PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 410
Tytuł artykułu

Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne

Warianty tytułu
Health Care in the Region : Organizational and Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano określenia doktryny społeczno-ekonomicznej państwa, w ramach której tworzone są założenia oraz jest realizowana regionalna polityka ochrony zdrowia. Zanalizowano prawne instrumenty regionalnej polityki ochrony zdrowia. Omówiono zasady funkcjonowania rynku świadczeń medycznych w segmencie publicznym i dobrowolnym oraz kształtowanie systemu ratownictwa medycznego. Przedstawiono możliwości wykorzystania systemów informacyjnych i informatycznych dla poprawienia efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Na koniec omówiono kształtowanie się koncepcji społeczeństwa informacyjnego i jej znaczenie dla realizacji celów ochrony zdrowia w regionie.
EN
The paper defines socio-economic doctrine of the state and its connections with created assumptions as well as realized regional policy of the health care. Legal instruments of the regional policy on the health care have been analyzed. Rules on the health service market and functions in a public and voluntarily sector as well as shaping a system of a medical rescue have been discussed. Possibilities of using information and IT systems to improve an efficiency of the health care functioning on a regional level have been presented. The issues on the information society and achieving goals in the health care in a region have been also described in the monograph. (AŁ)
Rocznik
Strony
410
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013. Red. T.G. Grosse. ISP, Warszawa 2005.
 • Anioł W.: Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • Barcz J.: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Wydawnictwo Prawo i Praktyka gospodarcza, Warszawa 2002.
 • Barr N.: Ekonomika polityki społecznej. AE, Poznań 1993.
 • Belcher P.J.: Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Ignis. Warszawa 2001.
 • Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. AE, Katowice 2002.
 • Bryson J.M., Strategie Planning for Public and Nonprofit Organization. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1988.
 • Building on Strength to Provide Better Healthcare Anytime Anywhere. Red. P. Wilson. European Health Management Association 2005.
 • Building Regional Health Care Networks in Europe. Red. J. Oates, H.B. Jensen. IOS Press Ohmsha. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokio, Washington DC. 2000.
 • Cieślak Z., Niewiadomski Z., Lipowicz L: Prawo administracyjne. Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2000.
 • Cromley E.K.:, McLafferty S.L: GIS and Public Health. The Guilford Press. New York-London 2002.
 • Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji. Red. L. Kolarska-Bobińska. Instytut Spraw Publicznych Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Decentralizacja funkcji społecznych państwa. Red. J. Hrynkiewicz. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • Dercz M.: Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia. Municypium S.A., Warszawa 2005.
 • Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Psychologii i Zarządzania, Warszawa 2003.
 • Druga fala polskich reform. Red. L. Kolarska-Bobińska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • E-Health Care Information Systems: An Introduction for Students and Professionals. Ed. J. Tan. Jossey-Bass. A Wiley Imprint, San Francisco 2005.
 • Ekonomika medycyny. Red. J.J. Fedorowski, R. Niżankowski. PZWL, Warszawa 2002.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2004. Red. M. Kraska. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
 • Formulating strategies for health for all by the year 2000. Document of the Executive Board of the World Health Organization, WHO, Genewa, 1979.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D.: Samorządowa polityka zdrowotna. AE, Katowice 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wybrane aspekty zachodzących zmian. AE, Katowice 2001.
 • Generic Crisis Management Handbook. NATO, Bruksela 1997.
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K.: Kierunki polityki regionalnej Polski. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 • GIS in Public Health Practice. Red. R. Maheswaran, M.Craglia. CRC Press Boca raton, London, New York, Washington D.C. 2004.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna a proces integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa 2001.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodarczyk C.: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. CASE, Warszawa 2002.
 • Griffm R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Grochowski M.: Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988.
 • Grosse T.G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. ISP, Warszawa 2004.
 • Ham C.: Health Policy in Britain. The Politics and Organisation of the National Service. Palgrave, New Yorh 1999.
 • Health and illness in the community. Red. R. Taylor, B. Smith, E van Teijlingen. Oxford University Press 2003.
 • Hausner J.: Administracja publiczna. PWN, Warszawa 2003.
 • Hibner E.: Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2003.
 • Hughes O.E.: Public management and administration. Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • Johnson-Lans S., A Health Economics Primer. Pearson Education, Inc., Boston 2005.
 • Kawiorska D.: Narodowe Rachunki Zdrowia. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Kemshall H.: Risk, social policy and welfare. Open University Press. Buckingham, Philadelphia 2002.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. SGH, Warszawa 1998.
 • Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. AE, Katowice 2002.
 • Klesza A.: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
 • Klich J., Kautsch M., Campbell P.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998.
 • Kmieciak Z.: Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 • Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość. Red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski. AE, Wrocław 2004.
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Red. J. Boć. Wydawnictwo Kolonia Ltd, Wrocław 1998.
 • Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Red. H. Szurgacz. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Krowicka A., Pitera-Czyżowska E.: Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Euroepsjkiej. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 • Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • Mattelart A.: Społeczeństwo informacji. Universitas, Kraków 2004.
 • Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. PWN, Warszawa 2005.
 • Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia Red. J. Hrynkiewicz. ISP, Warszawa 2001.
 • Mossialos E., McKee M., Palm W., Karl B., Marhold F.: The influence of UE Law on the social character of health care systems in the European Union. Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, Final version, Brussels 2001.
