warzecha Ł.: Ostatni rok przed Unią - Polska gospodarka 2003. "Businessman" ze stycznia 2003.
 • Goryl A., Walkosz A.: Liniowe systemy wydatków dla niektórych krajów europejskich. "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 10.
 • Górski J.: Raport UKIE: Bilans korzyści i kosztów. Jedyna droga. "Europa" 2003, nr 16-17.
 • Grecja w UE, czyli początek i koniec "Trzeciej Drogi". "Integracja" 1998, nr 2.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: E-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Gromek T., Wojnowski R.: Obecna sytuacja gospodarcza oraz wiosenna prognoza dla strefy euro na 2001-2002. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 7/8.
 • Gutowski R.: Nikt nie chce być czarną owcą. Nie udawaj Greka. "Europa" 2003, nr 1.
 • Fels J.: Trade Effects of Greece Accession to the European Community. "Journal of World Trade" 1988, Vol. 22.
 • Fernandez-Morales A., Haro-Garcia I.: Women and Poverty in Spain (1981-1991). "Social Indicators Research - an International and Interdisciplinary Journal for Quality of Life Measurement" 1996, No. 2.
 • Foryś J., Golakowicz A.: Rynek nieruchomości w Europie. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 4.
 • GDP per Capita. "Statistics in Focus - Economy and Finance" 2000, nr 2.
 • GDP of the Candidate Countries. "Statistics in Focus - Economy and Finance" 2000, nr 3.
 • Golinowska St.: Europejski model socjalny. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 • Gonzalez F., Sington Ph.: Spain: Entering a New Era' Five reason to Celebrate. "Euromoney" 1988, No. 9.
 • Hildebrandt A.: Rozwój szkolnictwa wyższego w Europie. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 4.
 • Hiszpania: Boom słabnie. "Przegląd Ekonomiczny" 2001, nr 271.
 • Hiszpania: Obawy o fundusze strukturalne. "Przegląd Ekonomiczny" 2001, nr 280.
 • Hiszpania: Od roku zatrudnienie rośnie o 1000 miejsc pracy dziennie. "Przegląd Ekonomiczny" 1998, nr 212.
 • Hiszpania: Wzorowy uczeń Unii Europejskiej. "Przegląd Ekonomiczny" 1998, nr 205.
 • Gross Domestic Product 1998. "Statistics in Focus" 2000, nr 2.
 • Heard J.: Portugal Has its Head in Europe, but its Feet in the Third World. "International Management" 1987, Vol. 42.
 • Karapostolis V.: Socio-occupational Groups and Consumer Behaviour in Greece. "International Social Economics" 1986, Vol. 13.
 • Life Satisfaction in Europe since 1975. "Eurobarometer" 1996, No. 45.
 • Lopez-Claros A.: Growth-Oriented Adjustment: Spain in the 1980s. "Finance and Development" 1989, Vol. 26.
 • Iwanicka-Gillert S.: Ostrożnie z okresami - rozmowa z L. Leandro da Silva - sekretarzem ambasady portugalskiej. "Magazyn Europejski" 1999, nr 8.
 • Jabłoński M.: Edukacja w UE. "Unia Europejska" 2001, nr 9.
 • Jacukowicz Z.: Czy różnicować płacę minimalną? "Polityka Społeczna" 2002, nr 5-6.
 • Karpińska K.: Nasze doświadczenia mogą przydać się Polsce. "Unia Europejska" 2002, nr 1.
 • Karpiński A.: Perspektywy zmian na rynku pracy w okresie do roku 2010. "Rynek Pracy" 1999, nr 7.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Richard Baldwin o rozszerzaniu Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1994, nr 9.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Polscy eksperci konkurują z Tejrezjaszem. "Aida" 1996, nr 6.
 • Kleer J.: Jak dobrze pójdzie, może za 20 lat dogonimy Portugalię. "Polityka" 2001, nr 2.
 • Klewszczyński A.: Dogonić Europę. "Europa" 2002, nr 13.
