PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 602 | 361
Tytuł artykułu

Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej

Autorzy
Warianty tytułu
Economization of a Patient-Service Provider Relationship in Healthcare.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja możliwości, sposobów i konsekwencji kształtowania relacji pacjent-usługodawca za pomocą mechanizmów ekonomicznych oraz nadanie jej atrybutów charakterystycznych dla układu rynkowego. Przedstawiono specyfikę opieki zdrowotnej w ujęciu teorii ekonomii. Dokonano analizy procesu ekonomizacji relacji pacjent-usługodawca oraz identyfikacji i generalizacji cech mechanizmów ekonomicznych występujących w opiece zdrowotnej. Omówiono marketingowe aspekty relacji pacjent-usługodawca. Przedstawiono wyniki badań rynku regionalnego dotyczących uwarunkowań rynkowego formowania relacji zachodzących między pacjentem a usługodawcą. W podsumowaniu ukazano perspektywy rynkowego kształtowania relacji pacjent-usługodawca w polskich warunkach.
EN
The aim of this monograph is to identify the potential, methods and consequences of shaping the patient-service provider relationship with the use of economic mechanisms and providing it with attributes characteristic of the market model. The author presents the genesis of the economization process in the patient-service provider relationship, empirical and individual analysis of the relationship. (AK)
Rocznik
Numer
Strony
361
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Publikacje zwarte
 • Abt S.: Metody analizy statystycznej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Aksman E.: Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i w polskiej opiece zdrowotnej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000. Aktualne problemy zarządzania ochroną zdrowia. Red. J. Skalik. Prace Naukowe nr 719. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Amelung V.E., Schumacher H.: Managed Care. Neue Wege im Gesundheitsmanagement. Gabler 2000.
 • An introduction to health economics for Eastern Europe and the former Soviet Union. Red. S. Witter, T. Enson, J, Wiley & Sons. Chichester 1997.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. T. I. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Atkinson T., Cantillon B., Markier E., Nolan B.: Social indicators - the EU social inclusion. Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R.: Mikroekonomia. Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 1999.
 • Bęza S.: Blickpunkt Wirtschaft. Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
 • Blaug M.: Konkurencja jako stan końcowy i jako proces. Rector's Lectures No 44. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002.
 • Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Carpa F.: Punkt zwrotny. PIW, Warszawa 1987.
 • Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Coddington C.D., Fischer A.E., Moore K.D.: Strategies for the new health care marketplace. Jossey-Bass, San Francisco 2001.
 • Critical challenges for health care reform in Europe. Red. R.B. Saltman, J. Figueras, C. Sakellariedes. Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1998.
 • Csorba H.: Szpital-pacjent. System społeczny kliniki internistycznej. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.
 • Culyer A.J.: Essays on health economics. Cheltenham, Lyme 1997.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.
 • Dercz M., Izdebski H.: Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Polskie Wydawnictwo Prawnicze "luris", Warszawa-Poznań 2001.
 • Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. WSFiZ, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2003.
 • Doyle P.: Marketing wartości. Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Efektywność a sprawiedliwość. Red. J. Wilkin. Wyd. Key Text, Warszawa 1997.
 • Ehrlich S.: Wstęp do nauki o państwie i prawie. PWN, Warszawa 1979.
 • Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Red. J. Nosko. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.
 • Ekonomika medycyny. Red. J.J. Fedorowski, R. Niżankowski. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • Elementy psychologii zdrowia. Red. G. Dolińska-Zygmunt. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora W. Łączkowskiego. Red. A. Gomułowicz, J. Małecki. Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu t. IX. Poznań 2003.
 • Frąckiewicz L.: Polityka ochrony zdrowia. PWE, Warszawa 1983.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (wybrane aspekty zachodzących zmian). Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998.
 • Freeman R.: The politics of health in Europe. Manchester University Press, Manchester 2000.
 • Fuchs V.R.: The health economy. Harvard University Press, London 1986.^ Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne. Red. M. Węgrzyn. Biblioteka Regionalistyki nr 3. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Getzen T.E.: Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Golinowska S.: Ład instytucjonalny w sferze społecznej. Working Papers nr 20. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna, koncepcje - instytucje - koszty. Poltext, Warszawa 2001.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Wlodarczyk C.: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Raporty case. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 • Gordon I.H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 • Gordon T., Edwards W.S.: Pacjent jako partner. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.
 • Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 979. Wrocław 2003.
 • Grönroos C.: Service management and marketing. Managing the moments of truth in service competition. Lexington Books, Massachusetts, Toronto 1990.
 • Hass-Symotiuk M., Nawrolska I.: Kontraktowanie usług medycznych jako baza zarządzania finansami samodzielnych publicznych ZOZ. Materiały konferencyjne. Poznań 1998.
 • Health and economics. Red. A. Williams. Macmillan Press, London 1987.
 • Hodoly A.: Zarys ekonomiki spożycia. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1975.
 • Humanizm i medycyna. Relacje lekarz-pacjent. Red. K. Imieliński. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1993.
 • Indulski J., Leowski J.: Podstawy medycyny społecznej. PZWL, Warszawa 1971.
 • Indulski J.A., Matulewicz M., Bryła M.: Ekonomika zdrowia a problemy efektywności ochrony zdrowia. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994.
