PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 536 | 271
Tytuł artykułu

Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego

Autorzy
Warianty tytułu
Poland's Innovative Receptivity to Inflow of Technologically Intensive Foreign Capital.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano Polskę jako obszar napływu informacji: potencjał gospodarczy i jego wpływ na aktywność innowacyjną, struktury gospodarcze, przebieg procesu transformacji. Omówiono czynniki odpowiedzialne za przebieg procesu innowacji w Polsce, takie jak: dostępność infrastruktury informacyjnej, jakość kapitału ludzkiego, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiono główne kierunki przepływów kapitału, w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, na świecie, a także miejsce Polski w absorpcji kapitału zagranicznego oraz rozmieszczenie i koncentrację spółek z udziałem kapitału zagranicznego w ujęciu regionalnym.
EN
Poland was presented as an area of information inflow such as economic potential and its impact on innovative activity, economic structures and transformation process. The author has discussed some factors responsible for the process of innovation in Poland such as accessibility of information infrastructure, quality of human capital, level of socio-economic development. The author also presented main directions of the capital flow as direct foreign investments in the world together with the role of Poland in absorption of foreign capital as well as location and concentration of companies with foreign equity involvement in a regional approach. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
271
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arendarski A., Eksport ciągle spada, "Rynki Zagraniczne" 2000, nr 28.
 • Atkinson A.B., Measurement of Inequality, "Journal of Economic Theory" 1970, No 3.
 • Bank Światowy, www.worldbank.org.
 • Barteczek A., Inwestycje infrastrukturalne jako instrument polityki przestrzennej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1982.
 • Becker G. S., Human Capital, The University of Chicago Press, Chicago, London 1993.
 • Bell D., Technika łączności, w: Przegląd Zagranicznej Literatury Prognostycznej, seria Komitetu PAN Polska, Wrocław-Warszawa 2000.
 • Benedyk E., Klik i już, "Polityka" 1999, nr 46.
 • Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 • Berry B.J., Conkling E., Ray D.M., The Global Economy in Transition, Upper Saddle River, 1997.
 • Bitkowska A., Technologie telekomunikacyjne u progu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 4.
 • Błaszczak A., Jawność przeliczona na pieniądze, "Rzeczpospolita" 2001, nr 23.
 • Borkowski f., Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych jako podstawa społeczeństwa informacyjnego w krajach UE (I), "Wspólnoty Europejskie" nr 5(140), IKiCHZ, Warszawa 2003.
 • Borkowski R, Funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych jako podstawa społeczeństwa informacyjnego w krajach UE (II), "Wspólnoty Europejskie", nr 6(141), IKiCHZ, Warszawa 2003.
 • Bossak M., Kształcenie proinnowacyjne, "Gazeta Innowacje" nr 4, www.wip.pw.edu.pl/innowacje4.
 • Brdulak H., Podstawy tworzenia społeczeństwa informacyjnego, (w.) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unia Europejska i globalizacji, SGH, Warszawa 2000 (materiały konferencyjne, część I).
 • Brzozowski T., Pogorzelski W., Naturalne wartości wskaźników jakości, metoda wagowo-korelacyjna, "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 4.
 • C. Hudson J., Obszary kulturowe, regionalizm oraz dyfuzja przestrzenna, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" Zeszyt 1-2, IGiPZ PAN, Warszawa 1975.
 • Cantwell J., The Internationalization of Technological Activity and its Implications for Competitiveness, (w:) Internationalization of R&D and Technology, red. O. Grandstrand, I. Hakanson, S. Sjolander, rozdz. 4, John Wiley, Chichester 1992.
 • Carr N., Wpływ sektora IT jest przeceniany, "BusinessWeek" 2003, nr 9.
 • Champy J., Hammer M., Reengineering the Corporation, Nicholas Brealey Publishig, London 1995.
 • Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Studia i Prace, Zeszyt 243, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997.
 • Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J., Waloszczyk J., Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim, (w:) Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, red. T. Czyż, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 197, Warszawa 2001.
 • Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne, "Przegląd Geograficzny" 2003, t. 75, Zeszyt 1.
 • Ciesielczyk T., Watrus G., Nowe spojrzenie na system informacyjny przedsiębiorstwa, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Top 2000-2001 Computerworld Polska, czerwiec 2002.
