PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 570 | 445
Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania

Warianty tytułu
Company Development as a Result of Company Growth and Efficient Management.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono kategorię rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystując do tego celu pryzmat modeli przedsiębiorstwa (ekonomicznego, marketingowego, behawioralnego, organizacyjnego i finansowego) oraz wynikające z nich koncepcje jego rozwoju. Przedstawiono teoretyczno-empiryczną analizę istoty, modeli, procesów modelowania i mierzenia wzrostu przedsiębiorstwa. Zanalizowano sprawność procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano zależności między czynnikami celowościowymi, skutkowymi i przyczynowymi rozwoju gospodarczego, w których najważniejszą rolę przypisuje się rozwojowi przedsiębiorstw. Dokonano analizy statystycznej poziomu rozwoju gospodarczego Polski na tle wybranych krajów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Japonia, USA). Omówiono także bariery i stymulatory rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Na koniec przedstawiono autorskie propozycje koncepcji i metodyki kierowania rozwojem przedsiębiorstw.
EN
early 70% of GDP in Poland is created by companies, and SMEs - especially small (without micro) and medium-sized companies - account for half of this figure. Since mid 1990s we have been witnessing a slowdown in the high rate of growth of Polish economy despite the availability of supportive macroeconomic tools (e.g. interest rates, tax rates, growth-supporting programmes, etc.). Contrary to politicians' beliefs, those tools cannot guarantee a long-term economic growth if their employment is not accompanied by improvement in efficiency of operations and if the companies do not make the most of growth opportunities. Generally, the share of micro companies in the total number of companies is decreasing, while there are still fewer small, medium-sized and big enterprises. The phenomenon could be explained with the natural market selection were it not for its scale and the extending gap between Polish companies and their EU (not to mention American or Japanese) peers. The developing market economy and increasing global competition contribute to the complexity, dynamism and non-linear development of today's business entities. Company development is conditioned by various positive and negative stimuli. They are of either internal (growth opportunities, management efficiency) or external (cooperation among companies and other market players, efficiency of the infrastructure stimulating company growth) nature. Observations and experience suggest that the latter hamper rational step-by-step development from micro to small enterprises, from small to medium-sized, and from medium-sized to big companies. Thus the main aim of this study is an attempt to adapt the company development category to the needs of management. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
445
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acosta Molina M., Correa Rodriguez A., Gonzalez Perez A.L.: Crecimiento en lapyme canaria: Influencia del tamano, la edad y el sector de actividad. Documento de Trabajo. "La Laguna" 2001, nr 1.
 • Altman E.J.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. John Wiley & Sons, New York 1993.
 • Altman E.J.: Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. "Journal of Finance" 1968, vol. XXIII, nr 4.
 • Alvarez M.D., Neira E.: Déterminantes del nivel de retribución y del porcentaje de retribution variable de la alla direction. "Revista Europea de Dirección y Economia de la Empresa" 1999, vol. 8, No 4.
 • Andrews K.: The Concept of Corporate Strategy. Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois 1971.
 • Ansoff I.H: Corporate Strategy. Penguin, Hardmondsworth 1965.
 • Ansoff I.H.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • APEC Center for Technology Exchange and Training for SME. Development Programmes and Strategies, www.actetsme.org.
 • A Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom. "European Commission Director ATE - General for Research" 2002, September.
 • Argenti J.: Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. McGraw-Hill, London 1976.
 • Argenti J.: Predicting Corporate Failure. "Accountants Digest" 1983, nr 138.
 • Asociacion espanola de contabilidad y administration de empresas, crecimiento de la empresa: modalidades y estrategia. AECA, Madrid 1996.
 • Asociacion espanola de contabilidad y administration de empresas, el objetivo Eficiencia de la Empresa. Principios de Organización y Sistemas. Documento 1. AECA, Madrid 1988.
 • A Study of Language Use and Practice in European Companies. Business Communication Across Borders, www.interactint.com/elucidate/english.htm.
 • Banaszyk P.: Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe, seriali. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 • Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, vol. 12. Barriers to Survival and Growth in UK Small Firms. Report to the Federation of Small Business, www.fsb.gov.uk.
 • Barringer B.R., Jone F.F., Lewis P.S.: A Qualitative Study of the Management Practices of Rapid-Grow Entrepreneurial Firms. "Journal of Business Entrepreneurship" 1997, vol. 9 (2).
 • Barrow C.: Barriers to Growth 2001-2002. Cranfield University, School of Management, www.som.ceanfield.ac.uk.
 • Bartkowiak R.: Historia myśli ekonomicznej. P WE, Warszawa 2003.
 • Bartlett Ch.A., Ghoshal S.: Beyond the M-Form: Toward a Managerial Theory of the Firm. "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 • Baruk A.: Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Uwarunkowania strukturalne i procesowe. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Bates T.: Small Businesses do Appear to Benefit from State/Local Government Economic Development Assistance, www.ces.census.gov/ces.php/papers.
 • Baum J.R., Locke E.A., Smith K.G.: A Multidimensional Model of Venture Growth. "Academy of Management Journal" 2001, vol. 44 (2).
 • Baumol W.J., Helm P., Malkiel B.C., Quandt R.E.: Earnings Retention, New Capital and the Growth of the Firm. "Review of Economics and Statistics" 1970, No 52 (4).
 • Baumol W.J.: Business Behavior Value and Growth. Rev. Ed., Harcourt, Brace & World, Inc. 1967.
 • Baumol W.J.: Business Behavior Value and Growth. Macmillan Press, New York 1959.
 • Baumol W.J.: On the Theory of Expansion of the Firm. "American Economic Review" 1962, No 52.
 • Baumol W.J.: The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton University Press, Princeton 2002.
 • Bąk M., Grabowski M.: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. ARP, Warszawa 2001.
 • Beal R.M.: Competing Effectively: Environmental Scanning, Competitive Strategy, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms. "Journal of Small Business Management" 2000, January.
