PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 11 | 380
Tytuł artykułu

Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Warianty tytułu
Indirect Estimation of Unemployment on the Local Labour Market.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę wypracowania metod estymacji rozmiarów bezrobocia, umożliwiających jego analizę w ujęciu lokalnych rynków pracy w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Przedstawiono problematykę związaną z bezrobociem, źródła informacji o rynku pracy w Polsce i terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Omówiono metody estymacji rozmiarów bezrobocia w przekroju lokalnych rynków pracy. Następnie przedstawiono zastosowanie estymacji pośredniej dla określenia rozmiarów bezrobocia w ujęciu lokalnego rynku pracy województwa wielkopolskiego, a na tej podstawie dokonano oceny wybranych metod estymacji i porównania ich własności.
EN
There is an attempt to elaborate the estimation methods on unemployment's size that enable its analysis on a regional level on the Polish labour market during the economic transformation. The paper presents the issue of unemployment, information sources on Poland's labour market and territorial differentiation of unemployment. Then, estimation methods of unemployment on the local labour market have been discussed together with indirect estimation of unemployment on labour market in the region of Wielkopolska. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
380
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa, publikacje kwartalne z lat 1992-2003.
 • Aleksińska J., 1979, Tablice trwania życia ludności zdolnej do pracy w Polsce, seria "Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" nr 105, GUS, Warszawa.
 • Alogoskoufis G. S., Smith R., 1991, The Phillips Curve, the Persistence of Inflation, and the Lucas Critique'. Evidence from Exchange-Rate Regimes, "The American Economic Review" vol. 81, no. 5, December.
 • Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, 1999, red. S.M. Kot, WN PWN, Warszawa - Kraków.
 • Anioł F., 1963, Skrócona metoda obliczania tablic wymieralności i potencjałów, "Studia Demograficzne" z. 2.
 • Auleytner J., 1999, Transformacja w obszarze pracy i zabezpieczenia socjalnego, w: 10 lat transformacji w Polsce. Fakty i opinie, red. A. Mackiewicz, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa.
 • Balcerowicz L., 1998, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Balicki W., Ptaszyńska B., 2003, Strukturalne bezrobocie transformacyjne, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Barczak A., 1997, Prognozy stopy bezrobocia dla województwa katowickiego, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XVIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 1996), Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Barro R. J., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bartosiewicz S., 1976, Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa.
 • Battese G. E., Harter R. M, Fuller W. A., 1988, An Error-component Model for Prediction of County Crop Areas Using Survey and Satellite Data, "Journal of the American Statistical Association" no. 83.
 • Becker G. S., 1964, Human Capital, New York.
 • Becker G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Béguin H., 1992, Region a ośrodki centralne, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Belka M., 1992, Główne nurty współczesnej teorii ekonomii, "Ekonomista" nr 3.
 • Bezrobocie rejestrowane, GUS, Warszawa, publikacje kwartalne z lat 1993-2003.
 • Bezrobocie w Polsce, GUS, Warszawa, publikacje kwartalne z lat 1991-1993.
 • Bezrobocie w województwie wielkopolskim w 1999 r., 2000, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Blanchard O., Summers L., 1987, Hysteresis in Unemployment, "European Economic Review" no. 31.
 • Blanchet D., 2002, Le vieillissement de la population active: ampleur et incidence, "Économie et Statistique" no. 355-356.
 • Bobowski Z., Borys T., 1997, Statystyka obszarów transgranicznych, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Bolesławski L., Rutkowska L., 2000, Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999-2030, GUS, Warszawa.
 • Boni M., 2002, Plaça minimalna, "Rzeczpospolita" z dnia 06.03.
 • Boni M., 2002a, Mniej bezrobocia, "Rzeczpospolita" z dnia 31.07.
 • Boni M., 2002b, Edukacja a praca, "Rzeczpospolita" z dnia 07.08.
 • Boni M., 2002c, Makro a rynek pracy, "Rzeczpospolita" z dnia 02.10.
 • Borowski S., 1964, Charakter i klasyfikacja źródeł statystycznych, "Studia Źródłoznawcze" t. IX.
 • Borowski S., 1965, Kryteria oceny źródeł statystycznych, "Studia Źródłoznawcze" t. X.
 • Borowski S., 1967, Niewłaściwe i wtórne źródła statystyczne, "Studia Źródłoznawcze" t. XII.
 • Bracha C., 1994, Metodologiczne aspekty badania małych obszarów, "Studia i Materiały. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych" nr 43, GUS, Warszawa.
 • Bracha C., 1996, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, WN PWN, Warszawa.
 • Bracha C., 1996a, Schemat losowania próby do Mikrospisu 1995 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Brackstone G.J., 1987, Small Areas Data: Policy Issues and Technical Challenges, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Brown S., 1994, Metodologiczne aspekty definiowania obszarów rynku pracy, w: Szacowanie bezrobocia dla lokalnych rynków pracy w USA i w Polsce, materiały na seminarium, Warszawa - Jachranka, 7-8 listopada 1994. GUS.
 • Burda M., 1993, Unemployment, Labour Markets and Structural Change in Eastern Europe, "Economic Policy" no. 16.