 • Condon C., Butler R., Chłodny powiew ze Wschodu, "BusinessWeek" 2003, nr 9.
 • Country Reports, The Economist Intelligence Unit, dbeiu.com.
 • Cygler}., Grycuk A., Krause K., Łukasiewicz A., Madziar P., Mierzejewski M., Seges R., Program działań proinwestycyjnych w sektorze ICT w Polsce, PAIZ, Warszawa 2002.
 • Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 • Czyż T., Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw, (w:) Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, red. T. Czyż, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 197, Warszawa 2001.
 • Der Fischer Weltalmanach, Fische Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1995.
 • Dicken P., The Roepke Lecture in Economic Geography Global-Local Tensions: Firms and States in Global Space-Economy, "Economic Geography" 1994, No 70.
 • Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
 • Domański S.R., Kapital ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995.
 • Dunin-Wąsowicz S., Rola państwa we wspieraniu inwestycji - komentarz do programu działań proinwestycyjnych w sektorze ICT, (w:) Innowacyjność polskiej gospodarki, red. M. Górzyński, R. Woodward, zeszyty innowacyjne, www.case.com.pl/servFile.php?.plk_id=90846.
 • Dunning J., Narula R., The R&D Activities of Foreign Firms in the United States, "International Studies and Management and Organization" Vol. 25, No 1-2,1995.
 • Dunning J.H., Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, "Weltwirtschaftliches Archiv". 1981, Band 117, Heft 1.
 • Dunning J.H., Multinational enterprices and the global economy, Adison Wesley Publ. Comp., Workingham 1995.
 • Dunning J.H., Reapprising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance Capitalism, "Journal of International Business Studies" Vol. 26, No 3,1995.
 • Dunning J.H., Re-evaluating the benefits of foreign direct investment, "Transnational Corporations" Vol. 3, No 1,1994.
 • Dunning J.H., The Globalization of Business - The challenge of the 1990s., Routledge, London, New York 1993.
 • Durka B., Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000.
 • Dydo A., Dziadurski T., Implementacja rozwiązań internetowych w przedsiębiorstwach na podstawie analizy łańcucha wartości, http://ant.gliwice.pl/?division=article 1.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w 2000 r., GUS, Warszawa 2002.
 • Dziemianowicz W, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, nr 20/53, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 • Dziemianowicz W, Warszawskie przedsiębiorstwa w procesie globalizacji, (w:) Globalizacja polskich metropolii, red. A. Kukliński, J. Kołodziejski i W. Dziemianowicz, EUROREG UW, Warszawa 2000.
 • E-commerce Pilot Survey, Eurostat 2001.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Emerging marked indicators, "The Economist" February 17th, 2001.
 • EtzkowitzH., Leydesdorff L., The Triple Helix: University - Industry - Government Relations, "EASST Review" 1995, No 1.
 • Eurostat, www.europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos.
 • Evangelista R., lammarino S., Mastrostefano V., Silvani A., Looking for Regional Systems of Innovation: Evidence from the Italian Innovation Survey, "Regional Studies" Vol. 36.2, 2002.
 • Fierla L, Kuciński K., Systemowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, w: Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, red. L Fierla, "Monografie i Opracowania" nr 387, SGH, Warszawa 1994.
 • Fierla L, Kuciński K., Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce, Część II, "Monografie i Opracowania" nr 408, SGH, Warszawa 1996.
 • Fierla L, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987.
 • Fierla L, Przemysł, (w:) Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2000.
 • Fierla L, Struktura przestrzenna gospodarki, (w:) Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierla, PWE, Warszawa, PWE 2001.
 • Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Zeszyty Naukowe Seria Specjalna: Monografie, nr 158, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 • Freeman C., Formal Scientific and Technical Institutions in the National System of Innovation, (w:) National Systems of Innovation - Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.A. Lundvall, Pinter Publishers, London 1992.
 • Garofoli G., Musyck B., Innovation Policies for SMEs in Europe: Towards an Interactive Model? "Regional Studies" Vol. 35, No 9, December 2001, s. 9.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Przebudowa polskiego przemysłu w ujęciu regionalnym, (w:) Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, red. A. Zielińska-Głebocka, UG, Gdańsk 2003.
 • Geldner M., Przyczynek do teorii inwestycji bezpośrednich, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Geografia gospodarcza świata, red. I. Fierla, PWE, Warszawa 1998.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • Godlewska H., Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich, badania statutowe przeprowadzone 2002 r. przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH (materiały niepublikowane).
