PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 564 | 292
Tytuł artykułu

Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Methods and Directions for Solvency Analysis.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono teoretyczne problemy analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, w tym uporządkowano i zdefiniowano pojęcie wypłacalności na tle innych pojęć. Scharakteryzowano i sklasyfikowano metody analizy wypłacalności oraz kierunki ich zastosowań w praktyce gospodarczej. Oceniono poprawność i przydatność stosowanych metod bieżącej i krótkoterminowej wypłacalności przedsiębiorstwa, wskazano na możliwość i celowość rozwinięcia tych metod o nowe kierunki badań. Omówiono założenia, funkcjonowanie i wartość poznawczą metod wyceny wartości firmy w badaniu stopnia wypłacalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono badanie wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie danych sprawozdawczych bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstw sektora budowlanego za lata 1997-2002. Zaprezentowano także analizę wypłacalności jako ocenę zdolności do generowania przepływów pieniężnych.
EN
The author has presented theoretical issues on solvency analysis as well as described and classified methods and directions of solvency analysis. The author also estimated correctness and usefulness of methods used for solvency analysis. Theoretical and practical value of selected methods was verified through evaluation of financial performance of 13 companies representing construction industry in the years 1997-2002. (AŁ)
Rocznik
Numer
Strony
292
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Almanach - praktyczny przewodnik inwestora, analityka i doradcy, ABC inwestowania. Who is who na polskim rynku 2001, wiosna.
 • Altman E.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Prediction & Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. John Wiley and Sons, New York 1993.
 • Altman E.I.: Financial Ratios, Discriminate Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. "The Journal of Finance" 1968, vol. XXIII, nr 4.
 • Altman E.I., Marco G., Vareto F.: Corporate Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear Discriminate Analysis and Neutral Networks. "Journal of Banking and Finance" 1994.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Red. C. Skowronek. Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. II. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. FRR w Polsce, Warszawa 1996.
 • Appenzeller D.: Mikro- i makroekonomiczne przyczyny upadłości w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, z. 3-4.
 • Babis H.: Wielowymiarowa metoda porównywania sytuacji ekonomicznej firm transportu samochodowego. Ogólnopolska konferencja naukowa Ekstra '95. PTE, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Międzyzdroje 1995.
 • Batog J.: Propozycja pewnej metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. "Przegląd Statystyczny" 1997, z. 1.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 • Benning S.Z., Sarig O.H.: Finanse przedsiębiorstw. Metody wyceny. WIG Press, Warszawa 2000.
 • Bernard & Colli: Słownik ekonomiczno-finansowy. Wyd. Książnica, Szczecin 1994.
 • BGŻ - ocena przedsiębiorstwa. Materiały szkoleniowe. Warszawa 1996.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Difin, Warszawa 2000.
 • Biwan A., Świtała S.: Problemy z płynnością finansową w przedsiębiorstwach na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych Pomorza Zachodniego. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. I. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Boguś A., Marczak J.: Metody oceny zdolności kredytowej małych firm (na przykładzie wybranego banku). W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Red. E. Czerwińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Bolie Z., Merton R.C.: Finanse. PWE, Warszawa 2003.
 • Bonsiep W., Fischer T., Klich J.: Implementacja zrównoważonej kart wyników w praktyce przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 • Booth L.: The Capital Asset Pricing Model: Equity Risk Premiums and the Privately Held Business. Cicbv/Asa Business Valuation Conference. Montreal 1998.
 • Borner B.: Die Bedeutung von Finanzierungsregeln für die betriebswirtschaftliche Kapitaltheorie. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1967, Jg. 37.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A.: Nowe metody szacowania wartości przedsiębiorstwa (II). "Przegląd Organizacyjny" 1997, nr 10.
 • Bowlin O.D., Martin J.D., Scott D.F.: Guide to Financial Analysis, McGraw-Hill Finance Guide Series, United States of America 1980.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II. PWN, Warszawa 1999.
 • Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1997.
 • Brigham E.F.: Zarządzanie finansami. T. I, II. PWE, Warszawa 1999.
 • Brünner A., Kränner J.P., Weber M.: Information Production in Lending Relationships. On the Role of Corporate Ratings in Commercial Banking. Working Paper. CFS, Frankfurt am Main 1999, www.imf.Org./external/pubs/ft/icm/1999/index.htm.
