PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 111
Tytuł artykułu

Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji

Warianty tytułu
Selected Issues of Quantitative Portfolio Analysis.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono tematykę dotyczącą teorii portfela w jego klasycznym rozumieniu. Omówiono właściwości podstawowych papierów wartościowych oraz metody pomiaru ryzyka i stopy zwrotu portfeli akcji. Zaprezentowano problemy związane z ilościową analizą współczynnika beta jako miary ryzyka systematycznego, a więc ryzyka rozumianego w kategoriach wrażliwości na zmiany zachodzące na rynku. Podjęto także problematykę wyznaczania zbioru portfeli efektywnych - przedstawiono metodę określania granicy efektywnej poprzez wyznaczenie zbioru portfeli rogowych.
EN
The theory of portfolio in its classical understanding was presented. The properties of basic securities and the methods of measuring portfolios risk and return on investment were discussed. Dilemmas relating to a quantitative analysis of the beta coefficient as a systematic risk measure, i.e. the risk in the understanding of market volatility sensitivity. The issue of determining a set of effective portfolio was addressed, in which a method for establishing an effective border through the determination of the set of Corner Portfolio was presented. (JW)
Rocznik
Strony
111
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Badania operacyjne. (1996). Red. E. Ignasiak. PWE, Warszawa.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. - Notowania giełdowe. http://bossa.pl/notowania/daneatech/metastock/
 • Bassett G., Koenker R. (1978). Asymptotic Theory of Least Absolute Error Regressions. Journal of the American Statistical Association, Vol. 73, 618-622.
 • Bernstein P.L. (1997). Przeciw Bogom - niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa.
 • Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, Vol. 81.
 • Blume M.E. (1975). Betas and Their Regression Tendencies. The Journal of Finance, Vol. 30, No. 3. 785-795.
 • Brealey R.A., Myers S.C. (1991). Principles of Corporate Finance. International Edition by McGraw-Hill. Inc., New-York.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000). Zarządzanie finansami. T.I. PWE, Warszawa.
 • Charnes A., Cooper W.W., Ferguson R.O. (1955). Optimal Estimation of Executive Compensation by Linear Programming. Management Science, Vol. 1, 138-151.
 • Chow G.G. (1995). Ekonometria. PWN, Warszawa.
 • Cornell B., Dietrich J.K. (1978). Mean-absolute-deviation varsus Least-squarea Regression Estimation of Beta Coefficients. The Journal of Financial and Quantitive Analysis, March, 123-131.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. PWN, Warszawa.
 • DeGroot M.H. (1981). Optymalne decyzje statystyczne. PWN, Warszawa.
 • Dielman T., Pfaffenberger R. (1982). LAV (Least Absolute Value) Estimation in Linear Regression: a Review. Studies in the Management Sciences, Vol. 19,31-52.
 • Dielman T., Pfaffenberger R. (1988). Least Absolute Value Regression: Necessary Sample Sizes to Use Normal Theory Inference Procedures. Decision Sciences, Vol. 19, 734-743.
 • Dudzińska R. (2001). Wybrane metody wyznaczania granicy efektywnej. W: Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Red. M. Król. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 27-36.
 • Dudzińska R. (2001). Zastosowanie wybranych metod wyznaczania granicy efektywnej w decyzjach inwestycyjnych. Praca naukowo-badawcza realizowana w ramach badań własnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Dudzińska R. (2002). Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '02. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 93-106.
 • Dudzińska R. (2002). Zastosowanie linii efektywnych do wspomagania decyzji inwestycyjnych. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Red. M. Nowiński. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 945, 23-34.
 • Dudzińska R., Gołąbowska B. (1996). Metody oceny jakości spółek przy wykorzystaniu arkusza EXCEL. W: 18 Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki: Zarządzanie. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra.
 • Dudzińska R., Kopańska-Bródka D. (2002). Application of the Corner Portfolios. W: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics, Ostrava, 59-65.
 • Dudzińska R., Kopańska-Bródka D. (2003). Własności i zastosowania portfeli rogowych. Referat na Konferencję Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój.
 • Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Eloton EJ., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
 • Eloton EJ., Gruber M.J., Urich T.J. (1978). Are Betas Best? The Journal of Finance, Vol. 33, No. 5, 1375-1384.
 • Farrel J.L. (1997). Portfolio Management. Theory and Application. McGraw-Hill, Singapore.
 • Gajdka J., Wolski R. (1997). Czy beta już działa? Penetrator Wiadomości Gospodarczych, listopad, 38-43.
