PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 538 | 222
Tytuł artykułu

Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości

Warianty tytułu
Health and Promotion : Shaping the Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskazano rolę promocji jako jednego z ważnych kierunków działań na rzecz poprawy stanu zdrowia społecznego oraz przedstawiono społeczne i ekonomiczne uwarunkowania tychże działań. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej tematyki związanej ze zdrowiem społecznym oraz promocją zdrowia w piśmiennictwie społeczno-ekonomicznym oraz medycznym. Przedstawiono koncepcje zdrowia społecznego. Zaprezentowano czynniki kształtujące ludzkie zdrowie wraz z diagnozą stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Dokonano rozróżnienia polityki ochrony zdrowia od polityki społecznej. Scharakteryzowano dyscypliny naukowe, w ramach których podejmuje się badania w zakresie zdrowia i jego promocji. Omówiono społeczny wymiar promocji zdrowia. Przedstawiono propozycję projektowania programów promocji zdrowia, ich ocenę ekonomiczną oraz ewaluację. Scharakteryzowano także ruch promocji zdrowia i założenia wybranych programów promocji zdrowia w Polsce.
EN
The author underlines the role of promotion for improving the state of social health as well as presents a review of literature on social health and health promotion. The paper includes the concept of social health and the presentation of factors shaping human health together with diagnosis of the state of health in Polish society. The author has distinguished the health care policy from social policy. The paper presents an offer consisting of designing programmes on health promotion, their economic assessment and evaluation. There is also a description the health promotion and assumptions of selected programmes on health promotion in Poland. (AŁ)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
222
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adlung R., The GATS negotiations. Implications for health and social services, "International Politics" No 3/2003.
 • Affect, cognition, and stereotyping. Interactive process in group perception, red. D.M. Mackie, D.L. Hamilton, London, Academic Press 1993.
 • Aizer A., Low take-up in medicaid. Does outreach matter and for whom, "American Economic Review" No 2/2003.
 • Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Warszawa, WP 1988.
 • Aleksandrowicz J., Duda H., U progu medycyny jutra, Warszawa, PZWL 1988.
 • Alexander J.C., The new theoretical movement, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Anderson D., Toward a health promotion research agenda: compilation of data base reports and introduction to "state of science" reviews, "Health Promotion" No 8 (134)/1993.
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa, Wyd. Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii 1995.
 • Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń, TNOiK "Dom Organizatora" 2003.
 • Araya R., Treating depression in primary care in low income women in Santiago, Chile: a randomized controlled trial, "The Lancet" No 361/2003.
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1978.
 • Aspinwall K., Simkins T., Wilkinson J., McAuley J., Co to jest ewaluacja?, [w:] Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, pod red. H. Mizerka przy współpr. A. Hildenbrandt, Olsztyn, Wyd. MG 1997.
 • Assessment versus evaluation, red. C. Cullingford, London, Cassell 1997.
 • Astin A.W., Panos R.J., The evaluation of educational programs, [w:] R.L. Thorndike, Educational measurement, Washington, ACE 1971.
 • Autume A., Vieillissement et choix de l'âge de la retraite, "Revue Economique" no 3/2003.
 • Badura B., What is and what determines health, [w:] Scientific foundations for public health policy in Europe, red. U. Laser, E. de Leeuw, Ch. Stock, Weinhem, München, Juventa 1995.
 • Ballot M., Labour-management. Relations in a changing environment, New York, Wiley 1992.
 • Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1990.
 • Becker G.S., Murphy K.M., Social economics. Market behaviour in social environment, Harvard, The Belknap Press of Harvard University Press 2000.
 • Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R.F., Human capital, Cambridge, National Bureau of Economic Research 1990.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, Warszawa, PWE 1994.
 • Bejnarowicz J., Niektóre cechy zmiany stanu zdrowia ludności w okresie zmiany systemowej w wybranych krajach europejskich, [w:] Zdrowie i choroba: promocja zdrowia dla gmin i instytucji edukacyjnych, pod red. M. Latoszka, mat. konf., Gdańsk, 20-21 maja 1999 r., Gdańsk, Gdańskie Tow. Nauk. 1999.
 • Bejnarowicz J., Zmiany stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań. Wyzwania dla promocji zdrowia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A., Psychologia środowiskowa, przekład A. Jurkie-wicz, M. Lewicka, A. Skorupka, T. Sosnowski, J. Suchecki, Gdańsk, Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2004.
 • Berk R.A., Causal inference for sociological data, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Berk R. A, Rossi P.H., Thinking about program evaluation, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage 1999.
 • Bidwell Ch.E., Friedkin N.E., The sociology of education, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, tłum. B. Czerny przy współpr. A. Molisek, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1995.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1994.
 • Blaxter L., Hughes Ch., Tight M., How to research, Buckingham, Philadelphia Open University Press 1998.
 • Boczkowski A., Socjologia zdrowia publicznego i organizacji zdrowotnych, [w:] Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej, pod red J. Nosko, Łódź, Instytut Medycyny Pracy im. prof.J. Nofera 2001.
 • Bowling A., Measuring health. A review of quality of life measurement scales, Buckingham, Open University Press 1999.
 • Bowling A., Research methods in health. Investigating health and health service, Buckingham, Open University Press 1999.
 • Bradshaw J.W., A taxonomy of social need, [w:] Problems and progress in medical care: Essays on current research, 7th Series, red. G. Mclachłan, Oxford, Oxford University Press for Nuffield Provincial Hospitals Trust 1972.
 • Bradshaw J.W., Healey J.F., Smith R., Sociology for a new century, Boston, Five Forge Press 2001.
 • Burda K., Standaryzacja w opiece zdrowotnej elementem troski o satysfakcję pacjenta, "Antidotum" nr 3/2003.
 • Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, wyd. 2 zm., Warszawa, PWE 2000.
 • Burr V., Butt T., Invitation to personal construct psychology, London, Whurr 1996.
 • Busse R., Wurzburg G., Zappacosta M., Shaping the Societal Bill. Past and future trends in education, pensions and healthcare expenditure, "Futures" No 1/2003.
 • Cascio W.F., Costing human recources. The financial impact of behavior in organizations, Denver, South-Western College 2000.