 • Goldberg L, Polska a gospodarka oparta na wiedzy, World Bank, Waszyngton 2004.
 • Gomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 1998.
 • Gorzelak G., Omówienie książki Edwarda J. Blakleya, "Planowanie gospodarczego rozwoju lokalnego", (w:) Gmina, przedsiębiorczość, promocja, red. J.P. Gieorgica, G. Gorzelak, EIRRiL UW, Warszawa 1992.
 • Gorzelak G., Szczepański M.S., Przyszłość Górnego Śląska w perspektywie 2020 roku, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" 2003, nr 1 (7), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 • Government policies to enhance spillovers from FDI in CEEC's, Warsaw, 23-24 February 2001, materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 23-24.02.2001.
 • Grynkiewicz W, Nowicki A., Rot A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze informacji, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Grzybek M., Znaczenie kapitału intelektualnego w systemie zarządzania przedsiębiorstw agrobiznesu, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2003, nr 1/2.
 • Hagerstrand T., Symulacja dyfuzji metodą Monte Carlo, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" Zeszyt 1-2, IGiPZ PAN, Warszawa 1975.
 • Hagestrand T., Aspekty społeczne struktury przestrzennej kontaktów społecznych oraz dyfuzji informacji, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" Zeszyt 1-2, IGiPZ PAN, Warszawa 1975.
 • Hamm S., Wystarczy podłączyć się do gniazdka, "BusinessWeek" 2003, nr 9.
 • Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 • Haus B., Koncentracja i dekoncentracja jako komplementarne procesy rozwojowe, (w:) Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
 • Herman A., Kasiewicz S., Cele działalności przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, (w:) Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman i A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Herman A., Przedsiębiorstwo wirtualne jako nowa szansa ekspansji na rynkach międzynarodowych, (w:) Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, red. K. Kuciński, IFGN, Warszawa 1999.
 • Human Development Report 2001, Oxford University Press for United Nations Development Programme, New York, Oxford 2001, www.undp.org/hdro.
 • Human Development Report 2002, Oxford University Press for United Nations Development Programme, New York, Oxford 2002, www.undp.org/hdro.
 • Human Development Report 2003, Oxford University Press for United Nations Development Programme, New York, Oxford 2003, www.undp.org/hdro.
 • Hunya G., FDI in EU Accession-Recent Trends, materiały z konferencji pt. Government policies to enhance spiellovers from FDI in CEECs, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa, Warszawa, 23-24.02.2001.
 • ICT and MDGs A World Bank Group Perspective, Global IGT Department The World Bank Group, December 2003, www.worldbank.org.
 • Information and Communication Services. Annual statistics 1980-1995, Office des publication officiels des Commuanautes europeences, Luxemburg 1997.
 • Information Technology Outlook ICTs and the Information Economy 2002, OECD 2002.
 • International Telecom Statistics, www.itu.int/TU-D/ict/statistics.
 • International Telecommunication Union (ITU), www.itu.org.
 • International Trade Center, UNTAD/WTO, www.intracen.org.
 • Inwestycje i środki trwale w gospodarce narodowej w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 • Jacieczko J., Wirtualizacja społeczeństwa, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Jacukowicz Z., Zróżnicowanie plac w Polsce, krajach UE i w USA, IPiSS, Warszawa 2001.
 • Janasz W., Modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, (w:) Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, Rozprawy i Studia, t. (DXX) 446.
 • Jasiński A.H., Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Zeszyt 7.
 • Jorgenson D.W., Pachon A., The Accumulation of Human and Non-human Capital, Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper, No 769, Harvard University, Cambridge Massachusetts 1981.
 • Karpiński A., Co dalej z przemysłem w Polsce? Zarys strategii przemysłowej na lata 2005-2015, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" 2003, nr 1 (7), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 • Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Kołodko G.W., Transition Economies - Selected Issues, Working Papers, No 57, Insitute of Finance, Warsaw 1998.
 • Kołodziejski J., Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej. Raport końcowy, Studia KPZK PAN, Zeszyt 42, KPZK PAN, Warszawa 1987.
 • Komputery w przedsiębiorstwach, "Rzeczpospolita" 1.04.2003.