 • Byrka-Kita K.: Problemy szacowania współczynnika ß metodą regresji liniowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W druku.
 • Byrka-Kita K.: Szacowanie kosztu kapitału własnego. W: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Byrka-Kita K.: Współczynnik beta jako miara ryzyka rynkowego. W: Zarządzanie finansami. Cele - organizacje - narzędzia. T. I. Red. D. Zarzecki. Materiały z konferencji naukowej. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, FRR w Polsce, Warszawa 2001.
 • Byrka-Kita K.: Wyznaczanie współczynnika beta metodą regresji liniowej oraz przy zastosowaniu technik Blume 'a i Vasicka. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. I. Red. D. Zarzecki. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Byrka K., Kozłowska-Nalewaj K.: Model CAMP jako jedna z technik szacowania kosztu kapitału własnego w metodach dochodowych określania wartości przedsiębiorstwa. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej. Materiały na konferencje naukową dedykowaną prof. zw. drowi hab. Leszkowi Bednarskiemu w 50. rocznicę pracy twórczej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Chadam J.: Przepływy środków pieniężnych w spółkach kapitałowych - wyniki badań. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 5.
 • Ciborski D.: Największe firmy w 2002 roku. "Rzeczpospolita" z 7.05.2003.
 • Claus J., Thomas J.: The Equity Premium is Much Lower than You Think it is: Empirical Estimates from a New Approach, www.papers.ssrn.com.
 • Colin S.: Internet w biznesie. Poltext, Warszawa 1999.
 • Controlling- prezentacja i analiza przypadków. Materiały do ćwiczeń. Red. J. Mońko. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley and Sons, New York 1994.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG Press, Warszawa 1997.
 • Corporate Raitngs Criteria, www:standardanpoors.com.
 • Cwynar W., Cwynar A.: Nowe mierniki przyrostu (ubytku) wartości firmy. "Ekonomista" 2000, nr 2.
 • Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki akcyjnej. Koncepcje - systemy -metody. FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 • Czajka D.: Przedsiębiorstwo w kryzysie. Upadłość lub układ. Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999.
 • Czarnota J.L.: Strategie zarządzania przedsiębiorstwem zagrożonym niewypłacalnością. W: Strategia konkurencyjności przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Red. M. Moszkowicz. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Polanica Zdrój 2001.
 • Czarnota J.L.: Zarządzanie strategiczne w warunkach upadłości przedsiębiorstwa. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Wyd. Centrum polsko-amerykańskie, Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. PWN, Warszawa 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Daily C.M.: Bankruptcy in Strategic Studies: Past and Promise. "Journal of Management" 1994, nr 2.
 • Damodaran A.: Discounted Cash Flow Valuation: the Inputs, www.damodaran.com.
 • Damodaran A.: Estimating Equity Risk Premiums, www.stern.nyu.edu.
 • Damodaran A.: Inwestement Valuation. John Wiley and Sons, Inc., USA 1996.
 • Davies D.: Sztuka zarządzania finansami. PWN, Warszawa-Londyn 1997.
 • Dębski W.: Zarządzanie finansami T. I, II. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 • Diagramowa metoda oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej. "Przegląd Statystyczny" 1997, nr 1.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. PAANPOL, Poznań 1993.
 • Dobies A.: Klęska dekady. "Home & Market" nr 6.
 • Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. PWN, Warszawa 1998.
 • Doerr H.H., Fiedler R., Hoke M.: Erfahrungen bei der konzernweiten Einführung eines EVA® - basierten Investitionsrechnungsmodells. "Controlling" 2003, H. 6, Juni.
 • Domański J.: Krytyka metod dochodowych wyceny niematerialnych składników przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 5.
 • Dowyżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W.: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Dudycz T.: Analiza finansowa. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Dudycz T., Frątczak M.: Praktyka banków wrocławskich w zakresie badania wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszaw 1998.
 • Duliniec A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. "Bank i Kredyt" 1999, maj.
 • Dyminicki M., Persak M.: Zagadka premii rynkowej za inwestowanie w akcje. W: Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia. T. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, FRR w Polsce, Warszawa 2001.
 • DzU 2003, nr 50, poz. 50, 424.
 • Ellis J., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Pozycja na rynku kapitałowym. FRR W Polsce, Warszawa 1997.
 • Fala bankructw dopiero przed nami. Upadłości. Raport Cofface Intercredit Poland. "Rzeczpospolita" z 6.09.2002.