 • Klewszczyński A.: Europa kobiet. Polska równych szans. "Europa" 2003, nr 4.
 • Klewszczyński A.: Jak walczyć z bezrobociem. Unia pomoże? "Europa" 2003, nr 14-15.
 • Klewszczyński A.: Po wejściu do Unii. Cenowy szok nam nie grozi. "Europa" 2003, nr 3.
 • Klewszczyński A.: Po wstąpieniu do UE zdrożeją mieszkania. Gdy już się wzbogacimy... "Europa" 2003, nr 1.
 • Klewszczyński A.: Rynek mieszkaniowy - daleko od Unii. "Europa" 2002, nr 13.
 • Klewszczyński A.: Szlachetne zdrowie. "Europa" 2003, nr 18.
 • Klewszczyński A.: W towarzystwie bogatszych od nas. Ubodzy krewni? "Europa" 2002, nr 8.
 • Klewszczyński A.: Żyjemy za krótko. "Europa" 2003, nr 28.
 • Kłos B.: Program ubóstwa i wykluczenia społecznego w polityce społecznej Unii Europejskiej. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Raport nr 946/2002.
 • Kowalski J.K.: Z bezrobociem jest gorzej niż podaje rząd. "Gazeta Prawna" 2003, nr 218.
 • Konferencja Naukowa Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus": "Problemy budownictwa mieszkaniowego w perspektywie lat 2010-2020" z 9 czerwca 2000 r. "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 3-4.
 • Korniłowicz J.: Opłaty za mieszkania i koszty ich utrzymania. "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 1-2.
 • Kotowska J.E.: Zmiany modelu rodziny: Polska - kraje europejskie. "Polityka Społeczna" 2002, nr 4.
 • Kołaczek B.: Dostęp do edukacji. "Polityka Społeczna" 2002, nr 10.
 • Król K.: Wrzuć monetę. "Wprost" 2002, nr 14.
 • "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". GUS 1998, nr 1.
 • "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". GUS 1999, nr 1-3.
 • "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". GUS 2001, nr 2.
 • "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". GUS 2001-2003, nr 1, 3-4.
 • Kwestionowana równość szans. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 16.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T.: Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 10.
 • Lagenda I.: Więcej kupimy po wstąpieniu do Unii. Najbogatsi i najbiedniejsi w Europie. "Europa" 2003, nr 1.
 • Lipowski A.: Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-1998. "Ekonomista" 1999, nr 6.
 • Łagowski B.: Potrzeba integracji. "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 34.
 • Łazarowicz M.: Mała Portugalia - wielki skok. "EURO - Fakty" 2001, nr 1.
 • Maciaszczyk A., Woreta R.: Prezentacja Raportu Komisji Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 7/8.
 • Manasian D.: Can Spain Keep Growing? "International Management" 1988, Vol. 43.
 • Mateus A.M.: Portugal's. Convergence Process: Lessons for Accession Countries. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji" Warszawa 24-25 października 2003.
 • Makowiecki M.: Gospodarka żywnościowa. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 2.
 • Malzahn C.Ch.: Ludzie podziemia. "Forum" 2002, nr 3.
 • Marciniak G., Nowak L.: Podstawowe wyniki spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2002 r. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 9.
 • Markiewicz W.: Komórki dla chytrusów. "Polityka" 1996, nr 4.
 • Matuszewski M.: Budowlany boom. "Życie Gospodarcze - Consulting" 1998, nr 5.
 • Meissner M.: Pieniądze na łączach. "Życie Gospodarcze - Consulting" 1998, nr 5.
 • Miejsce Portugalii w Unii Europejskiej. "Przegląd Ekonomiczny" 1998, nr 211.
 • "Międzynarodowy Rocznik Statystyczny". GUS 2000, 2003.
 • Mietek G: Europejscy zwycięzcy. "Integracja" 1999, nr 4.
 • Mietek G: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 3.
 • Minkiewicz B.: NIK o uczelniach niepaństwowych. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 23.
