PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 206
Tytuł artykułu

Badania marketingowe w Internecie

Warianty tytułu
Marketing Research via Internet.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono teoretyczno-metodyczne podstawy badań marketingowych w Internecie. Przedstawiono uwarunkowania wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem determinant technologicznych, infrastrukturalnych i rynkowych. Wskazano na problemy metodyczne w trakcie korzystania z Internetu do realizacji badań międzynarodowych. Następnie zaprezentowano wyniki badań nad wykorzystaniem informacyjnego potencjału Internetu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych działających na rynkach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Przedstawiono także opinie przedstawicieli przedsiębiorstw i samorządów lokalnych na temat badań marketingowych w Internecie oraz postawy konsumentów indywidualnych wobec tychże badań.
EN
The theoretical and methodical basics of the marketing research performed using Internet have been discussed. Authors have identified determinants of Internet marketing research development in Poland as well as pointed out methodical problems while using Internet to carry out international research. Next, the results of research on Internet's information potential in companies operating on local, regional, domestic and international markets have been given. In chapter four, authors have presented attitudes of managers and representatives of local authorities towards marketing research in the Internet as well as attitudes of consumers towards Internet research. (AŁ)
Rocznik
Strony
206
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Arnott D.C., Bridgewater S.: Internet, interaction and implications form marketing. „Marketing Intelligence & Planning" 2002, No 20/2.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1999.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Badania rynku. Metody, zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2004.
 • Buszman W.: Trzecie pokolenie. „CHIP" 2004, nr 12.
 • Chaffey D., Mayer R., Johnston K., Ellis-Chadwick R: Internet Marketing. Prentice Hall, London 2000.
 • Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002.
 • Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association. Red. P.D. Bennett. Chicago 1988.
 • Dillman D.A., Bowker D.K.: The Web Questionnaire Challenge to Survey Methodologist. W: Dimensions of Internet Science. Ed. by U.-D. Reips & M. Bosnjak. Pabst Science Publishers, Lengerich, 2001, wersja elektroniczna: http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/zunia_paper_dillman_bowker.pdf.
 • Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B.: Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Difm, Warszawa 2004.
 • Dostęp i korzystanie z Internatu. TNS OBOP, styczeń-czerwiec 2002, www.obop.pl.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1994.
 • Duliniec E., Sznajder A.: Internetowe badania marketingowe w Polsce i na świecie. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Warszawa 2004.
 • Dyczewski L.: Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. „Kultura i Społeczeństwo" 2000, nr 1.
 • Emery Ch.: Cross-cultural issues In Internet marketing. „Journal of American Academy of Business" 2002, Vol. 1.
 • ESOMAR Guidelines on Conducting Marketing an Opinion Research Using the Internet- http://www.esomar.org.
 • Goliński M.: Dystans zmierzony. TELEINFO nr 29-33/2000, 17 lipca 2000 r.
 • Graf L.: Assessing Internet Questionnaires. The Online Pretest Lab. W: Online social Sciences. Red. B. Batinica, U. Reipsa, M. Bosnjak. Hogrefe & Huber Publishers. Seattle-Toronto-Bern-Gottingen 2002.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce. Branta, Łódź 2002.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: Internet w badaniach marketingowych. W: Badania marketingowe - metody, tendencje, zastosowania. AE, Wrocław 2003.
 • Hall E.T.: Poza kulturą. PWE, Warszawa 1984.
 • Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 • Internet w Polsce IX 2004, www.egospodarka.pl/6336,Internet-w-Polsce-IX-2004,1,39,1.html (02.11.2004).
 • Janiec M.: Telekomunikacyjne bariery rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy w Polsce. Materiały VII seminarium z cyklu „Innowacyjność w polskiej gospodarce" pt. „Otoczenie instytucjonalno-prawne oraz funkcjonowanie sektora telekomunikacyjnego w kontekście wdrażania w Polsce koncepcji Gospodarki Opartej na Wiedzy". 12 stycznia 2004 r., www.case.com.pl/strona-ID-seminaria_innowacyjne,seminarium_id-2243325,nlang-19.html.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.
 • Kalczyński M.: Bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Red. K. Pająk, A. Zduniak. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa-Poznań 2004.
 • Karcz K.: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
 • Karcz K., Bajdak A.: Wykorzystanie Internem w badaniach marketingowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 179. UL, Lodź 2004.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2001.
 • Kępny M.: Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomunistycznych? „Kultura i Społeczeństwo" 2000, nr 1.
 • Kłoskowska A.: Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. „Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 4.
 • Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie - aspekty metodyczne, wyniki badań. Red. K. Karcz. CBiE AE, Katowice 2004.