 • Cassel C.M., Kristiansson K.E., Rabäck G., Wahlström S., 1987, Using Model-Based Estimation to Improve the Estimate of Unemployment on a Regional Level in the Swedish Labor Force Survey, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Cassel C.M., Särndal C. E., Wretman J. H., 1977, Foundations of Inference in Survey Sampling, J. Wiley, New York.
 • "Central European Countries' Employment and Labour Market Review" 1999, no. 1, July, Eurostat.
 • Cieślak M., 1983, Prognozowanie analogowe, w: Nieklasyczne metody prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
 • Cieślak M., 1999, Liczba i struktury ludności, w: Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997, red. M. Cieślak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cieślak M., 2001, Prognozowanie analogowe, w: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, WN PWN, Warszawa.
 • Chambers R., Brown G., Heady P., Heasman D., 2001, Evaluation of Small Area Estimation Methods - an Application to Unemployment Estimates from the UK LFS, Proceedings of Statistics Canada Symposium 2001, Achieving Data Quality in a Statistical Agency: a Methodological Perspective.
 • Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Choudhry G.H., Drew D., Singh M.P., 1982, Evaluation of Small Area Estimation Techniques for the Canadian Labour Force Survey, "Survey Methodology" vol. 8.
 • Choudhry G.H., Rao, J.N.K., 1993, Evaluation of Small Area Estimators. An Empirical Study, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Coen R.M., Hickman B.G., 1988, Is European Unemployment Classical or Keynesian? "AEA Papers and Proceedings" vol. 78, no. 2.
 • Council Regulation (EC) No 577198 of 9 March 1998 on the Organization of a Labour Force Sample Survey in the Community, 1998, "Official Journal of the European Communities", 14.03.
 • Cronkhite F.R., 1987, Use of Regression Techniques for Developing State and Area Employment and Unemployment Estimates, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Czarnota A., 1964, Metody obliczania trwania życia zawodowego, "Studia Demograficzne" z. 4.
 • Czerwiński Z., 1983, Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Czerwiński Z., 2002, Moje zmagania z ekonomią, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Czubaj M., Wróblewski J., 2003, Kraina analfabetów, "Polityka" nr 21 (2402) z 24.05.
 • Dalenius T., 1987, Discussion, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Sämdal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Danielska L., Pietrzyński M., 1997, Wykorzystanie informacji o terenie dla zintegrowania zadań administracji rządowej i samorządowej, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Danielski A., 1997, GEO-INFO podstawowa baza Systemu Informacji o Terenie, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Darta G. S., Lahiri P., 1999, A Unified Measure of Uncertainty of Estimated Best Linear Unbiased Predictors in Small Area Estimation Problems, Statistica Sinica.
 • Decand G., 1996, The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Materiały na Seminarium Statystyki Regionalnej - Baden/Vienna 1996.
 • Definition of Quality in Statistics, 2002, Eurostat Working Group on Assessment of Quality in Statistics, Eurostat, Luxembourg, 4-5 April.
 • Dehnel G., 1996,, Możliwości zastosowania estymacji regresyjnej w statystyce małych obszarów, referat przygotowany na konferencję naukową pt. "Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej", organizowaną przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Baranowo, 25-27 września 1996 r.
 • Dehnel G., 1997, Statystyka Małych Obszarów, w: Prace Katedry Statystyki, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Dehnel G.. 1997a, Estymacja wskaźników rozwoju gospodarczego regionów za pomocą Statystyki Małych Obszarów, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Dehnel G., 1997b, Estimation of Estimators Variance in the Small Area Statistics. "Polish Population Review" no. 11.
 • Dehnel G., 1999, Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów (praca doktorska), Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dehnel G., Gołata E., 1999, Indirect Estimation in the Labour Market Analysis in Poland, w: Small Area Estimation, International Association of Survey Statisticians Satellite Conference Proceedings, Riga 20-21 August 1999, Latvia.
 • Dehnel G., Gołata E., 2000, An Attempt to Small Area Estimation in the Largest Region in Poland "Statistics in Transition" vol. 4. no. 5, June.
 • Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., 2002, Initial Results on Optimal Allocation of the Overall Sample Size to the Small Areas, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, Workpackage 4.2.
 • Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., 2002a, Measuring Estimator Properties in the EURAREA Project, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, Workpackage 4.2.
 • Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., Kordos J., Paradysz J., 2001, Literature Review Report, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, Workpackage 4.2.
 • Dehnel G., Gołata E., Konik M., 1995, Szacowanie informacji o działalności gospodarczej dla rynków lokalnych, opracowanie w ramach Centrum Statystyki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (maszynopis powielony).
 • Dehnel G., Paradysz J., 1994, Wybrane estymatory uwzględniające informację o dodatkowej cesze a Statystyka Małych Obszarów, w: Prace Katedry Statystyki i Demografii, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Deming W. E., 1950, Some Theory of Sampling, Wiley, New York.
 • Dmochowska H., 1996, Problemy funkcjonowania i rozwoju statystyki regionalnej, "Wiadomości Statystyczne" nr 9.
 • Dmochowska H., 1999, Statystyka regionalna - potrzeby i możliwości, w: Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej (materiały z ogólnopolskiej konferencji, Konin 6-7 XII 1999 r.), Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunikacji w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Dol W., 1991, Small Area Estimation: A Synthesis Between Sampling Theory and Econometrics, Ph.D. Thesis, Groningen.