 • Beaver W.H.: Financial Ratios as Predictors of Failures. "Journal of Accounting Research" 1996, vol. 5, nr 4, suplement.
 • Beckhard R.: Organization Development: Strategies and Models. Addison-Wesley, Reading Mass. 1969.
 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1994.
 • Beermann K.: Prognosemöglichkeiten von Kapitalverlusten mit Hilfe von Jahresabschlüssen. ID W Verlag, Düsseldorf 1976.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 1,2. PWE, Warszawa 1993.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
 • Berle A., Means G.C: The Modern Corporation and Private Property. Macmillan, New York 1932.
 • Białecki K.: Marketing. Infor, Warszawa 1998.
 • Boisot M.H. Information Space: A Framework for Learning in Organizations. Institutions and Culture, Routledge, London 1995.
 • Borger J., Verhoeven W.H.J., Schnijders J.: Fast-Growing Enterprises in the Netherlands. W: Entrepreneurs hip in the Netherlands: New Firms: the Key to Competitiveness and Growth. Zoetermeer, EIM 1999.
 • Borowski K.: Wyznaczanie punktów zwrotnych indeksu WIG przy pomocy wybranych metod analizy czasowej. WIG Press, Warszawa 1998.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 1. PWN, Warszawa 1999.
 • Brewer A.: Economic Growth and Technical Change: John Rae's Critique of Adam Smith. "History of Political Economy" 1991, No 23.
 • Brockhoff F.: Politico de Crecimiento de la Empresa. W: S. Garcia Echevarria: Economia de la Empresa y Politico Economica de la Empresa, Esic. Uned 2. Madrid 1974.
 • Bronakowski H.: Marketing i rynek produktów oraz usług ekologicznych. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 1996.
 • Brown T.E., Kirchoff B. A.: The Effects of Resource Availability and Entrepreneurial Orientation on Firm Growth. Paper Presented at the Babson Entrepreneurship Research Conference 1997.
 • Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit "Finanzierungsfehler", www.bmwi.de.
 • Cabrai L.: Sunk Cots, Firm Size and Firm Growth. "Journal of Industrial Economics" 1995, vol. XLIII, No 2, June.
 • Carrée M., Stel A. van, Thurik R., Wennekers S.: Business Ownership and Economic Growth: An Empirical Investigation. EIM, Research Report 9809/E.
 • Carter S., Tagg S., Ennis S., Webb J.: Lifting the Barriers to Growth in UK Small Businesses, www.fsb.gov.uk.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. MIT Press, Cambridge 1962.
 • Chandler A.D.: The Visible Hand. Harvard University Press, Cambridge 1977.
 • Chandler A.D.: What is a Firm? A Historical Perspective. "European Economic Review" 1992.
 • Chenery H.B.: Over Capacity and the Acceleration Principle. "Econométrica" 1952, No 20 (1).
 • Churchil N., Lewis V.: The Five Stages of Small Business Growth. "Harvard Business Review" 1983, vol. 29, No 61 (3).
 • Cieślicki M, Niedzielski P.: Strategie rozwoju small businessu w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 295. Szczecin 2001.
 • Clark I.I., Chiang T.C., Olson G.T.: Sustainable Corporate Growth a Model Management Planning Tool. Quorcum Books, New York 1989.
 • Coase R.H.: The Nature of the Firm. W: The Nature of the Firm. Red. D.E. Williamson, S.G. Winter. Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Collins D.J., Montgomery C.A.: Competing on Resources. "Harvard Business Review" 1995, July-August.
 • Competence Development in SME. Report Observatory of European SMEs No 1, www.europa.eu.enterprise.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG Press, Warszawa 1997.
 • Correa A.: Factures Déterminantes del Crecimiento Empresarial, Tesis Doctoral. Universidad de la Laguna 1999.
 • Corstjens M., Merrihu J.: Optimal Marketing. "Harvard Business Rreview" 2003, No 8.
 • Covin J.G., Slevin D.P., Covin T.Y.: Content and Performance of Growth-Seeking Strategies: A Comparison of Small Firms in High- and Low-Technology Industries. "Journal of Business Venturing" 1990, vol. 5.
 • Crossan MM, Lane H.W., White R.E: An Organization! Learning Framework: From Intuition to Institution. "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, No 3.
 • Crozier M.: Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian. Poltext, Warszawa 1996.
 • Cyfert Sz.: Grupy interesów organizacji. Przyszłość koncepcji stakeholders. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 923. Wrocław 2002.
 • Czaczkowski A.: Uwarunkowania rozwoju MSP. "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 1.
 • Czaja 1.: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości - szansę i zagrożenia. Zeszyty Naukowe nr 473. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997.
 • Czarnota J.L.: Problemy rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Kraków 2000.
 • Czekała M.: Analiza fundamentalna i techniczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Czerska M.: Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Czubała A., Wiktor J.W.: Marketing u progu XXI wieku. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Czykier-Wierzba D.: Efekty wspierania nowych landów Niemiec ze wspólnotowych funduszy strukturalnych. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 4 (127).
 • Czynniki wzrostu gospodarczego. Red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Das S.: Size, Age and Firm Growth in an Infant Industry: The Computer Hardware Industry in India. "International Journal of Industrial Organization" 1995, No 13.
 • Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 • Davidsson P.: Continued Entrepreneurship: Ability, Need and Opportunity as Determinants for Small Firm Growth. "Journal of Business Venturing" 1991, vol. 6.
 • Delmar F.: Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical Results. W: Entrepreneurship and SME Research: On its way to the Next Millennium. Red. R. Donckels, A. Miettinen. Ashgate Publishing Company, Brooksfield, Vermont, USA 1997.
 • Deutscher Industrie und Handelskammertag: Checkliste für ein besseres Grunderklima, www.ihk.de.