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce, red. A. Zorska, Difin, Warszawa 2002.
 • Kozanecka M., Różnice w poziomie rozwoju telekomunikacji w krajach europejskich, (w:) Prace Komisji geografii komunikacji PTG, red. T. Lijewski, J. Kitowski, KGK PTG i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa, Rzeszów 2003.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedza warunkiem konkurencyjności firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, 2001, Zeszyt 1.
 • Krzak J., Skutki akcesji Polski do UE dla branży samochodowej, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2004, Raport nr 224, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/r_224.pdf.
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 1998.
 • Kuciński K., Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
 • Kuciński K., Gospodarka współczesnego świata, Wielka encyklopedia geografii świata, t. XVI, wyd. Kurpisz, Poznań 1999.
 • Kuciński K., Kudłacz T., Markowski T., Ziobrowski Z., Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni, Studia KPZK PAN, t. CXI, Warszawa 2002.
 • Kuciński K., Przemiany strukturalne w gospodarce narodowej Polski a rozwój społeczno-ekonomiczny regionów średnio rozwiniętych, (w:) Przestrzenne aspekty zmiany struktury gospodarki w Polsce, red. I. Fierla, "Monografie i Opracowania" nr 358, IFGN SGH, Warszawa 1992.
 • Kuciński K., Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, "Monografie i Opracowania" nr 430, IFGN SGH, Warszawa 1997.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorstwo XXI wieku. Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw, VII Kongres Ekonomistów Polskich, 2001, Zeszyt 3.
 • LeśniakG.J., Budżet zagrożony, "Rzeczpospolita" 16.03.2001.
 • Lichniak L, Płace i koszty pracy a zatrudnienie i bezrobocie, (w:) Przedsiębiorstwo wobec problemów rynku pracy, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace" t. LXXXI, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • Literacy in the Information Age. Final Report of The International Adult Literacy Survey, OECD 2000, Vol. 1.
 • Lone Z., Problemy mierzenia kosztów pracy, GUS, Warszawa 1991.
 • Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, "Monografie i Opracowania" nr 475, SGH, Warszawa 2000.
 • Lucas R.E. Jr., On Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, No 22.
 • Łaboda J., Wprowadzenie do teorii dyfuzjii przestrzennej, "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej" Zeszyt 1-2, IGiPZ PAN, Warszawa 1975.
 • Łobejko S., Informacyjne i komunikacyjne uwarunkowania wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, referat prezentowany na konferencji naukowej zorganizowanej przez IFGN SGH w Warszawie w listopadzie 2003 pt.: Przedsiębiorstwa w Polsce wobec szoku integracyjnego.
 • Łobejko S., Zapotrzebowanie na systemy informacyjne w firmach, (w:) Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. S. Jurek-Stępień, "Materiały i Prace" t. LXXXIII, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • M.P. Nowe usługi finansowe, "Rzeczpospolita" 28.09.2001. Main Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2002.
 • Makowski K., Koszty pracy - instrument zarządzania, (w:) Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Saj-kiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 • Marceau J., Clasters, Chains and Complex: Three Approaches Innovation with a Public Policy Perspective, (w:) The Handbook of Industrial Innovation, red. M. Dodgston & R. Rothwell, E. El-gar Publishing Company, Cheltenham 1994.
 • Marciniak S., Kapitał ludzki, (w:) Zmiany struktury kapitału w Polsce a integracja z UE, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 • Meusburger P., The role of knowledge in the socio-economic transformation of Hungry in the 1990s, (w:) Changing Regional Structure and Way of Life in Central Europe: the Case of Poland, the Czech Republic, the Slovak Republic and Hungary, red. K. Kobayashi, Grant - in - Aid for Scientific Research, 2002.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, red. M. Piklikiewicz, Difin, Warszawa 2000.
 • Miller R., Wurzburg G., Investing in Human Capital, "OECD Observer" 1995, Issue 193.
 • Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 • Narodowy Spis Powszechny 2002, www.stat.gov.pl.
 • Nauka i technika w 2001 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2004.
 • Nowakowski M., Rozwój portali internetowych, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Nowosielska E., Strefa usług w badaniach geograficznych, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 74, Warszawa 1994.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Olesiński J., Społeczny ład informacyjny w nowoczesnej gospodarce, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Ostaszewicz P., Panfil M., Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw, (w:) Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman i A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Paciorek A., Czytamy, ale nie rozumiemy, "Rzeczpospolita" 2000, nr 139.