 • Filipek T.: Internet a łańcuch wartości przedsiębiorstwa. "Business Forum" 2000, nr 3.
 • Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Sznyszko. PWE, Warszawa 2000.
 • Gabrusewicz W.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza, Poznań 1997.
 • Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2002.
 • Gajdka J., Stos D.: Prognozowanie bankructwa spółek giełdowych - doświadczenia polskie. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Gajdka J., Stos D.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z konferencji naukowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansami. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gajdka J., Wolski R.: Test CAPM w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Vademecum Menedżera. Warszawa 2001.
 • Gaszą R.: Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 1997, nr 3.
 • Gately E.: Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych. WIG Press, Warszawa 1999.
 • Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Giereszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1999.
 • Gołata K., Carski K., Orłowski K., Remisiewicz M., Romański W., Warzecha Ł.: Polska gospodarka 2003. "Businessman" 2003, nr 1.
 • Goś W.: Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Goś W.: Rola i zakres sprawozdawczości finansowej w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości. "Rachunkowość z Komentarzem" 2001, nr 4 (55).
 • Goś W.: Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią. "Rachunkowość" 1994, nr 2.
 • Goś W., Kaczmarek M.: Praktyka w dziedzinie wyceny składników majątkowych według prawa bilansowego. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Gotlieb M., Lewczyński W.: Cashflow - sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 • Grabowska M.: Ocena efektywności sprzedaży jako czynnika kształtującego rentowność kapitału własnego giełdowych spółek akcyjnych branży budowlanej. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 • Groppeli A.A., Nikbakht E.: Wstęp do finansów. WIG Press, Warszawa 1999.
 • Gruszczyński M.: Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. I. Red. D. Zarzecki. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Günther T.: Unternehmenswertorientiertes Controlling. Verlag Franz, München 1997.
 • Gurgul S.: Prawne i ekonomiczne przesłanki wystąpienia z wnioskiem upadłości. W: Efektywność źródłem bogactwa. Red. T. Dudycz, S. Wrzosek. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Gütenberg E.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 1958.
 • Gwiazda T.D.: Algorytmy genetyczne. Zastosowanie w finansach. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Hamrol M., Garstka W.: Przydatność analizy dyskryminacyjnej dla potrzeb doboru spółek do portfela akcji. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. T. II. Red. D. Zarzecki. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Haręża A.: Analiza przepływów pieniężnych. "Koszty" 2001, nr 4 (88).
 • Harvey D.F.: Strategic Management and Business Policy. Merril Publishing Company 1998.
 • Helfert E. A.: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2004.
 • Melin A., Szymański K.G.: Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych. FRR w Polsce, Warszawa 2001.
 • Hoc R.: Kłopoty z Altmanem. "Gazeta Bankowa" 1994, nr 40.
 • Hochman S.: The Beta Coefficient: An Instrument Variables Approach. "Research in Finance" 1983, vol. 4.
 • Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 • Hołda A.: Ustalenie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich. "Monitor Rachunkowości i Finansów" FRR w Polsce, Warszawa 2002, nr 1 (36).
 • Hołda A.: Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach polskiej gospodarki polskiej. "Rachunkowość" 2001, nr 10.
 • Ibbotson Associates. SBBI Valution Editon 2003 Yearbook.
 • Jak czytać sprawozdania finansowe. International Labour Office Geneva, PWN, Warszawa 2000.
 • Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości. Zakamycze 2000.
 • Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Jamiołkowski A.: Oczami sądu. "Firma" 1992, nr 13.
 • Janik W.: Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Doradca Podatnika, Wyd. Infor, Warszawa 1999.
 • Jeleń W.: Metodyka i narzędzia analizy finansowej w praktyce. "Rachunkowość" 1998, nr 3.
 • Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firm. Liber, Warszawa 2000.
 • Jurek M., Gąsior A.: Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożeń bankructwem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2002.
 • Kaczmarek T.T.: Badanie wiarygodności handlowej i finansowej kontrahenta zagranicznego. Łódź 1992.
 • Kaczmarek T.T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 • Kaczmarek W.: Próba syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków. Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia w warunkach inflacji. FRR w Polsce, Warszawa 1994.
 • Kaplan R.S.: Spełniająca się strategia. "Computer World" 2000, nr 9.