 • Deux categories de freins peuvent être distinguées, www.evariste.org.
 • Diacogiamis G.P.: Financial Management. McGraw-Hill Book Company, London 1994.
 • DiBella M.: Developing Learning Organizations: a Matter of Perspective. Academy of Management, Best Papers Proceedings 1995.
 • Dissmination Raport on the Potential for Business Angels Investments and Networks in Europe. The Euoropean Business Angels, www.eban.org.
 • Dobiegała-Korona B.: Marketing. Przesłanki i narzędzia decyzji marketingowych. WPSBiA, Warszawa 1996.
 • Domestic Finance Division, Bank of England, Quarterly Report on Small Business Statistics 2000, 2001, 2002, 2003.
 • Domiter M., Drelich-Skulska B.: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność. Red. nauk. J. Mońka, D. Sołtys. Prace Naukowe nr 909. Wrocław 2001.
 • Driscoll D.M., Hoffman W.M., Petry E.S.: The Ethical Edge: Tales of Organizations that Have Faced Moral Crisis. MasterMedia Limited, New York 1995.
 • Drucker P.F.: Business Objectives and Survival Needs: Notes on a Discipline of Business Enterprise. "The Journal of Business" 1958, vol. 31, No 2, April.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo postkapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 • Dunne T., Hughes A.: Age, Size, Growth and Survival: U.K. Companies in the 1980s. "The Journal of Industrial Economics" 1994, vol. XLII, No 2.
 • Dunne T., Roberts M.J., Samuelson L.: The Growth and Failure of U.S. Manufacturing Plants. "The Quarterly Journal of Economics" 1989.
 • Duraj J.: Z nurtu rozważań o zrównoważonym rozwoju firmy w ekonomice przedsiębiorstwa. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 784. Wrocław 1998.
 • Duraj J., Kucińska K., Piotrowski S., Sikorski A.: Kryteria i metody oceny efektywności funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i ich weryfikacja praktyczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1987.
 • Duran J.J.: La Diversißcacion como Estrategia Empresarial. El conglomerado multinational. Piramidę SA. Madrid 1977.
 • Działania USA na rzecz rozwoju gospodarki. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 10.
 • Eggers J.H., Leahy K.T., Churchill N.C.: Stages of Small Business Growth Revisited: Insights into Growth Path and Needed Leadership/Management Skills in Low- and High-Growth Companies. Paper Presented at the Babson Entrepreneurship Research Conference 1994.
 • Eirich P.: CMA, De Petiter Moyenne Enterprise, http://smallbizcan.venngo.net.
 • Embassy of Japan in Romania, Small And Medium Size Enterprises In Japan, www.ro.emb-japan.go.jp.
 • Erickson R., Pakes A.: Markov-Perfect Industry Dynamics: A Framework for Empirical Work. "Review of Economics Studies" 1995, No 62 (1).
 • Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1999.
 • Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy. Red. W. Gasparski, J. Dietl. PWN, Warszawa 2001.
 • Europäische Kommission: Mehr Mittel für mehr KMU, www.sme.cordis.lu.
 • European Rural Development Fund, Manchester School of Management - University of Manchester Institute of Science and Technology, Barriers Encounters during Micro and Small Business Start-up and recommendations for change, www.sm.umist.ac.uk.
 • European SMEs high-tech SMEs in Europe. SME Research Report. Observatory of European SMEs No 6, www.europa.eu.comm.
 • European SMEs social and environmental responsibility. Report Observatory of European SMEs No 4, www.europa.eu.int.
 • Eurotechnology, Business in Japan, www.eurotechnology.com.
 • Evans D.S.: Tests of Alternative Theories of Firm Growth. "Journal of Political Economy" 1987, vol. 95, No 4.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1984.
 • Famielec J.: Integracja czy outsourcing - dylemat strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Prace Naukowe nr 870. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Farinas J.C., Moreno L.: Size, Age and Growth: an Application to Spanish Manufacturing Firms. "Documenta de Trabajo Fundación Empresa Püblica" 1997, No 9705.
 • Fazlagie A.: Behawioryzm w marketingu relacyjnym. "Marketing w Praktyce" 2003, nr 8.
 • Fazzari S.J., Athey M.J.: Asymmetric Information, Financing Constraints, and Investment. "Review of Economic and Statistic" 1987, vol. 69.
 • Fernandez A.I., Garcia y Ventura R.: Analisis del crecimiento sostenible por los distintos sectores empresariales. "Documenta de Trabajo de la Universidad de Oviedo" 1988, nr 3.
 • Final Report of the Small Business Paperwork Relief Task Force, 2003, www.business.gov.
 • Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. PWE, Warszawa 2000.
 • Foundation Européenne: La Lutte Contre Les Barriers de L'age Dans, L'emploi, www.eurofound.eu.int.
 • Forum Euro Mediterraneen sur le management et la qualite dans les petites enterprises et les enterprises artisanales, www.euromeda.com.
 • Fredouet Ch.H.: Diagnostic d'entreprise: La sulotion system-expert. W: Le diagnostic d'entreprise. "Cahiers de Recherche de l'Industitut de Gestion de Rennes 1" 1989,nr 27.
 • Gabrusewicz W.: Istota rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, nr 225. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995.
 • Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2002.
 • Gajdka J., Stos D.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TONiK, Kraków 1996.
 • Gajewski M.: Franchising jako instrument strategicznego rozwoju małych przedsiębiorstw. W: Zmiany regulacji gospodarowania w procesie integracji europejskiej. Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej t. LXXX. SGH, Warszawa 2000.
 • Garcia Echevarria S.: Economia de la Empresa y Politico Economica de la Empresa, Este. Uned 2. Madrid 1974.
 • Garnsey L.E.: A Theory of the Early Growth of the Firm. "Industrial and Corporate Change" 1998, No 7.
 • Garvin D.A.: Building a Learning Organization. "Harvard Business Review" 1993, July-August.
