PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 495 | 219
Tytuł artykułu

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Warianty tytułu
Managing Corporate Image.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę określenia znaczenia świadomego kreowania wizerunku firmy na rynku poprzez zwiększanie jego wartości i skuteczności funkcjonowania oraz wspieranie działań prowadzonych przez firmę w odniesieniu do pracowników i klientów. Wskazano uwarunkowania wizerunku firmy, takie jak tożsamość firmy, jej kultura organizacyjna oraz odpowiedzialność społeczna, wpływające na jej wartość. Przedstawiono relacje pomiędzy zarządzaniem firmą, marketingiem, działaniami public relations a zarządzaniem wizerunkiem. Omówiono wykorzystanie w zarządzaniu wizerunkiem firmy takich etapów zarządzania, jak planowanie i organizowanie. Zaprezentowano zasady planowania strategicznego i operacyjnego, wykorzystanie teorii struktur w organizowaniu zarządzania wizerunkiem oraz wpływ zarządzania zmianami za wizerunek firmy. Przedstawiono najistotniejszy z etapów zarządzania - kierowanie, odnosząc go do komunikowania się firmy z podmiotami jej otoczenia (w środowisku wewnętrznym i podmiotowym otoczeniu zewnętrznym). Wskazano także kierunki wspierania i rozwoju zarządzania wizerunkiem firmy, zaczynając od koncepcji ratowania wizerunku w sytuacji kryzysowej, wykorzystanie wizerunków kraju, branży i lidera firmy, problem globalizacji, po ukazanie wpływu nowych sposobów komunikowania na koncepcje zarządzania wizerunkiem firmy.
EN
This study aims at determining the importance of the corporate image on the market, which companies are deliberately creating by increasing both the corporate value and the effectiveness of corporate performance as well as by supporting customer-and employee-oriented corporate measures. Several factors of corporate image such as corporate identity, organizational culture and corporate social responsibility which, to great extend, affects company's value were pointed out. The relations between corporate management, marketing, public relations activities and the corporate image management were indicated. The planning and organizational aspects of the corporate image management process were discussed in detail and the strategic and operational planning principles were described together with the application of the theory of structures in the managing of the corporate image. The influence of change management on the corporate image was assessed. A key element of a management process, i.e. the management of the company was presented with relation to corporate communications between the company and its internal and external environment. New directions in supporting and developing corporate image were outlined, starting with presenting the concept of salvaging corporate image during the time of crisis, through exploiting the images of the company's country, its brand name and its leader position in the market; finishing with addressing selected globalization dilemmas and indicating the influence new communication methods has had on the corporate image management concepts. (JW)
Rocznik
Numer
Strony
219
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Książki
 • Aaker D.: Managing Brand Equity. The Free Press, New York 1991.
 • Adamus-Matuszyńska A. (red.): Wybrane problemy public relations. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Altkorn J. (red): Leksykon marketingu. PWE, Warszawa 1998.
 • Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 • Altkorn J.: Wizualizacja firmy. Inst. Marketingu, Kraków 1999.
 • Antoszkiewicz J.: Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów. Poltext, Warszawa 1998.
 • Arfin F.: Financial Public Relations. Pitman Publishing, London 1994.
 • Bernays E.: The Theory and Practice, v: The Engineering of Consent. University of Oklahoma Press, Norman 1955.
 • Berndt R. (red.): Global Management. Springer Verlag, Heidelberg 1996.
 • Białecki K.: Elementy marketingu eksportowego. PWE, Warszawa 1987.
 • Białecki K.: Marketing. Wyd. Infor, Warszawa 1998.
 • Białecki K.: Marketing producenta i eksportera. Poltext, Warszawa 1992.
 • Białecki K. (red.): Międzynarodowy marketing dóbr konsumpcyjnych. Wybrane zagadnienia. SGPiS, Warszawa 1987.
 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W.: Słownik handlu zagranicznego. PWE, Warszawa 1986.
 • Boulding K.: The Image. University of Michigan Press, An Arbor 1956.