 • Komunikat z badań CBOS. 14 sierpnia 2003 r., www.cbos.pl.
 • Konarski X.: Internet i prawo w praktyce. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, Warszawa 2002.
 • Kotier Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kowalik I.: Ocena skuteczności systemów informacji marketingowej w wybranych firmach polskich i zagranicznych oraz propozycje ich doskonalenia. W: Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2003.
 • Kucia M., Witczak O., Włosik M.: Internet w systemie Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. UMK, Toruń 2002.
 • Kumar V.: International Marketing Research. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey 2000.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kamer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lewis R.D.: E-Marketing Handel w Internecie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • MacElroy B.: Variables influencing dropout rates in Web-based surveys. „Quirk's Marketing Research Review" 2000.
 • Majewski M.: Zaufać sieci. „Gazeta IT" 2005, nr 2 (32).
 • Malinowska M.: System informacji marketingowej a system komunikacji marketingowej. W: Konsument - przedsiębiorstwo - przestrzeń. CBiE AE, Katowice 1998.
 • Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce. Red. M. Strzyżewska. IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • Mącik R.: Internet - „nowe" źródło informacji marketingowej przedsiębiorstw. W: Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2003.
 • Mącik R.: Pomiar zachowań respondentów ankiety internetowej - studium przypadku. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Prace Naukowe nr 1004. AE, Wrocław 2003.
 • Mikułowski Pomorski J.: Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie. AE, Kraków 1999.
 • Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 • Mynarski S.: Badania rynkowe w przedsiębiorstwie. AE, Kraków 2001.
 • Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica. AE, Kraków 2003.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2003.
 • Niedźwiedziński M.: Globalny handel elektroniczny. PWN, Warszawa 2004.
 • Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe w Internecie -uzasadniony sceptycyzm. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. PWE, Warszawa 2002.
 • Nizielska A.: Międzykulturowe badania porównawcze postaw menedżerów wobec integracji z Unią Europejską. W: Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer i E. Zeman-Miszewska. CBiE AE, Katowice 2001.
 • Nizielska A., Witczak O., Włosik M.: Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw z krajów spoza Unii Europejskiej-badania porównawcze. W: TRANS'01 Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. PWE, Warszawa 2001.
 • Pociecha J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996. Polska Statystyka Publiczna, www.stat.gov.pl.
 • Polska w "ogonie" telefonii i komputeryzacji, Dziennik on-line Polskiej Agencji Prasowej, 2004-03-07, http://dziennik.pap.pl/?dzial=INT&poddzial=POS&id_depeszy=13836806.
 • Remi M.: Intranet jako narzędzie komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. W: Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania. Red. Z. Kędzior. CBiE AE, Katowice 2000.
 • Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. AE, Kraków 1998.
 • Sagan A.: Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka. W: Marketing koncepcje, badania, zarządzanie. PWE, Warszawa 2002.
 • Schroeder J.: Wykorzystanie Internetu w procesie negocjacji w biznesie międzynarodowym. W: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. AE, Wrocław 2002.
 • Sobocińska M.: Wykorzystanie Internetu w procesie pozyskiwania informacji marketingowej o konsumencie. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Sojkin B., Ratajczyk R: Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu. W: Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2003.
 • Strzyżewska M.: Specyfika rynku internetowego. W: Wykorzystanie Internetu w marketingu. Red. E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2003.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Turban E., Lee J., King D., Chung H.M.: Electronic Commerce. A Managerial Perspective. Prentice-Hall, London 1999.
 • Unold J.: Systemy informacyjne marketingu. AE, Wrocław 2001.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. DZ.U. 2002, nr 101, poz. 926.
 • Usunier J.C.: International Marketing. A Cultural Approach. Prentice Hall, London 1993.
 • Vassos T.: Strategie marketingowe w Internecie. Studio Emka, 1999.
 • Waglowski P.: Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych, www.vagla.pl.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Walesiak M., Bąk A.: Cointjoint analysis w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2000.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2001.
 • Witczak O., Włosik M.: Specyfika międzynarodowych badań porównawczych na przykładzie badania postaw polskich, czeskich i norweskich menedżerów wobec integracji z Unią Europejską. W: Marketing. Metody i techniki badawcze. Red. Z. Kędzior. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2002.
 • Wódkowski A.: Rozwój badań rynku w Polsce w latach 1989-2003 na podstawie badań PTBRiO dla ESOMAR. W: Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2003.
 • Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka. Red E. Okoń-Horodyńska. AE, Katowice 1999.
 • Zaborski A.: Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2001.
 • Zbiegień-Maciąg L.: Etyka w zarządzaniu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000098964044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.