 • Domański C., Pruska K., 1996, Reprezentatywność próby w statystyce małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 • Domański C., Pruska K., 1997, Metoda symulacyjna zwiększania rozmiaru próby dla małego obszaru, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Domański C., Pruska K., 2001, Metody statystyki małych obszarów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Domański R., 1993, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, WN PWN, Warszawa -Poznań.
 • Domaszewicz B., Pawlak T., 2003, Integracja statystyki polskiej z Europejskim Systemem Statystycznym, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8.
 • Dorenbos R., 1999, Labour Market Adjustments in Hungary and Poland, Rijksuniver-siteit Groningen, Labyrint Publications.
 • Draper N., Smith H., 1973, Analiza regresji stosowana, PWN, Warszawa.
 • Ekonomiczna analiza przestrzenna, 1992, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań. Ericksen E. P., Kadane J. B., 1985, Estimating the Population in a Census Year (with discussion), "Journal of the American Statistical Association" vol. 80.
 • Ericksen E.P., Kadane J.B., 1987, Sensitivity Analysis of Local Estimates ofUndercount in the 1980 U.S. Census, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Falorsi P.D., Falorsi S., Russo A., 1993, Empirical Comparison on Small Area Estimation Methods for Italian Labour Force Survey, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Falorsi P.D., Falorsi S., Russo A., 1994, Empirical Comparison of Small Area Estimation Methods for the Italian Labour Force Survey, "Survey Methodology" vol. 20, no. 2.
 • Fay R.E., Herriot R.A., 1979, Estimates for Income in Small Places: An Application of James-Stein Procedures to Census Data, "Journal of the American Statistical Association" vol. 74.
 • Feeney G.A., 1987, The Estimation of the Number of Unemployed at the Small Area Level, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Francik A., Pocztowski A., 1993, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Frątczak E., 1989, Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna), Główny Urząd Statystyczny, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Frątczak E., 1997, Analiza historii zdarzeń - elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z wykorzystaniem pakietu TDA, SGH, Warszawa.
 • Friedman M., Friedman R., 1994, Wolny wybór, Wyd. PANT A, Sosnowiec.
 • Fustier B., 1992, Interakcje przestrzenne, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Garnbino J., Dick P., 2002, Small Estimation Practice at Statistics Canada, "Statistics in Transition" vol. 4, no. 4.
 • Gaczek W., 2001, Zróżnicowanie wewnętrzne województwa wielkopolskiego, "Biuletyn KPZK PAN".
 • Gazińska M., 1995, Modele ciążenia i potencjału w badaniu bezrobocia w województwie szczecińskim, "Przegląd Statystyczny" R, XLII, z. 3-4.
 • Gesano G., 1999, Who is Working in Europe?, w: European Populations'. Unity in Diversity, ed. D. Van de Kaa, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Ghosh M., 2001, Model-Dependent Small Area Estimation - Theory and Practice, w: Lectures Notes on Estimation for Population Domains and Small Areas, eds R. Lehtonen, K. Djerf, "Reviews" no. 5, Statistics Finland, University of Jyväskylä.
 • Ghosh M., Rao J.N.K., 1994, Small Area Estimation: An Appraisal, "Statistical Science" vol. 9, no. 1.
 • Gianella G., 2000, Local Unemployment and Wages, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Série des documents de travail de la Direction des Etudes et Synthèses Économiques.
 • Goldstein H., 1995, Multilevel Statistical Models, Kendall's Library of Statistics 3, edycja internetowa: www.ioe.ac.uk/multilevel/ oraz e-mail: h.goldstein@ioe.ac.uk.
 • Goldstone L., 1993, The Use of Composite Indexes for Ranking Countries by Their Level of Development, World Bank, working paper, New York.
 • Golinowska S., 1999, Warunki tworzenia miejsc pracy, Raporty CASE nr 31, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Gołata E., 1995, Tablice aktywności zawodowej mężczyzn, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Gołata E., 1995a, Konstrukcja tablic aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem bezrobotnych, w: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, seria "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" t. 44, GUS, Warszawa.
 • Gołata E., 1996, Statystyka małych obszarów: przykłady zastosowań w analizie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Gołata E., 1996a, Źródła informacji o rynku pracy w świetle konstrukcji zintegrowanych baz danych, referat wygłoszony na spotkaniu Centrum Statystyki Regionalnej, 26 marca 1996, Poznań.
 • Gołata E., 1997, Statystyka Małych Obszarów a rynek pracy, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Gołata E., 1998, Estymacja podstawowych parametrów regionalnych rynków pracy, "Studia Demograficzne" nr 2.
 • Gołata E., 1998a, Wyodrębnianie jednorodnych okresów kształtowania się bezrobocia w Polsce, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. M. Cieślak, D. Kwiatkowska-Ciotucha, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gołata E., 2002, Demograficzne uwarunkowania terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Wielkopolsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" R. LXIV, z. 1.
 • Gonzalez M. E., 1973, Use and Evaluation of Synthetic Estimates, Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association.
 • Gonzalez M.E., Hoża C., 1978, Small Area Estimation with Application to Unemployment and Housing Estimates, "Journal of the American Statistical Association" vol. 73.
 • Gorynia M., 1995, O niekonwencjonalnych doktrynach ekonomicznych w polityce transformacji, "Ekonomista" nr 4.