 • Kappler A.: Balanced Scorecard. Lucerna 2000.
 • Kappler A.: Wszechstronne doskonalenie działalności z pomocą Balanced Scorecard. "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 9.
 • Kapruś P.: Potrzeba podejścia do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W: Finanse wspomagania finansowego rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z konferencji naukowej. Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Kierunki przekształceń w gospodarce. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Red. R. Borowiecki. Wyd. 2. TNOiK, Kraków 1991.
 • Kiewra D.: Wskaźnik Altmana jako narzędzie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej. Red. J. Gierusz. Materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. drowi hab. Leszkowi Bednarskiemu w 50. rocznicę pracy twórczej. Sopot-Gdańsk 1999.
 • Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych w zarządzaniu firmą. Ekspert, Wrocław 1995.
 • Kley K.L.: IAS und wertorientiertes Controlling. "Kostenrechnungspraxis" 2002, 46 Jg., H. 5.
 • Kociencki L.: Balance Scorecard - nowoczesne metody zarządzania. "Home & Market" 2000, grudzień.^ Komajda E.: Koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 6.
 • Kopeć K.: Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako element jego strategii. W: Finanse wspomagania rozwoju przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej. Wyd. UMSC, Lublin 2000.
 • Kościelniak H.: Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 6.
 • Kowalczewski W., Żukowski P.: Możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu rozwoju przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizacji sieci. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • KowalczykL.: Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa. Wyd. Difin, Warszawa 1999.
 • Kowalska L.: Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę. Twigger, Warszawa 1998.
 • Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie teorią i praktyką. PWN, Warszawa 1997.
 • Krabarczyk S.: Polityka mieszkaniowa w latach 1999-2003. "Boss-Gospodarka" 1999, nr 27.
 • Krahnen J.P., Weber M.: Generally Accepted Rating Priniciples: A Primer. "Journal of Banking & Finance" 2001, nr 25.
 • Krajewski M.: Efektywność wykorzystania kapitału obcego w finansowaniu działalności gospodarczej. W: Zarządzanie wartością w warunkach globalizacji. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2001.
 • Krajewski M.: Kierunki analizy struktury majątku obrotowego w przedsiębiorstwie. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wyd. Omega-Praksis, Łódź 1998.
 • Krajewski M.: Kierunki optymalizacji decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 • Krajewski M.: Narzędzie dla analityków - wykorzystanie modelu Du Ponta przy podejmowaniu decyzji kredytowych oraz w badaniach bieżącej wiarygodność przedsiębiorstwa. "Bank" 1998, nr 3.
 • Krajewski M.: Ocena efektywności kosztów w przedsiębiorstwie. W: Efektywność źródłem bogactwa. Red. T. Dudycz, S. Wrzosek. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Krajewski M.: Syntetyczna analiza bilansu jako wstępna narzędzie oceny restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: Strategia restrukturyzacji. Red. K. Krzakiewicz. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła 1998.
 • Kraś J.: Znaczenie informacji potrzeby jej ochrony w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. T. II. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2002.
 • Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2000.
 • Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wyd. Park, Bielsko-Biała 2003.
 • Kuźniak R.: Ograniczenia analizy wskaźnikowej. "Rachunkowość" 2001, nr 8.
 • Kwieciński M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Laccher L.C., Coast P.K., Sharma S.C., Fant L.F.: A Neutral Network for Classifying the Financial Health of a Firm. "European Journal of Operational Research" 1995, nr 85.
 • Lamenta L., Tobolska D.: Jak sprawdzać wiarygodność kontrahentów. Con Lex, Gdynia 1992.
 • Lasek M.: Karta wyników balanced scorecard do oceny inwestycji informatycznych. "Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa" 2000, nr 8.
 • Latter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG Press, Warszawa 2001.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa 2004.
 • Lichota J.: www.wartość Internetu. "Home & Market" 2000, nr 4.
 • Luty Z.: Cashflow, przepływy pieniężne teoria i praktyka. Wyd. I Bis, Wrocław 1995.
 • Łagodzki P.: Metodologiczne aspekty rachunku przepływów pieniężnych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, praca doktorska.
 • Łodziana A.: Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością (artykuł dyskusyjny). "Rachunkowość" 2003, nr 1.
 • Luniewska M., Tarczyński W.: Próba oceny kosztu kapitału dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 12.
