PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 165
Tytuł artykułu

Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej

Warianty tytułu
Liberal Directions of a Contemporary Economic Thought.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono teoretyczne przesłanki ordoliberalizmu, które stanowiły podstawę dla niemieckiej polityki gospodarczej. Przedstawiono charakterystykę poglądów społeczno-ekonomicznych i liberalnych Ludwiga von Misesa i Friedricha A. von Hayeka, przedstawicieli młodszej szkoły wiedeńskiej. Przedstawiono amerykański monetaryzm oraz jego twórcę Miltona Friedmana. Na tle zmieniającej się sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych scharakteryzowano teorię ekonomii podaży w rozumieniu Arthura Laffera. Omówiono podstawowe problemy teorii wyboru publicznego oraz teorię racjonalnych oczekiwań Roberta E. Lucasa, która jest uważana za fundament nowej klasycznej makroekonomii.
EN
Theoretical premises of ordoliberalism also called German neoliberalism, which were a base for German economic policy have been discussed in the paper. Authors have described socio-economic and liberal views of Ludwig von Mises and Friedrich A. von Hayek, the representatives of the Austrian School of economics. The authors of he article have also presented an American monetarism, which is mainly associated with the work of Milton Friedman. On the background of the changing economic situation in USA, authors have described the theory of supply side economics according to Arthur Laffer. Basic issues on rational expectations theory by Robert E. Lucas, which is considered as foundations of the new classical economics have been discussed. (AŁ)
Rocznik
Strony
165
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Albinowski S.: Próba empirycznej weryfikacji monetarystycznej teorii inflacji. "Ekonomista" 1993, nr 5-6.
 • Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. Warszawa 1979.
 • Balcerowicz L.: Ekonomista ekonomistów. "Gazeta Wyborcza" z 11 października 1995.
 • Belka M.: Monetaryzm - negacja keynesizmu? "Ekonomista" 1986, nr 3.
 • Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Warszawa 1984.
 • Belka M.: Reaganomika, sukces czy porażka? Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Bericht an des Plenum der Wirtschaftsagen der CDU/CSU 1965. Düsseldorf 1965.
 • Bińkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Warszawa 1995.
 • BlaugM.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 1994.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Warszawa 1995.
 • Böhm F.: Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die politische Verfassung. W: Reden und Schriften. Karisruhe 1960.
 • Böhm F.: Die Idee ORDO im Dencken Walter Eucken. W: „ORDO", T. III., 1950.
 • Böhm F.: Die Ordnung der Writschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschopferische Leistung. Stuttgart-Berlin 1937.
 • Böhm F.: Writschaftsordnung und Staatsverfassung. Tübingen 1950.
 • Buchanan J.M.: Ekonomia polityczna państwa opiekuńczego. W: Filozofia liberalizmu. Warszawa 1993.
 • Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. Systemy fiskalne a decyzje indywidualne. Warszawa 1997.
 • Buchanan J.M.: Wyłanianie się lądu. "Znak - Idee" 1994, nr 6.
 • Chmielewski A.: Filozoficzna idea liberalizmu. W: Liberalizm u schyłku XX wieku. Kraków 1999.
 • Czech A.: Walter Eucken jako twórca założeń ordoliberalizmu. Dom Ekonomisty. PTE, Katowice 1999, nr 4/24.
 • Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U.: Nieliberalne kierunki współczesnej ekonomii. Katowice 2003.
 • Domański E.: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Warszawa 1992.
 • Drabowski E.: Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. Warszawa 1987.
 • Erhard L.: Franz Böhm Einfluss auf die Politik. W: Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung. Festschrift für Franz Böhm zum 80. Geburstag. Red. Sauermann H., Mestmacker E. Tübingen 1975.
 • Eucken W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen 1955.
 • Fiedor B.: Metodologiczny indywidualizm we współczesnej ekonomii neoklasycznej. Istota oraz główne kierunki krytyki i modyfikacji. "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 • Friedman M., R. Friedman.: Wolny wybór. Kraków 1988. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Warszawa 1993.
 • Friedman M.: Intrygujący pieniądz. Łódź 1993.
 • Friedman M.: Polityka i tyrania. Miliona Friedmana lekcja z poszukiwania wolności. Łódź 1993.
 • Friedman M., R.: Tyrania status quo. Sosnowiec 1997.
 • Galbraith J.K.: Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Warszawa 1973.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa 1991.
 • Godłów-Legiędź J.: Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka. Warszawa 1992.
 • Górski J.: Ekonomia popytu a ekonomia podaży. "Życie Gospodarcze" 1983, nr 1-2.
 • Grabowski T.: Rola państwa w gospodarce RFN (aspekty ogólne i militarno-ekonomiczne). Warszawa 1976.
 • Grabowski T.: Niemiecka doktryna społecznej gospodarki rynkowej (Soziale Marktwirtschaft) - geneza i ewolucja. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku" 1999, nr 13.
 • Grzeszak A.: Chichot pana Laffera. "Polityka" z 10 maja 2003, nr 19.
 • Gunning J.P.: Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego. Warszawa 2001.
 • Haber A.: Doktryna integracyjna RFN. Warszawa-Kraków 1968.
 • Haber A.: Mity ekonomiczne w RFN. Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.
 • Hayek F.: Droga do niewolnictwa. Warszawa 1987.
 • Hayek F.: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Kraków 1998.
 • Hume D.: Traktat o naturze ludzkiej. T. 2. Kraków 1952.
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. Warszawa 1994.
 • Kaczmarek M., Skorupa W.: Ordoliberalna koncepcja porządku gospodarczego. Przyczynek do zaplecza teoretycznego reform systemowych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989, z I.
 • Kamiński W.: Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa 1980.