 • Gorzelak G., 1999, Europejskie uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski, w: Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej (materiały z ogólnopolskiej konferencji, Konin 6-7 XII 1999 r.), Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunikacji w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Góra M., 2003, Zabójczy klin, "Gazeta Wyborcza" z dnia 2.01.
 • Góra M., Socha M., Sztanderska U., 1995, Zachowania bezrobotnych na rynku pracy. System rejestracji bezrobotnych i zasiłek dla bezrobotnych, "Zeszyty Centrum im. Adama Smitha", Warszawa.
 • Góra M., Socha M. W., Sztanderska U., 1995a, Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994, kierunki zmian i rola polityki rynku pracy, GUS, Program "Reformy polityki społecznej", Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa.
 • Grabili W.H., Lee-Jay Cho, 1965, Methodology for the Measurement of Current Fertility from Population Data on Young Children, "Demography" no. 1.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1982, Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Grabowski M. H., Szymańska A., 1997, Popyt na pracę na rynkach lokalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria: "Transformacja gospodarki" nr 83, Gdańsk.
 • Guiblin P., Yar M., 2000, Artificial Methods for Completing the Population Data Sets, Office for National Statistics, UK, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs.
 • Guzik B., 1993, Segmentowe modele ekonometryczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Heady P. et al., 2000, Development and Evaluation of a Practical System of Model-Based Small Area Estimation, vol.1, Research Report, Office for National Statistics, UK, Statistics Finland, University of Jyväskylä, University of Southampton, Insitute of Education, London University.
 • Heady P., Hennel S., 2002, Small Area Estimation and the Ecological Effect - Modifying Standard Theory for Practical Situations, Office for National Statistics, London, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs.
 • Hellwig Z., 1969, Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" z. 3-4.
 • Hellwig Z., 1999, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na ich rozwój oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, w: Z. Hellwig, Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Holmoy A.M.K., Thomsen L, 1998, Combining Data From Surveys and Administrative Record Systems. The Norwegian Experience, "International Statistical Review" no. 66.
 • Hox J.J., 1995, Applied Multilevel Analysis, TT-Publikaties, Amsterdam.
 • Huriot J.M., 1992, Przestrzeń produkcyjna a renta gruntowa, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Integracja europejska. Transformacja systemowa w Polsce. Procesy dostosowawcze, 1999, red. B. Klimczak, L. Olszewski, Z. Pisz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, w: Statystyczna charakterystyka miast, GUS, Seria: "Statystyka Polski", 85, Warszawa.
 • Jóźwiak J., 1985, Matematyczne modele ludności, "Monografie i Opracowania" nr 176, SGPiS, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Paradysz J., 1993, Demograficzny wymiar aborcji, "Studia Demograficzne" nr 1.
 • Kabaj M., 1995, Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy, w: Raport o rozwoju społecznym - Polska 1995, UNDP, Warszawa.
 • Kabaj M., 1995a, Bezrobocie, w: Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Kackar R.N., Harville D.A., 1984, Approximations for Standard Errors of Estimates for Fixed and Random Effects in Mixed Models, "Journal of the American Statistical Association" no. 79.
 • Kałaska M., 1996, Popyt na pracę, z serii "Monitoring rynku pracy", GUS, Warszawa.
 • Kendall M.G., Buckland W.R., 1986, Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Keynes J.M., 1956, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kędelski M., Gołata E., 1986, Wielostrumieniowe tablice zmian stanu cywilnego w Polsce (1982-1984), "Studia Demograficzne" nr 4.
 • Kędelski M., Paradysz J., 1990, Demografia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kish L., 1987, Discussion, w: Small Area Statistics. An International Symposium, eds R. Płatek, J. N. K. Rao, C. E. Särndal, M. P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Kish L., 1996, Stuletnie zmagania o badania reprezentacyjne, "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 • Kish L., Anderson D.W., 1978, Multivariate and Multipurpose Stratification, "Journal of the American Statistical Association" vol. 73.
 • Kish L., Purcell N.J., 1979, Estimation for Small Domains, "Biometrics" vol. 35.
 • Klassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., 1982, Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa.
 • Klimanek T., 1997, Wykorzystanie Statystyki Małych Obszarów w Komputerowych Systemach Informacji Przestrzennej - na przykładzie rolnictwa, w: Statystyka regionalna, Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu. Komorowski J., 2000, Umiędzynarodowienie miast w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kompendium obowiązków statystycznych, 1998, red. N. Wurm. M. Pounder-Jastrzębska, V. Holley, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat.
 • Korcelli P., Gawryszewski A., Potrykowska A., 1992, Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, "Studia KPZK PAN" t. XCVIII.
 • Kordos J., 1963, Rozkład ludności pozarolniczej według wysokości dochodów na osobę w 1960 r., "Biuletyn KPZK PAN" nr 8.
 • Kordos J., 1987, Dokładność danych w badaniach społecznych, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", GUS, Warszawa.
 • Kordos J., 1988, Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Kordos J., 1991, Statystyka małych obszarów a badania reprezentacyjne, "Wiadomości Statystyczne" nr 4.
 • Kordos J., 1993, Approaches to Small Area Statistics in Poland, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kaiton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Kordos J., 1994, Small Area Statistics in Poland (Historical Review), "Statistics in Transition" vol. 1, no. 6.
 • Kordos J., 1997, Efektywne wykorzystanie statystyki małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Kordos J., 1997a, Warunki efektywnego wykorzystania postępów w zakresie statystyki małych obszarów, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Kordos J., 1998, Zarys systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 2.