 • Iwanek M., Wilkin J.: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Wyd. II. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Monografie i Opracowania nr 121. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Jacob P.: The economics of health and medical care. An Aspen Publication, Rock Vill 1987.
 • Janoś-Kresło M.: Usługi społeczne v procesie przemian systemowych w Polsce. Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 • Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1983.
 • Karwowski J.: Zarządzanie marketingowe. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1993.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 • Klich J., Kautsch M., Campbell P.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Planowanie. Vesalius, Kraków 1998.
 • Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Red. J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwka. Wyd. Astrum, Warszawa 2000.
 • Koncepcja zmian w SPZOZ - doświadczenia i propozycje na przyszłość. Red. M. Węgrzyn. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście. Red. E. Skawińska. PWN, Warszawa 2002.
 • Kornai J., Eggleston K.: Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej. Wyd. WZPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Korsch B.M., Harding C.: The intelligent patient's guide to the doctor-patient relationship. Oxford University Press Inc., London 1997.
 • Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1982.
 • Kotler Ph.: Marketing for health care organizations. Prentice Hall US, USA 1987.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN, Warszawa 2001.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. I, II. PWN, Warszawa 1978.
 • Lasotka M., Rychlicka A., Ryś A., Stępień W.: Public relations w ochronie zdrowia. Wyd. Vesalius, Kraków 2000.
 • Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana. Wyd. PWE, Warszawa 1996.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Teoria i zastosowania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • MacStravic R.S.: Creating consumer loyalty in healthcare. Health Administration Press, Chicago 1999.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna. P WE, Warszawa 1974.
 • Mała encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1975.
 • Market reforms in health care-current issues, new directions, strategic decisions. Red. J.A. Meyer. American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington 1983.
 • Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych. Red. K. Rogoziński. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacji - osobowość profesjonalisty. Red. K. Rogoziński. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Marketing usług profesjonalnych. Red. K. Rogoziński. Materiały z konferencji. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Marketing usług. Red. A. Styś. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Marketing usług. Red. A. Styś. P WE, Warszawa 2003.
 • Megier A.: Die Kommerzialisierung der Kultur. Nomos Verlagsgesellschaft, Zurich-Saint Gallen 1985.
 • Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Mikroekonomia. Red. D. Kopycińska. Szczecin 1998.
 • Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing. PWE, Warszawa 1998.
 • Mynarski S.: Metody badań marketingowych. PWE, Warszawa 1990.
 • Nagórko A.: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). PWN, Warszawa 2001.
 • Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. I. Finanse publiczne. Red. S. Owsiak. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Nawrolska L: Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce. Rozprawy i Studia t. 454. Wyd. Naukowe Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. VI. Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • New perspectives in health care economics. Red. U. Reinhardt, F. Pinto. Mediq Ltd, London 1991.
 • Niżnik J.: W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 • Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985.
 • O'Shaughnessy J.: Dlaczego ludzie kupują. PWE, Warszawa 1994.
 • Obłój K., Ciszewska M., Kuśmierz A.: Strategie szpitali w warunkach reform. Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1993.
 • Ostrowska A.: Oczekiwania i realizacja wyrażanych potrzeb zdrowotnych pacjentów w świetle rozwiązań ustawowych. Vesalius, Kraków 2002.
 • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Petersen H., Müller K.: Wirtschaftspolitik. Vahlen Verlag, München 1999.
 • Pierson P.: The new politics of the welfare state. Oxford University Press, London 2001.
 • Polityka społeczna i gospodarcza. Studia Ekonomiczne. Wyd. AE, Katowice 1998.
 • Polski słownik medycyny. PAN, PZWL, Warszawa 1981.
 • Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - bariery i możliwości. Red. J. Putz. IPiS, Warszawa 2002.
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie. Red. A. Sobczak. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Regulating entrepreneurial behavior in European health care systems. Red. R.S. Saltman, R. Busse, E. Mossialos. Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2002.
 • Rethinking public policy-making: questioning assumptions, challenging beliefs. Red. M. Blunden, M. Dando. Sage, London 1995.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 • Rydlewska-Liszkowska L, Jungo B., Dereń Z.: Wybrane problemy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Łódź 1999.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Sagan A.: Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca - jak budować trwałe więzi z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Schmitt B., Simonson A.: Estetyka w marketingu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Sen A.: Inequality reconsidered. Harvard University Press, Cambridge 1992.
 • Shortell S.M., Kaluzny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Wyd. Vesalius, Kraków 2001.
 • Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego. Red. H. Jadacka. T. II. Universitas, Kraków 2001.
 • Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. II. PWN, Warszawa 1965.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. Red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko. Wilga, Warszawa 1996.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Wyd. SMS, Kraków 2000.
 • Sobiech J.: Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną. Zeszyty Naukowe, z. 109, seria II. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1990.
 • Sokołowska M.: Granice medycyny. WP, Warszawa 1980.
 • Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986.
 • Stacewicz J.: Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe. PWE, Warszawa 1988.
 • Stachowicz-Stanusch A.: Kultura marketingowa przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Studia z zakresu zarządzania publicznego. Red. J. Hausner. Materiały konferencyjne. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Styś A., Olearnik J.: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym. PWE, Warszawa 1989.