 • Misiak M.: Późne opamiętanie. "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 19.
 • Moryc J.: Globalizacja to przeznaczenie. "Unia Europejska" 2001, nr 4.
 • Moszej G: Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 7/8.
 • Nash E.: Hiszpania przechodzi od dyktatury do demokracji. "Dialog Europejski" 1996, nr 1.
 • Nash E.: Po rządach Franco Hiszpania zmienia kurs. "Dialog Europejski" 1995, nr 2.
 • Niemczyk A.: Zmiany konsumpcji gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 4.
 • Nowak A.Z.: Dylematy polskiej polityki gospodarczej wobec zmian na światowych rynkach finansowych i integracji z Unią Europejską (ujęcie jednostkowe). "Ekonomista" 2000, nr 1.
 • Nowak P.Z.: Jak daleko do Unii? "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 12.
 • Nowak P.Z.: Polskie bezrobocie w unijnych realiach. "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 7.
 • Nowak E.: Nie oczekujemy tak wiele. "Europa" 2003, nr 24.
 • Nowakowska E.: Magister, syn magistra. "Polityka" 2001, nr 8.
 • O'Connell Th., Smyth D.: Real Convergence within the European Union: The Case of Ireland. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji" Warszawa, 23-24 października 2003.
 • Orzelska A.: Rozpoczęło się przewodnictwo Portugalii w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 2000, 1.
 • Papandreou A., Macleod A., Passow A.: Greece: Papandreou's. New Faith - More Chances than We Ever Had. "Euromoney" 1988, No. 3.
 • Pajkowska M.: Socjalne cele na drodze UE. "Unia Europejska" 2001, nr 9.
 • Piotrowski A.: Trzeba na to zgody. "Puls Biznesu" z 12 listopada 2001.
 • Piotrowski A.: Zdzwońmy się z Unią. "Puls Biznesu" z 12 listopada 2001.
 • Piwoński R: Prognozy dla Polski. "Gospodarka" 2003, nr 1.
 • Popiołek E., Frączkowski M.: Przyglądamy się każdej złotówce. "Unia Europejska" 2001, nr 10.
 • Placzyński A.: Branża budowlana w Polsce - Raport specjalny. "The Times - International Contacts Magazine" 2000, nr 1.
 • Płoszajski P.: Gospels o edukacji menedżerskiej. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 23.
 • Prognozy gospodarcze: Tempo wzrostu gospodarczego chwilowo słabnie. "Dialog Europejski" 1998, nr 1.
 • Program strategii gospodarczej rządu: mieszkalnictwo. "Sprawy Mieszkaniowe" 2002, nr 1-2.
 • Prymus Europy Południowej. "Przegląd Ekonomiczny" 1998, nr 205.
 • Przewidywania wzrostu w 2004 r. "Przegląd Ekonomiczny" 2004, nr 341.
 • Radzimińska T.: Wzrost liczby mieszkańców. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 37.
 • Raport Komisji Europejskiej 2001 o postępach na drodze do członkostwa w UE. "Unia Europejska" 2001, nr 11.
 • Raport okresowy z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE. "Unia Europejska" 2001, nr 11.
 • Raport umiarkowanie pozytywny. "Unia Europejska" 2001, nr 12.
 • Ratajczyk M.: Cena sukcesu. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 19.
 • Reed C.: Greece: Light at the End of the Tunnel? "International Management" 1989, Vol. 44.
 • Ruiz-Castillo J.: The Anatomy of Money and Real Inequality in Spain, 1973-1974 to 1980-1981. "Journal of Income Distribution" 1995a, No. 4.
 • Ruiz-Castillo J.: A Simplified Model for Social Welfare Analysis: An Application to Spain, 1973-1974 to 1980-1981. "Review of Income and Wealth" 1998, Ser. 44, No. 1.
 • Rybiński K.: EU accession impact on the Polish economy. A paradise lost? Konferencja NBP "Sukcesy i porażki procesu konwergencji", 23-24 października 2003.
