PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 7 | z. 4 | 20--28
Tytuł artykułu

Ocena korzyści z wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej w aspekcie wybranych czynników

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the Benefits from Move Poland into European Union in the Aspect of Chosen Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podjął próbę oceny korzyści wynikających z przystąpienia Polski do UE oraz wskazania obszarów, gdzie przy odpowiednim ich wykorzystaniu mogą się one przełożyć na szybszy ekonomiczny, gospodarczy i społeczny rozwój Polski. Do oceny wykorzystał metodę AHP (Analityczny hierarchiczny proces).
EN
The aim of the work is the presentation of the benefits from move Poland into European Union. This article to develop a new approach to problem with AHP as a separate category in a form of a single multicriteria model consisting of various works on the subject benefits and costs move Poland into EU with the author s own concept. The model describes weighting of each beneficial f actor through their comparison along T.L. Saaty's fondamenta! scale and assigning number priorities to them (weights). As a result of hierarchical process analysis the four "benefits models " were developed. We choose the benefits model that has the highest global priority. We shall concentrate on elements benefits listed in this model. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
20--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • ABC Unii Europejskiej. 2003: Etapy integracji europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.
 • Adamus W. 2002: Nowe ujęcie funkcji motywacji w procesie zarządzania organizacjami. [W:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 9-16.
 • Adamus W., Szara K. 2000: Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4-5, s. 20-41.
 • Banasiński C. i in. 2003: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Barcz J. (red). 2003a: Polska w Unii Europejskiej. Wybór dokumentów. Warszawa.
 • Barcz J. (red). 2003b: Prawo Unii Europejskiej - prawo materialne i polityki. Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Barcz J. (red). 2003c: Prawo Unii Europejskiej - zagadnienia systemowe. Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Borucki M. 1996: Historia powszechna 1945-1996. Warszawa.
 • Bradley J. 2000: Irlandia w Europie. Euorointegracja, nr 11 (22).
 • Czachór Z., Galińska M., Fiodorow J. 2000: Unia Europejska - informator dla przedsiębiorców. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Czachór Z., Mojsiewicz C., Wallas T. 2001: Słownik wiedzy o Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 • Czachór Z., Smorer K. 2000: Unia Europejska - informator ogólny. Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Dostęp do unijnego rynku pracy - Obawy i argumenty. 2001: Warszawa.
 • Górzyński M., Woodward R. 2002: Konkurencyjność technologiczna MSP z trzech działów przemysłu przetwórczego. Silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.
 • Grabowska M., Koseła K., Szawiel T. 1998: Europejska tożsamość Polaków w perspektywie zjednoczenia z UE. Instytut Badań nad Podstawami Demokracji. Working Paper No. 3, Warszawa.
 • Informacja nt. wyników zakończonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze "Rolnictwo". 2003: SAEPR/FAPA, Warszawa.
 • Informacje dla Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu RP o rządowej kampanii "Unia bez tajemnic". 2002: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Informacje Komisji Europejskiej podane w serwisie UKIE z dn.14.01.2003.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (red) i in. 2002: Udział Polski w Jednolitym Rynku - korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (red). 2001: Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa.
 • Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa. 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Krasuski J. 1995: Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993. Warszawa.
 • Kryńska E. (red) i in. 2003: Wpływ stowarzyszenia i integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kuraś D., Smoter B. 2000: Unia Europejska - informator dla rolników. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Mach B., Zaborowski W., Słomczyński K., Skotnicka-Illasiewicz E., Palska H. 1998: Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
 • Marody M. 1996: Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji z Unią Europejską. Materiały o narodowych strategiach informacyjnych na przykładzie wybranych krajów europejskich. 2002: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Michalski T. 2002: Polska w procesie integracji europejskiej. Analiza okresu 1994-1999. Centrum Doradztwa i Informacji Difn sp. z o.o.. Warszawa.
 • Molak J. 2002: Dominacja dużych. Raport o stanie handlu wewnętrznego. Nowe Życie Gospodarcze, nr 24.
 • Naworski Z., Gacą A., Kamińska K. 1996: Historia i Współczesność, II tom. Toruń.
 • Niklewicz K. 2002: Nie ruszymy ławą na zachód. Gazeta Wyborcza, nr 238.4146.