 • Suchecka J.: Ekonometria ochrony zdrowia. Wyd. Absolwent, Łódź 1998.
 • Sulejewicz A.: Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Tazbir L.: Zagadnienia ekonomiki służby zdrowia. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1987.
 • Terminologia, definicje i wymogi jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania. Red. A. Koronkiewicz. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1997.
 • The Oxford dictionary for the business world. Oxford University Press, New York 1993.
 • The world health report 2000. Health systems: improving performance. WHO, Geneva 2000.
 • The world health report 2004. Changing history. Red. B. Campanini. World Health Organization, Geneva 2004.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G.: Wybrane elementy socjologu zawodów medycznych. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986.
 • Tymowska K.: Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • W stronę socjologii zdrowia. Red. W. Piątkowski, A. Titkow. Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Walesiak M., Bąk A.: Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Wyd. PWN, Warszawa 1996.
 • Willson A.: The marketing of professional services. McGraw-Hill, Book Company Ltd, London 1972.
 • Włodarczyk W.C.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Vesalius, Łódź-Kraków-Warszawa 1996.
 • Włodarczyk W.C.: Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej. Wyd. Vesalius, Kraków 1998.
 • Włodarczyk W.C.: Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego. Red. A. Mierzecki, A. Januszewski. "Aktis", Szczecin-Wrocław 1999.
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Red. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. PWN, Warszawa 1999.
 • Zdrowie i jego ochrona. Red. L. Frąckiewicz. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988.
 • Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką. Red. V. Korporowicz. SHG, Warszawa 2004.
 • Zeithaml V., Bittner M.: Service marketing. McGraw-Hill, New York 1996.
 • Artykuły
 • Andersson G.: Szwedzki system ochrony zdrowia -przykład decentralizacji. "Zdrowie i Zarządzanie" 2000, t. II, nr 3.
 • Andreassen T.W.: Lindestad B.: Customer loyalty and complex services. "International Journal of Service Industry Management" 1998, Vol. 9, No 1.
 • Appleby J., Robinson R., Ranade W., Little V., Salter J.: The use of markets in the health service: the NHS reforms and managed competition. "Public Money & Management" 1990, Winter.
 • Baran A.: Wydatki publiczne i prywatne na ochroną zdrowia w Polsce w latach 1989-1994. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 12.
 • Barr N.: Towards the third way? "New Economy" 1999, Vol. 6, Issue 2.
 • Bartlett W.: Quasi-markets and contracts: a markets and hierarchies on NHS Reform. "Public Money & Management" 1991, Autumn.
 • Berkowitz E.N., Flexner W.: The market for health services: is there a non-traditional consumer? "Journal of Health Care Marketing" 1980-1981, Vol. 1, No 1.
 • Berry L.L., Seiders K., Grewal D.: Understanding service convenience. "Journal of Marketing" 2002, July, Vol. 66.
 • Blomqvist A.: The doctor as double agent: information asymmetry, health insurance, and medical care. "Journal of Health Economics" 1991, (10) 4.
 • Bogus A., Kwiatkowski W., Szablewski A.: Komercjalizacja usług społecznych w opinii ludności. "Polityka Społeczna" 1985, nr 8.
 • Bopp K.D.: How patients evaluate the quality of ambulatory medical encounters: a marketing perspective. "Journal of Health Care Marketing" 1990, Vol. 10, No 10.
 • Bosanquet N.: European pharmaceutical s 1993-1998. The new disease of innovation phobia. "Business Journal" 1999, 3rd Quarter, Vol. 11, Issue 3.
 • Bove L., Johnson L.: A customer-service worker relationship model. "International Journal of Service Industry Management" 2000, Vol. 11, No 5.
 • Bugaj R.: Ochrona zdrowia-niepowodzenie reformy. "Polityka Społeczna" 2003, nr 9.
 • Byrnes J.: Local government failure in Australia? An empirical analysis of New South Wales. "Australian Journal of Public Administration" 2002, September, Vol. 61, Issue 3.
 • Carman J.M.: Patient perceptions of service quality: combining the dimensions. "Journal of Services Marketing" 2000, Vol. 14, Issue 4-5.
 • Chandon J., Leo P., Philippe J.: Service encounter dimensions: a dyadic perspective. "International Journal of Service Industry Management" 1997, Vol. 8, No 1.
 • Charles C., Gafni A., Whelan T.: How to improve communication between doctors and patients. "British Medical Journal" 2000, Vol. 320.
 • Chawla M., Kawiorska D., Kulis M.: Wyrównanie finansowe jako mechanizm realizacji zasady solidaryzmu społecznego. "Zdrowie i Zarządzanie" 1999, nr 2.
 • Chen L., Macfarlane S., Jones D.: Health transition: from research to policy? "World Health Statistics Quarterly" 1998, Vol. 53, No 2-4.
 • Chojnicki M.: Społeczne następstwa konkurencji w ubezpieczeniach. Wyniki badania porównawczego w RFN i USA. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 1994, z. 1.
 • Dietrich A.R.: Szczególne cechy opieki zdrowotnej i ich konsekwencje dla alokacji. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2002, nr 4.
 • Długosz D.: Zdrowie - nie tylko polski problem. "Polityka Społeczna" 1996, nr 10.