 • Catford I., WHO is making a difference thought health promotion, "Health Promotion International" Vol. 14, No 1/1999.
 • Chase J., The self and collective action: Dilemmatic identities, [w:] Social psychology of identity and the self concept, red. G.M. Breakwell, London, Surrrey University Press 1992.
 • Children's health and environment: A review of evidence. A joint report from the European Environment Agency and the WHO Regional Office for Europe. Environmental issue report, No 29, red. G. Tamburlini, O.S. von Ehrenstein, R. Bertollini, Copenhagen, EEA 2002.
 • dato i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pr.zb. pod red. Z. Melosika, Toruń-Poznań, Wyd. Edytor 1999.
 • Cockerham W.C., Medical sociology, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Collecting and interpreting qualitative materials, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage 1998.
 • Conrad J.M., Resource economics, Cambridge, Cambridge University Press 1999.
 • Context and method in qualitative research, red. G. Miller, R. Dingwall, Thousand Oaks-London-New Delhi, Sage 1997.
 • Copeland T., Valuation: measuring and managing the value of companies, New York, Wiley 2000.
 • Counselling and communication in health care, red. H. Davis, L. Fallowfield, New York, Wiley 1998.
 • Cullingford C., Assessment, evaluation and the effective schools, [w:] Assessment versus evaluation, red. C. Cullingford, London, Cassell 1997.
 • Dafny L., Does public insurance the efficiency of medical care? Medicaid expansions and child hospitalizations, Cambridge, National Bureau of Economic Research 2000.
 • Daft R.L., Management, New York, The Harcourt Brace College 1994.
 • Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1989.
 • Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa, Polskie Tow. Higieny Psychicznej 1974.
 • Deaton A., Health, inequality and economic development, "Journal of Economic Literature" No 1/2003.
 • Dekada polskiej polityki społecznej: od przełomu do końca wieku, red. S. Golinowska, Warszawa, IPiSS 2000.
 • Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empirycznych, red. M. Okólski, Warszawa, Wyd. Ucz. SGPiS 1990.
 • Dobbs I.M., Managerial economics: firms, markets and business decisions, Oxford, Oxford University Press 2000.
 • Dobska M., Dobski P., Marketing usług medycznych, Warszawa, Wyd. Prawno-Ekonomiczne Infor 1999.
 • Dolega J.M., W kierunku dziedziny i dyscypliny nauk ekologicznych (środowiskowych), "Studia Ecologiae et Bioethicae" nr 1/2003.
 • Domańska E., Wokół roli państwa w gospodarce. Szkic historyczny, [w:] Między gospodarkę apo-litykq, red. W. Morawski, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2001.
 • Domański R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993.
 • Downie R.S., Fyfe A., Tannahill A., Health promotion. Models and values, Oxford, Oxford University Press 1990.
 • Drewnowski J., Indykatory społeczne: do czego są potrzebne, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1994.
 • Drewnowski J., Teoria preferencji społecznych, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1994.
 • Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, przełożył J. Szacki, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2000.
 • Dushi L, Honig M., Price and coverage in employee demand for health insurance, "American Economic Revue" No 2/2003.
 • Dziembała L., Badanie zagrożenia życia na obszarze klęski ekologicznej. Studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 1991.
 • Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, pod red. E. Kilbourne, W. Smillie, Warszawa, PZWL 1973.
 • Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej, pod red. J. Nosko, Łódź, Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2001.
 • Ekonomika medycyny, pod red. J.J. Fedorowskiego, R. Niżankowskiego, Warszawa, PZWL 2002.
 • Elementy wyboru społecznego, wprowadzenie i wybór tekstów G. Lissowski, Warszawa, Instytut Socjologii UW 2001.
 • Encyklopedia multimedialna PWN, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2000.
 • Erlei M., Neue Institutionenokonomik, Stuttgart, Schaffer Poeschel 1999.
 • Ethics and epidemiology. International guidelines, red. Z. Bankowski, Geneva, J.H. Bryant, J.M. Last 1991.
 • The European health report 2002, Copenhagen, WHO 2002.
 • Evans R.G., Stoddart G.L., Producing health, consuming health care, "Population Health Working Paper" No 6/1994.
 • Everitt A., Hardiker P., Evaluating for good practice, London, Polgrave 1996.
 • Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, pod red. J.Ł. Grzelaka, M.J. Sochackiego, Warszawa, Pracownia Profilaktyki Problemowej 2001.
 • Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, pod red. H. Mizerka przy współpracy A. Hildenbrandt, Olsztyn, Wyd. MG 1997.
 • Eyken W. Van der, Kierowanie Ewaluacja. Jak działamy. Mini poradnik samooceny, Warszawa, Boris 1997.
 • Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia, pr.zb. pod red. M. Czecha, Warszawa, Of. Wyd. PW 2004.
 • Fedorowski J.J., Badania ekonomiczne w naukach medycznych, [w:] Ekonomika medycyny, pod red. J.J. Fedorowskiego, R. Niżankowskiego, Warszawa, PZWL 2002.
 • Fiedor B., Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego, [w:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Warszawa, Beck 2002.
 • Firkowska-Mankiewicz A., Jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie - prezentacja - QOL - Kwestionariusz Jakości Życia, "Sztuka Leczenia" nr 3/1999.
 • Foddy W., Constructing questions for interviews and questionnaries. Theory and practice in social research, Cambridge, Cambridge University Press 1993.
 • Folland A., Goodman A.C., Stano M., The economics of health and health care, New York, Prentice Hall 2001.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przeklad E. Hornowska, Poznań, Zysk i S-ka 2001.
 • Franki V., Homo patiens, przełożyli R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa, IW PAX 1984.
 • Frąckiewicz L., Konsumpcja społeczna, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 1991.
 • Frąckłewicz L., Polityka ochrony zdrowia, [w:] Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej, pr.zb. pod red. L. Frąckiewicz, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 1991.
 • Frąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 1991.
 • Frąckiewicz L., Towards legal and social protection of country's ageing population, "Polish Population Review" No 22/2003.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejska (Wybrane aspekty zachodzących zmian), wyd. 2 popr. i rozsz., Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 2001.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 2004.
