PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 512 | 175
Tytuł artykułu

Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce

Warianty tytułu
Social Services in the Process of System Transformation in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy skoncentrowano się na ukazaniu przemian w sferze usług społecznych i ich konsekwencji dla funkcjonowania gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce. Przedstawiono rolę, istotę i zakres usług społecznych, rozumianych jako działania skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektualnych, w rozwoju kapitału ludzkiego. Ukazano ewolucję organizacji usług społecznych w ujęciu sektorowym, rolę poszczególnych sektorów w świadczeniu usług społecznych oraz zmiany jakie nastąpiły w infrastrukturze społecznej w Polsce. Pokazano także zakres korzystania przez gospodarstwa domowe z usług społecznych, a także wskazano na przyczyny ograniczonego korzystania z różnego rodzaju usług społecznych.
EN
In this paper concentrates on transformations in the area of social services and its consequences for household functioning during system transformation in Poland. Presented role, essence and range of social services. Showed evolution of social services evolution, role of individual sectors in social services and changes in social infrastructure in Poland. The article described how household used social services, and point reasons of limited using different types of social services. (MP)
Rocznik
Numer
Strony
175
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Auleytner J., Gęsicki J., Reforma systemu oświaty, (w:) Diagnoza społeczna 2000. Warunki í jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, praca pod red. J. Czapińskiego, T. Panka, Warszawa 2001.
 • Balcerzak-Paradowska B., Polityka w dziedzinie opieki nad dzieckiem, (w:) Polityka społeczna w latach 1993-94 na tle przemian okresu transformacji, Raport IPiSS, zeszyt nr 8.
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Baumann Z., Intimations of Postmodernity, Routledge, London 1992.
 • Bielecki J., Pościg za USA, "Rzeczpospolita" nr 66, 19.03.2001.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 • Boczar K., Rozwój badań budżetów rodzinnych, "Handel wewnętrzny" 1958, nr 3.
 • Boguś A., Kwiatkowski W., Szablewski A., Komercjalizacja usług społecznych w opinii ludności, "Polityka Społeczna" 1985, nr 8.
 • Bosiacki S., Wpływ aktywności turystycznej na poziom i strukturę wydatków polskich rodzin na turystykę (w:) Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Diagnoza i propozycje rozwiązań, praca zbiorowa pod red. I. Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, M. Marcinkowskiego, W. Siwińskiego, Poznań 2000,
 • Brown C.V., Jackson P.M., Public Sector Economics, Basil Blackwell, Oxford 1990.
 • Budowa społeczeństwa obywatelskiego - rola organizacji pozarządowych w Polsce, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 12.06.1995.
 • Bywalec C., Funkcje usług niematerialnych, Zeszyty Naukowe nr 304, AE w Krakowie, Kraków 1989.
 • Bywalec C., Konsumpcja - poziom życia - sposób życia. Kontrowersje terminologiczne i teoretyczne, Zeszyty Naukowe nr 169, AE w Krakowie, Kraków 1983.
 • Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Bywalec C., Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Bywalec C., Usługi niematerialne w Polsce 1945-1987, IRWiK Warszawa 1991.
 • Bywalec C., Usługi w świetle ekonomii politycznej, "Folia Oeconomika Cracoviensia", 1989, Vol. XXXII.
 • Bywalec C., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, IRWiK Warszawa 1991.
 • Cichocka E., Główne założenia, (w:) Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, praca pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, ISP, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Country Human Development Indicators 1993 r. Human Development Report Office, NY 1993.
 • Cowell D., The Marketing of Services, Butterworth-Heinemann LTD., Oxford 1993.
 • Czapiński J., Ogólna ocena procesu transformacji i jego wpływu na własne życie respondentów, (w:) Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, praca pod red. J. Czapińskiego, T. Panka, Warszawa 2001.
 • Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Przemiany zachodzące na wybranych rynkach usług w latach dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 1999, maszynopis.
 • Dąbrowska A, Janoś-Kresło M., Zachowania konsumentów na wybranych rynkach usług, SGH, Warszawa 2000, maszynopis.
 • Dąbrowska A, Janoś-Kresło M., Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych na tle krajów Unii Europejskiej "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 19, 2001.
 • Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, ISP, Warszawa 2000.
 • Domański R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, (w:) Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27 RSSG przy RM, Warszawa 1998.
 • Drucker P., Managing the Non profit Organization. Principles and Practices, HarperCollins Publishers, NY 1992.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dryl Т., Kondycja polskich gospodarstw, (w:) Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa 14-15 października 1999, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1979.
 • Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, red. E.D. Kilbourne, W.G. Smille, PZWL, Warszawa 1973.
 • Ekonomika usług. Przewodnik terminologiczny, AE we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 • Euro w koszyku, "Polityka" nr 11/1999.
 • Falkowska M., Społeczeństwo wobec reform, (w:) Druga fala polskich reform, praca pod. red L. Kolarskiej-Bobińskiej, ISP, Warszawa 1999.
 • Faure E., Uczyć się, aby żyć, Warszawa 1975.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, praca zbiorowa pod red. naukową E. Ruśkowskiego, Wyd. KiK, Warszawa 2000.
 • Finanse w gospodarce kapitalistycznej, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym M. Kucharskiego, PWN, Warszawa 1986.
 • Finansowanie świadczeń społecznych, praca zbiorowa pod redakcją J. Chechlińskiego, PWE Warszawa 1989.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
 • Golinowska S. Ład instytucjonalny w sferze społecznej, JNE PAN, Warszawa, styczeń 2000.
 • Golinowska S., Komercjalizacja usług społecznych, (w:) Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji, praca zbiorowa pod red. M. Księżopolskiego i J. Supińskiej, Fundacja F. Eberta, Warszawa 1993.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Polityka społeczna, koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., Zmiany instytucjonalne w sferze społecznej, "Polityka Społeczna" 1994, nr 10.
 • Goryl A., Walkosz A., Wzorce wydatków konsumpcyjnych w niektórych krajach europejskich, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 1.
 • Gruz M., Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Gutkowska K., Teoria zmian społecznych z perspektywy funkcjonowania gospodarstw domowych, (w:) Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa, 14-15 października 1999, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Halik J., Transformacja w ochronie zdrowia, (w:) 10 lat transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1999.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hansmann H., The Role of Nonprofit Enterprise, "The Yale Law Journal", April 1980, No 5.
 • Human Development Report z lat 1999, 2001, UNDP.
 • Ilczuk D., Sektor non profit w kulturze, Instytut kultury. Warszawa 1995.
 • Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, praca zbiorowa pod red. K. Podoskiego, Warszawa 1978.
 • Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Jakubowicz E., Podstawy metodologiczne geografii usług, Wyd. UW, Wrocław 1993.
 • James E., The Nonprofit Sector in Comparative Perspective, (w:) The Nonprofit Sector, Research Handbook, red. W.W. Powell, Yale University Press, New Haven and London 1987.
 • Janoś-Kresło M., Tendencje komercjalizacji świadczeń społecznych, "Materiały i Prace" IFGN, tom XIII, SGH, Warszawa 1992.
 • Janoś-Kresło M., Infrastrukturalne warunki świadczenia usług społecznych - porównania międzynarodowe, "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 5/1997.
 • Janoś-Kresło 95.M., Komercjalizacja usług społecznych a możliwości zaspokajania potrzeb, "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 10/1998.
 • Janoś-Kresło M., Oleksiuk A.P., Wykształcenie - szansą na rynku pracy Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia - Zeszyt Naukowy WSFiB nr 3, 2001.
 • Janoś-Kresło M., Organizacje non profit w sferze usług społecznych, (w:) Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, część II, V Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 1998.
 • Janoś-Kresło M., Tendencje komercjalizacji świadczeń społecznych, "Materiały i Prace IFGN", SGPiS, Warszawa 1992.
 • Janoś-Kresło M., Wpływ przemian w sferze usług społecznych na zaspokajania potrzeb polskich gospodarstw domowych na tle procesu integracji europejskiej, (w:) Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa 1999.
 • Janoś-Kresło M., Zmiany instytucjonalne w sferze usług społecznych, Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia - Zeszyt Naukowy WSFiB, nr 3, 1999.
 • Jastrzębowski W., Propozycja systematyzacji usług, (w:) Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, praca zbiorowa, P WE, Warszawa 1965.
 • Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szansę, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Jung B., Kapitalizm postmodernistyczny - nowa faza rozwoju? (w:) Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce-wyzwania XXI wieku, SGH, Warszawa 1998.
 • Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, Warszawa 1972.
 • Kaczmarek U., Grad J., Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego, (w:) red. T. Kostyrko, Kultura polska w latach 1989-1997, Raport Instytutu Kultury, Warszawa 1997.
 • Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, (w:) Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27 RSSG przy RM, Warszawa 1998.