 • Kordos J., 1999, Problemy estymacji danych dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Kordos J., 1999a, Empiryczna estymacja bayesowska dla małych obszarów, "Kwartalnik Statystyczny" nr 1.
 • Kordos J., 2002, Niektóre aspekty jakości w statystyce małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
 • Kordos J., 2003, recenzja wydawnicza rozprawy E. Gołaty pt. Szacowanie rozmiarów bezrobocia na lokalnym rynku pracy (maszynopis), Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kordos J., Kubacki J., 1999, Możliwości oceny rozmiarów ubóstwa dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Kordos J., Paradysz J., 1999, Some Experiments in Small Area Estimation in Poland, w: Small Area Estimation, International Association of Survey Statisticians Satellite Conference Proceedings, Riga 20-21 August 1999, Latvia.
 • Kordos J., Paradysz J., 2000, Some Experiments in Small Area Estimation in Poland, "Statistics in Transition" vol. 4, no. 4, March.
 • Kotowska I.E., 1994, Prognozowanie gospodarstw domowych. Problemy i metody, "Monografie i Opracowania" nr 396, SGH, Warszawa.
 • Kotowska I.E., 1995, Inequalities in the Labour Market in Poland and their Possible Demographic Effects, "Studia Demograficzne" nr 3(121).
 • Kotowska I.E., 1998, Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, "Studia Demograficzne" nr 4(134).
 • Kotowska I.E., Podogrodzka M., 1994, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w latach 1990-1993, Warszawa, grudzień 1994 (maszynopis powielony).
 • Kruszka K., 1997, Przestrzeń w systemie statystyki publicznej, w: Prace z zakresu statystyki i demografii, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kruszka K., 1997a, Źródła informacji dla statystyki regionalnej - konieczność i bariery integracji, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Kubacki J., 1997, Ważniejsze metody estymacji w statystyce małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 • Kubacki J., 1998, Szacowanie wielkości bezrobocia w skali lokalnej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Kukła K., 1986, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" R. XXXIII, z. 4.
 • Kurkiewicz J., 1998, Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego, "Monografie" nr 131, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Kurkiewicz J., 1998a, Podobieństwa i różnice przemian demograficznych krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, "Studia Demograficzne" nr 4(134).
 • Kwiatkowski E., 1988, Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., 1992, Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji: podstawowe tendencje i ich determinanty, "Ekonomista" nr 3.
 • Kwiatkowski E., 2001, Integracja z Unią Europejską a prawdopodobne tendencje zmian zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, referat wygłoszony na konferencji "Gospodarowanie pracą", zorganizowanej w dniach 8-9 października 2001 r. przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kwiatkowski E., Lehman H., Schaffer M., 1992, Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, "Ekonomista" nr 2.
 • Lahiri P., Rao J.N.K., 1995, Robust Estimation of Mean Square Error of Small Area Predictors, "Journal of the American Statistical Association" no. 90.
 • Lednicki B., Wesołowski J., 1994, Lokalizacja próby między subpopulacje, "Wiadomości Statystyczne" nr 9.
 • Lehtonen R., Veijanen A., 1998, Logistics Generalized Regression Estimators, "Survey Methodology" vol. 24.
 • Less L., 1996, Problemy określania lokalnych perspektyw zawodowych, w: Prognozowanie zatrudnienia w Polsce, materiały na konferencję naukową organizowaną przez Departament Pracy GUS, Jachranka 19-21 maja 1996.
 • Leśniewska Z., 1999, Wojna pracodawców, "Wprost" z dnia 28.03.
 • Levy P.S., 1979, Small Area Estimation - Synthetic and other Procedures, 1968-1978, w: Synthetic Estimates for Small Areas, ed. C. Steinberg (National Institute on Drug Abuse, Report no. 24), U.S. Government Printing Office, Washington.
 • Longford N.T., 1993, Random Coefficient Models, Oxford University Press.
 • Longford N. T., 1996, Small-Area Estimation Using Adjustment by Covariates, "Qüestiio" vol. 20, no. 2, Institut d'Estadistica de Catalunya.
 • Longford N. T., 1998, Shrinkage Estimation of Local-Area Rates of Economic Activity, w: New Methods for Survey Research 1998, Proceedings of the ASC (Association for Survey Computing) International Conference, 21-22 August 1998, Chilworth Manor, Southampton.
 • Longford N. T., 1999, Multivariate Shrinkage Estimation of Small Area Means and Proportions, "Journal of the Royal Statistical Society" A, 162, part 2.
 • Longford N.T., 2002, Initial Theory Report: Small-Area Estimation with Complex Sampling Design, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs Workpackage 4.2.
 • Losy zawodowe absolwentów w latach 1989-1994, 1995, red. A. Kowalska, GUS, Warszawa.
 • Losy zawodowe absolwentów w latach 1994-1997, 1998, red. A. Kowalska, GUS, Warszawa.
 • Lucas R. E., 1969, Real Wages, Employment and Inflation, "Journal of Political Economy" vol. 77, no. 5.
 • Ludność według pici, wieku, województw, powiatów, miast i gmin. Stan w dniu 31 XII 2000 r., 2001, GUS, Warszawa.