 • Nowak A. Z. 2003a: Integracja europejska. Szansa dla Polski? PWE, Warszawa.
 • Nowak A. Z. 2003b: Strefa euro - wyzwanie dla Polski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Nowak-Far A. 2003: Droga Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Opracowanie wewnętrzne UKIE - Opinie Polaków na temat integracji Polski z UE. Nadzieje i obawy. 1999: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Orłowski W. 2003: Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Osiński J. (red). 2002: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy. Warszawa.
 • Pawlicki J. 2002: Eurostrachy na Lachy. Czego boją się Polacy myśląc o wejściu do Unii?. Gazeta Wyborcza, nr 23 8.4146.
 • Pawlicki J. 2004a: Droga do Unii Europejskiej. Gazeta Wyborcza, l maja.
 • Pawlicki J. 2004b: Od pierestrojki do konstytucji Giscarda ďEstaing - nasze kroki do UE. Gazeta Wyborcza, l maja.
 • Pawlicki J. 2004c: Twarze eurosceptycyzmu. Gazeta Wyborcza, l maja.
 • Pawlicki J., Soltyk R. 2002: Unia nasza. Gazeta Wyborcza, nr 291.4199.
 • Pojekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2003: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Polska - Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. 2003: Warszawa.
 • Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. UE - monitoring. Fundacja Eberta, Warszawa.
 • Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. 2003: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Przebieg negocjacji akcesyjnych w obszarze "Środowisko", osiągnięte wyniki oraz szacunek skutków finansowych wdrażania przepisów prawa wspólnotowego", 2003, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Pszczółkowska D. Niklewicz K. 2002: Europa przychodzi do Kowalskiego. Gazeta Wyborcza, nr 291.4199.
 • Pszczółkowska D. 2002: Polak mały i hipopotam Europa - dyskusja. Gazeta Wyborcza, nr 230.4138.
 • Pszczółkowska D. 2004: Kto zapyta ten się dowie. Gazeta Wyborcza, l maja.
 • Publikacja pokonferencyjna - Drogi do Unii Europejskiej. Narodowe strategie informacyjne. 1998: Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 2002: Rada Ministrów, Warszawa.
 • Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstępna ocena ich skutków gospodarczo-społecznych. 2003: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Ruszkowski J., Gómicz E., Żurek M. 1998: Leksykon integracji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Saty 1996: Analitic hierarchy process RSW publication. Pittsburg, PA.
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. 2002: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności gospodarki, lata 2004-2006. 2003: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Skotnicka-Illasiewicz E. 2003: Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Monitor Integracji Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Sołtyk R. 2002a: Dekalog euroentuzjasty. Po co nam ta UE? Po co do niej tak się spieszyć?. Gazeta Wyborcza, nr 238.4146.
 • Sołtyk R. 2002b: Nasza siła w Europie. Gazeta Wyborcza, nr 291.4199.
 • Sołtyk R. 2002c: Trzeba mówić głośno. Gazeta Wyborcza, nr 238.4146.
 • Sołtyk R. 2004d: Jak wyjść na swoje. Gazeta Wyborcza, l maja.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, 2002. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 • Suchocka R. 1999: Integracja europejska w polskiej perspektywie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 • Synowiec E., Barkowski S. 2003: Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Tombiński J. 1985: Początki ruchu paneuropejskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne, z. 118.
 • Truszczyński J. 2002: Społeczne i ekonomiczne konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. XX Międzynarodowa Konferencja "Polska w Unii Europejskiej", Warszawa.
 • Unia Europejska - historia i instytucje. 2003: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Weidenfeid W., Wessels W. 2002: Europa od A do Z - podręcznik integracji europejskiej. Wyd. Wokół nas, Gliwice.
 • Wojciechowski M. (red), 2000, Polska wobec integracji europejskiej w latach 1918-1945. Toruń.
 • Wroński P. 2002: Nadejdzie jeszcze złoty wiek - wywiad z Bronisławem Geremkiem. Gazeta Wyborcza, nr 291.4199.
 • Zarębski A. 2000: Atrakcyjnie o Unii. Euorointegracja, nr 11 (22).
 • Ziętara W. 1999: Przewidywany poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolniczych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000099691951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.