 • Sachs J.D., Warner A.M.: Achieving Rapid Growth in the Transition Economies of Central Europe. "Development Discussion Paper" (Harvard Institute for International Development) July 1996, No. 544.
 • Sabethai I.: Greece: the Long Process of Economic and Institutional Convergence. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji". Warszawa 24-25 października 2003.
 • Smith D.S.: Portugal: Riding the Rails of New Prosperity. "Europe" 1989, 289.
 • Sadowski Z.: Stan gospodarki polskiej w 1997 r. i jej perspektywy. "Ekonomista" 1998, nr 1.
 • Sienicki S.: Droga Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot Europejskich. "Wspólnoty Europejskie" 1992, nr 12.
 • Stefaniak P.: Morze eurorealizmu. "Gospodarka" 2003, nr 2.
 • Strzelecki Z.: Europa - Polska, stan i perspektywy demograficzne 1980-2050. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 9.
 • Szmutz J.: Taniej niż w Unii i drożej niż w regionie. "Europa" 2003, nr 28.
 • Szmutz J.: Więcej pracy i lepsze perspektywy. "Europa" 2003, nr 25.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A.: Ubóstwo we Francji i w Polsce. "Wiadomości Statystyczne'" 2001, nr 4.
 • Sztanderska U.: Polityka rynku pracy. "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 2.
 • Szyperska U.: Ceny strachu. "Polityka" 2001, nr 2.
 • Tamowicz P.: Wspieranie rozwoju rynku. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 25.
 • Teluk T.: Ile Polski w Europie. "Gospodarka" 2003, nr 11.
 • Timofiejuk J.: Dochody realne w 2002 r. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 6.
 • Tokarz D.: Obniżenie cen to cena wzrostu. "Puls Biznesu" z 12 listopada 2001.
 • Tokarz D.: Rynek nie jest jeszcze nasycony. "Puls Biznesu" z 12 listopada 2001.
 • Tokarz D.: TP S.A. straciła 400 tyś. klientów. "Puls Biznesu" z 12 listopada 2001.
 • Tymowska K.: Projekt naprawy. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 24.
 • Udział wydatków socjalnych. "Przegląd Ekonomiczny" 1996, nr 163.
 • UE ma pieniądze na przyjęcie 10 nowych członków w 2004 r. "Unia Europejska" 2001, nr 10.
 • The Economie and Financial Situation in Portugal, Portugal in the Transition to EMU, European Economy. (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs) "Reports and Studies" 1997, nr 1.
 • Warzywoda-Kruszyńska W.: Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci. "Polityka Społeczna" 2002, nr 4.
 • Walewski M.: Styczniowy wzrost bezrobocia. Bardzo zły, bardzo dobry znak, czy ani jedno ani drugie? Raport CASE, 3 marca 2003.
 • Wieczorek J.: Droga Hiszpanii do EWG - przykład dla Polski. "Rynki Zagraniczne" 1991,nr 43.
 • Wieczorek P.: Bezrobocie w Polsce i państwach UE. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 6.
 • Wolny M.: Książka na telefon. "Polityka" 2001, nr 13.
 • Woźniakowski H.: Europejska debata o kulturze. "Unia Europejska" 2001, nr 9.
 • Wydatki Europejczyków (art. red.). "Integracja" 1999, nr 4.
 • Wysocki F., Kurzawa J.: Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 3.
 • Valencia M.: Eastern Europe's Western Doubts. (In: The World in 2000. "The Economist") "Przegląd Ekonomiczny" 2000, nr 245.
 • Vasconcelos A. de: Europeizacja portugalskiej polityki zagranicznej. "Sprawy Międzynarodowe" 1992, nr 5.
 • Zagórski Z.: Klasa średnia transformacji pokomunistycznej - wybrane problemy. W: Socjologiczne portrety grup społecznych. Red. Z. Zagórski. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Z bezrobociem jest gorzej niż podaje rząd. "Gazeta Prawna" 2003, nr 218.