 • Makać W., 1996, Wykorzystanie rejestrów bezrobotnych do badań sondażowych rynku pracy, referat przygotowany na konferencję naukową pt. "Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej", organizowaną przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Baranowo, 25-27 września 1996 r.
 • Makać W., 2000, Wskaźniki bezrobocia i ich przydatność diagnostyczna, w: Statystyka regionalna, metody i źródła zasilania informacyjnego, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Malina A., Wanat S., 2000, Metody skalowania wielowymiarowego w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, w: Taksonomia 7: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Marker D.A., 1999, Organization of Small Area Estimators Using a Generalized Linear Regression Framework, "Journal of Official Statistics" vol. 15, no. 1.
 • Marker D.A., 2001, Producing Small Area Estimates from National Surveys: Method for Minimizing Use of Indirect Estimates, "Survey Methodology" vol. 27, no. 2.
 • Mazurek E., Ostasiewicz S., 2000, Rynek pracy i potrzeby kadrowe Dolnego Śląska, w: Statystyka regionalna, metody i źródła zasilania informacyjnego, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Mazurek E., Ostasiewicz S., 2002, Nieparametryczny model trwania bezrobocia, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • McCullagh P., Neider J. A., 1999, Generalized Linear Models, Chapman & Hall / CRC, Boca Raton-London-New York-Washington.
 • Meiler J., 1995, Równoważenie lokalnych rynków pracy - próby programowania, w: Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty regionalne, red. J. Orczyk, Fundacja Neumanna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • Meiler J., 2001, Wzrost gospodarczy a zatrudnienie i rynek pracy, referat wygłoszony na konferencji "Gospodarowanie pracą", zorganizowanej w dniach 8-9 października 2001 r. przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mickiewicz T., 1996, Rozwiązania instytucjonalne służące redukcji naturalnej stopy bezrobocia, "Zeszyty Centrum im. A. Smitha" nr 20, Warszawa.
 • Morales D., 2002, Measuring Estimator Properties in the EURAREA Project, University of Miguel Hernandez, INE, Spain, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, Workpackage 4.2.
 • Mortara G., 1951, Durée de la vie économiquement active suivant la mortalité, Komunikat z 27 Sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Rio de Janeiro.
 • National Research Council, 2000, Small Area Income and Poverty Estimates - Priorities for 2000 and Beyond. Panel on Estimates of Poverty for Small Geographic Areas, eds C. F. Citro, G. Kalton, Committee on National Statistics, National Academy Press, Washington D.C.
 • Nichol S., 1977, A Regression Approach to Small Area Estimation, Unpublished manuscript, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
 • Nieklasyczne metody prognozowania, 1983, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa.
 • Nie tędy droga do zmniejszenia bezrobocia, 2001, "Prawo i Gospodarka" nr 66(985), Apel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczącej tygodniowego wymiaru czasu pracy, 1 marca 2001 r.
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Okólski M., 1996, Czynniki zmian mobilności siły roboczej, w: Studia nad reformowaną gospodarką, red. M. Okólski, U. Sztanderska, WN PWN, Warszawa.
 • Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w sprawie nowelizacji Kodeksu Pracy, 2000, materiał przygotowany na konferencję prasową w dniu 15.03.
 • Oyrzanowski B., 1997, Makroekonomia, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Panek T., 1999, Sfera ubóstwa w 1997 r. (w nowym układzie wojewódzkim), "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 • Paradysz J., 1984, Możliwości wykorzystania spisów powszechnych w Stanach Zjednoczonych do badań nad polskimi rodzinami emigracyjnymi w XIX i na początku XX wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski" t. 15.
 • Paradysz J., 1985, Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności, "Zeszyty Naukowe", seria 2, nr 88, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Paradysz J., 1990, Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodologiczno-poznawcze, "Monografie i Opracowania" nr 11, SGPiS, Warszawa.
 • Paradysz J., 1992, Dzietność kobiet w Polsce, GUS, Warszawa.
 • Paradysz J., 1997, Systemy informacji przestrzennej jako źródło zasilania w statystyce regionalnej, w: Prace z zakresu statystyki i demografii, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Paradysz J., 1997a, Integracja komputerowych baz danych - stare koncepcje i nowe perspektywy, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Paradysz J., 1998, Small Area Statistics in Poland - First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition" vol. 3, no. 5.
 • Paradysz J., 1999, Statystyka małych obszarów, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Paradysz J., 2000, Bank danych lokalnych jako źródło dodatkowych informacji w regionalnych badaniach reprezentacyjnych w: Statystyka regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego, red. J. Paradysz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Paradysz J., 2000a, Prognozy demograficzne, Raport II.3.1.1. dostępny w Departamencie Strategii Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 • Perreur J., 1992, Lokalizacja jednostek produkcyjnych, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Pfeffermann D., 1999, Small Area Estimation - Big Developments, w: Small Area Estimation, International Association of Survey Statisticians Satellite Conference Proceedings, Riga 20-21 August 1999, Latvia.
 • Pluta W., 1986, Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J., 1996, Metody statystyczne w badaniach marketingowych, WN PWN, Warszawa.
 • Pociecha J., 1998, Niedostatki danych do badań społecznych i demograficznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Pocztowski A., 1992, Segmentacja rynku pracy, w: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, red. A. Szałkowski, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Potrykowski M., Taylor Z., 1982, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, PWN, Warszawa.