 • Mackiewicz M.: Zyski określają wartość firmy. Rynkowa stopa dyskontowa - zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw. "Bank" 1999, nr 6.
 • Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A.: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Red. A. Zeliaś. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 • Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Mały rocznik statystyczny Polski. GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
 • Marcinkowska M.: Wartość banku - cele i instrumenty zarządzania. Cz. I. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
 • Marx M.: Finanzmanagement und Finanzcontrolling im Mittelstand. Vom Fachbereich 18 - Wirtschaftswissenschaften - der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades, Berlin 1993.
 • Masters T.: Sieci neuronów e w praktyce. WNT, Warszawa 1996.
 • Matusiak B.: System hybrydowy wspomagający proces prognozowania zużycia energii w warunkach powstającego konkurencyjnego rynku energii. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, praca doktorska.
 • Matwiejczuk W., Pawluczuk E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 12.
 • Mavrovitis B.: Cashflow, Credit and Collection. Probus, Chicago 1994.
 • Mączyńska E.: Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody). "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38.
 • Measuring Private Firm de Fault Risk. Special Comment. June. "Moody's, Investor Service" 1999.
 • Mendel T.: Badanie wiarygodności partnera gospodarczego. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 7.
 • Mendel T.: Wiarygodność partnera handlowego. W: Z badań nad procesami informacji gospodarki Polski. Red. W. Piotr. WSZiM, Leszno 1995.
 • Mendel T., Przenicka J.: Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Metody ilościowe w analizie finansowej. Red. E. Nowak. Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 • Metody i procedury szacowania wartości podmiotów gospodarczych oparte na statystyce matematycznej i na oprogramowaniu komputerowym - zastosowanie w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 • Michaluk K.: Problemy prognozowania upadku przedsiębiorstwa. W: Rynki, finanse. Finanse przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne Finanse i Bankowość. Dźwignia finansowa a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Michaluk K.: Zastosowanie metod ilościowych w procesie przewidywania zagrożeń upadłością przedsiębiorstwa. Wydział Ekonomiki Usług i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, praca doktorska.
 • Mikołajewicz G.: Analiza fundamentalna -produkt czy opakowanie? W: Efektywność źródlem bogactwa. Red. T. Dudycz, S. Wrzosek. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Analiza wskaźnikowa w ocenie niewypłacalności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Red. D. Zarzecki. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. Szczecin 2002.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Diagnoza niewypłacalności wstępem do restrukturyzacji. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Model Altmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Zeszyt Naukowy nr 329. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Ocena symptomów zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Potrzeba i kierunki doskonalenia metody oceny -wypłacalności przedsiębiorstwa. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2003.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Potrzeba i kierunki doskonalenia metod oceny wypłacalności przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2002.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Potrzeba oceny wypłacalności przedsiębiorstwa w ujęciu prospektywnym. W: Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia. T. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, FRR w Polsce, Warszawa 2001.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Struktura kapitału jako jeden z podstawowych czynników determinujących wypłacalność. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Tendencje rozwoju metodologii oceny wypłacalności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. T. I. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Kreos, Szczecin 2002.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Wartość poznawcza gotówkowej wartości dodanej (CVA) w ocenie wypłacalności przedsiębiorstw. W: Efektywność źródłem bogactwa. Red. T. Dudycz, S. Wrzosek. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Wypłacalność a płynność finansowa przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. W druku.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Wypłacalność a płynność finansowa przedsiębiorstwa. W: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 355. Szczecin 2003.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E., Jurek M., Szczęsna-Urbaniak A., Urbańczyk E.: Efektywność spółek portowych a wzrost ich wartości. W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój. Red. R. Borowiecki. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, TNOiK, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - CESIOS, Warszawa-Kraków 2003.
 • Moore C.L., Jaedicke R.K, Anderson L.K.: Sixth Edition Managerial Accounting. South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1984.
 • Napiórkowski S.: Ocena parametrów wycen dokonywanych metodą DCF na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wy cena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Nieżurawski L., Zabielski J.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw budowlanych. "Przegląd Organizacyjny" 2003, nr 3.
 • Northern D.P., Kappler F.: Balanced Scorecard Best Practices. Trends and Research Implications. "Controlling" 2000, January, Heft 1.
 • Nowak E.: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 • Nowak E.: Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Materiały Konferencje nr 6. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Oldcorn R.: Self-Development for Managers Accounting for Managers. Wyd. Routledge, London-New York 1993.