 • Fuchs V.R., The health economy, Cambridge, Harvard University Press 1986.
 • Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, przekład i wstępem opatrzył W. Osiatyński, Warszawa, PWE 1979.
 • Galbraith J.K., Godne społeczeństwo, Program troski o ludzkość, Warszawa, Dom Wyd. Bellona 1999.
 • Gasińska M., Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Gaweł A., Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 2/2005.
 • Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, przekład M. Jakubiak, T. Żukowski, red. nauk. K. Tymowska, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2000.
 • Gçbarowski R., Kryszpinuk A., Potrzeby i zachowania zdrowotne pracowników Hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego, "Zdrowie Publiczne" nr4/1980.
 • Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, tłum. G. Woroniecka, Kraków, Zakład Wyd. Nomos 2001.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2002.
 • Giddens A., Sociology, Cambridge, Polity Press 1990.
 • Gilejko L., Zmiany w strukturze społecznej - dylemat granic zróżnicowania, [w:] Polityka społeczna. Globalna i lokalna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1999.
 • Gili W., Health policy. An introduction to process and power, London 1994.
 • Głowacka M.D., Proces kształtowania zachowań zdrowotnych, [w:] Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, pod red. M.D. Głowackiej, Poznań, Wolumin 2000.
 • Głowacka M.D., Wybrane uwarunkowania zarządzania promocją zdrowia, [w:] Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, pod red. M.D. Głowackiej, Poznań, Wolumin 2000.
 • Gniazdowski A., Promocja zdrowia w miejscu pracy, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Golinowska S., Polityka społeczna: koncepcje - instytucje - koszty, Warszawa, Poltext 2000.
 • Golinowska S., System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny, [w:] Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, "Raporty CASE" nr 53/2002, S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, Ch. Sowada, C. Włodarczyk, Warszawa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 2002.
 • Golinowska S., Wnioski i rekomendacje, [w:] Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, "Raporty CASE" nr 53/2002, S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, Ch. Sowada, C. Włodarczyk, Warszawa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 2002.
 • Green L., Kreuter M.W., Health promoting planning. An Educational and environmental approach, Toronto-London 1991.
 • Grçbocki R., Kirschner H., Januszki T., Promocja zdrowia, [w:] Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, wyd. 2 popr. i uzup., pod red. Z. Jethona, A. Grzybowskiego, Warszawa, PZWL 2000.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekład M. Rusiński, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1999.
 • Grogger J., Haiders J., Klerman J., Why did the welfare rolls fall during the 1990's? The importance of entry, "American Economic Review" No 2/2003.
 • Grossman G.M., Helpman E., Innovation and growth in the global economy, Cambridge, Mass., The MIT Press 1993.
 • Cuba E.G., Lincoln Y.S., Fourth generation evaluation, London-New Delhi, Sage 1989.
 • Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1990.
 • Hamilton D.L., Mackie D.M., Cognitive and affective process in intergroup perception: The developing interface, [w:] Affect, cognition, and stereotyping. Interactive process in group perception, red. D.M. Mackie, D.L. Hamilton, London, Academic Press 1993.
 • Hancock T., Lalonde and beyond: looking back at "A new perspective on the health of Canadians, "Health Promotion" No 1/1986.
 • Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Hawkins J., Nederhood B., Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii 1994.
 • Health behaviour research and health promotion, red. R. Anderson, J.K. Davies, L Kickbusch, D. McQueen, J. Turner, Oxford, Oxford University Press 1988.
 • Health disease. A reader, red. B. Davey, A. Gray, C. Scale, Buckingham 1999.
 • Health for all database, WHO, Regional Office for Europe 2002.
 • Health statistics. Key data on health 2002, Luxembourg, EC 2002.
 • Health 21. The health for all policy framework for the WHO European Region, "European Health for all Series" No 6, Copenhagen, WHO 2000.
 • Henderson J.W., Health economics, Ohio, Thomson Learning 2001.
 • Hentze J., Kehres E., Kosten und Leistungsrechnung in Krankenhausern, 4 Aufl., Kohlhammer 1999.
 • Heszen-Niejodek L, Promocja zdrowia - próba systematyzacji z perspektywy psychologa, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 5-6/1996.
 • Hirtz P., Nuske F., Schielke E., Koordinative Vervollkommnung als Aspekt des Gesundheitstrainings, "Zeitschrift für Militarmedizin" Nr 5/1990.
 • Historia medycyny, pod red. T. Brzezińskiego, Warszawa, PZWL 1995.
 • Hitchcock G., Hughes D., Research and the teacher, 2ed ed., London-New York, Routledge 1997.
 • Hodgson G.M., Evolution and institutions: on evolutionary economics and the evolution of economics, Cheltenham, Elgar 1999.
 • Holzer J.Z., Demografia, wyd. 6 zm., Warszawa, PWE 2003.
 • Hopkins D., Projektowanie i prowadzenie ewaluacji, [w:] Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów, pod red. H. Mizerka przy współpr. A. Hildenbrandt, Olsztyn, Wyd. MG 1997.
 • Hornby A.S., Cowie A.P., Oxford advanced dictionary of current English, Oxford, Oxford University Press 1974.
 • House E.R., Demokracja w ewaluacji, [w:] Ewaluacja w edukacji, pod red. L. Korporowicza, Warszawa, Of. Nauk. 1997.
 • House E.R., The evaluator in society, Beverly Hills-London, Sage 1990.
 • Huber J., Spitze G., Trends in family sociology, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, New-bury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Hugen R.A., Modern investment theory, New York, Prentice Hall 2001.
 • Hughes R., What is health? Stretch the medical model, "Foundation News and Commentary" Iss. 4/1997.
 • Hunt S.M., Subjective health indicators and health promotion, "Health Promotion International" No 3/1988.
 • Indulski J.A., Sytuacja zdrowotna, [w:] Polityka społeczna. Stan i perspektywy, pod red. J. Auleytnera, Warszawa, WSP TWP 1995.
 • Indulski J. A., Gdulewicz T., Szymborski L., Władarczyk C., Opieka zdrowotna w Polsce. Próba oceny i kierunki usprawnień, "Zdrowie Publiczne" nr 11/1981.
