PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 499 | 235
Tytuł artykułu

Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Warianty tytułu
The External Sources of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja możliwości pozyskiwania źródeł zewnętrznego zasilania kapitałowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz efekty jego wykorzystania. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić znaczenie tego sektora w gospodarce. Zwrócono także uwagę na hamulce i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Na tym tle przedstawiono potencjalne źródła finansowania przedsiębiorstw, wskazując ich cechy i uwarunkowania, wzajemne powiązania, a także możliwości i bariery praktycznego zastosowania. Zanalizowano źródła zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw, takie jak: dopływ zewnętrznych kapitałów własnych, pozyskanie kapitału obcego długo- i krótkoterminowego, a także źródła instytucjonalnego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wskazując na ich wielorakość. Zaprezentowano metody wyboru, ekonomicznej i empirycznej weryfikacji efektywności różnych źródeł finansowania, adekwatnych do warunków konkretnych przedsiębiorstw. Przedstawiono warunki zwiększenia intensywności oraz skali pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla zdynamizowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
This study, first, defines what a small and medium-sized enterprise is and gives basic criteria of its typology used in the EU and the US. Then, it provides a short description of the structure of economic corporate potential together with the analysis of equities and corporate capital resources. The role of SMEs in the economy is discussed by presenting the effects of the SMEs business activities in absolute figures regarding financial results, profitability, employment, equity, etc. Shortly it mentions the barriers and inhibitors of the SMEs sector development. Then, the study proceeds to the issues of financing SMEs and its sources, including foreign long- and short-term capital in a form of bank credits, leasing and franchising contracts, subsidies, grants, EU funds, factoring, loans, debentures, etc. Also, it provides legal basis of using and gaining financial resources such as equity, initial and reserve capital, venture capital as well as other forms. Moreover, selected forms of supporting the SMEs development, like state aid, territorial self-government financial assistance, domestic and international funds were presented and key criteria of selecting a specific form of financing indicated. (JW)
Rocznik
Numer
Strony
235
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bankowość, pod red. Jaworski W.L. i Zawadzka Z., Poltext, Warszawa 2001.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998.
 • Blakely EJ., Planning Lokal Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, London 1994.
 • Brealey R., Meyers S., Principles of Corporate Finance, Me Graw Hill, New York 1996.
 • Brigham E., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • Brigham E., Gapenski L., Financial Management, Theory and Practice, Dryden Press, Chicago, 1991.
 • Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dębski W., Kozera K., Leasing czy kredyt, Poltext, Warszawa 1991.
 • Diacogiannis G., Financial Management. A Modelling Approach Using Spreadsheets, McGraw-Hill, London 1994.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAAN-POL, Poznań 1992.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach a świadomość menedżerska, pod red. Strużyski M., SGH, Warszawa 2001.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI w., MUZA, Warszawa 2000.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duraj J. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 • Duraj J. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 • Dystrybucja jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw na przełomie wieków XX i XXI pod. red. Strużycki M., Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska M., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
 • Ekonomika i zarządzanie małą firmą pod red. Piasecki B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 • Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997.
 • Emery D., Finnerty J., Principles of Finance with Corporate Applications, West Publishing Company, 1991.
 • Farys K., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej w spółkach kapitałowych, Ostoja, Kraków 1996.
 • Frey F., Entrepreneurship: a Planning Approach, West Publishing Company, 1993.
 • Finanse przedsiębiorstwa, pod red. L. Szyszki, PWE, Warszawa 2000.
 • Finanse i bankowość dźwignie wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa 1993.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998.
 • Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 • Głuchowski J., Bankowe i pozabankowe źródła finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1997.
 • Gołda M., Leasing. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 1999.
 • Goś W., Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem, Difin, Warszawa 1998.
 • Grudzewski W., Hejduk L, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, wydawnictwo WSHiP, Warszawa 1998.
 • Harrington D.R., Wilson B.D., Corporate Financial Analysis, Piano 1989.
 • Heropolitańska L, Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 2000.
 • Hisrich R., Peters M., Entrepreneurship. Starting, Developing and Managing a New Enterprise, Irwing, Boston 1992.
 • Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1994.
 • Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura kapitału a długoterminowe cele przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania nr 425, SGH, Warszawa 1996.
 • Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, fundusze inwestycyjne i emerytalne pod red. Sas-Kulczycka K., WIG-PRESS, Warszawa 1998.