 • Doney P.M., Cannon J.P.: An examination of the nature of trust in buyer-seller relationship. "Journal of Marketing" 1997, Vol. 61.
 • Doyle P.: Marketing in the new millennium. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No 13.
 • Drapińska A.: Marketing usług profesjonalnych. "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 • Dube L., Belanger M.: The role of emotions in health care satisfaction. "Journal of Health Care Marketing" 1996, Vol. 16, Issue 2.
 • Dube L., Menon K.: Managing emotions. "Marketing Health Services" 1998, Fall, Vol. 18, Issue 3.
 • Ettinger Jr. W.H.: Consumer perceived value: the key to successful business strategy in the healthcare marketplace. "Journal of the American Geriatrics Society" 1998, Vol. 46, Part 1.
 • Fischbacher M.: Improving secondary care efficiency: motives and mechanisms in Scotland. "Public Money & Management" 2001, January-March.
 • Fitzgeral L., Ferlie E.: Professionals: back to the future? "Human Relations" 2000, Vol. 53 (5).
 • France K.R., Grover R.: What is the health care product? "Journal of Health Care Marketing" 1992, Vol. 12, No 2.
 • Freeman R., Dowd B.: What does the demand curve for medical care measure? "Journal of Health Economics" 1993, No 12.
 • Gelb B., Johnson M.: Word-of-mouth communication: causes and consequences. "Journal of Health Care Marketing" 1995, Fall, Vol. 15, No 3.
 • Gelb B.D., Smith S.V., Gelb G.M.: Service marketing lessons form the professionals. "Business Horizons" 1988, September-October.
 • Gemme E.M.: Retaining customers in a managed care market. "Marketing Health Services" 1997, Vol. 17, Issue 3.
 • Golinowska S., Sowa A.: Zielona księga finansowania ochrony zdrowia w Polsce. "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie" 2004, t. II, nr 2.
 • Graber D.R.: Spirituality and healthcare organizations. "Journal of Healthcare Management" 2001, January-February, nr 46 (1).
 • Green D.: The NHS reforms: from ration-book collectivism to market socialism. "Economic Affairs" 1992, April.
 • Grönroos C.: From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in marketing. "Management Decision" 1994, Vol. 32, No 2.
 • Grześkiewicz W.: Kultura organizacyjna narzędziem zarządzania organizacją. "Antidotum" 2002, nr 10.
 • Gummesson E.: Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Gundlach G.T., Murphy P.E.: Ethical and legal foundations of relational marketing exchanges. "Journal of Marketing" 1993, October, Vol. 57.
 • Haggins W.: Myths of competitive reform. "Health Care Management Review" 1991, Vol. 16 (1).
 • Hair L.P.: Satisfaction by design. "Marketing Health Services" 1998, Fall, Vol. 18, Issue 3.
 • Hall M.A.: Arrow on trust. "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001, Vol. 26, No 5.
 • Hancock T.: Lalonde and beyond: looking back at a "New perspective on the health of Canadnians". "Health Promotion" 1986, Vol. 1, nr 1.
 • Hass-Wilson D.: Arrow and the information market failure in health care: the changing content and sources of health care information. "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001, Vol. 26, No 5.
 • Hays P.O.: Observations on apparent paradoxes: Health care markets in the new millennium. "Health Care Management Review" 2000, Fall, Vol. 25, Issue 4.
 • Heszen-Niejodek J.: Rozwój zastosowań psychologii do obszaru zdrowia i choroby. "Przegląd Psychologiczny" 1991, nr 1.
 • Hocutt M.A.: Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the likehood of dissolving a relationship. "International Journal of Service Industry Management" 1998, Vol. 9, No 2.
 • Holman H., Lorig K.: Patients as partners in managing chronic disease. "British Medical Journal" 2000, Vol. 320.
 • Hołówka J.: Modele normatywne opieki zdrowotnej. "Prawo i Medycyna" 2000, vol. 2, nr 6-7.
 • Indulski J.A., Matulewicz M.: Pieniężne i niepieniężne bariery równości społecznej w ochronie zdrowia. "Zdrowie Publiczne" 1986, t. 97, nr 4.
 • Iwanowicz-Palus G.: Prawa pacjenta w świetle porozumień międzynarodowych. "Zdrowie Publiczne" 2001, nr 111 (5-6).
 • Jacobzone S., Cambois E., Robine J.M.: Is the health of older persons in OECD countries improving fast enough to compensate for population ageing? "OECD Economic Studies" 1998, No 30.
 • Javalgi R.G., Moberg C.R.: Service loyalty: implications for service providers. "Journal of Services Marketing" 1997, Vol. 11, No 3.
 • Jeżak J.: Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwami. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 • Joby J.: A dramaturgical view of the health care service encounter. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 9.
 • Joby J.: Improving quality through patient-provider communication. "Journal of Health Care Marketing" 1991, Vol. 11, Issue 4.
 • Jorgensen T.B., Bozeman B.: Public value lost? Comparing cases on contracting out form Denmark and the United States. "Public Management Review" 2002, Vol. 4, Issue 1.
 • Rarsten S.: Health care: private good vs. public good. "American Journal of Economics & Sociology" 1995, Vol. 54, Issue 2.