 • Kietlinska K, Ilczuk D., Problematyka badań nad trzecim sektorem, Konferencja w Barcelonie, "Polityka Społeczna" 1994, nr l.
 • Kietlinska K., Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. UL, Łódź 1995.
 • Kluczyński J., Konieczne zmiany w systemie edukacji, (w:) Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, UW WNE, Warszawa 1999.
 • Kłapkowski B., Usługi dla ludności, "Problemy Ekonomiczne" 1969, nr 3.
 • Klęczek R., Działalność usługowa jako problem badawczy, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 643/1992.
 • Kłosiński, Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
 • Kołodziejek B., Zielińska Z., Potrzeby i spożycie, PWN, Warszawa 1984.
 • Kornai J., Antiequilibrium. Teoria systemów gospodarczych, PWN, Warszawa 1977.
 • Kotarbiński T, Zagadnienie produkcyjności usług. (W:) Traktat o dobrej robocie. "Ossolineum 1982
 • Kowalski J., Wstęp do nauk o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1977.
 • Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 • Kroszel J., Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994.
 • Kołodziejczyk D., Infrastruktura społeczna wsi - stan i zróżnicowanie przestrzenne, JERiGŻ, Warszawa 1993.
 • Kubów A., Infrastruktura Polski na tle krajów wysoko rozwiniętych, "Wiadomości Statystyczne" 1995,nr 8.
 • Kubów A., Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Kubów A., Rozmieszczenie infrastruktury społecznej, "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 11.
 • Kultura w latach 1994-1996. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 1997.
 • Kwiatkowski R., Teoria trzech sektorów, PWN, Warszawa 1981.
 • Kwiatkowski S., Edukacja w procesie przemian, (w:) 10 lat transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, SGH, Warszawa 1999.
 • Lang W" Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1986.
 • Laskowski W., Zmiany w poziomie dochodu polskich gospodarstw domowych oraz kierunkach jego zadysponowania w latach 1988-1990, (w:) Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, Warszawa 14-15 października 1999, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 • Leipold H., Modele gospodarki rynkowej - koncepcje i rzeczywistość, (w:) Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Materiały z konferencji naukowej, Ustroń 12-14 maja 1994.
 • Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
 • Leś E., Nałęcz S., Wygnański J.J., Toepler S., Salamon,L., Sektor Non profit w Polsce. Szkic do portretu, The Johns Hopkins University, Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON, Warszawa, marzec 2000.
 • Lissowski A., Badanie potrzeb społecznych, Interart, Warszawa 1996.
 • Liszniewicz A.: Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1978.
 • Łaciak J., Aktywność turystyczna Polaków w 2000 r., Raport Instytutu Turystyki, Warszawa 2001.
 • Marciszewska В., Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, AWF, Gdańsk 1999.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 • Maslow A., Motywacja a osobowość, IW PAX, Warszawa 1990.
 • Mazurek-Łopacinska K., Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 2.
 • Mickiewicz T., Wybór w gospodarce: wprowadzenie do ekonomii, Lublin 1996.
 • Miejsce dla każdego. O sektorze pozarządowym w Polsce, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych "BORDO", Warszawa 1996.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red. M. Pikilikiewicza, Difin, Warszawa 1999.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E.Kaweckiej-Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 1999.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Warszawa 1980.
 • Mijakowska J., Postęp społeczny - Polska w rankingu światowym. "Wiadomości Statystyczne" 1994, nr 6.
 • Mishan E.J., Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa 1986.
 • Misiaszek Z., Z zagadnień terminologicznych i metodologicznych badania warunków życia i poziomu życia ludności, "Problemy Ekonomiczne" 1975, nr 1.
 • Misiuna M., Jakość życia - geneza i interpretacja pojęcia w krajach cywilizacji zachodniej, "Przegląd Socjologiczny" 1977, t. XXXI, z.1.
 • Moroney R.M., Social Policy and Social Work. Critical Essay on the Welfare State, NY 1991.
 • Mróz В., Pojęcie, kryteria i uwarunkowania nowoczesności konsumpcji, maszynopis.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii, Warszawa 1992.
 • National Accounts ESA. Aggregates 1970-1988.
 • Naumowicz K., Usługi. Zagadnienia ogólne, USz., Szczecin 1992.
 • Nelson J., Social Welfare and the Market Economy, "Social Science Quarterly", December 1992, Vol.73, No 4.
 • ^ Niewadzi C., Usługi w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1975.
 • Niewadzi C., Sektor usług w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1972.