 • Jajuga T., Słoński T., Finansowanie spółek, długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Jedlak K., Wprowadzanie spółek na rynek pozagiełdowy, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
 • Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jog V., Suszyński C. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1995.
 • Kapłan R., Norton D., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 1998.
 • Kreczmańska K., Faktoring w teorii i w praktyce, Bart, Warszawa 1999.
 • Kreczmańska K., Faktoring w przedsiębiorstwie, Bart, Warszawa 1999.
 • Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Info-lex, Gdańsk 1993.
 • Kruczalak K., Faktoring i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Bankowości, Poznań 2000.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-fmansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk 1999.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2000.
 • Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa Difin, Warszawa 2001.
 • Mikołajczyk B., Instytucje wspierające rozwój małych i średnich firm, ODDK, Gdańsk 1998.
 • Nowak M., Emisje papierów komercyjnych w Polsce, TWIGGER, Warszawa 1999.
 • Olfert K, Finanzierung, Kiehl Verlag, Lugwigshafen 1987 .
 • Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2001.
 • Perridon L., Steiner M., Finanzwirtschaft der Unternehmung, Vahlen, Monachium 1988, s. 196 i dalsze.
 • Petty J., Keown A., Scott D., Martin J., Basic Financial Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997 .
 • Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
 • Pike R., Neale B., Corporate Finance and Investment, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993.
 • Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 • Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, pod red. Lichtarski J., Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. Strużycki M., wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
 • Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, pod red. Tkaczyk T., wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, pod red. Sawicki K., EKSPERT, Wrocław 1995.
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce, pod red. Karpuś P., Węcławski J., wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, pod red. Misiąg F., Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000.
 • Samuels J., Wilkes F., Brayshow R., Management of Company Finance, Chapman and Hill, London 1995.
 • Sawicki K., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1996.
 • Sierpińska M., Jachna T. , Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Slywotzky A., Morrison, B. Andelman D., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. M. Strużyckiego, SGH, Warszawa 1999.
 • Skowronek-Mielczarek A., Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw handlowych, Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 1996, IRWiK, Warszawa 1997.
 • Skowronek-Mielczarek A., Wykorzystanie kapitałów w przedsiębiorstwach handlowych, Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 1999, IRWiK, Warszawa 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Strategie finansowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesach rozwoju gospodarczego, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo strategie działania, rozwoju i konkurencji, tom II, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Zdolności akumulacyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a perspektywa integracji z Unią Europejską, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 14, SGH, Warszawa 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Instrumenty rynku finansowego wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 2000, IRWiK 2001.
 • Skowronek-Mielczarek A., Zdolności akumulacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 18, SGH, Warszawa 2001.
 • Sobczyk G., Strategia przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, w: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem, UMCS, Lublin 2000, zeszyt 7.
 • Stecki L., Faktoring w praktyce bankowej, TNOiK, Toruń 1995.
 • Stecki L., Franchising, TNOiK, Toruń 1997 Stecki, L. Umowa faktoringu, TNOiK, Toruń 1996.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 • Szczepankowski P., Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami. Sekurytyzacja aktywów, faktoring, leasing, wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 1998.
 • Szczepankowski P., Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000.
 • Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa 2001.
 • Szewczyk M., Wprowadzenie spółki akcyjnej na rynek pozagiełdowy, Dom wydawniczy Ostoja, Kraków 2000.
 • Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1997.
 • Tamowicz P., Fundusze inwestycyjne typu venture capital, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995, zeszyt nr 60.
 • Tokaj-Krzewska A., Franchising - szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999.
 • Transformacja gospodarcza a problemy zarządzania, pod red. Sobczyk G., prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS nr 6, Lublin 1999.
 • Uwarunkowania europejskie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce, pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa 2002 - w opracowaniu.
 • Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, pod red. H. Brdulaka i T. Gołębiowskiego, PWE, Warszawa 2001.
 • Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Węcławski J., Obrót publiczny jako rynek wyjść dla funduszy venture capital, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Zeszyty Naukowe nr 3, Rzeszów 1998.
 • Węcławski J., Rozwój venture capital w Europie, w: Bariery i szansę rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 • Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach rosnącej internalizacji. Praca Zbiorowa, wyd. WSPiZ, Łódź 1999.
 • Załupka D., Żyniewicz M., Leasing ABC oraz D, Unimex, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. Strużycki M., Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie wartością firmy, pod red. A. Hermanna i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 • Artykuły i maszynopisy
 • Adwokat Domowy nr 10/98, wkładka tematyczna o kredytach dla firm.
 • Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2000.
 • Bohun L, Pożyczanie na wiarę, Gazeta Bankowa nr z dn.10-16 lipca 1999.
 • Felis P., Faktoring - krótkoteminowe finansowanie przedsiębiorstw, Bank i Kredyt Nr 11/97.
 • Kurasz K., Duży awans Pekao Faktoring Rzeczpospolita, 13.07.2000.
 • Maciejewski A., Transakcja prosta, ale droga, Rzeczpospolita nr l49/99.
 • Materiały konferencyjne Źródła finansowania istotnym warunkiem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa XII 2000 r.
 • Mesjasz C., Mesjasz L., Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod, Bank i kredyt nr 9/2000.
 • Miłobędzki P., Problemy wejść kapitałowych do małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia TISE, maszynopis powielony, Warszawa 1998.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Warszawa 2001.
 • Odorzyńska E., Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 3/2000.
 • Oktaba L., Nowa definicja dla firm, Rzeczpospolita nr 149/99.
 • Ożóg L, Leasing i jego rodzaje, Przegląd Podatkowy 8/1993.
 • Pokorska B., Franchising - szansą ekspansywnego rozwoju przedsiębiorstw, IRWiK, Warszawa 1998 r, maszynopis powielony.
 • Skowronek-Mielczarek A., Wykorzystanie kredytów bankowych w przedsiębiorstwach handlowych, Handel Wewnętrzny nr 1/2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Zasady finansowania w przedsiębiorstwach handlowych, Handel Wewnętrzny nr 2/2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa handlowe, Handel Wewnętrzny nr 3/2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Czynniki zdolności akumulacyjnych przedsiębiorstw handlowych, Handel Wewnętrzny nr 4-5/2000.
 • Urbaniak S., Programy pomocowe dla samorządów, organizacji pozarządowych oraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Podatki i prawo gospodarcze Unii Europejskiej nr 3/99.
 • You I., Small firms in economic theory, w: Cambridge Journal of Economics, nr 19/1995.
 • Zarzecki D., Techniki szacowania kosztu kapitału własnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2000.
 • Zawisza M., Venture capital - istota zjawiska, Bank i Kredyt nr 4/1998.
 • Pozostałe materiały źródłowe
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1996 r. GUS, Warszawa 1997.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1997 r. GUS, Warszawa 1998.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1999 r. GUS, Warszawa 2000.
 • Biuletyn Statystyczny. GUS, Warszawa 2001, nr 4.
 • Biuletyn Statystyczny. GUS, Warszawa 2001, nr 8.
 • Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw w 1998 roku. GUS Warszawa 1999.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 1999 r. GUS, Warszawa 2000.
 • Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw, wydawnictwo Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999.
 • Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, pod red. B. Durki, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 • Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1997-1998, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 1999.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1998-1999 Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 2000.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1999-2000 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 • Rocznik statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2001.
 • Polska 2025 - Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju - druk sejmowy nr 2133 z 3.08.2000.
 • Kierunki polityki rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002, Przegląd Rządowy nr 5, Warszawa 1999.
 • Syntetyczna informacja o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 1997 roku na tle lat 1993-1996, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 1998, GUS, Warszawa 1999.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 1999, GUS, Warszawa 2000.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2000, GUS, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 121).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Dz. U. Nr 83 poz. 420).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 60 poz. 704).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 74, poz. 857).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 14, poz. 1186).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114 poz. 1192).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 81, poz. 876).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 158).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowania programów udzielenia pomocy oraz ich publikowaniu (Dz. U. Nr 16 poz. 171).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 57, poz. 598).
 • Strony internetowe
 • Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl
 • Centralnej Tabeli Ofert, www.ceto.pl
 • Portal dla małych i średnich firm, www.e-msp.pl
 • Fundacji Wspierania Rozwoju Wsi, www.fww.org.pl
 • Funduszu MIKRO, www.funduszmikro.com.pl
 • Giełdy Papierów Wartościowych, www.gpw.com.pl
 • Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, www.kfpk.com.pl
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, www.kprm.gov.pl
 • Komitetu Badań Naukowych, www.kbn.gov.pl/analizy/inno.html
 • Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl/krs
 • Ministerstwa Gospodarki, www.mg.gov.pl
 • Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, www.pafp.com.pl
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
 • Spółki konsultingowej, www.uniconsult.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000061808936

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.