 • Karta lekarza. Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu. "Medycyna Praktyczna" 2002, nr 4, wydanie specjalne.
 • Kautsch M., Klich J.: Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 • Kautsch M.: Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2004, nr 2, t. II.
 • Keane C., Marx J., Rucci E.: Perceived outcomes of public health privatization: a national survey of local health department directors. "The Milbank Quarterly" 2001, Vol. 79, No 1.
 • Kleczkowski B.M.: Metody oceny działalności szpitala i jego efektywności usługowej. "Zdrowie Publiczne" 1969, nr 12.
 • Klein R.: Big bang health care reform - does it work?: The case of Britain's 1991 national health service reforms. "The Milbank Quarterly" 1995, Vol. 73, No 3.
 • Klich J.: Motywowanie finansowe personelu. "Zdrowie i Zarządzanie" 2004, t. VI, nr 1.
 • Klich J.: Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia. "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2004, t. II, nr 2.
 • Kmietowicz Z.: France leads WHO's league table of health systems. "British Medical Journal" 2000, Vol. 320.
 • Kornatowski M.: Ocena przydatności zastosowania procedur medycznych. "Szpital Polski" 1996, nr 3.
 • Kowalska K.: Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji. "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 4.
 • Kozierkiewłcz A.: Starzenie się społeczeństw: stan, skutki i przyczyny. "Zdrowie i Zarządzanie" 2004, nr 6, t. VI.
 • Kraśnik A.: Changing remuneration systems: effects on activity in general practice. "British Medical Journal" 1990, No 300.
 • Kroszel J.: O społecznych konsekwencjach transformacji gospodarczej. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Kurnal J.: Prakseologiczne kryteria ocen jako źródła dylematów w trudnych sytuacjach decyzyjnych. "Prakseologia" 1977, nr 1-2.
 • Łachman R.: Stepping into the kitchen: lay clients as co-producers of a professional service. "The International Journal of Human Resource Management" 2000, June, Vol. 11, No 3.
 • Lapsey I.: Market mechanisms and the management of health care. The UK model and experience. "International Journal of Public Sector Management" 1994, Vol. 17, No 6.
 • Le Grand J.: Quasi-markets and social policy. "The Economic Journal" 1991, September.
 • Leowski J.: Transformacja epidemiologiczna - nowe wyzwania zdrowia publicznego. "Zdrowie Publiczne" 2000, nr 9 (100).
 • Liljander V., Roos L: Customer-relationship levels -from spurious to true relationship. "Journal of Services Marketing" 2002, Vol. 16, No 7.
 • Lubińska T.: Kierunki ekonomizacji publicznej służby zdrowia. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 12.
 • Luft H. i in.: The role of specialized serviced in competition among hospitals. "Inquiry" 1986, Issue 23.
 • MacLehose L.: Tendencje rozwojowe w opiece zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydujących do niej - wspólne wyzwania? "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, t. V, nr 3-4.
 • Marcoulides G., Heck R.: Organizational culture and performance: proposing and testing a model. "Organization Science" 1993, Vol. 4, No 2.
 • Matwiejczuk R.: Efektywność - próba interpretacji. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 • Maynard A.: Developing the health care market. "The Economic Journal" 1991, September, No 101.
 • Maynard A.: Evidence-based medicine - an incomplete method for informing treatment choices. "Lancet" 1997, No 349.
 • McGregor S.: Neoliberalizm and health care. "International Journal of Consumer Studies" 2001, June, No 25.
 • McLaughlin C.P., Kaluzny A.: Building client centered systems of care: choosing a process direction for next century. "Heath Care Management Review" 2000, Vol. 25(1).
 • Moorman C., Deshpande R., Zaltman G.: Factors affecting trust in market research relationships. "Journal of Marketing" 1993, January, Vol. 57.
 • Morgan R.M., Hunt S.D.: The commitment-trust theory of relationship marketing. "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, Issue 3.
 • Mruk H.: Marketing ustugprofesjonalnych. "Marketing Serwis" 1996, nr 8.
 • Newsome P.R., Wright G.H.: A review of patient satisfaction. 1. Concept of satisfaction. "British Dental Journal" 1999, Vol. 186, No 4.
 • Normand C.: Economics, health and the economics of health. "British Medical Journal" 1991, Vol. 303.
 • Octon C.M.: Re-examination of marketing for British non-profit organization. "European Journal of Marketing" 1983, Vol. 17, No 5.
 • Oliver A., Haeley A., Le Grand J.: Addressing health inequalities. "The Lancet" 2002, August, Vol. 360.
 • Omran A.R.: The epidemiological transition revisited thirty years later. "World Health Statistics Quarterly" 1998, Vol. 53, No 2-4
 • . Ostrowska A.: Relacja pacjent-lekarz: nowa jakość? "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 2001, Rocznik VIII, nr 21.
 • Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L.L.: A conceptual model of service quality and its implications for future research. "Journal of Marketing" 1985, Vol. 49, Issue 2.
 • Peltier J.W., Boyt T., Westfall J.W.: Building relationship with physicians. "Marketing Health Services" 1997, Fall, Vol. 19, Issue 3.