 • Nowa struktura instytucji sfery społecznej, praca zbiorowa pod red. S. Golinowskiej, IPiSS, Warszawa 1994.
 • Nowosielska E., Sfera usług w badaniach geograficznych. Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 22/1994.
 • Ocena zreformowanej służby zdrowia, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, Warszawa 1999.
 • Opieka nad dziećmi w krajach Wspólnoty Europejskiej 1985-1990, przekład i opracowanie D. Graniewska, Materiały z zagranicy IPiSS, Warszawa 1992.
 • Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, J. Boczoń, Katowice 1998.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 1997/98. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 1998.
 • Oświata w świecie, "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 4.
 • Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K. Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy, dług publiczny, PWN, Warszawa 1993.
 • Pałaszewska-Reindl T., Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań i studiów, (w:) Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1990, AE Katowice 1990.
 • Pańkowska M., Statystyczne metody pomiaru stanu zdrowia ludności, (w:) Zdrowie i jego ochrona, praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Katowice 1988.
 • Państwo wobec zacofania i rozwoju, praca zbiorowa pod red. E. Markowskiej i S. Szostaka, SGH, Warszawa 1992.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 • Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse sfery niematerialnej. PWE, Warszawa 1987.
 • Podolec B., Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Pohorille M., Dobrobyt społeczny. Pojęcie, mierzenie, metoda analizy, "Ekonomista" 1977, nr 5.
 • Polarczyk K., Wynik pracy podstawą definicji i klasyfikacji usług, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny" 1971 r. , z. 1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Raport o rozwoju społecznym Polska '98. Dostęp do edukacji, UNDP, Warszawa 1998.
 • Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa, październik 1989.
 • Przeciszewski T., Ekologia jako element rachunku społeczno-ekonomicznego i wartości etyczno ideowych, "Wieś i Państwo" 1993, nr 2.
 • Pukniel W., Infrastruktura społeczna białostocczyzny, PWN, Warszawa 1974.
 • Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich, "Nowa szkoła" 1992, nr 2 i 3.
 • Raport o rozwoju społecznym. Polska 1998. Dostąp do edukacji, UNDP, Warszawa 1998.
 • Raport o rozwoju społecznym. Polska'95, UNDP, Warszawa 1995.
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Reforma systemu opieki zdrowotnej, "Antidotum" 1996, nr 9-10.
 • Roczniki statystyczne z lat 1985-2000, GUS.
 • Roczniki statystyki międzynarodowej z lat 1980-2000, GUS.
 • Rogoziński K., Usługi rynkowe, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rudolf S., Rola państwa w okresie transformacji systemowej, (w:) Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Materiały z konferencji naukowej, Ustroń 12-14 maja 1994.
 • Rutkowski J., Badania jakości życia (synteza), (w:) Jakość życia i warunki bytu, GUS, Warszawa 1990.
 • Rutkowski J., Jak badać jakość życia, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 5.
 • Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, z prac ZBSE z. 162, GUS, Warszawa 1987.
 • Rutkowski J., Podstawowe pojęcia statystyki społeczne (część I), "Wiadomości statystyczne" 1984, nr 10.
 • Rutkowski W., Usługi społeczne w gospodarce socjalistycznej. Z teorii i strategii rozwoju, UW Wydział NE, Warszawa 1987.
 • Rutkowski W., Wydatki na oświatę i ochronę zdrowia w krajach OECD. "Polityka Społeczna" 1989, nr 7.
 • Rybiński M., Przyszłość należy do usług. Studium Instytutu Gospodarki Niemieckiej, "Rzeczpospolita nr 243 z 17.10.1996.
 • Sadowski Z., Ekorozwój a wzrost gospodarczy, (w:) Sterowanie ekorozwojem, praca pod red. B. Poskrobki, t. l, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wyd. PB, Białystok 1998.
 • Salamon L., America's Nonprofit Sector. A Primer, The Foundation Center, New York 1992, s. 4-5.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Samuelson P.A., The Pure of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" 1954, nr36.
 • Savas S.E., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 • Say J.В., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 • Schultz T., Investment in Human Capital, The Free Press 1971.
 • Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie, Voluntary Sector in a Changing Society, Gdańsk- Indianapolis 1996.
 • Sektor publiczny a gospodarka Polska w dobie transformacji systemowej, Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 • Senyszyn J., Potrzeby konsumpcyjne, UG Gdańsk 1995.
 • Siciński A., Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów, (w:) W drodze do społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod red. J. Lubacza, Warszawa 1999.