 • Garvin D.A.: Learning in Action: a Guide to Putting the Learning Organization to Work. Harvard Business School Press, Boston 2000.
 • Geroski P.A.: The Growth of Firms in Theory and Practice. London Business School, London 1998.
 • Geus A. de: Planning as Learning. "Harvard Business Review" 1998, March-April. Gibrat R.: Les Inégalités Économiques. Dunod, Paris 1931.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa 2001.
 • Gołębiowski T.: Marketing na rynku instytucjonalnym. PWE, Warszawa 2003.
 • Gonzalez A.L., Correa A.: Crecimiento y Tamano: Un estudio empirico. "Revista Espanola de Financiación y Contabilidad" 1998, vol. XXVII, No 95.
 • Gordon J.H.: Relacje z klientem - marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 • Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 • Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Red. W. Kosiedowski. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Gościński J. W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 • Gościński J. W.: O cykliczności funkcjonowania organizacji. "Przegląd Organizacji" 1985, nr 12.
 • Gościński J.W.: Projektowanie organizacji a jej zmiany w czasie. "Prakseologia" 1987, nr 1- 4.
 • Grant R.M.: The Resource-Based Theory of Competitive Advantage. "California Management Review" 1991, vol. 33.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 • Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002.
 • Grzelońska U.: O instytucjonalnej i alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa. W: Gospodarka w okresie przemian. Księga pamiątkowa ku czci prof. Beksiaka. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1999.
 • Guth W.D., Tagiuri R.: Personal Yalness and Corporate Strategy. "Harvard Business Review" 1995, vol. 43.
 • Hall B.H.: The Relationship Between Firm Size and Firm Growth in the U.S. Manufacturing Sector. "The Journal of Industrial Economics" 1987, vol. XXXV, No 4.
 • Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 1995.
 • Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 • Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa. PWN, Warszawa 1999.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa - konstrukcja modelu. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 11.
 • Hanks S., Watson C., Jansen E., Chandler G.: Tightening the Life-Cycle Construct: A Taxonomic Study of Growth Stage Configurations in High-Technology Organizations. "Entrepreneurship Theory and Practice" 1993, No 18 (2).
 • Harbison F.: Entrepreneurial Organization as a Factor in Economic Development. "Quarterly Journal of Economics" 1956, No 70 (3).
 • Hart P.E.: The Size and Growth of Firms. "Economica" 1962, vol. 29, No 113.
 • Hauser H.: SME in Germany. Fact and Figures, www.ifm-bonn.org.
 • Heeres HJ., Verhoeven W.M.J.: Fast-Growers and Other Enterprise Types: Employment Development in Operating Enterprises with Employees in 1994. Zoetermeer, EIM 1998.
 • Henriquez C., Verheul I., Knaap I. van der, Bischoff C.: Determinants of Entrepreneurship in France: Polices. "Institutions and Culture" 2001.
 • Higgins R.C.: How Much Growth Can a Firm Afford? "Financial Management" 1997, Fall.
 • Higgins R.C.: Sustainable Growth Under Inflation. "Financial Management" 1981, Fall.
 • HM Treasury, Small Business Service, Bridging the Finance gap: Next Steps in Improving Access to Growth Capital for Small Businesses, 2003, December, www.sbs.gov.uk.
 • Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z//. "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 • Hołda A.: Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej. "Rachunkowość" 2001, nr 10.
 • Hołda A.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości rynku kapitałowego. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, listopad.
 • Howells K.: Engaging SME's in Community and Social Issue, www.grant-tracker.org.
 • Hymer S., Pashigian P.: Firm Size and Rate of Growth. "Econométrica" 1959, vol. 27.
 • Ickiewicz J.: Obciążenia finansowe przedsiębiorstw a ich rozwój. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 899. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Improving Entrepreneur ship, Management and Leadership in UK SMEs. The Council for Excellence in Management and Leadership, Joining Entrepreneurs in their World, www.managementandleadershipcouncil.org.
 • Isolation Major Problem for New French SMEs, www.businesseurope.com.
 • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 1998.
 • Jakubów L.: Cechy kultury narodowej Polaków barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw. W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Prace Naukowe nr 870. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Jakubów L.: Ocena społecznego potencjału polskich przedsiębiorstw, w: Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej. Stan i perspektywy. Prace Naukowe nr 920. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Jakubów L.: Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw barierą w ich dalszym rozwoju. W: Problemy teorii i praktyki marketingu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 800. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Prace Naukowe nr 862. Monografie i Opracowania nr 137. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Janik K.: Metodologia planowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 209. Kraków 1985.
 • Jaworski T.: Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999.
 • Jaworski W.L.: Współczesny bank. Poltext, Warszawa 1998.
 • Jensen M.C.: Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. "The American Economics Review" 1986, vol. 76, No 2.
 • Jensen M.C.: The Modern Industrial Revolution, Exit and Failure of Internal Control Systems. "Journal of Finance" 1993.
 • Jesionek J.: Instrumenty finansowe wspierające konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie. "Biuletyn Ekonomiczny" 2002, nr 105.
 • Jorgenson D.W.: Capital Theory and Investment Behavior. "American Economic Review" 1963, vol. 53, May.
 • Jovanovic B.: Selection and Evolution of Industry. "Econometrica" 1982, vol. 50.
 • Jurek M., Gąsior A.: Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. KREOS, Szczecin 2002.
 • Kaczmarek B., Sikorski Cz.: Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne. Wyd. II poszerzone. Łódź 1998.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kaplan R.S., Norton O.P.: Strategiczna karta wyników. PWN, Warszawa 2001.
 • Kemp R.G.M., Verhoeven W.H.J.: Growth Patterns of Medium-Sized, Fast-Growing Firms. "Zoetermeer" 2002, March.
 • Kierczyński T.: Wiązka celów działalności przedsiębiorstwa. "Wektory" 1985, nr 7.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH, Warszawa 1998.