 • Poździoch S.: Podstawowa opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej. "Zdrowie i Zarządzanie" 1999, t.1, nr 5.
 • Preker A.S.: Global development challenges and health care reform. "World Hospital and Hospital Service" 2002, 37 (3).
 • Preker A.S.: Stawiając czolo wyzwaniu: działalność polityczna i zarządzanie w okresie ekonomicznej transformacji. "Antidotum" 1995, nr 2.
 • Puka D.: Analizy ekonomiczne a podejmowanie racjonalnych decyzji w ochronie zdrowia. "Antidotum" 1998, nr 8.
 • Racjonalizacja gospodarki finansowej świadczeń spolecznych. "Folia Oeconomica" nr 115. Acta Universitatis Lodziensis. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 • Ranade W.: The theory and practice of manager competition in the National Health Service. "Public Administration" 1995, Summer, Vol. 73.
 • Rao C.P., Singhapakdi A.: Marketing ethics: a comparison between services and other marketing professionals. "Journal of Services Marketing" 1997, Vol. 11, No 6.
 • Ravald A., Grönroos C.: The value concept and relationship marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Razzouk N.Y., Brown S.W.: The distinctive marketing roles of physician office managers and staff. "Journal of Health Care Marketing" 1994, Vol. 4, No 2.
 • Reindenbach R.E., McClung G.W.: Managing stakeholder loyalty. "Marketing Health Services" 1993, Vol. 19, Issue 1.
 • Rice T., Biles B., Brown E.R., Diderichsen F., Kuehn H.: Reconsidering the role of competition in health care markets: Introduction. "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2000, October, Vol. 25, Issue 5.
 • Rice T.: Can markets give us the health system we want? "Journal of Health Politics, Policy and Law" 1997, April, Vol. 22, No 2.
 • Richardson J.: Supply and demand for medical care: or, is the health care market perverse? "The Australian Economic Review" 2001, Vol. 34, No 3.
 • Roberts K., Varki S., Brodie R.: Measuring the quality of relationship in consumer services: an empirical study. "European Journal of Marketing" 2003, Vol. 37, No 1-2.
 • Robinson R.: New approaches to the finance and deliver of health care. "Public Money & Management" 1988, Spring-Summer.
 • Rogoziński K.: O marketingu - mimo wszystko inaczej. "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 • Rondinelli D.: Government decentralization in comparative theory and practice in developing countries. "International Review of Administrative Sciences" 1981, nr47.
 • Rosen E., Surprenant C.: Evaluating relationships: are satisfaction and quality enough? "International Journal of Service Industry Management" 1998, Vol. 9, No 2.
 • Ross C.K., Frömmelt G., Hazelwood L., Chang R.W.: The role of expectations in patient satisfaction with medical care. "Journal of Health Care Management" 1987, Vol. 7, No 4.
 • Rój J.: Znaczenie systemu JPG dla poprawy efektywności usługowej szpitali w Polsce (w świetle badań empirycznych). "Zdrowie i Zarządzanie" 2004, t. VI, nr 1.
 • Rudawska I.: Dylematy pomiaru jakości usług profesjonalnych na przykładzie usług zdrowotnych. "Antidotum" 2000, nr 4.
 • Rudawska I.: Imperatyw konkurencji na rynku usług zdrowotnych. W: Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. Red. K. Piech, M. Kulikowski. Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Rudawska I.: Jakość relacji pacjent-profesjonalista w sektorze usług medycznych. "Problemy Jakości" 2005, nr 3.
 • Rudawska I.: Kierunki badań nad wartością relacji w usługach (na przykładzie rynku usług zdrowotnych). W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Prace Naukowe nr 1004. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Rudawska I.: Koncepcja marketingu relacji w sektorze usług zdrowotnych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 4.
 • Rudawska I.: Kształtowanie zaangażowania w relacjach usługowych (na przykładzie rynku usług zdrowotnych). "Marketing i Rynek" 2004, nr 3.
 • Rudawska I.: Kultura organizacji w zakładach opieki zdrowotnej - analiza przekrojowa. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
 • Rudawska I.: Marketing odpowiedzialny społecznie. "Marketing i Rynek" 1998, nr 6.
 • Rudawska I.: Marketingowa koncepcja w opiece zdrowotnej - kontrowersje i specyfika. "Problemy Zarządzania. Ochrona Zdrowia" nr 4. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Rudawska I.: Marketing relacyjny w placówkach opieki zdrowotnej. "Zdrowie Publiczne" 2000, nr 3.
 • Rudawska I.: Metody promocji zachowań sprzyjających zdrowiu. "Marketing i Rynek" 2003, nr 5.
 • Rudawska I.: Między ekonomią a deontologią lekarską - konflikt wartości na rynku usług zdrowotnych. "Antidotum" 2002, nr 6.
 • Rudawska I.: Między tożsamością profesji a jej wizerunkiem rynkowym - studium rynku usług medycznych. "Firma i Rynek" 2000, nr 4 (17).
 • Rudawska I.: Pacjent - klient na rynku usług medycznych. "Marketing i Rynek" 2003, nr 1.
 • Rudawska I.: Patients' behavior in Poland's medical services market. "Belarusian Economic Journal" 2004, nr 3.