 • Olszewski D.W.: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1993.
 • Olszewski D.W.: Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny. "Bank i Kredyt" 1992, nr 6.
 • Orechwa-Maliszewska E.: Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Red. E. Czerwińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Osińska M., Stempińska J.: Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 9 (153).
 • Ostaszewski J.: Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Wyd. Difin, Warszawa 2002.
 • Paliwoda G.: Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu polityki dywidend. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Uniwersytet Łódzki, Łódź-Spała 1999.
 • Palukiewicz W., Napiórkowski S.: Gdzie jest wartość dla akcjonariuszy? "Akcjonariusz" 2002, nr 3.
 • Papiernik-Wojdera M.: Zarządzanie należnościami a wartość przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Papińska-Kacperek J.: Zastosowanie algorytmu genetycznego w systemie klasyfikacyjnym wspomagającym proces podejmowania decyzji na przykładzie badania zdolności kredytowej osób fizycznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, praca doktorska. Pawlak M: Kielce górą. "Home & Market" 2000, styczeń.
 • Pawlak M.: Łatwiej w grupie. "Home & Market" 1999, listopad.
 • Pawlak M.: Murowani liderzy. "Home & Market" 2002, styczeń.
 • Pawlak M.: Najwięksi wykonawcy budowlani w Polsce. Ranking największych firm w Polsce. "Home & Market" 2001, listopad.
 • Pawlak M.: Nie tylko budują, ale i kokietują. "Home & Market" 2000, czerwiec.
 • Pawlak M.: Niespodziewana zamiana miejsc. "Home & Market" 2002, czerwiec.
 • Pawlak M.: Panteon budowlanych. "Home & Market" 1999, czerwiec.
 • Pawlak M.: Ranking największych firm budowlanych. "Home & Market" 2001, listopad.
 • Pawlak M.: Zabrze górą. "Home & Market" 1999, styczeń.
 • Pazio W.: Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu. PWE, Warszawa 1996.
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 • Perridon L., Steiner M.: Finanzwirtschaft der Unternehmung. Vahlen, München 1988.
 • Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • Pluta W.: Budżetowanie kapitałowe. PWE, Warszawa 2000.
 • Pluta W.: Strategiczne zarządzanie finansami. Ekspert, Wrocław 1996.
 • Płynność finansowa przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Red. U. Wojciechowska. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 • Pocztowski A.: Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 8.
 • Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Red. E. Bogacka-Kisiel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław-Perugia 1998.
 • Porter M.: The Competivie Advantage of Nations. Macmilian Press Ltd 1998.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Priewasser E.: Bankbetriebslehre. 3 Auflage. Oldenburg 1992.
 • Przewodnik inwestora. "Parkiet" 1997, jesień.
 • Przewodnik inwestora. "Parkiet" 2001, jesień.
 • Przewodnik inwestora. "Parkiet" 2002, grudzień.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Cz. I. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2001.
 • Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 1996.
 • Reichamn T.: Controlling mit Kennzahlen. Wyd. 2. Franz Vahlen Verlag, München 1999.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. T. I. Red. E. Mączyńska. Wyd. DiG, Warszawa 2001.
 • Revisne L.: Replacement Cost Accounting. Prentice-Hall 1978.
 • Robić wszystko, żeby akcjonariuszy byli zadowoleni. "Gazeta Wyborcza" z 25.06.2001.
 • Rogowski W.K.: Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
 • Rolbiecki R.: Analiza dyskryminacji w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 9.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Różański J.: Ewolucja metod bankowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 10.
 • Różański J.: W stronę wielokryterialnych metod oceny opłacalności inwestycji. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 9.
 • Rutkowski A.: Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Cz. I. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 1999, nr 3.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 • Rybicki P.: Ocena ryzyka upadku przedsiębiorstwa. "Infor Manager" 2002, nr 7 (58).
 • Ryżewska S.: Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb ryzyka kredytowego. Biblioteka Bankowa Twigger, Warszawa 1996.
 • Sasin W.: Analiza płynność finansowej firmy. Cashflow. Interfart, Łódź 1999.
 • Sathye M., Bartle J., Vincent M., Boffey R.: Credit Analysis & Lending Management. John Wiley and Sons, Australia 2002.
 • Schierenbeck H., Lister M.: Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. R. Oldenburg Verlag, München-Wien 1997.