 • Mossialos E., Thompson S.: Voluntary Health Insurance in the European Union. Report for the European Commission, Brussels 2002.
 • NizardG.: Metamorfozy przedsiębiorstwa — zarządzanie w zmiennym otoczeniu. PWN, Warszawa 1998.
 • Niżnik J.: W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. SGH, Warszawa 2005.
 • Nowicki A.: Strategia doskonalenie systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE, Wrocław 1999.
 • Ochendowski E.: Prawo administracyjne część ogólna. TNOiK, Toruń 1999.
 • Olesiński Z.: Zarządzanie w regionie. Polska-Europa-Świat. Diffin, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk L: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2000.
 • Pisz Z.: Problemy społeczne transformacji w Polsce. Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2001.
 • Podstawy ubezpieczeń. Tom II -Produkty. Red. J. Monkiewicz. Poltcxt, Warszawa 2001.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojada, funkcje, zasady, zasoby. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1997.
 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej. Red. S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek. Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 1995.
 • Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski. SGH, Warszawa 2001.
 • Polityka społeczna samorządu terytorialnego Poradnik praktyczny. Red. A. Grzybowski. IPiS, Warszawa 2002.
 • Polityka społeczna w okresie transformacji. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek. AE, Katowice 2000.
 • Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej. Red. W. Holland, E. Mossialos, P. Belcher, B. Berkel. Wydawnictwo Ignis, Warszawa 2002.
 • Potoczek A.: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. TONIK, Toruń 2003.
 • Praktyczny przewodnik. Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej. Red. M.J. Bali, D.W. Simborg, J.W. Albright, J.V. Duglas. Springer PWN, Warszawa 1997.
 • Prawo administracyjne. Część materialna. Red. Z. Niewiadomski. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Red. Z. Niewiadomski. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Prawo zabezpieczenia społecznego w Europie i w Polsce. Wybrane zagadnienia. Red. T. Bińczycka-Majewska, P. Kubalczak, H. Markowska, H. Szurgacz, G. Uścińska. Warszawa 1997.
 • Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Red. J. Łoboda, S. Grykień. Wrocław 1999.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 • Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Ministerstwo Zdrowia. Warszawa 2004.
 • Raport o rozwoju społecznym. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Warszawa 2002.
 • Raport społeczny Polska 2005. Red. S. Golinowska. Fundacja im. F. Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2005.
 • Redlener L, Markenson D., Grant R.: How americans feel about terrorism and security: Two years after 9/11. Columbia University Mailman School of Public Health, National Center for Disaster Preparedness 2003.
 • Reforma systemu ochrony zdrowia. Szanse i bariery. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, W. Koczur. AE, Katowice 1999.
 • Reformy społeczne. Bilans dekady. Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006. Red. Szlachta J., Pyszkowski A., Gdańsk-Warszawa 1999.
 • Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak, A. Szewczyk, Z. Zychowicz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002.
 • Sektor publiczny między upadkiem a rozkwitem. Red. J. Kleer. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl., Warszawa 2005.
 • Shortell M.S., Kałużny A.D.: Podstawy zarządzania opieka zdrowotną. Wydawnictwo "Vesalius", Kraków, 2001.
 • Sobczak A., Dudzik-Urbaniak E., Juszczyk G.: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Society and Health. An Introduction to Social Science for Health Professionals. Red. G. Moon R. Gillespie. Routledge. London, New York 1995.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 • Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Red. J. Bieliński. CeDeWu.pl. Sp. Z o.o., Warszawa 2005.
 • Stroiński E.: Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka. Poltext, Warszawa 2004.
 • Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego na temat: Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego. Red. J. Hausner. AE, Kraków 2001.
 • Superat J.: Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji. Wydawnictwo Kolonia Ltd, Wrocław 2003.
 • Szomburg J.: Biała Księga. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Gdańsk-Warszawa 2004.
 • Sztumski J.: Społeczno-gospodarcze i polityczne konsekwencje restrukturyzacji Górnego Śląska. Uniwersytet Śląski, Katowice 1996.
 • Szultka S., Tamowicz P., Mickiewicz M., Wojnicka E.: Regionalne strategie i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski. Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje nr 12. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych. Red. H. Ogrodnik. AE, Katowice 2000.
 • Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A.: Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2002.
 • Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2002.
 • Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowowschodniej. Początek drogi. Red. R. Holly. Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001.
 • Winiarski B.: Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2004.
 • Włodarczyk C.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius". Łódź-Kraków-Warszawa 1996.
 • Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2003.
 • Włodarczyk C.W., Poździoch S.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Uniwersytet Jagielloński. Kraków 2001.
 • Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. PWN, Warszawa 2005.
 • Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2003.
 • Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy. Diffin, Warszawa 2003.
 • Wyzwania gospodarki elektronicznej. Stan i perspektywy. Red. T. Grabiński. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2005.
 • Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Red. B. Kożuch, T. Markowski. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Zacharko L.: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjno-prawne. Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. AE, Katowice 2001.
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. AE, Katowice 2001.
 • Zarządzanie w sektorze publicznym, rozwój zrównoważony, metody wyceny. Red. P. Jeżowski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M. Trocki. IPiS, Warszawa 2003.
 • Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką. Red. V. Korporowicz. SGH, Warszawa 2004.
 • Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce. Red. J. Nosko. Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2004.
 • Zdrowie publiczne. Red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102709571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.