PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 277
Tytuł artykułu

Strategie promocji produktów komputerowych na tle rozwoju strategii marketingowych producentów krajowych i zagranicznych

Warianty tytułu
Promotion Strategies of Computer Products on the Background of Development of Marketing Strategies of Domestic and International Producers.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano analizy promocji i jej strategii w procesach komunikacji rynkowej i budowie profilu strategicznego przedsiębiorstwa. Zanalizowano czynniki makrootoczenia (przede wszystkim popytotwórcze, technologiczne i międzynarodowe), środowiska rynkowego i sektorowego producentów sprzętu komputerowego. Przedstawiono także opisową analizę wpływu potencjału przedsiębiorstwa, w tym jego aktywów promocyjnych, pozycji konkurencyjnej, kondycji ekonomiczno finansowej i miejsca w cyklu życia organizacji na wybór strategii promocji producenta. W oparciu o wyniki badań empirycznych zaprezentowano modele strategii promocji oraz ocenę skuteczności podmiotów sektora produkcji sprzętu komputerowego w odniesieniu do ich marketingowego profilu strategicznego.
EN
There is an analysis of promotion and its strategy in processes of market communication and building the strategic profile of a company together with factors of macro environment, market environment and sectoral producers of computer equipment. The author has presented a descriptive analysis of company potential impact on a choice of strategy of producer's promotion. Based on results of empirical research, the author has presented models of promotion strategy as well as efficiency estimation on subjects of the sector producing computer equipment towards their marketing strategic profile. (AŁ)
Rocznik
Strony
277
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adler: Symbiotic Marketing. "Harvard Business Review" 1966, November-December.
 • Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 • Analiza rynku - systemy i mechanizmy. Red. S. Mynarski. AE, Kraków 1993.
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1997.
 • Assael H.: Marketing Management. Strategy and Action. Kent Publishing Co., Boston 1985.
 • Assael H.: Marketing. Principles and Strategy. The Dryden Press 1990.
 • Assael H.: Consumer Behavior and Marketing Action. Boston: PWS-Kent Publishing Co., 1992.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1998.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Baker M.: Marketing Strategy and Management. Macmillan, London 1992.
 • Ball D.A., McCulloch W.H.: International Business. Introduction andEssentials. Home-wood, Boston 1990.
 • Berman B.: Marketing Chanels. John Wiley & Sons, New York 1996.
 • Biała Księga. Wzrost, konkurencyjność, zatrudnienie - wyzwania i drogi prowadzące do XXI wieku. Komisja Europejska, Bruksela 1993.
 • Bittel L.R.: Krótki kurs zarządzania. PWN, Warszawa 1994.
 • Black S.: Public relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Blanc G., Dussauge J.P., Garrette B.: Comprandre les strategies d'alliance. Fusions et Aquisitions. Juin 1991.
 • Bonoma T.V., Shapiro B.P.: Segmenting the Industrial Market. "Lexington Books" 1983.
 • Boonekamp C.: Industrial Policies of Industrial Countries. "Finance and Development" 1989, Vol. 28, No 1.
 • Bovee C.L., Thill J.V.: Marketing. McGraw-Hill, New York 1992.
 • Boyd H.W., Ray M.L., Strong B.C.: An Attitudinal Framework for Advertising Strategy. "Journal of Marketing" 1972, No 4.
 • Boyd H.W., Walker O.C.: Marketing Management. Homewood 1990.
 • Boyd H.W., Walker O.C., Larreche J.C.: Marketing Management. IRWIN 1995.
 • Buell V.P.: Marketing Management. A Strategic Planning Approach. University of Massachusetts, Amherst 1994.
 • Busko B., Śliwiński J.: 1000 słów o komputerach i informatyce. MON, Warszawa 1987.
 • Chandler A.: Strategies et Structures de I'enterprise. Editions d'Organisation 1972.
 • Clark B.: Welcome to My Parlor. "Marketing Management" 1997, Winter.
 • Cravens D. W.: Strategie Marketing. IRWIN 1994.
 • Cravens D.W., Hills G.F., Woodruff R.B.: Marketing Decision Making. Homewood, Illinois 1980.
 • Cundiff E., Still W., Still R.R.: Basic Marketing. Englewood Cliffs 1964.
 • Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1985.
 • Dobiegała-Korona B.: Promocja (Promotion). Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 1994.
 • Dobiegała-Korona B.: Kompozycja promocji. CIM, Warszawa 1997.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • Domański T.: Skuteczna reklama i promocja. Biblioteka Smali Businessmana, Poltex, Warszawa 1993.
 • Doyle P.: Marketing Management and Strategy. Prentice Hall 1994.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa 1992.
 • Duhaime, Kindra, Laroche, Muller: Le Comportement du consommateur an Canada. Gaetan Morin, Quebec 1991.
 • Duliniec E.: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa. SGPiS, Warszawa 1986.
 • Engel J.F., Warshaw M.R., Kinnear T.C.: Promotional Strategy. Managing the Marketing Communications Process. IRWIN 1994.
 • Evans J.R., Berman B.: Marketing, Macmillan Publishing Company, New York-London 1990.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. PETEX, Katowice 1995.
 • Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garbarski L.: Zachowania nabywców. Marketing bez tajemnic. PWE, Warszawa 1998.
 • Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 • Glueck W.F.: Business Policy. Strategy Formation and Management Action. McGraw-Hill, New York 1972.
 • Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Greiner L.E.: Evolution and Revolution as Organizations Grow. "Harward Business Review" 1972, No 7-8.
 • Griffin E.: A First Look at Communication Theory. McGraw-Hill, Inc., New York 1991.
 • Griffin K.: Strategies de development. Paris 1989.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Guziur P.: Marketing w Internecie. Helion, Gliwice 2001.
 • Haber J., Veprek J.: Systemowa analiza i synteza. PWE, Warszawa 1976.
 • Hise R.T., McDaniel S.W.: Cases in Marketing Strategy. Charles E. Merill Publishing Co., Columbus, Ohio 1984.
 • Hoffman D., Novak T.: Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations. "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60, No 30.
 • Hubneer D.: Strategie rozwoju- uwarunkowania koncepcyjne i wzorce. Raport IRiSS nr 6, Warszawa 1993.
 • Felbur S.: Tendencje postępu technicznego w Polsce. IriSS. Seria: Raporty. Warszawa 1997.
 • Industrial Policies Contries. Annual Review. Rocznik OECD.
 • Ingram M.: Zarys metodyki opracowania biznes planu przedsiębiorstwa. PTE, Katowice 1994.
 • Jowett G.S., O'Donnell V.: Propaganda. A Pluralistic Perspective. New York 1989.
 • Kail J.: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Kamerschen D.R., Mc Kenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Karlof B., Ostblom S.: Benchmarking. Równaj do najlepszych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2001). AE CBiE, Katowice 1998.
 • Kieżel E.: Konsument w koncepcji i praktyce marketingu. Przedsiębiorstwo. Marketing. Strategie. CBiE AE, Katowice 1995.
 • Klęczek R., Kowal W., Woźniczka J.: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1996.
 • Klęczek R., Woźniczka J., Kowal W.: Marketing. Jak to się robi. Ossolineum, Wrocław 1992.
 • Komór M.: Euromarketing. PWN, Warszawa 2000. Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku. V.3.I.
 • Wzrost innowacyjności. Departament Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2001. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer, E. Zeman-Miszewska. AE, Katowice 2001.
 • Kornai J.: Wzrost, niedobór, efektywność. PWN, Warszawa 1982.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler Ph., Armstrong G.: Principles of Marketing. Englewood Cliffs, New York 1989.
 • Kramer T.: Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Polsce. PWN, Warszawa 1969.
 • Kramer J.: Marketing - sposób myślenia i zarządzania. Biuletyn Informacyjny PTE w Katowicach, nr 3-4/1997.
 • Kramer T., Żabiński L.: Rynek w procesie zarządzania gospodarką. PWE, Warszawa 1981.
 • Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe. Wyd. Oskar-Master of Biznes, Warszawa 1999.
 • Kuśmierski S.: Reklama jest sztuką. DrukTur Sp. z o.o., Warszawa 1996.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN, Warszawa 2001.
 • Lavidge R.J., Steiner G.A.: A Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness. "Journal of Marketing" 1961, No 10.
 • Lazer W., Culley J.D.: Marketing Management Foundation and Practices. Boston 1983.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Levitt T.: The Marketing Mode. McGraw-Hill, New York 1969.
 • Life's Just a Bowl of Cherry Garcia for Ben & Jerry"s. "The Wall Street Journal" z 15.07.1992 r.
 • Lippitt G.L., Schmidt W.N.: Crisis in a Developing Organization. "Harvard Business Review" 1967.
 • Loudon D.J., Delia Bitta A.J.: Consumer Behavior. McGraw Hill, New York 1984.
 • Łodziany-Grabowska J.: Efektywność reklamy. PWE, Warszawa 1996.
 • Malawski A.: Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych. Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Maslow A.: Motivation and Personality. Harper & Row, New York 1954.
 • Maslow A.: Motywacja i osobowość. Pax, Warszawa 1990.
 • Mazur J., Sznajder A.: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. WSH, Warszawa 1995.
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Raport nr 30 RSSG przy RM, Warszawa 1997.
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1995.
 • Mintzberg H.: Structuring of Organization. A Synthesis of the Research 1979.
 • Miodek A.: Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - dostosowania Polski. Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. Warszawa 2000.
 • Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L Żabiński. AE, Katowice 2000.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H.: Podstawy marketingu. AE, Poznań 1999.
 • Mruk H., Rutkowski I.P.: Strategia produktu. Seria: Marketing bez tajemnic. PWE, Warszawa 1999.
 • Multinational Product Management. American Marketing Association/Marketing Science Institute Research Workshop, August 1997.
 • Murray E.A., Mahoń J.F.: Strategie Alliances: Gateway to the New Europe? "Long Range Planning" 1993, No 4.
 • Narodowa Strategia Integracji. Komitet Integracji Europejskiej. Uchwała Sejmu RP z 14.03.1996 r.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 • O'Donnell V., Knabe J.: Persuasion: An Interactive Dependency Approach. Random House, New York 1982.