 • Powiaty województwa wielkopolskiego, 1998, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Prasad N.G.N, Rao J.N.K., 1990, The Estimation of the Mean Squared Error of Small Area Estimators, "Journal of the American Statistical Association" no. 85.
 • Prognoza ludności Polski według województw na lata 2000-2030,2000, GUS, Warszawa.
 • Prognoza ludności według wieku w przekroju powiatów na lata 2000-2020. Stan w dniu 31 XII, 2000, GUS, Warszawa.
 • Przeglądy gospodarcze OECD, Polska 1997-1998, 1998, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Przybylska L., 1997, Rachunki regionalne - oczekiwania, zamierzenia, problemy, "Wiadomości Statystyczne" nr 4.
 • Purcell N.J., Linacre S., 1976, Techniques for the Estimation of Small Area Characteristics (maszynopis niepublikowany).
 • Radzikowska B., 1995, Płodność w Polsce w kontekście teorii przejścia demograficznego. Modelowanie i prognozowanie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rakowska L, 2001, Czas pracy, "Prawo i Gospodarka" nr 66(985).
 • Rao J.N.K., 1999, Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation, "Survey Methodology" vol. 25, Statistics Canada.
 • Rao J.N.K., 2003, Small Area Estimation, Wiley.
 • Raport o rozwoju społecznym - Polska 1995, 1996, UNDP, Warszawa.
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, 2003, Warszawa, GUS.
 • Raudenbush S.W., Bryk A.S., 2002, Hierarchical Linear Models. Applications and Data Analysis Methods, 2. ed., Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 • Rekowski M., 1994, Wprowadzenie do mikro ekonomii, Wyd. Polsoft - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Rocznik statystyczny - województwa wielkopolskiego 2002, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 2.
 • Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2000 r., 2001, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2001 r., 2002, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Sakson B., 2000, Oszacowanie liczby i struktury ludności Polski w dniu 6 XII 1988 r. z uwzględnieniem migracji lat 1980, "Studia Demograficzne" nr 1(137).
 • Särndal C. E., 1984, Design-Consistent versus Model-Dependent Estimation for Small Domains, "Journal of the American Statistical Association" vol. 79, no. 387.
 • Särndal C. E., 1993, Design-Based Approaches in Estimation for Domains, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Särndal C. E., 2001, Design-Based Methodologies for Domain Estimation, w: Lectures Notes on Estimation for Population Domains and Small Areas, eds R. Lehtonen, K. Djerf, "Reviews" no. 5, Statistics Finland, University of Jyväskylä.
 • Särndal C. E., Hidiroglou M. A., 1986, A Conditional Outlook on Small Area Estimation. w: Small Area Statistics. An International Symposium '55 (Contributed Papers), eds R. Płatek, M.P. Singh, Methodology Branch, Statistics Canada, Ottawa.
 • Särndal C.E., Hidiroglou M.A., 1989, Small Domain Estimation: A Conditional Analysis, "Journal of the American Statistical Association" vol. 84.
 • Särndal C. E., Swensson B., Wretman J., 1992, Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag, New York i in.
 • Schaible W. L., 1993, Use of Small Area Estimators in U.S. Federal Programs, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Schaible W.L. (ed.), 1996, Indirect Estimators in US Federal Programs. Lecture Notes in Statistics, Springer Verlag, New York.
 • Schaible W.L., 2000, Methods for Producing World and Regional Estimates for Selected Key Indicators of the Labour Market, International Labour Organization, adres internetowy: http://132.236.108.39.8050/public/english/employmen/stTat/download/ep6.pdf.
 • Schmidt R.C., 1952, Short-Cut Methods for Estimating County Populations, "Journal of the American Statistical Association" vol. 47.
 • Shapiro S., Schachter J., 1964, Birth Registration Completeness in the United States and Geographic Areas, 1950, Vital Statistics Special Reports, Selected Studies.
 • Siedlecka U., 1999, Uwagi o porządkowaniu obiektów metodą rang na przykładzie porównań regionalnych, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Materiały z XX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane 27-30 IV 1999.
 • Siedlecki J., 2000, Równowaga a wzrost gospodarczy, WN PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Singh M. P., Gambino J., Mantel H., 1993, Issues and Options in the Provision of Small Area Data, w: Small Area Statistics and Survey Designs, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Singh M.P., Gambino J., Mantel H.J., 1994, Issues and Strategies for Small Area Data, "Survey Methodology" vol. 20, no. 1.
 • Singh M.P., Stukel D.M., Pfeffermann D., 1998, Bayesian versus Frequentist Measures of Error in Small Area Estimation, "Journal of the Royal Statistical Society" B.
 • Skibiński M., Wywiał J., 2000, Przykłady wykorzystania wybranych metod grupowania do optymalizacji losowania warstwowego, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Sekcji Analizy i Klasyfikacji Danych PTS w Ustroniu, 23-25 października 2000.
 • Skinner C., 1991, The Use of Estimation Techniques to Produce Small Area Estimates, A report prepared for OPCS, University of Southampton.
 • Small Area Statistics. An International Symposium, 1987, eds R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York i in.
 • Small Area Statistics. An International Symposium '85 (Contributed Papers), 1986, eds R. Płatek, M.P. Singh, Methodology Branch, Statistics Canada, Carleton University, Ottawa.