 • Sikora A., Spotkania z filozofią, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
 • Sikorska J., Spoleczno-ekonomiczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji w pracowniczych gospodarstwach domowych, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Skutki likwidacji i ograniczenia działalności socjalnej i kulturalnej zakładów pracy, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, "Wiadomości statystyczne" 1990, nr 6.
 • Słaby T., Przyszłość wskaźników społecznych, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr l.
 • Słaby T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, SGH, Warszawa 1994.
 • Sowińska A., Równość szans kształcenia - nadzieje i zagrożenia, (w:) Polityka społeczna wobec reform, "Prace Naukowe" AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co., New York-London 1988.
 • Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych. Komitet Prognoz, "Polska 200 Plus" przy Prezydium PAN, Elipsa 2000 r.
 • Strzelecka M., Konsumpcja a poziom, sposób i jakość życia, Biblioteka IHWiU, nr 184, Warszawa 1979.
 • Swadźba S., Zmiany w strukturze gospodarczej, AE, Katowice 1994.
 • Szablewski A.. Pojęcie usług a kategoria pracy produkcyjnej, "Ekonomista", nr 2/74.
 • Szafarczyk A., Usługi socjalno-kulturalne (aspekt teoretyczny),1GN, Warszawa 1989.
 • Szarfenberg R., Kwestia edukacyjna, (w:) Polityka społeczna. Materiały do studiowania, praca pod redakcją A. Rajkiewicza, J. Supińskiej, M. Księżopolskiego, Katowice 1998.
 • Szczepański M.S., Między rozwojem i regresem społecznym. Próba interpretacji pojęć, (w:) Rozwój społeczny województwa katowickiego, Katowice 1996.
 • Szorgut B., Potrzeby podstawowe jako przedmiot polityki międzynarodowej, "Prace Naukowe" nr 50, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1991.
 • Szpociński A., Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze, (w:) Kultura polska w dekadzie przemian, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2000 r., GUS, Warszawa, listopad 2000.
 • Szwacka-Salmonowicz J., Zielińska Z., Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986r., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.
 • Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. l, Wydawnictwo Delfin, Lublin 1991.
 • Teoria i praktyka podziału, praca zbiorowa pod red. Z. Moreckiej, PWE Warszawa 1988.
 • Turystyka i wypoczynek w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 • Turystyka w 2000 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2001.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie LX. 1998-30.IX. 1999, Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2000.
 • Urbaniak U., Organizacje niekomercyjne w gospodarce rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9 s. 39.
 • Usługi społeczne, praca zbiorowa pod red. A. Łukasiewicza, PWE Warszawa 1984.
 • Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejście behawioralne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Warunki życia ludności w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 • Warunki życia ludności z lat 1990-2001, GUS.
 • Weisbrod B.A., The Voluntary Nonprofit Sector, An Economic Analysis, Lexington Books, D.C. Heath and Company, 1977.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983.
 • Wiśniewski M., Jak zarabiamy? (w:) Jak dziś żyjemy, czyli nasze gospodarstwo domowe, praca zbiorowa pod red. B. Góreckiego, PWE, Warszawa 1991.
 • Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej: strategiczne działania naprawcze, "Polityka Społeczna" 1999, nr 10.
 • Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wyd. Medyczne "Vesalius", Kraków 1998.
 • Wojnar I., Kultura przyszłości -przyszłość kultury, (w:) Społeczeństwo wobec wyzwań transformacji systemowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1998.
 • Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 • Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zadania społeczne, praca zbiorowa pod red. Z. Pisza, AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Zajenkowska-Kozłowska A., Zdrowie w rodzinie i wydatki na ochronę zdrowia w 1994 r., GUS, Warszawa 1995.
 • Zandecki A., Wykształcenie jako instrument jakości życia, (w:) Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego, praca pod red. K. Przyszczypkowskiego i A. Zandeckiego, Poznań-Toruń 1996.
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w l półroczu 2000 r. Informacje i opracowania statystyczne GUS, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu. Praca pod red. M. Kautscha, M. Whitfielda, J. Klicha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Zielińska Z., Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Potrzeby i popyt na usługi medyczne, (w:) Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej -początek drogi, red. naukowy R. Holly, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001.
 • Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, praca pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa 1998.
 • Żuber F., Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie, Warszawa 1992.
 • Żygulski K., Przemiany potrzeb kulturalnych społeczeństwa polskiego, (w:) Badania nad wzorami konsumpcji, praca pod red. J. Szczepańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000056441319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.