 • Kieżun W.: Wizja globalnej konkurencji. "MBA" 2001, nr 4 (51).
 • Kim D.H.: The Link Between Individual and Organizational Learning. "Sloan Management Review" 1993, Autumn.
 • Kimberly J.K.: Issues in the Creation of Organizations: Initiation, Innovation and Institutionalization. "Academic Management Journal" 1979, vol. 22.
 • Kolb D.A.: Experiential Learning. Managing Knowledge. London 1984.
 • Kopycińska D.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy - poezja teorii i proza życia. W: Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy. Red. W. Gasparski, J. Dietl. PWN, Warszawa 2001.
 • Kortan J.: Nauka o sterowaniu rozwoju przedsiębiorstwa dynamiczną dziedziną ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 12.
 • Kortan J.: Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa. "Wektory Gospodarki" 1987, nr 11.
 • Kossowska M.: Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych. Wyd. AKADE, Kraków 2001.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wyd. 3. Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Katowice-Gdańsk 1975.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 • Kotowicz-Jawor J.: Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju. PWN, Warszawa 1998.
 • Kotowicz-Jawor J.: Zdolność akumulacyjna i rozwojowa przedsiębiorstw. "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Kowol A.: Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw -dotychczasowy rozwój i wyzwania na przyszłość. Łódź 2002.
 • Koyck L.M.: Distributed Lags and Investment Analysis. North Holland, Amsterdam 1954.
 • Kozień E.: Strategie rozwoju organizacji. W: Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Zeszyty Naukowe nr 531. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWE, Warszawa 2004.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 • Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 • Krajewski M.: System wskaźników oceniających stopień rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 49. Warszawa 1999.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1998.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 • Kuciński J.: Technology Foresight. Wrocław 2003, materiał powielany.
 • Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wyd. Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Kumar M.S.: Growth, Acquisition Activity and Firm Size: Evidence from de United Kingdom. "Journal of Industrial Economics" 1985, vol. 33.
 • Kużdowicz P.: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki SA, 1999, www.twg.pl.
 • Labour Shortage Still Major Problem for French SMEs 2000, www.businesseurope.com.
 • La Pequena y Mediana Empresa en Espana Politicas y Realizaciones, 1996-99. "Dirección General de Politica de la PYME". Madrid 2000.
 • L 'espiri D 'enterprise en Europe, www.europa.eu.int.
 • Leszczyński Z.: Analiza dyskryminacyjna w przewidywaniu bankructwa firmy. "Ekspert" 1994, nr 3.
 • Lewellen W.G., Huntsman R.: Managerial Pay and Corporate Performance. "American Economic Review" 1970, September.
 • Lexecon, The SME Banking Report, www.lexecon.co.uk.
 • Limański A., Śliwińska K.: Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Difin, Warszawa 2002.
 • Lizcano J.: La Dimension Integral de la Empresa: Un Enfoque Contable. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1987.
 • Lozano Platonoff A.: System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Lozano A., Mieszała A., Sysko-Romańczuk S.: Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw. Raport z I tury badań. Projekt badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2001.
 • Lozano A., Sysko-Romańczuk S.: Projekt badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego. Idea, koncepcja, metodyka. W: Ekonomia w Szczecinie 1946-2001. Materiały konferencyjne wydane z okazji 55-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2001.
 • Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B.: Innowacyjność polskich firm na drodze do gospodarki opartej na wiedzy. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 1.
 • Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw a koncepcja ekosystemu biznesu. Empiryczne i teoriopoznawcze rezultaty badań. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2002, z. 3.
 • Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Rudawska A.: Krok po kroku. Metodyka projektu Integracja - wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast. Szczecin 2002, materiał powielany.
 • Machaczka J.: Cykl życia organizacji. Zeszyty Naukowe nr 529. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Mań T.W.Y., Lau T., Chan K.F.: The Competitiveness of Small and Medium Enterprises: A Conceptualisation with Focus on Entrepreneurial Competencies. "Journal of Business Venturing" 2002, vol. 17.
 • Mansfield E.: Entry, Innovation, and the Growth of Firms. "American Economic Review" 1962, No 52.
 • Marris R.: A Model of the Managerial Enterprise. "Quaterly Journal of Economics" 1963, No 2.
 • Marris R: Managerial Capitalism in Retrospect. Macmillan, London 1998.
 • Marris R: The Economic Theory of Managerial Capitalism. Macmillan, London 1964.
 • Martin B.R., Irvine J.: Foresight in Science and Technology. Technology. "Analysis & Strategic Management" 1995, No 7 (2).
 • Martin B.R., Irvine J.: Research Foresight: Priority-Setting in Science. Pinter Publishers, London 1989.
 • McCloughan P.: Simulation of Concentration Development from Modified Gibrat Growth-Entry-Exit Processes. "The Journal of Industrial Economics" 1995, vol. XLIII, No 4, December.
 • McGuire J.W., Chiu J.S.Y., Eiberg A.O.: Executives Incomes, Sales and Profits. "American Economic Review " 1962, vol. Ill, September.
 • McQuaid R.: Employment and Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the UK, www.napier.ac.uk.
 • Meeks G., Whittington G.: Director's Pay, Growth and Profitability. "Journal of Industrial Economics" 1975, September.
 • Merwin C.L.: Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries 1926- 1936. New York 1942.
 • Mesjasz Cz.: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem. Monografie nr 142. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Michalski K.: Szanse i bariery integracji MSP z rynkiem europejskim. "Firma i Rynek" 1999, nr 11-12.
 • Mikuła B.: Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 1.
 • Miłaszewicz D., Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S.: Procesy globalizacyjne a zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - wyniki badań. W: Future 2002.
 • Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Red. E. Skrzypek. Wyd. UMSC, Lublin 2002.
 • Mobley T.A.: Defining and Allocating Going-Concern Value Components. "The Appraisal Journal" 1997, October.
