PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 201
Tytuł artykułu

Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
Functions of Capital in Strategic Management of a Company.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podstawy identyfikacji kapitałowej przedsiębiorstwa: istotę kapitału, jego rodzaje, cechy i funkcje. Omówiono sfery zarządzania kapitałem sprzyjające kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Dokonano wyboru i rozpoznania metod i instrumentów zarządzania umożliwiających wykorzystanie kapitału dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zanalizowano także ryzyko towarzyszące kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
EN
The author has presented basic issues on company's capital identification such as the idea of capital, different kinds of capital together with features and functions. Areas of capital management favouring a creation of a company's value have been also discussed. The author has selected and recognized methods and instruments of management enabling to use a capital for the growth of company's value. There is also an analysis of risk wile creating the value of a company. (AŁ)
Rocznik
Strony
201
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andersen B., Pettersen P.O.: The Benchmarking Handbook, Step-by-Step Instructions. Chapman & Hall, London 1996.
 • Barney J.B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley Publishing Company, New York 1997.
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1996.
 • Black A., Wright P., Bachman J.: In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. F.T. Pifman Publishing, London 1998.
 • Błaszczyk B.: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej. PWG, Warszawa 1998.
 • Borowiecki R., Czają S., Jaki A.: Strategia gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. TNOiK, Warszawa-Kraków 1997.
 • Boulton R., Libert B., Samek S.: Odczytując kod wartości. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Bratnicki M.: Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź-Spała 1999.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Brooking A.: Intellectual Capita. Thomas Business Press, London 1996.
 • Burkhard K., Sager O.: Lean produktion - auch in Dienstleistungsbetrieben "Management Zeitschrift" 1993, nr 2.
 • Copeland T.E., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cwynar A., Cwynar W.: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
 • Cyrson E.: Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Daft R.: Organization Theory and Disagn. West, New York. 1983.
 • Davies D.: Sztuka zarządzania finansami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • De Soto H.: Tajemnica kapitału. Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2002.
 • Drucker P.F.: Innovation and Enterprenewrship. W: The Executive in Action. Harper-Business, New York 1996.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Czytelnik-Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duliniec A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. "Bank i Kredyt" 1999, nr 5.
 • Duraj J.: Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
 • Dwojacki P.: Organizacja planowania strategicznego rola naczelnego kierownictwa. "Przegląd Organizacji" 1995, nr 8.
 • Dziworska K.: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Edvinsson L., Malone M.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2000.
 • Ellis J., Williams D.: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Pozycja na rynku kapitałowym. FRR, Warszawa 1997.
 • Emery D.R., Finnerty J.D.: Principles of Finance with Corporate Applications. West Publishing Company, New York 1991.
 • Emrich Ch.: Business Process Reengineering: forcierter Unternehmen - swandel durch "Revolution" statt "Evolution". "Management Zeitschrift" 1996, nr 6.
 • Encyklopedia biznesu. Red. W. Pomykało. Tom 2. Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Evershein W.: Mit Outsourcing die Kosten auch in der Produktion reduzieren. "Management Zeitschrift" 1993, nr 10.
 • Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, Łódź 1999.
 • Fisher C.: Current and Recurrent Challenges in HRM. "Journal of Management" 1989, nr 15.
 • Fomburn Ch.J.: Reputation. Harvard Business School, Boston 1995.
 • Frąckowiak W.: Prognozowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako podstawa decyzji inwestycyjnych akcjonariuszy. W: Wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
 • Gaitanides M., Muffelmann J.: Die Prozessorganisation ist der Kerngdanke. Ein Portrait des Erfolgsautors. "Zeitschrift Führung + Organisation" 1996, nr 3.
 • Gawinecki M., Grudzewski W.M., Rogowski W.: Alianse strategiczne w warunkach polskich. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 3.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
 • Gospodarowanie kapitałem w firmie. Red. B. Woźniak-Sobczak. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Gościński J.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 • Górski J., Sierpiński W.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. PWN, Warszawa 1987.
 • Grudzewski W., Hejduk J.: Wpływ zarządzania wiedzą na sprawność funkcjonowania organizacji inteligentnej. Materiały konferencji naukowej "Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem". GWSH-IOiZwP ORGMASZ, Katowice 2002.
 • Grudzewski W., Hejduk J.: Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Red. E. Urbańczyk. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, nr 378.
 • Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hamel G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neuman Management Institute, Warszawa 1996.
 • Harrigton D.R., Wilson B.D.: Corporate Financial Analysis. Business Publication, Piano 1989.
 • Hasselbein F., Goldsmith M., Beckard R.: Organizacja przyszłości. Fundacja Druckera, Business Press, Warszawa 1998.
 • Häselberg F.: Strategische kontrolle von Gesamtunternen ensstrategien. "Die Unternehmung" 1991, nr 1.
 • Heim W.: Outsourcing - wettbewerbsfähiger durch optimale Nutzung der Potentiale von Zuliefer. "Management Zeitschrift" 1994, nr 7/8.
 • Heselbein F., Goldsmith H., Beckhard R.: Organizacja przyszłości. Fundacja Druckera, Business Press, Warszawa 1998.
 • Hirzel M.: Mit und ohne Partner. Alternativen beim Outsourcing von Verwaltungsdiens. "I O Management" 1997, nr 3.
 • Holsapple C.W., Singh M.: The Knowledge Chain: Activities for Competifiveness. "Expert Systems with Applications" 2001, nr 20.
 • Hooke C.: Fuzje i przejęcia. Liber, Warszawa 1998.
 • Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Janasz W.: Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
 • Jarugowa A., Sobańska J., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E.: Rachunkowość dla menedżerów. Rafib, Łódź 1994.
 • Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN, Warszawa 1996.
 • Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Jędralska K., Woźniak-Sobczak B.: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Johnson H.: Koszt kapitału. Klucz do wartości firmy. Liber, Warszawa 2000.
 • Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. ODDK, Gdańsk 1999.
 • Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. CIM, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 • Klausmann W.: Betriebliche Frühwarhsysteme in Wandel. "Zeitschrift für Organisation" 1989, nr 1.
 • Klenger F.: Operatives Controlling. R. Oldenbourg Verlag, München 1994.
 • Knight J.: Value Based Management. Mc Graw-Hill, New York 1998.
 • Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Wydawnictwo PSZB, Kraków 1997.
 • Koch R.: Wszechmocne prawa. Nauka sukcesu w biznesie. Liber, Warszawa 2002.
 • Kopańska-Bródka D.: Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Krajewski M.: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie. ODDK, Gdańsk 1997.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1996.
 • Krzemińska D.: Finanse przedsiębiorstwa. WSB, Poznań 2000.
 • Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2003.
 • Łukasik G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2004.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Mathur S., Kenyon A.: Creating Value. Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 • Mc Taagart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C.: The Value Imperative. Free Press, New York 1994.
 • Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Red. Z. Jasiński. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 • Nahotko S.: Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Nevis E.C., Di Bella A.J., Gould J.M.: Understanding Organizations as Learning System. "Sloan Management Review" 1995, Winter.
 • Oblensky N.: Praktikal Business Re-Engineering. London 1996.
 • Obłój K.: Koncepcje strategii organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Ossadnik W.: Controlling. R. Oldenbourg Verlag, München 1996.
 • Ostaszewski J.: Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Difm, Warszawa 2001.
 • Penrose E.T.: The Theory of the Growth of the Firm. W: Resources Firms and Strategies. A Reader in the Resource - Based Perspective. Red. N.J. Foss. Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Peteraf M.A.: The Conerstone of Competitive Advantage: A Resource - Based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 • Pierścionek Z.: Fuzje i przejęcia w procesie globalizacji przedsiębiorstw. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Naukowej. SGH, Warszawa 2001.
 • Pike R., Neale B.: Corporate Finance and Investment. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Metody zarządzania. Red. H. Bieniok. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
 • Pratt S.: Cost of Capital Estimation and Applications. Wiley, New York 1998.
 • Pratt S.P., Reilly R.F., Schwaichs R.P.: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Pblisching, Chicago 1996.
 • Probst G., Gomez P.: Vernetztes Denken, Unternehmen ganzhreitlichen führen. Wiesbaden 1989.
 • Pyka J.: Strategia rozwoju majątku trwałego przedsiębiorstwa. W: Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Red. J. Rokita. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1990.
 • Rachunkowość zarządcza. Red. G.K. Świderska. Poltext, Warszawa 1997.
 • Radzikowski W., Wierzbiński J.: Controlling. Koncepcje - metody - zastosowania. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 • Rappaport A.: Creating Shareholder Value. The Free Press, New York 1998.
 • Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Reengineering. "Zarządzanie na Świecie" 1995, nr 4.
 • Rokita J.: Organizacja ucząca się. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. "Businessman" 1994, nr 11.
 • Roos J., Roos G.: Measuring your Companys Intellectual Performance. "Long Range Planning" 1997, Vol. 30.
 • Rowe H., Mason R., Dickel K.: Strategic Management and Business Policy. W: A Methodological Approach. Addison Wesley Publishing Company. Inc, Massachusetts 1982.
 • Rummler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
 • Say J.B.: Traite d'economie politique. Tom 2. Paryż 1819.
 • Schwan K., Seipel K.G.: Marketing kadrowy. C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. Mac Millan Publishing Company, New York 1990.
 • Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1996.
 • Sprow E.E.: Benchmarking: sposób na nasze czasy? "Problemy Jakości" 1995, nr 5.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 • Stokalski B.: Oswoić ryzyko. "Manager" 2000, nr 2.
 • Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Red. J. Rokita. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1990.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Dom Organizatora-TNOiK, Toruń 2002.
 • Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
 • Sztumski J.: Społeczeństwo i wartość. Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Instrumentarium. Strategie zarządzania ryzykiem. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
 • Thompson J.L., Richardson B.: Strategie and Competitive Success: Towards a Model on the Comprehensively Compentent Organization. "Management Decision" 1996, nr 2.
 • Urban G.L., Hauser J.R.: Design and Marketing of New Products. Prentice-Hall, New Jersey 1993.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 • Urbańczyk E.: Zagadnienia ustalania optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia teorii i praktyki gospodarczej. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Łódź 1998.
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn. 16.04.1993. Dz.U 1993, nr 47.
 • Varian H.R.: Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Weston J.F., Copeland T.E.: Managerial Finance. Cassell, London 1988.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 • Wilimowska Z.: Fuzje firm a ryzyko działalności. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 8.
 • Wnuk T.: Analiza teoretycznych i praktycznych metod szacowania kosztu kapitału własnego. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" 2000, nr 54.
 • Woźniak B.: Zarządzanie systemem wykorzystania środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1985.
 • Woźniak-Sobczak B.: Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Woźniak-Sobczak B.: Dylematy zarządzania wartością. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
 • Woźniak-Sobczak B.: Wykorzystanie funkcji kapitału w formułowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Zeliaś A.: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 • Zünd A.: Begriffsinhalte Controlling-Controller. W: Handbuck Revision Controlling, Consulting. Vahlen, München 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000102709586

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.