 • Rudawska I.: Prorynkowa orientacja jednostek opieki zdrowotnej - wyznaczniki, warunki działania i bariery. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 10.
 • Rudawska I.: Rynek usług zdrowotnych -próba syntezy. "Handel Wewnętrzny" 2003, nr l.
 • Rudawska I.: Satysfakcja pacjenta czy postrzegana jakość usługi zdrowotnej? O sposobach oceny relacji pacjent-usługodawca. "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2005, t. III, nr 1.
 • Rudawska I.: Telemedizin - elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen. Fachbereich Wirtschaft, Hochschule Wismar, Wismar 2004.
 • Rudawska I.: Zastosowanie conjoint analysis w badaniu preferencji pacjentów. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 4.
 • Rydlewska I.: Wpływ i skutki działania czynników ekonomicznych kształtujących popyt na usług zdrowotne. "Antidotum" 1996, nr 2.
 • Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski. "Ekonomista" 1993, nr 12.
 • Safaer S., Mayer R.N.: Empowering consumers in a changing health care market: The need for information and the role of marketing. "Journal of Public Policy & Marketing" 1994, Fall, Vol. 13, Issue 2.
 • Saltman R.B., Ferroussier-Davis O.: The concept of stewardship in health policy. "Bulletin of World Health Organization" 2000, 78 (6).
 • Sassi F., Archard L. Le Grand J.: Equity and the economic evaluation of health. "Health Technology Assessment" 2001, Vol. 5.
 • Scheil-Adlung X.: Steering the healthcare ship: effects of market incentives to control costs in selected OECD countries. "International Social Security Review" 1998, Vol.51.
 • Sloan F.A.: Arrow's concept of the health care consumer: a forty-year retrospective. "Journal of Health Politics, Policy and Law" 2001, Vol. 26, No 5.
 • Smith S.P., Lipsky M.: Privatization in health and human services: a critique. "Journal of Health Politics, Policy and Law" 1992, Vol. 17, Issue 2.
 • Sobiech J.: Finansowanie i odpłatność uslug społecznych. "Polityka Społeczna" 1985, nr 3.
 • Sokołowska M.: Dwa style polityki zdrowotnej. Charakterystyka podstawowych typów orientacji lekarzy. "Studia Socjologiczne" 1972, nr 4.
 • Sokołowska M.: Dysfunkcyjność instytucji służby zdrowia. "Studia Socjologiczne" 1972, nr 4.
 • Sowada C.: Prywatyzacja lecznictwa zamkniętego w świetle programu "Narodowa Ochrona Zdrowia". "Zdrowie i Zarządzanie" 2002, t. IV, nr 3-4.
 • Sowada C.: System społecznego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Czego możemy się nauczyć? "Zdrowie i Zarządzanie" 2002, t. IV, nr 6.
 • Sowada C.: Wspólplacenie - szansę, zagrożenia i warunki szerszego zastosowania w systemie powszechnego społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. II, nr 1. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
 • Stanowisko Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii dotyczące roli geriatrii w systemie ochrony zdrowia w Polsce. "Służba Zdrowia" 2000, nr 61-64.
 • Storbacka K., Strandvik T., Grönroos C.: Managing customer relationships for profit: the dynamics of relationship quality. "International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No 5.
 • Stylo W.: Ile kosztuje wykonywanie poszczególnych świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej? "Zdrowie i Zarządzanie" 1999,1.1, nr 2.
 • Szawarski Z.: Sprawiedliwość i zdrowie. "Problemy Polityki Społecznej" 2001, nr 3.
 • Szczerbińska K.: Zarządzanie edukacją zdrowotną pacjentów. "Zdrowie i Zarządzanie" 2000, t. II, nr 5.
 • Szerpińska L.: Ksykiewicz-Dorota A.: Wpływ kultury organizacji na pracę zespołu terapeutycznego. "Zdrowie Publiczne" 2001, nr 111 (5-6).
 • Tabin K.: System komunikacji na rynku usług medycznych. "Marketing i Rynek" 2003, nr 6.
 • Takala T., Uuscitalo O.: An alternative view of relationship marketing: a framework for ethical analysis. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Tansik D.A.: Customer stress-relaxation: the impact of music in hospital waiting room. "International Journal of Service Industry Management" 1999, Vol. 10, No 1.
 • Tomas G., Huit M., Lukas B.A.: Classifying health care offerings to gain strategic marketing insights. "Journal of Services Marketing" 1995, Vol. 9, No 2.
 • Trzebińska E.: Empatia jako forma komunikacji interpersonalnej. "Przegląd Psychologiczny" 1985, nr 2.
 • Tymowska K.: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w teorii i praktyce. "Prawo i Medycyna" 2000, vol. 2, nr 5.
 • Tymowska K.: Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. "Zdrowie i Zarządzanie" 2000, t. II, nr 2.
 • Upton L.R.: Consumer-driven health care marketing. "Managed Care Quarterly" 1997, Vol. 5, No 1.
 • Van de Ven W.P.M.M.: Market-oriented health care reforms: Trends and future options. "Social Science and Medicine" 1996, Vol. 43, No 5.
 • Walt G.: WHO's world health report 2003. "British Medical Journal" 2004, Vol. 328.