 • Mokyr J.: The Lever of Riches. Oxford University Press, Oxford 1990.
 • Moore J.: The Death of Competition: Leadership&Strategy in the Age of Business Ecosystems. John Wiley & Sons, Harper Collins Publisher, New York 1996.
 • Monitoring kondycji sektora MSP. Raport PKPP 2003, grudzień.
 • Moszkowicz M.: Luki strategiczne - statyczna i dynamiczna. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 9.
 • Mundy B.: Applying Going Concern Value to Landfills. "Appraisal Journal" z 1.04.1998.
 • Muzyka D.F., Koning A. de: Sustainable Enterprises: Creating Growth in Mid-Sized Companies. INSEAD Working Paper 1998.
 • Muzyka D.F., Guegan N., D'Esposito G., Turner P., Rössel G.: The Climate for Growth Enterpre-Neurship in Europe, www.insead.edu.
 • Następne 100 lat. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 52.
 • Nelson R., Winter S.: An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, Cambridge 1982.
 • Notions Essentielles, Le développement de la petite et mozenne enterprise, www.undp.org.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Nowicka L: Społeczne przewidywanie. "Forum Akademickie" 2004, nr 7-8.
 • Obłój K.: Mikroszkółka zarządzania. P WE, Warszawa 1994.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Obłój K.: Zarządzanie. U j ecie praktyczne. PWE, Warszawa 1986.
 • Orłowski K.: Sposób na dłużnika. "Businessman" 2004, nr 5.
 • Ortin P.: Tamano de la empresa y remuneration de los directivos. Teoria y evidencia empirica para el caso espanol anos 1990-1992. "X Jornadas de Economia Industrial" 1994.
 • Ostrowska A.: Czynniki rozwoju sieciowych układów gospodarczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Zeszyt Naukowy nr 851. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Otte B.: Nadwyżka finansowa w aspekcie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Otto L: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Otto J.: Możliwość aplikacji marketingu relacji. "Marketing i Rynek" 2001, nr 8-9.
 • Otto J.: Rola i znaczenie relacji we współczesnym marketingu. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7- 8.
 • Parker B.B.: Globalization and Business Practice. Managing Across Boundaries. Sage Publications, London 1998.
 • Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. Twigger, Warszawa 1995.
 • Pawłowski J.: Efektywność przedsięwzięć gospodarczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 6.
 • Pearn M., Roderick C., Mulroony C.: Learning Organizations in Practice. McGrow-Hill, London 1997.
 • Pedler M., Burgoyne J., Boydell T.: The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development. McGraw-Hill, Maidenhead 1991.
 • Penrose E.T.: The Theory of the Firm. Oxford University Press, Oxford 1959.
 • Peplak T.: Małe i średnie to brzmi dumnie. Raport - 400 MSP. "Home & Market" 2001, nr 8.
 • Perenc J.: Analiza i funkcjonowanie rynku. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Perroux F.: Les industries modernes et la croissance d' une économie nationale. "En Economie Apliquee" 1963, t. XVI, No 2.
 • Peters T., Waterman R.: In Search of Excellence. Harper & Row, New York 1982.
 • Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • Piasecki B., Rogut A., Stawasz E.: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa 2001.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Pietrzkiewicz T.: Etyka zarządzania rozwojem gospodarczym. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1999.
 • Pietrzakiewicz T.: Programowanie rozwoju w planowaniu centralnym. PWE, Warszawa 1982.
 • Piłat P.: Lista barier-lista zarzutów. Raport. "Home & Market" 2003, nr 7-8.
 • Pinchot G., Pinchot E.: The End of Bureaucracy and the Rise of the Intelligent Organization. Berret Koehler Publishers, San Francisco 1993.
 • Pitelis Ch.: Growth of the Firm. Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Plawgo B.: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw a teorie przedsiębiorstwa. "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 4 (12).
 • Plawgo B.: Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej. Red. S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Porter M.E.: Konkurencyjna przewaga narodów. Grona a konkurencja. W: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.: De las ventajas competitivas a la estrategia empresarial. "Harvard Deusto Business Review" 1988, No 1.
 • Poznańska K.: Uwarunkowania wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Prace Naukowe nr 870. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Prahalad C.K., Bettis R.A.: The Dominant Logic: A New Linkage Between Diversity and Performance. "Strategic Management Journal" 1986, vol. 7.
 • Frais S.J.: The Evolution of Giant Firms in Britain. Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 • Pratley P.: Etyka w biznesie. Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
 • Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Red. F. Bławat. Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Priewasser E.: Bankbetriebslehre. Oldenbourgh-München-Wien 1999.
 • Przedsiębiorczość i rozwój firmy. Red. J. Targalski. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Przegląd istniejących organizacji badawczych przy Komisji Europejskiej. Potrzeby Szkoleń Języków Obcych i Kulturowych - przegląd. Porównanie rezultatów badań 2002.
 • Przybyła M.: Człowiek w organizacji z perspektywy wybranych nurtów zarządzania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 871. Wrocław 2002.
 • Pszczołowski T.: Dylematy sprawnego działania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.
 • Pszczołowski T.: Frazeologiczne sposoby usprawniania pracy. PWN, Warszawa 1969.
 • Pszczołowski T., Kotarbiński T.: Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.
 • Quah D.: Empirics for Economic Growth and Convergence. "European Economic Review" 1996, No 40.
 • Quinn R.E., Cameron K.: Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Science" 1983, vol. 29, No 1.
 • Qutline of the new SME. SME Agency. METI, www.sme.ne.jp.
 • Rabianski J.S.: Going Concern Value, Market Value and Intangible Value. "The Appraisal Value Journal" 1996, April.
 • Racieniewska E.: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie. "Biuletyn Ekonomiczny" 2000, nr 2 (80).
 • Rae J.: Statement of Some New Principles on the Subject of Political Economy. Hillard, Gray and Company, Boston 1834.