 • Serfling E.: Finanzplanung und Finanzdisposition als Aufgaben des Finanzmanagements mittelständischer. Unternehmen. "Der Betrieb" 1992, Jg. 44.
 • Shall L., Haley C.: Introduction to Financial Management. McGraw-Hill, New York 1991.
 • Shareholders Value, Stakeholder Managemnet, and Social Issues: What's the Bottom Line? Red. A.J. Hillman, G.D. Keim. Ivey School of Business, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada. "Strategic Management Journal" 2001, 22, 122, 139.
 • Siedlecki R.: Wybrane metody prognozowania trudności finansowych na przykładzie spółki Enron Crop. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. I. Red. D. Zarzecki. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. PWN, Warszawa 1999.
 • Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji przedsiębiorstwa. Wyd. UMK, Toruń 2002.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWE, Warszawa 2001.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 • Skoczylas W.: Analiza efektywności zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. E. Urbańczyk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Skoczylas W.: Koncepcja cash value added w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 • Skoczylas W.: Modele wyceny firmy jako podstawa zarządzania wartością. W: Analiza decyzyjna w zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 705. Wrocław 1995.
 • Skoczylas W.: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w ocenie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Skoczylas W.: Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej. W: Strategie, struktury i miary efektywności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 277. Szczecin 2000.
 • Skoczylas W.: Wartość poznawcza cash flow added w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. Red. D. Zarzecki. Materiały z konferencji naukowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Skoczylas W.: Wielokierunkowa ocena rentowności przedsiębiorstwa. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. E. Urbańczyk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Skoczylas W.: Zasady przekształcania rachunku przepływów pieniężnych do postaci analitycznej na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - teoria i praktyka. Wyd. Kreos, Szczecin 2002.
 • Skoczylas W., Niemiec A.: Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Red. D. Zarzecki. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy. Wyd. Znicz, Szczecin 1996.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorstw w warunkach rynku. Wyd. Znicz, Szczecin 1992.
 • Słownik Reutera. Międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe. Wyd. Comptext, Warszawa 1982.
 • Smith M.: Nowe narzędzia w rachunkowości zarządczej. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 • Solorz S.: Rating - nowe słowo i nowe zjawisko w bankowości i finansach. "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Starzyńska W.: Metody statystyczne w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W: Finanse i wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym, 10-11.09.2000. Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Stasiewski T.: Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 • Stępień P., Strąk T.: Dyskryminacyjna metoda logistyczna w ocenie zagrożeń upadłości polskich przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce. Red. D. Zarzecki. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Szczecin 2000.
 • Stocks, Bonds, Bilis and Inflation 1999 Yearbook. Valution Edition, Ibbotson Associates, Chicago 1999.
 • Stolecki G., Szary M., Twardowski Z.: Wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania z bazą wiedzy jako narzędzie wspomagania decyzji ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Stos D., Gajdka J.: Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001. W: Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Materiały konferencyjne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Strahl D.: Analiza porównawcza jako strategia kredytowa banku. "Bank i Kredyt" 1997, nr 1-2.
 • Sukany K.C.: Model Altmana a trafność decyzji inwestycyjnej. W: Zarządzanie finansami: klasyczne zasady - nowoczesne metody. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Szczepankowski P.: Ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych (metodologia amerykańska, Unii Europejskiej i polska). W: Rachunkowość finansowa. Materiały z konferencji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
 • Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Od diagnozy do projekcji. FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 • Śnieżek E.: Jak czytać cash flow. FRR w Polsce, Warszawa 1997.
 • Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post, ex ante. FRR w Polsce, Warszawa 1999.
 • Śnieżek E.: Przewodnik po cash flow. Cz. I. Metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 • Śnieżek E.: Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości. FRR w Polsce, Warszawa 1994.
 • Tarczyński W.: Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 213. Szczecin 1996.
 • Tarczyński W.: Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych. "Przegląd Statystyczny" 1996, R. XLIII.
 • Tarczyński W.: Metody analizy dyskryminacyjnej na giełdzie papierów wartościowych. Materiały * Konferencyjne nr 17. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Cz. I. Metody ilościowe. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Tekst ustawy do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu, www.sejm.gov.pl.
 • Tracy J.: Sprawozdania finansowe firm. PWN, Warszawa 1994.
 • Uberman R.: Spółki według Altmana. "Gazeta Bankowa" 1994, nr 39.