 • Small Area Statistics and Survey Designs, 1993, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. I: Invited Papers, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Small Area Statistics and Survey Designs, 1993, eds G. Kalton, J. Kordos, R. Płatek, vol. II: Contributed Papers and Panel Discussion, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Smith T.M.F., 1999, Some Recent Developments in Sample Survey Theory and their Impact on Official Statistics, "Bulletin of the International Statistical Institute", Proceedings Actes, Helsinki, August 10-18, 1999.
 • Sokołowski A., Zając K., 1997, Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku, w: Taksonomia, z. 4: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Song F. M., Yangru W., 1998, Hysteresis in Unemployment: Evidence from OECD Countries, "The Quarterly Review of Economics and Finance" vol. 38, no. 2.
 • Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995. Ludność, warunki mieszkaniowe. Województwo poznańskie, 1996, Warszawa.
 • Standard Performance Criteria, 2001, opracowanie w ramach projektu badawczego V Ramowego Programu Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej EURAREA, 1ST 2000-26290, ONS, Londyn.
 • Stanko S., 1996, Klasyfikacje jednostek terytorialnych w Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 9.
 • Steczkowski J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno--społecznych, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 • Strahl D., Obrębalski M., 1997, Nomenklatura jednostek terytorialnych w statystyce krajów Unii Europejskiej i możliwości jej stosowania w warunkach polskich, w: Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 • Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, 2000, red. L. Wojtasiewicz, Wydawnictwo Poznańskie.
 • System badania rynku pracy, 2001, opracowanie Departamentu Pracy (dla członków Zespołu problemowego Rady Statystyki ds. zadań związanych z administracyjnymi źródłami danych), GUS (maszynopis powielony), Warszawa.
 • Sztanderska U., 1995, Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990-1994. Kierunki zmian i rola polityki rynku pracy, GUS, Program "Reformy Polityki Społecznej", Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa.
 • Sztanderska U., 2001, Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy, cz. (1) i (2), "Nowe Życie Gospodarcze" nr 21 i 22.
 • Tables of Working Life, 1957, New Zeeland, Wellington.
 • Unolt J., 1996, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Interart, Warszawa.
 • Vielrose E., 1958, Zarys demografii potencjalnej, PWN, Warszawa.
 • Walczak T., 1995, Powszechny dostęp do informacji statystycznej a obowiązek ochrony danych indywidualnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 6.
 • Walczak T., 1999, Statystyka wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 • Waszkielewicz B., 2001, Wyborów i pracy, "Rzeczpospolita" nr 178(5951) z dnia 01.08.
 • Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, 2002, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Wesołowski J., 2003, Problemy estymacji dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 9.
 • Willekens F., 1986, Synthetic Biographies. A Method for Life Course Analysis, "Annual Meeting of Population Association of America", San Francisco.
 • Willekens F., Sah L, Sah J.M., Ramachandran P., 1982, Multi-State Analysis of Marital Status Life Tables: Theory and Application, "Population Studies" no. 1.
 • Winiecki J., 1996, Rynek pracy bardziej zniekształcony niż niedorozwinięty, w: Polska niezakończona transformacja. Instytucjonalne bariery rozwoju gospodarczego, red. J. Winiecki, Centram im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Witkowski J., 1992, Szacowanie bezrobocia dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
 • Witkowski J., 1994, Podstawowe problemy i metody szacowania bezrobocia dla lokalnych rynków pracy (na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), w: Szacowanie bezrobocia dla lokalnych rynków pracy w USA i w Polsce, materiały na seminarium, Warszawa - Jachranka, 7-8 listopada 1994, GUS.
 • Witkowski J., 2001, Nowe perspektywy dla statystyki społecznej, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Witkowski J., 2001 a, W nowy wiek z nową statystyką, "Wiadomości Statystyczne" nr 4.
 • Witkowski J., 2002, Badanie aktywności ekonomicznej ludności w NSP 2002, "Wiadomości Statystyczne" nr 4.
 • Witkowski J., 2003, Rozwój statystyki społecznej w Polsce - ważne wyzwanie, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8.
 • Województwo wielkopolskie w 1998 roku, 1999, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Wolfbein S.L.W., 1957, The Length of Working Life, "Population Studies" no. 3(49).
 • Woźniak M., Zając K., 1996, O pewnych makroekonomicznych relacjach w gospodarce polskiej, w: Taksonomia, z. 3: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Woźniak M., Zioło Z., 1997, Typologia struktur subregionainych ściany wschodniej, w: Taksonomia, z. 4: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wywiał J., 1992, Statystyczna metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomicznych, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Wywiał J., 1995, Wielowymiarowe aspekty metody reprezentacyjnej, Wyd. AE w Katowicach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Katowice.
 • Wywiał J., 2000, On Estimation of Population Mean in the Case when Non-Respondents are Present, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Sekcji Analizy i Klasyfikacji Danych PTS w Ustroniu, 23-25 października 2000.
 • Zając K., 1994, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Zasępa R., 1972, Metoda reprezentacyjna, PWN, Warszawa.
 • Zeliaś A., 2000, Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Zhang Li-Chun, 2000, Some Norwegian Experience with Small Area Estimation, "Statistics in Transition" vol. 4, no. 4.
 • Zoller H.G., 1992, Przestrzeń rezydencjalna a cena mieszkania, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, red. C. Ponsard, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000075246350

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.