 • Ramsey F.: A Mathematical Theory of Saving. "Economic Journal" 1928, No 38.
 • Raport - 400 MSP. "Home & Market" 1999, nr 10.
 • Raport - 400 MSP. "Home & Market" 2002, nr 7- 8.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 95-96, www.parp.gov.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 97-98, www.parp.gov.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 98-99, www.parp.gov.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, www.parp.gov.pl.
 • Rezultaty prawnych i ekonomicznych metod wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw stosowanych przez Unię Europejską i Państwa Członkowskie oraz możliwość i zasadność zastosowania ich w Polsce. Red. nauk. J.A. Wojciechowski. Instytut Studiów i Prawa Europejskiego, Warszawa 2003.
 • Rickets M.: The Economic of Business Enterprise. "Harvester Wheatsheaf 1992.
 • Ritchie C.J.: Analiza fundamentalna. WIG Press, Warszawa 1997.
 • Roach G.P.: Correcting Uncertain Prophecies: An Analysis of Business Consequential Damages. "Review of Litigation" 2003, vol. 22, Issue 1, Winter.
 • Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Rokita J., Bieniok H.: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1985.
 • Romer P.: Why, Indeed, in America? Theory, History and Origins of Modern Economic Growth. "American Economic Review" 1996, No 86 (2).
 • Rosen S.: Authority, Control, and the Distribution of Earnings. "The Bell Journal of Economics" 1982, Fall.
 • Rowińska-Fronczek M.: Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Zeszyty Naukowe nr 784. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Rozwój przedsiębiorstw. Red. M. Białasiewicz. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Róg M.: Venture capital - jako nowe źródła finansowania przedsiębiorstw. "Gospodarka-BOSS" 1999, nr 23.
 • Różański J.: Model wzrostu przedsiębiorstwa według Marrisa. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 4.
 • Rumelt R.P.: Strategy, Structure and Economic Performance. Harvard Business School Press, Boston 1974.
 • Ryan L.V.: Etyka a wyniki finansowe firmy: amerykański punkt widzenia. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1999.
 • Rybicki P.: Ocena ryzyka upadku przedsiębiorstwa. "Manager" 2002, nr 7.
 • Rydzewska-Włodarczyk M.: Bariery rozwoju MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe. Akademia Rolnicza, Szczecin 2001.
 • Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. P WE, Warszawa 1996.
 • Sadler-Smith E., Gardiner P., Chaston J., Jstubberfield J.: Using Collaborative Learning to Develop Small Firms. "Human Resource Development International" 2000.
 • Saint-Onge H.: Towards Implementation. Valuing the Learning Organization: A Symposium to Investigate the Concepts, Language and Metrics for Measuring Human Capital in the Knowledge Era. Ernst and Young, London 1993.
 • Samuels J.M.: Size and Growth of Firms. "Review of Economic Studies" 1965, No 32.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. T. 1. PWN, Warszawa 1995.
 • Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996.
 • Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Schmiemann M.: Enterprises in Europe - Does the Size Metter? "Statistics in Focus" 2002, Theme 4, 39.
 • Schmiemann M: SMEs in the Candidate Countries. "Statistics in Focus" 2004, Theme 4, No 5.
 • Schumpeter J.A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper and Row, New York 1950.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Schuttenbach L. von: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec. PAB-Font, Warszawa 2000.
 • Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Services Bancaires aux Enterprises et Financements en Europe Centrale & Orientale, www.strasbourg.cci.fr.
 • Shleifer A., Vishny A.: Management Entrenchment: The Case of Managers Specific Investments. "Journal of Financial Economies" 1989, No 25.
 • Shrivastava P.: A Typology of Organizational Learning Systems. "Journal of Management Sudies" 1983, vol. 20, No 1.
 • Sikorski Cz.: Równowaga organizacyjna a rozwój organizacji. "Problemy Organizacji" 1983, nr 2.
 • Simon H.A.: The Compensation of Executives. "Sociometry" 1957, vol. 20, March.
 • Simon H.A.: Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. PWN, Warszawa 1999.
 • Skuteczne strategie. CIM, Warszawa 1997.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E.: Marketing w zarządzaniu firmą handlową. PWE, Warszawa 1995.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Red. Z. Dowgiałlo. Wyd. Znicz, Szczecin 1998.
 • SME's in Europe: Competitiveness, Innovation and the Knowledge-Driven Society - Date 1996-2001. European Communities 2002.
 • SMEs in Focus. Main Results From the 2002 Observatory of European SMEs. European Communities, Belgium 2002.
 • Smith A.: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Random House, New York 1937.
 • Solarz J.K.: Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa Corporate Governence. 1997, materiały powielane.
 • Solow R.: A Contribution to the Theory of Economic Growth. "Quarterly Journal of Economics" 1956, No 70 (1).
 • Społeczne uwarunkowania realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne. W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 870. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa- Kraków 2000.
 • Stankiewicz M.J., Sudoł S.: Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustrojowej. W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania. Toruń 1998.
 • Stata R.: Organizational Learning - The Key to Management Innovation. "Sloan Management Review" 1989, No 30/3.
 • Stefaniak P.: Kryzys małych przedsiębiorstw. "Boss-Gospodarka" 1999, nr 40 (299).
 • Steindl J.: Maturity and Stagnation in American Capitalism. Monthly Review Press, New York 1976.
 • Steindl J.: Random Processes and the Growth of Firms'. A Study of the Pareto Law. Griffin and Co, London 1965.
 • Stonehouse G.H., Pemberton J.D.: Participation and Empoverment. "An International Journal" 1999, vol. 7, No 5.
 • Stonehouse G.H., Hamill J., Campbell D., Puride T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Feiberg S J A, Warszawa 2001.
 • Stoner J.A.F., Wankel, Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1996.
 • Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. W: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 529. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa w gospodarce planowanej centralnie i gospodarce rynkowej. Red. W. Kulpa. Wyd. SGPiS, Warszawa 1986.