 • Bowman P., Ellis N.: Manual of Public Relations. Heinemann Ltd., London 1979.
 • Black S.: Public relations. Wyd. ABC, Warszawa 1998.
 • Brdulak H., Brdulak J.: Sztuka i technika negocjacji handlowych. Wyd. Bizant, Warszawa 1996.
 • Budnikowski A.: Globalizacja a integracja. SGH, Warszawa 2000.
 • Budnikowski A.: Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania. "Zeszyty Naukowe KGŚ SGH", Warszawa 2000.
 • Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa 1998.
 • Budzyński W.: Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Poltext, Warszawa 1999.
 • Budzyński W.: Techniki reklamy i public relations. MSM, Warszawa 1995.
 • Caldini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Wyd. GWP, Gdańsk 1995.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 • Crainer S. (red.): Financial Times Handbook of Management. Pitman, London 1995.
 • Crisford J.: Public Relations Advances. Business Books, London 1973.
 • Cutlip S., Center A.: Effective Public Relations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1978.
 • Dalmar F.: Communication in Organizations. West Publishing Co., San Francisco 1995.
 • Develin N., Hand M.: Total Quality Management. Breaking Down the Barriers. ICA, London 1993.
 • Drucker P.: Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000.
 • Drzycimski A.: Sztuka kształtowania wizerunku. Businessman Book, Warszawa 1996.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1991.
 • Evans P., Wuster T.: Blown to Bits. How the New Economics of Information Transforms Strategy. Harvard Business School Press, 1999.
 • Fear-Banks K.: Crisis Communication: A Casebook Approach. Lawrence Erlbaum Associate, Mahwah 1996.
 • Friedman M.: Społeczną odpowiedzialnością biznesu jest pomnażanie zysków, w: Ryan L., Sójka J.: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. W drodze, Poznań 1997.
 • French P.: Spółka jako podmiot moralny, w: Ryan L., Sójka J.: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. W drodze, Poznań 1997.
 • Garret T., Klonoski R.: Business Ethics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1986.
 • Goban-Klas T., Kadragic A., Czarnowski P.: Public relations czyli promocja reputacji. Businessman Book, Warszawa 1996.
 • Goldman M., Hooffacker G.: Współpraca z prasą i public relations. Wyd. Sic, Warszawa 1997.
 • Gołębiowski T. (red.): Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym: analiza strategiczna. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Goodpaster K., Matthews J.: Czy spółka może mieć sumienie? w: Ryan L., Sójka J.: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. W drodze, Poznań 1997.
 • Gregory A. (red.): Public relations w praktyce. Kraków 1997.
 • Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. WN PWN, Warszawa 1996.
 • Harris T.: Value-Added Public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing. NTC Business Books, Lincolnwood 1998.
 • Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 1999.
 • Hesselbein F., Goldf nith M., Beckhard R.: Organizacja przyszłości. Business Press, Warszawa 1998.
 • Huber K.: Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Businessman Book, Warszawa 1998.
 • Hutt M., Speh T.: Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych. WN PWN, Warszawa 1997.
 • Kapferer J.: Strategie Brand Management. Kogan Page, New York 1997.
 • Kaufmann A., Zacharias L., Karson M.: Managers vs Owners. New York 1995.
 • Komor M.: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. WN PWN, Warszawa 2000.
 • Kotler P.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1994.
 • Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska. Warszawa 1994.
 • Kouzes J., Posner B.: Wiarygodność. CKL, Skierniewice 1997.
 • Koźmiński A. (red.): Współczesne koncepcje zarządzania. PWN, Warszawa 1987.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. WN PWN, Warszawa 1996.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2000.
 • Kramer T.: Rynek - reforma - równowaga. PWN, Warszawa 1989.
 • Krzymiński A.: Strategia eksportera na rynkach krajów kapitalistycznych. PWE, Warszawa 1976.
 • Nolle L.: Fundamentals of Public Relations. Professional Guideliness, Concepts and Integrations. Pergamon Press, New York 1979.