 • Weil T.P.: Battistella R.M.: A blended strategy using competitive and regulatory models. "Health Care Management Review" 1998, No 23 (1).
 • Weisbrod B.: Health care quadrilemma: an essay on technological change, quality of care and cost containment. "Journal of Economic Literature" 1991, XXIX, June.
 • Wiener Y.: Forms of value systems: a focus on organizational effectiveness and cultural change and maintenance. "Academy of Management Review" 1989, Vol. 13, No 4.
 • Wierzchosławski S.: Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polski. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999, z. 1.
 • William B.: Patient satisfaction: a valid concept? "Sociological Science of Medicine" 1994, No 38.
 • Wilson A.M.: The nature of corporate culture within a service delivery environment. "International Journal of Service Industry Management" 1997, Vol. 8, No 1.
 • Włodarczyk W.C.: Ważne problemy polityki zdrowotnej. "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 2001, Rocznik VIII, nr 21.
 • Włodarczyk W.C., Tymowska K.: Opieka zdrowotna w krajach Wspólnoty Europejskiej - cechy wspólne i kierunki zmian. "Antidotum" 1992, nr 9-10.
 • Wojciechowski A.: Nie ma dwóch obozów. "Przegląd Urologiczny" 2000, nr 2.
 • Wojtyna A.: Rola państwa we współczesnej ekonomii. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Wyszewianski L., Donaberian A.: Equity in the distribution of quality of care. "Medical Care" 1981, December, Vol. 19, Issue 12.
 • Young A.P.: Marketing: a flawed concept when applied to health care? "British Journal of Marketing" 1996, Vo. 5, No 15, s. 938.
 • Zwanzinger J., Melnick G.: The effect of hospital competition and the Medicare PPS Program on hospital cost behavior in California. "Journal of Health Economics" 1988, No 7.
 • Inne źródła
 • Budżety gospodarstw domowych w 2002, 2001 i 1999 r. GUS, Warszawa 2003, 2002, 2000.
 • Derczyński W.: Ocena funkcjonowania państwowej i prywatnej służby zdrowia. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa 1998.
 • Derczyński W.: Zadowolenie z opieki zdrowotnej. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa 2002.
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 • Gaynor M., Haas-Wilson D.: Change, consolidation and competition in health care markets. Working Papers 6701. National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge 1998.
 • Kubiak A.: Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia. Raport z badań. Fundacja Batorego, Warszawa 2001.
 • Ochrona zdrowia 1990. Roczniki statystyczne. GUS, Warszawa 1990.
 • OECD Health Data 2002, 2003, 2004. Comparative analysis of 30 countries. OECD Publications, Paris 2002, 2003, 2004.
 • OECD health systems: facts and trends 1960-1991. Health Policy Studies No 3. Paris 1993.
 • Oxley H., MacFarland M.: Health care reform. Controlling spending and increasing efficiency. Working Papers, No 149, OECD, Paris 1994.
 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 1999 (2000, 2001, 2002) roku. GUS, Warszawa 2000 (2001, 2002, 2003).
 • Rocznik Demograficzny. GUS, Warszawa 1972, 1992, 2001.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS, Warszawa 2003.
 • Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu. Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia. Warszawa 2004.
 • United Nations. World population prospects. 1996 Edition, United Nations, New York 1998.
 • World Health Organization. Constitution. WHO, Geneva 1960.
 • Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Informacja dla Sejmowej Komisji Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2005.
 • Zajenkowska-Kozłowska A.: Porównanie sytuacji zdrowotnej ludności Polski i wybranych krajów europejskich w 1996 r. COIS-AS, Warszawa 1997.
 • Zasoby internatowe: www.nfz.gov.pl; www.rejestrzoz.gov.pl; www.mz.gov.pl; www.cbos.com.pl.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997 roku (DzU nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Książka i Wiedza, Warszawa 1983 (tekst jednolity zamieszczono w DzU nr 7, poz. 36 z dnia 21 lutego 1976 r.).
 • Ustawa z dnia 28.10.1950 r. o zawodzie lekarza. DzU nr 50, poz. 458, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej. DzU nr 41, poz. 324, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich. DzU nr 30, poz. 158. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. DzU nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. DzU nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych innych ustaw. DzU nr 104, poz. 661.
 • Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. DzU nr 133, poz. 872 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. DzU nr 12, poz. 136.
 • Ustawa z dnia 22.12.2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. DzU z 2001, nr 5, poz. 45.
 • Ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. DzU nr 45, poz. 391, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. DzU nr 78, poz. 684.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.08.1993 roku w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia. DzU nr 76, poz. 363.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18.05.1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania. Monitor Polski nr 29, poz. 341.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.08.2005 roku w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. DzU nr 148, poz. 1232.
 • Kodeks cywilny (wyciąg). Ustawa z dnia 23.04.1964 r. DzU nr 16, poz. 93.
 • Kodeks etyki lekarskiej. Tekst jednolity z dnia 2.01.2004 r., zatwierdzający zmiany uchwalone w dniu 20.09.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krakowy Zjazd Lekarzy.
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 roku (DzU nr 92, poz. 1045) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 roku (DzU nr 12, poz. 94). T. VIII, działy 30-99. Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000095087451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.