 • Pakulska T., Główne ogniwa polskiej przestrzeni przemysłowej a atrakcyjność regionów, (w:) Regionalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. L Fierla, "Monografie i Opracowania" nr 480, SGH, Warszawa 2001.
 • Pakulska T., Kapitał ludzki w Polsce wobec wyzwań gospodarki informacyjnej, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo--Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 519, SGH, Warszawa 2004.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Globalizacja przedsiębiorstw - polskie dylematy, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Kapitał zagraniczny a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, (w:) Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace" t. LXXXIV, IFGN SGH, Warszawa 2003.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Przesłanki lokalizacji korporacji transnarodowych w Polsce, (w:) Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace" t. LXXXVIII, IFGN SGH, Warszawa 2004.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, (w:) Polityka regionalna i edukacyjna wobec dysproporcji rozwojowych polskiej przestrzeni, red. J. Brdulak, Zeszyt Naukowy, 2002, nr 5, PTE, Warszawa 2002.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce, (w:) Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, red. I. Fierla, "Monografie i Opracowania" nr 506, SGH, Warszawa 2003.
 • Pakulska T., Przeobrażenia w strukturze gospodarki wybranych regionów, (w:) Przestrzenne zróżnicowanie w polskiej gospodarce, red. I. Fierla, "Monografie i Opracowania" nr 491, SGH, Warszawa 2002.
 • Paszkowski M., Postęp techniczny a industrializacja. Czy postęp techniczny jest zawsze głównym czynnikiem sprawczym w procesie uprzemysłowienia? (artykuł dyskusyjny), (w:) Geografia, człowiek, gospodarka, red. B Domański, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 • Phelps N. A., Fuller C., Multinationals, Incorporate Competition, and Regional Development, "Economic Geography" Vol. 76, No 3, Clark University Worcester, Massachusetts 2000.
 • Piątkowski M., Wpływ technologii informacyjnych na wzrost gospodarczy i wydajność pracy w Polsce w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janasz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Poland. Fundamental Facts, Figures and Regulations, Polish Agency For Foreign Investment, Warsaw 1994.
 • Polijaniuk H., Miary koncentracji "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 46.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Polski sektor motoryzacyjny, PAIZ, Warszawa 2001.
 • Poniatowska-Jaksch M., Wpływ czynników lokalizacyjnych na wzrost aktywności gospodarczej w strefie podmiejskiej Warszawy w świetle badań ankietowych, (w:) Przemiany społeczno--ekonomiczne Polski w układzie przestrzennym, red. W Rakowski, "Monografie i Opracowania" nr 411, SGH, Warszawa 1997.
 • Porter M.E., O konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 • Powiaty w Polsce 2001, GUS, Warszawa 2002.
 • Produkt krajowy brutto według województw i podregionów w 2001 r., Katowice 2003.
 • Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, red. K.B. Matusiak i E. Stawasz, ŻSWP, Łódź, Żyrardów 1998.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Przybylski M., Koniec ery wielkich kontraktów, "Rzeczpospolita" 26-27.04.2003.
 • Puzyrewicz T., Firmy wirtualne i warunki ich rozwoju w Polsce, IFGN, Warszawa 2000 (materiał powielony).
 • Radomski B., Teoria i praktyka zarządzania strategicznego, materiały z konferencji pt.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce, SGH, Warszawa 2000.
 • Reich R.B., Who is US? "Harvard Business Review" 1990, No 1-2.
 • Research Report 2000, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), No 268, Vien 2001.
 • Rocznik statystyczny województw 2001, GUS, Warszawa 2001.
 • Rocznik statystyczny województw 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 2003, GUS, Warszawa 2003.
 • Roczny raport 2001, Telekomunikacja Polska SA 2002, www.tpsa.pl.
 • Roomer P., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy" 1986, No 98.
 • Rożyński P., Wirtualne Polaków rozmowy, "Gazeta Wyborcza" 2.10.2002.
 • Sajkiewicz A., Pracownicy jako wartość firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, 2001, Zeszyt 14.
 • Sajkiewicz A., Strategia zmian w zasobach ludzkich, (w:) Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 • Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, (w:) Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
 • Salik H., Państwo środka technologii, "Gazeta Wyborcza" 24.09.2004.