 • Zdrowie i bogactwo. "Przegląd Ekonomiczny" 1999, nr 232.
 • Vamvakidis A.: The Convergence Experience of the Greek Economy in the EU: Lessons for EU Accession Countries. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji", Warszawa 24-25 października 2003.
 • Vinals J.M.: Spain in the EU: the Key Issues. Konferencja NBP: "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji", Warszawa 24-25 października 2003.
 • Wingvist K.: The European Consumer in 1994. Statistics in Focus - Population and Social Conditions. "Eurostat" 1999, No. 9.
 • White D.: Spain - Iberian Country is Adapting Well to E.G. Membership. "Europe" 1987, 265.
 • World Labour Report 1995. International Labour Office, Geneva 1996.
 • World Population Profile: 1998. US. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration Bureau of the Census, T.M. McDevitt February 1999, US. Agency for Inter Development.
 • Yannopoulos G.N.: European Integration and the Iberian Economies. Macmillian Press, London 1989.
 • Publikacje internetowe
 • Badania IPiSS - GUS, http://www.ipiss.com.pl./teksty/wykres 2.gif
 • Clarke S.: "Poverty in Poland", http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/Poverty.htm
 • Cutting Social Transfer Payments will Increase Poverty and Inequality in Europe, http://www.res.org.uk/media/anncont99/heady.htm
 • Czerwińska E.: Zagadnienie wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Raport nr 20, http://biurose.sejm.gov.pl./teksty/nr 120.htm
 • Dane statystyczne GUS. Przeciętne dalsze trwanie życia w 1950-2002, http://www.stat.gov.pl./serwis/nieregularne/trwanie/ex 1950-2002
 • European lelework Development, http://www.eto.org.uk/eustas/minutes.ntm Housing Policy in a European Perspective, http://www.jrf.org.uk/housing/H129.html
 • Human Development Report 2003, http://www.undp.org/hdi2003/indicator
 • Increased Inequality, Poverty Accompany Economic Transition, http://www.omri.cz/Publications/Transition/Features/Feature/Feature.V02N20-Wyzan.html
 • Jedność - solidarność - różnorodność Europy, jej narodów i jej terytorium. Drugi raport w sprawie spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska 2001, polska wersja, http://www.cie.gov.pl./fundusze/strukturalne/czesc_i.pdf
 • Malinowski K.: Hiszpania i Polska a integracja z UE - porównanie w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, www.cie.gov.pl./pub/opr/społeczna.html
 • Nowy szacunek PKB za lata 1985-1995. Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno--Ekonomicznych. Z. 263, http://www.stat.gov.pl./zbse/Z_prac_ZBSE/nowy_szacunek_pkb.htm
 • Peripherality and Integration - the Experience of Greece as a Member of the European Union, http://www.eduvinet.de/eduvinet/gr004.htm
 • Portugal: Strategic Options in a European Context, http://www.herbaria,harvard.edu/~piel/conference/conference.html
 • Rank Order, The World Factbook, http//www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2102rank.html
 • Spain in the European Union, http://www.investing in europe.com/ext-union-htm
 • Spain in the European Union, http://www.dokuwele.ca/sispain/english/foreign/union.htm
 • Spain in Figures 2002. INE Institudo Nacional de Estatistica Madrid, http://www.inc.es/eu/espcif/pobl02.en.polf
 • Statisticsin Greece, http://www.statistics.gr/eng.tables/hellas_in_numbers.eng.pdf
 • The Universal Database Spain'98, http://www.business Spain.co.uk/database.htm
 • Transformation of Society in Portugal and integration into the EEC, http://www.merian.fr.bw.schule.de/eduvinet/port001.htm
 • Western Europe - Population Assignment, http://www.fsu.edu/~geog/wepop/wecurrent.htm
 • Zyzman A.P.: Warianty "Strategii", http://www.aws.com.pl./archiwum/nr42/13.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000052331418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.