 • Indulski J.A., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, Warszawa, PZWL 1971.
 • International management. A reader, red. P.N. Ghauri, S.B. Prasad, London-New York-Orlando, The Dryden Press 2000.
 • Investing in health, World development Report 1993, World Bank, Oxford, Oxford University Press 1993.
 • The Jakarta declaration on health promotion into the 21 th. Century, Jakarta, WHO 1997.
 • Jan Paweł II, Odpowiedzialność za prawdę poznawane i przekazywana, przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do przedstawicieli świata nauki w Auli KUL, 9 VI 1987 r., tekst za: Do końca ich umiłował, Jan Paweł II. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 r., Citta del Vaticano 1987, [w:] W 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Summarium, Lublin, Tow. Nauk. KUL 2003.
 • Jardel J.P., Epidemiology and ethics. The policy-maker's perspective, [w:] Ethics and epidemiology. International guidelines, red. Z. Bankowski, Geneva, J.H. Bryant, J.M. Last 1991.
 • Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Standards for evaluations of educational programs. Projects and materials, New York, McGraw-Hill 1981.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa, PWE 2001.
 • Jung B., Konsumpcja a styl życia, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1993.
 • Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa, CeDeWu 2003.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Rola pielęgniarki w promocji zdrowia. Przygotowanie i zakres ról, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Samoocena zdrowia mieszkańców osiedli byłych państwowych gospodarstw rolnych, "Zdrowie Publiczne" nr 1-2/2003. Kemm J., Close A., Health promotion. Jlteory and practice, London, MacMillan 1995.
 • Kessler D.P., Medical liability, managed care, and defensive medicine, Cambridge, National Bureau of Economic Research 2000.
 • Kickbusch L, Self-care in health promotion, "Social Science and Medicine" No 2/1989.
 • Kilbourne E.D., Smillie W.G., Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, Warszawa, PZWL 1973.
 • King W.D., Marret L.D., Case-control study of bladder cancer and chlorination by-product in treated water, "Cancer Caused Control" No 7/1996.
 • Kinnear T.C., Taylor J.R., Marketing research, New York, McGraw-Hill 1997.
 • Kirschner H., Perspektywy zdrowia publicznego jako systemu wiedzy i działań. "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 22/2002.
 • Kirschner H., Pojęcie zdrowia i jego ocena, [w:] Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, pod red. Z. Jehtona, A. Grzybowskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa, PZWL 2000.
 • Kleer J., Idetyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, pr.zb. pod red. J. Kleera, Warszawa, CeDeWu 2005.
 • Klich J., Kautsch M., Cambell P., Zarządzanie w opiece zdrowotnej - planowanie, Kraków, Vesalius 1998.
 • Kmiecik-Baran A., Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa 1999.
 • Kocemba W., Promocja zdrowia i sprawności fizycznej a sport dla wszystkich w USA, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 12-13/1997.
 • Konstytucja RP, Warszawa 1997.
 • Kornai J., Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, Warszawa, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego 2002.
 • Korporowicz V., Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2000. Korporowicz V., O potrzebie ewaluacji programów społecznych i ekologicznych, [w:] Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2000.
 • Korporowicz V., Ochrona zdrowia jako dobra publicznego, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony. Metody wyceny, pod red. P. Jeżowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2002.
 • Korporowicz V., Społeczny kontekst ewaluacji programów promocji zdrowia, "Medycyna Wieku Rozwojowego" supl. do nr4/2000, t. IV.
 • Korporowicz V., Zdrowie i jego społeczne odniesienia, [w:] Zdrowie i jego ochrona. Między teoria a praktyką, pr.zb. pod red. V. Korporowicz, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2004.
 • Korporowicz V., Zdrowie w naukach spoteczno-ekonomicznych, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pr.zb. pod red. Z. Melosika, Toruń, Wyd. Edytor 1999.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2003.
 • Krawczyk Z., Kultura fizyczna a styl życia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 5-6/1996.
 • Kremer M., Income distribution dynamics with endogenous fertility, Cambridge, National Bureau of Economic Research 2000.
 • Krzemiński L, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1986.
 • Kuciarska-Ciesielska M., Stan zdrowia ludności Polski, "Zdrowie Publiczne" nr 4/1998.
 • Kulmatycki L., Promocja zdrowia w kulturze fizycznej, Wrocław, Wyd. AWF we Wrocławiu 2003.
 • Kumar R., Research methodology. A step-by-step guide for beginners, London, Sage 1999.
 • Kuński H., Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego, wyd. 2 uzup., Łódź, Wyd. UL 2000.
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna globalna i lokalna. Pożądane relacje, [w:] Polityka społeczna, Globalna i lokalna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1999.
 • Kurzynowski A., Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i zakres, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Kurzynowski A., Błędowski P., Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Labotone R., A holopsphere ofhealthly and sustainable communities, "Australian Journal of Public Health" Vol. 17, No 1/1993.
 • Lalond M., A new perspective on the health of Canadiens. A Working Document, Ottawa, Ministry of Supply and Services of Canada 1978.
 • Lange O., Dzieła, t. 3, Warszawa, PWE 1975.
 • Language activator. The world's first production dictionary, London, Burnet Mill Longmans 1994.
 • Latoszek M., Zachowania i postawy wobec przemian ochrony zdrowia, Gdańsk, Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej IMS, Akademia Medyczna 2000.
 • Leach J., A course in public economics, Cambridge, Cambridge University Press 2004.
 • Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Warszawa, CeDeWu 2004.
 • Levi L., Intervening in social systems to promote health, [w:] Work and well-being, red. G.P. Keita, S.L. Sauter, Washington, D.C., American Psychological Association 1992.
 • Liganowska L, Sprawozdanie z VI krajowej konferencji zdrowych miast polskich, Leszno-Rydzyna, 16-19 września 1997, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 7/1995.
 • Lipiński E., Z warsztatu ekonomisty. Problemy, pytania, wątpliwości, Warszawa, PWE 1981.
 • Lisowski A., Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Luli J., Media, communication, culture. A global approach, Cambridge, Polity Press 1995.
 • Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1994.
 • Łukaszewicz A., Wymiary racjonalności gospodarowania, "Ekonomista" nr 1-2/1995. MacDonald G., A new evidence framework for health promotion practice, "Health Education Journal" No 59/2000.
 • Making health sysytems fitter, "OECD Observer" No 238/2003.
 • Makro i rnikroekonomia. Podstawowe problemy, pod red. nauk. S. Marciniaka, wyd. 3 zm., Warszawa, PWN 2001.
 • Mansfield E., Microeconomics. Theory and applications, 7th ed., New York, Norton 1994.
 • Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, oprać, i wstęp W. Gromczyński, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1991.
 • Maslow A.H., Teoria hierarchii potrzeb, [w]: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. I. Reykowski, Warszawa 1960.
 • Mazur J., Samoocena zdrowia dzieci i młodzieży, [w:] Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans. Ubóstwo dzieci w krajach bogatych, red. J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2000.
 • Mazur J., Szumska-Olczak A., Mierniki oceny w programach promocji zdrowi - wybrane podejście modelowe, "Medycyna Wieku Rozwojowego" supl. I do nr4/2000.
 • Mazur J., Woynarowska B., Zagrożenia zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ankietowych, [w:] Zdrowie naszych dzieci, pod red. P. Januszkiewicza, J. Szymborskiego, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2001.
 • Mazurkiewicz L., Wróbel A., Problematyka badawcza geografii medycznej - stan współczesny i perspektywy, [w]: Przestrzenne problemy zdrowotności, red. L. Mazurkiewicz, A. Wróbel, Warszawa, PAN 1997.
 • McDermott W., Czynniki demograficzne, kulturowe i ekonomiczne a stadia rozwoju medycyny, [w:] Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, pod red. E.D. Kilbourne, W.G. Smillie, Warszawa, PZWL 1973.
 • McLeroy K.R., Kegler M., Steckler A., Rudine J.M., Wisotzky, Community coalitions for health promotion: summary further reflection, "Health Education Research" No 9/1994.
 • Medicare reform: the larger picture, Cambridge, National Bureau of Economic Research 2000.
 • Medycyna zapobiegawcza środowiskowa, pod red. Z. Jethona, A. Grzybowskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa, PZWL 2000.
 • Mellibruda J., Fronczyk K., Alkohol i inne substancje psychoaktywne w środowisku studenckim, [w:] Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, pod red. J.Ł. Grzelaka, M.J. Sochackiego, Warszawa, Pracownia Profilaktyki Problemowej 2001.
 • Melosik Z., Dyskursy zdrowia w społeczeństwie współczesnym. Konteksty teoretyczne, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, pr.zb. pod red. Z. Melosika, Toruń-Poznań, Wyd. Edytor 1999.
 • Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań, Wolumin 2002.
 • Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, przekład E. Pankiewicz, Gdańsk, Wyd. Psychologiczne 1998.
 • Między gospodarką a polityką, red. W. Morawski, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2001.
 • Młodzież o szkole. Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce, oprać. M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, I. Kokosza, J. Mazur, Warszawa, UW 1998.
 • Money, price and the real economy, red. G. Edward, Cheltenham, Elgar Wood 1998.
 • Mooney G., Economics, medicine and health care, London, Harvester Wheatsheaf 1992.
 • Murphy K.M., Social economics. Market behaviour in social environment, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press 2000.
 • Myers D.G., Psychologia społeczna, przekład A. Bezwińska-Walerjan, Warszawa, Zysk i S-ka 2003. Narodowy Program Zdrowia 1996-2005, Warszawa, MZ i OS, wrzesień 1996.
 • Narojek L., Społeczno-psychologiczne uwarunkowania postaw względem żywienia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 5-6/1996.
 • Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków, SPSS Polska 2002.
 • Niedoszewska A., System wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, "Rynek Pracy" nr 1/2003.
 • Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Bydgoszcz, Of. Wyd. Branta 2004.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1985.
 • Nowak S., Wstęp, [w:] S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1983.
 • Nowak-Starz G., Poziom rozwoju, stan zdrowia i styl życia dzieci i młodzieży z Regionu Świętokrzyskiego, I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna), 8-12 grudnia 2004, Lublin, AM im. F. Skubiszewskiego 2004.
 • Nutabeam D., Evaluating health promotion - problems, problems and solutions, "Health Promotion International" Vol. 13, No 1/1998.
 • Ochman P., Socjologiczna interpretacja definicji zdrowia WHO: implikacje teoretyczne i praktyczne, "Studia Socjologiczne" nr 2/1986.
 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 r. (Health care in households in 2003), Warszawa, GUS 2004.
 • O'Donnel M.P., Anderson D.R., Toward a health promotion research agenda: compilation a database reports in introduction to "State of the Science" Reviews, "Health Promotion" No 8[2]/1993.
 • Okła W., Niedziela P., Michalak J., Wiedza na temat miażdżycy jako czynnik kształtowania zachowań prozdrowotnych, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 14/1998.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1981.
 • Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar 2005.
 • Okólski M., Modernizacja a zmiany umieralności, [w:] Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empirycznych, red. M. Okólski, Warszawa, Wyd. Ucz. SGPiS 1990.
 • Okulicz-Kozaryn K., Borucka A., Opracowywanie ewaluacji programów promocji zdrowia psychicznego, "Medycyna Wieku Rozwojowego" supl. I do nr4/2000.
 • Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, "Raporty CASE" nr 53/2002, S. Golinowska, Z. Czepulis--Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, Ch. Sowada, C. Włodarczyk, Warszawa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 2002.
 • Ornacka K., Ewaluacja, Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków, UJ 2003.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1983.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1967.
 • Ostrowska A., Model relacji pacjent - lekarz, [w:] Wstęp do socjologii medycyny, pr. zb. pod red. A. Ostrowskiej, Warszawa, IFiS PAN 1990.
 • Ostrowska A., Prozdrowotne style życia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 10-11/1997.
 • Ottawa charter f or health promotion. An International Conference on Health Promotion and Protection, November 17-18, Ottawa, Ontario 1986.
