PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 135
Tytuł artykułu

Finansowe aspekty działalności zakładów ubezpieczeń

Warianty tytułu
Financial Aspects of Insurance Company Activity.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było scharakteryzowanie podstawowych obszarów gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach oraz wskazaniem konsekwencji ich wprowadzenia. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: 1) działalność ubezpieczeniowa oraz podstawowe formy organizacyjno-prawne, w jakich może być prowadzona na polskim rynku, 2) środki własne ubezpieczeń, ich znaczenie oraz sposoby ustalania ich wysokości, 3) źródła przychodów zakładu ubezpieczeń, 4) koszty prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, 5) tworzenie i podział wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń.
EN
In this article characterized basic areas of financial economy of insurance companies and took into consideration changes in last years. In particular chapters discussed following problems 1) insurance activity and basic legal and organizational forms; 2) financial resources; 3) receipts; 4) costs; 5) creation and partition of financial balance of insurance company. (MP)
Rocznik
Strony
135
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Banasiński A.: Matematyka ubezpieczeniowa. PWG. Warszawa 1953.
 • Daniluk M.: Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 • Diacon S.R., Carter R.L.: Success in Insurance. Londyn 1988.
 • Fabozzi R, Fong G. J.: Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Ubezpieczenia. Tom 3. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Jajuga K., Jajauga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Jęksa Z.: Ubezpieczenie majątku i zysku firmy. Poltext, Warszawa 1999.
 • Karmańska A.: Rachunkowość zarządcza ubezpieczycieła. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kędziora K.: Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń w świetle zmian obowiązujących od l stycznia 2002 r. „Prawo Asekuracyjne" 2002, nr 3.
 • Kowalewski E.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Branta, Bydgoszcz 2002.
 • Łańcucki J.: Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Red. W.W. Mogilski. Lex, Sopot 1998.
 • Podstawy ubezpieczeń. Produkty. Tom II. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2001.
 • Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia, problemy, zadania. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2003.
 • Rajcher W.K.: Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń. Warszawa 1951.
 • Reps S., Reps J.: Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000.
 • Ronka-Chmielowiec W: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Ubezpieczenia, rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
 • Akty normatywne
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobu kalkulacji współczynnika kwoty 50% przyszłych zysków oraz współczynnika określającego maksymalną wysokość przyszłych zysków, które mogą być zaliczane do środków własnych. „Dziennik Ustaw", nr 199, poz. 1942.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń. „Dziennik Ustaw", nr 211, poz. 2060.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. „Dziennik Ustaw", nr 218, poz. 2144.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura. „Dziennik Ustaw", nr 222, poz. 2205.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w dnia 12 kwietnia 2001 roku w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat. „Dziennik Ustaw", nr 36, poz. 417.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. „Dziennik Ustaw", nr 149, poz. 1671 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. „Dziennik Ustaw", nr 149, poz. 1674.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw", nr 121, poz. 1294.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. „Dziennik Ustaw", nr 132, poz. 647.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 roku w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego ro dzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej. „Dziennik Ustaw" nr 127, poz. 606.
 • Ustawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. „Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. „Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1153.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-czycieli Komunikacyjnych. „Dziennik Ustaw", nr 124, poz. 1151.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych. „Dziennik Ustaw", nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. „Dziennik Ustaw", nr 139, poz. 934 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. „Dziennik Ustaw", nr 118, poz. 754 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity. „Dziennik Ustaw" 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. „Dziennik Ustaw" 1996, nr 70, poz. 335 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity. „Dziennik Ustaw" 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. „Dziennik Ustaw", nr 81, poz. 351 z późn. zm.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, tekst jednolity. „Dziennik Ustaw" 1996, nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. „Dziennik Ustaw", nr 16, poz. 52 z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2002/83/EC z 5 listopada 2002 roku dotycząca ubezpieczeń na życie. „Dziennik Urzędowy" 2002, nr 19, poz. 12.
 • Dyrektywa 2002/13/EC z dnia 5 marca 2002 roku zmieniająca Pierwszą Dyrektywę Rady 73/239/EWG z 24 lipca 1973 roku dotyczącą koordynacji prawa, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych w dziedzinie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie.
 • Dyrektywa 2002/12/EC z dnia 5 marca 2002 roku zmieniająca Pierwszą Dyrektywę Rady 79/267/EWG z 5 marca 1979 roku dotyczącą koordynacji prawa, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych w dziedzinie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń na życie.
 • Trzecia Dyrektywa Rady 92/49/EWG z 18 czerwca 1992 roku dotycząca koordynacji prawa, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych w dziedzinie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich nie obejmujących ubezpieczeń na życie. „Dziennik Urzędowy" WE L228, 11.08.1992.
 • Trzecia Dyrektywa Rady 92/96/EWG z 10 listopada 1992 roku dotycząca koordynacji prawa, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych w dziedzinie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w dziedzinie bezpośrednich ubezpieczeń na życie. „Dziennik Urzędowy" WE L360, 19.12.1992.
 • Pierwsza Dyrektywa Rady 73/239/EWG z 24 lipca 1973 roku dotycząca koordynacji prawa, rozporządzeń oraz przepisów administracyjnych w dziedzinie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich nie obejmujących ubezpieczeń na życie. „Dziennik Urzędowy" WE L228, 16.08.1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000064026631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.