 • Marston J.: The Nature of Public Relations. McGraw-Hill Co., New York 1963.
 • Mason R., Rath P., Ross H.: Marketing - Practices and Principles. McGraw-Hill Co., New York 1980.
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług. Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Meredith J.: The Management of Operations. A Conceptual Emphasis. New York, J. Wiley & Sons 1992.
 • Mitroff L, Pearson C.: Zarządzanie sytuacją kryzysową. Businessman Book, Warszawa 1998.
 • More F. (red.): Organizational Culture. Sage, 1985.
 • Ohmae K.: The Borderless World. Harper Business, New York 1990.
 • Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
 • Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Plackard D., Blackman C.: Blueprint for Public Relations. McGraw-Hill Co., New York 1947.
 • Polakowska-Kujawa J., Kujawa M.: Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze. Poltext, Warszawa 1994.
 • Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W.: Marketing. Wyd. ABC, Warszawa 1998.
 • Rapp S., Collins T.: The Great Marketing Turnaround. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.
 • Ries A.: 22 Immutable Laws of Branding: How To Build A Product Or Service Into A World-Class Brand. Harper Business, New York 1998.
 • Ryan L., Sójka J.: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. W drodze, Poznań 1997.
 • Sadownik H.: Reforma gospodarcza: doświadczenia i problemy. PWE, Warszawa 1985.
 • Sadownik H. (i in.): Spór o integrację. Cz. II. Materiały i Studia. Wyd. WSZ, Warszawa 1998.
 • Saffir L.: Power Public Relations. NTC Business Books, Lincolnwood 1994.
 • Schein E.: Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. Jossey Bass, San Francisco 1992.
 • Schroeder J.: Badania marketingowe rynków zagranicznych. Wyd. 3. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Schroeder J.: Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Materiały na konferencję naukową. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Schroeder J.: Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Poznań 2000.
 • Schroeder J., Wojciechowski H.: Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Seitel F.: The Practice of Public Relations. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 • Seiwert L.: Zarządzanie czasem. Wyd. Placet, Warszawa 1998.
 • Senge P.: Piąta dyscyplina. Z teorii i praktyki organizacji samouczących się. DW ABC, Warszawa 1998.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z.: Maty Słownik Języka Polskiego. PWN, Warszawa 1974.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. New York 1975.
 • Steiner G.: Business and Society. Random House, New York 1975.
 • Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. PW, Wrocław 1998.
 • Stephenson H. (red.): Handbook of Public Relations. McGraw-Hill, New York 1960.
 • Stone Ch.: Dlaczego spółki nie miałyby ponosić odpowiedzialności wobec społeczeństwa? w: Ryan L., Sójka J.: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wyd. W drodze, Poznań 1997.
 • Stoner J., Freeman E.: Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992.
 • Stoner J., Freeman E. Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1999.
 • Systemy zarządzania projektami. Praca zbiorowa. Global Project Achievement, Warszawa 2000.
 • Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Wyd. ABC, Kraków 2000.
 • Sznajder A.: Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Businessman Book, Warszawa 1996.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Businessman Book, Warszawa 1998.
 • Sztuka lobbyingu w Polsce. United States for International Development & Gemini, Small Business Project, Warszawa 1995.
 • Trewath R., Nemport M.: Management. Functions and Behavior. Dallas 1976.
 • White J., Mazur L.: Strategie Communications Management. The Economist Intelligence Unit, Cambridge 1995.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. WN PWN, Warszawa 2001.
 • Wojciechowski H.: Rynki międzynarodowe. Wyd. Terra, Poznań 1998.
 • Wojciechowski H.: Targi i wystawy gospodarcze. PWN, Warszawa 1986.
 • Wojcik K.: Public relations, czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię. CKL, Międzyborów 1992.
 • Wojcik K.: Public relations od A do Z. Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 • Yip G.: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zawiślak A.: Integracja... dla opornych. Spór o integrację. Materiały i Studia. Wyd. WSZ, Warszawa 1997.
 • Zemler Z.: Public relations - kreowanie reputacji firmy. Poltext, Warszawa 1992.