 • Owcorz-Cydzik B., Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako narzędzie tworzenia racjonalnej polityki zdrowotnej, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka, J. Jasłowski, B. Owcorz-Cydzik, D. Sobusik, Samorządowa polityka zdrowotna, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego 2004.
 • Owen J.M., Rogers P.J., Program evaluation. Forms and approaches, London, Sage 1999.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1999.
 • Parsons T., Struktura społeczna a osobowość, Warszawa, PWE 1969.
 • Paszkiewicz E., O metateoretycznych założeniach teorii: analiza na przykładzie teorii psychologicznych, [w:] Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, tom studiów pod red. S. Nowaka, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1984.
 • Patrie D.L., Ericson P., Health status and health policy, Oxford-New York, Oxford University Press 1993.
 • Patton M.Q., Creative evaluation, Beverly Hills, Sage 1981.
 • Patton M.Q., Utilization -focused evaluation. The new century text, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage 1997.
 • Pellicano R., Theory and resistance. Review essay, "Urban Education" No 2/1985.
 • Philipson T., Becker G.S., Mortality contingent claims, health care, social insurance, "Working Paper " 5760, Cambridge, National Bureau of Economic Research 1996.
 • Pickin C., Leger S., Assessing health need using the life cycle framework, Buckingham, Open University Press 1993.
 • Pilnow O., Zdrowia można się nauczyć - doświadczenia 15 lat pracy Laboratorium Psychoedukacji, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Warszawa, Beck 2002.
 • Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2003.
 • Polityka społeczna. Globalna i lokalna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1999.
 • Polityka społeczna. Stan i perspektywy, pod red. J. Auleytnera, Warszawa, WSP TWP 1995.
 • Pospiszyl L, Przemoc w rodzinie, Warszawa, WSiP 1994.
 • Powers E.T., Neumark D., The interaction of public retirement income programs in the United Nations, "American Economic Review" No 2/2003.
 • Półtorak M., Wrocławska M., Obłacińska A., Dolegliwości u młodzieży w wieku 15-19 lat, [w:] Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans. Ubóstwo dzieci w krajach bogatych, red. J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2000.
 • Program "Health Canada 2002", http://www.hc-sc.gc.ca.
 • Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej, podręcznik pod red. Z. Słońskiej, B. Woynarowskiej, Warszawa, Instytut Kardiologii 2002.
 • Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, przyg. zespół autorski w składzie: S. Golinowska, C. Włodarczyk, część I: Analiza, Warszawa, CASE - Doradcy Sp. z o.o. 2005.
 • Promocja zdrowia, pod red. W.B. Karskiego, Z. Słońskiej, B.W. Wasilewskiego, Warszawa, San-media 1994.
 • Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, pod red. M.D. Głowackiej, Poznań, Wolumin 2000.
 • Promoting health in the human environment, red. E.E. Meyer, P. Sainsbury, Geneva, WHO 1975.
 • Promoting health through schools, "WHO Technical Raport Series" 870, Geneve, WHO 1997.
 • Providing global public goods. Managing globalization, red. I. Kaul, P. Conceicao, K. LeGouliven, R.V. Mendoza, Oxford, Oxford University Press 2003.
 • Przestrzenne problemy zdrowotności, red. L. Mazurkiewicz, A. Wróbel, PAN, Warszawa 1997.
 • Przybyłka A., Przyczyny i uwarunkowania systemowych rozwiązań opieki zdrowotnej, "Antidotum" nr 2/2003.
 • Puchalski K., Kryteria zdrowia w świadomości potocznej, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Puchalski K., Zdrowie w świadomości społecznej, Łódź, Instytut Medycyny Pracy 1997. Radnor H., Ewaluacja, Warszawa, Hennock Road 1990.
 • Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2000.
 • Reykowski J., Osobowościowe i sytuacyjne przesłanki agresji, "Psychologia Wychowawcza" nr 3/1973.
 • Richter R., Neue Institutionenokonomik: eine Einfuhrung und kritische Würdigung, Übersetzt von M. Streissler, 2 durchgesseh und erg. Aufl. Mohr Siebeck, Tubingen 1999.
 • Robson C., Real world research. A resource for social scientists and practitioner, Oxford, Blackwell 1995.
 • Rossi P.H., On sociological data, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Rossignol S., Tagourdeau E., Beveridge ou Bismarek, quelles consequences sur le bien-etre d'agents heterogenes?, "Revue Economique et Sociale" no 3/2003.
 • Roślewski A., Samorządy dla zdrowia. Program "Zdrowe Miasta", "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 7/1995.
 • Rudawska L, Metody promocji zachowań sprzyjających zdrowiu, "Marketing i Rynek" nr 5/2003.
 • Rydlewska-Liszkowska L, Ekonomika zdrowia. Wybrane zagadnienia podstawowe, [w:] Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej, pod red. J. Nosko, Łódź, Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 2001.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. l, przekład H. Hagemajer, K. Hagemajer, J. Czekaj, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1997.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 2, przekład J. Kochanowicz, I. Topińska, B. Żylicz, Z. Wolańska, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1998.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, red. nauk. przekładu R. Rapacki, Warszawa, PWE 1998.
 • Sanger J., The compleat observer? A field research guide to observation, London, The Palmer Press 1996.
 • Sanologia. Nauka o zdrowiu społeczeństwa, pod red. nauk. L. Jabłońskiego, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Warszawa 1998.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer behaviour, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall 2004.
 • Schultz T., Investment in human capital, New York, The Free Press 1971.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1995.
 • Scriven M., Evaluation thesaurus, 4th ed., Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1991.
 • Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, pr.zb. pod red. J. Kleera, Warszawa, CeDeWu 2005.
 • Self-efficacy, thought control of action, red. W.R. Schwarzer, Washington, D.C., Hemisphere 1992.
 • Sengupta J.K., New growth theory: an applied perspective, Cheltenham, Elgar 1999.
 • Shortell S.M., Kaluzny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Kraków, Vesalius 2001.
 • Siciński A., Społeczne i kulturowe aspekty zdrowego domu, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Siciński A., Styl życia - problemy pojęciowe i teoretyczne, [w:] Styl życia, pod red. A. Sicińskiego, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1976.