 • Strąk T.: Metody oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Stuglik D.: Innowacje w produkcji i sprzedaży. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Styś A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 2003.
 • Sutton J.: Gibrat's Legacy. "Journal of Economic Literature" 1997, vol. XXXV, March.
 • Suarez Gonzalez I.: Decisiones de reduccion de la plantilla en la gran empresa espasnola. "Investigaciones Europea de Direccion y Economia de la Empresa" 1999, vol. 5, No 1.
 • Suarez Gonzalez I.: El analisis del crecimiento de la empresa desde la direccion estrategica. "Papeles de Economia Espanola" 1999, No 78-79.
 • Swan T.: Economic growth and Capital Accumulation. "Economic Record" 1956, No 32.
 • Swan J., Scarbrough H.: Explaining the Diffusion of Knowledge Management: The Role of Fashion. "Britisch Journal of Management" 2001, vol. 12.
 • Sysko-Romańczuk S., Lozano Platonoff A.: Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Sztucki T.: Marketing - sposób myślenia, system działania. Placet, Warszawa 1992.
 • Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Placet, Warszawa 1992.
 • Sztukowski J.: Procedura budowy planu rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego. W: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Red. J. Rokita, H. Bieniok. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1985.
 • Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Wyd. I. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1997.
 • Tarczyński W., Kunasz M.: Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien. Wyd. ZARR SA, Szczecin 2002.
 • Tchórzewski J.: Cybernetyka życia i rozwoju systemów. Siedlce 1992.
 • Teece D.J., Rumelt R., Dosi G., Winter S.: Understanding Corporate Coherence. Theory and Evidence. "Journal of Economic Behavior and Organization" 1994, vol. 23.
 • Terelak J.F.: Psychologia menedżera. Wyd. Difin, Warszawa 1999.
 • The Current and Future Barriers to SME-volution. USHER. Support and Help for Regional Development of E-Comerce, www.usherproject.org.uk.
 • The Economic Impact of Small Businesses, www.sba.gov.
 • Tomala P.: Metody oceny zdolności kredytowej. "Serwis Finansowo-Księgowy" 2002, nr 42 (392).
 • Towards an Enteprising Europe. The French Government, www.hmtreasury.gov.uk.
 • Trocki M.: Outsoursing. PWE, Warszawa 2001.
 • Tsang E.W.: Organizational Learning and the Learning Organization: a Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research. "Human Relations" 1997, vol. 50, No 1.
 • Turk K.: Neue Entwicklungen in der Organisationsforschung. Stuttgart 1989.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 • Usługi i procedury bankowe. Red. E. Bogacka-Kisiel. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Varian H.R.: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 1999.
 • Viner J.: Cost Curves and Supply Curves. "Zeitschrift für Nationalökonomie" 1932, vol. 3.
 • Wagner J.: Firm Size, Firm Growth and Persistence of Chance: Testing Gibrat's Law with Establishment Data from Lower Saxony, 1978-89. "Small Business Economics" 1992, No 4.
 • Walczak-Duraj D.: Etyczność polskiego rynku w opiniach przedsiębiorców. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1999.
 • Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza symptomu zagrożenia przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1993, nr 12.
 • Waśniewski T., Miklewicz Z.: Analiza finansowa w gospodarce rynkowej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Waterhouse P.: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem kredytowym. Warszawa 1995, maszynopis powielony.
 • Wawrzyniak B., Dworzecki Z.: Funkcjonowanie organizacji gospodarczych w kryzysie. SGPiS, Warszawa 1985.
 • Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Wawrzyniak B.: Szkoła zarządzania. PWE, Warszawa 1987.
 • Wernerfelt B.: A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5.
 • Wesołowska E.: Czy istnieje osobowość przedsiębiorcza? "MBA" 2003, nr 4 (63).
 • Wędzki D.: Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw-studium przypadków. "Bank i Kredyt" 2000, maj.
 • White Papers on SME in Japan 1999, 2003. Japan Small Business Research Institute, www.chusho.meti.go.jp.
 • Wieczorkiewicz-Kidacka I.: Sposoby finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce drogą emisji papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 263. Szczecin 1999.
 • Wilbers K.: Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln. Conquering SME's Structural Barriers to Lifelong Learning with ICT Through Educational Brokerages, www.karl-wilbers.de.
 • Wilcox J.W.: The Gambler's Ruin Approach to Business Risk. "Sloan Management Review" 1976, No 3.
 • Wilcox J.W.: The Gambler's Ruin Prediction of Business Failure Using Accounting Data. "Sloan Management Review" 1971, No 9.
 • Williamson O.E.: Managerial Discretion and Business Behavior. "American Economic Review" 1963, December.
 • Williamson O.E.: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust implications. Free Press, New York 1975.
 • Wing P.C., Chow K., Fung M.: Firm Dynamics of International Joint-Ventures in Shanghai 's Manufacturing Sector: Testing the Validity ofGibrat 's Law. "Journal of Applied Business Research" 1996, vol. 12, No 4.
 • Wiszniewski Z.: Mikroekonomia współczesna. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu OLYMPUS, Warszawa 1994.
 • Wrzosek W.: Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 • Zachorowska A.: Finansowe zasilanie procesów rozwojowych przedsiębiorstw zorientowanych rynkowo. Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 134. Katowice 1994.
 • Zając C.: Wybrane strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania. W: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 951. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 • Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. Red. B. Wawrzyniak. PWE, Warszawa 1985.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Zdyb M.: Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 4-5.
 • Ze lek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 1976.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Żakowski M.: Mniejszy nie znaczy gorszy. Raport - 250 MSP. "Home & Market" 2003, nr 7-8.
 • Żur A.: Konkurencyjność małych i średnich podwykonawców w przemyśle japońskim. Zeszyty Naukowe nr 577. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095080709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.