 • Artykuły
 • Altkorn J.: Determinanty globalizacji marek. "Marketing i Rynek", nr 4, 1997.
 • Altkorn J.: Metody oceny marek. "Marketing i Rynek", nr 5, 1999.
 • Benedict A: After a crisis: Restoring community relations. "Communication World", September 1994.
 • Brown T: Leverage PR for internal communications. "Industry Week", 06.02.1995.
 • Budzyński W.: Zarządzanie reputacją. Jak kształcić specjalistów public relations. "Szkolenia Pracownicze" nr 7-8, 1999.
 • Budzyński W.: Public relations - czyli jak dbać o reputację. "Teleinfo", nr 9, 27 kwietnia 1996.
 • Budzyński W.: Public relations. Jak dostosować program działań do specyfiki branży. "Teleinfo", nr 10, 11 maja 1996.
 • Budzyński W.: Sztuka skutecznej reklamy. Cz. I. "Marketing w Praktyce", nr l, styczeń 1996.
 • Budzyński W.: Sztuka skutecznej reklamy. Cz. II. "Marketing w Praktyce", nr 2, luty 1996.
 • Budzyński W.: Sztuka skutecznej reklamy. Cz. III. Atrakcyjność mediów. "Marketing w Praktyce", nr 3, marzec 1996.
 • Budzyński W.: Tworzenie publicity. "Marketing w Praktyce", nr 2, luty 1996.
 • Budzyński W.: Sztuka kreowania reputacji firmy. Cz. I. "Marketing w Praktyce", nr 4, kwiecień 1996.
 • Budzyński W.: Sztuka kreowania reputacji firmy. Cz. II. "Marketing w Praktyce", nr 5, maj 1996.
 • Budzyński W.: Tożsamość firmy. "Marketing w Praktyce", nr 6, czerwiec 1996.
 • Carroll A.: A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. "Academy of Management Review", No 4, 1979.
 • Croft A: A fable in real time. Requiem for a PR firm. "Public Relations Quarterly", Fall 1994.
 • Foehrenbach J.: Communicators lose sleep, spend money over credibility. "Communication World", August 1994.
 • Goldfarb S.: Importance of international PR is increasing. "Communication World", December 1994.
 • Grates G.F.: Competing in the '90s: What business wants and needs from public relations professionals. "Public Relations Quarterly", Summer 1993.
 • Grunig J.: In a crisis what you say isn't always what the public hears. "Public Relations Journal", September 1993.
 • Hanis T.L.: PR gets personal. "Direct Marketing", April 1994.
 • Institute for Crisis Management: About Crisis Management. Publikacja elektroniczna na stronie WWW pod adresem http://www. crisisexperts.com/about.htm.
 • Kashani K.: Beware the pitfalls of global marketing. "Harvard Business Review", No 9-10, 1989.
 • Lorsch J.: Managing culture: The Invisible barrier to strategic change. "California Management Review", No 2, 1986.
 • Louis J.F.: A warness is more important than behaviors, according to communicators and marketers. "Communication World", January/February 1995.
 • Lukaszewski J.: Establishing individual and corporate crisis communication standards: The Principles and protocols. "Public Relations Quarterly", September 1997.
 • McCann T.D.: Win the legal battle, lose the public war. "Management Review", August 1994.
 • Martinson D.L.: Are public relations practitioners personally responsible for client behavior or actions? "Public Relations Quarterly", Winter 1994-1995.
 • Reynolds M.: From PR to PA. "Communication World", January/February 1995.
 • Rutkowski I.: Silą marki - sukces firmy. "Businessman Magazine", No 8 (17) 1992.
 • Schein E.: Culture: The missing concept in organization studies. "Administrative Science Quarterly", No 41, 1996.
 • Shinkle D.E.: PR measurement is the answer. "Public Relations Quarterly", Fall 1994.
 • Wilck T.: Toward a definition of public relations. "Public Relations Journal", vol. 33, No 12, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000061802394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.