 • Siegel J.S., Applied demography. Applications to business, goverment, law and public policy, London, Academic Press 2002.
 • Simmel G., Soziologie der Mahlzeit, Der Zeitgeist, Berlin, Berliner Tabeblatt 1990.
 • Simons H., Getting to know schools in a democracy. The politics and process of evaluation, London, The Palmer Press 1987.
 • Sito A., Berkowska M., Promocja zdrowia. Rozwój koncepcji, "Medycyna Wieku Rozwojowego" supl. l do nr 4/2000.
 • Słońska Z., Kształtowanie zdrowia w społeczności lokalnej, [w:] Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej, podręcznik pod red. Z. Słońskiej, B. Woynarowskiej, Warszawa, Instytut Kardiologii 2002.
 • Słońska Z., Promocja zdrowia - zarys problematyki, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, red. nauk. M. Szymczak, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1979.
 • Słownik społeczny, Kraków, Wyd. WAM 2004.
 • Smith A., Badania nad naturę i przyczynami bogactwa narodów, t. l, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1954.
 • Social psychology of identity and the self concept, red. G.M. Breakwell, London, Surrrey University Press 1992.
 • Socjologia a zdrowie, pod red. M. Sokołowskiej, J. Hołówki, A. Ostrowskiej, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1976.
 • Sokołowska M., Powstanie i rozwój socjologii medycyny w Polsce, [w:] Socjologia a zdrowie, pod red. M. Sokołowskiej, J. Hołówki, A. Ostrowskiej, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1976.
 • Sokołowska M., Poznawcza i społeczna tożsamość socjologii medycyny, "Studia Socjologiczne" nr 3/1989.
 • Sokołowska M., Socjologia medycyny, Warszawa, PZWL 1986.
 • Sosnowska H., Wprowadzenie do teorii publicznego wyboru, Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 2000.
 • Społeczeństwo polskie - zdrowie, instytucje, pieniądze, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 5-6 grudnia 2003, Warszawa, Sekcja Socjologii Medycyny PTS, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie, IFiS PAN w Warszawie, Zakład Socjologii Medycyny Collegium Medicum UJ w Krakowie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 2003.
 • Stake R., Case studies, [w:] Handbook of qualitative research, red. N. Denzin, Y. Lincoln, London, Sage 1994.
 • Stanach-Pajerska K., Planowanie programu dla zdrowia w społeczności lokalnej, [w:] Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej, podręcznik pod red. Z. Słońskiej, B. Woynarowskiej, Warszawa, Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii 2002.
 • Standards for evaluations of educational programs. Projects and materials, New York, McGraw-Hill 1981.
 • Starosta W., Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszeniu zdrowia człowieka, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 5-6/1996.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków, AE w Krakowie 1997.
 • Stephan W.G., Stephan C.W., Cognition and affect in stereotyping parallel interactive networks, [w:] Affect, cognition, and stereotyping. Interactive process in group perception, red. D.M. Mac-kie, D.L. Hamilton, London, Academic Press 1993.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, PWN 2004.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1: Podstawy psychologii, Gdańsk, Wyd. Psychologiczne 2000.
 • Studia z zakresu zarządzania publicznego: materiały seminarium naukowego, red J. Hausner, Kraków, AE w Krakowie 2001.
 • Sturm J.E., Public capital expenditure in OECD countries: the causes and impact of the decline in public capital spending, Cheltenham, Elgar 1998.
 • Styl życia a zdrowie, publikacja przygotowana przez zespół ds. Edukacji Zdrowotnej Europejskiego Biura Regionalnego WHO pod kier. I. Kickbuch, oprac. M. Misiuna, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Styl życia: koncepcje, propozycje, pod red. A. Sicińskiego, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1976.
 • Suchecka J., Ekonometria ochrony zdrowia, Łódź, Absolwent 1998.
 • Suchodolski B., Przedmowa, [w:] K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1989.
 • Supranowicz P., Ocena przydatności analogowej skali wizualnej (VAS) do mierzenia postawy młodzieży wobec zachowań szkodliwych dla zdrowia, "Przegląd Epidemiologiczny" nr 3/2003.
 • Swartz K., Reinsuring risk to increase access to health insurance, "American Economic Review" No 2/2003.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2001, Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 2003.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, wyd. nowe, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2002.
 • Szamotulska K., Badania epidemiologiczne w ocenie skuteczności programów promocji zdrowia, "Medycyna Wieku Rozwojowego" supl. l do nr 4/2000.
 • Szczepański J., Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa, KiW 1971.
 • Szczepański J., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1969.
 • Szewczyk T., Specyficzne cechy edukacji zdrowotnej, [w:] Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, pod red. M.D. Głowackiej, Poznań, Wolumin 2000.
 • Szkolą promująca zdrowie. Poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkiej, pod red. B. Woynarowskiej, M. Sokołowskiej, Warszawa, KO-WEZ2000.
 • Szponar L., Respondek W., Jakość zdrowotna żywności i żywienia w promocji zdrowia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 5-6/1996.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. 5 zm. i uzup., Katowice, Wyd. Nauk. Śląsk 1999.
 • Szumlicz T., Modele polityki społecznej, Warszawa, Of. Wyd. SGH 1994.
 • Szumlicz T., System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, [w:] Zdrowie i jego ochrona. Między teoria a praktykę, pod red. V. Korporowicz, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2004.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz, Warszawa, Of. Wyd. Branta 2005.
 • Szymborski J., Januszewicz P., Weker H., Mazur J., Zagrożenia zdrowia niemowląt i małych dzieci, [w:] Zdrowie naszych dzieci, red. P. Januszewicz, J. Szymborski, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2001.
 • Target for health for all. European health for all, Series No 1, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 1985.
 • Taylor S.E., Health psychology, New York, MacGraw-Hill 1991.
 • Terborg J.S., Tlie organization as a context for health promotion, [w:] The social psychology of health, red. S. Spacapan, S. Oskhamp 1988.
 • Thorndike R.L., Educational measurement, Washington, ACE 1971.