 • Urbańczyk E.: Metody ilościowe w analizie finansowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Ustawa dotycząca Prawa upadłościowego i naprawczego, artykuł 10, z 8 stycznia 2003 r., www.sejm.gov.com.pl.
 • Ustawa o rachunkowości. Dokumentacja. Tekst ujednolicony: osiemnaście wersji w jednej. "Rachunkowość" z 13.03.2001.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, www.sejm.gov. com.pl.
 • Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. FRR w Polsce, Warszawa 1997.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Analiza przepływów pieniężnych -pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1996, nr 6.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Jak korzystać ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. "Rachunkowość" 1999, nr 12.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1996.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1998, nr 4.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 • Wawrzyniak K.: Wykorzystanie Quick testu do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 213. Szczecin 1996.
 • Wawrzyniak K., Batog B.: Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowo-ekonomicznej spółek i przedsiębiorstw Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Materiały * Konferencje nr 17. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Wiatr M.S.: Metodyka oceny zdolności kredytowej elementy teorii i praktyki. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Red. E. Czerwińska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Winiarska K.: Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Witkowska D., Stanieć I.: Drzewa klasyfikacyjne jako metoda oceny ryzyka kredytowego. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. I. Red. D. Zarzecki. Materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 • Wnuk G.: Analiza możliwości praktycznego zastosowania niektórych modeli zarządzania gotówką. ZTRN SK w Polsce, Warszawa 1997.
 • Woelfel Ch.J.: Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje. PWN, Warszawa 2000.
 • Wrzosek S.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako sposób na zachowanie ciąglości. W: Nowe kierunki przedsiębiorstwa - ciągłość i zmiana. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851. Wrocław 2000.
 • www.atechnet.pl.
 • www.atlantis.com.pl.
 • www.bauma.com.pl.
 • www.bick. com.pl.
 • www.bick.com.pl.
 • www.bos.pl.
 • www.budimex.com.pl.
 • www.crm.com.pl.
 • www.damodaran.com.pl.
 • www.eito.com.pl.
 • www.elektromontaz-eksport.com.pl.
 • www.elektromontaz-waw.com.pl.
 • www.elmontex.com.pl.
 • www.espebepe.com.pl.
 • www.eurobankier.pl.
 • www.manitwoc.com.pl.
 • www.mf.gov.pl.
 • www.mitex.com.pl.
 • www.msp.money.pl.
 • www.murator.com.pl.
 • www.murawski.com.pl.
 • www.naftobudowa.com.pl.
 • www.paper.ssrn.com.
 • www.parkiet.com.pl.
 • www.pekabex.com.pl.
 • www.piapiasecki.com.pl.
 • www.prochem.com.pl.
 • www.reuter.pl.
 • www.rzeczpospolita.com.pl.
 • www.sejm.gov.pl.
 • www.teleinfo.com.
 • www.warbud.com.pl.
 • www.wart.internety.
 • www.serwwis.notoria.com.pl.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2000-2001. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2002.
 • Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Zarzecki D.: Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem. W: Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. FFR w Polsce, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D.: Użyteczność metod oceny zagrożenia bankructwa. W: Strategie, struktury, modele i miary efektywności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 304. Szczecin 2001.
 • Zarzecki D.: Wycena przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych - ujęcie nominalne i realne. Cz. l. "Forum Doradztwa Podatkowego" 2001, marzec.
 • Zarzecki D.: Zastosowanie technik dyskontowych w analizie finansowej. W: Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Materiały * Konferencje nr 8. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
 • Zawadzki J., Babis H.: Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 213. Szczecin 1996.
 • Zdyb M.: Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa. Upadłość przedsiębiorstwa przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych. Cz. I. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 4.
 • Zdyb M: Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych. Cz. II. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 5.
 • Zelek A.: Upadłość przedsiębiorstwa jako skutek kryzysu finansowego. Casus. TUR Polisa SA. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7-8.
 • Ziach M.: Polska mapa firm budowlanych. "Boss-Gospodarka" 1999, nr 27 (286).
 • Ziach M.: Prognozy dla budownictwa. "Boss-Gospodarka" 1994, nr 5 (264).
 • Ziari A.H., Leatham D.J., Turvey C.G.: Application of Matematical Programming Techniques in Credit Scoring of Agricultural Loans. "Agricultural Finance Review" 1995, vol. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000089425308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.