 • Gołąbowska B. (2001). Analiza własności portfeli optymalnych ze względu na współczynnik beta. Praca naukowo-badawcza realizowana w ramach badań własnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Gołąbowska B. (2001). Zastosowanie metody najmniejszej absolutnej wartości do estymacji współczynnika beta. W: Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Materiały konferencyjne. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Grabowski W. (1982). Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa.
 • Greene W.H. (1997). Econometric Analysis. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Hamada R.S. (1969). Portfolio Analysis, Market Equilibrium and Corporation Finance. Journal of Finance, Vol. 24.
 • Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa.
 • Jacob N.L. (1974). A Limited-Diversification Portfolio Selection Model For the Small Investor. Journal of Finance, Vol. 29, 847-856.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1994). Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. PWN, Warszawa.
 • Jajuga T., Jajuga K. (1992). Współczynnik lokaty kapitałowej beta i jego zastosowanie. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Jurek R. (1994). Według Markowitza. Penetrator - Wiadomości Gospodarcze, nr 11,53-56.
 • Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Karwowski J., Łuszczak M. (1995). Rozwój światowych rynków derywatów (wnioski dla gospodarki polskiej). Penetrator, marzec.
 • King A.J. (1999). Asymmetric Risk Measures and Tracking Models for Portfolio Optimization under Uncertainty. Operations Research, Vol. 45.
 • Klein P.J. (1999). Wstęp do analizy papierów wartościowych. Liber, Warszawa.
 • Kolupa M., Plebaniak J. (2000). Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa.
 • Konarzewska I. (1998). Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje - studium empiryczne dla WGPW. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'98. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska R. (1999). Model wyboru bezpiecznego portfela inwestycyjnego w zbiorze efektywnym. W: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. Red. M. Nowiński. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław, nr 810, 83-90.
 • Kopańska-Bródka D., Dudzińska R., Gołąbowska B., Michalska E., Urbanek A. (1999). Zastosowanie metod badań operacyjnych w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Praca naukowo-badawcza realizowana w ramach badań statutowych. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Kowalik P. (1995). Zastosowanie zmodyfikowanej semiwariancji do oceny ryzyka inwestycyjnego. Badania Operacyjne i Decyzje, Vol. 4.
 • Linnik J.W. (1962). Metoda najmniejszych kwadratów i teoria opracowywania obserwacji. PWN, Warszawa.
 • Markowitz H.S.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, Vol. 7, No. 1.
 • Michalska E. (1999). Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'99. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Michalska E. (2001). Zastosowanie miary informacji do oceny ryzyka decyzji inwestycyjnych. W: Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Red. M. Król. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Modigliani F., Miller M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, Vol. 48.
 • Modigliani F., Miller M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction. American Economic Review, Vol. 53.
 • Mynarski S. (1981). Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa.
 • Rao R.C. (1982). Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.
 • Roli R. (1977). A Criticque of the Asset Pricing Theory's Tests. Part I. On the Past and the Potential Testability of the Theory. Journal of Financial Economics, March.
 • Ross S.A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, Vol. 13.
 • Sadowski W. (1977). Decyzje i prognozy. PWE, Warszawa.
 • Sengupta J.K. (1985). Optimal Decision under Uncertainty. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Sharpe W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, Vol. 9, No. 2, 277-293.
 • Sharpe W.F. (1971). Mean-absolute-deviation Characteristic Lines for Securities and Portfolios. Management Science, Vol.18, No. 2, B1-B13.
 • Sharpe W.F. (2000). Macro-Investment Analysis: Optimization. The Critical Line Method, http://www.stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt /mia_opt3.htm
 • Sobczyk K. (1996). Stochastyczne równania różniczkowe. WNT, Warszawa.
 • Tarczyński W. (1995). O pewnym wyznaczaniu składu portfela papierów wartościowych. Przegląd Statystyczny, z. 1, 91-106.
 • Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa.
 • The New Palgrave Dictionary of Money and Finance. (1992). Eds. P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell. The MacMillan Press Limited, United Kingdom.
 • Theil H. (1979). Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa.
 • Wagner H.M. (1959). Linear Programming Techniques for Regression Analysis. Journal of the American Statistical Association, No. 54.
 • Wagner H.M. (1980). Badania operacyjne. PWE, Warszawa.
 • Weife A. (1995). Ekonometria. PWE, Warszawa.
 • Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. (1999). Red. K. Kukuła. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000089659978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.