 • Titkow A., Zachowania związane ze zdrowiem i choroba jako element wiedzy o społeczeństwie, [w:] Wstęp do socjologii medycyny, pr.zb. pod red. A. Ostrowskiej, Warszawa, IFiS PAN 1990.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Jakość życia: zakres badań w perspektywie socjologicznej, "Sztuka Leczenia" nr 3/1999.
 • Urłamowska-Żyto B., Socjologiczna koncepcja zdrowia i choroby, [w:] Wstęp do socjologii medycyny, pr.zb. pod red. A. Ostrowskiej, Warszawa, IFiS PAN 1990.
 • Urłamowska-Żyto B., Zachowania żywieniowe i edukacja żywieniowa z perspektywy socjologicznej, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr5-6/1996.
 • Valdes B., Economic growth: theory, empirics and policy, Cheltenham, Elgar 1999.
 • Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, wyd. nowe zm., Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2002.
 • Vecchio R.P., Organizational behaviour, Philadelphia, Harcourt Brace College 1995.
 • W 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawia II. Summarium, Lublin, Tow. Nauk. KUL 2003.
 • Wagstaff A., The demand for health: some new empirical evidence, "Journal of Health Economics" No 5/1986.
 • Wainer H.A., Rubin I.M., Motivation of research and development enterpreneurs: dominationss of company success, "Journal of Applied Psychology" No 53/1969.
 • Wallace W.L, Toward a disciplinary matrix in sociology, [w:] Handbook of sociology, red. N.J. Smelser, Newbury Park-London-New Delhi, Sage 1989.
 • Watt A., Health education and community development, "Journal of the Royal Society and Medicine" Supl. 13/1986.
 • Whitehead G., Ekonomia, przeł. A. Unterschuetz, Poznań, Zysk i S-ka 2001.
 • WHO guide to cost-effectiveness analysis. Making choices in health, red. T. Tan-Torres, Edejer, R. Baltussen, T. Adam, R. Hutubessy, A. Acharya, D.B. Evans, C. Murray, Geneve, WHO 2003.
 • WHO issues new healthly life expectancy ranking, Washington, Press Release in Washington, D.C., Geneve, Switzerland, June 2000.
 • Williams G., Health promotion. Caring concern or slick salesmanship, "Journal of Medical Ethics" No 10/1984.
 • Winpenny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Warszawa, PWE 1995.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1977.
 • Wiśniewska A., Obłacińska A., Usługi medyczne dla dzieci i młodzieży, [w:] Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans. Ubóstwo dzieci w krajach bogatych, red. J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2000.
 • Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, tom studiów pod red. S. Nowaka, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1984.
 • Włodarczyk W.C., Polityka, wolna wola, zdrowie. Miejsce dla promocji zdrowia?, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 7/1995.
 • Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź-Kraków-Warszawa, Wyd. Medyczne Vesalius 1996.
 • Włodarczyk W.C., Reformy zdrowotne, Uniwersalny kłopot, Kraków, Wyd. UJ 2003.
 • Woitas-Ślubowska D., Kierunek przemian stylu życia uczniów w dwudziestoleciu (1973-92) na tle zmian pozytywnych i negatywnych mierników zdrowia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 10-11/1997.
 • Work and well-being, red. G.P. Keita, S.L. Sauter, Washington, D.C., American Psychological Association 1992.
 • World Health Organization. ATLAS - Mental Health Resources in the World 2001, Geneva, World Health Organization 2001.
 • Woynarowska B., Edukacja prozdrowotna w szkole, "Lider" nr6/1993.
 • Woynarowska B., Projekt: "Szkoła promująca zdrowie" w Polsce, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 1-2/1996.
 • Wójcik S., Państwo w systemie gospodarki rynkowej, "Roczniki Nauk Społecznych" t. XXVI, z. 1/1998.
 • Wstęp do socjologii medycyny, pr.zb. pod red. A. Ostrowskiej, Warszawa, IFiS PAN 1990. Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka, pod red. E. Kolarzyk, Kraków, Wyd. UJ 2000.
 • Wysocki M.J., Miller M., Nowe zdrowie publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, "Zdrowie Publiczne" nr 1-2/2003.
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej, pod red. M. Kautscha, M. Whitfielda, J. Klicha, Kraków, Wyd. UJ 2001.
 • Zarządzanie w sektorze publicznym. Rozwój zrównoważony. Metody wyceny, pod red. P. Jeżowskiego, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2002.
 • Zatoński W.A., Nowotwory złośliwe w Polsce, Warszawa, Centrum Onkologii 1995.
 • Zatoński W.A., McMichael A.J., Powles W., Ecological study ofreasons for sharp decline in mortality from ischaemic heart disease in Poland since 1991, "British Medical Journal" No 316/1998.
 • Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku. Cele i zadania polskiego programu, Warszawa, PZWL 1997.^& Zdrowie 21 - Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, "Zdrowie Publiczne" supl. do nr 1/1999.
 • Zdrowie i jego ochrona. Między teorię a praktykę, pod red. V. Korporowicz, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2004.
 • Zdrowie naszych dzieci, red. P. Januszewicz, J. Szymborski, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2001.
 • Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans. Ubóstwo dzieci w krajach bogatych, red. J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito, Warszawa, Instytut Matki i Dziecka 2000.
 • Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, red. T.B. Kulik, I. Wrońska, Stalowa Wola, Of. Wyd. Uniwersytetu w Stalowej Woli 2000.
 • Zegar J., Rola administracji publicznej we wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Warszawa, Of. Wyd. SGH 2000.
 • Zemła B., Geografia nowotworów złośliwych najczęstszych umiejscowień wśród mężczyzn i kobiet w świetle uprzemysłowienia i innych czynników ryzyka, Wrocław, Ossolineum-PAN 1984.
 • Ziglo E., Hagard S., Griffiths J., Health promotion development in Europe: achievements and challenges, "Health Promotion International" No 2/2000.
 • Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2004.
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 2001.
 • Znaniecki F., Wstęp do socjologii, oprac., i wprowadzenie S. Burakowski, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1988.
 • Życińska J., Problemy metodologiczne w planowaniu i ewaluacji programów promocji zdrowia, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" nr 7/1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099462910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.