 • Salik H., Szybka droga do e-Europy, "Gazeta Wyborcza" 2.09.2003.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Science and Technology, Eurostat 2002, www.eu-datashop.de/.
 • Sites of to little interest, "Financial Times" 6.06.1999.
 • Słojewska A., Bielecki J., Walewska D., Podatkowy szantaż, "Rzeczpospolita" 2004, nr 111.
 • Sosnowska A., Koncentracja produkcji w przemyśle, (w:) Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, SGH, Warszawa 1998.
 • Stern S., Porter M., Furman J.L., The Determinants of National Innovation Capacity, National Bureau of Economic Research, Working Paper, September 2000, No 7876.
 • Sternberg R., The Firm or the Region: What Determines the Innovation Behavior of European Firms? "Economic Geography" Vol. 77, No 4, 2001.
 • Stępień S., Rola i sposoby pozyskiwania informacji marketingowej w zmieniającej się rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku, (w:) Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. St. Jurek-Stępień, "Materiały i Prace" t. LXXXIII, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szymański W., Globalizacja -jej problemy i dylematy, IFGN SGH, Warszawa 2001.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Szymański W., Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, (w:) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, "Materiały i Prace" t. LXXIX, IFGN SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, www.wipo.org.
 • Technology and Economy - The Key Relationships. Report on the Technology/Economy Program OECD, (w:) Search of Shareholder Value - Managing the Drivers of Performance, Pitman Publishing, London 1998.
 • "The Economist" - www.europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos.
 • The ePoland: eComerce 6- Technology Use Report, Polish Market Review 2000.
 • Technology and Industry Scoreboard, The OECD Science, OECD, Paris 2001.
 • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • UNESCO, stats.uis.unesco.org.
 • Walewska D., Polska w czołówce światowej, "Rzeczpospolita" 2003, nr 218.
 • Walewska D., Więcej serca dla inwestorów, "Rzeczpospolita" 2000, nr 266.
 • Wallis A., Rola technologii informacyjnych w rozwoju zmian organizacyjnych, form i metod zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Ważniewski P., Działalność korporacji międzynarodowych na świecie i w Polsce, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 2002.
 • Weresa M., Innowacyjność i technologia jako determinanty współpracy międzynarodowej, Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unia Europejską i globalizacji, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2000 (materiały konferencyjne).
 • Weresa M.A., Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski, VII Kongres Ekonomistów Polskich, 2001, Zeszyt 17.
 • Weresa M. A., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie, (w:) Wspólna Europa innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak i T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
 • Werner P., Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, WGiSR UW, Warszawa 2003.
 • Wielki J., Elektroniczny marketing przez Internet, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wieloński A., Geografia przemysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wielopolska A., Klimat dla zagranicznych inwestycji w Polsce, "Rzeczpospolita" 9.03.2001.
 • Wiśniewski J., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie transformacji gospodarki Polski, SGH, Warszawa 2002 (praca magisterska napisana pod kier. T. Pakulskiej).
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. UL, Łódź 1996.
 • Wolniak R., Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, (w:) Kapitał zagraniczny w Polsce, red. Z. Sadowski, PTE - Bellona, Warszawa 1999.
 • World Investment Directory 2003. Central and Eastern Europe, United Nations, New York, Geneva 2003, Vol. VIII.
 • World Investment Report 1997, Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy, UNCTAD, New York, Geneva 1997.
 • World Investment Report 1998, Trends and Determinants UNCTAD, New York, Geneva 1998.
 • World Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations, New York, Geneva 2001.
 • World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York, Geneva 2002.
 • World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives 2003, United Nations, New York, Geneva 2003.
 • Współczesna gospodarka światowa, red. A. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Wysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania w gospodarce, (w:) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Wyżnikiewicz B., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa 1987.
 • Yarbrough B., Yarbrough R., The World Economy Trade and Finance, Harcourt Brace Jovanowich Collage Publisher, New York 1991.
 • Yearbook of Statistics, ILO, Geneva 2000.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 • Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Zwierzchowski Z., Internet z gniazdka, "Rzeczpospolita" 5.03.2002.
 • Zwierzchowski Z., Technologie. W j akt} informatykę inwestować w trudnych czasach? "Rzeczpospolita" 4.10.2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000084715664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.