 • Kartezjusz: Rozprawa o metodzie. Kraków 1952.
 • Kazimierczak A.: Pieniądz i banki w kapitalizmie. Warszawa 1992.
 • Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Red. B. Fiedor. Wrocław 1992.
 • Klimczak B.: Etyka gospodarcza. Wrocław 1999.
 • Klyszcz L.: O epistemologicznych podstawach filozofii społecznej F.A. Hayeka. "Studia Filozoficzne" 1986, nr 3.
 • Kostro K.: W poszukiwaniu recepty na dobry pieniądz. Pieniężne koncepcje Friedricha A. von Hayeka. "Ekonomista" 1999, nr 5.
 • Kostro K.: Biografia naukowa Friedricha A. von Hayeka w setną rocznicę urodzin. "Ekonomista" 1999, nr 3.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław 1975.
 • Kowalczyk S.: Liberalizm i jego filozofia. Katowice 1995.
 • Kwaśnicki W.: Historia myśli liberalnej. Warszawa 2000.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa 2002.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1998.
 • Lange O.: Zagadnienie rachunku gospodarczego w ustroju socjalistycznym. "Ekonomista" 1936, nr 1-2.
 • Lange O.: Dzieła. T. II. Socjalizm. Warszawa 1973.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. I i II. Warszawa 1978.
 • Lange O.: O ekonomicznej teorii socjalizmu. W: Wizje gospodarki socjalistycznej. Warszawa 1985.
 • Lewandowski J.: Neoliberałowie wobec współczesności. Gdynia 1991.
 • Lityńska A.: Wolność i demokracja w poglądach Miltona Friedmana. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - kierunki neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa. Katowice 1999.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1992.
 • Meisner J.: "Mitbestimmung" w Republice Federalnej Niemiec. Geneza - postulaty -rzeczywistość. Katowice 1988.
 • Mili J.S.: O wolności. Warszawa 1959.
 • Mili J.S.: Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej. T. I. Warszawa 1965.
 • Mises von L.: Interwencjonizm. Kraków 2000.
 • Mises von L.: Liberalizm w tradycji klasycznej. Kraków 2001.
 • Müller-Armack A.: Zur Diagnozę unserer witschaftlichen Lage zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus. Tübingen 1969.
 • Napp-Zinn A.F.: Interventionismus und Soziale Marktwirtschaft. W: Systeme und Methoden in der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften. Red. Kloten N. Tübingen 1964.
 • Orientierungen zur Wirtschafts - und Gesellschaftspolitik. Juni 1999, nr 80.
 • Ossowska M.: Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa 1966.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2001.
 • Oyrzanowski B.: Makroekonomia. Kraków 1997.
 • Pawłowski P.: O koncepcjach politycznych cyklu koniunkturalnego. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1988, nr 158.
 • Płużański T.: Filozofia dla ekonomistów. Część 1. Warszawa 1995.
 • Polszakiewicz B.: Kilka uwag na temat społecznej gospodarki rynkowej w Republice Federalnej Niemiec. W: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały konferencyjne. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice 1994.
 • Powszechna historia gospodarcza 1918-1991. Red. W. Morawski. Warszawa 1994.
 • Przybylski P.: Teoretyczne przesłanki monetarnej i fiskalnej polityki stabilizacji koniunktury gospodarczej w ujęciu keynesistów, monetarystów i ekonomii podaży. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu" 1990, z. 180.
 • Pszczółkowski T.G.: Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Warszawa-Kraków 1990.
 • Rau Z.: Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku. Warszawa 2000.
 • Rousseau J.J.: Umowa społeczna. Poznań 1920.
 • Röpke W.: Civitas Humana. Erlenbach-Zurich 1946.
 • Röpke W.: Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. Erleben-Zürich 1942.
 • Röpke W.: Die Lehre von der Wirtschaft. Bern-Stuttgart-Wien 1997.
 • Röpke W.: Jenseits von Angebot und Nachfrage. Erlenbach-Zürich-Stuttgart 1958.
 • Rüstow A.: Paläoliberalismus, Kommunismus, Neoliberalismus. W: Das chrisüche Gewissen und die Soziale Marktwirtschaft der Neoliberalismus. "Junge Wirtschaft" 1960, nr 2.
 • Rüstow A.: Zwischen Kapitalismus und Kommunismus. "ORDO", T. II. 1949.
 • Sadurski W.: Neoliberalny system wartości politycznych. Warszawa 1980.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. Warszawa 1995.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2. Warszawa 1996.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. Warszawa 1997.
 • Schlecht O.: Wohlstand für ganz Europa. Mit marktwirtschaftlicher Offensive. Bonn 1995.
 • Schmücker K.: Soziale Sicherheit - stabile Wirtschaft. "Jahrbuch der CDU/CSU" 1965.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. I i II. Warszawa 1954.
 • Snowdon B., Vane H.R., Wynarczyk P.: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa 1998.
 • Snowdon B., Vane H.R.: Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Warszawa 2003.
 • Sontheimer K.: Gnmziige des politischen der Bundesrepublik Deutschland. München 1972.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 1998.
 • Szamrej Z.: Ekonomia zdrowego rozsądku. "Gazeta Bankowa" 1995, nr 43.
 • Szamrej Z.: Ekonomia równowagi. "Wiedza i Życie", marzec 1996.
 • Wojtyna A.: Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii. Kraków 1988.
 • Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Warszawa 1990.
 • Wojtyna A.: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Warszawa 2000.
 • Wojtyna A.: Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii. „Gospodarka narodowa" 2003, nr 5-6.
 • Współczesna myśl ekonomiczna. Red. S. Żurawicki. Warszawa 1983.
 • Żabińska J.: Finanse publiczne a stabilność euro. Katowice 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099547437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.