 • O'Shaughnessy J.: Competitive Marketing. A Strategic Approach. Unwin Hyman Inc., London 1988.
 • Obszar wysokiej szansy. Identyfikacja i koncepcja postępowania. MPiH, Warszawa 1995.
 • Okresowy Raport Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Monitor Integracji Europejskiej 1999.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Palmer A., Hartley B.: The Business and Marketing Environment. The McGRAW-HILL COMPANIES 1996.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Cz. II. Placet, Warszawa 1995.
 • Penc J.: Zarządzanie w praktyce. INFOR, Warszawa 1998.
 • Penc-Pietrzak L: Strategie biznesu i marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Perreault W.D., McCarthy E.J.: Basic Marketing. A Global Managerial Approach. IRWIN 1996.
 • Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Podemski K.: Metody i techniki badania skuteczności reklamy. II Kongres Reklamy Polskiej. Poznań 1995.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 • Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. AE, Wrocław 1992.
 • Polityka przemysłowa. Założenia. Program realizacji w latach 1993-1995.
 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1993.
 • Pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1995.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1994.
 • Prawo - ekonomia - kultura. Red. R. Skubisz. Verba, Lublin 2000.
 • Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. Materiały konferencyjne CBiE AE Katowice 1995.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. ZPIFiS PAN Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 • Quinn R.E., Cameron K.: Organizational life cycles and some shifting criteria of effectiveness. "Management Science" 1983, No 29.
 • Rajan Varadarajan P., Menon A.: Cause-Related Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate Philantrophy. "Journal of Marketing" 1988, No 7.
 • Rangan V.K., Moriarty R.T., Swartz G.S.: Segmenting Customers in Mature Industrial Markets. "Journal of Marketing" 1992, No 10.
 • Raport o stanie gospodarki w roku 2000. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Lektury Menedżera. CIM, Warszawa 1998.
 • Ruszczyk Z.: Intenet w biznesie. ODDK, Gdańsk 1997.
 • Rutkowski I., Wrzosek W.: Strategia marketingowa. PWE, Warszawa 1985.
 • Sampson D.: Management for Engineers. Longman Cheshire, Malbourne 1989.
 • Schewe Ch.D.: Marketing. Principles and Strategies. Random Hause, New York 1994.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L.: Consumer Behavior. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersy 1987.
 • Shimp T.A.: Promotion Management & Marketing Communications. The Dryden Press 1993.
 • Shimp T.A.: Advertising, Promotion and supplemental Aspects of Integrated Marketing Communications. The Dryden Press 1994.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
 • Simon H.: Zarządzanie cenami. PWN, Warszawa 1996.
 • Słownik łacińsko-polski. Red. K. Kumieniecki. PWN, Warszawa 1983.
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Red. W. Kopaliński. WP, Warszawa 1983.
 • Stanton J.W.: Fundamentals of marketing. Mc Graw-Hill Book-Company 1981.
 • Stone G.P.: City Shoppers and Urban Identyfication: Observation on the Social Psychology of City Life. "American Journal of Socjology" 1954, July.
 • Strategic Marketing and Management. Red. H. Thomas, D. Gardner. John Wiley & Sons, Chichester 1982.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Strong E.K.: The Psychology of Selling. McGraw-Hill, New York 1925.
 • Stuglik D.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. Gospodarka Polski w procesie transformacji 1996 rok. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych. Seria Raporty. Warszawa 1997.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Businessman Book, Warszawa 1993.
 • Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii europejskiej. PWN, Warszawa 1997.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. ABC, Kraków 2000.
 • Śliwińska K.: Marketingowa strategia produktu. AE, Katowice 1994.
 • Testowanie opinii konsumentów. Red. S. Sudoła i J. Szymczak. PWE, Warszawa 1990.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. AE, Poznań 1998.
 • Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2001.
 • Wojciechowski T.: Marketing i logistyka na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 1995.
 • World Population Prospects. The 1998 Revision, United Nations, Department of Economic and Social Affect on Population Division, New York 1999.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Wydro K.B., Kotowski Z.: Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe Unii Europejskiej. Raport IRiSS pt. "Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z UE". Warszawa 1998.
 • Zacher L.: Transformacje. Wydawnictwo Transformacje, Warszawa 1992.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Założenia polityki proinnowacyjnej państwa. KBN, Warszawa 1994.
 • Zarządzanie i marketing. Problematyka teorii i praktyki marketingu. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Prace naukowe nr 738. AE, Wrocław 1996.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej - podstawy, metody, dylematy. Materiały Konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. AE/PTE, Katowice 1995.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1996.
 • Zielona Księga: Konwergencja sektorów telekomunikacji, mediów oraz technologii informacyjnych i wpływu tego procesu na regulacje sprzyjające powstaniu Społeczeństwa Informacyjnego. Komisja Europejska, Bruksela 1997.
 • Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1998.
 • Żabiński L.: System decyzyjny w gospodarce. AE, Katowice 1995.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota - problematyka - kierunki badań. AE, Katowice 1999.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099547642

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.